K J E L D E R

 

 

Andersen O Heitmann : Det norske folks busetning og landnåm, del 2, Oslo, 1944

Bagge Sverre og Arnved Nedkvitne : Regesta Norwegica, bind III, 1301-1319, Oslo, 1983

Bakka Egil : Tilvekstkatalogar for Historisk Museum, Bergen

Balle Einar : Arnbjørn Jonsson og ætta hans, Ætt og heim, Stavanger, 1990

Barmen Vilhelm, Sina Belgen Lillebostad og Ragna B. Rygg : Minne, side 44-75, Naustdal, 1988

Baten Mons : Bygsleheimar i Hafslo, Hafslo, 1975

Baten Mons : Segn og Soga, utgitt av Hafslo Sogelag, 1983

Bendixen B E : Antikvariske iagttagelser, Foreningen for de norske fortidsminnesmerkers bevarings årbok, Kristiania, 1877

Bendixen B E : Antikvariske Undersøgelser i 1881, Foreningen for de norske fortidsminnesmerkers bevaring årbok, Kristiania, 1881.

Bendixen B E : Nedrevne gamle kirker i Sogn. I Fortidsminneforeningens årbok, Kristiania, 1903.

Bendixen B E : Lidt om stavkirker i Hordaland og Sogn, Foreningen til norske fortidsminnesmerkers bevaring årbok, Kristiania, 1903

Berg Arne og Aagot Noss : Bedlag. I boka Gilde og gjestebod, Oslo, 1976

Bjerknes Kristian : Fantoftkirken, Foreningen til norske fortidsminnesmerkers bevaring årbok, Oslo, 1950 s 49ff

Bjerknes Kristian : Urnes Stavkirke, har det vært to bygninger forut for den nuværende kirke?, Foreningen til norske fortidsminnesmerkers bevaring årbok, Oslo, 1958

Bjønnes Anders : Liljer og kroner. Et norsk middelaldervåpen brukt i en slektshistorisk argumentasjon, Norsk Slektshistorisk Tidsskrift, Oslo, 1992.

Blindheim Martin : Graffitti in Norwegian stave churches c 1180-1350, Medevial art in Norway 2, Oslo, 1985

Borchrevinck Anne-Berit : Etnologisk feltarbeid i Mørkrisdalen sommeren 1971, Institutt for folkelivsgransking i Oslo, Oslo, 1971.

Briffa K R, T S Bartholin, D Eckstein, P D Jones, W Karlen, F H Scheingruber og P Zetterberg : A 1400-year tree-ring record of summer temperatures in Fennoscania, Nature, vol 346 side 434ff, 2. august 1990.

Bugge Anders : Vore gamle gravminder, Foreningen til norske fortidsminnesmerkers bevaring årbok, Oslo, 1926

Bugge Anders : Kirkebygninger og deres utstyr, Nordisk Kultur, Oslo, 1933

Bugge Anders :  Norske Stavkirker, Oslo, 1953

Bull Georg : teikning av alterstaken i Gaupnekyrkja, Foreningen til norske fortidsminnesmerkers bevaring Årbok, Kristiania, 1845

Bøe Johs : Bergen Museums tilvekst av oldsager 1926 og 1927, Bergen Museums Årbok, Bergen, 1927 side 33.

Christensen Arne Emil, Anne Stine Ingstad og Bjørn Myhre : Osebergdronningens grav, Oslo, 1992

Christie Håkon : Urnes stavkirkes forløper belyst ved utgravninger under kirken, Foreningen til norske fortidsminnesmerkers bevaring årbok, 1958

Christie Wilhelm Friman Koren : Noticer paa en rejse i Sogn i Junii 1827, Universitetet i Bergens Bibliotek, manuskript 385.9.5

Christie Wilhelm Friman Koren : Antiqvariske Excursioner i Sogn, Urda, bn 1, side 146-150, Bergen, 1837

Dahl Eyvind : Ramborg Knutsdatter's husbond : Gard Toreson, del III, Ætt og Heim, Stavanger, 1948

Dietrichson Lorentz : Monumenta Orcadica, Kristiania, 1906 side 170

Dybdahl Audun : Agrarkrisen i Årdal, Lærdal og Borgund. I boka Seinmiddelalderen i norske bygder, Oslo, 1981

Dyrdal Oddrun Marie : Er dette restar etter Saude kyrkja?, Sogn Avis, Leikanger, 16.9.1993

Dyrdal Oddrun Marie : Hemmelig gang under jorda, Sogn Avis, Leikanger, 19.11.1993

Dyrdal Oddrun Marie : Hans (75) har både nøkkel og dør frå "Saudekyrkja", Sogn Avis 17.8.1994

Dyrdal Oddrun Marie : Pussa og polera gamal messing, Sogn Avis, 30.9.1994

Dyrdal Oddrun Marie : Siste stokken frå gamle Fet kyrkja, Sogn Avis, 2.11.1994

Eggum Terje : Spennande kunnskap om ur-sogndølen, Sogn Avis, Leikanger, 14.6.1994 om husfunna på Stedje

Einarsdottir Olafia : Harald Dovrefoster af Sogn, Historisk Tidsskrift nr 50, Oslo 1971

Ekkja Kolbjørn T : Den kløyvde lilja, Sveio, 1982

Engesæter Aage : Garden Kilen i Luster - folketallsutvikling, Sogndal, 1978

Espedal Anton : Hr Eirik Stilk og ætten på Kvale (Hvål), Tidskrift utgitt av Historielaget for Sogn, nummer 10, Leikanger, 1939

Fett Harry : Norske kirker i middelalderen, Kristiania, 1909

Fett Per : Tilvekst til Historisk Museum i 1952, Universitetet i Bergen : Årbok 1952, Bergen, 1952.

Fett Per : Førhistoriske minne i Sogn. Luster Prestegjeld, Bergen, 1954

Fett Per : Førhistoriske minne i Sogn. Hafslo Prestegjeld, Bergen, 1955

Fjøsne Sigurd : Setrer i Luster (1934) kopi frå Sogn og Fjordane Fylkesarkiv, Leikanger (P353) Originalen er hjå Institutt for samanliknande kulturforsking, Universitetet i Oslo.

Fladby Rolf og Liv Marthinsen : Skattematrikkelen 1647, bind XII - Sogn og Fjordane fylke, Oslo, 1977

Flateyarbok, bind 3,Kristiania, 1868

Frimannslund Borghild A : Urnes-skulpturen i Bergens Museum, et dateringsproblem, Bergen Museums Årbok, Bergen, 1944

Fægri Knut : On the immigration of Picea Abies (L.) Karst. Universitetet i Bergen, Årbok 1949, naturvitenskaplig rekke nr. 1, Bergen, 1950

Grankvist Rolf : Nidrose- Olavsrose - Trondheimsrose i Trondheim bys historie, Trondhjemske Samlinger, Trondheim, 1987

Gunnes Erik og Hallvor Kjellberg : Regesta Norwegica, bind IV, 1320-1336, Oslo, 1979a

Gunnes Erik og Hallvor Kjellberg : Regesta Norwegica, bind V, 1337-1350, Oslo, 1979b

Gustavson Gabriel : Fortegnelse over de i 1894 til Bergen Museum indkomne oldsager ældre enn reformasjonen, Bergen Museums Årbok, 1894-95, side 21, Bergen, 1895.

Gustavson Lil : Arkeologiske registreringer i Mørkri, Utla- og Feigumsvassdraget, Arkeologiske rapporter 4, Historisk Museum, Bergen, 1982.

Haflidesson Einar (?) : Soga om biskop Laurentius, i Den norrøne litteraturen, bind VI, Oslo 1963, side 126-128

Hagelsteen Ellen : Registrering i Tunsbergsdalen og ved Mørkrisvassdraget, Historisk Museum, Bergen, 1970

Hauglid Roar : Urnes Stavkirke i Sogn, Foreningen for de norske fortidsminnesmerkers bevaring, Årbok, Oslo, 1969

Heiberg G F : Årsberetning for Sogn for 1902, Foreningen til norske fortidsminnesmerkers bevaring årbok, Kristiania, 1902

Heiberg G F : Sogns kirker i fortid og nutid, Tidsskrift utgitt av Historielaget for Sogn, nummer 23, 1970.

Heiberg G F : Bumerke frå Sogn, i privat eige

Helland Åmund : Topografisk-Statistisk beskrivelse over Nordre Bergenhus Amt, Kristiania, 1901

Helle Knut : Rogalandsbygdene fram til omkring 1350, i boka Fra Vistehola til Ekofisk, Stavanger, 1987

Hodnebø Finn og Hallvard Magerøy : Norges kongesogaer, bind 3 og 4, 1979. Skrive av Sturla Snorreson mfl.

Hohler Erla Bergendahl : The Capitals of Urnes Church and their background, Acta Archiologica, Volum 46, København, 1975

Holmsen Andreas : Sogns økonomiske og administrative historie, i Norske Bygder, bind IV, Oslo, 1937

Hougen Engebret : Ættesoge for Gudbrandsdalen,band 2, Otta, 1968

Huitfeldt-Kaas H J : Norske Sigiller fra Middelalderen, Oslo, 1899/1950

Huitfeldt-Kaas H J : Norske Regnskaper og Jordebøger 1518- 1523, bind III, Kristiania, 1905

Indrebø Gustav : Den norske fylkesskipnaden, Oslo, 1937.

Jonson Karl : Sverres soga, i "Formannasøgur", bind VIII side 439-440, Kristiania, 1830

Jordskifteverkets kartarkiv: Utskiftningskart frå Gaupne i 1863 og Engjedalen frå 1909.

Keyser Gustav : Norges Stats- og Retsforfatning i Middelalderen, Kristiania, 1837

Kielland Jens Z M : Undersøgelser ved Urnes, Undredal, Gaupne kirker, samt iakttagelser paa en reise gjennom Valdres, Foreningen til norske fortidsminnesmerkers bevaring Årbok, Oslo,1903.

Kielland Thor : Norsk gullsmedkunst i middelalderen, Oslo, 1927

Kraft Jens : Det Vestenfjeldske Norge, topografisk- statistisk beskrivelse, Christiania, 1830.

Krogh Knud J : Kirkerne på Urnes, Aarbøger for oldtidskyndige, Københamn 1972

Kvamme Mons og Kjersti Randers : Breheimundersøkelsene 1981, Bergen, 1982

Kvitrud Arne : Erikgarden på Råum, Stavanger, 1985

Kvitrud Arne : Soga om Gaupne, Stavanger, 1989

Kvitrud Arne : Ætta til Oluf Gunderson Slinde, Norsk Slektshistorisk Tidsskrift bind 32, Oslo, 1990

Kvitrud Arne : Jostedalen i tida 1350-1600, i Jostedalen skule- og bygdeavis, nr 2, Jostedalen, 1992

Kvitrud Arne : Svangstu i Gaupne, i Kjelda nr 1, Leikanger, 1994

Kvitrud Arne : Bedarlaga som kjelde til tidleg busetnad, i Kjelda nr 2, Leikanger, 1994

Kvitrud Arne : Busetnaden i Jostedalen fram til 1349, i Jostedalen skule- og bygdeavis, nr 1, Jostedalen, 1995

Kvitrud Arne : Ætter og personar i Luster i mellomalderen, refleksjonar kring lilje og krone skjolda i Dalekyrkja, Norsk Slektshistorisk Tidsskrift, Oslo, 1995

Laberg Jon : Hafslo, bygd og ætt, Bergen, 1926

Laberg Jon : Luster, bygd og ætter, Bergen, 1926

Laberg Jon : Jostedalen. Ei stutt utgreiing um bygdi og folket, Tidsskrift utgitt av Historielaget for Sogn, Leikanger, 1939 og 1944.

Laberg Jon : Lensregnskaper I. Avskriftsamlinga i Sogn og Fjordane Fylkesarkiv, Leikanger.

Laberg Jon : Utdrag av tingbøker for Indre Sogn I og II. Avskriftssamlinga i Sogn og Fjordane Fylkesarkiv, Leikanger.

Lavik Per Jahn : Gaupne gamle kirke. (udatert)

Liden Hans-Emil : Stavkirken i Hafslo, Foreningen til de norske fortidsminnesmerkers bevaring, Årbok, Oslo, 1981

Lindanger Birger : Rogaland og den store mannedauden, i boka Fra Vistehola til Ekofisk, Stavanger, 1987

Lorange Anders : Fortegnelse over de i 1882 (og 1886) til Bergen Museum indkomne oldsager ældre end reformasjonen, Christiania, 1882 og 1886.

Lorange Anders : Samlinger af Norske Oldsage i Bergen Museum, Bergen, 1876.

Lærum Ole Didrik og Nils Georg Brekke : Røykstova - bustad gjennom tusen år, Universitetsforlaget, 1990

Magerøy Ellen Marie : "Biskopen" i Urnes Stavkirke, Årbok for de norske fortidsminnesmerkers forening, Oslo, 1971

Magerøy Hallvard : Urnes stavkyrkje, Ornes-ætten og Ornes godset, Historisk Tidsskrift nr 2, Oslo, 1988

Magnus Bente og Myhre Bjørn : Norges Historie, bind 1, Forhistorien fra jegergrupper til høvdingesamfunn, Oslo, 1976

Mandt Gro : Vestnorske ristninger i tid og rom, kronologiske, korologiske og konteksuelle studier, Bergen, 1991

Munch P A : Registrum prædiorum et redituum ad ecclesias dioecesis Bergensis saecula P.C.XIVto pertinentium, vulgo dictum "Bergens kalvskinn", Christiania, 1843.

Munthe Gerhard : Gaarden Kroken (ytre), Tids-Tavler, bind III, side 398-407, Christiania, 1874.

Myhre Anders : Funn, fornminne og ødegårder, Jernalderens bosetning i Høyland fjellbygd, Stavanger, 1972

Møllerop Oddmund : Spor i jord, i Boka Fra Vistehola til Ekofisk, Stavanger, 1987

Nicolaysen N.: Norske Fornlevninger, Kristiania, 1862-66

Nielsen Yngvar : Om nogle middelalderske slekter i det vestenfjeldske Norge, Historisk Tidsskrift, 1880.

Næss Jenny-Rita : Grav i båt eller båt i grav, Stavanger Museums årbok 1969, Stavanger, 1970

Næss Stein : Vandring i Lustrafjell, Luster, 1976

Ohnstad Anders : Aurland, bind 1, Bergen, 1962

Ohnstad Anders : Glimt frå fylket si soge, i boka Bygd og by i Norge, Sogn og Fjordane, Oslo, 1980

Ohnstad Anders : Jon Stål og Kvålegodset i Sogndal, avisa Sogn og Fjordane, 15.1.1989

Olsen Magnus og Aslak Liestøl : Norges innskifter med de yngre runer, bind IV, Oslo, 1957.

Os Edvard : Stårheim og Stårheimsætta i Mellomalderen, Oslo, 1960.

Petersen Jan : De norske vikingsverd, Christiania Vitenskaps selskaps skrifter, II; Historisk filosofisk klasse, Kristiania, 1919

Petersen Jan : Vikingetidens smykker, Stavanger, 1928

Petersen Jan : Vikingetidens redskaper, skrifter utgitt av Det norske Videnskapsakademi i Oslo, Oslo, 1951.

Pederssøn Absalon : Norges Beskrivelse i 1567-1570, i N Nicolaysen, Norske Magasin 1, Kristiania, 1860, side 116.

Qvale Edvard : Beretning angaaende Oldsaker i Lyster Prestegield, Nordre Bergenhus Amt. Universitetsbiblioteket i Bergen, manuskrift nr 190c (frå 1810).

Randers Kjersti : Breheimundersøkelsene 1982-1984, I : Høyfjellet, Arkeologiske rapporter 10, Historisk Museum, Bergen, 1986

Randers Kjersti og Mons Kvamme : Breheimundersøkelsene 1982-1984, II : Stølsområdene, Arkeologiske rapporter 15, Historisk Museum, Bergen, 1992

Ringstad Bjørn : Vestlandets største gravminner - et forsøk på lokalisering av forhistoriske maktsentra, Bergen, 1986

Roestad Else : The Vikings, London, 1991

Roestad Else :  Princely burial in Scandinavia at the time of the conversions, Mineapolis, 1992

Rygh Olaf : Fortegnelse over de til universitetets samling av nordiske oldsager i 1878 indkomne sager ældre ænd reformasjonen, Foreningen til norske fortidsminnesmerkers bevaring årbok, 1878 side 336.

Rygh Olaf : Norske Gaardnavne, bind 13, Sogn og Fjordane, Oslo, 1919.

Sandal Per (redaktør) : Sogndal bygdebok, bind 1, bygdesoge, 1986

Sande Olav : Segner frå Sogn, bind II, Bergen, 1892.

Sandnes Jørn : Stadnamn og busetnad i tida ca 800-1350, Oslo, 1974

Schirmer Herm M : En ligsten fra Urnes kirkegaard, Foreningen til norske fortidsminnesmerkers bevaring årbok, Kristiania, 1907

Seter Ola : Tre lag kalkmalerier i Dale kirke, Foreningen til norske fortidsminnesmerkers bevaring Årbok 1953, side 4

Seter Ola : Brev til Riksantikvaren av 4. og 13. august 1969, Riksantikvarens arkiv for Fet gard i Luster, Oslo.

Shetelig Håkon : Fortegnelser over de i 1904 (og 1905) til Bergen Museum indkomne oldsager ældre enn reformasjonen, Bergen Museums Årbog, Bergen, 1904 og 1905.

Shetelig Håkon : Vestlandske graver fra jernalderen, Bergen Museums skrifter, Bergen, 1912.

Shetelig Håkon : Fornminne i Hafslo, i boka Hafslo, bygd og ætt, Bergen, 1926

Shetelig Håkon : Fornminne i Luster, i boka Luster, bygd og ætt, Bergen, 1926.

Solberg Bergljot : Førhistorisk Tid i Sogndal, i Sogndal bygdebok, bind 1, Sogndal, 1986

Sollied Henning : Nogen opplysninger om slekterne Kruckow, Haar og Benkestok, Norsk Slektshistorisk Tidsskrift, bind 3, Oslo, 1932

Sollied Henning : Kildekritiske undersøkelser vedrørende nogen middelalderslekter, Norsk Slektshistorisk tidsskrift, Oslo, 1942.

Sollid Olaf : Bergenske raadmænd i Middelalderen, Bergens Historiske Forenings Skrifter, nr 32, Bergen, 1926

Stadnamninnsamlinga i Gaupne. Uppskrivar Jonny Gjerde frå :

- Ragnar Vigdal                 15.08.1986 om Øygarn mm

- Johanne Leirdal 20.09.1986 om Holeøigarden

Stadnamninnsamlinga i Hafslo. Uppskrivar Ola Eikum frå :

   - Mons Bathen 08.04.1986 om Ormshaug

Steinnes Asgaut : Om dei to eldste drikkehorn i Danmarks Nationalmuseum, Norsk Slektshistorisk Tidsskrift, bind 21, Oslo, 1968

Steinsland Gro : Det hellige bryllup og norøn kongeideologi, Oslo, 1991

Storm Gustav : Islandske annaler, Christiania, 1888

Svarstad Carsten : Myntfunnnene fra Urnes Stavkirke, Foreningen til Norske Fortidsminnemerkes Bevaring Årbok, Oslo, 1961.

Særheim Inge : Oppsta, Ævest, Nylst - litt om stad-namn på Jæren, Ætt og Heim, Lokalhistorisk årbok for Rogaland, Stavanger, 1985.

Særheim Inge :  Gardsnamn og busetjingsutvikling, litt om datering av gardsnamn på -land, Ætt og Heim, Lokalhistorisk årbok for Rogaland, Stavanger, 1994.

Sølvberg Ingvild Øye : Driftsmåter i vestnorsk jordbruk, Oslo, 1976

Thomsen Wilhelm P L : Some settlement patterns in Medivial Orkney, i boka The Viking Age in Catithness, Orkney and the  North Atlantic, Edinburg, 1995

Thordarson Sturla : Soga om Håkon Håkonson, i Finn Hodnebø og Hallvard Magerøy ,Norges kongesogaer, bind 4, Oslo, 1979, side 323.

Trætteberg Hallvard : Skiøld, i Kulturhistorisk leksikon for den nordisk middelalder, bind 16, 1971

Trætteberg Hallvard : Geistlige segl, Oslo bispedømme, Oslo, 1977

Undset Ingvald   : Norske Oldsager i Nordiska Museet i Stockholm, Christiania Videnskapers Selskaps Forhandlinger, Christiania, 1888.

Urnes Thomas: Sætrer under garder i Fet og Jordanger sokna av Hafslo herrad, Institutt for sammenliknende kulturforsking, Oslo, 25.8.1934

Venjum Einar: Sætrer under garder i Hafslo herrad, Institutt for sammenliknende kulturforsking, Oslo, 4.12.1934

Verwolht Ernst : De jyske Hvider og deres heraldik, Heraldisk Tidsskrift nr 6:57 side 318ff, 1988

Vorren K D, E Nilssen og B Mørkved : Age and agricultural history of the "stadir"-farms of North and Central Norway, Norsk Geografisk Tidsskrift, Oslo, 1990.

Vågslid Eivind : Stadnamntydingar III, Oslo, 1979

Vågslid Eivind : Norske skriverar i mellomalderen, Oslo, 1989

Wishmann Erik Hauff : Studiet av Ryfylkes klimahistorie, Stavanger, 1979

Øiane Lars : Luster, bind 1-5, Bergen, 1984, 1986, 1987, 1991 og 1994

Øye Ingvild : Høgmiddelalderen 1050-1350, i Sogndal bygdebok, bind 1, Sogndal, 1986