KILDER

 

 

Utrykte kilder :

Fylkesarkivet for Sogn og Fjordane, Leikanger:

Laberg Jon : Utdrag av Lensregnskapene, bok I . Arkivnummer P186,

Laberg Jon: Utdrag av tingbøker, bok I. Arkivnummer P187,

 

Statsarkivet, Bergen :

Biskopen i Bergen : Jordebok Bergen Stifts Geistlige Gods 1585, bind 1a

Biskopen i Bergen : Jordebok Bergen Stifts Geistlige Gods 1596, bind 1b

 

Riksarkivet,  Oslo:

Nordre Bergenhus Lensregnskaper

Statholderarkivet. Jordebøker 1624-26, D-IX-25.

Avskrift av klageskriv på futen Peder Frost fra bøndene i Luster fra 1590.

Seglavteikningar fra kongehyldinga i 1591 og 1610

Avskrift av forlik fra 1592 om Tandle.

 

Trykte kilder :

Achelis Th. O.: Norske studenter ved universitetene i Jena, Helmstedt, Wittenberg, Kiel, Halle og Gøttingen, Norsk Slektshistorisk Tidsskrift, nummer III, Oslo, 1932.

Arnesen Arne : Hamar-krønikken, med andre kilder til kunnskap om det gamle bispesæte ved Mjøsen, Oslo, 1937.

Benedictow Ole Jørgen : Fra rike til provins 1448-1536, i Norges Historie, bind 5, Oslo, 1977

Benedictow Ole Jørgen : Plague in the Late Medevial Nordic Countries, Epidemiological Studies, Middelalderforlaget, reprint, Oslo, 1996

Berg J Chr: Kong Fredrik den førstes norske handfæsting af 1524, Samlinger til de Norske Folks Sprog og historie, bind 1, Christiania, 1833

Berg J Chr: Nogle Efterretninger om Erik Munk til Hjørne, Samlinger til de Norske Folks Sprog og historie, bind 1, Christiania, 1833

Berntsen Thv.: Erik Sæmundsen, Norsk Biografisk Leksikon, Oslo, 1926, s 560-562

Beyer Absalon Pedersen: Dagbok og Oration om Mester Geble, tekstbind ved Ragnvald Iversen, Bergen, 1963

Beyer Absalon Pederssøn: Norges Beskrivelse i 1567-1570, i N Nicolaysen, Norske Magasin bind 1, Kristiania, 1860,

Bjønnes Anders: Lilje og kroner. Et norsk middelaldervåpen brukt i en slektshistorisk argumentasjon. NST XXXIII, 1992, side 371-386.

Bjønnes Anders, Lars Løberg, Tore H. Vigerust og Tor Weidling: Semeleng-ætten i Valdres og Losna-ætten i Sogn, Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXXIV, Oslo, 1994

Bjønnes Anders: Aspa-ættens heraldikk, Aspa-seminaret, Sandvika 25. oktober 1996 og Kristiansund 6-7. september 1997, Oslo, 1997

Bjørkvik Halvard: Folketap og sammenbrudd 1350-1520, Norges hstorie, bind 4, Oslo, 1996

Brandt Wilhelmine: Slægten Benkestok, Kristiania, 1904

Bergen Domkapitels Forhandlingsprotokoll

Bondevik Kjell: Segner om svartedauden i Sogn, Tidsskrift utgitt av Historielaget for Sogn, nr 10, 1939

Brinchmann C og Angerholt, J. (utg.): Olav Engelbrektssøns Jordebok, Oslo, 1926, s. 41.

Dahlstedt Gullik : Synspunkter på Aspa-slekten på Nordmøre, Aspa-seminaret, Sandvika 25. oktober 1996 og Kristiansund 6-7. september 1997, Oslo, 1997

Diplomatarium Norvegicum, som er forkortet med DN

Dypedahl Audun: Tiendepenningskatten 1520 som kilde til formueforholdene i det Nordenfjeldske Norge, Bodø, 1981

Dybdahl Audun: Agrarkrisen i Årdal, Lærdal og Borgund. I boka Seinmiddelalderen i norske bygder, Oslo, 1981

Ekkja Kolbjørn T : Den kløyvde lilja, Sveio, revidert utgave, 1983

Engelstad Sigurd:  Magister Troels Christensen Krog, sogneprest til Ørskog, NST, bind 20, side 279ff, 1966.

Engen Sigleif : Lagmannsætta, Gard Toresen ætta fra Sør-Talgje i Rogaland, Stavanger? 1984

Espe Alfred: Det gamle Sørheimsgodset i Luster, Tidsskrift utgitt av Historielaget for Sogn, nr 25, 1976

Espe Alfred: Jostedalen,Jostedalen skule og bygdeavis, Jostedalen, 1991

Espeland Anton: Ei gammel norsk stormannsætt i Sogn, Tidsskrift utgitt av Historielaget for Sogn, nr 11, 1944.

Finne-Grønn S H: Annaliske og andre optegnelser, Norsk Slektshistorsik Tidsskrift, bind 1, 1928 s 115f.

Galtung L T: Galtungslekten i fortid og nutid, 1974

Gillingstam Hans: Folkungaätten, Svensk Biografisk Leksikon, 1964-66, s 260-266

Grønli Oddvar: Ei ættetavle frå reformasjonstida, Norsk Slekthistorisk Tidsskrift, bind XIII, 1952, s 209ff

Hamre Lars: Til soga om ættene på Sandvin og Torsnes, Norsk Slektshistorisk Tiddskrift, bind XII, 1949

Heiberg G. F.: Sogns kirker i fortid og nutid, Tidsskrift utgitt av Historielaget for Sogn, nr. 23, 1970, s. 20-21.

Holmsen Andreas: Sogns økonomiske og administrative historie, i Norske Bygder, bind IV, Oslo, 1937

Holmsen Andreas: Sogn, Granskingar i historie og kultur, Bergens museums skrifter nr 19, Bergen, 1939

Holmsen Andreas: Agrarkatastrofen i Norge i middelalderen, Oslo, 1985

Hoprekstad : Bygdabok for Vik i Sogn, bind III-2, Bergen, 1957

Hougen Engebret: Biskop Olav av Bergen, Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XIV, Oslo, 1954

Hougen Engebret: Slekten Gyldenløve til Austrått, Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XIV, Oslo, 1954

Hougen Engebret: Ættesoge for Gudbrandsdalen, bind 2, Otta, 1968, s. 153.

Huitfeldt H J (utg.): Biskop Eysteins jordebog (den røde bog), fortegnelse over det geistlige gods i Oslo bispedøme omkring år 1400, Christiania, 1879.

Huitfeldt-Kaas H J: Norske Sigiller fra Middelalderen, Oslo, 1899/1950

Huitfeldt-Kaas H J: Norske Regnskaper og Jordebøger 1518- 1523, bind III, Kristiania, 1905

Huitfeldt-Kaas H J: Norske Sigiller fra middelalderen, Christiania/Oslo, 1899/1950.

Imsen Steinar: Avfolking og union 1319-1448, i Norges Historie, Oslo, 1977

Indrebø Gustav: Sognamålet, Bergen Museums skrifter nr 19, 1937

Johannessen Ole-Jørgen: Jordebøker for Bergen domkapittel, Bergen domkapittels jordbok 1618 og jordbøker for Bergen domkapittel 1624, Nordica Bergensia, nr 8-1996, Nordisk Institutt, Universitetet i Bergen.

Johnsen Oscar Albert: Anders Green, Norsk biografisk leksikon, bind IV, redaktører Edv. Bull og Einar Jansen, Oslo, 1929.

Johnsen Oscar Albert: Aktstykker til de norske stændermøders historie 1548-1661, bind I, Oslo, 1929

Jaathun J J: Stangelands-ætta i Sola, Lagnaden, nr 6, Stavanger, 1946

Kindem Lars: Vossevangen, Voss, 1933

Kjellberg Halvard: Norges gamle love, annen rekke 1388-1604, fjerde bind 1513-1536, Oslo 1995 s 67-79.

Kleppe K S: Nils Christensen paa Gjerdesviks ætt og etterslekt, Norsk Slektshistorisk Tidsskrift, bind XVI, Oslo, 1958

Kleppe K S: Hørte Sigurd Matssøns hustru Sissilias arvinger til Galtungslekten, Norsk Slektshistorisk Tidsskrift, bind XVII, Oslo, 1959

Kraft Jens: Det Vestenfjeldske Norge, topografisk- statistisk beskrivelse, Christiania, 1830.

Kvamme Mons og Kjersti Randers: Breheimundersøkelsene 1981, Arkeologiske rapporter 3 , Historisk Museum i Bergen, 1980).

Kvitrud Arne: Røg i Sogn, Norsk Slektshistorisk Tidsskrift bind XXX, 1986

Kvitrud Arne: Ætta til Oluf Gunderson Slinde. Norsk Slektshistorisk Tidsskrift bind XXXII, Oslo, 1990

Kvitrud Arne: Erikgarden på Råum, Stavanger, 1985

Kvitrud Arne: Soga om Gaupne, Stavanger, 1989

Kvitrud Arne: Ætta til Oluf Gunderson Slinde, Norsk Slektshistorisk Tidsskrift bind 32, Oslo, 1990

Kvitrud Arne: Jostedalen i tida 1350-1600, i Jostedalen skule- og bygdeavis, nr 2, Jostedalen, 1992

Kvitrud Arne: Svangstu i Gaupne, i Kjelda nr 1, Leikanger, 1994

Kvitrud Arne: Bedarlaga som kjelde til tidleg busetnad, i Kjelda nr 2, Leikanger, 1994

Laberg Jon: Hafslo, bygd og ætter, Bergen 1926

Laberg Jon: Hafslo, bygd og ætt, Bergen, 1926

Laberg Jon: Luster, bygd og ætter, Bergen, 1926

Laberg Jon: Jostedalen. Ei stutt utgreiing um bygdi og folket, Tidsskrift utgitt av Historielaget for Sogn, Leikanger, 1939 og 1944.

Laberg Jon: Årdal i Sogn, bygd og ætter, 1932

Lampe Johan: Bergens Stifts Biskoper og præster etter reformasjonen, bind II, Christiania, 1896

Lange A Chr: Matrikel over Norske Studerende ved Rostock Universitet, 1419-1690, Norske Samlinger, bind I, Christiania, 1852

Lange A Chr: Historisk-statistiske Notitser, Norske Samlinger, bind II, Christiania, 1860

Langekiel Atle Steinar: Slekten Møklegård og Kil, de eldste kjente leddene, Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXXIII, Oslo, 1991

Andreas Leiro: Mellomalderbrev frå Vossabygdene, Voss, 1964, s.

Leistad Geirr I: De tre Hallvard’ene, Norsk Slektshistorisk Tidsskrift bind XXXV, Oslo, 1995

Lie Knut: Tilskot til Sogns økonomiske historie 1600-60, Tidsskrift utgitt av Historielaget for Sogn, nr 7, 1929.

Roald Lyngvær: Leikanger bygdebok, ættesoga, 1979,  side 308

Løberg Lars og Tor Weidling: Ikke ett, men to Kalops-gods, Norsk Slektshistorisk Tidsskrift bind XXXII, Oslo, 1989

Magerøy Halvard: Urnes Stavkyrkje, Ornes-ætta og Ornes-godset, Historisk Tidsskrift, nr 2, 1988 side 140-142.

Magerøy Hallvard: Urnes stavkyrkje, Ornes-ætten og Ornes godset, Historisk Tidsskrift nr 2, Oslo, 1988

Mardal Magnus: Den ukjente hr. Toralde Sigurdsson, NST XXIX, 1984

Meidell Sigurd: Litt om en norsk-dansk arvetrette fra unionstiden, Norsk Slektshistorisk Tidsskrift, bind VIII, 1942

Meyer: Bergens Beskrivelse, Bergen, 1904

Munch P.A. (utg.): Aslak Bolts Jordebok, Christiania, 1852 (forkortet AB).

Munch P A : Registrum prædiorum et redituum ad ecclesias dioecesis Bergensis saecula P.C.XIVto pertinentium, vulgo dictum "Bergens kalvskinn", Christiania, 1843.

Munthe Gerhard: Heraldisk-historiske Optegnelser, Samlinger til den norske folks sprog og historie, bind III, Christiania, 1835

Neuman: Antiqvariske Excursioner i Sogn, Urda, 1837

Nicolaysen N: Uddrag af Bergens Raadhus-Protokol for Tidsrummet juli 1592 - mai 1594, Norsk Magasin, bind I, Christiania, 1852.

Nicolaysen N: Reformationens Inførelse i Bergen, Norske Samlinger, bind II, Christiania, 1860.

Nielsen Hallkild: Kommentarbind til Absalon Pedersens Dagbok og Oration om mester

Geble, Universitetsforlaget, 1970

Nielsen Yngvar: Om nogle middelalderske slekter i det vestenfjeldske Norge, Historisk Tidsskrift, Oslo, 1880.

Nielssøn Jens: Visitasbøger og reiseopptegnelser 1574-1597, Kristiania, 1885

Norske Lensrekneskapsbøker (NLR), bind I - VI

Norske Regnskaper og Jordebøker (NRJ), bind IV.

Nielsen Yngvar: Om nogle middelalderske slækter i det vestenfjeldske Norge. Historisk Tidskrift, 1880).

Norske Riksregistranter (NRR), bind I-III, Kristiania

Ohnstad Anders: Varebyte og handel i seinmellomalderen, Tidsskrift utgitt av Historielaget         for Sogn, nr 20, 1961.

Olavsen O: Rike Torstein og arven efter ham, Hardanger Tidsskrift,  Nordheimsund, 1928

Olavsen O: Rike Torstein på Voss, Hardanger Tidsskrift,  Nordheimsund, 1925

Pettersen og Rauten: Regesta Norvegicum, bind VII, Oslo 1997

Randers Kjersti: Breheimundersøkelsene 1982-1984, I : Høyfjellet, Arkeologiske rapporter nummer 10, Historisk Museum, Bergen, 1986

Randers Kjersti og Mons Kvamme: Breheimundersøkelsene 1982-1984, II : Stølsområdene, Arkeologiske rapporter 15, Historisk Museum, Bergen, 1992

Rasch A W: Gammel norsk Adel? Personalhistorisk Tidsskrift, 1910

Rasch Maurits Madssøn: Optegnelser fra Nordlandene 1581-1639, Norske Samlinger, bind II, Christiania, 1860

Sandal Per: Sogndal Bygdebok, 1986, bind 1, side 477

Sande Olav: Segner frå Sogn, bind II, Bergen, 1892.

Seter Ola: Tre lag kalkmalerier i Dale kirke, Foreningen til norske fortidsminnesmerkers bevaring, Årbok 1953, s. 3-34.

Solberg Aud Ross: Vevkunst på Oppstadvev, Årbok for Sogn, 1997

Sollied Henning og P R Sollied: Losna-ætten, Norsk Slektshistorisk Tidsskrift bind 1, 1928 side 14ff

Sollied Henning: Gamle ætter i Sogn, Norsk Slektshistorisk Tidsskrift nr 1, 1928 side 193ff.

Sollied Henning: Ænes ætter og Galtungerne, Norsk Slektshistorisk Tidsskrift bind II, Oslo, 1930

Sollied Henning: Nogen oplysninger om slekterne Kruckow, Haar og Benkestok, Norsk Slektshistorisk Tidsskrift bind III, Oslo, 1932

Sollied Henning: Slekten Heiberg, Norsk Slektshistorisk Tidsskrift, bind IX, Oslo, 1944

Sollied Henning: Frang-slekten og Dallene i Hordaland, Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XIV, Oslo, 1954

Sollied Hening: Kildekritiske undersøkelser vedrørende nogen middelalderslekter, Norsk Slektshistorisk Tidsskrift bind VIII, Oslo, 1942

Spangen Christian: Genealogi og arverettsregler, Norsk Slektshistorisk Tidsskrift, bind XII, 1950.

Steinnes Asgaut: Nokre Galtung-problem, NST bind XVIII, 1961.

Steinnes Asgaut: Om rike Torstein, nemnen hans på Bjørko og rikdomen hans, Norsk Slektshistorisk Tidsskrift, bind XVIII, 1962.

Steinnes Asgaut: Om dei to eldste norske drikkehorni i Danmarks Nationalmuseum, Norsk Slektshistorisk Tidsskrift, bind XXI, Oslo, 1968

Steinsøy Alf: Solund, gards- og ættesoge, 1982.

Stene N: Slegten “Dal” til Frang, Norsk Slekthistorisk Tidsskrift bind III, Oslo, 1932

Stene N: Kruckow’erne i Norge, Norsk Slekthistorisk Tidsskrift bind III, Oslo, 1932

Stenseth Helge og Yngve Nedrebø: Den gamle slekten på Hafstad i Førde, Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXXIV, Oslo, 1993

Stilloff Anders: Hvem var Anders?, Tidsskrift for Valdres Historielag, 1935

Stokke Aasmund: "Forbedret" herr Toralde Sigurdsson sitt våpensegl? NST XXXIV, 1994.

Stølen Anders: Gotskalk-navn i Mauranger sokn, Kvinnherrad, Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXXI, Oslo, 1988

Svarstad Carsten: Myntfunnnene fra Urnes Stavkirke, Foreningen til Norske Fortidsminnemerkes Bevaring Årbok, Oslo, 1961.

Sødahl Rolf og Lars Walløe: Folkevekst under gjentatte pestepedemiar studert ved simulering. Historisk Tidsskrift, 1982.

Taranger Absalon: Norges gamle Love, annen række, 1388-1604, Christiania, 1912

Thomle Erik Andreas (red.): Norske Herredags-Dombøger, Christiania. 1893-1894.

Thomle Erik Andreas: Nogle Oplysninger om den adelige Famile Benkestok, Personalhistorisk Tidsskrift, 1896

Thomle Erik Andreas: Hvorledes er Familienavnet Teiste kommet til den nulevende Slægt af dette Navn?, Personalhistorisk Tidsskrift, bind 4VI, 1903

Thomle Erik Andreas: Hvis datter var Fru Brynhild Benkestok til Lunde og hvis Søn hendes angivelige Fader Trond Benkestok til Hananger? Personalhistorisk Tidsskrift, 1889

Thomle Erik Andreas: Den saakalte familie Bratt i Gudbrandsdalen, Norsk Slektshistorisk Tidsskrift, bind II, Oslo, 1930.

Thomle Erik Andreas: Litt om den gamle norske adelsslægt Benkestok, Personalhistorisk Tidsskrift, 1933.

Thomle Erik Andreas: Lidt om familien Benkestok, Norsk Slektshistorisk Tidsskrift, bind IV, Oslo, 1934

Vigerust Tore H: Herborg Torbjørnsdatter, Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXXIV, Oslo, 1993

Vigerust Tore H: Forskningshistorie: Utforskningen av Aspa-ættene fra Tingvoll på Nordmøre, Aspa-seminaret, Sandvika 25. oktober 1996 og Kristiansund 6-7. september 1997, Oslo, 1997

Walløe Lars: Pest og folketall 1350-1750, Historisk Tidsskrift, Oslo, 1982.

Ytri Melchior: Om Jostedal og Jostedals-Rypen, Tidsskrift utgitt av Historielaget for Sogn, nr 10, 1939

Zachariassen Bjørn : Bergens domkapitels forhandlingsprotokoll, 1605-1624, Oslo-Bergen, 1961

Ødegaard O K: Similjenger, ei ættesoge, Tidsskrift for Valdres Historielag, 6-10. årgang, annet bind, 1921-1930, Gjøvik, 1931

Øiane Lars: Luster, bind 1-5, Bergen, 1984, 1986, 1987, 1991 og 1994

Øie Ingvild: Senmellomalderen 1350-1536, Sogndal Bygdebok, 1986