BØNDER I JOSTEDALEN OMKRING ÅR 1585

 

 

Utdrag fra Jordebog Bergen stifts geistlige gods 1585 bind 1a

 

Avskrift i Statsarkivet i Bergen 26.5.1986. Original rettskriving er beholdt.

 

© Arne Kvitrud, Sondre Nordheimsgate 9, 4021 Stavanger.

Dokumentet er lagt på internett 15.9.2002.

 

Retur

 

Ander Mycklemyre                ½ vog ost

Olluff Ned Myklemyr                       2 giedskiend

Olluff Aarebøe                       2 giedskind

Einer paa Faas                                    4 meler korn

Ragnilde i Aas                                   4 meler korn

Jonn Offrebroe                                  2 giedskind

Mariche i Leien                      ½ vog ost

Selbiørn N                              2 giedskind

Lauritz i Krigen                      1 faar

Pouell ibid                              1 faar

Elling paa Kieppe                   1 faar

Johans paa Espe                     18 mr ½ pund ost

Sueken paa Fladejordt                       1 pund ost

Siever i Kronen                      18 mr smør ½ pund ost

Johans Røg ibid                     1 faar

Lasse Kronedall                     ½ vog ost

Helgr ibid                               ½ vog ost

Endre ibid                              ½ lb smør

Christoffer ibid                                  2 giedskind

Olluff Skomager                    2 giedeskind

Job Mieluer                            18 mr smør ½ pund ost

Anders ibid                            18 mr smør ½ pund ost

Hans i Lijde                           2 giedskind

Pouell paa Fauberg                 4 meller korn

Halffuar ibid                          4 meller korn

 

 

*****************************************************************************************

 

Om dateringen:

 

Denne lista står i et perm som er har årstallet 1585 på ryggen. Denne boka inneholder en fortegnelse over inntekter og jordegods som tilhørte kjerker og geistlige i Bergen Bispedømme. I denne boken finner en altså også en liste over 25 personer i Jostedalen. Dateringen av denne lista er likevel omdiskutert., da det for eksempel i boka er en liste som inneholder tiendeoppgaver fra 1596, se blant annet Johannessen (1996, særlig side 18-19). Vi kan se for oss flere fortolkninger:

a)      det kan være at boka er påbegynt i 1585,

b)      at den er skrevet senere, men med en liste fra 1585 som grunnlag eller

c)      at den i hovedsak er skrevet i 1596 eller senere (Øiane, 1994)

For å kaste litt lys over dateringen av lista fra Jostedalen har jeg prøvd å se på endringer av brukere på ulike garder i Jostedalen fra denne lista og til lister som vi kjenner fra året 1600 og senere. Sammenlikner vi den med ei liste fra 1600, så er det knapt noen navn som går igjen. Heller ikke ligner den på senere lister, om en skulle anta at den var enda yngre. Sammenlikner vi endringene i listene over hvem som hadde gardene i Jostaedalen i fireårsperioder på 1600-tallet, er det som regel små endringer. Om lista skulle være fra 1596 må en ha hatt en usedvanlig stor utskifting av bønder over en svært kort periode. Det kunne ha vært pesten i 1599 som hadde gjort et stort innhogg. Ut fra de erfaringene en har med senere pester ville en da i skattelista for år 1600 ha vært flere enker. Jeg ville også ha forventet at en i Jostadalen ville ha fått flere ødegarder, slik som det skjedde etter pesten i år 1617. Jeg holder derfor på dateringen til 1585 for brukerlista, selv om det er gode argumenter også for 1596.

1585-lista forteller at det var 25 bønder i Jostedalen. De hadde et kapell og egen sokneprest. Om Jostedalen ble det sagt at den er "en Ødedall Nyligen optagen". Språkbruken viser til at dalen nylig må ha vært bosatt, trolig i manns minne. Vi kjenner to skattelister fra Sogn, fra 1522 og 1563. En må tro at de er fullstendige. I disse listene finner vi ikke noen fra Jostedalen som skattet. Kan det da være rimelig at det ikke var noen som skattet i Jostedalen i 1563, mens det i 1585 var 25 bønder? Det må da ha vært en hurtig og omfattende nyrydding av Jostedalen bare i løpet av et par tiår.