Begroing av JACKETKONSTRUKSJONer i Nordsjøen

 

Av Maria Renate Dahle og Arne Kvitrud

Dokumentet er opprinnelig laget i 1995.

Det er forsiktig oppdatert og lagt på internett 29.5.2003.

Dette er en versjon uten figurer. For interesserte vises til originalrapporten.

Retur

 

 

INNLEDNING

 

Denne rapporten fra 1995 er et av grunnlagene for den teksten som i dag er i NORSOK N-003 om marin begroing.

Dette er en gjennomgang av inspeksjonsrapporter om marin begroing på jacketkonstruksjoner i Nordsjøen for å undersøke begroingsmønstret.

 

Det finnes ikke noe standardoppsett for registrering av opplysninger i forbindelse med marin begroing, og heller ingen standard prosedyre for måling av marin begroing. Dette betyr at sammenligningen av dataene allerede i utgangspunktet er forbundet med en del usikkerhet.

 

Det ble innhentet informasjon fra seks operatører; PPCoN, Amoco, BP, Elf, Statoil og Hydro. Vi  hadde personlig kontakt med PPCoN v/Svein Andersen og Elf v/Svein Otto Vik og korrespondanse via brev med de andre, samt telefonkontakt. Vi er takknemlige for den hjelpen vi har fått.

 

Den marine begroingen varierer spesielt med dybde og geografisk plassering. Det er vanskelig å finne et spesielt begroingsmønster i henhold til geografisk plassering da en rekke andre faktorer også vil spille inn. Det var greiere å finne et generelt begroingsmønster med dypet.

 

Konklusjonen kan ikke betraktes som entydig da informasjonen som ble innhentet ofte var mangelfull, men generelt kan man si at det er forholdsvis mye begroing i Nordsjøen, også på større dyp.

 

 


SAMMENDRAG/KONKLUSJON

 

Vurdering mot Veiledning om fastsettelse av laster og lastvirkninger

 

"Veiledning om fastsettelse av laster og lastvirkninger" anbefalte disse verdiene:

 

Vanndyp

56-59° N

59-72° N

Over + 2 m

0

0

+ 2 m til - 40 m

100 mm

100 mm

Under - 40 m

50 mm

20 mm

 

For innretningene helt i sør (56-57° N) kan 50 mm under - 40 m vise seg å være litt lav. På to av fire plattformer ble verdien overskredet.

 

For plattformene nord for 59° N (Frigg DP2 og QP) ble verdien 20 mm overskredet med omkring 10 mm.

 

Om en beregner middelverdier av "effektiv begroing" ut fra målingene får en:

 

Vanndyp

56-59° N

59-72° N

Over + 2 m

0

0

+ 2 m til - 40 m

49mm

33mm

Under - 40 m

21mm

16mm

 

Tilsvarende får en for standardavvik  i mm :

 

Vanndyp

56-59° N

59-72° N

Over + 2 m

0

0

+ 2 m til - 40 m

24mm

13mm

Under - 40 m

15mm

8mm

 

Sammenlikner en med Veiledningen så er den i alle tilfellene over middelverdiene. Om en beregner hvor mange standardavvik over middelverdien som framgår av Veiledningen får en :

 

Vanndyp

56-59° N

59-72° N

Over + 2 m

-

-

+ 2 m til - 40 m

2,2

5,1

Under - 40 m

2,0

0,6


Verdiene sør for 59° N er konsistente med hverandre, mens verdiene nord for 59° N ikke er det. Det framgår ikke direkte av NORSOK N-001 hvordan en skal velge tykkelsen på begroingen. Lastene skal likevel ha en årlig sannsynlighet på 10 -2. En beregning av kombinert sannsynlighet som også innkluderer begroingen vil derfor være nødvendig. Normal praksis er likevel å spesifisere en høy verdi som ikke skal overskrides. Det vil likevel være rimelig å legge seg på en høy verdi. Om en legger seg skjønnsmessig på middelverdien og to standardavvik får en :

 

Vanndyp

56-59° N

59-72° N

Over + 2 m

0

0

+ 2 m til - 40 m

97mm

59mm

Under - 40 m

51mm

32mm

 

En ser at verdiene for 2/4 -A avviker dramatisk fra de øvrige for dyp under -40m. Hva som er årsaken er usikkert. Vi har her ikke tatt hensyn til 2/4-A. Usikkerheten når det gjelder 2/4-A bidrar også til at en ikke bør foreta noen reduksjon i verdiene i dette området.

 

Veiledningen verdier sør for 59° N kan da forbli uforandret. Mens verdiene nord for 59° N kan justeres til 60mm og 30 mm. Det kan likevel være behov for å øke verdiene sør for 57° N under 40 m. En slik vurdering må da i hovedsak bygges på observasjonene på 2/4 A.

 

Begroingsmønsteret

 

Prosentvis dekke av marin begroing og begroingstykkelsen varierer fra år til år, noe også begroingsartene gjør. Tykkelsen på den marine begroingen vokser jevnt inntil det innerste laget dør og begroingen reduseres, med dette varierer også tykkelsen. Det ser ut til at begroingen går i en syklus; den bygger seg opp både i utbredelse og tykkelse, reduseres ved at noe av begroingen faller av eller blir utkonkurrert, og begynner deretter og gro igjen. En regner med at begroingen har stabilisert seg etter 5 år, muligens med tykkelser lavere enn de som da har vært registrert tidligere år, men det er det ingen eksempler på.

 

Typer av marin begroing varierer også. Begroingssamfunnet på konstruksjonene like etter installering endres ofte gradvis de første årene. De aller vanligste typene av marin begroing som man finner på de fleste innretninger er: blåskjell, kalkrørsmakk, anemoner, hydroider og sjøgress.

 

Begroingstykkelsene som overskrider de fastsatte verdiene er i tabellene i vedleggene 2-4 uthevet med farget bakgrunn. Hvor vidt disse verdiene er representative er vanskelig å avgjøre da de er et resultat av ytterst få målinger. Hvis begroingstykkelsen bare ett sted på røret overskrider det tillatte vil ikke begroingen ha noen økt tyngdeeffekt som påvirker røret i særlig grad. Men hvis en ser på dataene fra operatørene, opereres det med både gjennomsnittsverdier og max verdier, noe som betyr at "større" områder må ha blitt inspisert og at verdiene da kan betraktes som "mer" representative.

 

 

 

 

I forbindelse med innsamling av data om marin begroing er det viktig å få en standard for hvordan dataene skal samles inn og behandles, samt en standard beregningsmetode for begroingstykkelser som innbefatter både myk og hard begroing. Hvis dette gjennomføres vil en få et mye riktigere bilde av begroingen, både begroingstykkelser, begroingsarter og dekke av marin begroing. Dette vil kunne gi en mer korrekt konklusjon.

 

Tidspunktene for når undersøkeslene bør også framgå da begroingen avhenger av årstiden.

 

MARIN BEGROING PÅ STÅLJACKETER I NORDSJØEN

 

Generelt

 

Marin begroing er en felles betegnelse på alger (planter) og dyr som vokser på kunstige underlag i sjøen. Begroings-organismer vil variere i størrelse fra mikroskopiske bakterier til store tarearter flere meter lange. Likeledes er det stor variasjon i form og hardhet fra myke, trådformede alger til harde, klumpformede blåskjell og rur. Begroingen er i stadig utvikling, nye arter kommer til mens andre forsvinner. Denne stadige forandringen av begroingen skyldes ikke bare biologiske faktorer, som tilgang på mat og spredning av larver og sporer, men i høy grad av ikke-biologiske faktorer som geografisk plassering, tidspunkt på året, dybdeforhold og så videre. Et begroings-samfunn er i kontinuerlig utvikling og forandring. Derfor vil begroingen på en plattform forandre seg både i sammensetning og mengde med tiden.

 

Myk begroing er meget kompressibel og en direkte måling av tykkelsen på denne typen marin begroing vil derfor ikke gi et riktig bilde på effekten begroingen har på økningen av diameteren på stagene. Det finnes ulike metoder for beregning av en samlet begroingstykkelse; MTD's absolute thickness og BP's EMGT (Effektive Marine Growth Thickness). Det er umulig å fastslå hvilken metode som er best egnet. Dersom det i verdien for myk begroing er tatt hensyn til kompressibiliteten, vil en samlet begroingstykkelse kunne fås ved å addere tykkelsen på myk og hard begroing da disse ofte (ikke alltid) vokser oppå hverandre. Sannsynligheten for at begroingstykkelsen skal overskride denne verdien er da liten.

 

Ved beregning av tykkelsen på den marine begroingen er det tatt hensyn til prosentvis dekke av begroing. Det er ikke tatt hensyn til de største verdiene (hverken for myk eller hard begroing) som avviker mye fra høyeste gjennomsnittsverdi i et dybdeintervall; da det antas at disse verdiene ikke er representative for den samlede begroingstykkelsen.

 

Høye gjennomsnittsverdier er derimot tatt med i beregningene. Tang, tare og sjøgress kan oppnå store gjennomsnittlige lengder (tykkelser) som får gjennomsnittsverdien i et dybdeintervall til å bli unaturlig høy da denne type begroing ikke har noen særlig effekt på grunn av at egentyngden er noenlunde lik vannets og de gir etter for vannbevegelse.

 

Ruheten på begroingen avhenger av hvilken begroingstype som vokser øverst. Beskrivelsen av den marine begroingen er ikke god nok til at det kan estimeres noen verdi for ruheten.

 

Marin begroing har størst innvirkning på lastene på rørene som har "minst" diameter, dvs i den øverste delen av plattformen. Her utgjør stort sett muslinger største delen av den harde begroingen, og kan dekke opp til 100 % av observerte områder og nå tykkelser på opp til 250 mm.

 

Et begroingssamfunn er i kontinuerlig utvikling, nye arter kommer til mens andre utkonkurreres. Organismenes tilstedeværelse og vekstrater avhenger av faktorer som:

 

-          geografisk plassering

 

-          tidspunkt på året

 

-          tilgjengelig plass

 

-          lystilgang

 

-          avstand fra andre installasjoner

 

-          avstand fra kysten

 

-          tilstedeværelse av andre organismer

 

-          strømforhold

 

-          dybde

 

-          vanntemperatur

 

-          saltholdighet

 

-          grad av bølgeeksponering

 

-          vann-kvaliteter

 

-          installasjonens utforming

 

-          tilstedeværelsen av eventuelle anti-begroings stoff

 

-          type korrosjonshindrende system

 

-          rengjøringsprosedyrer

 

Ut fra erfaringer fra engelsk sektor og noe (sparsomt) fra norsk sokkel kan en si følgende om de ulike artene av begroing :

 

Alger er begrenset til de øverste 30 meter av massene, grunnet reduksjon i lys med økende dybde.

 

Begroing vil være størst i volum i de øverste 10 - 30 meter, grunnet mer lys, mer mat, høyere vanntemperatur etc.

 

Mer blåskjell og mindre tare i sørlige strøk.

 

Mer tare og mindre blåskjell i nordlige strøk.

 

Hovedtyngden av vekstsesongen fra mars til november.

 

Noen organismer foretrekker mer skyggefulle områder.

 

Noen organismer foretrekker mer lys-eksponerte områder.

 

Begroings-samfunnene vil utvikle seg gjennom flere trinn, fra der første tynne lag av bakterier og små alger til et "stabilt" samfunn med større alger, tare, blåskjell, rur, anemoner etc.

 

Valg av innretninger for nærmere studier

 

For å kunne se om det er geografiske forskjeller i begroingen er det valgt innretninger med en en rimelig geografisk spredning.

 

Følgende innretninger er valgt :

 

 

Grader nord:                           Felt:                            Innretning:                   Operatør:

 

56 - 57°                                  Ekofisk                       2/4 A                          PPCoN

                                               Ekofisk                       2/4 B                           PPCoN

                                               Valhall                        DP                              Amoco

                                               Valhall                        QP                              Amoco

                                              

57 - 58°                                  Ula                              DP                              BP                  

                                               Ula                              QP                              BP      

 

58 - 59°                                  Statpipe                      16/11 S                       Statoil

 

59 - 60°                                  Heimdal                      HMP1                         Elf

                                               Frigg                           DP2                            Elf

                                               Frigg                           QP                              Elf

 

60 - 61°                                  Oseberg                      Oseberg B                   Hydro 

                                               Oseberg                      Oseberg C                   Hydro

                                              

Flere detaljer om de valgte konstruksjonene er gitt i vedlegg 1.

 

Beregning av effektiv tykkelse

 

Begroingen består av ulike typer med ulike egenskaper som myk og hard begroing. Det er da konservativt, men ikke alltid riktig å legge sammen all begroingen. Begroingen vil heller ikke dekke hele stagene. I praksis vil en måtte lage en form for kombinasjonsformel. Det er ulike slike formler i bruk. Vi vil her se på det som brukes av BP, Elf og av MTD.

 

 

1. BP Norway Effektive Marine Growth Thickness (EMGT)

 

De bruker følgende formel :

 

EMGT   =   A x B + 0.5 (C x D)

 

A - Cover of hard marine growth

B - Thickness of hard marine growth

C - Cover of soft marine growth

D - Thickness of soft marine growth

 

 

2. Elf Calculations for Soft/Hard Marine Growth

 

Elfs beregningsmetode kan illustreres med følgende eksempel :

 

Organisme       % Dekkning    Gjennomsnittlig tykkelse (mm)

 

Species A       7.5       x          30                               =          225

Species B        15        x          40                               =          600

                        22.5                                                                825/22.5

                                                                                   =          37 mm

                       

Eller med følgende formel for beregning av gjennomsnittlig størrelse :

 

Gjennomsnittlig tykkelse   =   (Sum av (% dekkning x gjennomsnitlig størrelse) for alle grupper)/100

 

 

3. MTD's metode

 

Gjennomsnittlig tykkelse   =   (Gjennomsnittlig tykkelse for hard begroing) +

                                               (Gjennomsnittlig tykkelse for komprimert myk begroing)

 

For hard begroing er gjennomsnittlig tykkelse beregnet som:

 

Gjennomsnittlig tykkelse   =   (Sum av (prosent dekke x gjennomsnittlig høyde) for alle                                                    grupper)/100

 

 

Den gjennomsnittlige komprimerte tykkelsen (ACT) kan beregnes som følger:

 

ACT   =   (Sum av (prosent dekke x gjennomsnittlig høyde x CTF) for alle grupper)/100

 

hvor CTF er Compressed Thickness Factor

 

 

 

 

 

Type organisme

CTF under driftsbetingelser

CTF under stormbetingelser

Tare

0,08

0,08

Sjøgress

0,08

0,08

Myke koraller

1,00

0,67

Anemoner

0,75

0,33

Sekkedyr

1,00

1,00

Hydroider

0,15

0,15

 

Beregningene er tatt fra:         Appraisal of marine growth on offshore installations

                                               The Marine Technology Directorate Limited

 

Elf hadde tilstrekkelige data slik at det var mulig å beregne gjennomsnittlig begroingstykkelse med MTD's metode. Som et eksempel på forskjellen mellom metodene vises det til figuren for Frigg QP som er vist nedenfor. På den horisontale aksen er det vist dybden i meter og vertikalt tykkelsen i millimeter.

 

Ved beregning Effektive Marine Growth Thickness (EMGT) er det behov for å kunne regne ut en samlet myk og en hard begroingstykkelse. Dette ble gjort med en metode som er beskrevet av Elf. Det som ga det største utslaget ved denne beregningsmetoden er verdiene for den harde begroingen. Ved MTD's metode ligger verdiene for tykkelsen av hard begroing langt under verdiene en får ved å beregne gjennomsnittlig hard begroing ved hjelp av Elf's metode. Dette betyr at den harde begroingen har større effekt på verdien EMGT enn på gjennomsnittlig begroingstykkelse beregnet ved MTD's metode, noe som betyr at sistnevnte verdier da domineres av tykkelsen på den myke begroingen.

 

Verdien EMGT avhenger i stor grad av gjennomsnittlig hard begroingstykkelse da tykkelsen for den myke begroingen ganges med en faktor 0,5, men øverst oppe (blant annet i skvettsonen) der begroingen domineres av tang, tare og sjøgress vil EMGT (sannsynligvis) få en verdi som er høyere enn det som er reelt.                                                                                                                                                                                                                                  

 

Fra 0 til - 40 m og fra - 40 m og til bunn eller mudline er det her beregnet to verdier for hvert intervall angående dekke av begroing, en for myk og en for hard begroing. Gjennomsnittsverdier for hvert år med målinger er beregnet og den største verdien brukes.

 

For tykkelsen av marin begroing beregnes en gjennomsnittsverdi og en max verdi både for myk og hard begroing der gjennomsnittsverdien er anslått til å være cirka 80 % av max verdien, noe som har vist seg å stemme ganske bra i mange sammenhenger. Det er videre anslått verdier som skal dekke samme intervaller som nevnt ovenfor. Her er det ikke tatt hensyn til dekke av marin begroing på overflatene.

 

Det er videre beregnet verdier som inkluderer prosentvis dekke av marin begroing, og ved å legge sammen verdiene for myk og hard begroing har en nå en verdi for total begroingstykkelse.

 

Det er usikkert på hvilket grunnlag verdiene for myk begroing er angitt i inspeksjonsrapporten. Det kan være feilaktig å ikke ta hensyn til at den myke begroingen er kompressibel. Det kan derfor være greit å sammenligne verdiene ovenfor med EMGT (Effektive Marine Growth Thickness) som er et empirisk mål på total begroingstykkelse. En kan heller ikke være sikker på at den myke begroingen gror oppå den harde begroingen, eller om begroingsmønsteret er noe annerledes. Det er i mange inspeksjonsrapporter ikke angitt noe totalt begroingsdekke.

 

Observert begroing

 

I vedlegg 2 er det gitt verdier for marin begroing på de ulike konstruksjonene.

 

På Valhall QP var det relativt tung begroing i 1990 med muslinger som dominerende begroing øverst. Begroingstykkelsen som ble beregnet holdt seg likevel innenfor rammene av det spesifiserte.

 

På nederste del av Valhall DP og QP overskred begroingstykkelsen den fastsatte verdien i 1992. Begroingen, som var innrapportert, besto kun av myk begroing, anemoner på DP og anemoner og hydroider på QP.

 

Den marine begroingen på nederste del av 2/4 - A besto i 1980 av 100 % dekke av rur og

100 % dekke av sjøgress. Den harde begroingen hadde alene en tykkelse på 70 mm, altså over den fastsatte på 40 mm.

 

Begroingen på Frigg DP (1986) og QP (1987) hadde tykkelsen 27 mm og 33 mm i dybdeintervallet - 40 m og ned til sjøbunnen. Type begroing var kun beskrevet for QP. Den besto hovedsaklig av anemoner, hydroider og kalkrørsmakk.

 

Verdiene som er oppgitt for Oseberg B og Oseberg C er basert på eksperimentelle data og er derfor ikke relevante i forhold til en konklusjon.

 

I vedlegg 3 er det gitt prosentvis dekke av marin begroing og i vedlegg 4 hvilke arter av begroing som er observert.

 

Hard begroing

 

Ser er på hva slags begroing en har ut fra geografien får en :

           

Depth

56 - 57° N

57 - 58° N

58 - 59° N

59 - 60° N

60 - 61° N

(m)

Hard marine growth

0 to - 3

Mussels

Mussels

Mussels

Mussels

Mussels

- 3 to - 10

Mussels

(Moss animals)

(Barnacles)

 

 

Tubeworms

Barnacles

- 10 to - 14

Mussels

Mussels

Mussels

 

 

- 14 to - 20

 

Tubeworms

 

Mussels

Tubeworms

 

- 20 to - 30

Mussels

Mussels

 

Tubeworms

 

- 30 to - 35

(Moss animals)

-

Mussels

 

 

- 35 to - 40

Tubeworms

 

 

 

 

- 40 to - 52

Tubeworms

-

Tubeworms

Barnacles

Tubeworms

 

Tubeworms

Barnacles

- 52 to - 66

Tubewomrs

-

 

 

 

- 66 to - 70

Tubeworms

 

 

 

 

- 70 to seabed

 

 

 

Tubeworms

 

Tubeworms

Barnacles

 

 

56 - 57° N : Den harde begroingen består av muslinger og kalkrørsmakk. Mosdyr og rur (barnacles) er observert på  2/4 - B i 1984.

 

57 - 58° N : Hard begroing er bare rapportert ned til - 30 m og består av muslinger og kalkrørsmakk. Rur er observert på Ula QP.

 

58 - 59° N : Muslinger dominerer de øverst 30 metrene. Fra - 40 m og ned til sjøbunnen består den harde begroingen av rur og kalkrørsmakk.

 

59 - 60° N : Muslinger dominerer de øverste 20 metrene deretter overtar kalkrørsmakk. På Heimdal er muslinger og kalkrørsmakk observert på alle dyp.

 

60 - 61° N : Muslinger dominerer de øverst metrene, mens kalkrørsmakk dominerer fra - 40 m og ned til sjøbunnen. På Oseberg B er rur observert på alle dyp.

 

Oseberg B ble installert i 1987, 3 år før Oseberg C ble installert. Begroingsmønsteret på de to plattformene var mer eller mindre identisk i 1994, bortsett fra begroing av rur på Oseberg B. På grunn av manglende informasjon var det ikke mulig å sammenligne begroingen på Oseberg B & C like etter installering, men i og med at begroingen på de to plattformene er så lik, er det grunn til å tro at begroingen på Oseberg C er et resultat av begroingen på Oseberg B, eller så må forholdene i 1994 vært spesielt gunstige for akkurat denne typen begroing.

 

Myk begroing

 

Ser er på hva slags begroing en har ut fra geografien får en :

 

Depth

56 - 57° N

57 - 58° N

58 - 59° N

59 - 60° N

60 - 61° N

(m)

Soft marine growth

0 to - 3

Seaweeds

Anemones

Hydroids

Hydroids

Seaweeds etc.

Seaweed etc.

Hydroids

Hydroids

Wrack

- 3 to - 10

Seaweeds

Anemones

Hydroids

Seasquirts

 

 

Soft corals

Seaweed

- 10 to - 14

Anemoens

Anemones

Hydroids

 

 

- 14 to - 20

Hydroids

Seaweeds?

 

 

Seaweeds

Hydroids

Soft corals

 

- 20 to - 30

Anemones

Anemones

 

Hydroids

 

- 30 to - 35

Hydroids

Soft corals

Seaweeds

(Sponges)

Anemones

(Hydroids)

Hydroids

Anemones

Anemones

Soft corals

 

- 35 to - 40

Anemones

Soft corals

Seaweeds

 

 

 

 

- 40 to - 52

Anemones

Anemones

Hydroids

Anemones

Hydroids

Hydroids

Anemones

Soft corals

Hydroids

Anemones

Seasquirts

- 52 to - 66

Anemones

Anemones

 

 

 

- 66 to - 70

Anemones

Hydroids

Seasquirts

Hydroids

 

 

 

- 70 to seabed

 

 

 

Hydroids

Anemones

Soft corals

Hydroids

Anemones

 

 

56 - 57° N : Svamper (sponges) ble observert på - 20 m og - 35 m på 2/4 - B så sent som i 1984, som er siste rapporteringsår - kan derfor ikke si noe om videre utvikling. Myke koraller er observert på alle plattformer. Plattformene har vært begrodd av sjøgress ned til nærmere - 40 m. Begroingen av hydroider og anemoner er som for resten av Nordsjøen.

 

57 - 58° N : Den myke begroingen består hovedsakelig av hydroider og anemoner, men de øverste ti til tyve meterne domineres av sjøgress. Myke koraller har ved en anledning vært observert på Ula DP på dypt vann.

 

58 - 59° N : Myk begroing domineres av hydroider, anemoner og sjøgress, som ved en anledning var observert helt ned til - 30 m dyp.

 

59 - 60° N : Myk begroing domineres av hydroider og anemoner. Myke koraller er observert på alle dyp. Annen myk begroing som sekkedyr er observert i små mengder.

 

60 - 61° N : Myk begroing domineres av sjøgress øverst og hydroider og anemoner på større dyp. Sekkedyr er hyppig observert ved omkring - 40 m.

 

 

Statistisk analyse av dataene

 

OD har i sin veiledning som angitt over skilt anbefalte verdier ut fra geografisk plassering (nord eller sør for 59 grader nord og ut fra dybde (over eller under 40m). Det er i alt gitt 4 verdier i tabellen som her skal undersøkes nærmere. Det er valgt å bruke den beregningsmetoden som BP bruker  Effektive Marine Growth Thickness (EMGT) selv om det her ikke er gjort noe forsøk på å vurdere kvaliteten av denne metoden opp mot det som er anbefalt av MDT. Det er valgt EMGT fordi det blir en større dataserie ved bruk av disse dataene.

 

1. Sør for 59 grader +2m til -40m.

 

Det er følgende tykkelser i mm : 

 

Ekofisk 2/4-A : 94 + 50 + 41 + 36

 

Ekofisk 2/4-B : 35 + 19 + 21 + 13

 

Valhall DP : 44 + 82 + 53

 

Valhall QP : 37 + 92 + 80

 

Ula DP : 31 + 49

 

Ula QP : 38 +44

 

16/11-S : 44 + 72

 

Dataene for 16/11-S for 1986 er ikke brukt da det ligger like etter innstalleringstidspunktet.

Middelverdien for dataene er 49 mm med et standardavvik på 24 mm. En verdi på 100 mm er da middelverdien + 2,2 * standardavviket. Antas de årlige verdiene å være normalfordelt, tilsvarer det at det er 1,5% av målingene vil ha en høyere verdi enn den som er spesifisert av OD.

 

2. Sør for 59 grader under -40m.

 

Det er følgende tykkelser i mm : 

 

Ekofisk 2/4-A : 123 + 100 + 98

 

Ekofisk 2/4-B : 26 + 18

 

Valhall DP : 18 + 50

 

Valhall QP : 19 + 4 + 53

 

Ula DP : 12 + 19

 

Ula QP : 13 + 18

 

16/11-S : 17 + 8

 

Dataene for 16/11-S for 1986 er ikke brukt da det ligger like etter innstalleringstidspunktet.

En ser at verdiene for 2/4 -A avviker dramatisk fra de øvrige. Vi velger derfor i første omgang å se på dataene uten å ta hensyn til 2/4-A.

 

Middelverdien for dataene er  21 mm med et standardavvik på 15 mm. En verdi på 50 mm er da middelverdien + 2,0 * standardavviket. Antas de årlige verdiene å være normalfordelt, tilsvarer det at det er 2,3 % av målingene vil ha en høyere verdi enn den som er spesifisert av OD.

 

Tar en med verdiene fra 2/4-A får en at middelverdien for dataene er  37 mm med et standardavvik på  37 mm. En verdi på 50 mm er da middelverdien + 0,34 * standardavviket. Antas de årlige verdiene å være normalfordelt, tilsvarer det at det er 37 % av målingene vil ha en høyere verdi enn den som er spesifisert av OD.

 

3. Nord for 59 grader +2m til -40m.

 

Det er følgende tykkelser i mm : 

 

Heimdal : 58 + 46 +7

 

Frigg DP2 : 47 + 34 + 28 + 22 + 39 + 54 +32

 

Frigg QP : 37 + 30 + 45 + 42 + 36 + 51

 

Oseberg B : 21 + 20 + 14 + 14

 

Oseberg C : 27 + 27 + 34 + 34

 

Dataene for Heimdal for 1985 er ikke brukt da det ligger like etter innstalleringstidspunktet.

Middelverdien for dataene er  33 mm med et standardavvik på  13 mm. En verdi på 100 mm er da middelverdien + 5,1 * standardavviket. Antas de årlige verdiene å være normalfordelt, tilsvarer det at det er omtrent ingen målinger vil ha en høyere verdi enn den som er spesifisert av OD.

 

4. Nord for 59 grader under -40m.

 

Det er følgende tykkelser i mm : 

 

Heimdal : 10 + 10

 

Frigg DP2 : 12 + 13 + 15 + 20 + 23 + 27

 

Frigg QP : 9 + 17 + 14 + 14 + 32 + 23 + 33

 

Oseberg B : 18 + 11 + 10 + 11

 

Oseberg C : 5 + 10 + 10 + 11

 

Dataene for Heimdal for 1985+86 er ikke brukt da det ligger like etter innstalleringstidspunktet.

Middelverdien for dataene er   16 mm med et standardavvik på  8 mm. En verdi på 20 mm er da middelverdien + 0,59 * standardavviket. Antas de årlige verdiene å være normalfordelt, tilsvarer det at 28 % av målingene vil ha en høyere verdi enn den som er spesifisert av OD.

 

LITTERATURLISTE

 

DnV : ulike inspeksjonsrapporter for Ekofisk

 

C Do og S Govindasamy : The control of marine growth on offshore structures be ocean waves, tides and currents, Malaysia, ca 1993

 

G N R Forteath, G B Picken og R Ralph : Patterns of macrofouling on steel platforms in the central and northern North Sea, UK, 1984

 

K I Johannessen : Marine growth data bank : Recommended inspection procedures for marine growth, Veritec rep 86-3279, Høvik, 21.4.1986

 

T Kleppe : Marin begroing, en generell innføring i emnet marin begroing med vekt på de organismer som påvirker stabiliteten til offshore innstallasjoner, udatert, ca 1980?

 

The Marine Technology Directorate Limited : Appraisal of marine growth on offshore installations, MTD publication 92/102, London, 1992.

                                              

NGN Subsea Engineering : ulike inspeksjonsrapporter for Ula

 

T Olsen : Marin begroing på stålstrukturer i Nordsjøen, diplomoppgave Institutt for Marin byggteknikk, Trondheim, 1982

 

G B Picken : The operational assessment of marine growth on offshore structures, Aberdeen, ca 1984

 

Rockwater : ulike inspeksjonsrapporter for Valhall

 

Southgate og Myers : Mussel fouling on the Celtic Sea Kinsale field gas platforms, i Estuarine, Coastal and Shelf Science, bn 20, London, 1985 side 651-659

 

A M Skullerud : Marine fouling a growing problem in offshore oil and gas industry, North Sea Observer, no 9, 1985

 

Stolt Comex Seaway : ulike inspeksjonsrapporter for Oseberg

 

Stolt-Nielsen Seaway : ulike inspeksjons rapporter for 16/11-S

 

Taywood Engineering : Assessment of marine growth on the structures in the Frigg, North East Frigg and Heimdal fields, 1985-87, Middlesex, UK, 1988.

 

T Undrum : Antifouling on North Sea platforms, 1986.

 

J Wolfram og A Theophanatos : Marine roughness and fluid loading, i Environmental forces on offshore structures and their prediction, 1990 s 137-158

 

J Wolfram, I Jusoh og D Sell : Uncertainty in the estimation of fluid loading due to the effects of marine growth, foredrag OMAE, 1993


                                 Vedlegg 1

 

 

DETALJER OM KONSTRUKSJONENE

 

 

AMOCO Steel Jackets

 

Field

Platform

Legs

Water depth (m)

Installation

Valhall

Valhall 'DP' Platform

4

69

Oktober 1980

Valhall

Valhall 'QP' Platform

4

69

Oktober 1980

 

BP Steel Jackets

 

Field

Platform

Legs

Water depth (m)

Installation

Ula

Ula Drilling Platform

4

70

Juni 1985

Ula

Ula Quarters Platform

4

70

Juni 1985

 

Elf Steel Jackets

 

Field

Platform

Legs

Water depth (m)

Installation

Frigg

 Frigg 'QP' Platform

4

104

Juli 1975

Frigg

Frigg 'DP2' Platform

8

102

Mai 1976

Heimdal

Heimdal Platform

8

116

Juli/August 1984

 

Norsk Hydro Steel Jackets

 

Field

Platform

Legs

Water depth (m)

Installation

Oseberg

Oseberg 'B' Platform

8

108,4

Juni 1987

Oseberg

Oseberg 'C' Platform

8

106

Sommer 1990

 

PPCoN Steel Jackets

 

Field

Platform

Legs

Water depth (m)

Installation

Ekofisk

Ekofisk 2/4-A Platform

8

71,4

1972

Ekofisk

Ekofisk 2/4-B Platform

12

70,8

August 1972

 

 

STATOIL Steel Jackets

 

Field

Platform

Legs

Water depth (m)

Installation

Statpipe

16/11 S

4

70

Høst 1992


                                                                                                                                  Vedlegg 2

 

VIRKELIGE OG EFFEKTIVE VERDIER FOR TYKKELSE AV MARIN BEGROING

 

56 - 57° N

 

Valhall Drilling Platform

 

Depth

Soft growth thickness

(mm)

Hard growth thickness

(mm)

(m)

1986

1990

1992

1986

1990

1992

0 to - 40

113

-

68

15

125

60

- 40 to - 69

35

-

100

5

-

-

 

Depth

Cover of soft growth

(%)

Cover of hard growth (%)

(m)

1986

1990

1992

1986

1990

1992

0 to - 40

75

29

33

5

65

68

- 40 to - 69

95

68

100

5

2

-

 

Depth

Soft growth thickness

dep. cover (mm)

Hard growth thickness

dep. cover (mm)

(m)

1986

1990

1992

1986

1990

1992

0 to - 40

85

-

23

1

82

41

- 40 to - 69

34

-

100

1

-

-

 

Depth

EMGT (mm)

Average thickness (mm)

MTD (1992)

Total

growth

(m)

1986

1990

1992

Soft

Hard

Total

(%)

0 to - 40

44

82

53

16

43

59

100

- 40 to - 69

18

-

50

75

-

75

100

 

Marin begroing er over fastsatt verdi, men denne verdien er basert på bare en observasjon

(ved - 41 m), noe som medfører en viss usikkerhet.

 

Valhall Quarter Platform

 

Depth

Soft growth thickness

(mm)

Hard growth thickness

(mm)

(m)

1986

1990

1992

1986

1990

1992

0 to - 40

80

-

*

-

119

75

- 40 to - 69

68

-

105

5

75

-

*Gjennomsnittsverdien er ikke representativ

 

Depth

Cover of soft growth

(%)

Cover of hard growth (%)

(m)

1986

1990

1992

1986

1990

1992

0 to - 40

92

21

45

-

77

54

- 40 to - 69

53

67

100

5

5

-

 

Depth

Soft growth thickness

dep. cover (mm)

Hard growth thickness

dep. cover (mm)

(m)

1986

1990

1992

1986

1990

1992

0 to - 40

74

-

71*

-

92

44

- 40 to - 69

36

-

105

1

4

-

*Beregnet vha Elf's metode


 

Depth

EMGT (mm)

Average thickness (mm)

MTD (1990)

Total

growth

Average thickness (mm)

MTD (1992)

Total

growth

(m)

1986

1990

1992

Soft

Hard

Total

(%)

Soft

Hard

Total

(%)

0 to - 40

37

92

80

21

78

98

 

22

36

58

100

- 40 to - 69

19

4

53

 

 

 

 

69

-

69

100

Marin begroing fra - 40 m ned til sjøbunnen overskrider fastsatt verdi.

 

Beregninger: Marin begroing på Valhall

 

Valhall DP 1992

                                                                                              MTD (mm)

                                   Total growth (%)                    Soft     Hard    Total

- 3 m                           100                                         4          60        64                              

- 14 m                         100                                         29        25        54

- 41 m                         100                                         75        -          75

- 69 m                         100                                         -          -          -

 

 

Valhall QP 1992

                                                                                              MTD (mm)

                                   Total growth (%)                    Soft     Hard    Total

- 3 m                           100                                         23        35        58

- 15 m                         100                                         20        38        58       

- 41 m                         100                                         113      -          113

- 69 m                         100                                         25        -          25

 

 

Valhall QP 1990

 

                                                                                                         

0 to - 14 m                  85 % muslinger (100 mm), 10 % myke koraller (100 mm),             

                                   2 % sjøgress (550 mm)

- 14 m to - 41 m          45 % muslinger (150 mm),

                                   45 % anemoner/hydroider/myke koraller (109 mm)                         

- 41 m to - 66 m

- 66 m to - 69 m

 

Tykkelsene for myk begroing er anslåtte snittverdier av eksperimentelle data hentet fra "Patterns of macrofouling on steel platforms in the central and northern North Sea".

CTF - verdien som er brukt for den samlede tykkelsen på anemoner, hydroider og myke koraller er snittverdien av CTF - verdiene til hver av begroingstypene.

 


EKOFISK 2/4 - A

 

Depth

Soft growth thickness (mm)

Hard growth thickness (mm)

 (m)

1979

1980

1982

1983

1984

1987

1979

1980

1982

1983

1984

1987

0 to - 40

92

45

84

67

-

-

79

49

15

28

-

-

- 40 to - 70

40

70

-

65

-

-

80

70

100

73

-

-

 

Depth

Cover of soft growth (%)

Cover of hard growth (%)

 (m)

1979

1980

1982

1983

1984

1987

1979

1980

1982

1983

1984

1987

0 to - 40

57

45

75

74

33

61

84

79

60

39

35

61

- 40 to - 70

-

100

-

74

5

43

-

100

100

78

20

53

 

Depth

Soft growth thickness dep. cover (mm)

Hard growth thickness dep. cover (mm)

 (m)

1979

1980

1982

1983

1984

1987

1979

1980

1982

1983

1984

1987

0 to - 40

53

21

63

50

-

-

67

39

9

11

-

-

- 40 to - 70

-

105

-

82

-

-

-

70

100

57

-

-

 

Depth

EMGT (mm)

Average thickness (mm)

MTD (1980)

 (m)

1979

1980

1982

1983

1984

1987

Soft

Hard

Total

0 to - 40

94

50

41

36

-

-

2

44

46

- 40 to - 70

-

123

100

98

-

-

6

70

76

 

Fra 1980 til 1983 er det rapportert om relativt tung begroing, både myk og hard, noe som har ført til høye verdier for EMGT. Hvis den innrapporterte begroingen er representativ for alle stagene på gitte dyp er begroingen altfor tung, se merkede verdier for EMGT. For å kunne gi en riktig konklusjon, er det nødvendig med flere og mer detaljerte opplysninger på 2/4 - A.

 

Ved å bruke MTD's metode reduseres verdien for tykkelsen på den myke begroingen. Tykkelsen på den harde begroingen er som før og totalverdien overskrider fastsatt verdi.

 

 

EKOFISK 2/4 - B

 

Depth

Soft growth thickness (mm)

Hard growth thickness (mm)

 (m)

1979

1980

1982

1983

1984

1987

1979

1980

1982

1983

1984

1987

0 to - 40

76

64

50

15

12

40

79

15

23

15

-

-

- 40 to - 70

40

-

-

15

40

-

80

-

-

30

-

-

 

Depth

Cover of soft growth (%)

Cover of hard growth (%)

 (m)

1979

1980

1982

1983

1984

1987

1979

1980

1982

1983

1984

1987

0 to - 40

40

27

24

59

53

12

24

67

65

52

-

27

- 40 to - 70

10

-

-

5

20

5

30

-

-

55

-

65

 

Depth

Soft growth thickness dep. cover (mm)

Hard growth thickness dep. cover (mm)

 (m)

1979

1980

1982

1983

1984

1987

1979

1980

1982

1983

1984

1987

0 to - 40

31

18

12

9

7

5

19

10

15

8

-

-

- 40 to - 70

4

-

-

1

8

-

24

-

-

17

-

-

 

Depth

EMGT (mm)

 (m)

1979

1980

1982

1983

1984

1987

0 to - 40

35

19

21

13

-

-

- 40 to - 70

26

-

-

18

-

-


Beregninger av marin begroing på Ekofisk

 

 

Ekofisk 2/4 - A 1980

 

- 6 m               45 - 75 % barnacles (15 mm), 25 % seaweed (15 mm)

- 20 m             100 % barnacles (72 mm), 100 % seaweed (45 mm)

- 35 m             85 % barnacles (58 mm), 10 % seaweed (75 mm)

- 70 m             100 % barnacles (70 mm), 100 % seaweed (70 mm)

 

 

                                   MTD

                        Soft     Hard    Total

- 6 m               0.3       9          10

- 20 m             4          72        76

- 35 m             1          49        50

- 70 m             6          70        76

 


57 - 58° N

 

 

Ula Drilling Platform

 

Depth

Soft growth thickness

(mm)

Hard growth thickness

(mm)

(m)

1991

1992

1994

1991

1992

1994

0 to - 40

65

-

99

43

-

50

- 40 to - 70

50

-

46

2

-

-

 

Depth

Cover of soft growth

(%)

Cover of hard growth (%)

(m)

1991

1992

1994

1991

1992

1994

0 to - 40

58

75

70

27

38

28

- 40 to - 70

48

82

74

1

-

-

 

Depth

Soft growth thickness

dep. cover (mm)

Hard growth thickness

dep. cover (mm)

(m)

1991

1992

1994

1991

1992

1994

0 to - 40

38

-

70

12

-

14

- 40 to - 70

24

-

34

*

-

-

*Umålbart

 

Depth

EMGT (mm)

(m)

1991

1992

1994

0 to - 40

31

-

49

- 40 to - 70

12

-

17

 

 

Ula Quarters Platform

 

Depth

Soft growth thickness

(mm)

Hard growth thickness

(mm)

(m)

1991

1992

1994

1991

1992

1994

0 to - 40

80

-

89

32

-

50

- 40 to - 70

30

-

89

4

-

-

 

Depth

Cover of soft growth

(%)

Cover of hard growth (%)

(m)

1991

1992

1994

1991

1992

1994

0 to - 40

55

83

66

50

28

28

- 40 to - 70

76

90

39

4

-

-

 

Depth

Soft growth thickness

dep. cover (mm)

Hard growth thickness

dep. cover (mm)

(m)

1991

1992

1994

1991

1992

1994

0 to - 40

44

-

59

16

-

14

- 40 to - 70

23

-

35

1

-

-

*Umålbart

 

Depth

EMGT (mm)

(m)

1991

1992

1994

0 to - 40

38

-

44

- 40 to - 70

13

-

18

 


58 - 59° N

 

 

16/11 S

 

Depth

Soft growth thickness (mm)

Hard growth thickness (mm)

(m)

1986

1988

1991

1992

1986

1988

1991

1992

0 to - 40

3*

Thin

28

 

3*

 

55

80

- 40 to - 68

0.5*

Thin

39

 

0.5*

 

15

20

*Soft and hard growth thickness

 

Depth

Cover of soft marine growth

(%)

Cover of hard marine grwoth

(%)

(m)

1986

1988

1991

1992

1986

1988

1991

1992

0 to - 40

31

20

58

45

75

57

62

90

- 40 to - 68

42

84

13

83

2

10

90

40

 

Depth

Soft growth thickness

dep. on cover (mm)

Hard growth thickness

dep. on cover (mm)

(m)

1986

1988

1991

1992

1986

1988

1991

1992

0 to - 40

3*

 

17

 

3*

 

35

72

- 40 to - 68

0.2*

 

5

 

0.2*

 

14

8

*Soft and hard growth thickness

 

Depth

EMGT (mm)

(m)

1986

1988

1991

1992

0 to - 40

3

 

44

72

- 40 to - 68

0.2

 

17

8

 

 

 

59 - 60° N

 

 

Heimdal HMP1

 

Depth

Soft growth thickness (mm)

Hard growth thickness (mm)

(m)

1985

1986

1987

1988

1985

1986

1987

1988

0 to - 40

26

97

108

9

2

27

18

10

- 40 to - 118

30

18

27

25

5

5

11

1

 

Depth

Cover of soft marine growth

(%)

Cover of hard marine grwoth

(%)

(m)

1985

1986

1987

1988

1985

1986

1987

1988

0 to - 40

46

84

67

58

10

60

47

37

- 40 to - 118

5

3

64

75

10

6

6

10

 

Depth

Soft growth thickness

dep. on cover (mm)

Hard growth thickness

dep. on cover (mm)

(m)

1985

1986

1987

1988

1985

1986

1987

1988

0 to - 40

12

82

73

6

0.2

17

9

4

- 40 to - 118

2

1

18

19

0.5

0.3

1

0.1

 

Depth

EMGT (mm)

(m)

1985

1986

1987

1988

0 to - 40

6

58

46

7

- 40 to - 118

2

1

10

10

 


Frigg DP2

 

Depth

Soft growth thickness (mm)

Hard growth thickness (mm)

(m)

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

0 to - 40

81

50

66

50

207*

98

50

37

31

4

28

27

29

28

- 40 to - 97

20

19

26

39

44

52

 

4

5

5

11

18

14

 

*Høy pga en verdi, (77)

 

Depth

Cover of soft growth (%)

Cover of hard growth (%)

(m)

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

0 to - 40

73

81

75

30

81

87

90

45

42

57

50

25

36

32

- 40 to - 97

74

76

76

60

36

55

 

79

92

94

66

80

80

 

 

Depth

Soft growth thickness dep. on cover (mm)

Hard growth thickness dep. on cover (mm)

(m)

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

0 to - 40

60

41

50

15

63

86

45

17

13

3

14

7

11

9

- 40 to - 97

15

15

20

24

16

29

 

4

5

5

8

15

12

 

 

Depth

EMGT (mm)

(m)

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

0 to - 40

47

34

28

22

39

54

32

- 40 to - 97

12

13

15

20

23

27

 

Begroingen på DP2 i 1986 er ikke godt nok beskrevet til å kunne beregne

gjennomsnittlig tykkelse med MTD's metode.

 

Frigg QP

 

Depth

Soft growth thickness (mm)

Hard growth thickness (mm)

(m)

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

0 to - 40

79

45

 

87

84

59

103

4

14

 

34

33

28

23

- 40 to - 97

15

29

24

36

54

41

73

4

5

5

8

19

15

5

 

Depth

Cover of soft growth (%)

Cover of hard growth (%)

(m)

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

0 to - 40

90

94

99

79

74

83

84

22

51

19

27

28

38

30

- 40 to - 97

63

83

82

64

73

84

87

89

90

67

26

61

67

16

 

Depth

Soft growth thickness (mm)

Hard growth thickness (mm)

(m)

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

0 to - 40

72

43

 

69

63

49

87

1

8

 

10

10

11

7

- 40 to - 97

10

24

20

23

40

35

64

4

5

4

2

12

10

1

 

Depth

EMGT (mm)

(m)

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

0 to - 40

37

30

 

45

42

36

51

- 40 to - 97

9

17

14

14

32

23

33

Begroingen på QP i 1987 er ikke godt nok beskrevet til å kunne beregne

gjennomsnittlig tykkelse med MTD's metode.

 

Tykkelsen på den marine begroingen på Frigg DP2 og QP mellom - 40 m og sjøbunn overskrider fastsatt verdi.


Recalculations (average) of soft and hard marine growth on QP for 1987

 

 

 

Soft marine growth

Hard marine growth

Depth

Cover

Thickness

Cover

Thickness

(m)

(%)

(mm)

(%)

(mm)

- 6.1

93

54

23

28

- 15

98

42

40

18

- 23.4

99

91

11

5

- 35

98

107

-

-

- 46.2

96

111

20

5

- 58

95

80

9

5

- 68.9

87

69

25

5

- 83

63

49

17

5

- 99

93

54

5

4

 

 

 

 

 

 

Depth

Total cover

EMGT

(mm)

(m)

(%)

 

- 6

90

31.6

- 23

80

45.6

- 46

90

54.3

- 69

60

31.3

- 99

60

27.1

 

 

 

 

Cover by soft growth

 Cover by hard growth

Average Thickness (mm)

Depth

Weeds

Soft

Anemones

Hydroids

Others

Mussels

Tubeworms

Soft

Hard

Soft & Hard

(m)

 

corals

 

 

 

 

 

growth

growth

growth

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 6.1

35

1

P

58

P

12

P

49.4

3.5

52.8

- 15

34

52

-

12

-

10

3

40.9

3.2

44.1

- 23.4

9

32

51

6

-

-

6

89.5

0.3

89.8

- 35

-

25

73

-

-

-

-

104.9

-

104.9

- 46.2

-

18

77

1

-

-

3

107.7

0.1

107.8

- 58

-

2

62

32

-

-

8

77.8

0.4

78.2

- 68.9

-

3

64

18

-

-

8

63.2

0.4

63.6

- 83

-

2

18

43

1

-

17

30.8

0.9

31.7

- 99

-

1

11

81

1

-

3

49.6

0.1

49.7

 

Fra - 40 m til sjøbunnen er det den myke begroingen som dominerer. Likevel overskrider samtlige verdier i dette intervallet den fastsatte begroingstykkelsen på 20 mm. Det er mulig at gjennomsnittsverdien beregnet med MTD's metode ville gitt en mer redusert verdi. Begroingen i dette intervallet domineres av anemoner (CTF = 0,75) og hydroider (CTF = 0,15). Dette er CTF - verdier under driftsbetingelser.

 

 


60 - 61° N

 

 

Oseberg B

 

Depth

Soft growth thickness

Hard growth thickness

(m)

(mm)

(mm)

0 to - 40

90

25

- 40 to - 108

37

15

 

Depth

Cover of soft growth (%)

Cover of hard growth (%)

(m)

1991

1992

1993

1994

1991

1992

1993

1994

0 to - 40

44

38

25

28

2

6

6

4

- 40 to - 108

90

50

48

50

5

7

7

7

 

Depth

Soft growth thickness

dep. on cover (mm)

Hard growth thickness

dep. on cover (%)

(m)

1991

1992

1993

1994

1991

1992

1993

1994

0 to - 40

40

35

23

26

1

2

2

1

- 40 to - 108

34

19

18

19

1

1

1

1

 

Depth

EMGT (mm)

(m)

1991

1992

1993

1994

0 to - 40

21

20

14

14

- 40 to - 108

18

11

10

11

 

 

Oseberg C

 

Depth

Soft growth thickness

Hard growth thickness

(m)

(mm)

(mm)

0 to - 40

90

25

- 40 to - 108

37

15

 

Depth

Cover of soft growth (%)

Cover of hard growth (%)

(m)

1991

1992

1993

1994

1991

1992

1993

1994

0 to - 40

53

39

53

50

9

35

40

43

- 40 to - 108

20

48

48

53

5

5

5

5

 

Depth

Soft growth thickness

dep. on cover (mm)

Hard growth thickness

dep. on cover (%)

(m)

1991

1992

1993

1994

1991

1992

1993

1994

0 to - 40

48

36

48

45

3

9

10

11

- 40 to - 108

8

18

18

20

1

1

1

1

 

Depth

EMGT (mm)

(m)

1991

1992

1993

1994

0 to - 40

27

27

34

34

- 40 to - 108

5

10

10

11

 


                                                                                                                      Vedlegg 3

 

PROSENTVIS DEKKE AV MARIN BEGROING

 

 

Dekke av marin begroing 56 - 57° N

 

Cover of marine growth on Valhall DP

 

 

Cover of marine growth  (%)

 

 

1986

1990

1992

 

Depth (m)

Soft growth

Hard growth

Soft growth

Hard growth

Soft growth

Hard growth

 

 

Mean

Max

Min.

Mean

Max

Min.

Mean

Max

Min.

Mean

Max

Min.

Mean

Max

Min.

Mean

Max

Min.

0 to - 40

75

90

60

5

-

-

29

80

10

65

90

10

33

50

15

68

85

50

- 40 to - 69

95

-

-

5

-

-

68

90

45

2

-

-

100

-

-

 

 

 

 

 

Cover of marine growth on Valhall DP

(Highest mean value)

 

 

Cover

Depth (m)

(%)

 

Soft

Hard

0 to - 41

75

68

- 41 to - 69

100

5

 

 

Cover of marine growth on Valhall QP

 

 

Cover o