Den residerende kapellanens grunnleie av Stavanger by 1734-1838

 

Av Arne Kvitrud, Sondre Nordheimsgate 9, 4021 Stavanger.

Versjon 24.2.2019.

 

Retur

 

Avskrift fra Statsarkivet i Stavanger, PA 1 Anders Bærheim, Utskriftsbok IX A, protokollen, side 133-135. Dette er da en avskrift av Bærheims avskrift. Nummer 26 og 27 mangler i lista. Husnummerne følger trolig en av matriklene. Det var ikke matrikkelnummer i 1734, så nummerne er yngre. Nummer 15: 357 Vævergaten 37 (dvs dagens Søregata 37) stemmer med matrikkelen for 1827, ved at kapellanen var grunneier – se her. De øvrige nummerne stemmer ikke med 1827, og er da trolig fra en eldre matrikkel. Makeskiftet (uten år) av Konventgrunnen fra bispestolen til residerende kapellan kan ha vært ca. år 1700. Hans Munch var biskop 1694–1712 og residerende kapellan Hartvig Godzen levde 1649-1733. Beløpet for grunnleien er med ett unntak, ikke oppført. Jeg vet ikke hvor originalen er.

Den res kap til Domkirken har en ”jorde-Bog ofver d. Benificierede Gods, Fiskeri samt grundeleje inden og uden Byen, Forfattet udi Stvgr. D 4. Jan 1734 af Morten Morup Com=Pastor et Synista Ecclesia Stvgr. Den er ført a jour i vel 100 aar. Som grundeleije af Grunde i Byen, der tilkom res. Kap. Opf. 30 nr, saavel i 1734 som i 1838, der gikk altsaa intet tapt i denne tid. Disse 30 gr, var saaledes beliggende:

1734-1838

1.      Haugen ved Torget (1838 konsul Jak. Kielland)

2.      Stavanger Torv (hvorav i 1838 betaltes 1 ort)

3.      Huset nr 498 n. Strandgate tilh i 1838 kjøpmann Gabr. Jonassen

4.      h nr 489 Strandgt

5.      h nr 490 Strandgt

6.      h nr 495 Strandgt

7.      h nr 496 Strandgt

8.      h nr 497 Strandgt

9.      h nr 484 Strandgt

10.  h nr 488 Strandgt provst Dahl

11.  h nr 330 Urens rode

12.  h nr 329 Urens rode

13.  h nr 328 Urens rode

14.  h. nr. 253 Urens rode

15.  265 Østervaag rode

16.  ? Rasmus Godtzen

17.  357 Vævergaten

18.  Ploug & Sundt

19.  h nr. 337 av E. retter slik 3327 Holmegaden (nu Kirkegt.)

20.   ikke m.

21.  h nr 322 Holmegt?

22.  Jomfru Sunde

23.  h. nr 378 i Kleven

to av dette 23 379 under Kleven

24.  h. nr. 381 under Kleven

25.  h nr 380 i Kleven

28. h nr 377 i Kleven

29.  Lars Josefsen

30.  Garver Thorsen

 

Den residerende kapellans grundeleie av byen beløb sig 1838 i alt til 9 Spesidaler 1 ort 11 skilling. Dertil kommer ”Konventgrundene” ved Stavanger som efter en kontrakt mellom bisp. Dr Munch og forn. Res. Kap. Hartvig Godtzen er embetet tilfallen imod den gaard Horve, som nu ligger under bispestolens gods. Disse er:

1 Trinitatisgrund, beboet i 1818 av kapt. Klow, saa av prokurator Ploug, saa av skrædder Rasmussen.

2 Grimsageren 1818 med sal. de Rytter, derefter kapt Klow, inspektør Blom, enkefru Kielland. I 1838 er tilfs. forkl. en del av Bergene.

3-4-5 kaldes ”Ageren ved broen”

6 Eies av farver Furra

7 Eies av Fredrikke Knoph

8 Eies av Gullik Furra

9 Eies av Gunder Sørbøe i Steglebakken siden bebod. Av prest. Petersens børn.

10 Lars i Geilene.

N.B. Saaledes i 1818, men for 1838 opføres 14 konventgrunder. E. ved ikke at forkl. denne forskj. – maaske er nogle delte?