Sammendrag av skjøter og andre dokumenter om eiendommer fra Stavanger 1750-1801 (Summary of documents concerning properties in Stavanger city 1750-1801)

 

Av Arne Kvitrud, Sondre Nordheimsgate 9, 4021 Stavanger.

Versjon 25.3.2019.

Jeg har lest korrektur på ca 80 % av teksten, men det er nok fortsatt feil.

 

Retur

 

Listen nedenfor er i hovedsak avskrifter eller sammendrag fra

a)      Axel C. Kielland, privatarkiv, Stavanger Byarkiv,

b)      Anders Bærheim, privatarkiv 1, Statsarkivet i Stavanger,

c)      Statsarkivet i Stavanger, Panteregister AC2.

d)     Axel C. Kielland: Familien Kielland, 1897

e)      Marit Karin Alsvik: Rosenkildekvartalet, Utgitt av Stavanger Kommune og Foreningen Gamle Stavanger, Stavanger, 1985.

f)       Statsarkivet i Stavanger (forkortet med ”SAS” i teksten): Pantebøker og panteregister for Stavanger.

g)      Axel C. Kielland, privatarkiv 11, Statsarkivet i Stavanger,

med hovedvekt på a). 

 

Avskriften er gjort etter beste skjønn. Som med all håndskrift har hver person sine særegenheter! Dokumentene vil normalt inneholde mer informasjon enn det som er i sammendragene nedenfor, og når det er nødvendig bør en sjekke originalene eller pantebøkene.

 

Navnene er til en viss grad normalisert.

 

Husene hadde ikke faste adresser, noen gatenavn var i bruk, men de fleste hus ble stedsplassert ut fra bydel og hvem som var naboer. Fra 1767 dukker bruken av branntaksnummer på husene (for 1777 se: http://home.online.no/~akvitrud/1777-Branntaksprotokoll.htm). Det er et nytt sett branntakstnummer for hvert tiende år (1767, 1777, 1787, 1797). Det hjelper til med å plassere husene i forhold til hverandre. Nummereringen starter på Holmen, fortsetter over Bakken, Pottemakerstranda og Østervåg, går så opp Skolebekken, krysser så over høyden med Arneageren, Uren, så ned til Skagen, så Torget, Kleven og til slutt Strandsiden og Sandvik. For beboere og adresser for hver enkelt eiendom, se http://home.online.no/~akvitrud/huseiere.htm.

 

Kildene er oppgitt i parentes like etter datoen. Noen steder har Kielland opplysninger uten dato. For eksempel betyr da ”1756” at opplysningen står mellom to opplysninger fra 1756, og da trolig er fra 1756.

 

1750

 

19.1.1750 (Kielland, pakke 2-3, side 35) var Halvor Korneliussens hus og grunn på Strandgaten tvers over friherrinne Rosenkrans iboende hus.

 

24.1.1750 (SAS, Pantebok for Stavanger 1747-1760, side 51b og Kielland, pakke 2-3, side 35) skjøte fra Erik Olsen med en del hans kreditorer til Klaus Pedersen på hus i Østervåg med beliggenhet opp ad Bispebryggen i øst og med Jon i Wallens hus på den øvre og vestre side, tvers over gaten av Kristen Rasmussens hus. Arnegårds grunner grunnleie 2 ort.

 

16.3.1750 (Kielland, pakke 2-3, side 35) var Ludvig Mikael Abildsgårds hus mellom avdøde kontrollør Saxe i sør og Peder Saxe i nord.

 

22.4.1750 (SAS, Pantebok for Stavanger 1747-1760, side 53-53b og Kielland, pakke 2-3, side 35) skjøtet innrullert matros Jan Kristensen til Knut Iversen på hus og grunn til sjøen på Kuholmen mellom Jan Kristensens nyoppførte hus og grunn til sjøen og Sven Mogensens iboende hus og grunn. Og ovenfor mitt nye hus mellom Knut Torkildsen i øst og Sven Mogensen. 48 riksdaler.

 

9.7.1750 (Kielland, 1897, side 166 og Bærheim, PA 1, IX, bok 2, side 336) ble Nedre Strandgate 9 solgte på auksjon etter friherrinnen Anna Kristin Rosenkrantz til Jakop Kielland for 403 riksdaler. 8.9.1714 solgte Morten Seehusens enke eiendommen til Lauritz Smith. Fra ham gikk den til sokneprest Klaus Winter. Han solgte til Elisabet Godtzen – enke etter prost Ole Pedersen Schieldrup. Hennes arvinger overdro eiendommen til hennes søster friherrinne Anna Kristin Rosenkrantz.

 

21.7.1750 (SAS, Pantebok for Stavanger 1747-1760, side 55-55b og Kielland, pakke 2-3, side 35) skjøtet Anna Wegner enke etter Henrik Godsen til borger Elling Andersen et stykke grunn mellom begge deres hus, i bredde 2,5 alen og i lengde 40 sjællandske alen. Uten grunnleie.

 

19.10.1750 (SAS, Pantebok for Stavanger 1747-1760, side 56b-57b og Kielland, pakke 2-3) skjøte fra Ole Berven til Kristian Magnus på et lite stykke grunn mellom deres hus i nordvest. 3,5 sjællandse alen.

 

23.10.1750 (Kielland, pakke 2-3) var det en tvist mellom kaptein Just Elys dødsbo og Laurs Windius om noen grunner som hadde tilhørt Jan Seehusen. Den gikk fra Stranden til gaten, ikke lengre enn til dråpefallet på hver side. Videre tvers over gaten hvor hagemurene begynte og opp til Valberget, hvor det var trapper. Avdøde Johan Seehusen hadde tatt grunnen i bruk for om lag 40 år siden og bebygd til sjøen. Etter Seehusens død har eiendommen vært brukt under andre eiendommer og forfalt (?). Det ble betalt en årlig grunnleie til Manufakturhuset på 24 skilling. Med hagegrunn på den andre iden av gaten. Brukerne burde ikke betale mer enn 2 riksdaler i grunnleie inkludert grunnleien til Manufakturhuset. Jens Østensen Tasta hadde 8.5.1706 solgt som sine barns verge, til Johan Seehusen for 40 riksdaler. 19.3.1738 var det også avsagt en dom i Overhoffretten om den samme eiendommen. Jens Østensens barn ble tilkjent eiendommen for 42 riksdaler av Johan Seehusens dødsbo. 24.12.1739 fikk Lars Windius skjøte av Jens Østensens arvinger, og reiste så bort. Kaptein Just Ely kjøpte eiendommen på offentlig auksjon av sin svigerfar Johan Seehusens dødsbo. 15.9.1744 fikk kaptein Just Ely taksert eiendommen. Hans Onsorg kjøpte så eiendommen av Just Ely, men ville ikke betale 100 riksdaler på grunn av mulige hefter ved eiendommen. 1.2.1751 dømte byfogden at Windius skulle ha 83 riksdaler av kjøpesummen.

 

24.10.1750 (Kielland, pakke 2-3) skjøte fra Malena Henriksdatter enke etter Ole Rasmussen til Sr Hans Kr. Thuogn?? på to åkrer eller grunner i den sørlige enden av Stavanger by til Jæren.

 

27.11.1750 (SAS, Pantebok for Stavanger 1747-1760, side 58-58b og Kielland, pakke 2-3) skjøte fra Gunnbjørn Mikkelsen Fossan til innrullert matros Tønnes Pedersen på en grunn under Bakken, mellom Knut Knutsen Østebø i nord og Lars Riskes sjøhus på den andre siden. Båtstøe. Kjøpt 2.12.1732. Grunnkjennelse 8 skiling.

 

I 1750 (Kiellands samlinger, pakke 2 nummer 3, side 35) var Ole Frosts iboende hus mellom Hans Smiths hus i sør og avdøde Knut snekkers hage i nord.

 

I 1750 (Kielland, pakke 2-3, side 35) var Karen Ellingsdatter Roths hus i gaten til Østervåg, mellom Thomas Osmundsens og Tollef Larsens iboende hus.

 

I 1750 (Kielland, pakke 2-3, side 35) var Sven smed hus, grunn og smie i Østervåg ovenfor Knut Knutsens hus.

 

I 1750 (Kielland, pakke 2-3, side 35) var borger Elling Andersens iboende hus og grunn på hjørnet mellom Ole Frosts i nord og avdøde Henrik Godzsens enkes iboende hus i sør.

 

I 1750 (Kielland, pakke 2-3, side 35) var Malene Andersdatter enke etter Hans Siversen hus og grunn på Øvre Strandgate mellom Daniel smeds hus og Jens Olsen Hegland.

 

1751

 

19.1.1751 (SAS, Pantebok for Stavanger 1747-1760, side 60b-61 og Kielland, pakke 2-3, side 34) skjøtet Gunnbjørn Jonsen til Endre Monsen hus og grunn og en liten sjøgrunn ved huset på den vestre side. Ved Jonas Hjelms hus i øst. 98 riksdaler. Obligasjon av 23.7.1744 til Truls Jensen.

 

16.2.1751 (Kielland, 1898, side 166 og Bærheim, PA 1, IX bok 2, side 336) solgte boet etter Samuel Blokk til Isak Østensen Sunde et hus med grunn og tilhørende sjøhus, mellom Kiellands eiendom og Marte Påskes hus, samt en innhegnet hagegrunn like over huset. Kjøpt for 650 riksdaler.

 

17.2.1751 (SAS, Pantebok for Stavanger 1747-1760, side 69-69b og Kielland, pakke 2-3, side 34) skjøtet prokurator Jonas Kirsebom til smed Iver Iversen det avdøde smed og borger Jon Abrahamsen Rusch hadde eid, og som hans etterlatte enke Gitlau Askildsdatters har hatt for årlig leie siden 23.4.1744, da de ble kjøpt av selger på auksjon. Utbetalt umyndiges midler ved bytingsdom av 27.4.1750...  Det var hus, grunn og hage til den alminnelige Holmegate i øst, Valberget i vest og Malene Frosts iboende hus tett ved i nord. Årlig grunnkjennelse.

 

14.4.1751 (SAS, Pantebok for Stavanger 1747-1760, side 66-66b og Kielland, pakke 2-3, side 34) skjøte fra Jon Tollaksen som bor gården Skeie på Jæren til Peder Olsen Ladsten på nyoppbygget hus med grunn og steinbryggen til sjøen samt hageplass, på Holmen ved den såkalte Sølen på den ene siden og Jens Salomonsens sjøhus på den andre siden. Kjøpt av Fredrik Saxe 20.10.1741 og av den lille grunn av Karen Knoff 4.9.1741. Årlig grunnkjennelse 19 skilling.

 

17.4.1751 (SAS, Pantebok for Stavanger 1747-1760, side 64b-65 og Kielland, pakke 2-3, side 34) skjøte fra apoteker Hans Jensen Gay til Johan Gotfried Eriksen doktor medicine og fysikus i Bergen på hus og grunn med de dermed følgende apotekermateriale og instrumenter samt ildhus med hagegrunn beliggende mellom Hans Hoffs hus i nord og Sybilla enke etter Knut Lind i sør. Årlig grunnkjennelse betales til byfogden med 20 skilling. Doktor Eriksen pantsatte tilkjøpt hus, grunn og apotek med videre til madam Adelercia Bredals for 600 riksdaler 17.4.1751.

 

29.4.1751 (SAS, Pantebok for Stavanger 1747-1760, side 67-68, Kielland, pakke 2-3, side 34 og original i SAS, PA 11, pakke 10B) auksjonsskjøte til Morten Angel på det avdøde Samuel Blokk og hans hustru Doretea Schumanns tidligere tilhørende våningshus og grunner med bakerhus og sjøhus mellom Jan Kielland på den ene side og avdøde Marte Påskes hus på den andre siden av Strandgaten. Med en hagegrunn tvers over gaten fra avdøde Halvor Korneliussens hus og til dels alminnelige smau langs opp til Asbjørn Asbjørnsens enkes hus i øst. Grunnleie til Utstein kloster 32 skilling.

 

30.4.1751 (SAS, Pantebok for Stavanger 1747-1760, side 68-69) skjøtet Engel Marie enke etter Isak Sunde til jomfru Rebekka Hermansdatter Høyer hus med grunn og hage. Der er over for den store steinen alt på Øvre Strandgate mellom Enok Eriksens hus og avdøde Lene Ågårds hus på den andre. Auksjonskjøte til Isak Sunde 14.9.1745. Årlig grunnkjennelse 8 skilling.

 

18.5.1751 (SAS, Pantebok for Stavanger 1747-1760, side 70b-71 og Kielland, pakke 2-3. side 34) skjøte fra Elling Olsen snekker til Truls Trulsen Finnestad på vånings- og sjøhus med grunn og sjøgrunn på Kuholmen, mellom avdøde Jens Samuelsen i sør og avdøde Antonius Olsens hus og grunn i vest. Årlig grunnleie til Stavanger by 6 skilling.

 

14.6.1751 (SAS, Pantebok for Stavanger 1747-1760, side 93b og Kielland, pakke 2-3, side 33) skjøtet Ingeborg Katharina Kristoffersdatter til Sven Olsen Nesse på hus og grunn med tilliggende lite sjøhus på Stranden som hennes datter Ingeborg hadde bebodd, mellom min svoger Jens Bersagels hus og Ole Jakopsens hus. Årlig grunnkjennelse.

 

15.7.1751 (SAS, Pantebok for Stavanger 1747-1760, side 72-72b og Kielland, pakke 2-3 side 34) auksjonsskjøte til madam Elisabet enke etter Paulus von der Lippe på de hus og grunner som hadde tilhørt avdøde rådmann Johan Frimann på Strandgaten, mellom Ole Krags iboende hus og grunn i nord og Sivert Hags i sør. Årlig grunnleie til residerende kappelan i Stavanger med to riksort.

 

16.7.1751 (SAS, Pantebok for Stavanger 1747-1760, side 73b-74 og Kielland, pakke 2-3) skjøte fra Ellen Andersdatter enke etter Gunnar Kjeldsen til Maren Kortsdatter Høyer enke etter Peder Schultz på hus og underliggende grunn på Kuholmen samt innhegnet grunn på Kuholmen, samt innhegnet grunn eller kornløkke med Skansen på den nordre side mot og ved Torger Svendsens iboende hus i sør. Årlig grunn kjennelse 8 skilling til stedets øvrighet.

 

5.8.1751 (SAS, Pantebok for Stavanger 174-1760, side 74b-75 og Kielland, pakke 2 nummer 3) skjøte fra Laurits Smith til Elling Olsen snekker på hus og grunn som Palle Sakariassen tidligere bodde på – på Øvre Strandgate. Det var nord og øst for Truls Jenssens hage, og sør mot Jakop Friis, vest for gaten tvers over for Hans Larsens hus. Det var solgt til Lars Olsen, men han sa opp kjøpet. Årlig grunnkjennelse.

 

18.8.1751 (SAS, Pantebok for Stavanger 1747-1760, side 76(-76b) ogKielland, pakke 2-3) skjøte fra Torsten Samuelsen Eyne til Inger Jensdatter enke etter Mats Knutsen, på hus og grunn i Østervåg tvers over gaten for Thomas Halvorsens ild- og fehus, som jeg har kjøpt av Ole Larsen Kålstu 3.8.1748.

 

16.10.1751 (Kielland, pakke 2-3) skjøte fra Sr Lars Smith til Erik Nilsen på hus og grunn på Øvregaten ved Kleven, som Jon Jonsen kipper tidligere hadde eid.

 

21.10.1751 (Kielland, pakke 2-3) auksjonsskjøte til Jon Tollaksen Skeie på Jakop Winters tidligere tilhørende hus og grunn, mellom mønsterskriver Rosenkildes hus og det alm. smau til Gabriel Hillemanns hus. 20.10.1751 (SAS, Pantebok for Stavanger 1747-1760, side 78-79) fikk Jon Tollaksen Skeie auksjonskjøte på Jakop Winter og hustru Anna Skeies iboende hus med underliggende grunn med hageplass og sjøhus mellom mynsterskriver Rosenkildes hus i nord og allmenningen ved Gabriel Hillemanns i sør. Årlig grunnkjennelse til kongen 64 skilling.

 

22.10.1751 (SAS, Pantebok for Stavanger 1747-1760, side 76b-77 og original med segl i SAS, PA 11 Kilannd, pakke 10B) skjøtet Morten Angel til borger Isak Sunde hus og grunn med hagegrunn solgt på offentlig auksjon 16.2.1751 med skjøte av 29.4.1751, som tidligere tilhørte avdøde Samuel Blokk og hustru Doretea Schurmann, mot Jakop Kiellands hus på den ytre side og avdøde Marte Påskes arvingers hus på den indre side av Strandgaten, fra avdøde Halvor Korneliussen hus og til det alminnelige smauet langs opp til avdøde Asbjørn Asbjørnsens iboende hus. Årlig grunnkjennelse 1 riksdaler 32 skilling til Utstein klosters eiere.

 

22.10.1751 (SAS, Pantebok for Stavanger 1747-1760, side 79-79b) skjøtet Kristian Hampell av Statin til Ole Frost, Anders Meyer og andre medinteressenter skipet Anna Maria.

 

19.11.1751 (Kielland, pakke 2-3, side 34) skjøte fra Gunnbjørn Jonsen til Endre Mogensen på hus og grunn ved Jonas Kjelens hus i øst og likeledes tilkjøpt grunn i øst.

 

11.12.1751 (SAS, Pantebok for Stavanger 1747-1760, side 90b-91 og Kielland, pakke 2-3, side 33) skjøte fra madam Elisabeth Seehusen enke etter Paulus de Lippes til negotiant Mikael Smith på hus, grunn og hagegrunn, strekkende fra Anders Smiths iboende hus langs gaten i nord og opp til Albret Sinks iboende hus og grunn, samt i sør langs Kirkegården og opp gaten til Kongsgårdsmuren. Fri odelsgrunn. Skjøte av 5.7.1735. Smith pantsatte så eiendommen til Hospitalet for 700 riksdaler.

 

16.12.1751 (SAS, Pantebok for Stavanger 1747-1760, side 81b-82 og Kielland, pakke 2-3) skjøte fra Søren Ringholm til Dorthe Judith enke etter Nils Prahl på avdøde Lene Ågårds tidligere tilhørende hus, grunn og hageplass på Øvre Strandgate, opp til smauet mellom Malene Hilmann enke etter (Killand skriver: Morten) Meyer på den ene side og jomfru Rebekka Høyers iboende hus på den andre siden. Hun hadde kjøpt det av Else enke etter Peder Mikkelsen Krog 7.3.1745. Årlig grunnkjennelse til Utstein kloster 32 skilling, og mottar 5 skilling av Anders Tollefsen hus opp til Kleven.

 

20.12.1751 (Kielland, pakke 2-3) var Sr. Ole Blommes Lindals eiende og iboende hus på Stranden.

 

29.12.1751 (SAS, Pantebok for Stavanger 1747-1760, side 83b-84 og Kielland, pakke 2-3) skjøte fra Peder Saxe på egne og broren Hans Saxes vegne til Ole Blome Lindal arvelig tilfalt etter deres mor, tilfalte hus og grunn på Strandgaten med hage på øvre siden av gaten, mellom Anna Trulsdatter Melings hus og Ludvig Abildgårds hage i vest og Svale Eegs hage i øst, sammen med en sjøgrunn nedenfor våningshuset. Grunnkjennelse til residerende kapellan 64 skilling.

 

I 1751 (Kielland, pakke 2-3) var Peder Ringholms iboende hus og grunn mellom Almenningsgaten av Henrik Rytters hus og madam Schanches iboende hus.

 

I 1751 (Kielland, pakke 2-3, side 34) var Daniel Pedersen smeds hus, grunn og hage på Øvre Strandgate mellom Hans Sivertsens enkes iboende hus på den ene side og Jens Olsens iboende hus i vest.

 

I 1751 (Kielland, pakke 2-3, side 34) var Petter Dreyers hus på Arnegårds grunn mellom sorenskriver Høyers iboende hus og Hans Buckhofs iboende hus.

 

I 1751 (Kielland, pakke 2-3, side 34) var Sivert Godskersen Hag hus, sjøhus og hagegrunn mellom avdøde Anna Kieldsdatters hus i nord og Gjertud – enke etter Tyrholm i sør. Pantsatt 17.3.1741.

 

I 1751 (Kielland, pakke 2-3, side 34) var enka Anna Katrina Smith – enke etter J.. Plougs hus og grunn på Skagen mellom Tverrsmauet ved kammerråd Ebbels hus i nord og Morten Nagels hus i sør.

 

1752

 

8.1.1752 (SAS, Pantebok for Stavanger 1747-1760, side 86-86b og Kielland, pakke 2-3) skjøte fra borger Jonas Børgesen Hjelm til Sr Nils Bugge på hus og grunn på Stranden mellom Knut Pedersen Ystebøs hus og grunn i sør og Endre Endresens (sic!) hus og grunn i nord, fra Allmenningensgaten ned til sjøen, videre en innhegnet hagegrunn over gaten mellom Rasmus Sannes hus og grunn i nord og Anne Uhrs hus og grunn i sør og nedre side. Kjøpt på auksjon 19.1.1737. Årlig grunnkjennelse 23 skilling.

 

16.3.1752 (Kielland, pakke 2-3) skjøte fra borger Thomas Halvorsen til Ole Rasmussen på et sjøhus med tilhørende grunn i Østervåg mellom Elling Olsen Wolds oppsatte båtstø i sør og Lars Andersens påboende grunn i nord.

 

3.6.1752 (SAS, Pantebok for Stavanger 1747-1760, side 94b-95 og Kielland, pakke 2-3, side 33) skjøte fra Anna Pedersdatter til matros Jakop Berentsen på hennes på auksjon etter avdøde Lars Tollaksen tilkjøpte hus og grunn på Strandgaten samt den grunn nest ved hvorpå Hans Sivertsens hus står. Auksjonskjøte 13.5.1744. Årlig grunnkjennelse på 8 skilling til byfogd Ringholm.

 

10.6.1752 (SAS, Pantebok for Stavanger 1747-1760, side 94-94b og Kielland, pakke 2-3, side 33) skjøte fra Kirsten Aarensdatter enke etter borger og glamester Johannes Mortensen til Birgitta Guria enke etter Peder Larsen/Laursen på hus og grunn på den alminnelige tverrgaten til og fra Østervåg mellom Anne Moskovitters iboende hus på den øvre og vestre siden og Omund Tømmermanns hus på den nedre og østre side. Hennes svoger Ole Rasmussen hadde bekostet en jernkakkelovn i stuen. Årlig grunnkjennelse på 21 skilling til byfogden.

 

22.6.1752 (SAS, Pantebok for Stavanger 1747-1760, side 95-95b og Kielland, pakke 2-3, side 33) auksjonsskjøte til Anne Fine enke etter Johannes Kristoffersen over avdøde Ole Ommundsen hus med grunn fra Hans Hjorts hus i nord og Ole Tøtlands hus i sør. Årlig grunnkjennelse til Manufakturhuset i Bergen med to ort ++.

 

28.6.1752 (SAS, Pantebok for Stavanger 1747-1760, side 98-98b og Kielland, pakke 2-3, side 33) skjøte fra Ole Mikkelsen til Tore Knutsen Sokn på hus på Bakken mellom Bård Knutsen og Tore Larsen. 23 riksdaler. Årlig grunnkjennelse 24 skilling.

 

7.7.1752 (SAS, Pantebok for Stavanger 1747-1760, side 96b-97 og Kielland, pakke 2-3) skjøte fra Laurits Smith til Peder Olsen Lind på Rakel Halvorsdatters iboende hus på Uren tvers over gaten for Hans Smiths hus, mot madam Angels hus og grunn i nord og Henrik Abrahamsen i sør. Peder Olsen Lind er sønn til Rakel Halvorsdatter. Årlig grunnkjennelse.

 

10.7.1752 (Kielland, pakke 2-3, side 33) skjøtet Kirsten Årensdatter enke etter Johannes Mortensen til Berte Guria enke etter Peder Larsen hus og grunn på den alminnelige gate til Østervåg, mellom Anna Moskoviter på den øvre side og Ommund tømmermann på den nedre og østre side.

 

8.8.1752 (SAS, Pantebok for Stavanger 1747-1760, side 97-98 og Kielland, pakke 2-3) skjøte fra Gjertrud enke etter Peder Tyrholm til oberst Johan With von der Osten på hennes iboende eiendom med hus med sjøhus og to underliggende grunner med sjøgrunn på Strandgaten mellom sorenskriver Leths enke iboende hus og en åpen opp og nedgang til sjøen i øst, og avdøde Valentin Wegners etterlatte hus som nå bebos av Sigvard Godskersen Hags iboende hus hvor det likeledes finnes en åpen opp og nedgang til sjøen i vest. Videre en hagegrunn ved husene tvers over gaten, mellom avdøde ”gen: major” Elys tidligere hus i øst og førnevnte Wegners nå tilhørende Sigvard Hags hage i vest. 650 riksdaler. Viser til adkomstbrev av 29.3.1653, 13.7.1692, 4.4.1716, 13.9.1719, 6.2.1730, 1.9.1735 og 7.3 ”samme år” (1752?). Grunnlie fra gammel tid på 32 skilling betales til Mikaelis de de geistlige benificierte eller deres fullmektige.

 

22.8.1752 (Kielland, pakke 2-3, side 33) auksjonsskjøte til Anne Fine enke etter Johannes Kristoffersens på avdøde Ole Omundsen tidligere iboende hus og grunn mellom Hans Hjorts iboende hus og grunn og Ole Hetlands.

 

23.9.1752 (Kiellands samlinger, pakke 2 nummer 3, side 33) skjøte fra Ingeborg Johansdatter enke etter Thomas Svendsen til Berte Taraldsdatter enke etter Erik Olsen Grønning på Kleven, mellom Ole Rygs iboende hus og avdøde Lars Asbjørnsen tømmermanns enkes iboende hus.

 

I 1752 (Kielland, pakke 2-3, side 33) var Anna Pedersdatters hus på Strandgaten mellom Tollef Bersagels iboende hus og allmenning.

 

I 1752 (Kielland, pakke 2-3, side 33) var Jens Jensen Bersagels hus og grunn på Strandgaten mellom Henrik Pedersens iboende hus og Sven Olsens iboende hus. Gunnille Nilsdatter iboende hus mellom Lars Riskes hus og Anna Reyersdatters hus utlagt på skiftet 7.10.1748 etter foreldrene.

 

1753

 

10.1.1753 (SAS, Pantebok for Stavanger 1747-1760, side 101b-102 og Kielland, pakke 2-3, side 33) auksjonsskjøte til byens skaffer Lars Hansen på glarmester Aleksander Broses tidligere hus, grunn og hage. Bileggovn og kakkelovn. Er blitt eiendomsberettiget etter lagtingsdom. Grunnleie til byfogden 28 skilling.

 

22.2.1753 (SAS, Pantebok for Stavanger 1747-1760, side 105b-106 og original i SAS, PA 11, pakke 10B) auksjonsskjøte til fyrforvalter Morten Henrik Pettersen over avdøde feltbereder Kristen Gjørups enkes iboende hus mellom Sr Pettersens iboende våningshus i øst og jomfru Massi Påske i vest. Grunnen strekker seg fra den alminnelige gate ned til sjøen. Årlig grunnkjennelse til de benificierede i Kristiansand.

 

3.2.1753 (Kielland, pakke 2-3, side 33) Ole Rasmussen Lalands nyoppførte hus i Østervåg mellom Elling Wolds båtstø på den indre og avdøde Lars Andersen iboende hus i nord.

 

12.3.1753 (SAS, Pantebok for Stavanger 1747-1760, side 117b-118 og Kielland, pakke 2-3) skjøte fra Karen Ellingsdatter Roth til Tore Jakobsen Wallendal på iboende hus og grunn på gaten til Østervåg mellom Thomas Ommundsen Nedstrands iboende hus og grunn på den ene siden og Tollef Larsens iboende hus og grunn på den andre siden. 60 riksdaler. Årlig grunnkjennelse 24 skilling.

 

3.4.1753 (SAS, Pantebok for Stavanger 1747-1760, side 107-107b og Kielland, pakke 2-3) skjøte fra borger Peder Thomassen og hans hustru Elisabet Eriksdatter Frost til madam Siri enke etter Omund Berven på hus og grunn ved Valberget mellom Henrik Brouers hus og grunn i nord og Torkild Ellingsens iboende hus i sør. 140 riksdaler. Årlig grunnleie eller kjennelse på 10 skilling danske.

 

9.4.1753 (Kielland, pakke 2-3) skjøte fra Ludv Mikael Abildgård til lagmann Undahl på hus, grunn og sjøgrunn med hage tvers over gaten, mellom visitør Ole Bl Saxes hus, grunn og sjøgrunn på den ene siden og Peder Saxes iboende hus og grunn på den andre siden.

 

25.4.1753 (SAS, Pantebok for Stavanger 1747-1760, side 111-111b og Kielland, pakke 2-3) skjøte fra Anne enke etter Eilert Hansen til pike Berte Johanne Johansdatter hennes tidligere iboende hus og grunn på Kuholmen mellom Sven Mogensens hus og sjøhus i øst og hennes datter Gidske enke etter Jens Salomonsens sjøhus og brygge i vest. Kjøpt av Eilert Hanssen på auksjon etter Reinert Pettersen 5.3.1746 med auksjonskjøte av 16.9.1746. Grunn og underliggende brygge – kalt Konsumpsjonsbryggen.

 

30.5.1753 (SAS, Pantebok for Stavanger 1747-1760, side 102b-103 og Kielland, pakke 2-3, side 60) skjøte fra Søren Larsen los til Erik Sørensen på hus og grunn på Øvre Strandgaten til Ole Hanssens iboende i vest og tvers over gaten for Peder Pedersen Grødems iboende hus, samt en kornåker i nord. Årlig grunnleie 2 ort 4 skilling danske.

 

13.6.1753 (SAS, Pantebok for Stavanger 1747-1760, side 113b-114 og Kielland, pakke 2-3) skjøte fra Siri Aslaksdatter enke etter Rasmus Olsen kipper til Jakop Gjermundsens på hus og grunn på Strandgaten tvers over for avdøde Jens kippers tidligere og nå Marte Tøtlands hus. Årlig grunnkjennelse.

 

7.7.1753 (SAS, Pantebok for Stavanger 1747-1760, side 114-115 og Kielland, pakke 2-3) auksjonsskjøte til Jørgen Hoff på avdøde Knut Linds hus og grunner mellom avdøde sorenskriver Høyers hus på den ene siden og apoteker Ekkhoffs iboende hus på den andre. Årlig grunnkjennelse til kongen 32 skilling.

 

11.7.1753 (SAS, Pantebok for Stavanger 1747-1760, side 116-116b og Kielland, pakke 2 nummer 3) skjøte fra Kristoffer Ask og hans datter Sybille Marie enke etter Knut Lind til Johanne Godsen enke etter Jørgen Friis på hans eiende og tidligere iboende hus og grunn under Kleven – mellom Margrete enke etter Peder Jenssen i sør og Malene enke etter Morten Meyer i nord. 100 riksdaler. 36 skilling grunnkjennelse til kongen.

 

15.8.1753 (SAS, Pantebok for Stavanger 1747-1760, side 120-121 og Kielland, pakke 2-3, side 61) skjøte fra Knut Zakariassen i Bergen for sin bror fogd Oluf Zakariassens barn til Maren Elisabeth Seehusen enke etter kaptein Just Henrik Ely på hus, grunn og hage på Øvre Strandgate, mellom sorenskriver Ulrik Fredrik Leths enkes iboende hus i nord og Nils Hansens hus i sør, samt oberst von der Ostens nå tilhørende - madam Gjertud Tyrholms tidligere hage i vest og Sr Truls Jenssens åker eller grunn i øst. etter skjøte av 25.4.1744. Underliggende fri odelsgrunn og hage med årlig grunnkjennelse 32 skilling. Grunnmålingsforretning av 6.7.1686 og skjøte tinglyst 8.7.1686.

 

5.9.1753 (SAS, Pantebok for Stavanger 1747-1760, side 122b-123) skjøtet Anne enke etter Hans Hansen Røpke til Peder Ellefsen på hus og grunn mellom Jørgen Borches enkes etterlatte hus og tilliggende smau i sør og Søren Mulderups hus og grunn i nord. Strekker seg fra den alminnelige gate og ned langs smauet til Nils Eriksens iboende hus. 31 skilling årlig til kongens byfogd.

 

(12.10.)1753 (Kielland, pakke 2-3, side 61) var Ole Olsen Øksnevads ny tilkjøpte hus i Østervåg mellom Kristen Rasmussen Eltervåg og Ole Viste.

 

15.10.1753 (Kielland, pakke 2-3, side 61) skjøtet Maren El. Seehusen enke etter Just Ely til oberst Johan Wibe von der Osten på hagegrunn.

 

22.11.1753 (SAS, Pantebok for Stavanger 1747-1760, side 126b-127 og Kielland, pakke 2-3, side 61) skjøte fra Anna enke etter Eilert Hanssen til Håver Jakopsen Hylleslien på sjøhus på Holmen mellom Berte enke etter Diderik Knutsens hus i sør og Allmenningssmauet til avdøde Esaias Dahls enke i nord. Grunnleie til kongens byfogd 12 skilling danske årlig.

 

29.11.1753 (SAS, Pantebok for Stavanger 1747-1760, side 130-130b og Kielland, pakke 2-3, side 61) skjøte fra Gidske enke etter Jens Salomonsen til Knut Hansen Grønnestad på en grunn mellom Peder Ladstens iboende hus og brygge under Valberget i nord og hennes egen iboende hus og grunn i sør. Strekker seg fra sjøen og opp gaten til det mitt og hans nå tilkøpte grunn til det andre plankeverket ved brønnen. Sjøhus. Hennes avdøde far Eilert Hansen av avdøde Jens Jonsen Byberg hadde kjøpt. 55 riksdaler. Årlig 6 skilling danske til byfogden.

 

1.12.1753 (SAS, Pantebok for Stavanger 1747-1760, side 127-127b og Kielland, pakke 2-3, side 61) skjøte fra Jakob Gjermundsen til Ole Stensen på hus og grunn på Stranden, ved Ole Andersens iboende hus og grunn oven til og avdøde Rasmus Olsen kippers tidligere hus tvers over gaten nedenfor. Årlig grunnkjennelse.

 

7.12.1753 (SAS, Pantebok for Stavanger 1747-1760, side 128-129) auksjonskjøte til Tarald Rasmussen Laland på hus og grunn til avdøde sorenskriver Jørgen Høyer. Årlig grunnkjennelse til kongen 20 skilling.

 

24.12.1753 (SAS, Pantebok for Stavanger 1747-1760, side 134-135 og Kielland, pakke 2-3, side 61) skjøte fra Anna Kristina Hiermann enke etter tollvisitør Kristoffer Vatne til borger Ole Gundersen Tøtland på bruket og bygninger som finnes på de to holmene som kalles Hvidingsøy, og som tilhørte Stavanger by. Byfogd Ringholms festebrev på de to grunnene av samme dato. Obligasjon fra Ole Tøtland til P Valentinsen for 95 riksdaler med pant i bygningene på nevnte holmer med bruks og rydningsrett, datert 8.1.1754. Samtidig ble en obligasjon fra Henrik Morten Angel til madam Bredal på 200 riksdaler av 16.7.1738 annullert. Hjemmel i byfogdens brev av 8.1.1726. Kornlade og hus til kreaturer med mer.

 

28.12.1753 (SAS, Pantebok for Stavanger 1747-1760, side 148b-149 og Kielland, pakke 2-3) skjøte fra madam Elisabet Seehusen enke etter Paulus von der Lippe til Sr Mikael Smith på to sjøhus i Sandviken. Det ene er kjøpt av avdøde Jens Ploug ved skjøte av 24.8.1735. Det andre er kjøpt etter bevilling av 15.5.1741. Nyoppbygd med forhen sjøhus på den ene og Anders Smiths sjøhus på den andre side. 295 riksdaler. Grunnkjennelse til byfogden 16 skilling av det ene og 24 skilling av det andre.

 

I desember 1753 (Kielland, pakke 2-3, side 61) var Peder Ringholms iboende hus og grunn mellom Allmenningsgatene av (sic) Henrik de Rytter og prost magister Winters tilhørende hus, som nå bebos av madam Schanche.

 

I desember 1753 (Kielland, pakke 2-3, side 61) Sebilla Maria enke etter Knut Lind eiende og iboende hus med tilhørende grunn på gaten til Østervåg, mellom Berte Jakopsdatter på den øvre og Anna Muschovites hus på den nedre side. Pantsatt for 100 riksdaler.

 

I 1753 (Kielland, pakke 2 nummer 3, side 61) var Elling Olsens snekkers hus under Kleven mellom Jakop Friis og Nils Hansen Bore.

 

I 1753 (Kielland, pakke 2-3) var Doretea enke etter sorenskriver Leth hus, grunn og sjøgrunn mellom oberst von Ostens hus i nord og Truls Jenssens hus i sør.

 

I 1753 (Kiellands samlinger, pakke 2 nummer 3) eide Ole Martinsen hus, grunn og hage under Kleven, mellom Hans Larsen og Kristine Lunds hus.

 

I 1753 (Kielland, pakke 2-3, side 61) hadde Torger Svendsen hus på Holmen mellom Daniel Olsens hus og Samuel Tarkildsens hus.

 

I 1753 (Kielland, pakke 2-3) var Berte Guri Thomasdatter enke etter Peder Riskes hus og grunn på gaten til Østervåg mellom Ommund tømmermanns hus og Anna Moschoviters hus.

 

I 1753 (Kielland, pakke 2-3) var borger Morten Omundsens hus mellom klokker Hans Smiths hage i sør og Arnegårds grunnen i nord.

 

I 1753 (Kielland, pakke 2-3) var borger Jockum Nikolay Lampes hus mellom prost Winters hage i sør og madam Anna enke etter Henrik Godzens hus og hage i nord.

 

I 1753 (Kielland, pakke 2-3) var matros Johannes Mogensens hus mellom Peder Saxes hus i sør og avdøde Gjøde Tamburs tidligere iboende hus i nord.

 

1754

 

14.2.1754 (SAS, Pantebok for Stavanger 1747-1760, side 136b-137 og Kielland, pakke 2-3) skjøte fra Mogens Ellingsen til Ommund Torsen Lima på hus og grunn med tre tilliggende kornåkrer på Bjerget mot Blidensol. Årlig grunnleie 26 skilling.

 

27.3.1754 (SAS, Pantebok for Stavanger 1747-1760, side 145-145b og Kielland, pakke 2-3) auksjonsskjøte til snekker Mikkel Iversen på hus og grunn som tidligere tilhørte prosten Mikael Tyrholm og som (Kielland skriver: avdøde Peter) Bryning hadde bebodd, på Kuholmen tvers over madam Sundes hus og underliggende grunn. En liten hageplass utenfor vinduene, og på den andre siden av huset en ødegrunn kalt Søylen. Årlig grunnleie 2 ort til byfogden.

 

28.3.1754 (SAS, Pantebok for Stavanger 1747-1760, side 139-139b og Kielland, pakke 2-3) skjøte fra Sivert Godskesen Hag til oberst von der Osten på 5 sjællandske alen hagegrunn i bredden på den sørøstlige delen fra Nedre Strandgate til den øvre gate, som kan innhegnes av obersten av madam Tyrholms kjøpte hage.

 

4.4.1754 (SAS, Pantebok for Stavanger 1747-1760, side 138-138b og Kielland, pakke 2-3) skjøtet Ole Tøtland den han 24.12.1753 ervervede to av byens grunner som ble kalt for Hvidingsholmene, til Sr Morten Henrik Petersen von Fyren. Denne fikk 4.4.1754 av byfogden festseddel på dem. Han avsto de på Holmene stående hus og rydningsrett.

 

26.4.1754 (Kielland, pakke 2-3) pantsatte Gedske Eilertsdatter og Jan Butler sjøhus ved Konsumpsjonsbryggen.

 

4.5.1754 (SAS, Pantebok for Stavanger 1747-1760, side 139b-140 og Kielland, pakke 2-3) skjøte fra Malena Torsdatter enke etter Ole Kristensen til Adser Adsersen på hus og grunn på Stranden ved Helge Rygg i nord og Ole Tierandsens hus i sør. Videre Anders Smiths hagegrunn over gaten. 38 riksdaler.

 

1.6.1754 (Kielland, pakke 2-3) pantsatte lagmann Lauritz Undalls hus med tilhørende hage og grunn i Strandgaten mellom visitør Ole Blomme Lindals hus og grunn og Peder Saxes hus for 175 riksdaler.

 

13.6.1754 (Kiellands samlinger, pakke 5, side 8) hadde Sr Mikael Smith ved Kirkeristen. Albert Sinks hage var ved den lille risten.

 

15.6.1754 (Kielland, pakke 2-3) hadde Ole Ouestad en bygning under oppførelse på Strandgaten med to grunner tvers over gaten.

 

4.7.1754 (SAS, Pantebok for Stavanger 1747-1760, side 149b-150 og Kielland, pakke 2-3) skjøte fra Anders Jenssen Liknes (Kielland skriver: på Skudesnes), Hans Josefsen Losvoll og Malene Gautesdatter til borger Anders Meyer på tre grunner på Bakken som påboes av Johan Torsen, Isak Torkildsen og Jan Jakobsen Hodnefjell. Årlig grunnleie til byfogden 12 skilling. Skrevet på Liknes gård på Skudenes.

 

31.8.1754 (SAS, Pantebok for Stavanger 1747-1760, side 150-150b og Kielland, pakke 2-3) skjøte fra Knut Hanssen Grønnestad til Jakop Hanssen på hus og grunn med tilliggende hage på Holmen mellom Mikkel Hoffmanns hus i vest og Ole Nilsens hus og grunn i øst, samt 1/5 av ett stykke grunn til sjøen mellom Sven Mogensens hus i vest og Jan Kristensen hus i øst.

 

6.9.1754 (SAS, Pantebok for Stavanger 1747-1760, side 151-151b og Kielland, pakke 2-3, side 60) skjøte fra Gunnhild Nilsdatter til avdøde Ole Omundsens enke Margrete Nilsdatter på det henne etter foreldrene Nils Olsen og hustrues utlagte hus og grunn i Østervåg på de benifisierte grunner, mellom Lars Riskes hus i øst og Ole Nilsen hus i vest. Foreldrene hadde fått det utlagt 7.10.1748 for gjeld. Årlig grunnkjennelse til den residerende kapellan i Stavanger 16 skilling danske.

 

6.9.1754 (SAS, Pantebok for Stavanger 1747-1760, side 152(-152b) og Kielland, pakke 2-3, side 60) skjøte fra Ole Gundersen Tøtland med kjæreste Marte Salmonsdatter til Omund Jensen Hage på hennes hus på Kuholmen mellom gaten til Houen i nord og Johannes Nilsens hus i sør. Hjemmel 5.11.1753 etter hennes avdøde mann Evind Rasmussen Time. Søhus.

 

14.9.1754 (SAS, Pantebok for Stavanger 1747-1760, side 151b-152 og Kielland, pakke 2-3, side 60) skjøte fra Torgjer Halvorsen til Mogens/Mons Didriksen og hans hustru Ragnille Andersdatter på hus og grunn under Kleven på Nedregaten ved Bredevannet. Det var hans avdøde foreldres hus. 30 riksdaler. Årlig grunnleie 2 ort til Lauritz Smith.

 

21.9.1754 (SAS, Pantebok for Stavanger 1747-1760, side 153b og Kielland, pakke 2-3, side 60) skjøte fra Ole Olsen Vold til Govert Iversen Noff på hus på Klevegaten ved Fattiges kirkegård i vest, gaten i sør og Truls Jonsens hus i øst.

 

11.12.1754 (SAS, Pantebok for Stavanger 1747-1760, side 156-156b og Kielland, pakke 2-3, side 60) skjøte fra Gjønette Olsdatter til Adser Adsersen på en kornåker på Stranden mellom Helge Ryggs åker i sør og Sr Lauritz Smiths åker i nord. I lengde opp til den alminnelige gate ved Erik smeds enke. Arvet etter hennes far Ole Kristensen. Årlig grunnkjennelse.

 

7.12.1754 (Kielland, pakke 2-3, side 59) skjøte fra Johan Gottfrid Eriksen dr. medicinæ i byen til apoteker Nikolay Eckhoff så vel på apoteket som tilhørende hus og grunn. 14.1.1756 pantsatt av Eckhoff for 250 riksdaler.

 

I 1754 (Kielland, pakke 2-3, side 60) var Sr Mikael Smiths hus ved Kirkeristen og Albrekt Sinkes hage var ved den lille rist.

 

I 1754 (Kielland, pakke 2-3) bodde Henrik Abrahamsen Friis mellom Peder Ringholms hus og Peder Olsen Linds hus.

 

I 1754 (Kielland, pakke 2-3) var Gedske Eilertsdatters sjøhus ved Konsumpsjonsbryggen. Den var pantsatt av hennes mann Jan Butler til Mikael Smith for 150 riksdaler 26.4.1754.

 

I 1754 (Kielland, pakke 2-3) var Søren Meldrups hus mellom Lars Hansens hus og grunn og Peder Ellefsens hus.

 

1755

 

2.1.1755 (SAS, Pantebok for Stavanger 1747-1760, side 155b-156 og Kielland, pakke 2-3, side 60) skjøte fra Anders Siversen kipper til Gunnbjørn Jonsen på Stranden mellom Marte Tøtlands hus på den øvre side og til Allminningsgaten mot Knut Østebøes hus. Årlig grunnkjennelse.

 

9.1.1755 (SAS, Pantebok for Stavanger 1747-1760, side 159-159b og Kielland, pakke 2-3, side 60) skjøte fra byfogd Ringholm til Torger Torgersen Edland på Pralehagens grunn ved Ole Frosts hus. Etter skjøte av 16.5.1730. Strekker seg fra gaten og hjørnet av Sr Ole Frosts tilhørende hus langs hans hageplass nedtil Hospitalsgrunnen som kalles Fædet, derfra tvers over til Margrete enke etter Ole Ommundsen hus, som tilhører Pralehagen med 1,5 sjællandske alen der det ble holdt målingsforretning 12.4.1734. Derfra langs gaten opp etter til nå avdøde Bjørn Olsens enkes iboende hus. Og atter derfra langs gaten til hjørnet av førnevnte Ole Frosts hus. Over hvilken strekning målingsforretning forklarer alle mål. Med kornlade. Årlig grunnkjennelse til Stavanger Hospital på fire riksdaler.

 

25.1.1755 (Kielland, pakke 2-3, side 60) pantsatte matros Ole Sigbjørnsen sitt hus i Østervåg mellom Evert Isaksens iboende hus og Anders Halvorsens iboende hus for 62 riksdaler.

 

24.2.1755 (Kielland, pakke 2-3, side 60) forklarte Johannes Olsen Dale i retten at han hadde festeseddel fra 1753 på Kjerringholmen. Holmen på 13 sjællandske alen, var ryddet for stein og gjort bekvem for å sette opp påstående naust. Han kunne ikke tåle mer den årlige avgiften på 16 skilling. Det ble opplyst at Holmen hadde ligget øde og ubebygd inntil Dale fikk festet den.

 

18.3.1755 (SAS, Pantebok for Stavanger 1747-1760, side 162(-162b) og Kielland, pakke 2-3, side 60) skjøte fra madam Adelucia Montagne enke etter magister (Kielland skriver: Peder) Bredal til justisråd, viseborgermester og rådmann i København Gabriel Hillemann på hus og grunn på gaten til Holmen mellom Alexander Broses tidligere hus og Ragnhild Schiøttes hus og grunn. Hun har skjøte fra Tore..

 

18.3.1755 (SAS, Pantebok for Stavanger 1747-1760, side 167b-168 og Kielland, pakke 2-3) auksjonsskjøte til Jon Berdinsen på avdøde Torborg Larsdatters etterlatte hus og grunner i Sølvberget. Brønn. Årlig grunnkjennelse til Sr Pettersen 1 ort 16 skilling.

 

23.4.1755 (SAS, Pantebok for Stavanger 1747-1760, side 163-163b og Kielland, pakke 2-3) skjøte fra madam Adelucia Montagne enke etter magister Bredal til mestervever Petter Wolmar på hus, grunn og sjøgrunn til brygge i øst. Ved gaten til Kuholmen mellom avdøde sjøløytnant Peder Sundes enkes hus og grunn i nord og avdøde Baltsar Arentsen etterlatte hus og grunn i sør. Pantsatt til selger 5.10.1739 og senere overtatt.

 

24.4.1755 (SAS, Pantebok for Stavanger 1747-1760, side 165-165b og Kielland, pakke 2-3) skjøte fra Sven Olsen Næsse til Ole Bjørnsen på våningshus, grunn og sjøhus på Strandgaten mellom Jens Bersagels iboende hus og Ole Jakopsens iboende hus. Tilkjøpt av Ingeborg Katarina Kristoffersdatter ved skjøte av 14.6.1751.

 

21.5.1755 (SAS, Pantebok for Stavanger 1747-1760, side 169-169b og Kielland, pakke 2-3) auksjonsskjøte til regimentsfeltskjær Sigesmundus Zetlitz på det Jakop Sadolin tidligere iboende våningshus, grunn og hagegrunn i Pottemakerstranden. Et gammelt fehus. Årlig grunnkjennelse til byfogden 24 skilling. Eiendommen ble så pantsatt for 200 riksdaler.

 

16.6.1755 (SAS, Pantebok for Stavanger 1747-1760, side 170b-171 og Kielland, pakke 2-3) skjøte fra Johan Galtung Butler og hans kjæreste Gidske Eilersdatter til Jakop Hanssen snekker på Jens Jenssen Bersagels vegne på hus og grunn under Valberget mellom Knut Grønnestads hus og Tønnes Hanssens enkes hus. Hun hadde det etter sin tidligere avdøde mann Jens Salomonsen. 320 riksdaler. Årlig grunnkjennelse til byfogden 24 skilling.

 

5.7.1755 (SAS, Pantebok for Stavanger 1747-1760, side 171b-172 og Kielland, pakke 2-3) skjøte fra Ole Olsen Ouestad til madselle Karen Enoksdatter på en hagegrunn tvers over den alminnelige gate av hennes egen iboende hus på Stranden. Den er fra nederste Strandgate til det øverste plankeverket… og mellom Thomas Målers plankeverk i sør og Sælgrens hagegrunn i nord. Den er etter selgers avdøde verfar Lars Løkke. Brønn. Årlig grunnkjennelse 27 skilling til Kristiansand lektorat.

 

25.7.1755 (Kielland, pakke 2-3) kontrakt der avdøde Kristin enke etter Ole Svendsen har overdratt til sønnen Peder Olsen.

 

30.7.1755 (SAS, Pantebok for Stavanger 1747-1760, side 173b-174 og Kielland, pakke 2-3) auksjonsskjøte til Jon Olsen Heng på avdøde Berte Olsdatters hus på Bakken. Årlig 12 skilling til kongen og øvrige som er berettiget.

 

6.9.1755 (Kielland, pakke 2-3) skjøte fra Lauritz Smith til Truls Jenssen på Birgitte enke etter Peter skomakers tidligere hus og grunn på Klevegaten tvers over Bredevannshagen og Kardunansfabrikken.

 

10.9.1755 (SAS, Pantebok for Stavanger 1747-1760, side 190 og Kielland, pakke 2-3) skjøte fra Jens Jensen Bergsagel til major Fredrik von Elly på hus og grunn på Strandgaten mellom Henrik Petersens hus i sør og Ole Bjørnsens hus i nord. Kjøpt 8.4.1733 på auksjon. Grunnkjennelse 6 skilling til byens øvrighet.

 

19.9.1755 (Kielland, pakke 2-3) skjøte fra byfogd Ringholm til Thomas Olsen maaler? (Kielland skriver ”Mander(?)”) på hus og grunn kjøpt etter Katarina Sunde på Strandgaten mellom Karen Enoksdatters hage i vest og Ole Bervens hage i øst.

 

25.9.1755 (SAS, Pantebok for Stavanger 1747-1760, side 186-186b og Kielland, pakke 2-3) skjøte fra Guri Olsdatter Vold enke etter Søren Galtung med hennes bror Elling Olsen Vold til Ole Olsen Berg på hus, grunn og hage på Bakken, som Ole Torgersen Håheller kjøpte av kongens byfogd og postmester Søren Ringholm med skjøte av 24.11.1744, og Ole Torgersen Håhellers til selger 22.1.1745. Kjennelse 8 skilling til stedets øvrighet.

 

27.9.1755 (SAS, Pantebok for Stavanger 1747-1760, side 186b-187 og Kielland, pakke 2-3) skjøte fra matros Ole Olsen Berg til madam Maren Høyer enke etter Peter Schultz på hans tidligere tilhørende hus på Bakken, mellom Jan Olsen Hengs og Sjur Mikkelsen. Årlig grunnkjennelse til stedets øvrighet 6 skilling.

 

15.10.1755 (Kielland, pakke 2-3, side 61) skjøte fra Maren El Seehusen enke etter kaptein Juel Elys til oberst Johan Wibe von der Osten på hagegrunn ved smauet til hennes iboende hus, som strekker seg i nord og sør fra den øverste til den nederste gate.

 

27.10.1755 (SAS, Pantebok for Stavanger 1747-1760, side 182b-183 og Kielland, pakke 2-3) skjøte fra Ole Krag til hans versøster Karen Enoksdatter - på hans kjæreste Engel Maria enke etter Isak Sundes, tidligere tilhørende hus på Nedre Strandgate, mellom Ole Ouestads nyoppbygde hus i nord og Laurs Smiths bordbrygge i sør. Årlig grunnkjennelse til prosten magister Winter i Stavanger med 52 skilling.

 

I 1755 (Kielland, pakke 2-3) pantsatte Jakop Friis hus og grunn på Øvre Strandgate mellom Doretea enke etter Asbjørn Asbjørnsens enkes hus i sør og Smuget til Nedre Strandgate i vest for 80 riksdaler.

 

I 1755 (Kielland, pakke 2-3, side 60) eide Jan Jakobsen Holm sin far Jakop Torkelsens tidligere hus.

 

I 1755 (Kielland, pakke 2-3) var Tore Karlsens hus og grunn på Kuholmen ved enken Alhed Jakopsdatters iboende hus på den nedre side til sjøen og Anna Lisbeth Svendsdatters iboende hus i øst.

 

I 1755 (Kielland, pakke 2-3) kjøpte Sr Laurs Smith hus og grunn på Holmen mellom Mikkel Hofmanns hus i vest og Ole Nilsens hus og hage i øst. Pantsatt for 100 riksdaler.

 

I 1755 (Kielland, pakke 2-3) var avdøde Hans Hoffs hus ved siden av apoteket. Ved siden av dette lå Hilleborg enke etter Krass hus. Lengre nede i gaten lå Tarald Rasmussens hus.

 

1756

 

9.2.1756 (SAS, Pantebok for Stavanger 1747-1760, side 189b og Kielland, pakke 2-3) skjøte fra Gitlau Rasmusdatter med hennes svoger Peder Ellingsen og Peder Eeg til de to pikene Marte Halvardsdatter og Olau Rasmusdatter to hus og grunn i Østervåg, mellom Kristen Endresens hus i nord og Nils Larsens hus i sør. Årlig grunnkjennelse 16 skilling.

 

22.3.1756 (Kielland, pakke 2-3) pantsatte skipper Henning Smith sjøhus med tilhørende grunn på Stranden mellom Laurs Smith sjøgrunn og Ole Bervens iboende hus for 95 riksdaler.

 

22.3.1756 (SAS, Pantebok for Stavanger 1747-1760, side 195-195b og Kielland, pakke 2-3) auksjonsskjøte til toller Gerhard Geelmayden på avdøde Peder Saxes hus, grunn og hagegrunn til øvregaten til Stranden. Frie odelsgrunner mellom lagmann Undals hus i sør og Johan Monsen i nord.

 

6.4.1756 (SAS, Pantebok for Stavanger 1747-1760, side 193 og Kielland, pakke 2-3) skjøte fra Jørgen Brun Hoff til Engebret Lorentsen på hans far avdøde Hans Hoffs hus, grunn og hage på gaten til Holmen mellom Hr apoteker Eckhoffs hus og hage i sør og Knut Iversens grunn i nord. Pantsatt for 40 riksdaler. Mottatt på skiftet selgers far.

 

11.6.1756 (SAS, Pantebok for Stavanger 1747-1760, side 196-196b og Kielland, pakke 2-3) auksjonsskjøte til Tore Larsen Hunvåg på hus og grunn med sjøgrunn etter avdøde Kirsten enke etter Rasmus Utsole i Østervåg mellom Berte enke etter Isak Gabrielsens hus og Anders Andersens hus. Kjennelse 10 skilling til byfogden.

 

28.6.1756 (Kielland, pakke 2-3, side 59) skjøte fra major Fredrik von Ely til Sivert Knutsen Reines på hus og grunn på Strandgate mellom Henrik Pedersens hus i sør og Ole Bjørnsens hus.

 

16.7.1756 (Kielland, pakke 2-3) pantsatte Jakop Pettersen Franks hus og grunn under Kleven mellom Peder Andersen Linds hus i nord og Ellef Pedersens enkes hus i sør for 130 riksdaler.

 

22.7.1756 (Kielland, pakke 2-3, side 58) skjøte fra Truls Jenssen til Sven Jonsen Soppeland på hus, grunn og hage til gaten til Consumptionsboden, tvers over gaten til Sr Børre Valentinsens hus.

 

28.7.1756 (Kielland, pakke 2-3, side 58) fikk Mikael Smith auksjonsskjøte på et sjøhus med en båtstø i vest. Han mente at skjøtet også tilkjente ham rett til en åpen grunn på den østre side av sjøhuset, som strakk seg til Konsumptionsbryggen, hvorved dennes trapper og innfart til og utfart fra denne ble gjort ubrukelig. Smith mente at skjøtet fra Anna enke etter Eilert Hansens til hennes datters mann Jens Salomonsen av 27.7.1748 omhandlet foruten det av Smith av nevnte datters annen manns … sjøhus også grunnen øst for samme, der var nødvendig for en fri utgang til sjøhuset. Etter åstedsbefaring, ble det funnet at Smiths sjøhus i den øverste hjørnet hadde adgang til gaten. Det ble av lagmannens dom 3.7.1758 avgjort at Berte Jonsdatter ikke kunne anse sin adgang sjøveien til Konsumptionsbryggens trapper, og Smith måtte rive sin steinkai i lengde 8 alen på Konsumptionsbryggens nederste ende og oppover til gaten og 4 alen i bredde fra brygga vestover eller tvers over til Smiths sjøhus, samt å la trappa på samme som den ble nedbrutt, sette opp igjen.

 

30.7.1756 (Kielland, pakke 2-3) skjøte fra smed Elling Olsen til Omund Torkelsen (?) på hus og grunn på Øvre Strandgate i nord og Truls Jenssens hagegrunn i øst og Jakop Friis i sør.

 

16.8.1756 (Kielland, pakke 2-3) auksjonsskjøte til Tønnes Ellingsen Mørk på slakter Henrik Friis tidligere tilhørende hus og grunn mellom Riborg Bugges og Peder Ringholms iboende hus. Pantsatt for 50 riksdaler.

 

21.8.1756 (Kielland, pakke 2-3) auksjonsskjøte til Peder Olsen Lind på Jakop Winters tidligere hus mellom mønsterskriver Rosenkildes hus og gårdsrom på den ene side og allmenningssmauet ved Gabriel Hillemanns hus på den andre. Pamtsatt for 200 riksdaler.

 

26.8.1756 (Kielland, pakke 2-3) pantsatte enkemadam Anna Katrina Plougs hus, grunn og sjøhus på Skagen mellom kammerråd Ebbels smau og hage i nord, og nå avdøde Morten Angells hus og grunn til sjøen, og hennes etter avdøde byfogd Wallendals enke tilkjøpte og iboende hus alle i sør for 220 riksdaler.

 

15.9.1756 (Kielland, pakke 2-3) pantsatte Jokkum Nikolay Lampe hus med grunn og hager mellom prost Winters hage i vest og madam Anna Weigners hus i øst for 95 riksdaler.

 

28.9.1756 (Kielland, pakke 2-3) skjøte fra Henrik Pettersen til Peder Knutsen Skeie på et hus på Strandgaten mellom Siri Reyersdatters hus i nord og Endre Trulsens hus i sør, og en hage eller kornåker tvert over gaten på dennes øvre side. Pantsatt for 40 riksdaler.

 

25.9.1756 (Kielland, pakke 2-3) skjøte fra Hans Nils Buckhoff til Asbjørn Eriksen på hus med vedstående bakerhus på Arnegårds grunn, mellom Petter Dreyer … i nord og smed Sven Olsens hus i sør. Pantsatt for 170 riksdaler.

 

13.11.1756 (Kielland, pakke 2-3) pantsatte Evert Mikkelsen sitt hus og grunn på Strandgaten mellom Mette Vestlys iboende hus og Sven Seglems hus for 95 riksdaler.

 

13.11.1756 (Kielland, pakke 2-3) pantsatte Mette Vestly sitt iboende hus og Sven Seglems hus for 95 riksdaler.

 

13.11.1756 (Kielland, pakke 2-3) skjøte fra Inger Johansdatter enke etter Bjørn Olsen til Karen Ottesdatter enke etter løytnant Ole Hielm på hus og grunner mellom avdøde Ommund Dahls etterlatte hus og Hans Bybergs hus. Pantsatt for 30 riksdaler.

 

13.12.1756 (Kielland, pakke 2-3) P Valentinsens iboende hus på Torget med tilhørende sjøhus, pakkboder, kjeller og lofter, mellom Torget og Torgbryggen på den ene siden og avdøde Lauritz Smiths sjøhus på den andre.

 

13.12.1756 (Kielland, pakke 2-3) auksjonsskjøte til Ole Olsen Bråstein på hus og grunn etter avdøde Baltzer Arentzens enke avdøde Lisbeth Jensdatter, mellom Fridrik Voigts hus i nord og Petter Volmers hus i sør.

 

21.12.1756 (Kielland, pakke 2-3) skjøte fra Sybella Maria enke etter Knut Lind til prost Winter på hus i Østervåg, mellom Berte Jakopsdatters hus på den nedre og Anne Moscovitters tidligere hus i øst.

 

I 1756 (Kielland, pakke 2-3) ble Ole Tøtlands hus, grunn og hage mellom munsterskriver Rosenkildes iboende og Anna Finnes hus pantsatt for 300 riksdaler.

 

I 1756 (Kiellands samlinger, pakke 2 nummer 3) hadde Kristina Friborg Lund hus og grunn på Øvre Strandgate mellom Gjertrud enke etter Ole Mathiesens hus og Erik Malles hus.

 

I 1756 (Kielland, pakke 2-3, side 59) var Jon Jakopsens hus og grunn på Strandgaten mellom Nils Jakopsens hus i nord og enken Ragnilds hus i sør.

 

I 1756 (Kielland, pakke 2-3, side 59) pantsatte Ole Sømmes sitt iboende hus og grunner i Østervåg mellom Nils Pedersens hus og Anders Andersens hus for 60 riksdaler.

 

I 1756 (Kielland, pakke 2-3) var Ole Larsen Kolsteds hus og grunn i Østervåg mellom Bjørn Hanssens hus og avdøde Else Ole smeds hus og grunn.

 

I 1756 (Kielland, pakke 2-3) pantsatte Gunder Gundersen hus, grunn og hage mellom Anders Meyers iboende hus i nord og avdøde Anne Larsdatters hus i sør for 20 riksdaler.

 

I 1756 (Kielland, pakke 2-3) var Jon Ellingsens hus og grunn mellom Agnete Torkildsdatters hus i nord og Siri enke etter Ommund Bervens hus i sør.

 

I 1756 (Kielland, pakke 2-3) var Ole Endresens hus, grunn og hage på gaten til Østervåg mellom Berte Guri enke etter Riskes hus i nord og smauet til Sibella Linds hus på øvre side.

 

I 1756? (Kielland, pakke 2-3) pantsatte Henrik de Rytters hus på Uren med underliggende hager for 200 riksdaler.

 

I 1756 (Kielland, pakke 2-3, side 59) var Erik Eriksens hus med tilhørende grunn og hage i ØStervåg mellom Ole Gabrielsens hus og Lars Larsens verksted.

 

1757

 

3.1.1757 (Kielland, pakke 2-3, side 58) pantsatte Jens Asks enke Anna Pedersdatter hus og hage mellom Sr Laurs Smiths hage i øst og Maren enke etter Jørgen Bruns hus og hager i vest for 98 riksdaler.

 

29.1.1757 (Kielland, pakke 2-3 side 58) pantsatte P Valentinsen sitt iboende hus på Torget med tilhørende sjøhus, pakkboder, kjeller og lofter, mellom Torget og Torgbryggen på den ene og Laurits Smiths sjøhus og gård på den andre siden.

 

1.2.1757 (Kielland, pakke 2-3) skjøte fra Nils Larsen Utsole til Svale Pedersen Eeg på tilkjøpt hus, grunn og hage på Strandgaten mellom avdøde kontrollør Ole Blommes iboende hus på den andre siden.

 

8.2.1757 (Kielland, pakke 2-3) pantsatte kardunansbereder Torger Halvorsens huset mellom Maren Bruns hus i vest og Ole Ryggs hus i sør for 80 riksdaler.

 

18.2.1757 (Kielland, pakke 2-3) kontrakt der Endre Trulsen Finnestad og hustru avstår sitt hus til svigersønnen innen Anders Endresen Østbø.

 

18.3.1757 (Kielland, pakke 2-3, side 58) skjøte fra byfogd og verge til Thomas Angel Frost på avdøde Morten H Angels hus, grunn og hage mellom Hans Hjort og Jens Ploug. Kjøperen pantsatte eiendommen for 295 riksdaler.

 

15.4.1757 (Kielland, pakke 2-3, side 58) skjøte fra Ole Stensen og byfogden til Salve Ottesen på avdøde Ole Bjørnsens etterlatte våningshus og grunn med tilliggende sjøhus, fehus og båtstø på Standgaten mellom Iver Knutsens iboende hus og Ole Jakopsens iboende hus.

 

18.4.1757 (SAS, Panteregister AC2, side 97) pantsatte Thomas Angel Frostes. Tinglyst 5.3.1759.

 

19.4.1757 (Kielland, pakke 2-3) pantsatte Mikkel Berven våningshus og sjøhus i Østervåg mellom avdøde Jens Olsen Reimes hus i nord og Tore Larsen Husebøs hus i øst for 225 riksdaler.

 

21.4.1757 (Kielland, pakke 2-3) skjøte fra prost Winter til urmaker Leonhard Hess på avdøde Dorthea Judith enke etter Nils Prals tidligere tilhørende hus, grunn og hage på Øvre Strandgate mellom Ole Lunds hus og Rebekka Høyers hus. Pantsatt for 150 riksdaler.

 

7.5.1757 (Kielland, pakke 2-3) pantsatte tømmermann Halvor Torgersen hus og hage mellom Klaus Lutters iboende hus og Jon Pedersens for 30 riksdaler.

 

11.5.1757 (Kielland, pakke 2-3) auksjonsskjøte til Sr Jonas Kirsebom på avdøde Habor Korneliussens hus og grunn. 14.5.1757 skjøte på dette til madam Elisabeth enke etter Gabriell Schanches ..?? … de Godtzen.

 

2.6.1757 (Kielland, pakke 2-3) skjøte fra Anna Olsdatter Hinna enke etter Lars skaffer til Ole Torkildsen på hans hustrus Ellen Maria Ullriksdatters på hus på gaten til Østervåg mellom Jon Bardeniussens hus og grunn i sør og Jon skomakers hus i nord.

 

30.6.1757 (Kielland, pakke 2-3) pantsatte Helgie Larsdatter enke etter Lars Taraldsen Kallesliens hus og grunn på Holmen mellom Anna Salomonsdatter Vistes hus og Lisbet Svendsdatters hus for 70 riksdaler.

 

5.7.1757 (Kielland, pakke 2-3) skjøte fra Ole Larsen til Halvor Olsen på et stykke grunn beliggende ”lige for” Kjerringholmen og strekker seg i bredden 16 alen og i lengde 15 ¾ alen.

 

28.7.1757 (Kielland, pakke 2-3) auksjonsskjøte til Sr Mikael Smith på det Johan Butlers tidligere tilhørende hus ved Consumptionsbryggen på Kuholmen mellom Anders Friis i vest og Birte Johanne Johannesdatters hus i øst.

 

11.8.1757 (Kielland, pakke 2-3) skjøte fra Elling Bjørnsen Tingholm til Anders Rasmussen på hus, grunn og sjøgrunn på Holmen mellom Enke Askes hus og Nikolay kippers hus.

 

11.8.1757 (Kielland, pakke 2-3) skjøte fra Johan Jakop Bachel Meyer til skredder Gotfred Kortsen på hus, grunn og en tilliggende hageplass i Østervåg nest ved Berte Gurie Riskes iboende hus.

 

22.8.1757 (Kielland, pakke 2-3) skjøte fra byfogden som skifteforvalter til Evind Torsen på avdøde Ommund Dahls hus, på Pralehagens grunn mellom Karen Hielms hus og den gamle lade. Pantsatt for 50 riksdaler.

 

19.9.1757 (Kielland, pakke 2-3) skjøte fra prost Winter til Jørgen Tollefsen Håland på hus og grunn ved gaten til Østervåg, mellom Berte Jakopsdatters hus på den øvre og Anna Moskovitters tidligere hus på den nedre side.

 

8.11.1757 (Kielland, pakke 2-3) skjøtet Lauritz Smith til matros Daniel Olsen hus med underliggende grunn nær Skansen, som tidligere hadde tilhørt Tore Rasmussen for 45 riksdaler.

 

1.12.1757 (Kielland, pakke 2-3) skjøtet Nils Larsen Utsola til Svale Pedersen Eeg på tilkjøpt hus, grunn og hage på Strandgaten mellom avdøde kontrollør Ole Blomme Lindals hus på den øvre og nedre side, Nils Utsolas egne iboende hus på den andre siden.

 

9.12.1757 (Kielland, pakke 2-3) skjøte fra madam Marte enke etter Jens Trulsen til Sr Jørgen Hoff på sjøhus med grunn og tømret bord i Pottemakerstranden mellom Mons. Gabriel Heckards sjøhus og Sr Anders Meyers sjøhus for 35 riksdaler.

 

13.12.1757 (Kiellands samlinger, pakke 2 nummer 3) skjøte fra skjøte fra byfogden som skifteforvalter til Peder Rasmussen på avdøde Peder Tollaksens Sannes (?) hus og grunn under Kleven mellom Peder Andersen Lunds hus og Erik Pedersens fehus (?).

 

I 1757 (Kielland, pakke 2-3, side 58) var Jonas Thoresens av avdøde visitør Vatnes og kjæreste testamenterte hus og grunner på Strandgaten på Øvregaten (?) til Kleven i sør, fyrforvalter Petersens hagegrunn i vest og avdøde Herman Påskes barns hage i øst.

 

I 1756 eller 1757 (Kielland, pakke 2-3) var Albret Smiths hus ved Kirkegården.

 

I 1757 (Kiellands samlinger, pakke 2 nummer 3) var skredder Ole Lunds hus og grunn mellom madam Friis hus på den ene og avdøde madam Prals hus på den andre siden.

 

I 1757 (Kielland, pakke 2-3) var Jens Jonsen Bybergs hus og grunn på gaten til Holmen mellom Allmenningssmauet til Jens Sandals hus på den ene og Klaus Luths hus og hage på den andre siden.

 

I 1757?? (Kielland, pakke 2-3) var Jens Bersagels hus i Valberget mellom Jakop Tønnesens hus i sør og Knut Grønnestad hus i nord.

 

1758

 

3.1.1758 (Kielland, pakke 2-3) pantsatte Ole Jakopsen hus og grunn i Pottemakerstranden.

 

5.1.1758 (Kielland, pakke 2-3) skjøte til Klaus Andersen Vig fra Ole Jødesen på dennes hus på Bakken.

 

12.1.1758 (Kielland, pakke 2-3) skjøte fra Lars Larsen til Torger Ådnesen på hus under Kleven mellom Anders tømmermanns hus i sør og Peder Enoksens hus i nord.

 

6.2.1758 (Kielland, pakke 2-3, side 57) skjøtet baker Peder Olsen Lind til Johan Govert Larsen Lund hus og grunn på Uren tvers over for Hans Smiths hus i nord og avdøde Gjertrud Angels ildhus og Riborg Bagges iboende hus. Pantsatt for 140 riksdaler.

 

1.3.1758 (Kielland, pakke 2-3, side 57) skjøtet Sr Peder Ringholm til Berte Gurie enke etter Peder Riske en grunn i Østervåg, som tilhørte Gitlaug enke etter Jon Riske.

 

31.3.1758 (Kielland, pakke 2-3, side 57) skjøtet Jakop Gjermundsen til Mats Tollaksen hus og grunn på Strandgaten tvers over gaten for Marte Fotlands iboende hus.

 

25.3.1758 (Kielland, pakke 2-3, side 57) skjøtet Sven Jonsen Sapeland til Tore Hansen Viste hus, grunn og hage på Holmen, tvers over gaten for Børre Valentinsens enkes iboende hus på den ene og Jakop Hansen snekkers hus, ved Peder Ellingsens iboende hus på den andre siden.

 

11.4.1758 (Kielland, pakke 2-3, side 57) skjøte fra Gabriel Hilleman til Anders Tanke på hus og grunn med hage og naust, våningshuset mellom Lauritz Hilleman i sør og baker Peder Lind i nord, hagen ved den alminnelige gate til byfogd Ringholms hus i nord og gullsmed Nikolai Abildgård i sør.

 

12.4.1758 (Kielland, pakke 2-3, side 57) skjøtet Jon Jakopsen Holm til Iver Endresen et våningshus på Kuholmen med et til sjøen liggende sjøhus og grunn mellom Daniel Olsens i sør og Mikkel Hoffmanns sjøhus i nord.

 

17.4.1758 (Kielland, pakke 2-3, side 57) skjøte fra Søren Mulstrup til Jakop Gjermundsen på hus og hage mellom Lars skaffers enke i vest og Peder Elefsens iboende hus i øst.

 

18.4.1758 (Kielland, pakke 2-3, side 57) pantsatte Rasmus Eriksen Molaug hus, grunn og hage i Østervåg tvert over Bækken (Skolebekken) mellom Simon Houersens hus og Willum Jakopsens iboende hus for 20 riksdaler.

 

25.4.1758 (SBA, Erichsen PA 110, boks 23 i original) åstedssak om en eiendom på Kuholmen mellom Berte Johanne Jonsdatters hus og kaptein Mikael Smith sjøhus. Det var om Konsumsjonsbryggen. Avdøde Eilert Hansen hadde hatt Bertes eiendom tidligere – skjøter 23.4.1753 + 10.7.1720 + 16.9.1746. Smith viste auksjonsskjøte fra 28.7.1756. Tidligere eiere Reinert Pettersen, Johan Butler, Ole Jakopsen Smith, Anna enke etter Eilert Hansen, Herman Høyer, Jens Salomonsen Viste mfl. Vidløftig sak ca 54 sider.

 

13.5.1758 (Kielland, pakke 2-3, side 57) skjøtet Mikkel Olsen til Jens Nilsens sønner hus, grunn og hageplass på Bakken, mellom Iver Olsens hus og grunn og Kirsti Evensdatters hus.

 

31.5.1758 (Kielland, pakke 2-3, side 57) skjøte fra Gjertrud Nilsdatter til Karl Halvorsen på hus og grunn i Østervåg på Berget nedenfor avdøde Kirsti Sladters hus.

 

3.6.1758 (Kielland, pakke 2-3, side 57) skjøte fra Knut Olsen Årsvoll til piken Anna Lisbet Svendsdatter på huset mellom avdøde Ommund Dahle og Hans Spiberg.

 

26.6.1758 (Kielland, pakke 2-3, side 57) pantsatte Siri enke etter Ommund Berven hus, grunn og hage på Holmegaten mellom Torkild Ellingsens hus og Jon Ellingsens hus for 40 riksdaler.

 

22.7.1758 (Kielland, pakke 2-3, side 57) pantsatte Henning Smith sitt hus på Torget mellom justitsrådinne de Fines hus i sør og avdøde Jørgen Bruns fradøde og nå Sr Lauritz Smiths tilhørende hus i vest for 350 riksdaler.

 

9.8.1758 (Kielland, pakke 2-3) pantsatte madam Elisabeth enke etter Peder Thomassen hus og grunn i Østervåg ved allmenningen, tvers over for Jens Olsen Reymes og Gur Ole Volds kone for 100 riksdaler.

 

20.9.1758 (Kielland, pakke 2-3) pantsatte Knut Hansen Grønnestad sitt hus med sjøhus og underliggende grunn mellom Jens Larsens grunn i sør og avdøde Peder Larsens hus i nord for 120 riksdaler.

 

11.11.1758 (Kielland, pakke 2 nummer 3) skjøte fra Børge Hjelms enke Femme Larsdatter til skomaker Mikkel Olsen på hus i Klevegaten mellom Anders på Hagens hus og avdøde Peder Jenssens hagegrunn for 45 riksdaler.

 

11.11.1758 (Kielland, pakke 2-3) pantsatt Andreas Tanke sitt hus for 350 riksdaler.

 

29.11.1758 (Bærheim, PA1, boks IX, bok VII, side 32) skjøte fra Ommund Halleland til Gabriel Kielland.

 

8.12.1758 (Kielland, pakke 2-3) eide Even Nilsen Ogelby hus mellom Sven Olsen og Hans Bugge.

 

I 1758? (Kielland, pakke 2-3) skjøtet Peder Knutsen Skeie til matros Lars Knutsen Vistvig et hus på Strandgaten mellom Sjur Reyenæs og Endre Trulsen med underliggende grunn samt en hage eller kornåker på den øvre side av gaten for 80 riksdaler.

 

9.12.1758 (Kielland, pakke 2-3) skjøte fra Tarald Rasmussen Laland til Halvor Eriksen Voll på hus med hageplass i Østervåg mellom Erik Hetland på den øvre og Else Kjøtte på den nedre side. Huset solgt videre 16.12.1758 til Peder Skeie for 44 riksdaler.

 

16.12.1758 (Kielland, pakke 2-3) skjøte fra Mikkel Hoffmann til borger og handelsmann Sr Mikael Langballe på Nerstrand på hus med krambodlemmer, innhegnet hageplass og underliggende grunn, mellom Jakop Hanssen snekkers hus i øst og Skanseberget i vest, samt et lite sjøhus og grunn ryddet av Skandsen, for 108 riksdaler.

 

I 1758 (Kielland, pakke 2-3) var Sven Seglems hus på Strandgaten mellom Evert Mikkelsen og Ole Lykke.

 

I 1758 (Kielland, pakke 2-3, side 57) var Ole Olsen Øksevads hus i Østervåg oven for Bispebryggen, mellom Kristen Rasmussen Eltervågs kones iboende hus og Ole Vistes hus.

 

1759

 

21.2.1759 (Kielland, pakke 2-3, side 56) pantsatte monsiør Peder Berg hus i Østervåggaten mellom Tore skredder og Anders Andersen skomaker for 150 riksdaler.

 

22.2.1759 (Kielland, pakke 2-3) auksjonsskjøte til Morten Henrik Pettersen på avdøde Kristen Svendsen Giorups hus og grunn mellom Pettersens iboende våningshus i øst og Mag Paaskes iboende hus i vest.

 

3.3.1759 (Kielland, pakke 2-3, side 56) skjøte fra skifteretten til Palle Pallesen Østerbø på avdøde Nils Jakopsens hus ytterst på Stranden, mellom Lars Larsens og avdøde Anders Smiths sjøhus for 195 riksdaler.

 

6.3.1759 (Kielland, pakke 2-3, side 56) skjøtet skifteforvalteren til Nils Pettersen Berg på avdøde Ole Jakopsen Hengs hus og grunn i Gaten til Østervåg mellom Tore Torsens hus i nord og Ole Volds enkes hagegrunn i sør for 45 riksdaler.

 

9.5.1759 (Kielland, pakke 2-3) ble Malene Thomas Bleges hus pantsatt. Den var mellom Karen Enoksdatters hage i vest og Ole Bervens hage i øst.

 

1.6.1759 (Kiellands samlinger, pakke 2 nummer 3, side 56) auksjonsskjøte til Sven Iversen på hus tilhørende Anne Susanna enke etter organist Lund og hennes datter Kristina Lund for 70 riksdaler 2 ort.

 

11.6.1759 (Kiellands samlinger, pakke 2 nummer 3) urmaker Leonhard Hess hus og grunn på Øvregaten mellom Ole Lunds hus og Rebekka Høyers hus pantsatt 11.6.1759.

 

19.7.1759 (Kielland, pakke 2-3) skjøtet Lars Larsen til Habor Eriksen Vold et hus i Østervåg mellom Ommund Rasmussen Jåtten og Guttorm Dahles enke for 85 riksdaler.

 

25.7.1759 (Kielland, pakke 2-3, side 56) pantsatte Truls Jonsen hus og grunn i Bredevannsgaten like ovenfor Carduanberederen Karl Holmius sitt hus for 48 riksdaler.

 

3.8.1759 (Kielland, pakke 2-3, side 56) skjøtet Anna Trulsdatter Meling til undervisitør Peder Kortsen et hus på Strandgaten for 48 riksdaler.

 

16.9.1759 (Kielland, pakke 2-3, side 56) skjøtet Ole Enoksen Årsvoll til Elias Jakopsen et hus på Hospitalgrunnen for 80 riksdaler. Det var østenfor Skolebekken i Østervåg.

 

19.9.1759 (Kielland, pakke 2-3, side 56) skjøtet Stig Karlsen Sleveland til Ole Knutsen Kjødland et hus med hageplass på Kleven for 28 riksdaler.

 

19.9.1759 (Kielland, pakke 2-3, side 82) skjøtet Jon Eilertsen til stolmaker Ole Enoksen et hus mellom Agnette Mikkelsdatters hus og Siri Bervens hus for 180 riksdaler.

 

15.10.1759 (Kielland, pakke 2-3, side 56) hadde Marta enke etter Hans Bugge en grunn på Bakken mellom Bjørn ved Brønnen og Lars smed.

 

24.11.1759 (Kielland, pakke 2-3) skjøtet Elling og Torkild Ellingsønner til Ole Olsen på avdøde Anna Reyersdatter i sin tid iboende hus og grunn med hageplass i Østervåg for 50 riksdaler.

 

25.11.1759 (Kielland, pakke 2-3, side 56) skjøtet Berte Gurie enke etter Peder Riska til Torger Torgersen Edland en hagegrunn i Østervåg mellom Gottfred Kortsen på øvre og vestre side og Ommund tømmermanns enkes hus og grunn på nedre og østre side for 23 riksdaler.

 

I 1759?? (Kielland, pakke 2-3) var Asbjørn Vatnes hus og tilhørende grunn på påstående sjøhus i Østervåg mellom Gunder skomaker og Lars Svendsen.

 

I 1759 (Kielland, pakke 2-3, side 56) skjøte fra Maren Tornsdatter Oubø gift med Even Nilsen Ogelby til Lars Larsen smed for 155 riksdaler.

 

I 1759? (Kielland, pakke 2-3, side 56) hadde Henning Smith hjørnehuset til Torget i nord og fru de Fines hus i sør med dertil hørende underliggende grunn.

 

1760

 

5.1.1760 (Kielland, pakke 2-3) skjøte fra Klaus Andersen Vik til Ole Pedersen på hus under Bakken med grunn og hage for 90 riksdaler.

 

7.2.1760 (Kielland, pakke 2-3) skjøte fra Ingeborg Pedersdatter Leiland til Mogens Mogensen Utsole på hus, grunn og båtsø på Stranden for 40 riksdaler.

 

15.2.1760 (Kielland, pakke 2-3) ble det laget overdragelsesprotokoll fra Guri Mogensdatter til avdøde Ole Volls (enke) til hennes svoger Tollak Larsen Erman på hus, grunn og hage.

 

19.2.1760 (Kielland, pakke 2-3) ble det laget overdragelsesprotokoll fra Rasmus Torstensen (gift med Gunille Andersdatter) til Ole Iversen på et hus,

 

21.2.1760 (Kielland, pakke 2-3) pantsatte Sr Anders Smith sine to iboende hus på Torget og øvrige eiendommer for 800 riksdaler.

 

28.2.1760 (Kielland, pakke 2-3) skjøte fra Peder Skeie til byens skorsteinsfeier Ole Eriksen på hus med underliggende grunn og hageplass i Østervåg for 36 rikdaler 1 ort.

 

17.3.1760 (Kielland, pakke 2-3) skjøte fra madam Elisabet enke etter Peder Thomassen til Johannes Olsen Dale på hus og grunner i Østervåg, mellom Jens Olsen Reynes hus i vest og Guri enke etter Ole Volls hus i nord for 380 riksdaler.

 

22.3.1760 (Kielland, pakke 2-3) skjøte fra madam Anna Katarina enke etter Peder Sunde til mons. Kristen Netland på hus på Holmen mellom madam Børge Valentinsens hus og hage i nord og Petter Wolmanns hus i sør for 160 riksdaler.

 

29.3.1760 (Kielland, pakke 2-3) skjøte fra Jørgen Tollefsen Håland til borger Eskel Aske på hus og grunn i Østervåg, tvers overfor Ingeborg Katarina på hjørnet, med to bileggerkakkelovner for 110 riksdaler.

 

18.4.1760 (Kielland, pakke 2-3 og Bærheim, PA 1, IX, bok 2, side 336) pantsatte Jakop Kielland til kaptein Sebastian von Saldern på hus og grunn med kakkelovn på Strandgaten mellom Kiellands hus og Jakop Friis hus for 180 riksdaler. 12.4.1760 (Kielland, pakke 2-3) skjøte fra Jakop Kielland til kaptein Sebastian von Saldern på hus og grunn med kakkelovn på Strandgaten mellom Kiellands hus og Jakop Friis hus for 180 riksdaler.

 

30.4.1760 (Kielland, pakke 2-3) skjøte fra Anna enke etter Salomon Viste til Tjerand Jonsen på hus og et lite naust på Kuholmen.

 

3.5.1760 (Kiellands samlinger, pakke 2 nummer 3, side 80) skjøte fra Anna Olsdatter – enke etter Jon Knutsen Lund til pike Marta Iversdatter på hus mellom Knut Iversen snekker i sør og Peder Ellefsens hus i nord, for 30 riksdaler.

 

7.5.1760 (Kielland, pakke 2-3) skjøte fra Peder Jenssen Berg til mons Fredrik Voigt på hus i gaten til Østervåg mellom Tore skredders hus og Anders skomakers hus for 200 riksdaler.

 

8.5.1760 (Kielland, pakke 2-3) skjøte fra Fredrik Voigt til Peder J(ensen) Berg på hus med grunn på Holmen for 270 riksdaler.

 

19.5.1760 (Kielland, pakke 2-3) auksjonsskjøte (fra kammeråd Ebbel som auksjonsdirektør) til Fredrik Torsen Lind på våningshus og grunn med hage som på auksjonen var tilslaget Søren Woufle og Lars Hille for 60 riksdaler.

 

29.5.1760 (Kielland, pakke 2-3, side 82) skjøte fra Ole Larsen Ryg til borger og skomaker Lars Larsen Voll på hus og grunn med jernkakkelovn for 80 riksdaler.

 

30.5.1760 (Kielland, pakke 2-3, side 82) var borger og skomaker Lars Larsen Volls hus under Kleven mellom Torger Kardunansbereders hus i nord og Truls Jenssens hus i sør.

 

21.6.1760 (Kielland, pakke 2-3) skjøte fra Jan Kristensen Vatne av Høyland til Torger Torgersen Edland på sjøhus på Jorenholmen for 149 riksdaler.

 

4.7.1760 (Kielland, pakke 2-3) skjøte fra Jakop Abrahamsen Friis til Ole Olsen på hus og grunn på Øvre Strandgate, som tidligere tilhørte hans svigermor Ragnille Andersdatter Mannes for 40 riksdaler.

 

14.7.1760 (Kielland, pakke 2-3) skjøte fra Peder Eeg på Peder Osmundsen Egvågs vegne, til Knut Bårdsen på et Peder Ommundsens hustru Sisilie Helliesdatter og svigerinne Marta Kristine Helliesdatter arvelig etter deres foreldre tilkjente hus på Kuholmen mellom Esaias Dals enkes hus og Ener Pallesens hus for 26 riksdaler.

 

22.7.1760 (Kielland, pakke 2-3) skjøte fra Tjærand Jonsen til Torger Knutsen på hua og grunn for 34 riksdaler.

 

21.10.1760 (Kielland, pakke 2-3) skjøte fra borger Jakop Frank til Sibylle Marie enke etter Knut Lind på et av hans avdøde søster Mette Frank tidligere hadde tilhørt i Gaten til Østervåg, mellom Ommund Ommundsens hus og Eskel Askes hus for 35 riksdaler.

 

1.12.1760 (Kielland, pakke 2-3, side 82) skjøte fra Bjørn Enersen Norbø til murmester Jakop Kristoffersen på hus ved Bakken med underliggende og tilhørende grunn for 54 riksdaler.

 

5.12.1760 (Kielland, pakke 2-3) skjøte fra kommanderende oberst kommandant på Fredriksten oberst Kristian Fredrik Hausner på hus med sjøhus samt alt tilhørende og underliggende grunner på Strandgaten mellom sorenskriver Leths enke iboende hus og en åpen opp og nedgang fra og til sjøen i øst, og avdøde Valentin Wegners etterlatte hus der nå bebos av Johan Fredrik Urdal, hvor det likeledes finnes en åpen opp og nedgang til og fra sjøen i vest, videre en innhegnet hage tvers over for husbygningene for 1100 riksdaler.

 

10.12.1760 (Kielland, pakke 2-3, side 82) skjøte fra Sven Iversen Klingenberg til Peder Tollaksen på hus og underliggende grunn for 51 riksdaler.

 

16.12.1760 (Kielland, pakke 2-3, side 82) skjøte fra Kristoffer Berdiniussen til Ole Torkildsen Strørn på hus og grunn mellom Tore Rønnebergs hus og madam Campells hus for 95 riksdaler.

 

28.12.1760 (Kielland, pakke 2-3, side 83) skjøte fra medarvingene etter avdøde Gjertrud Kock – enke etter Matias Heckard (Knut Angel, Nils Bugre, Retto Heckard) til arvingen Gabriel Heckard på hennes våningshus og grunn samt sjøhus og grunn for 600 riksdaler.

 

I 1760? (Kielland, pakke 2-3) var enken Alhed Jakopsdatters (enke etter Jens Samuelsen) hus og grunn på Kuholmen, mellom Anders Torsens hus i øst og Truls Finnestads hus i vest.

 

1761

 

10.1.1761 (Kielland, pakke 2-3) skjøte fra Sven Seglem til Tore Mikkelsen på hus, grunn og hage på Strandgaten mellom Ole Ouestads hus og Evert Mikkelsens hus for 250 riksdaler.

 

24.1.1760 (Kielland, pakke 2-3, side 82) skjøte fra Gjertrud Johannesdatter enke etter farver Ole Matiassen til Sivert Andersen på hus under Kleven.

 

28.1.1761? (1765??) (Kielland, pakke 2-3) pantsatte Josef Tøtland sitt nyoppførte sjøhus og grunn på Skagen mellom fru Ebbel i sør og Fridrik Dochedal for 110 riksdaler. Det var også tidligere pantsatt. Dito pantsatt 27.4.1765 for 100 riksdaler.

 

10.6.1761 (Kielland, pakke 2-3) kjøpt Herman Mikkelsen Høyer på auksjon vånings- og sjøhus samt tilhørende hage tvers over gaten. Det ble vist til skjøter av 17.10.1626, skjøte av 8.2.1649 og skjøte av 14.5.1686. Eies tidligere av Siv(ert) Godskersen Hag. Pantsatt 4.7.1761 for 200 riksdaler.

 

11.6.1761 (Kielland, pakke 2-3) pantsatte Herman Jakopsen Smith hus og grunn i Pottemakerstranden for 70 riksdaler.

 

11.6.1761 (Kielland, pakke 2-3) skjøte fra auksjonsforvalter apoteker Kruse til Ole Torkildsen Strøms enke Siri Olsdatter på avdøde Ole Strøms etterlatte hus med tilliggende, for 82 riksdaler.

 

18.6.1761 i Arendal (Kielland, pakke 2-3) skjøte fra lagmann Undals enke Else Otte til munsterskriver Fredrik Rosenkilde på hus på Strandgaten med underliggende sjøgrunn med øvrige grunner for 400 riksdaler. Den var kjøpt på auksjon 10.6.1761. Det ble vist til skjøter fra 17.10.1626, 8.2.1649 og 14.5.1686 om dette huset. De var i sin tid eid av Siv(ert) Godschiersen Hag. Herman Mikkelsen Høyer nylig tilkjøpte vånings- og sjøhus samt dertil hørende hage var tvers over gaten. Pantsatt 4.7.1761 for 200 riksdaler.

 

20.6.1761 (Kielland, pakke 2-3) skjøtet Johannes Olsen Dahle til borger og skipper Tønnes Østensen Sunde hus og grunn i Østervåg ved Allmenningen mellom Jens Olsen Reynes og Guri enke etter Ole Volds iboende hus i nord samt et ildhus og en innplanket gårdsplass tvers over gaten for 380 riksdaler. Kielland legger til at i en obligasjon sies det mellom Jens Olsen Reynes og Tollak Ermanns hus i nord.

 

25.6.1761 (Kielland, pakke 2 nummer 3, side 82) skjøte fra Govert Iversen Nof til Peder Jenssen på hus og grunn og en liten hage for 41 rdl.

 

22.7.1761 (Kielland, pakke 2-3) skjøte fra Ole Endresen til Ole Taraldsen Njå hus, grunn og hage for 94 riksdaler, mellom monsiør Gabriel Hillemanns hus og Jakop Jeremisassens hus. Pantsatt for 200 riksdaler.

 

22.9.1761 (Kielland, pakke 2-3) pantsatte Jon Berdinesen hus på Sølvberget for 30 riksdaler.

 

19.10.1761 (Kielland, pakke 2-3) pantsatte Sven Mogensen O...s?? hus, grunn med sjøhus på Kuholmen for 95 riksdaler.

 

13.11.1761 (Kielland, pakke 2 nummer 3) auksjonsskjøte til gullsmed Fredrik Reutjer på Johanna Godtzen enke etter Jørgen Friis hus mellom Margrete enke etter Peder Jenssens hus og Ole Lunds hus for 160 riksdaler 2 skilling.

 

24.11.1761 (Kielland, pakke 2-3) skjøtet auksjonsforvalter apoteker Kruse til Ole Torkildsen Strøms enke Siri Olsdatter på avdøde Ole Strøms etterlatte hus med tilliggende for 82 riksdaler.

 

28.11.1761 (Kielland, pakke 2-3) skjøte fra Knut Torkildsen til Børge Bjørnsen på hus og grunn på Holmen mellom Knut Bores hus og Henrik Pettersens hus for 100 riksdaler.

 

29.12.1761 (Kielland, pakke 2-3) skjøte fra byfogd Tobiesen som pantehaver til Frants Sunde på det skorstensfeier Ole Eriksen tidligere tilhørte, og av ham de bebodde, men for lang tid siden fravekne hus for 40 riksdaler.

 

1762

 

26.3.1762 (Kielland, pakke 2-3) skjøtet stolmaker Ole Enoksen til skomaker Peder Nilsen hus og grunn med hageplass for 200 riksdaler på Gaten til Holmen mellom Anders Holms og Agneta Mikkelsdatters hus.

 

27.3.1762 (Kielland, pakke 2-3) skjøte fra Hans Sjovardsen til enke Guri Jørgensdatter på et hus med jernkakkelovn i stuen og en liten hageplass under Bakken mellom Bjørn Einersens hus og Jens Sundes hus for 44 riksdaler.

 

20.4.1762 (Kielland, pakke 2-3) skjøte fra Ingeborg Petronella Tanke til Ole Knutsen Boy på huset som var pantsatt til henne av broren Andreas Tanke 11.11.1758 for 350 riksdaler.

 

1.5.1762 (Kielland, pakke 2-3) skjøte fra Leonard Hess til kardunbereder Karl Holmius på hus og grunn i Klevegaten for 250 riksdaler.

 

5.6.1762 (Kielland, pakke 2-3, side 83 og SAS, Panteregister AC2, folie 35) pantsatte Evert Larsen hus med underliggende grunn og tilliggende hage samt like overfor værende sjøgrunn – alt mellom enka etter kammerråd (Joakim) Ebbels eiendom i sør og kontrollør Taermarsk i nord for 70 riksdaler. 10.1.1763 var det innfridd.

 

17.5.1762 (Kielland, pakke 2-3, side 83) pantsatte borger Tønnes Larsen Riska hus og grunn i Østervåg mellom avdøde Margreta Ole Ommundsens enkes hus på den øvre side og Torkild Torkildsens hus på den nedre, til sin svigerfar Torger Edland for 99 riksdaler.

 

21.6.1762 (Kiellands samlinger, pakke 2 nummer 3, side 83) skjøte fra Marta Iversdatter til hennes søster Maren Iversdatter på hus med hage ”til gaten” mellom Knut Iversens snekkers hus i sør og Peder Ellefsens hus tverrs over smauet i nord. 60 riksdaler.

 

22.7.1762 (Kielland, pakke 2-3, side 83) pantsatte urmaker Johannes Jakopsen sitt nyoppførte hus på Arnegårds grunn mellom Karl på Bergets hus i nord og Erik Hetlands hus i sør, med jernovn, til Morten K von Fyren for 40 riksdaler, som von Fyren hadde forstrakt til byggepenger.

 

11.9.1762 (Kielland, pakke 2-3, side 83) skjøtet Anne Kirstina Pedersdatter enke etter Tore Klaussen til ? på hus på Bjerget for 31 riksdaler.

 

20.9.1762 (Kielland, pakke 2-3, side 83) skjøte fra Malena Olsdatter enke etter Rasmus Sømmes enke til hennes datter Elisabet Eriksdatter enke etter skipper Peder Tommesen, på hus i Gaten til Holmen, mellom Torkild Ellingsens hus i nord og Iver Iversen smeds hus i sør for 80 riksdaler.

 

27.9.1762 (Kielland, 1897, side 167) kjøpte Jakop Kielland Heckards hus for 307 riksdaler. Det var to etasjer med fire tømrede boder og sjøhus. Kielland legger til at det så var i Kielland-familien til 1890.

 

4.10.1762 (Kielland, pakke 2-3, side 83) auksjonsskjøte til Povel Eriksen Lagård på hus og grunn med tilliggende hage (hvor?) for 115 riksdaler 24 skilling.

 

9.10.1762 (Kielland, pakke 2-3, side 83) skjøte fra Klaus Akselsen til Albret Tønnesen på hus på Bakken for 45 riksdaler.

 

18.10.1762 (Kielland, pakke 2-3, side 84) auksjonsskjøte til Kjell Skeie på prokurator Mikkel Berven ved auksjon 1.9.1762 tilkjøpte hus for 425 riksdaler.

 

22.10.1762 (Kielland, pakke 2-3, side 83) pantsatte Ole Andersen Solgård hus og grunn mellom prost Winters hus og mons. Jonas Torsens hage for 38 riksdaler.

 

4.11.1762 (Kielland, pakke 2-3, side 33) pantsatte Karen Gjestdatter Turmand – enke etter Gjessing hennes hus og grunn med en underliggende bryggegrunn ved sjøen og hage ovenfor gaten. Det var mellom Margreta enke etter Magnus hus og hage i nord og Bertel Saxes hus i sør.

 

8.11.1762 (Kielland, pakke 2-3, side 83) skjøte fra Johannes Svendsen Eeg til Anders Pedersen Time? på hus og grunn for 125 riksdaler.

 

20.11.1762 (Kielland, pakke 2-3, side 83) pantsatte skomaker Ole Kristensen Blix hus og grunn mellom Lars smeds enke Astri Ånensdatters hus på den ene og madam Karen enke etter Mikael Torkelsens hus på den andre for 30 riksdaler.

 

26.11.1762 (Kielland, pakke 2-3, side 83) skjøte fra Iver Endresen til Søren Jenssen Kippers på hus og grunn med sjøhus på Kuholmen for 98 riksdaler.

 

9.12.1762 (Kielland, pakke 2-3, side 52) skjøtet prokurator Mikkel Berven til borger Ole Blix på en grunn på 5 riksdaler.

 

18.12.1762 (Kielland, pakke 2-3, side 83) skjøte fra Marta enke etter Tønnes Ellingsen Mørk til Gunder Salomonsen på hus og grunn for 90 riksdaler.

 

22.12.1762 (Kielland, pakke 2-3) skjøte fra madam Joh(anne) Margr(ete) Leigh enke etter Lars Smith til mestersmed Ole Larsen på hus og grunn som ble utlagt til Laurs Smith etter avdøde Fredrik Saxe og hustru på Søylen ved Valberget for 50 riksdaler.

 

I 1762 (Kielland, pakke 2-3) pantsatte Ole Knutsen Boys hus og grunn på Torget mellom Lauritz Hillemanns hus og hage i vest og Peder (Lind) bakers hus i øst, for 200 riksdaler. 22.10.1766 (Kielland, pakke 2-3) auksjonsskjøte på eiendommen til Gabriel Bjørnsen Meling fra Ryfylke for 299 riksdaler.

 

I 1762 (Kielland, pakke 2-3, side 83) hadde Gabriel Hekkard hus, grunn og sjøhus på Skagen.

 

I 1762 (Kielland, pakke 2-3) kjøpte Morten Henrik Frost etter sine foreldre hus og grunn.

 

I 1762 (Kielland, pakke 2-3) sorenskriver Leths enkes hus med under- og tilliggende sjøgrunn på Strandgaten mellom oberst Heusner i nord og Madam enke etter Truls Jenssen i sør.

 

I 1762 (Kielland, pakke 2-3) var Elen Kristoffersdatters og Else Trondsdatters hus i Østervåg ovenfor Ole Øxnevads hus.

 

I 1762? (Kielland, pakke 2-3) var Nikolay Thomassens Bruns hus på Holmen.

 

I 1762? (Kielland, pakke 2-3) pantsatte Anders Holms hus og grunn med hageplass i Holmegaten mellom Peder Nilsen skomaker og Torkild Ellingsen for 80 riksdaler.

 

1763

 

7.1.1763 (Kielland, pakke 2-3, side 84) skjøte fra Anna Finde Leganger enke etter (Johannes) Kristoffersen til Berdines Tostensen Tårland på hus og grunn på Skagen gate ned til sjøen for 210 riksdaler. Skjøte på samme eiendom fra Berdines Tårland til Johan Henrik Hartoug for 270 riksdaler, datert 7.4.1763.

 

10.1.1763 (Kielland, pakke 2-3) skjøte fra Torger Svendsen til skomaker Ambrosius Ambrosieussen på hus og grunn i Gaten til Østervåg mellom Ole Sigbjørnsens enkes hus i vest og Johannes Olsens hus i øst med to jernkakkelovner for 170 riksdaler.

 

21.2.1763 (Kielland, pakke 2-3) skjøte fra Tønnes Larsen Riska til hans svigerfar borger Torger Edland på den del av kornåkeren Pralehagen som på skiftet etter hans avdøde hustru den 6.3.1760 tilfalt hans nå avdøde sønn Torger Tønnesen for 37 riksdaler 2 ort.

 

3.3.1763 (Kiellands samlinger, pakke 2 nummer 3) skjøte fra Knut Iversen til snekker Ole Andersen Erlands hus med grunner på Kuholmen, sammen med en liten hage utenfor husets vinduer. 110 riksdaler. Den var ved Sven Ognes og Knut Torkildsens hus.

 

14.3.1763 (Kielland, pakke 2-3) skjøte fra Torger Torgersen Odland til Knut Iversen Bore på en grunn av Pralehagen, mellom Morten Frostes hus i sør og Erik smeds hus i nord. I bredden 11 alen, for 8 riksdaler.

 

29.3.1763 (Kielland, pakke 2-3) skjøte fra Siri Olsdatter enke etter Mats Tasta, til Ole Tørresen Håland på hus og grunn under Kleven med hageplass for 44 riksdaler.

 

6.4.1763 (Kielland, pakke 2-3) skjøte fra Andreas Torgersen Nøsvoll til Peder Pedersen Ølbør på hus og grunn med hageplass for 54 riksdaler.

 

9.4.1763 (Kielland, pakke 2-3, side 84) skjøte fra borger og skomaker Jonas Jonsen til Isak Tjærandsen Rønneberg på Jonas Jonsens avdøde far Jon Olsens hus med grunn på Øvre Strandgate mellom Jonas Jonsens hus i sør og Torgjer Olsens våningshus og madam Lars Smiths enkes ladehus i nord for 80 riksdaler.

 

13.4.1763 (Kielland, pakke 2-3) pantsatte Nils Jakobsen Varberg hus og grunn på Kuholmen mellom Allmenningssmauet til Peder Ellingsens enkes hus på den ene side og Lars skaffers hus på den andre side, for 30 riksdaler.

 

14.4.1763 (Kielland, pakke 2-3) skjøte fra enken Siri Nilsdatter til Ommund Rasmussen Jåtten på hennes halvdel i det av ham bebodde hus for 34 riksdaler. Det var på Arnegårds grunn i Østervåg. Ommund Jåtten pantsatte 18.4.1763 hele huset.

 

28.4.1763 (Kielland, pakke 2-3) skjøte fra Sr Anders Meyer som fattigforstander til Marte Olsdatter enke etter Tønnes Mørk på hus og grunn med innplanket hageplass på Kuholmen. Den var avdøde Malena enke etter Peder Endresen arvelig tilfalt og etter hennes død de fattiges kasse, av hvilken hun hadde nytt opphold og forpleining for 60 riksdaler.

 

2.5.1763 (Kielland, pakke 2-3) pantsatte Rasmus Gulliksen på Arnegård sitt nyoppbygde hus for 98 riksdaler.

 

2.5.1763 (Kielland, pakke 2-3) skjøte fra Mon. Morten Henrik Frost til Sr Jakop Tøtland på hus med grunn som ved skiftet og foregående auksjon var blitt ham (Frost) tilstått. (Han var sønn av Ole Frost og Elisabet Hammand). Pris 310 riksdaler. I 1762 (Kielland, pakke 2-3) kjøpte Morten Henrik Frost etter sine foreldre hus og grunn.

 

10.5.1763 (Kielland, pakke 2-3) pantsatte Hans Hjort hus med tilliggende hage og grunner på Skagen til oberst Smith for 345 riksdaler.

 

14.5.1764 (Kielland, pakke 2-3) skjøte fra Evert Larsen og Ole Solgård til Josef Olsen Tøtland på Evert Larsen tidligere hus på Skagen for 150 riksdaler. Det var mellom enkefru Ebbels hus og hage og Fridrik Dokkedals hus og hage.

 

1.7.1763 (Kielland, pakke 2-3, side 84) skjøte fra borger Lauritz Windius til Lars Eriksen på grunn og hageplass ved Valberget. Den nærmeste nabo Jens Bersagel lot anmelde at ved skjøte fra avdøde Eilert Hansens enke til Jens Salomonsen av 29.7.1748 og skjøte fra Jens Salomonsens enkes annen mann Jens Butler av 16.7.1756 til Jens Bersagel var hjemlet hans øvre grunnen like til da leide Tønnes i Valbergets hus og sjøgrunn til Lars Windius bebygde sjøhus og grunn.

 

6.8.1763 (Kielland, pakke 2-3, side 84) skjøte fra avdøde Tjæran Jonsen og avdøde hustru Berte Bjørnsdatters arvinger til commoptionsbetjent Iver Endresen på hus med grunn på Kuholmen med et lite naust for 100 riksdaler.

 

13.8.1763 (Kielland, pakke 2-3, side 84) skjøte fra apoteker Kruse til Sr Andreas Borse på hus mellom Sr Jørgen Hoffs hus i sør og Ingebret Lorentzen Holchs på den andre siden sammen med deri værende apotek, materialer, medikamenter og instrumenter samt ildhus med hage og tilhørende grunn for 1600 riksdaler.

 

25.8.1763 (Kielland, pakke 2-3, side 84) skjøtet Halvor Eriksen Voll til Ole Olsen Heng hus i Østervåg mellom Ommund Jåttens hus og Anna Uglens hus for 98 riksdaler.

 

29.8.1763 (Kielland, pakke 2-3, side 84) pantsatte Knut Bårdsen Bakke hus, grunn og hage på Kuholmen for 20 riksdaler.

 

2.11.1763 (Kielland, pakke 2-3, side 84) skjøte fra Ommund Ommundsen til Mogens Olsen på hus i Østervåggaten mellom Sibilla enke etter Knut Linds hus og Kvernhuset for 60 riksdaler.

 

14.12.1763 (Kielland, pakke 2-3) ble Evert Mikkelsens hus på Strandgaten med tilliggende hage pantsatt for 70 riksdaler.

 

I 1763 (Kielland, pakke 2-3) var avdøde enkefru Elisabeth Seehusens - enke etter kaptein Elys, hus på Strandgaten.

 

I 1763 (Kielland, pakke 2-3, side 84) var Nikolay Abildgårds hus med underliggende grunn ved Torget.

 

1764

 

7.1.1764 (Kielland, pakke 2-3, side 84) pantsatte Sven Olsen Seglem hus på Strandgaten for 25 riksdaler.

 

16.1.1764 (Kiellands amlinger pakke 2-3) skjøtet Ole Olsen Bråstein til skomaker Peder Nilsen på et hus mellom Peder Bergs hus og Petter Volmers hus for 210 riksdaler.

 

23.1.1764 (Kielland, pakke 2-3, side 84) skjøte fra Johannes Olsen til Søren Olsen på hus på Øvre Strandgate mellom Lars Torsens hus og Govert Iversens hus for 20 riksdaler.

 

12.2.1764 (Kielland, pakke 2-3, side 84) skjøte fra Bernt Tygesen til Ole Larsen på avdøde Inger Seles etterlatte dødsbohus på Kleven for 31 riksdaler.

 

16.2.1764 (Kielland, pakke 2-3) skjøte fra Gjønette Olsdatter til Ole Olsen på hus på Strandgaten mellom Palle Østebøs hus og grunn og Lars Larsens hus for 70 riksdaler.

 

5.3.1764 (Kielland, pakke 2-3) skjøte fra Samuel Pedersen Windius til Knut Knutsen Holm, som han hadde arvet etter sin bror Lars Windius med sjøhus og underliggende grunn. Det er under Valberget til den passasje ved sjøen ut og inn gjennom Stavanger våg. Det var 1,5 alens grunn som skjøtebrevet nærmere forklarer, for 190 riksdaler.

 

16.3.1764 (Kielland, pakke 2-3) pantsatte Tollak Hansen sitt hus på Øvre Strandgate for 10 riksdaler.

 

16.3.1764 (Kielland, pakke 2-3) skjøtet Susanna Gundersdatter enke etter Salve Ådnesen til Ener Pallesen på hus på Strandgaten for 182 riksdaler.

 

16.3.1764 (Kielland, pakke 2-3) skjøte fra Torger Ånonsen til Peder Andersen på hus og grunn under Kleven for 50 riksdaler.

 

16.4.1764 (Kielland, pakke 2-3) skjøtet skomaker Peder Nilsen til Kristian Hansen Becker et hus mellom Agneta Mikkelsdatters hus og Anders Holms hus for 232 riksdaler.

 

26.4.1764 (Kielland, pakke 2-3) pantsatte Peder Ellingsens enke hus og grunn på Holmen for 30 riksdaler.

 

10.5.1764 (Kielland, pakke 2-3) skjøte fra sekundærløytnant Jan von der Lippe til hans søster jomfru Dorthea von der Lippe på hans tilhørende og av søsteren bebodde hus på Strandgaten mellom Ole Krags hus og Herman Mikkelsens hus.

 

14.5.1764 (Kielland, pakke 2-3) skjøte fra Evert Larsen og Ole Solgård til Josef Olsen Tøtland på Evert Larsen tidligere hus på Skagen for 150 riksdaler. Det var mellom enkefru Ebbels hus og hage og Fridrik Dokkedals hus og hage.

 

14.5.1764 (Kielland, pakke 2-3) skjøte fra Enok Eriksen til Salmon Hanssen på hus med grunn og tilliggende hage på Øvre Strandgate, mellom mamselle Rebeka Høyers hus og grunn i øst og sør og den alminnelige gate oppad Kleven i vest og nord for 130 riksdaler.

 

29.5.1764 (Kiellands samlinger pakke 2-3) skjøtet Johannes Mogensen enke Karen Enoksdatter til borger Jakop Tøtland hus og grunn på Strandgaten til sjøen mot lagmann Geelmeydens beboende gård i sør og Lars Svendsens hus og hageplass i nord for 30 riksdaler.

 

2.6.1764 (K2-3, side 85) skjøtet Astri Adriansen (sic!) enke etter Lars Larsen smed til gullsmed mms Jon Hjelm hus på Holmegaten med grunn mellom Ole Bådes hus på den nedre side og Ole Blixs hus, for 233 riksdaler. Hjelm pantsatte huset for 140 riksdaler til Hospitalet.

 

6.6.1764 (Kielland, pakke 2-3) skjøte fra Mikkel Løvås til Torger Knutsen på del av ham oppbygde hus i Østervåg på den ene side Kristoffer Bertinsens hus og den alminnelige gatevei i nord for 130 riksdaler.

 

8.6.1764 (Kielland, pakke 2-3) skjøte fra Jon Jakopsen Holm til Aksel Pedersen Steen på hus med grunn på Øvre Strandgate mellom Ener Tastas hus i sør og Guri Svendsdatters hus i nord for 120 riksdaler.

 

11.6.1764 (K2-3, side 85) pantsatte skrederborger Fredrik Torsen Lind sitt nylig oppbygde hus med grunn med tilliggnede liten hage på Holmen til Hospitaket for 120 riksdaler.

 

11.6.1764 (K2-3, side 85) pantsatte Lars Olsen Håland sitt hus i Gaten til Østervåg til Hospitalet for 50 riksdaler.

 

16.6.1764 (Kielland, pakke 2-3) skjøte fra enke Dorte Svendsdatter til Rasmus Asbjørnsen for 140 riksdaler.

 

16.6.1764 (K2-3, side 85) pantsatte skomaker Bernt Thygesen hus og grunn på nedre side av Arnegården og på den øvre side av Peder Olsens hus til Hospitalet for 100 rikdaler.

 

20.6.1764 (Kielland, pakke 2-3) pantsatte Jørgen Prahl Westly sitt eiende og bebodde hus mellom Sr Henning Smiths hus og madam enke etter Lauritz Smiths hage, til Hospitalet for lånte 500 riksdaler.

 

9.7.1764 (Kielland, pakke 2-3) pantsatte skomaker Nils Buskes hus med hageplass i Østervåg ovenfor Ommund Jåttens hus til Hospitalet for 100 riksdaler.

 

24.7.1764 (K2-3, side 85) pantsatte Tønnes Mikkelsen huset mellom Ellings Karis hus på den øvre side og Ole Helgesens hus på den nedre side for 45 riksdaler.

 

28.7.1764 (K2-3, side 85) overdro Tønnes Mikkelsen sitt hus til Ragnille Ryertsdatter (?) mot forpleining.

 

29.8.1764 (K2-3, side 85) pantsatte Halvor Jeremiassen sitt nyoppbygde hus med grunn for 40 riksdaler.

 

24.10.1764 (K2-3, side 85) skjøtet Erik Jørgensen (og hustru Karen Eriksdatter) til Jon Olsen på hus for 70 riksdaler.

 

11.6.1764 (K2-3, side 85) pantsatte Albrekt Tønnesen sitt oppbygde hus på Bakken for 30 riksdaler.

 

19.11.1764 (K2-3, side 85) skjøtet Anders Jonsen til Berte Johanne Pedersdatter et hus for 40 riksdaler.

 

10.12.1764 (Kielland, pakke 2-3, side 87 og SAS, Pantebok, side 90-90b) skjøte fra Elias Jakopsen og hans hustru til pike Torgjer Svendsdatter på hus på Hospitalgrunnen mellom Nils Åsmundsens hus og Anders i Klosterets hus for 90 riksdaler. Årlig grunnleie til Hospitalet 20 skilling.

 

1765

 

6.1.1765 (K2-3, side 85) skjøtet borger og handelsmann Anders Smith til det Norske Glasscompagnie et sjøhus på byens grunn i Sandviken for 300 riksdaler.

 

9.3.1765 (Kielland, pakke 2-3) pantsatte Hans Hjort eiendommen Lundsbergene med påstående våningshus og øvrige hus for 100 riksdaler.

 

11.3.1765 (K2-3, side 85) skjøtet Ole Andersen Erland på vegne av sin fraværende svoger Gunder Salomonsen Wendels vegne og med dennes hustru Inger Iversdatter vitende og samtykke til ? hus og grunn.

 

15.3.1765 (Kielland, pakke 2-3) skjøte fra enken Gunnille Andersdatter enke etter Gunder Gundersen til Peder Olsen Dale på huset mellom tilliggende grunn mellom Hans Torsens hus og Malena Bærems hus under Bakken.

 

16.3.1765 (Kielland, pakke 2-3) skjøte fra Jon Endresen til hans svoger Gunder Salomonsen på hus med grunner og et lite naust på Kuholmen for 98 riksdaler.

 

2.4.1765 (Kielland, pakke 2-3) skjøte fra Anders Halvorsen gift med Ole Sigbjørnsens enke til Mogens Enersen Tasta på hustruens hus og grunn i Gaten til Østervåg for 165 riksdaler.

 

17.4.1765 (Kielland, pakke 2-3) pantsatte Peder Olsen Dale hus under Bakken mellom Hans Torsens hus og Malena Bærems hus for 30 riksdaler.

 

27.4.1765 (Kielland, pakke 2-3) skjøte fra skredder Berdines Kristoffer gift med Tønnes Mørks enke Marta Olsdatter til Jonas Olsen på hans hustrues hus og grunn for 85 riksdaler 2 ort. Videresolgt 23.1.1766 til Peder Baar for 91 riksdaler 16 skilling.

 

11.6.1765 (Kielland, pakke 2-3) pantsatte Karen Enersdatter – Johannes Mogensens enkes hus i Pottemakerstranden like ovenfor Bjørn Enersens hus i øst og Knut Angel enkes sjøhus og brygge i vest for 50 riksdaler.

 

17.6.1765 (Kielland, pakke 2-3) auksjonsskjøte til Tollak Esman som på auksjon 25.4.1765 var blitt høystbydende med 85 riksdaler 16 skilling på Johannes Jakopsens nyoppbygde hus på Arnegårdsgrunn mellom Karl på Bergets hus i nord og Erik Hellands hus i sør. Solgt videre 23.1.1766 til Peder Bade(?).

 

22.6.1765 (Kielland, pakke 2-3) skjøte fra Jon Olsen (Jåtten?) til Ole Eriksen på et av ham selv oppførte hus i Østervåg for 140 riksdaler.

 

9.8.1765 (Kielland, pakke 2-3) skjøte Nils Bugge til skomaker Mikkel Olsen på hus, grunn og hage på Strandgaten for 165 riksdaler. Obligasjon 21.10.1765 sies eiendommen å være mellom Nils Bugge og Tore Sivertsens Grødems hus.

 

2.9.1765 (Kielland, pakke 2-3) skjøte fra borger Mikkel Olsen skomaker til Tore Mikkelsen på hus i Middelgaten under Kleven mellom Anders Jonsen kipper på den øvre og Ole Rygg på den nedre side, for 145 riksdaler.

 

2.9.1765 (Kielland, pakke 2-3) pantsatte Torger Johannessen Birkeland sitt nyoppbygde hus i Strandemuren på Kuholmen for 150 riksdaler.


3.12.1765 (Kielland, pakke 2-3) skjøte fra Tollak Larsen Esman til hans svoger Anders Husebø på to eiendomsgrunner i Østervåg, den ene 18,5 sjælandske alen lang og 19 alen bred som allerede av kjøperen var bebygd og den andre tvert over for samme bygning 15,5 alen lang og 21 alen bred, begge for 27 riksdaler.

 

11.12.1765 (Kielland, pakke 2-3) pantsatte Ole Olsen Øksnevad i Østervåg ovenfor Bispebryggen, mellom Kristen Rasmussen Eltervågs kones hus og Ole Riskas hus for 34 riksdaler.

 

1766

 

20.1.1766 (Kielland, pakke 2-3) pantsatte Ingeborg Ådnesdatter – Simon Håversens enkes hus ved Skolebekken for 89 riksdaler.

 

23.1.1766 (SAS, Pantebok, side 82b) skjøtet Tollak Larsen Esman til Petter Både hus og grunn det som ble solgt på offentlig auksjon i 1765. Huset står på Arnegårds grunn, mellom Karl på Berget i nord og Erik Netland i sør. Grunnleie 1 ort 8 skilling betales årlig 29.9.

 

24.1.1766 (Kielland, pakke 2-3 og SAS, Pantebok, side 83-83b) skjøte fra Ole Olsen Tjore til Andreas Pedersen Eeg på hus ved den tilliggende grunn på Ytre Strandgate mellom Lars Larsen Holms hus i nord og den alminnelige gate i sør for 73 riksdaler.

 

28.1.1766 (Kielland, pakke 2-3) pantsatte Josef Tøtland sitt nyoppbygde sjøhus og grunn på Skagen mellom fru Ebbel i sør og Fredrik Dokkedal for 110 riksdaler. Det var også tidligere pantsatt.

 

15.3.1766 (Kielland, pakke 2-3, side 87 og SAS, Pantebok, side 84) skjøte fra kone Marta Håversdatter på hennes fraværende mann Nils Busks vegne til Tollef Olsen på hus i Østervåg for 200 riksdaler, mellom Ommund Jåttens hus og gateveien oppad. Årlig grunnkjennelse.

 

19.3.1766 (SAS, Pantebok, side 85b og Kielland, pakke 2-3, side 87) skjøte fra Kari Jakopsdatter enke etter Isak Tjærandsen (Kielland skriver: Reines?) til Torger Mogensen på hus og grunn i Øvre Strandgate for 80 riksdaler. Årlig grunnleie til byfogden.

 

20.3.1766 (Kielland, pakke 2-3, side 87 og SA, Pantebok, side 88) skjøte fra Siri Svendsdatter – Tore Larsens enke sammen med brorsønnen Anders Svendsen på gården Ånå i Strand, til Marte Ellefsdatter på hus på Bakken mellom Sr Jørgen Hoff og Albret Tønnesen for 49 riksdaler. Årlig grunnleie til byfogden 4 skilling.

 

8.4.1766 (Kielland, pakke 2-3 og SAS, Pantebok, side 86) skjøte fra Sofia Doretea enke etter kammerråd og toller Joakim Ebbel til sjøkaptein og innrulleringssjef Hr Jens Franzen hennes bebodde hus med tilhørende grunner på Skagen, samt hagegrunnene tvers over gaten like for husene for 1000 riksdaler.

 

11.4.1766 (Kielland, pakke 2-3, side 87) skjøte etter Gjertud enke etter Knut Angel til borger Asbjørn Eriksen på et sjøhus med tilhørende grunn mellom Sr Anders Meyers sjøhus i nord og Fiskeberget i sør for 90 riksdaler.

 

29.4.1766 (Kielland, pakke 2-3, side 87) pantsatte Ole Helgesen hus med grunn og liten hage i Østervåg mellom Ola Ånestads hus i nord og Lars Olsen Hålands hus i sør for 60 riksdaler.

 

2.5.1766 (Kielland, pakke 2-3, side 87 og SAS, Pantebok, side 92-92b) skjøte fra madam Maren Fallentinsdatter enke etter Truls Jenssen til skipper Henrik Henriksen Obre hennes iboende hus på Strandgaten til sjøen beliggende mellom enken Leths hus i vest og Sr Jakop Kiellands hage og grunn i øst, og en ubebygd grunn like for huset tvers over gaten mellom avdøde kaptein Elys enkes etterlatte våningshus i øst og allmenningssmauet ved Sr Lohmanns hus i vest for 650 rikdaler. Årlig grunnkjennelse.

 

24.5.1766 (Kielland, pakke 2-3 og SAS, Pantebok, side 98-98b) skjøte fra kaptein Sebastian von Saldern til postmester Nikolay Lomann på Strandgaten mellom Henrik Abos åker i vest og Isak Sundes hage i øst, sammen med underliggende eiendomsgrunn for 190 riksdaler.

 

29.5.1766 (Kielland, pakke 2-3, side 87 og SAS, Pantebok, side 87b) skjøte til Mons Gabrielsen på avdøde Peder Torsen kippers tidligere hus i Østervåg øst for Skolebekken mellom Ole Ellingsens iboende hus i øst og Villem Jakopsens hus i sør for 60 riksdaler.

 

13.6.1766 (SAS, Panteregister AC2, folie 38b) pantsatte Fridrik Dokkedal for 200 riksdaler. Pantet slettet 18.1.1773.

 

17.6.1766 (Kielland, pakke 2-3, side 87) pantsatte Mikkel Mikkelsen Tambur hus i Østervåg mellom Tørres Sundes hus i nord og Tore Ådnesens enkes hus for 35 riksdaler.

 

25.6.1766 (Kielland, pakke 2-3, side 87 og SAS, Pantebok, side 90b-91) skjøte fra Helene Ellingers Winter – enke etter prost Kamstrup, mønsterskriver Fridrik Rosenkilde og Nils Winter som bodde på gården Hoen – som arvinger etter prost Winter til Magnus Reutz residerende kapellan i Stavanger på prost Winters hus mellom Samuel Windius hus i vest og prokurator Ringholms hus i øst for 295 riksdaler. Årlig grunnleie 40 skilling til byfogden.

 

10.7.1766 (Kielland, pakke 2-3, side 87) pantsatte Ener Pallesen (og hustru Malene Tørresdatter) våningshus og sjøhus med tilliggende brygge på Stranden mellom Ole Jakopsens hus i nord og Sjur Reyenes hus i sør for 70 riksdaler.

 

11.7.1766 (Kielland, pakke 2-3) pantsatte Margrete enke etter Magnus sitt hus mellom Ole Berven i nord og madam Gjessing i sør.

 

15.7.1766 (Kielland, pakke 2-3, side 87) pantsatte Ole Enoksen hus på Jorenholmen mellom Mons Gabrielsens hus og Ådne Dales hus for 30 riksdaler.

 

24.7.1766 (Kielland, pakke 2-3, side 50) skjøtet Eskel Asks dødsbo et hus til Didrik Bass.

 

1.8.1766 (Kielland, pakke 2-3) auksjonsskjøte til Erik Pedersen på udvigte Hans Larsen skredders tidligere tilhørende hus under Kleven.

 

6.9.1766 (Kielland, pakke 2-3) skrev byfogden at natten mellom 31.8 og 1.9.1766 begynte brannen i Anders Østebøs hus ytterst på Strandgaten. 33 våningshus, 3 sjøhus, en røkstue, en kornlade og et smiehus bla lagt i aske. På grunn av vinden grep ilden om seg, slik at de brannlidende nesten intet fikk reddet. Det var mest små fattige hus, den størst kapital som ble tatt lå i kornvarer som var oppbevart i de tre sjøhusene. Skaden ville utgjøre 6-7000 riksdaler. Var ikke hus blitt revet ned ville hele byen vært brent.

 

18.9.1766 (Kielland, pakke 2-3) skjøte fra Peder Bår til gullsmed Ludvig Mikael Abildgård på hus på Arnegårds grunn mellom Karl på Bjergets hus i nord og Erik Hetlands hus i sør for 91 riksdaler 16 skilling.

 

23.9.1766 (Kielland, pakke 2-3) kjøpte mønsterskriver Fr Rosenkilde på auksjon de såkalte Arnegårds grunner i Østervåg for 530 riksdaler. Skjøte 28.3.1768.

 

2.10.1766 (Kielland, pakke 2-3 og SAS, PAntebok, side 100) skjøte fra Endre Eriksen Riska til Rasmus Willumsen Hoff på hus på Holmen ved Anders Vikens hus i nord og Ole Jåttens hus i sør for 40 riksdaler. Årlig kjennelse til byfogden.

 

3.10.1766 (Kiellands samlinger pakke 2-3) solgte Peder Olsen Dales enke til Bjørn Eriksen hus i Pottemakerstranden mellom Thomas Stålesens enke i øst og Herman Jakopsens enke i vest.

 

3.10.1766 (SAS, Pantebok, side 100) solgte Peder Olsen Dales enke Malene en grunn på Bakken til Berte Eriksdatter enke etter Jan Kristensen. Mellom Hans Torsens hus og Malene Bærheims hus. Årlig grunnkjennelse til Hans Kr. Onsorg med 1 ort 8 skilling.

 

4.10.1766 (Kielland, pakke 2-3) skjøte fra Berte Eriksdatter enke etter Jan? Kristensen til borger Palle Pallesen Østebø på hus på Kuholmen mellom Sven Ogns hus i vest og Børre Børresens hus i øst. for 210 riksdaler.

 

6.10.1766 (Kielland, pakke 2-3 og SAS, pAntebok, side 100b) skjøte fra Ole Olsen Ånestad til Peder Knutsen Skeie på hus ved Gaten til Østervåg på Pralhagens grunn mellom Ole Helgesens hus på den øvre og Povel Eriksens hus på den nedre siden for 50 riksdaler.

 

6.10.1766 (Kielland, pakke 2-3) skjøte fra Peder Knutsen Skeie til Ole Olsen Ånestad på hus mellom Even smeds hus og Hans Lidhofs hus for 90 riksdaler. Kielland legger til at i en panteobligasjon betegnes huset som beliggende på Pralhagens grunn på den øvre og Hans Bybergs hus på den nedre side.

 

9.10.1766 (Kielland, pakke 2 nummer 3 og SAS, Pantebok, side 100b-101) skjøtet Holger Øxebårens enke Åse Tostensdatter til Bjørn Eriksen på hus i Pottemakerstranden mellom Thomas Stålesens enke i øst og Herman Jakobsens enke i vest. Årlig kjennelse.

 

17.10.1766 (Kielland, pakke 2-3 og SAS, Pantebok, side 102b-103) auksjonsskjøte til Johannes Willumsen på avdøde Mikkel Koldnes enke Anne Jonsdatter dødsbos hus på Skagen for 104 riksdaler.

 

21.10.1766 (Kielland pakke 2-3) skjøte fra Kirsten Rasmusdatter enke etter Peder Ellingsen til Elling Rasmussen Ånestad på hus mellom Tore Visteds enkes hus i øst og Ole Nilsen enkes hus i vest på Kuholmen for 90 riksdaler.

 

22.10.1766 (Kiellands samlinger pakke 2-3) auksjonsskjøte til Gabriel Bjørnsen Meling av Ryfylke på Ole Knutsens Boys hu o grunn på Torget for 299 riksdaler.

 

31.10.1766 (Kielland, pakke 2-3) skjøte fra løytnant Ernst David von Ely til Jens Andersen eller Tordsen Ims på Elys avdøde svigermors Elisabet Tommesens på hus med hage mellom Torkild Ellingsens hus i nord og Iver Iversen smeds hus i sør for 186 riksdaler. I Holmegaten.

 

3.11.1766 (Kielland, pakke 2-3 og SAS, Pantebok, side 109-109b) skjøte fra Kristoffer Andersen Folkvor til Jon Olsen Dusevik på hus med grunn under Kleven for 70 riksdaler. Mellom Sten Høyes iboende hus på den nedre og Ole Vestlys på den øvre side. Grunnkjennelse til kappellan Magnus Reutz.

 

4.11.1766 (Kielland, pakke 2-3) skjøte fra Peder Mikkelsen til Tollef Olsen Aske på hus på Kuholmen mellom vaktmester Peder Eegs hus i sør og Sr Hans Ohnsorgs sjøhus i nord for 30 riksdaler.

 

5.12.1766 (Kielland, pakke 2-3 og SAS, Pantebok, side 108b-109) skjøte fra Ivar Endresens enke Lisbet Hansdatter til Ole Berven på hus med grunn på Holmen mellom Just Mayborns hus og konsumpsjonskontoret på den ene og Ole Jåtten på den andre siden for 90 riksdaler. Grunnleie til øvrigheten ved byfogd Tobiesen.

 

8.12.1766 (Kielland, pakke 2-3 og SAS, Pantebok, side 107b) skjøte fra Ole Berven til Lars Larsen Holm på Stranden mellom avdøde Kristian Magnus hus i sør og oberst Smiths bordbrygge i nord for 450 riksdaler. Årlig avgift.

 

11.12.1766 (SAS, PAntebok, side 112b-113) bekjentgjør byfogd Kristian Tobiensen at avdøde Mette Laurentia Vestlys hus på Strandgaten, mellom Evert Mikkelsen i øst og Nils Utsola i vest, er solgt på auksjon for 520 riksdaler til Jakop Berentsen Vagle. Årlig grunnleie 2 ort 4 skilling.

 

12.12.1766 (SAS, PA 11 Kielland, pakke 10B) bekjentgjør Henrik von Fyren fyrvalter over Hviddingsøy og Høyevardenes at Gabriel Kirsebom Kielland som var gift med hans søster Birgitta Nyrop von Fyren har fått kjøpe en hage han hadde etter sin far Morten Henrik Pettersen von Fyren, og som nå svake og sengeliggende Birgitta Nyrop enke etter Børge Vallentinsen har, med sjøhus og grunn. 800 riksdaler. Mellom Kristen Netlands hus og hage, og Kirsten Kalleliens iboende hus.

 

22.12.1766 (Kielland, pakke 2-3) skjøte fra Åse Tostensdatter enke etter Holger Øksnebårens til borger Ole Tøtland på hus i Østervåg mellom Sr Anders Husebøs hus i nord og Tore fiskers hus i sør for 150 riksdaler.

 

1767

 

12.1.1767 (Kiellands samlinger, pakke 2 nummer 3 og SAS, PAntebok, side 112) skjøte fra Gjertrud Johannesdatter – enke etter Ole Mattiassen, til Ole Gundersen smed på hus og hage under Kleven ved Sivert Andersens hus og hage og ned til Hans Larsens tidligere iboende hus til gate.

 

22.1.1767 (Kielland, pakke 2-3) auksjonsskjøte til Jakop Berntsen Vagle på avdøde madam Vestlys dødsbos hus og grunn til sjøen på Strandgaten mellom Nils Utsolas hus i vest og Evert Mikkelsens hus i øst – med den tilhørende hagen tvers over gaten, for 520 riksdaler.

 

22.1.1767 (Kielland, pakke 2-3) pantsatte Jon Jakopsens nyoppbygde hus med grunn på ytre ende av Strandgaten mellom Sr Anders Smiths avbrente sjøhus grunn i vest og Kristoffer Kvias hus og grunn i øst for 150 riksdaler .

 

28.1.1767 (Kielland, pakke 2-3 og SAS, Pantebok, side 113b-114b) skjøte fra Anne Ådnesdatter enke etter Thomas Stålesens til hennes svoger Anders Jakopsen Meling på hus med tilhørende grunn samt halvparten i et båtstø i Pottemakerstranden for 90 riksdaler…

 

22.2.1767 (Kielland, pakke 2-3, side 118) pantsatte Sverre Mogensen Ongn sjøhus i Sandviken og naust mellom Anders i Vigens sjøhus for 60 riksdaler.

 

4.4.1767 (Kielland, pakke 2-3 og SAS, PAntebok, side 117b-118) skjøte fra Knut Iversen og Rasmus Guliksens til madam Anne Margrete enke etter Ole Blomme Lindal på hus i Urens gate mellom Asbjørn Eriksen bakers hus og Arne Jonsens hus i sør for 80 riksdaler. Grunnleie til Arnegårds eier Fredrik Rosenkilde.

 

27.4.1767 (Kielland, pakke 2-3, SAS, Pantebok, side 122b-123 og original i SAS, PA 11 Kielland, pakke 10B) skjøte fra Kristine Sofie Smith enke etter fyrforvalter M N Petersen von Fyren til hennes sønn fyrforvalter Henrik P von Fyren på hennes hus og grunn på Strandgaten mellom avdøde Tyrholms enkes hus og grunn i vest og veien til Allmenningen i øst. Fra Strandgaten og til sjøen. Årlig grunnkjennelse til rektor og kapellanen i Kristiansand med 1 riksdaler 2 ort 16 skilling.

 

6.5.1767 (Kielland, pakke 2-3, side 118 og SAS, Pantebok, side 118b) skjøte fra Willum Jakopsen til Åmund Åmundsen kipper på hus ved Skolebekken i Østervåg mellom Mons skredders hus i sør og Gregorius Dals hus i nord for 80 riksdaler. Grunnleie til Hospitalet.

 

4.6.1767 (Kielland, pakke 2-3, side 118) skjøte fra apoteker Anders Borse (Brose?) til Mr Joakim Torsen Lind på hans formann avdøde Regimentsfeltskjærs Zetlitz hus og grunn i Pottemakerstranden mellom Allmenningsgaten til Bakken på den ene side og Inger Megeland for 300 riksdaler.

 

17.6.1767 (Kielland, pakke 2-3, side 118 og SAS, Pantebok, side 122-122b) skjøtet Ludvig Abildgård til Sr Jan Alm hus på Arnegårds grunn mellom Karl på Bergets hus i nord og Erik Hetlands hus i sør for 98 riksdaler. Grunnleie.

 

6.7.1767 (Kiellands samlinger, pakke 2 nummer 3 og SAS, Pantebok, side 122b) fikk Elias Jakobsen skjøte på sitt hus øst for Skolebekken mellom Jon Ellefsens hus i øst og Halvor Iversens enke i nord. Det tilhørte tidligere Erik Matiassens enke Berte Jonsdatter. Grunnleie til Hospitalet 32 skilling.

 

8.7.1767 (Kielland, pakke 2-3, side 118 og SAS, Pantebok, side 123b) skjøte fra mons Ludvig Mikael Abildgård og Sr Bertel Blomme Saxe på sin hustru Anne Katrines vegne som arving etter Nikolay Abildgård til oberstinne Anne Sofie Heusners på Sr Abildgårds hus på Torget mellom høyvelbårne oberst Mikael Smiths iboende gård tvers over gaten i sør og øvre side, og gaten mellom dette og Sr Lauritz Hillemanns hage i nord, grenset mot det alminnelige Torv i vest og en liten hage.

 

9.7.1767 (Kielland, pakke 2 nummer 3, side 118 og SAS, Pantebok, side 124b-125) skjøte fra oberst von Heusners enke Anne Sophie til Børge Rosenkilde på et hus i Strandgaten mellom sorenskriver Letts enke og Herman Mikkelsen med hage over mellom von Elys hage og Herman Mikkelsens hage. Strekker seg opp til Hans Hjorts åker som tilhører de såkalte Lundsbergene. Kjøpt 5.12.1760 av hennes avdøde mann fra Johan Wiebe van der Osten. Viser til: 1. Stavanger Kapitels grunnbrev på to av kapitelets grunner utstedt til Rubbert Pfeiff 29.3.1653; 2. Lauritz Friis kjøpebrev av 13.7.1692; 3. Ole Bruns kjøpebrev av 4.4.1716; 4. … Tellingens auksjonsskjøte 13.9.1719; 5. Herman Høyers skjøte til Lauritz Smith 6.2.1730; 6. Skjøte til Peder Tyrholm 1.2.1735; 7. Peder Rasmussens skjøte til Peder Tyrholm på et stykke hagegrunn 7.3.1735. 8. Madam Tyrholms skjøte fru kammerherre og oberst Johan Wibe von der Osten 8.8.1752; 9. fru kaptein von Osten skjøte til samme på en hagegrunn 15.10.1753; 10. Sigvard Hage til samme på et stykke hagegrunn 28.3.1754 og 11. Von der Ostens skjøte til hennes avdøde mann 5.12.1760.

 

24.7.1767 (Kielland, pakke 2-3, side 118 og SAS, Pantebok, side 124b) skjøte fra statskirurg Sr Fredrik Voigts til mons Albert Knutsen Holm på hus i Gaten til Østervåg mellom Tore skredders enkes hus og Anders Halvorsen skomakers hus på den andre siden for 250 riksdaler.

 

29.7.1767 (Kielland, pakke 2-3) skjøte fra Karen enke etter Kristoffer Gjessing til Isak Sunde på hus i Nedre Strandgaten mellom madam Magnus hus og Bertel Saxes hus, og den tilhørende hagen i vest for 500 riksdaler. I en obligasjon av 23.3.1765 sies at eiendommen lå mellom Torvet i vest og Ole Knutsens hage i øst.

 

4.8.1767 (Kielland, 1897, side 166, Alsvik, 1985, side 12 og original SAS, PA 11 Kielland, pakke 10B) kjøpte kjøpmann Jakop Kielland hus og grunn i Strandgaten av Isak Østensen Sunde. Mellom Kielland i nord og Marte Påske i sør ut til sjøen. Årlig grunnkjennelse til Utstein kloster 1 riksdaler 32 skilling.

 

12.8.1767 (Kielland, pakke 2-3, side 118 og SAS, PAntebok, side 125b-126) skjøtet Barbro Kristine Iversdatter Ole Andreassen Edlands hustru med svogeren Gunder Salomonsen til Gunder Gundersen Eeg på hennes forbrente hus på Kuholmen med en liten tilliggende hageplass som alt befinner seg i nærheten av Sr Sven Ougn’s og Palle Pallesens Østebøs iboende hus for 90 riksdaler.

 

22.8.1767 (Kielland, pakke 2-3) pantsatte Peder Ellingsen og hans stefar Torger Ovesen hus i Østervåg mellom Jens Andersens hus i øst og Elling Ellingsens Hinnas hus i vest for 40 riksdaler.

 

30.9.1767 (Kielland, pakke 2-3 SAS, Pantebok, side 128-128b) skjøte fra Gunnbjørn Jonsen til Karen enke etter Gjessing på hus i Strandgaten mellom Sven Seglems hus og Tore Grødems hus for 122 riksdaler.

 

1.10.1767 (Kielland, pakke 2-3 og SAS, pantebok, side 131-131b) skjøtet Asgaut Iversen Nærbø et hans hustrus hus på Holmen mellom Elling Ånestad og Nils Dalstrøms hus til snekker Govert Pedersen Holm for 149 riksdaler. Grunnleie 72 skilling til byfogden.

 

3.10.1767 (Kielland, pakke 2-3) skjøtet Ole Olsen Heng til Ole Helgesen på ?

 

7.10.1767 (Kielland, pakke 2-3 og SAS, Pantebok, side 127b-128) skjøte fra Gabriel Bjørnsen Meling til Preben Hansen Prebend på Gabriels på offentlig auksjon kjøpte hus, sjø- og hagegrunn ved Torget mellom Hillemanns hus og hagegrunn på den ene side og over den såkalte Byfogdalmenningen baker Peder Linds hus på den andre side for 230 riksdaler. Skjøte av 22.10.1766. Grunnmålingsforretning av juni 1710. Skjøte 26.2.1692. Dokument 11.4.1758 og 20.4.1762. Odelsgrunn uten grunnleie.

 

28.10.1767 (Kielland, pakke 2-3 og SAS, Pantebok, side 128b-129) skjøtet visitør Jon Etleiersen og Jens Andersen Ims på hans sønn Johannes Weigner Ims vegne til Ole Olsen Reve på avdøde Inger Halvorsdatters enke etter Peder Torkildsen hus i Pottemakestranden for 90 riksdaler. Opp til Jakop Kristoffersens hus, og mellom Anne Thomas Stålesens og Bjørn Eilertsens hus. Årlig grunnleie 14 skilling til Byfogden.

 

15.11.1767 (Kielland, pakke 2-3 og SAS, Pantebok, side 131b-132) skjøte fra Karen Jonasdatter til Halvor Halvorsen på hus og grunn på Kuholmen mellom Elling Rasmussen og Ole Jåttens hus for 55 riksdaler.

 

18.12.1767 (Kielland, pakke 2-3, side 49) auksjonsskjøte til Samson Jonsen Kvale på avdøde kannestøper Just Henrik Mayborns hus på Holmen solgt på auksjon 20.5. samme år for 132 riksdaler.

 

22.12.1767 (Kielland, pakke 2-3, SAS, pantebok, side 138b-139 og SAS, Panteregister AC2, side 48) skjøte fra Hans Jørgensen Hjort til hans sønner Lauritz og Jørgen på hans iboende hus og grunn mellom Ole Trulsens hus og Johan Henrik Hartrups hus på Skagen for 800 riksdaler.

 

28.12.1767 (Kielland, pakke 2 nummer 3) skjøte fra Hans Hjort til sin datter Maria Hjort på Lundsbergene med hus og åker.

 

1768

 

16.1.1768 (Kielland, pakke 2-3 og SAS, Pantebok, side 136-136b) skjøte fra Berte Jonsdatter hustru til Rasmus Endresen Hylle til tobakkspinner Peder Børresen på hus og grunn i Østervåg mellom Anders Pedersen Elys hus og Skolebekken for 200 riksdaler. Skjøte av 31.3.1745. Årlig kjennelse 64 skilling.

 

21.1.1768 (Kiellands samlinger, pakke 2 nummer 3 og SAS, Pantebok, side 135b-136) skjøte fra Ingeborg Larsdatter – Truls Jonsens enke til kardunansbereder Gustavus Salqvist på hus i Klevegaten mellom Carduanfabrikken og Lars Volls hus. Grunnleie 12 skilling til byfogden.

 

24.3.1768 (Kielland, pakke 2-3) skjøte fra Peder Jonsen til Hans Hansen Nerem på hus og grunn for 54 riksdaler,

 

28.3.1768 (SAS, Pantebok 1769-1780, side 142-143) auksjonsskjøte til Fredrik Rosenkilde på Arnegårds ager med tilliggende grunner i Østervåg for 530 riksdaler. Selger var Laurits Smith og hans avdøde hustru Johanne Margrete Leighs etterlatte dødsbo. Likeså halvdelen som tilhørte … og madam Christine (Sofie Lauritsdatter Smith) enke etter fyrforvalter Petersen von Fyren. Årlig avgift 26 riksdaler 36 skilling. Framlagt grunnbok ved auksjonen. Årlig inntekt 26 riksdaler 35 skilling. Skjøte av 25.9.1745.

 

29.3.1768 (Kielland, pakke 2-3, side 49) skjøte fra Johannes Eriksen til pike Olene Olsdatter Sele på hus på Klinkenberg for 60 riksdaler.

 

6.4.1768 (Kielland, pakke 2-3) skjøte fra Sven Seglem til Jens Olsen Svebestad på hus og grunn sammen med grunnen hvor Nils Sannes hus står på Strandgaten for 60 riksdaler.

 

14.4.1768 (Kielland, pakke 2-3, side 54) skjøtet prost Winters arvinger til prost Hans Arentz den såkalte Bispegård i Stavanger for 1000 riksdaler.

 

14.4.1768 (Kielland, pakke 2-3, side 54) pantsatte Ingeborg Torgersdatter sitt hus i Østervåg mellom Helge Edlands hus og den øde grunn for 40 riksdaler.

 

19.5.1768 (Kielland, pakke 2-3, side 54) fikk gullsmed Jakop Campell auksjonsskjøte, på det han kjøpte på auksjon 12.12.1767 - avdøde Albret Knutsens hus i Østervåggaten for 202 riksdaler 2 ort.

 

21.6.1768 (Kielland, pakke 2-3, side 54) skjøte fra Anne Margrete enke etter Ole Blomme Lindal til Tjærand Nilsen på hus, grunn og hage for 45 riksdaler.

 

11.8.1768 (Kielland, pakke 2-3, side 49 og SAS, Panteregister AC2, folie 90b) skjøte fra jomfru Lene Busch til prokurator Daniel Touscher på hennes foreldres hus og grunn for 220 riksdaler.

 

12.9.1768 (Kielland, pakke 2-3) Mme Kristine Sofie Smith enke etter von Fyren avsto et jordstykke på de to Hviddingsøyene med påstående hus og bygninger til Gabriel Kirsebom Kielland og Johanne Margreta enke etter Hr Magnus for 500 riksdaler. Tinglyst 25.2.1788.

 

15.9.1768 (Kielland, pakke 2-3, side 49) skjøte fra Lars Jonsen til Gunder Gundersen på hus under Kleven for 70 riksdaler.

 

15.9.1768 (Kielland, pakke 2-3) auksjonsskjøte til Jakop Kielland på (Jørgen Prahl?) Vestlys tidligere hus. Skjøte fra Kielland til Hr Hollbye på samme 4.10.1768. Pantes av Holbye for 500 riksdaler. Jørgen Prahl Westlys obligasjon av 30.6.1764 for 500 riksdaler avlest 26.3.1770.

 

16.9.1768 (Kielland, pakke 2-3) obligasjon fra Gabriel Kielland og Mme Magnus til enka etter von Fyren hver på 150 riksdaler – for 300 riksdaler. Slettet 25.2.1788.

 

19.9.1768 (Kielland, pakke 2-3, side 49) skjøte fra madam Anne Catrine enke etter Ploug til Ole Ploug på hus og grunn på Skagen mellom kaptein Frantzen og Ole Truelsen for 800 riksdaler.

 

28.10.1768 (Kielland, pakke 2-3, side 49) auksjonsskjøte til Ole Folkvor på Jens Ims’ hus i Holmegaten, solgt ved auksjon 31.5.1767 for 116 riksdaler 1 ort.

 

31.10.1768 (Kielland, pakke 2-3) skjøte fra Margrete enke etter Magnus til skipper Johan Henrik Dahl på hus med grunn på Strandgaten for 500 riksdaler. Kielland legger til: En del brent under brannen 19.12.1768.

 

3.11.1768 (Kielland, pakke 2-3, side 49) skjøte fra Malene Antonidatter enke etter Esaias Dal til Sven Eriksen Hår på hus på Kuholmen for 65 riksdaler.

 

1.12.1768 (Kielland, pakke 2-3, side 49) pantsatte borger og snekker Frans Brun Hyres hus med underliggende grunn og hage under Kleven for 60 riksdaler.

 

18.12.1768 (Kielland, pakke 2-3, side 49) var lagmann Geelmeydens hus nedbrent.

 

28.12.1768 (Kielland, pakke 2-3, side 49) skjøte fra Frantz Sunde til Sivert Svendsen på hus med grunn og hage i Østervåg for 55 riksdaler.

 

I 1768 (Alsvik, 1985, side 51) brente huset til Isak Sunde. I 1779 er huset oppført som nyoppbygd.

 

I 1768 (Kielland, pakke 2-3) var skomaker Peder Nilsens hus, sjøhus og grunn under nummer 34.

 

 

1769

 

9.3.1769 (Kielland, pakke 2-3) skjøte fra Anne Pedersdatter enke etter Guttorm Olsen til Ole Sømme på et gammelt hus i Østervåg med tilhørende grunn for 24 riksdaler.

 

2.4.1769 (Kielland, pakke 2-3, side 49) skjøte fra Jokkum Nikolay Lampe til byfogd Vamberg på et hus for 180 riksdaler.

 

4.4.1769 (Kielland, pakke 2-3) skjøtet Margrete enke etter Gottfred Kortsen til Bård Bårdsen på hus i Østervåg. Pantsatt for 50 riksdaler.

 

11.4.1769 (SAS, Panteregister AC2, folie 28) pantsatte Daniel Eriksen Toucher sitt iboende hus for 202 riksdaler. Slettet 2.6.1783.

 

5.4.1769 (Kielland, pakke 2-3, side 49) skjøte fra Ole Tøtland til Sr Gabriel Kirsebom Kielland på et sjøhus eller naust på Kuholmen ved Skanseberget for 110 riksdaler.

 

10.4.1769 (Kielland, pakke 2-3, side 49) skjøte fra murmester Jakop Kristoffersen til Ole Eriksen stolmaker på hus ved Bekken for 95 riksdaler.

 

15.4.1769 (Kielland, pakke 2-3) skjøtet Ole Olsen og Berte Olsdatter til kipper Peder Gunnbjørnsen et hus ved Breiavatnet for 38 riksdaler.

 

20.4.1769 (Kielland, pakke 2-3, side 49) auksjonsskjøte til Anders Hansen Smith på Jakop Tøtlands hus kjøpt ved auksjon 11.4.1769 for 320 riksdaler beliggende ved Hospitalet.

 

1.5.1769 (SAS Pantebok http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?show=169&uid=17046&urnread_imagesize=bigger&hode=ja&ls=1&x=18&y=5 jamfør Kielland, pakke 2-3, side 49) skjøte fra Ole Olsen Berg til Rasmus Nilsen på hus med liten hage og grunn på Hospitalberget for 28 riksdaler.

 

10.5.1769 (Kielland, pakke 2-3, side 49) auksjonsskjøte til (nå avdøde) Jon Nilsen på Elling Andersen og hustrus dødsbos hus, solgt ved auksjon 26.4.1768 for 140 riksdaler. 23.6.1769 skjøtet Maren Ellingsdatter enke etter Jon Hjelm til tømmermann Gunder Ånensens på nevnte hus.

 

20.6.1769 (Kielland, pakke 2-3) auksjonsskjøte til kommandørinne de Ferry på avdøde madam Truls Jenssens dødsboes hus, solgt på auksjon 5.6.1769 for 451 riksdaler.

 

26.6.1769 (Kielland, pakke 2-3, side 49) skjøte fra Peder Børresen tobakkspinner til hattemaker Johan Jakop Provst på hus med grunn og hage i Østervåg ved Skolebekken for 210 riksdaler.

 

24.7.1769 (Kielland, pakke 2-3, side 49) skjøtet Palle Pallesen Østebø til Lars Mogensen Høgenes en grunn på Skansen mellom Anders Smiths grunn og Peder Eegs hus for 30 riksdaler.

 

4.9.1769 (Kielland, pakke 2-3) pantsatte Tollak Hanssen det etter siste ildebrann oppbygde hus på Øvre Strandgate for 77 riksdaler.

 

29.9.1769 (Kielland, pakke 2-3) auksjonsskjøte på madam (enke) Anna Godzens dødsboes hus til Sr Vamberg for 140 riksdaler.

 

1.10.1769 (Kielland, pakke 2-3) skjøtet Ole Helgesen på Knut Lodhoffs vegne til Jokkum Nikolay Lampe på Lodhoffs hus og grunn ved Sølvberget for 56 riksdaler.

 

2.10.1769 (Kielland, pakke 2-3) skjøtet Sven Mogensen Ogne som ville flytte fra byen Åmund Hage et sjøhus for 30 riksdaler.

 

28.10.1769 (Kielland, pakke 2-3) skjøtet Kirsten Åmundsdatter til Johannes Kronborg på hus ved Holmegaten.

 

17.11.1769 (Kielland, pakke 2-3, side 50) skjøtet Samson Jonsen Kvale til skomaker Mikkel Jonsen et hus på Kuholmen.

 

30.11.1769 (Kielland, pakke 2-3) auksjonsskjøte til Johan Wentzel Richter på Sven Eriksens tidligere tilhørende hus i Østervåg.

 

28.12.1769 (Kielland, pakke 2-3) skjøtet Sven Mogensen Ogn til Ole Larsen Barkeland hus på Kuholmen.

 

1770

 

9.2.1770 (Kielland, pakke 2-3 og SAS, Pantebok AC2, side 13) auksjonsskjøte til Andreas Kjær på avdøde Ole Tøtlands tidligere hus. 2.2.1770 (SAS, Pantebok AC2, side 13) Pantsatt Andreas Kjær for 100 riksdaler. Slettet 23.3.1778.

 

6.3.1770 (Kielland, pakke 2-3) skjøtet Marte Olsdatter til Ole Olsen Kålstad en grunn på Strandgaten for 17 riksdaler.

 

10.3.1770 (Kielland, pakke 2-3) skjøtet Albert Tønnesens enke til Sjur Nilsen på hus Bakken. Pantsatt for 30 riksdaler.

 

20.3.1770 (Kielland, pakke 2-3) auksjonsskjøte til Jokkum Lind på Asseline Jakopsdatter Ladstens og Henrik (Henriksen) Tastas tidligere hus. Pantsatt for 300 riksdaler.

 

27.3.1770 (Kielland, pakke 2-3) skjøtet skipper Ole Trulsen til Jørgen Hoff en liten grunn.

 

14.6.1770 (Kielland, pakke 2-3) festeseddel til Gabriel Kirsebom Kielland og Mme Johanna Margreta enke etter Magnus på Lille Hviddingsøy.

 

16.6.1770 (Kielland, pakke 2-3) hadde Lars Larsen Holm bevis til Johan Henrik Dal om hvor høyt denne måtte oppføre sitt hus mot Holms dertil grensende hus.

 

29.6.1770 (Kielland, pakke 2-3) auksjonsskjøte til Søren Blokk på Madam Leths tidligere hus.

 

30.6.1770 (Kielland, pakke 2-3, side 86) var Stavanger Kongsgård solgt ved auksjon til amtmann Hammer. Han søkte for eiendommen om å bli fritatt fra byens ..?? Dette ble ikke innvilget av kanseliet.

 

28.7.1770 (Kielland, pakke 2-3) auksjonsskjøte til Søren Blokk på madam Leths tidlige hus.

 

28.7.1770 (Kielland, pakke 2-3) skjøtet Jokkum Lind til Jørgen Hofff et hus i Pottemakerstranden.

 

9.8.1770 (Kielland, pakke 2-3) auksjonsskjøte til Karen Johansdatter på hus i Pottemakerstranden.

 

17.8.1770 (Kielland, pakke 2-3) skjøte fra Anders Smith til byfogd Schiøtz på hus på Torget.

 

7.9.1770 (Kielland, pakke 2-3) auksjonsskjøte til Peder Juul på Torger Halvorsens hus.

 

26.9.1770 (Kielland, pakke 2-3) skjøte fra (Magnus) Reutz enke til enkefru Valentinsen på et hus.

 

26.9.1770 (Kielland, pakke 2-3) skjøte fra Marte Pedersdatter til Ole Torsen Hundvåg på hus i Østervåg.

 

13.10.1770 (Kielland, pakke 2-3) skjøte fra Fredrik Sandal til Andreas Lund på hus i Holmegaten.

 

15.10.1770 (Kielland, pakke 2-3) kongelig skjøte på Kongsgård til justisråd Hammer for 1610 riksdaler. Skjøte på samme fra justisråd Hammers enke til kammerpinkers Scheel for 2650 riksdaler 19.5.1773.

 

16.11.1770 (Kielland, pakke 2-3) skjøte fra Anne Jan Askes til Hr Urdal? på hus.

 

17.11.1770 (Kielland, pakke 2-3) auksjonsskjøte til kontrollør Shiel på tidligere Ole Lykkes grunn. (Grunnen derpå bygget hus pantsatt for 500 riksdaler.).

 

5.12.1770 (Kielland, pakke 2-3, side 50) skjøtet Gustavus Salkvist et hus til madam Vestlye.

 

8.12.1770 (Kielland, pakke 2-3, side 50) skjøtet Tiæran Nilsen Svass et hus til Gunder Olsen Stenbø.

 

8.12.1770 (Kielland, pakke 2-3, side 50) skjøtet Hans Hansen Nærem til Karl Holmius et hus.

 

10.12.1770 (Kielland, pakke 2-3, side 50) skjøtet Marte Olsdatter til Hans Hansen Nærem et hus.

 

11.12.1770 (Kielland, pakke 2-3, side 50) auksjonsskjøte til Lauritz Smith på våningshus (Johanne Margrete enke etter kaptein Laurits Smiths dødsbo).

 

1771

 

19.1.1771 (Kielland, pakke 2-3, side 50) skjøtet Peder Dreyer til kaptein Tellekvist et hus.

 

30.1.1771 (Kielland, pakke 2-3, side 50)  skjøtet Kristen Kristensens enke Elen til Mats Tollefsen en byggegrunn.

 

23.2.1771 (Kielland, pakke 2-3, side 50) skjøtet Thomas Olsen til Peter Dreyer et hus.

 

14.3.1771 (Kielland, pakke 2-3, side 50) skjøtet Mikkel Olsen til Ole Trulsen Finnestad hans avbrente grunn og byggeplass.

 

21.3.1771 (Kielland, pakke 2-3) skjøte fra Evert Mikkelsen til Gabriel Helmiksen på hans avbrente grunn og byggeplass.

 

25.3.1771 (Kielland, pakke 2-3, side 50) skjøtet Gunder Salomonsen til Simon Eriksen et hus.

 

13.4.1771 (Kielland, pakke 2-3, side 50) skjøtet Josef Tøtland til Gabriel Kielland sjøhus og brygge på Skudenes for 96 riksdaler.

 

22.4.1771 (Kielland, pakke 2-3, side 50) skjøtet Andreas Eeg til Nils Nilsen kipper hus i Østervåg.

 

30.4.1771 (Kielland, pakke 2-3, side 50) skjøtet Tønnes Riske til hans datter Helene en part i Pralehagen.

 

7.5.1771 (Kielland, pakke 2-3, side 50) skjøtet Lars Svendsen Årsvoll til Anders Eriksen på Ole Taraldsens? hus.

 

16.5.1771 (Kielland, pakke 2-3, side 50) skjøtet Mikkel Iversen snkker til Gabriel Kielland en grunn kalt Søylen.

 

6.7.1771 (Kielland, pakke 2-3, side 50) skjøtet Elling Olsen Våge til Tor Torsen en byggegrunn blant de oppbrente.

 

22.8.1771 (Kielland, pakke 2-3, side 50) auksjonsskjøte fra Asser Assersen enkes dødsbo til Nils Rasmussen Utsola et hus og åker.

 

24.8.1771 (Kielland, pakke 2-3, side 50) ga regimentskvartermester Pavels auksjonsskjøte til Frans Jonsen på Tollef Østevolls hus.

 

2.9.1771 (Kielland, pakke 2-3, side 50) skjøte fra Gunder Gundersen Ege til Knut Olsen Både på et hus på Holmen for 124? riksdaler.

 

13.9.1771 (Kielland, pakke 2-3, side 50) auksjonsskjøte på Thomas Bleges grunn til Ole Dal baker. Dal hadde bygslet hus på grunnene.

 

26.9.1771 (Kielland, pakke 2-3, side 50) skjøte fra Gunder Ådnesen til Anne enke etter Jens Asks enke på hus.

 

16.10.1771 (Kielland, pakke 2-3, side 50) skjøtet byfogd Vamberg til Gunder Ådnesen tømmermann to hus.

 

14.11.1771 (Kielland, pakke 2-3) skjøte fra Ole Trulsen til fogd Dal på hus. Videre skjøte på samme hus fra fogd Dal til Ole Engelsens Gloppes enke Anne Margrete 15.11.1774.

 

1772

 

14.3 1772 (Kielland, pakke 2-3) skjøte fra Henning Smith til Kristine Sofie enke etter von Fyren på hans hus.

 

18.3.1772 (Kielland, pakke 2-3, side 50) skjøtet Karl Holmius til gartner Kristian Kalbus et hus for 250 riksdaler.

 

30.3.1772 (Kielland, pakke 2-3, side 50) skjøte fra løytnant Ely til Johan Henrik Moritz på et hus.

 

4.4.1772 (Kielland, pakke 2-3) skjøtet Lars Larsen Bro til Ivar Tunges enke et hus.

 

6.4.1772 (Kielland, pakke 2-3, side 50) skjøtet Rasmus Rasmussen Goa til Tollak Hansen et hus på Stranden.

 

7.4.1772 (Kielland, pakke 2-3) skjøtet Ole Olsen Øksenevads enke til Nils Torgersen Hodne et hus.

 

9.4.1772 (Kielland, pakke 2-3, side 50) skjøtet Tore Olsen Rausten til Kornelius Olsen Hommersand et hus.

 

15.4.1772 (SAS, Panteregister AC2, side 33 – referanse til Pantebok side 53 og Kielland, pakke 2-3, side 50) solgte Preben Hansen Prebend til Ole Einarsen Bagge et hus. Obligasjon fra Bagge for 40 riksdaler 18.5.1772.

 

18.5.1772 (Kielland, pakke 2-3, side 50) skjøtet Mikkel Jonsen Sandnes til Johannes Svendsen Eegs enke et hus.

 

10.6.1772 (Kielland, pakke 2-3, side 50) skjøtet Nils Jørgensen Hodne til Ananias Sørensen Rott et hus.

 

17.6.1772 (Kielland, pakke 2-3) skjøte fra Maren Kronborg til Sebastian Fisker? på et hus.

 

26.6.1772 (Kielland, pakke 2-3) auksjonsskjøte til Nils Eriksen på en grunn. Skjøte av samme dag fra Nils Eriksen til Ane Malene Monsdatter på hus og grunn.

 

1.7.1772 (Kielland, pakke 2-3) skjøte fra Ole Olsen Ånestad til Søren Mortensen på et hus for 98 riksdaler.

 

6.7.1772 (Kielland, pakke 2-3) skjøtet Lars Larsen Børveland? (Barkeland?) til Jakop Mortensen Nordhus et hus for 455 riksdaler.

 

29.8.1772 (Kielland, pakke 2-3) auksjonsskjøte til madam Viborg på tidligere Gunder Gundersen og Ludvig Abildgårds bebodde hus for 100 riksdaler.

 

4.9.1772 (Kielland, pakke 2-3) auksjonsskjøte til madam enke etter Petersen på Bertil Skaus hus for 152 riksdaler.

 

23.9.1772 (Kielland, pakke 2-3) auksjonsskjøte fra Fredrik Lunds enkes dødsbo til Ener Pallesen Håland på et hus.

 

5.10.1772 (Kielland, pakke 2-3) auksjonsskjøte på Lars Larsen Volls hus til Jon Hanssen for 32 riksdaler.

 

30.11.1772 (Kielland, pakke 2-3) skjøtet Ole Gundersen til Peder Børresen et hus for 28 riksdaler.

 

2.12.1772 (Kielland, pakke 2-3) auksjonsskjøte på Jokkum Torsen Linds tidligere hus til Ole Ormsen (?) Ålgård.

 

31.12.1772 (SAS, Panteregister AC2, folie 26 – med referanse til Pantebok 5 folie 67 og 39, og Kielland, pakke 2-3) skjøte fra Fredrik Dokkedal til Korn(elius) Creutz Ploug på hus for 800 riksdaler. Panteobligasjon 2.1.1773. Slettet 13.7.1778.

 

30.12.1772 (Kielland, pakke 2-3) skjøtet Siri Andersdatter enke etter Tore Rønneberg til Ole Olsen Ånestad et hus for 65 riksdaler.

 

1773

 

5.3.1773 (Kielland, pakke 2-3) skjøtet madam Angel til Lars Jonsen Bore et hus for 76 riksdaler..

 

14.3.1773 (Kielland, pakke 2-3) ble en Lauritz Smith tilhørende bordbrygge med grunn i Sandviken etter hans forlangende oppropt til auksjon.

 

8.5.1773 (Kielland, pakke 2-3) skjøtet Isak Sunde til Kristen Østensen en halv sjøgrunn på Skudesnes.

 

7.7.1773 (SBA, Diverse arkiv, enke 404) ble ”J H” Meer tillatt å sette opp en bygning eller våningshus på Hospitalets grunn, ved siden av Hospitalets hus og adskilt fra disse. Det var på egen kost og regning. Akseptert av hospitalinspektørene prost Arentz og byfogd Schiøtz.

 

23.9.1773 (Kielland, pakke 2-3) skjøtet Sakarias Trones til Isak Rasmussen på hus for 295 riksdaler.

 

28.9.1773 (Kielland, pakke 2-3) skjøte fra Ole Smith Ploug til Lauritz Hillemann på byfogd Tobiesens tidligere hus.

 

29.11.1773 (Kielland, pakke 2-3) skjøtet madam Taur hennes hus til et sykehus for 600 riksdaler.

 

16.12.1773 (SAS, Stavanger byfogdembete, 410 BB 8 N 9.3.3, Pantebok 5 1769-1780, folie 78, Erichsen, PA 110, bok 17, side 131, Kielland, 1897, side 168, Kielland, pakke 2-3 og original i SAS, PA 11 Kielland, pakke 8-9) selger Lauritz Hillemann og hans hustru sitt iboende hus, sjøhus og hage mellom M Prebend og byens allmenning mot sjøen, til Hr Anders Brinch Tybring for 760 riksdaler. Grunnleie på 1 riksdaler 80 skilling til Hr Lauritz Smith som betales til Mikaelsdag. Ikke opplyst om størrelsen på eiendommen.

 

24.12.1773 (Kielland, pakke 2-3) skjøtet Ole Krag til Arnt Hjelm på hus for 500 riksdaler.

 

24.12.1773 (Kielland, pakke 2-3) skjøtet brødrene Rosenkilde til Ole Krag et hus for 225 riksdaler.

 

1774

 

6.4.1774 (Kielland, pakke 2-3, side 52) skjøtet Jakop Kielland til Johannes Heidenlich Laland et hus på Skansen.

 

9.5.1774 (Kielland, pakke 2-3) auksjonsskjøte til Kornelius Middeltun på Jørgen Hjorts tidligere hus for 800 riksdaler.

 

14.6.1774 (Kielland, pakke 2-3) auksjonsskjøte til justisrådinne Hammer på fru Ferrys tidligere hus.

 

30.7.1774 (Kielland, pakke 2-3) skjøte fra Johan Henr. Hartoug til enkefru Valentinsen på et hus for 203 riksdaler.

 

14.8.1774 (Kielland, pakke 2-3) skjøte fra Jan Blix til Anbjørn Olsen Rygg på hus for 41 riksdaler.

 

25.8.1774 (Kielland, pakke 2-3) auksjonsskjøte fra Malene Sjursdatters dødsbo til Gullik Ellingsen Frøyland på et hus.

 

10.9.1774 (Kielland, pakke 2-3) skjøte fra Anders Andersen Vikens enke til Tore Hanssen på et hus for 95 riksdaler.

 

7.11.1774 (Kielland, pakke 2-3) skjøte fra Sjur Knutsen Reines til Ole Jakopsen på en grunn.

 

12.11.1774 (Kielland, pakke 2-3) auksjonsskjøte fra avdøde Palle Østebøs hus til Jakop Pallesen for 200 riksdaler.

 

29.11.1774 (Kielland, pakke 2-3) auksjonsskjøte fra Jakop Franks enkes dødsbo til madam Angel på et hus.

 

1.12.1774 (Kielland, pakke 2-3) skjøte fra Åmund Torgersens enke til Johannes Dale på et hus for 44 riksdaler.

 

1.12.1774 (Kielland, pakke 2-3) skjøtet madam Angel til Peder Håland et hus.

 

1775

 

12.1.1775 (Kielland, pakke 2-3, side 52) skjøtet Anne Knutsdatter til Erik Jonsen Dyskeland et hus.

 

13.3.1775 (Kielland, pakke 2-3, side 54) skjøtet Johannes Dale til Jakop Jakopsen et hus (etter tidligere branntaksering – i 1780?) nummer 164 for 42 riksdaler.

 

31.3.1775 (Kielland, pakke 2-3, side 53) skjøtet Gunder Ånesen til urmaker Anders Kjær et hus for 142 riksdaler.

 

7.4.1775 (Kielland, pakke 2-3, side 52) skjøtet madam Angel til Jan Knutsen Lille Dale et hus for 70 riksdaler.

 

15.4.1775 (Kielland, pakke 2-3, side 52) skjøtet Hans Hansen Viste til Nils Lambertsen Weche et hus.

 

22.4.1775 (Kielland, pakke 2-3) skjøte fra Mikkel … enke til Thomas Thomassen på et hus på Strandgaten.

 

22.5.1775 (Kielland, pakke 2-3, side 52) skjøtet Jakop Jeremiassens enke til Søren Kras på hus.

 

27.5.1775 (Kielland, pakke 2-3, side 52) skjøtet Jon Berdinussen til Gustavus Salkvist et hus for 90 riksdaler.

 

9.6.1775 (Kielland, pakke 2-3, side 52) skjøtet Tørres Olsen til Tore Torsen Hage på et hus.

 

21.6.1775 (Kielland, pakke 2-3, side 52) skjøtet Siri Rasmusdatter enke etter Håver Jakobsen Kylleslien, et hus til Sigbjørn Svendsen.

 

12.7.1775 (Kielland, pakke 2-3) skjøte fra fru Valentinsen til Børge Rosenkilde på en bordbrygge.

 

30.9.1775 (Kielland, pakke 2-3, side 52) skjøtet fru Valentinsen til Jens Grønnestad på Hartougs tidligere hus.

 

26.10.1775 (Kielland, pakke 2-3, side 52) skjøtet Jakop Kielland til Tørris Davidsen Nerland den såkalte Pralehagen for 168 riksdaler.

 

1.11.1775 (Kielland, pakke 2-3, side 52) skjøtet Ole Olsen Roaldstad til Lars Mogensen Høgenes en grunn.

 

30.11.1775 (Kielland, pakke 2-3, side 52) skjøtet Jens Samuelsens enke Ahlet Jakopsdatter til Knut Tjensvoll et lite hus.

 

8.12.1775 (Kielland, pakke 2-3, side 52) skjøtet Nils Nilsen Kapper til Sven Larsen Eeg et hus.

 

20.12.1775 (Kielland, pakke 2-3, side 52) Skjøte fra Halvor Endresen Østre Goa til Kornelius Hviding på Tore Backs hus for 264 riksdaler.

 

1776

 

18.1.1776 (K2-3, side 104) skjøtet Kristen Larsen Hilleman til Lars Pedersen Kirke en grunn i Østervåg.

 

18.3.1776 (Kielland, pakke 2-3, side 52) skjøte fra Erik Malde til Ole Salomonsen Tjore på en kornåker.

 

20.3.1776 (Kielland, pakke 2-3, side 52) auksjonsskjøte på Jørgen Hoffs? hus til Lars Andersen Paulsen for 375 riksdaler.

 

17.4.1776 (Kielland, pakke 2-3, side 52) auksjonsskjøte til Jakop og Gabriel Kielland, Ole Ploug og Børge Rosenkilde og Lorentz Smith på avdøde Tollef (Brynildsens) repslagers dødsbos hus.

 

25.4.1776 (Kielland, pakke 2-3, side 52) auksjonsskjøte fra Jørgen Hoff til Mme Angell på et hus.

 

27.4.1776 (Kielland, pakke 2-3, side 52) skjøtet Joh Henr Meer - Sebastian Fiskers hus til Nils Nilsen kipper.

 

20.5.1776 (Kielland, pakke 2-3) auksjonsskjøte til  Salve Jakopsen på avdøde Femme Larsdatters hus og grunn.

 

4.6.1776 (Kielland, pakke 2-3, side 53) skjøtet Lars Andersen Smith på Blidensol på egne og brorens vegne til Thomas Thomassen Vagle en grunn kalt Fiskegrunnen, på ytterst ende av Strandgaten for 15 riksdaler.

 

11.6.1776 (Kielland, pakke 2-3, side 52) skjøtet Hr Poul Kristoffer Holbye til mons. Peter Karstensen Petersen på Holbys nr 358 på Torget i Stavanger, mellom Mm Petersen von Fyrens enke i øst og Lars Smiths hage på den andre siden. ..lages hus i gårdsrommet et tomt værelse og ildhus. En rommelig gårdsplass og innplanket hage.

 

16.7.1776 (Kielland, pakke 2-3, side 52) skjøte fra Hans Kristoffer Onsorg til sin sønn Børge Onsorg på våningshus med sjøhus og sjøgrunn for 400 riksdaler.

 

17.7.1776 (Kiellands samlinger, pakke 2-3, side 52) auksjonsskjøte til Peder Larsen Reitz på avdøde Petter Dreyers hus.

 

5.8.1776 (SAS, Pantebok 5 for Stavanger 1769-1780, folie 125b) skjøte fra Thomas Osmundsen til Arnfinn Tostensen Viste på sitt iboende hus og grunn med hageplass i Gaten til Østervåg mellom Tore Wallendals enkes hus i øst og Anna Malena Monsdatters hus i vest. Thomas Osmundsen skulle ha fritt husrom i bislaget. Solgt for 32 riksdaler. Inkludert i prisen var en bileggerkakkelovn.

 

26.8.1776 (SBA, Diverse arkiv, enke 404, side 43) festet Hospitalet til borger og handelsmann Johan Wentzel Richter en sjøgrunn på Jorenholmen.Den strekker seg i øst i lik linje fra baker Asbjørn Eriksens sjøhus og han i vest 23 danske alen til en annen åpen grunn eller brygge. Årlig grunnleie 48 skilling til Hospitalet.

 

2.9.1776 (Kielland, pakke 2-3, side 52) leste hospitalforvalter J H Meer grunnseddel til Hans Richter på en grunn på Jorenholmen ved Asbjørn Eriksen bakers sjøhus i øst og vest 23 alen, og mot årlig grunnleie til hospitalet for 24 skilling.

 

4.9.1776 (Kielland, pakke 2-3, side 52) skjøtet Tønnes Pedersens enke Berte Pedersdatter hus og grunn til Enok Enoksen for 80 riksdaler.

 

17.9.1776 (Kielland, pakke 2-3) auksjonsskjøte til Peder Larsen Reitz på avdøde Petter Dreyers hus for 110 riksdaler.

 

20.9.1776 (Kielland, pakke 2-3, side 52) skjøtet Mme Ingeborg Vestlye enke etter Ole Viborg til smeden Ådne Olsen et hus på Holmegaten for 95 riksdaler.

 

26.7. og 20.9.1776 (Kielland, pakke 2-3) Sr Kiellands beskikkelse til Ole Dal baker med dennes under 27.9. påtegnede konsesjon og samtykke at J Kielland fra 4.10.1776 skulle ha fri disposisjon og råderett over debitor Dals vånings- og sjøhus for til Kielland skyldig 600 riksdaler. I Kiellands skjøte til Hans Lindal på Ole Dals tidligere tilhørende våningshus og sjøhus for 500 riksdaler datert 4.10.1776.

 

12.10.1776 (Kielland, pakke 2-3, side 52) kammerrådinne Valentinsen skjøte på Ole Bråstens tidligere tilhørende hus i Østervåg for 120 riksdaler. Til Isak Østensen Sunde? Han hadde fra…?? .. ved lagmannens dom av 12.3.1776.

 

17.10.1776 (Kielland, pakke 2-3, side 52) auksjonsskjøte til Ole Smith Ploug på Tollak Esmanns hus.

 

15.11.1776 (Kielland, pakke 2-3) skjøtet Børge Ohnsorg til Guri Jonsdatter enke etter Daniel smed et hus for 70 riksdaler.

 

14.12.1776 (Kielland, pakke 2-3) skjøtet Knut Larsen til Jon Johansen Bersagel et hus for 40 riksdaler.

 

 

1777

 

18.1.1777 (Kielland, pakke 2-3) auksjonsskjøte på et hus i Holmegaten til Lars Olsen for 26 riksdaler.

 

19.3.1777 (Kielland, pakke 2-3) ..seddel at Johan Jakop Probst hus i Østervåg var utlagt til fru Valentinsen (for pantebeløp 159 riksdaler). Skjøte på huset fra fru Valentinsen til Evert Rasmussen 13.9.1777 for 140 riksdaler.

 

26.3.1777 (Kielland, pakke 2-3) ga Søren Kortsen festeseddel til Lars Andersen Paulsen på et stykke grunn 6 alen i firkant med 24 skilling årlig i grunnleie.

 

29.3.1777 (Kielland, pakke 2-3) skjøtet Lars Andersen Paulsen til Søren Kortsen en grunn hvor det tidligere sto et krambodhus tilhørende Jørgen Hoff for 12 riksdaler.

 

21.4.1777 (Kielland, pakke 2-3) auksjonsskjøte til Kristian Magnus Zetlitz – apoteker i Stavanger på avdøde apoteker Bosses gård for 1045 riksdaler.

 

10.5.1777 (Kielland, pakke 2-3) skjøtet Rasmus Nilsen til Helge Olsen et hus ved Grinden for 40 riksdaler.

 

13.5.1777 (Kielland, pakke 2-3) skjøtet Sivert Gundersen til Bjørn Nilsen Randas hus for 299 riksdaler.

 

19.6.1777 (SAS, Pantebok 1769-1780. side 145 og Kielland, pakke 2-3) auksjonsskjøte på et hus ved Bekken på Øvre Strandgate til Anders Hansen Sogn fra Ryfylke for 40 riksdaler. Etter Hans Andersen Stokkas dødsbo. Årlig grunnleie.

 

1.7.1777 (Kielland, pakke 2-3) skjøtet Berdinius Kristoffersen til Peder Pedersen Høyer et hus for 60 riksdaler.

 

21.8.1777 (Kielland, pakke 2-3) skjøtet Ole Jakopsen på Stranden til Ole Smith Ploug en ubebygd sjøgrunn ved Nedre Strandgate for 14 riksdaler.

 

22.8.1777 (Kielland, pakke 2-3) skjøtet Sven Svendsen til Hans Hansen Bore på et hus på Holmen mellom Peder Nordhus og Sven Horr for 32 riksdaler.

 

19.9.1777 (Kielland, pakke 2-3) skjøtet Jakop Kielland, Gabriel Kielland, Børge Rosenkilde, Ole Smith Ploug og Laurits Ankermann Smith til repslager Gjert Gjetsen på Reperbanen i Sandviken med hus, herberg og inventar for 65 riksdaler. Likeledes.. 20.9.1777 .

 

29.9.1777 (Kielland, pakke 2-3, side 53) skjøtet Sander Ånundsen til Rasmus Laland hus nummer 219 for 250 riksdaler.

 

6.10.1777 (Kielland, pakke 2-3) skjøtet Marta Børgesdatter Malde til Anders Jakopsen på hus, hageplass og to tilliggende grunner, bebygge og beholde av Halvor Dyskeland og Reyer Olsen for 110 riksdaler.

 

21.11.1777 (Kielland, pakke 2-3) skjøtet Else Sofie enke etter Tarald Laland til Anders Larsen Houe på et sjøhus på Jorenholmen for 45 riksdaler.

 

24.11.1777 (Kielland, pakke 2-3) skjøte Peder Olsen Hillevåg til Peder Rasmussen Årslands hus i Nedre Strandgate no 509 for 46 riksdaler.

 

3.12.1777 (Kielland, pakke 2-3) skjøtet Ingeborg enke etter Mats Tollefsen til Peder Olsen Hillevåg hus 530 med underliggende grunn og hagepass for 60 riksdaler.

 

11.12.1777 (Kielland, pakke 2-3, side 53) auksjonsskjøte fra byfogd og auksjonsforvalter Gullberg til Rasmus Jonsen Harestad fra Randaberg på Lars Hålands tidligere hus nummer 237 for 55 riksdaler.

 

11.12.1777 (Kielland, pakke 2-3) skjøtet fra (fru?) Valentinsen til borger Sivert Gundersen på Jakop Campells tidligere tilhørende hus i Gaten til Østervåg for 80 riksdaler.

 

12.12.1777 (Kielland, pakke 2-3) byfogd Gullbergs auksjonsskjøte til Rasmus Eeg på avdøde ... Hjelms hus i Holmegaten.

 

15.12.1777 (Kielland, pakke 2-3, side 53) skjøtet urmaker Anders Kjær til Tørres Tørresen et hus i Østervåg.

 

22.12.1777 (Kielland, pakke 2-3, side 53) skjøtet Halvor Gundersen til Tarald Larsen på hus 539 i Øvre Strandgate.

 

27.12.1777 (Kielland, pakke 2-3, side 53) skjøtet Else Torsdatter til Torkild Rasmussen Meland hus nummer 264 i Sølvberggaten for 64 riksdaler.

 

27.12.1777 (Kielland, pakke 2-3) auksjonsskjøte til Amund Hage på Johannes Tjeltas tidligere hus for 120 riksdaler.

 

27.12.1777 (Kielland, pakke 2-3) skjøte fra Svale Eeg til Peder Nordhus på hus og grunn på Kuholmen eller Skandseberget for 140 riksdaler.

 

1778

 

11.2.1778 (Kielland, pakke 2-3, side 53) skjøtet Jakop Kielland til Tore Sivertsen på et hus for 90 riksdaler.

 

7.3.1778 (Kielland, pakke 2-3, side 53) auksjonsskjøte på avdøde Søren Tjålands hus til Ole Olsen Tjåland for 50 riksdaler.. Ole Tjålands skjøte på huset til Sivert Agerfelt for 66 riksdaler datert 7.3.1778.

 

16.3.1778 (Kielland, pakke 2-3, side 53) auksjonsskjøte til Vidlik Hermansen på avdøde Nils Hodnes hus for 29 riksdaler.

 

23.3.1778 (Kielland, pakke 2-3, side 53) ble det lest utdrag av skiftebrev etter avdøde statskaptein Sr Lauritz Smith og hustru Joh(anna) Marg(rete) Leigh begynt ved kommisariene lagmann Geelmeyden og Sr Anders Meyer 23.2.1767 og skikket 26.8.1769 for så vidt angår kondisjonene og skiftekommisariens beslutning. Hvoretter sønnen Sr Anders Smith er blitt overdratt det her ved byen beliggende plass Blidensol.

 

4.4.1778 (Kielland samlinger, pakke 3 eller 5) Josef Tytlands iboende hus med grunn og hage tilstått prokurator Ploug for 199 riksdaler.

 

11.4.1778 (Kielland, pakke 2-3) skjøtet Marta Åmundsdatter til Remfne?mager Jørgen Olsen på hus 113 for 25 riksdaler.

 

1.5.1778 (Kielland, pakke 2-3, side 53) skjøtet Fredrik Reutzer til Klaus Olsen et hus for 250 riksdaler.

 

4.5.1778 (Kielland, pakke 2-3, side 53) skjøtet Tørres Olsen til Salomon Salomonsen Svade et hus for 90 riksdaler.

 

11.5.1778 (Kielland, pakke 2-3, side 53) skjøte fra Peder Aslaksen til Jakop Jakopsen Hoff på hus nummer 8 på Skanseberget.

 

20.6.1778 (Kielland, pakke 2-3, side 53) skjøte fra Anna Reyersdatter til sønnen Lars Johansen på hus 254 i Sølvberggaten.

 

6.7.1778 (SAS, Panteregister AC2, folie 26c – med referanse til Pantebok 5 folie 177 og Kielland, pakke 2-3, side 53) skjøtet Kornelius Kreutz Ploug til Fredrik Dokkedal hans hus på Skagen for 700 riksdaler.

 

7.7.1778 (Kielland, pakke 2-3, side 53) skjøtet Tollak Hansen Ims til matros Peder Pedersen hus på Nedre Strandgate for 60 riksdaler.

 

16.7.1778 (Kielland samlinger, pakke 3 eller 5) ble Siri Sandals falittbos hus tilstått prokurator Plug for 170 riksdaler.

 

25.7.1778 (Kielland, pakke 2-3, side 53) auksjonsskjøte til Ole Olsen Harestad på de såkalte Snekkergrunner ved Blidensol, som han ved auksjonen 31.3.1773 ble tilstått for 45 riksdaler.

 

4.8.1778 (Kielland, pakke 2-3, side 53) skjøte fra Samuel Windius til Børge Rosenkilde på en hagegrunn og en båtstø på Skagen under Valberget for 8 riksdaler.

 

31.8.1778 (Kielland, pakke 2-3, side 53) auksjonsskjøte på Gitle Åmundsen Viks hus til sønnen matros Hans Gitlesen for 20 riksdaler.

 

8.10.1778 (Kielland, pakke 2-3, side 53) skjøtet Torsten Torstensen til Størkas Torstensen Kylle et hus for 60 riksdaler.

 

10.10.1778 (Kielland, pakke 2-3, side 53) skjøte fra Karen Pedersdatter enke etter Gregorius Olsen Dale til hennes svigersønn Anders Larsen Houe på hus 207 i Jordenholmstredet.

 

1.12.1778 (Kielland, pakke 2-3) skjøtet Anders Tollefsen Ræge til pike Antonette Esaiasdatter Dahl på hus i Sølvbergaten for 38 riksdaler 2 ort.

 

5.12.1778 (Kielland, pakke 2-3) auksjonsskjøte til Mynsterskriver Rosenkilde på hus 31...(Blekkflekk) i Østre Bredevannsgate for 20 riksdaler.

 

9.12.1778 (Kielland, pakke 2-3) skjøte fra Ådne Jensen Eskeland til Ole Tørresen på hus 380 for 20 riksdaler.

 

14.12.1778 (Kielland, pakke 2-3) skjøte fra Anders Meyer til Johannes Osmundsen Hellesøen på hus 210 i Jorenholmstredet for 30 riksdaler.

 

31.12.1778 (Kielland, pakke 2-3) auksjonsskjøte til Ole Olsen Hetland på det Rasmus Nilssen tidligere tilhørende hus.

 

31.12.1778 (Kielland, pakke 2-3, side 54) skjøtet Ole Tørresen Håland til Nils Larsen Dyskjeland hus nummer 414 for 36 riksdaler.

 

1779

 

16.1.1779 (Kielland, pakke 2-3) skjøte fra Børge Rosenkilde til Marta Mikkelsdatter - enke etter Jon Jakopsen, på skredder Peter Larsen Reitz’ hus for 120 riksdaler.

 

22.2.1779 (Kielland, pakke 2-3) skjøte fra Søren Olsen Sigveland til Gunder Salomonsen på et hus for 50 riksdaler.

 

8.3.1779 (Kielland, pakke 2-3) skjøte fra Ingeborg Jørgensdatter – enke etter Lars Andersen ved Grinden til Gitle Larsen Rimestad på hus 314 for 45 riksdaler.

 

7.4.1779 (Kielland, pakke 2-3) skjøte fra sorenskriver i Sunnhordland Søren Schiøtz til byfogd Gullberg på hans hus og grunn i Stavanger for 800 riksdaler.

 

17.4.1779 (Kielland, pakke 2-3) skjøte fra Bjørn Enersens enke Inger Simonsdatter til Tønnes Uhr på et hus.

 

29.4.1779 (Kielland, pakke 2-3) skjøte fra Anders Bulsen til hans sønn Lars Andresen Paulsen på halvdelen i hans nyoppførte sjøhus på Kjerringholmen for 95 riksdaler.

 

10.5.1779 (Kielland, pakke 2-3) auksjonsskjøte til Knut Sømme på hus 74 i Valberggaten for 375 riksdaler.

 

15.5.1779 (Kielland, pakke 2-3) auksjonsskjøte til Kornelius Kreutz Ploug på hus 135 i Holmegaten for 170 riksdaler.

 

21.6.1779 (Kielland, pakke 2-3) skjøte fra fru Valentinsen til Gunder Hår på Ådel Kirstine Laland (Ole Rasmussens enke) tidligere hus for 200 riksdaler.

 

25.8.1779 (Kielland, pakke 3) var det auksjon over Lars Hillemanns hus ved Torget – nummer 370, like over baker Peder Lind. Rommene er beskrevet. Oppe i gården en stue og et ildhus med skorstein. I gården et fehus, vedhus, torvhus, vognskur etc og en brønn med lokk. Under huset en kjeller. En stor hage. I rådstuetakseringen under nummer 352, taksert til 370 riksdaler. Solgt til løytnant Djurhus for 450 riksdaler. 

 

30.8.1779 (Kielland, pakke 2-3) skjøte fra Lars Andersen Smith til byfogd Gullberg på de såkalte Kniplegrunner i Stavanger for 15 riksdaler.

 

30.8.1779 (Kielland, pakke 2-3) auksjonsskjøte til Peder Mortensen Nordhus på avdøde Thomas Riskes hus for 140 riksdaler.

 

30.8.1779 (Kielland, pakke 2-3) auksjonsskjøte til mynsterskriver Fredrik Rosenkilde på en hage på Skagen som bebos av Johannes Willumsen.

 

13.9.1779 (Kielland, pakke 2-3) auksjonsskjøte til gullsmed Simon Gardes på kaptein Tellekvist tidligere tilhørende hus no 300 i Urgaten for 319 riksdaler.

 

13.10.1779 (Kielland, pakke 2-3) skjøte fra Klaus Pedersen Lagårds enke Siri Mortensdatter til Hans Ådnesen Grødem på hus 263 i Sølvberggaten for 46 riksdaler.

 

14.10.1779 (Kielland, pakke 2-3) fra Gustav Salkvist til Lars Larsen Ølbøe på hus 251 på Sølvberget for 45 riksdaler.

 

30.10.1779 (Kielland, pakke 2-3) skjøte fra Lorents Ankermann Smith til Johan Henrik Dahl på en sjøgrunn ”Enokbryggen” på Strandgaten for 200 riksdaler.

 

5.11.1779 (Kielland, pakke 2-3, side 54) skjøtet Magle Iversdatter - Rasmus Pedersens enke hus no 197 i Skolebekkgata til Rasmus Iversen Borkeland.

 

18.10.1779 (Kielland, pakke 2-3) auksjonsskjøte til pike Helge Johannesdatter på hus 552 i Øvre Strandgate for 21 riksdaler. Hennes skjøte av samme dag på huset til Peder Jonsen for 34 riksdaler.

 

20.11.1779 (Kielland, pakke 2-3, side 54) skjøtet Knut Larsen til Jens Knutsen Grønnestad på et stykke av hans sjøgrunn ”Houen” for 25 riksdaler.

 

20.12.1779 (Kielland, pakke 2-3, side 54) skjøtet Størker Rasmussen til Lars Helgesen hus no 40 på Kuholmen for 25 riksdaler.

 

1780

 

9.2.1780 (Kielland, pakke 2-3, side 54) skjøtet Torborg Pallesdatter Håland hustru til Jon Jonsen Bersagel til Knut Larsen Tjensvoll hus 519 i Øvre Strandgate for 40 riksdaler. Knut Larsen solgte huset til Guttorm Olsen Tunem for 40 riksdaler 8.3.1780.

 

6.3.1780 (Kielland, pakke 2-3, side 54) skjøtet Mme Margareta enke etter Jonas Kirsebom til Mme Kristen Sofie enke etter fyrforvalter Petersens på hus 320 med tilbygninger samt grunn og hageplass i Østre Bredevannsgate ved Bredevannet for 298 riksdaler.

 

31.3.1780 (Kielland, pakke 2-3, side 54) skjøtet Andreas Lund til apoteker Zetlitz hus nummer 294 for 400 riksdaler.

 

31.3.1780 (Kielland, pakke 2-3, side 54) skjøtet fru Valentinsen til Andreas Lund hus 139 for 95 riksdaler.

 

3.4.1780 (Kielland, pakke 2-3, side 54) skjøtet Kirstine Marie enke etter Knut Bårdsen til Sven Svendsen Helland på hus nummer 9 ved Skansebjerget for 20 riksdaler.

 

5.4.1780 (Kielland, pakke 2-3, side 54) skjøtet Kristine Sofie Smith enke etter fyrforvalter Petersen til toller Hviid hus 339 på Torget for 450 riksdaler.

 

10.4.1750 (Kielland, pakke 2-3) skjøte fra Karen enke etter Kristoffer Gjessing til Bertel Blomme Saxe på et stykke grunn med Bertel Saxes grunn i nord 3 alen 1 kvart bred, fra hans hus nov og veg som strekte seg lengst ned av sjøen og derav samme bredde som til gaten 3 alen 1 kvart.

 

22.4.1780 (Kielland, pakke 2-3, side 54) skjøtet Jakop Jakopsen til Anders Husebø et stykke grunn med hus i Østervåg for 4 riksdaler.

 

8.5.1780 (Kielland, pakke 2-3, side 54) auksjonsskjøte på avdøde jomfru Høyers hus og grunn for 35 riksdaler.

 

18.5.1780 (Kielland, pakke 2-3, side 54) skjøtet mynsterskriver Fredrik Rosenkilde til Hans Nilsen Bore hus nummer 310 for 60 riksdaler.

 

27.5.1780 (Kielland, pakke 2-3, side 54) skjøte fra Børge Rosenkilde til Johan Jakop Bennetter på hus 350 tilhører arvingene etter avdøde Elisabet Godzsen – mynsterskriver Rosenkildes enke for 350 riksdaler. 27.5.1780 (SAS, Pantebok AC2, side 77f) pantsatte Johan Jakop Bennetter huset på nummer 350 på Skagen.

 

26.6.1780 (Kielland, pakke 2-3) auksjonsskjøte til Johannes Hammer på Tore Vallendals enkes dødsbos hus for 30 riksdaler 1.23.

 

26.6.1780 (Kielland, pakke 2-3, side 54) auksjonsskjøte til madam enke etter Jonas Kirsebom på Josef Tøtlands våningshus 341 på Skagen for 199 riksdaler.

 

15.7.1780 (Kielland, pakke 2-3, side 54) skjøtet snekker Andreas Lund til skipstømmermann Knut Knutsen Holm hus 431 med grunn for 28 riksdaler.

 

17.7.1780 (Kielland, pakke 2-3, side 54) skjøtet Ole Knutsen Meling til Tore Larsen Nyborg hus nummer 548 for 22 riksdaler.

 

24.7.1780 (Kielland, pakke 2-3) auksjonsskjøte til løytnant Bendiks Djurhus på Lauritz Hillemanns hus 357 (352?) for 450 rikdaler.

 

26.7.1780 (Kielland, pakke 2-3) skjøte fra Johanna Maria Luth enke etter Søren Blokk til Jens Saxe Lindal på 405 i Nedre Strandgate for 250 riksdaler.

 

4.8.1780 (Kielland, pakke 2-3) auksjonsskjøte til Gabriel Kirsebom Kielland på Johannes Nilsens hus på Holmen for 30 riksdaler.

 

4.8.1780 (Kielland, pakke 2-3) skjøtet Kristine Sofie von Fyren til Johanna Maria Luth enke etter Søren Blokk på hus 424 i .. Strandgate for 150 riksdaler.

 

5.9.1780 (Kielland, pakke 2-3) auksjonsskjøte til Fridrik Dokkedal på avdøde Josef Tøtlands sjøhus 342 på Skagen for 160 riksdaler.

 

25.9.1780 (Kielland, pakke 2-3) eide Joh(an) Henr(ik) Dahl sjøgrunnen Enokbryggen.

 

13.10.1780 (Kielland, pakke 2-3) auksjonsskjøte til Rasmus Olsen Meling på Lars Eriksens tidligere hus nummer 65 på Valberget for 116 riksdaler. Meling solgte 14.10.1780 til Bjørn Torsen for 124 riksdaler.

 

1.11.1780 (Kielland, pakke 2-3) skjøte fra Tønnes Nærland til Ole Olsen Kyllingstad på et stykke jord Pralehagen kalt, med tilhørende grunn og grunnkjennelse samt et fjøs for 180 rikdaler.

 

7.12.1780 (Kielland, pakke 2-3) auksjonsskjøte til toller Hviid på avdøde lagmann Geelmeyden på hus, hage og grunn for 906 riksdaler.

 

16.12.1780 (Kielland, pakke 2-3) skjøte fra Karen Tollefsdatter – enke etter Gitle Olsen til Peder Pedersen på hus 527 i gaten Opp og ned for 60 riksdaler.

 

1781

 

2.1.1781 (Kielland, pakke 2-3) skjøte fra Jens Hansen Garden til Gjertrud Børgesdatter – enke etter Ole Husebø på hus 425 i gaten Opp og ned, på Strandgaten for 90 riksdaler.

 

22.1.1781 (Kielland, pakke 2-3) skjøte fra Maren enke etter Ole Vestly til Håver Kristoffersen til Malene Ellefsdatter på hus for 26 riksdaler.

 

23.2.1781 (Kielland, pakke 2-3) skjøte fra Knut Larsen Tjensvoll til Peder Isaksen Holst på hus 20 på Vinterhagen for 73 riksdaler.

 

26.2.1781 (Kielland, pakke 2-3) skjøte fra Andreas Lunde til skipskaptein Knut Palles på Nedre Strandgate 477 for 600 (800?) riksdaler.

 

14.3.1781 (Kielland, pakke 2-3, side 55) skjøtet Andreas Brink Tybring på Thomas Femnings’, Harwick, og medinteressenter (der hadde fått panteobligasjon Mme  Bugge for 250 riksdaler 25.4.1774) til Enok Enoksen Kleppe på avdøde Mme  Nils Bugges enkes hus for 140 riksdaler.

 

23.3.1781 (Kielland, pakke 2-3) skjøte fra Peder Juel til Kristian Olsen Brun på hus 421 for 120 riksdaler.

 

7.4.1781 (Kielland, pakke 2-3) skjøte fra Gjertrud enke etter Johan Knutsen Lilledal til Jørgen Klasen på hus 161 for 73 riksdaler.

 

21.4.1781 (Kielland, pakke 2-3) auksjonsskjøte til Søren Kortsen på avdøde Anne Sofia Sandals dødsbos hus.

 

28.5.1781 (Kielland, pakke 2-3) skjøte fra Jens Olsen Reime og Johannes Dahle til Joh(an) Henr(ik) Dal på en sjøgrunn mellom Reimers og Dales sjøhus. Fra øst til vest 18 alen og nord til sør 32 alen for 37 riksdaler.

 

6.6.1781 (Kielland, pakke 2-3) skjøte fra Rasmus Harestad til John Torsen Harestad på hus 237 for 60 riksdaler.

 

11.6.1781 (Kielland, pakke 2-3) skjøte fra Sven Hansen Oma til Simon Hansen Gimre på hus 541 for 60 riksdaler.

 

26.6.1781 (Kielland, pakke 2-3, side 55) skjøtet Preben Hansen Prebend til Lars Olsen Malde hus 524 for 50 riksdaler.

 

30.6.1781 (Kielland, pakke 2-3) skjøte fra Hans Halvorsen Grødem til Enok Larsen Lode på hus 406 for 89 riksdaler.

 

8.7.1782 (SAS, PA 11 Kielland, pakke 10A) auksjonsskjøte på hus 265 i Sølvbergaten, på mesterskredder Søren Mortensens enke Marta Jonsdattes dødsbo til Torger Bachs enke Sofia Mogensdatter. Grunnkjennelse.

 

12.7.1781 (Kielland, pakke 2-3) skjøte fra fru Valentinsen til Peder Nilsen skomaker på hus 72 i Valberggaten for 45 riksdaler.

 

13.7.1781 (Kielland, pakke 2-3) skjøte fra Margrete enke etter Kirsebom til Jakop Karsten Pedersen på 341 på Skagen for 170 riksdaler.

 

21.7.1781 (Kielland, pakke 2-3, side 55 og original i SAS, PA 11 Kielland, pakke 10A) skjøtet Børge Rosenkilde på urmaker Andreas Kjærs vegne til feltbereder Jørgen Watlauf av Bergen på Kjærs tidligere iboende hus (Kielland skriver: nummer 318 (?)) for 220 riksdaler. Grunnleie til lektoratet i Kristiansand 2 ort. Skjøte av 31.4.1775.

 

24.7.1781 (Kielland, pakke 2-3, side 55) skjøte fra amtmann W M Scheel til amtmann Peter Fridrik Ulrich Bentzon på Stavanger Kongsgård for 2600 riksdaler.

 

29.8.1781 (Kielland, pakke 2-3, side 55) skjøte fra Iver Iversen smed til Mme Knut Angels enke på hus 125 i Holmegaten for 80 riksdaler.

 

29.8.1781 (Kielland, pakke 2-3) skjøte fra Håver Kristoffersens enke til Anders Olsen på hus 436 for 50 riksdaler.

 

19.9.1781 (Kielland, pakke 2-3) skjøte fra Ole Smith Ploug til Evind Olsen Tøtland på hus 332 i Lille Urgaten for 120 riksdaler.

 

29.9.1781 (Kielland, pakke 2-3, side 55) skjøte fra fru Valentinsen til Ole Eriksen Tvihaug på hus 120 i Holmegaten for 165 riksdaler.

 

13.10.1781 (Kielland, pakke 2-3) auksjonsskjøte til Peder Pedersen Hegreberg på hus 34 for 53 riksdaler 3.4.

 

5.11.1781 (Kielland, pakke 2-3, side 55) skjøte Ole Svendsen Ager til Søren Sigvalland på hus 70 ved Valberget for 35 riksdaler.

 

10.11.1781 (Kielland, pakke 2-3, side 55) auksjonsskjøte til Marta enke etter Peder Gunnbjørnsen på hus 529 i gaten Opp og ned for 89 riksdaler.

 

23.11.1781 (Kielland, pakke 2-3, side 55) skjøte fra fru Valentinsen til Ole Olsen på 343 for 20 riksdaler.

 

23.11.1781 (Kielland, pakke 2-3, side 55) skjøte fra Erik Austbø til Klaus Bodlesen Hodne på hus 106 for 28 riksdaler.

 

18.12.1781 (K) ble det ved taksering opplyst at Johan Jakop Bennetter forbedret i 1780 til 180 riksdaler, nå til 480 riksdaler, med nytt sjøhus 350 riksdaler.

 

1782

 

3.1.1782 (Kielland, pakke 2-3, side 55) auksjonsskjøte til Ole Smith Ploug og Halvor Anfinnsen på Torger Basks hus 270 i Sølvberggaten for 70 riksdaler.

 

7.1.1782 (Kielland, pakke 2-3, side 55) avdøde Håver Kristoffersen og hans hustrus arvinger Malene og Kristine Kristoffersdøtres skjøte til Simon Simonsen Bustad på hus 381 for 26 riksdaler.

 

22.1.1782 (Kielland, pakke 2-3, side 55) skjøtet Kornelius Hvidding til skipper Kristen Oldmann hus 467 i Nedre Strandgate for 320 riksdaler.

 

4.2.1782 (Kielland, pakke 2-3, side 55) solgte Fattigforstanderen et hus for 200 riksdaler til hattemaker Johan Konrad Math. Det var 6.4.1772 pantsatt av Johan Henrik Moritz til Stavanger Fattigvesen for 180 riksdaler.

 

7.2.1782 (Kielland, pakke 2-3, side 55) skjøtet Ole Smith Ploug til Andreas Løvås hus 167 i Østervåggaten for 160 riksdaler. (Tollak Esmanns tidligere hus?)

 

8.2.1782 (Kielland, pakke 2-3) skjøte fra Nils Utsola til overvisitør Hans Ohnsorg på 470 Nedre Strandgate for 430 riksdaler.

 

11.3.1782 (Kielland, pakke 2-3, side 55) skjøte fra Jens Jensen Biils enke til Elias Eliassen Ånestad på hus 484 i Nedre Strandgate for 17 riksdaler.

 

15.3.1782 (Kielland, pakke 2-3) auksjonsskjøte til Peder Mortensen Nordhus på avdøde Tønnes Riskes hus for 140 riksdaler.

 

23.3.1782 (Kielland, pakke 2-3)  skjøte fra Inger Torsdatter - Nils Hansen Eltervågs enke, til Tore Andersen Husebø på hus 178 for 120 riksdaler.

 

30.3.1782 (Kielland, pakke 2-3, side 55) skjøte fra Gunder Olsen Herløe til Asbjørn Eriksen på hus 246 for 46 riksdaler.

 

2.4.1782 (Kielland, pakke 2-3) Marie Markusdatter enke etter Jørgen Iversen til Hans Hansen Bersagel på et hus med to hagegrunner for 24 riksdaler.

 

4.4.1782 (Kielland, pakke 2-3, side 55) skjøte fra Johannes Dahle til Joh Henr Dahl på sjøhus 321 (?) for 105 riksdaler.

 

5.4.1782 (Kielland, pakke 2-3) skjøte fra frøknene Joh Magr og Karen A Smith til Johannes Weiner på gartner Kalbos tidligere eiendom 429.

 

9.4.1782 (Kielland, pakke 2-3, side 55) skjøte fra Ommund Ellingsen til Jens Hanssen von Garden på hus 494 for 30 riksdaler.

 

13.4.1782 (i original SAS, PA 11 Kielland, pakke 8-9 og avskrift i Erichsen, PA 110, bok 17, side 132, Kielland, pakke 2-3 og Kielland, 1897, side 168) fikk Gabriel Skanke Kielland auksjonsskjøte på avdøde Andreas Brink Tybrings dødsbos hus og grunn nr. 355 på Torget for 1581 riksdaler. Det var på to etasjer ved Torget, med sjøhus, to mindre bygninger samt hage med frukttrær.

 

20.4.1782 (Kielland, pakke 2-3) skjøte fra tobakkspinner Peder Børgesen Berk til Gunder Olsen Stenbø på 442 i Øvre Strandgate for 26 riksdaler.

 

20.4.1782 (Kielland, pakke 2-3) skjøtet Lars Holm til Jens Knutsen Grønnestad et naust i Sandviken.

 

20.4.1782 (Kielland, pakke 2-3) skjøte fra Marie Markusdatter – Jørgen Iversens enke til Hans Hansen Bersagel på hus med to hagegrunner for 24 riksdaler.

 

29.4.1782 (SAS, Pantebok, side 42 og Kielland, pakke 2-3) skjøtet Elias Jakopsen for sin gjeld til Mikkel Sigbjørnsen Viga som bor i Høle skiprede, hus 200 for 45 riksdaler. Skjøte 6.7.1767. Våningshus, grunn og hageplass. Øst for Skolebekken. Mellom Lars Jakopsens iboende hus i øst og Mons Monsens hus i sørvest. Årlig kjennelse til Hospitalet 32 skilling.

 

7.5.1782 (Kielland, pakke 2-3) skjøte fra Anne Kirstine Jensdatter – enke etter Torkel Torkelsen til pike Berte Eriksdatter Malmø på hus 186 for 32 riksdaler.

 

13.5.1782 (Kielland, pakke 2-3) skjøtet Torkel Hage til Elling Evindsen Skjæveland hus 375 for 38 riksdaler.

 

18.5.1782 (Kielland, pakke 2-3) skjøtet Anders Meyer til Lars Jonsen Stangeland på hus 255 i Sølvberggaten for 55 riksdaler.

 

21.5.1782 (Kielland, pakke 2-3) skjøtet Oline Sørensdatter enke etter Peder Holk til Ole Sivertsen Vareberg på hus 20 på Holmen for 91 riksdaler.

 

27.5.1782 (Kielland, pakke 2-3) auksjonsskjøte til Johan Jakop Bennetter på avdøde Johannes Hammers grunn nummer 138 i Gaten til Østervåg for 9 riksdaler 1.8.

 

27.5.1782 (Kielland, pakke 2-3, side 88) skjøtet Rasmus Skjørestad til Ole Smith Ploug en sjøgrunn under Bakken i Østervåg for 12 riksdaler.

 

29.5.1782 (Kielland, pakke 2-3) gavebrev fra Anders Meyer til Mme Elen Holen Berven på hus 123.

 

1.6.1782 (Kielland, pakke 2-3) skjøtet Knut Tjensvoll til Johannes Johannessen Dueberg hus 49 for 250 riksdaler.

 

17.6.1782 (Kielland, pakke 2-3) skjøtet Søren Sigvalland til Ole Olsen Tjåland hus 437 for 14 riksdaler.

 

24.6.1782 (Kielland, pakke 2-3) skjøtet Astri Ådnesdatter til Thomas Olsen Sandnes hus 273 i Bergstredet for 70 riksdaler.

 

29.6.1782 (Kielland, pakke 2-3) skjøtet Asbjørn Eriksen til Ole Smith Ploug hus 131 i Homegaten for 45 riksdaler.

 

8.7.1782 (Kielland, pakke 2-3) auksjonsskjøte til Torger Bachs enke Sofia Mogensdatter på hus 265 for 10 riksdaler 2 ort.

 

15.7.1782 (Kielland, pakke 2-3) skjøte fra Rasmus Asbjørnsen til Jon Hansen slakter på 428 i Øvre Strandgate for 180 riksdaler.

 

18.7.1782 (Kielland, pakke 2-3, side 92) ble Anders Hansen Smiths hus taksert til 750 riksdaler.

 

19.7.1782 (Kielland, pakke 2-3) skjøtet Hospitalsforstanderen Johan Henrik Meer til Otte Ottesen på hus 278 for 80 riksdaler.

 

22.7.1782 (Kielland, pakke 2-3) skjøtet Åse Nilsdatter enke etter Mons Ådnesen til Mons Monsen hus 201 for 30 riksdaler.

 

16.8.1782 (Kielland, pakke 2-3) auksjonsskjøte til Tosten Tostensen Hetland på hus 243 for 52 riksdaler.

 

26.8.1782 (Kielland, pakke 2-3) skjøtet baker Asbjørn Eriksen til Lorentz A Smith og søster en grunn ved Fiskeberget på Nedre Strandgate for 50 riksdaler.

 

31.8.1782 (original i SAS, PA 11 Kielland, pakke 10A) skjøtet Ole Smith Ploug det han hadde kjøpt av skipper Kornelius Hveding haldal i galleasen Svanen.

 

30.9.1782 (Kielland, pakke 2-3) gavebrev fra Ole Smith Ploug til søsteren Sara Margrete på deres mors hus og møbler.

 

13.11.1782 (Kielland, pakke 2-3, side 88) auksjonsskjøte til Lars Larsen Ølbøe på avdøde Bernt Thygesens hus for 190 riksdaler.

 

26.11.1782 (Kielland, pakke 2-3, side 88) skjøtet Birte enke etter Ole Antonsen til jomfru Anna Rosenkilde på hus for 70 riksdaler.

 

26.11.1782 (Kielland, pakke 2-3, side 88) skjøtet Gjertrud Børgesdatter enke etter Ole Hanssen Rossebøes til Jonas Thomasen Byberg på hus 525 for 94 riksdaler.

 

1.12.1782 (Kielland, pakke 2-3) skjøtet Lars Holm til Jens Knutsen Grønnestad på et naust i Sandviken for 23 riksdaler.

 

4.12.1782 (Kielland, pakke 2-3, side 89) skjøtet Lars Henriksen Tasta til Ole Asgautsen Birkeland på et hus nummer 149 for 110 riksdaler.

 

10.12.1782 (Kielland, pakke 2-3, side 88) skjøtet Hans Hanssen Bersagel til Hans Pedersen Haugland et hus for 13 riksdaler.

 

10.12.1782 (Kielland, pakke 2-3, side 88) skjøtet hospitalsforstander Meer til Jens Jensen Berg på avdøde Lohmanns hus for 250 riksdaler.

 

18.12.1782 (Kielland, pakke 2-3, side 88) auksjonsskjøte til Andreas Jakopsen på husene 69 og 70 i Østervåggaten for 240 riksdaler.

 

30.12.1782 (Kielland, pakke 2-3, side 88) skjøtet Hans Pedersen Augland til Jens Olsen Herikstad på et hus for 15 riksdaler.

 

1783

 

2.1.1783 (Kielland, pakke 2-3, side 88) skjøtet Anders Jakopsen Sømme til Peder Gundersen i Brovigen på Marta Maldes tidligere hus for 130 riksdaler.

 

3.1.1783 (Kielland, pakke 2-3) skjøte fra Anna Engel enke etter avdøde Abos til Kornelius Angel på 452 i Nedre Strandgate for 800 riksdaler.

 

18.1.1783 (Kielland, pakke 2-3, side 88) skjøtet matros Ole Olsen til Tollak Tollaksen Harigstad (Herigstad?) hus nummer 64 for 29 riksdaler.

 

3.3.1783 (Kielland, pakke 2-3, side 88) skjøtet Johannes Svendvolls enke Ellen Ågesdatter til Ener Larsen Stokke på hus 236 i Vevergaten for 40 riksdaler.

 

17.3.1783 (Kielland, pakke 2-3, side 88) skjøtet Ådne Olsen smed til Iver Olsen smed et hus, grunn og hage for 130 riksdaler.

 

24.3.1783 (Kielland, pakke 2-3, side 90) skjøtet Torger Egeland til Sven Tørresen nummer 313 for 31 riksdaler.

 

5.4.1783 (Kielland, pakke 2-3, side 88) skjøte fra Jørgen Klaussen til Bjørn Iversen på hus 161 for 80 riksdaler.

 

7.4.1783 (Kielland, pakke 2-3, side 88) auksjonsskjøte til Klaus Olsen på avdøde Simon Gerdes (?) hus nummer 300 for 350 riksdaler.

 

7.4.1783 (Kielland, pakke 2-3, side 88) skjøtet Erik Pedersen til Lars Svendsen Klinkenberg på en grunn på Kleven for 12 riksdaler.

 

9.5.1783 (Kielland, pakke 2-3, side 88) skjøtet fyrforvalter Pedersen von Fyren til sjøkaptein Nikolay Abo et hus for 1000 riksdaler.

 

9.5.1783 (Kielland, pakke 2-3, side 88) skjøte fra Hans Adam Urdal til fogd Jakop Jørgen Kastrup på hus for 260 riksdaler.

 

14.5.1783 (Kielland, pakke 2-3, side 79) måtte Jens Grønnestad fjerne en brygge han hadde lagt ut i havnen og som var 7,5 alen lengre enn naboene og et sjøhus som var satt på brygga. På tross av at havnekommisjonens beslutning var godkjent av stiftsamtet, ville ikke Grønnestad fjerne sjøhuset.

 

24.5.1783 (Kielland, pakke 2-3, side 88) skjøtet Marta enke etter Gunnbjørnsen til Ole Tørresen Randa et hus nummer 533 for 25 riksdaler.

 

31.5.1783 (Kielland, pakke 2-3, side 88) skjøtet Sven Iversen Klinkenberg til Lars Svendsen Klinkenberg på hus 397 for 150 riksdaler.

 

6.6.1783 (Kielland, pakke 2-3, side 88) skjøtet Hans Arentz prost til Øyestad til Lagmann Knoph på Bispegården som hans eiendom her i byen for 700 riksdaler.

 

30.6.1783 (Kielland, pakke 2-3, side 88 og original i SAS, PA 11 Kielland, pakke 10B) auksjonsskjøte til kaptein Iver Gjøde Westlye på avdøde fru Valentinsens øvre og nedre våningshus på Torget, med tilhørende brannfri kjeller, sjøhus samt iværende innredning for 1540 riksdaler.

 

12.7.1783 (Kielland, pakke 2-3, side 92) ble Hans Pedersens hus taksert til 130 riksdaler.

 

14.7.1783 (Kielland, pakke 2-3, side 88) skjøtet Ole Knutsen Jåtten til Mikkel Olsen skomaker et naust øst for Skandsen for 10 riksdaler.

 

18.7.1783 (Kielland, pakke 2-3) auksjonsskjøte på avdøde Karen Svendsdatter enke etter Elling Mauritsens dødsbo til Mikkel Olsen skomaker for 24 riksdaler 2 ort. Skjøte på samme fra Mikkel Olsen til Åmund Gundersen for 34 riksdaler dato 27.7.1783.

 

2.8.1783 (Kielland, pakke 2-3, side 92) ble Asgaut Eriksens hus taksert til 160 riksdaler.

 

10.8.1783 (Kielland, pakke 2-3) skjøtet Antonelle Esaiasdatter Dahl til Kristoffer Brikke hus 257 i Sølvberggaten for 38 riksdaler 2 ort.

 

18.8.1783 (Kielland, pakke 2-3) skjøtet Rebekka Sørensdatter - Ole Sigvalands enke, til sønnen Rasmus Olsen Sigvaland på hus 410 for 32 riksdaler.

 

26.8.1783 (Kielland, pakke 2-3) skjøte fra Henning Smith til Joh(an) Henr(ik) Dahl på sjøhus i Nedre Strandgate for 230 riksdaler.

 

6.9.1783 (Kielland, pakke 2-3) auksjonsskjøte til Åmund Olsen Byberg på avdøde Hans Bybergs hus for 52 riksdaler 2 ort.

 

7.9(7?).1783 (Kielland, pakke 2-3) auksjonsskjøte til Hans Pedersen på avdøde Jon Hans(en) slakters hus 428 i Øvre Strandgate for 133 riksdaler.

 

9.9.1783 (Kielland, pakke 2-3, side 92) ble Jens Herrigstads hus taksert til 80 riksdaler.

 

10.9.1783 (Kielland, pakke 2-3) skjøte fra Jens Olsen Herrigstad til Jørgen Iversens enke Maren Markusdatter på hus med to hagegrunner for 18 riksdaler.

 

13.9.1783 (Kielland, pakke 2-3) skjøtet Tormod Tollefsen Idsal til Bjørn Pedersen Fossan på hus 191 for 50 riksdaler.

 

17.9.1783 (Kielland, pakke 2-3) skjøtet Halvor Halvorsen til Jens Olsen Herrigstad hus 33 i Vigen for 100 riksdaler.

 

30.9.1783 (Kielland, pakke 2-3) skjøtet Klaus Olsen til jomfru Erasmine Tybring på hus i Øvre Strandgate på 290 riksdaler.

 

6.10.1783 (Kielland, pakke 2-3) skjøtet Elen Kristensdatter - Isak Rasmussen Årslands hustru, til Ole Smith Ploug hennes sjøboder i Østervåg mellom Bjørn Randers sjøhus i øst og Bispebryggen i vest for 290 riksdaler.

 

8.10.1783 (SAS, Panteregister AC2, side 35 – referanse til Pantebok side 50 og Kielland, pakke 2-3) skjøte fra Preben Hansen Prebend til sin svoger Ole Larsen Grønnvoll på 328 for 490 riksdaler. Det var Peder Ringholms tidligere hus.

 

18.10.1783 (Kielland, pakke 2-3) auksjonsskjøte fra Jakop Friis enke til Ivar Nilssen skomaker for 140 riksdaler.

 

20.10.1783 (Kielland, pakke 2-3) skjøtet Helga Pedersdatter enke etter Mikkel Mikkelsen Lindø, til Jakop Olsen Karis? på hus 476 for 150 riksdaler.

 

5.11.1783 (Kielland, pakke 2-3) auksjonsskjøte til Mme Gjertrud enke etter Knut Angel på avdøde Johannes Larsens hus for 35 riksdaler. Mme Angel solgte huset 17.11.1783 til Palle Pallesen for 46 riksdaler.

 

10.11.1783 (Kielland, pakke 2-3) auksjonsskjøte til Samuel Søyland på Nils Gundersens enke Anna Eriks?datters dødsbos hus for 20 rikssdaler.

 

10.11.1783 (Kielland, pakke 2-3) auksjonsskjøte til Åmund Halvorsen på avdøde Helene Kleppes hus for 67 riksdaler.

 

10.11.1783 (Kielland, pakke 2-3) auksjonsskjøte til Anders Hansen Smith på avdøde Peder Ellingsens hus for 60 riksdaler.

 

10.11.1783 (Kielland, pakke 2-3) auksjonsskjøte til Sønneva Andersdatter på hennes avdøde farmors Birte Tjærandsdatters hus for 24 riksdaler.

 

12.11.1783 (Kielland, pakke 2-3) auksjonsskjøte til prost Bull på Jan Govert Larsens hus for 30 riksdaler 2 ort.

 

15.11.1783 (Kielland, pakke 2-3) auksjonsskjøte til Gjertrud – enke etter Johannes Larsen på avdøde Johannes Larsens hus for 35 riksdaler. Madam Angel solgte huset 17.11.1783 til Palle Pallesen for 46 riksdaler.

 

15.11.1783 (Kielland, pakke 2-3) auksjonsskjøte til pike Marta Reiersdatter på avdøde Jon Hodnefjells hus for 42 riksdaler.

 

20.11.1783 (Kielland, pakke 2-3, side 92) ble Tollef Hillevågs hus taksert til 90 riksdaler.

 

22.11.1783 (Kielland, pakke 2-3, side 89) skjøtet Peder Lind kipper til Tollef Tollefsen Hillevåg på hus for 80 riksdaler.

 

24.11.1783 (Kielland, pakke 2-3, side 89) auksjonsskjøte til pike Ingeborg Tollefsdatter på avdøde Jakop Rønnebergs enkes dødsbos hus for 27 riksdaler 2 ort.

 

24.11.1783 (Kielland, pakke 2-3, side 89) skjøte fra prost Bull til Lars Ingebretsen Rode på Jan Govert gullsmeds hus for 45 riksdaler (i Urgaten)

 

24.11.1783 (Kielland, pakke 2-3, side 89) skjøte fra Elen Pedersdatter til hennes Mikael Berg Bull på hus 190 for 96 riksdaler.

 

2.12.1783 (Kielland, pakke 2-3, side 89) skjøtet Ole Olsen Viste til Asgaut Eriksen på hus 271 i Sølvberggaten for 190 riksdaler.

 

8.12.1783 (Kielland, pakke 2-3, side 89) skjøte fra Frantz Jonsen til Matias Odden på hus 276 i Bergstredet for 100 riksdaler.

 

18.12.1783 (SAS, Panteregister AC2, folie 28 – referanse til Pantebok 6 folie 79 og Kielland, pakke 2-3 – 1782 hos Kielland) skjøtet Daniel Toucher til prokurator Tarald Bahr på hans hus for 250 riksdaler.

 

20.12.1783 (Kielland, pakke 2-3, side 89) auksjonsskjøte til Ole Olsen Lie på Rasmus Lies tidligere hus nummer 165 for 400 riksdaler.

 

29.12.1783 (Kielland, pakke 2-3, side 89) skjøtet Børge Rosenkilde til Lorentz Engebretsen Hoff hus 318 for 250 riksdaler.

 

1784

 

7.1.1784 (Kielland, pakke 2-3, side 89) skjøte fra Sjur Nilsen til Ole Larsen Voll på hus 94 for 60 riksdaler.

 

12.1.1784 (Kielland, pakke 2-3) auksjonsskjøte til gartner Wolf Dehn på 443 for 80 riksdaler.

 

19.1.1784 (Kielland, pakke 2-3, side 89) skjøte fra Tore Torsen Harestad til Ole Svendsen Ager på hus 111 for 36 riksdaler.

 

26.1.1784 (Kielland, pakke 3) ble det avholdt auksjon over Iver G(jøde) Vestlys hus ved Torget. Det øverste huset var bortleid til prost Gjellebø ble oppropt til 450 riksdaler og solgt til Thomas Hammond Angell for 670 riksdaler 2 ort. Det nederste hus vånhus, som var utleid til skipper Salmon Sømme ble utropt til 500 riksdaler og ble solgt til nevnte Angel for 631 riksdaler. Den brannfri kjeller ble oppropt til 350 riksdaler. Ole Smith Ploug bød 431 riksdaler, men kaptein Westlye aksepterte ikke budet.

 

28.1.1784 (Kielland, pakke 2-3) skjøte fra Sivert Nilssen Agerfeldt til Ole Olsen Bagge på 441 for 110 riksdaler.

 

7.2.1784 (Kielland, pakke 2-3, side 89) skjøte fra Hans Gitlesen til Østen Tørresen smed på hus 203 for 40 riksdaler.

 

9.2.1784 (Kielland, pakke 2-3, side 89) skjøte fra Tore Nyborg til enke Borgild Torkilsdatter på hus for 16 riksdaler.

 

11.2.1784 (Kielland, pakke 2-3) hadde branninspektør Klaus Olsen innkjøpt og nedrevet Ole Bådes hus som sto ”midt for” Holmegaten, Bakken og Pottemakerstranden. Han ville likeledes tomten ut til Byens bruk mot en betaling på 15 riksdaler. De deputerede borgere gikk inn for det. Byfogden skrev om skiftets approbasjon at mellom Huset, Bakken og Pottemakerstranden var der en så smal gang, at neppe et menneske kunne gå mellom. Med tomten fulgte en brønn, den eneste på de kanter.

 

16.2.1784 (Kielland, pakke 2-3, side 89) auksjonsskjøte til Frants Jonsen Nesse på avdøde Gunder Hås hus for 230 riksdaler.

 

25.2.1784 (Kielland, pakke 2-3, side 89) skjøtet Karen Toresdatter - Henrik Petersens enke, til Peder Pedersen Førland på hus 21 for 30 riksdaler.

 

28.2.1784 (Kielland, pakke 2-3, side 89) skjøtet Mn Gjertrud enke etter Knut Angel til Mikael Henriksen Hagelvik hus 125 for 75 riksdaler.

 

2.3.1784 (Kielland, pakke 2-3, side 89) skjøtet fra oberstinne Heusner til fyrforvalter Henrik P von Fyren på hus på Torget for 490 riksdaler.

 

5.3.1784 (Kielland, pakke 2-3, side 89) auksjonsskjøte til Erik Eriksen Tvihaug på avdøde Aksel Larsen Hålands hus for 41 riksdaler.

 

6.3.1784 (Kielland, pakke 2-3, side 89) skjøte fra Jakop Petersen til urmaker Andreas Felthus på hus 341 på Skagen for 250 riksdaler.

 

13.3.1784 (Kielland, pakke 2-3) skjøte fra Karen Bjørnsdatter – Peder Myrlands enke til Nils Utsola på 527 for 95 riksdaler.

 

17.3.1784 (Kielland, pakke 2-3, side 89) skjøte fra Enok Enoksen Kleppe til Johan Sandmann hus 333 for 198 riksdaler.

 

24.3.1784 (Kielland, pakke 2-3, side 90) skjøtet Torger Egeland til Sven Tørresen på hus 313 for 34 riksdaler.

 

25.3.1784 (Kielland, pakke 2-3, side 89) skjøtet Ole Ormsen Ålgård til Jørgen Klaussen hus 61 for 210 riksdaler.

 

15.4.1784 (Kielland, pakke 2-3, side 89) skjøtet Ole Ottesen til Tollak Rasmussen på hus 278 for 80 riksdaler.

 

16.4.1784 (Kielland, pakke 2-3, side 89) auksjonsskjøte til skipper Salomon Sømme på avdøde Svale Eegs hus for 703 riksdaler.

 

17.4.1784 (Kielland, pakke 2-3, side 89) skjøtet Hans Ådsersen Grødem til Ole Olesen hus 263 for 80 riksdaler.

 

20.4.1784 (SBA, Diverse arkiv, eske 404, side 43b) festet Hospitalet til skipper og borger Ole Gabrielsen en sjøgrunn på Jorenholmen. Den strekker seg fra avdøde Ivar Maldes naust, nord fra, til den åpne grunnen i sør 15 alen som er bredden på grunnen... Årlig grunnkjenning til Hospitalet 24 skilling.

 

27.4.1784 (Kiellands samlinger, pakke 2-3, ark 62) skjøte fra Ole Helliesen til matros Jakop Enoksen på hus nr 51 på Kuholmen for 68 rd. Tinglyst 1801.

 

26.4.1784 (Kielland, pakke 2-3) skjøtet Peder Mortensen Nordhus til Daniel Danielsen Rosnæs på hus 232 for 130 riksdaler.

 

28.4.1784 (Kielland, pakke 2-3) skjøte fra Jakop de Rytter til farver Anders Byhring på 327 for 300 riksdaler.

 

14.5.1784 (Kielland, 1897, side 168 og Rygh, 1991, side 32) kjøpte Gabriel Skanke Kielland et våningshus ved Torget med brannfri kjeller, sjøhus, grunn og fire hager. Det var forsikret for 1800 riksdaler. Selger var statskaptein Lauritz Smith.

 

2.6.1784 (Kielland, pakke 2-3, side 89) skjøtet Mikkel Viks enke Sofie Torsdatter til Rasmus Iversen Birkeland hus nummer 200 for 40 riksdaler.

 

2.6.1784 (Kielland, pakke 2-3, side 89) skjøtet Rasmus Iversen Birkeland til Mikkel Viks enke hus nummer 197 for 24 riksdaler.

 

5.6.1784 (Kielland, pakke 2-3) skjøtet Mons Viste til Klaus Olsen en steinbrygge mellom hans sjøhus og ”Brædbænken” for 18 riksdaler.

 

7.6.1784 (Kielland, pakke 2-3, side 89) auksjonsskjøte til Mme Gjertrud enke enke etter Knut Angell på avdøde Anders Meyers hus nummer 77 for 80 riksdaler.

 

8.6 1784 (Kielland, pakke 2-3) skjøte fra Johan Sandmann til kontrollør Lassen på 426 for 290 riksdaler.

 

11.6.1784 (Kielland, pakke 2-3) skjøtet Gunder Johansen Hokstad til Tore Torsen Harestad hus 206 for 65 riksdaler.

 

24.6.1784 (Kielland, pakke 2-3) skjøte fra Ole Smith Ploug på kaptein Ivar Gjøde Westlyes vegne til Thomas Hammond Angel på en brannfri kjeller på Torget. Obligasjon for 1000 riksdaler med pant i hans vånhus og sjøhus samt brannfri kjeller av 28.6.1784.

 

25.6.1784 (Kielland, pakke 2-3, side 92) ble Ole Hages hus taksert til 150 riksdaler.

 

26.6.1784 (Kielland, pakke 2-3) skjøtet Anna Larsdatter – Ole Merlands enke til Ole Olsen Hage hus nummer 100 for 150 riksdaler.

 

26.6.1784 (Kielland, pakke 2-3) skjøtet Jens Svøbestads enke Lisbeth Sivertsdatter til Sven Larsen Ladegård hus 528 for 100 riksdaler.

 

26.6.1784 (Kielland, pakke 2-3) auksjonsskjøte til Thomas Hammond Angel på kaptein Ivar Gjøde Westlyes to hus på Torget for 1301 riksdaler 2 ort.

 

28.6.1784 (SAS, Panteregister AC2, side 102b) pantet Thomas Hammond Angel til Ivar Gjøde Westly for 1200 riksdaler.

 

10.7.1784 (Kielland, pakke 2-3) pantsatte gartner Wolf Dehns hus 443 til Jakop Kielland for 150 riksdaler.

 

15.7.1784 ((Kielland, pakke 2-3) skjøtet Salomon Nærem til Johannes Eriksen Rønneberg nummer 432 for 68 riksdaler.

 

19.7.1784 (Kielland, pakke 2-3) auksjonsskjøte til Torger Olsen på hus 485 for 39 riksdaler.

 

19.7.1784 (Kielland, pakke 2-3) auksjonsskjøte til Størker Olsen på avdøde Maren Markusdatters hus på Bakken for 22 riksdaler.

 

24.7.1784 (Kielland, pakke 2-3) auksjonsskjøte til Kornelius Angel på avdøde Anders Meyers sjøhus nummer 81 for 450 riksdaler.

 

24.7.1784 (Kielland, pakke 2-3) auksjonsskjøte til Rasmus Larsen Stavanger på Bertel Saxes tidligere hus for 335 riksdaler 1 ort.

 

24.7.1784 (Kielland, pakke 2-3) skjøtet Rasmus Odland til Bertel Blomme Saxe hus 536 for 180 riksdaler.

 

4.9.1784 (Kielland, pakke 2-3) skjøtet Anna Johansdatter til sønnen Ole Klaussen hus 373 for 20 riksdaler.

 

14.9.1784 (Kielland, pakke 2-3) skjøte fra Salomon Nærheim til Johannes Eriksen Rønneberg på 432 for 150 riksdaler.

 

19.7.1784 (Kielland, pakke 2-3) skjøtet Sofia Torsdatter enke etter Mikkel Vik til Lars Larsen Horr hus 197 for 26 riksdaler.

 

20.9.1784 (Kielland, pakke 2-3) skjøtet Tørres Larsen Owe? til Ole Svendsen hus 74 for 160 riksdaler.

 

22.9.1784 (Kielland, pakke 2-3) skjøtet Ole Smith Ploug til Mme Anna Mogensdatter enke etter Søren Kras’ hus 151 i Holmegaten for 60 riksdaler.

 

31.7.1784 (Kielland, pakke 2-3) skjøtet Torger Olsen til Berge Tørresen på hus 485 for 40 riksdaler.

 

4.10.?1784 (Kielland, pakke 2-3, side 92) ble Johan Jakop Bennetters hus taksert til 1000 riksdaler.

 

16.10.1784? (Kielland, pakke 2-3) ble Børge Rosenkildes hus med sjøhus og grunder verdsatt til 2150 riksdaler.

 

23.10.1684 (SBA, Diverse arkiv, enke 404) ga Hospitalet festeseddel til borger og skipper Anders Houe for en åpen grunn på Jorenholmen. Den strekker seg fra Anders Houes våning i vest og så i øst 22 danske alen til den nye opplagte steinen eller gangbro til Jorenholmen… Fra nord til sjøen 28 alen som er lengden. Den går til sjøen eller bekken. Det skal være 6 alen til til Ommund kippers hushjørne. Årlig grunnleie til Hospitalet 12 skilling.

 

1.11.1784 (Kielland, pakke 3) solgte Sr Lars Andersen Smiths kornåker – Jakopsageren sør for Blidensols nedre Påskeager solgt til Lorents A Smith for 40 riksdaler 2 skilling.

 

5.11.1784 (Kielland, pakke 2-3, side 92) ble Johannes Duebergs hus taksert til 150 riksdaler.

 

8.11.1784 (Kielland, pakke 2-3) skjøtet Ole Helgesen til Ole Gabrielsen hus 238 for 120 riksdaler.

 

13.11.1784 (Kielland, pakke 2-3) auksjonsskjøte til Gabriel S Kielland på avdøde stadskaptein Lauritz Smiths hus og gård ved Torget med tilhørende sjøhus og grunner for 1699 riksdaler. Kielland (1897, side 138) skriver at det omfattet våningshus, sjøhus, gårdsrom og hager. Etter at de hadde vært gjennom en større reparasjon brukte Kielland dem som bolig. Det var to stokkverk med høy kjelleretasje og høyt gammeldags tak. Kjelleren ble brukt som krambod. Like over denne lå en eldgammel brannfri liten steinbygning forsynt med forsvarlig jerndør. Denne skulle i tilfelle av brann tjene som oppbevaringssted.

 

20.11.1784 (Kielland, pakke 2-3) skjøtet Sygni Torgersdatter enke etter Knut los til Elias Eliassen hus 88 for 10 riksdaler.

 

20.11.1784 (Kielland, pakke 2-3) skjøtet Ole Olsen Kyllingstad til Knut Olsen Årsvoll på Pralehagen for 190 riksdaler.

 

20.11.1784 (Kielland, pakke 2-3) skjøte fra Joren Mogensdatter og Guri Mogensdatter til Erik Pedersen på hus 415 for 56 riksdaler.

 

29.11.1784 (Kielland, pakke 2-3) auksjonsskjøte til Knut Knutsen Grønnestad på avdøde kontrollør Thiils hus og grunn for 1101 riksdaler.

 

29.11.1784 (Kielland, pakke 2-3, side 90) auksjonsskjøte til Lars Bentsen Nøstvoll, Bent Bentsen Norbø og Jakop Pedersen Norbø på hus 47 på Kuholmen for 253 riksdaler. Disse solgte 30.11.1784 huset til Halvor Halvorsen for 236 riksdaler.

 

30.11.1784 (Kielland, pakke 2-3, side 90) skjøtet Gjertrud enke etter Knut Angel til Fru Maria Katharina de Stockmans hus 85 i Pottemakerstranden for 200 riksdaler.

 

7.12.1784 v skjøtet Jens Hanssen von Garden til Klaus Olsen på hus 494 for 66 riksdaler.

 

13.12.1784 (Kielland, pakke 2-3) skjøte fra Ole Krags enke Engel Enoksdatter til hennes stesønn Ole Olsen Krag på hennes hus i Nedre Strandgate 464 for 300 riksdaler.

 

13.12.1784 (Kielland, pakke 2-3, side 90) skjøte fra Lars Peder Pallesen til Tore Nilsen Egvåg på hus 504 for 40 riksdaler.

 

16.12.1784 (Kielland, pakke 2-3, side 90) skjøte fra Torbjørn Halvorsen Hovde og Iver Rasmussen Fiskåen til Sr Andreas Angel på hus 349 for 585 riksdaler.

 

17.12.1784 (Kielland, pakke 2-3, side 92) ble Ole Svendsens hus nummer 39 taksert til 100 riksdaler.

 

20.12.1784 (Kielland, pakke 2-3, side 92) ble Knut Melings hus taksert til 50 riksdaler.

 

1785

 

4.1.1785 (SBA, Diverse arkiv, enke 404) festet Hospitalet til borger og baker Asbjørn Eriksen en grunn på Jorenholmen. Den strekker seg i vest i rett linje fra Lars Svads sjøhus og brygge 13 alen i øst til Ole Gabrielsens grunn. Det er fra sør og fra Søylen til nord på Berget 26 alen. Grunnleie til Hospitalet 16 skilling.

 

8.1.1785 (Kielland, pakke 2-3, side 90) skjøtet Anders Halvorsen til Jon Aslaksen hus 142 for 34 riksdaler.

 

10.1.1785 (Kielland, pakke 2-3, side 92) ble Jakop Fås hus taksert for 600 riksdaler.

 

11.1.1785 (Kielland, pakke 2-3, side 90) skjøtet Åmund Hage til Jakop Få hus 39 for 500 riksdaler.

 

12.1.1785 (Kielland, pakke 2-3, side 90) auksjonsskjøte til Guri Sørensdatter på hennes avdøde bror Ananias Rots hus for 200 riksdaler.

 

19.1.1785 (Kielland, pakke 2-3) er jomfru Birgitte Rosenkildes hus taksert til 500 riksdaler.

 

24.1.1785 (Kielland, pakke 2-3, side 90) auksjonsskjøte til Børge Rosenkilde på Wolf Dehns hus nummer 443 for 310 riksdaler.

 

31.1.1785 (Kielland, pakke 2-3) skjøte fra Ivar Nilsen til Peder Jenssen på 430 for 160 riksdaler.

 

11.2.1785 (Kielland, pakke 2-3, side 90) skjøtet Gabr S Kielland til Hans Gitlesen på Ivar Maldes tidligere hus for 150 riksdaler.

 

17.2.1785 (Kielland, pakke 2-3, side 90) skjøte fra Karen Enoksdatter til Lars Wagle på hus for 700 riksdaler.

 

25.2.1785 (Kielland, pakke 2-3, side 92) ble Enok Enoksens hus taksert til 70 riksdaler.

 

1.3.1785 (Kielland, pakke 2-3, side 92) ble Peder Olsen Hillevågs hus taksert til 60 riksdaler.

 

12.3.1785 (Kielland, pakke 2-3, side 90) skjøtet Åmund Olsen Byberg til innvåner Åmund Olsen (sic!) hus 248 for 57 riksdaler. Kjøperen solgt 14.4.1785 til Jeremias Jakopsen Eeg for 90 riksdaler.

 

21.3.1785 (Kielland, pakke 2-3, side 90) skjøtet Jonas Voll tollbetjent ved Trondhjems tollsted til Håver Sømme hus nummer 1 for 298 riksdaler.

 

31.3.1785 (Kielland, pakke 2-3) skjøte fra Børge Rosenkilde til søsteren Birgitte Marie Rosenkilde på hus 443 for 310 riksdaler.

 

9.4.1785 (SBA, Diverse arkiv, enke 404) festet Hospitalet til residerende kappellan Børre Rosenkilde et sjøhus på Jorenholmen. Den strekker seg sør fra i lik linje med og fra avdøde Ivar Maldes sjøhus og 8 danske alen i nord til en annen åpen grunn eller brygge… Årlig grunnleie til Hospitalet 24 danske skilling.

 

15.4.1785 (Kielland, pakke 2-3) skjøte fra Gabriel Helmiksen til kontrollør Lassen på 468 med tilhørende for 475 riksdaler.

 

21.4.1785 (Kielland, pakke 2-3, side 90) skjøtet Kristoffer Kvie til Jan Butler på hus 478 med tilhørende grunner for 330 riksdaler.

 

23.4.1785 (Kielland, pakke 2-3, side 90) skjøtet Ole Mikkelsen til Torkel Rasmussen hus 174 med sjøhus og brygger for 250 riksdaler.

 

7.5.1785 (Kielland, pakke 2-3, side 90) skjøtet Jakop Olsen Kanniket til Kristoffer Kvie hus 476 for 95 riksdaler.

 

11.5.1785 (Kielland, pakke 2-3) skjøtet Jan Butler til Ole Torgersen en grunn like ved hans hus for 25 riksdaler.

 

19.5.1785 (Kielland, pakke 2-3, side 90) skjøtet Tore Mikkelsen til Ole Svendsen Vagle på hus 417 for 95 riksdaler.

 

25.5.1785 (Kielland, pakke 2-3, side 91) omtales Ole Tåtlands dødsbo. Tore Torsen kjøper hus.

 

28.5.1785 (Kiellands samlinger, pakke 2 nummer 3, side 90) auksjonsskjøte til Jon Knutsen Meling på hus nummer 30 i Vigen for 300 riksdaler.

 

28.5.1785 (Kielland, pakke 2-3, side 90) auksjonsskjøte til skredder Kristoffer Andreas Grot på avdøde Ole Lunds enkes dødsbo for 102 riksdaler,

 

2.6.1785 (Kielland, pakke 2-3, side 90) skjøtet Ole Gabrielsen til Knut Olsen Årsvoll hus 238 for 120 riksdaler.

 

18.6.1785 (Kielland, pakke 2-3, side 90) skjøtet Johannes Knutsens enke Karen Sivertsdatter til Ole Klaussen hus 573 for 40 riksdaler.

 

28.6.1785 (Kielland, pakke 2-3) skjøte fra skifteforvalteren til Johan Fredrik Pilstrøm på hus 264 i avdøde Torkel Rasmussens dødsbo.

 

5.7.1785 (Kielland, pakke 2-3) skjøte til Helmik Gabrielsen på avdøde Jens Lindals hus for 475 riksdaler.

 

2.8.1785 (Kielland, pakke 2-3) skjøtet Ole Vareberg til Tjærand Thomessen Kårhus på hus 20 på Holmen med tilhørende for 80 riksdaler.

 

2.8.1785 (Kielland, pakke 2-3) skjøtet Mons Viste til Hans Johansen Viste hus 495 for 92 riksdaler.

 

2.9.1785 (Kielland, pakke 2-3) skjøte fra Lorentz A. Smith til prost Rejerius Gillebøl på hus 362 for 1400 riksdaler.

 

10.9.1785 (Kielland, pakke 2-3) auksjonsskjøte til Hans Knutsen Grønnestad på avdøde Peder Nordhus’ hus for 700 riksdaler.

 

15.10.1785 (Kielland, pakke 2-3, side 92) ble Endre Mikkelsens hus taksert til 72 riksdaler og Klaas Mikkelsens hus for 50 riksdaler.

 

18.10.1785 (Kielland, pakke 2-3) skjøtet Thomas Olsen Sandnes til Klaus Klausen hus 273 for 76 riksdaler.

 

12.12.1785 (Kielland, pakke 2-3) auksjonsskjøte til Ole Ånestad på hus 258 for 11 riksdaler.

 

16.12.1785 (Kielland, pakke 2-3) skjøtet Anders Holms enke til Ole Pedersen Bringeland et hus for 110 riksdaler.

 

19.12.1785 (Kielland, pakke 2-3, side 92) ble Lars Esmans hus taksert til 150 riksdaler og Johannes Svendsens hus taksert til 110 riksdaler.

 

23.12.1785 (Kielland, pakke 2-3) skjøtet Erik Tvihaug til Jakop Jakopsen Rygg på hans hus 289 for 40 riksdaler.

 

23.12.1785 (Kielland, pakke 2-3) skjøtet Jakop Jakopsen Rygg til Erik Tvihaug hus nummer 284 for 40 riksdaler.

 

31.12.1785 (Kielland, pakke 2-3, side 92) ble Siri Svendsdatter – enke etter Sven Rages hus taksert til 60 riksdaler.

 

I 1785 (Kielland, pakke 2-3) sto Lars Andersen Paulsens iboende hus og en liten krambod like over vånhuset.

 

1786

 

9.1.1786 (Kielland, pakke 2-3) auksjonsskjøte til Ole Helgesen på hus 202 for 22 riksdaler 3.8.

 

1.2.1786 (Kielland, pakke 2-3) er Gunder Lillelands hus taksert til 100 riksdaler.

 

13.2.1786 (Kielland, pakke 2-3) auksjonsskjøte til Mikkel Berg på avdøde Mme Erdmans hus for 60 riksdaler.

 

14.2.1786 (Kielland, pakke 2-3) skjøte fra Jens Lassen til Johan Henrik Faust på 426 for 280 riksdaler.

 

15.2.1786 (Kielland, pakke 2-3) skjøte fra Tollak Tollaksen Herrigstad til skomaker Peder Olsen på hus 64 for 20 riksdaler.

 

18.2.1786 (Kielland, pakke 2-3) skjøtet Borgille Torstensdatter Daniel Larsens enke til tårnvekter Ole Pedersen på hus 548 for 24 riksdaler.

 

27.2.1786 (Kielland, pakke 2-3) auksjonsskjøte til Bernt Gabrielsen på avdøde Mogens Didriksens enkes dødsbos hus for 50 riksdaler 1.23.

 

27.2.1786 (Kielland, pakke 2-3) skjøtet Karen Nilsdatter enke etter Nils Bentsen til Jens Jensen Marvik hus nummer 50 for 70 riksdaler.

 

6.3.1786 (Kielland, pakke 2-3) skjøtet Rasmus Odland til Tore Iversen Tunge på hus 574 for 122 riksdaler.

 

23.3.1786 (Kiellands samlinger, pakke 2 nummer 3) auksjonsskjøte til Sven (Søren?) Kras enke på avdøde snekker Knut Iversens hus for 171 riksdaler.

 

31.3.1786 (Kielland, pakke 2-3) auksjonsskjøte til Sven Kristensen på Jon Maldes enke Gjertrud Knutsdatters hus for 95 riksdaler.

 

18.4.1786 (Kielland, pakke 2-3, side 91) skjøtet Birte Margreta enke etter Peder Kortsen til Kristen Kristensen Bø et hus for 150 riksdaler.

 

19.4.1786 (Kielland, pakke 2-3, side 92) ble Aslak Jonsens hus nummer 193 taksert til 32 riksdaler.

 

28.4.1786 (Kielland, pakke 2-3) skjøte fra Ådne Dahle til Aslak Jonsen på hus 193 for 42 riksdaler.

 

28.4.1786 (Kielland, pakke 2-3) skjøtet Jakop de Rytter til farver Andreas Byberg nummer 327 for 300 riksdaler.

 

5.5.1787 (Kielland, pakke 2-3) ble Daniel Rosnæs hus taksert for 80 riksdaler.

 

8.5.1786 (Kielland, pakke 2-3) skjøte fra Sven Kristensen Hommersand til Ener Håversen Byberg på hus 97 for 40 riksdaler.

 

8.5.1786 (Kielland, pakke 2-3) skjøtet Peder Tøtland til Ole Larsen Kleppe hus 21 for 52 riksdaler.

 

20.5.1786 (Kielland, pakke 2-3, side 91) skjøtet Sven Tjensvoll til Ole Pedersen Bringeland hus nummer 9 for 65 riksdaler.

 

30.6.1786 (Kielland, pakke 2-3, side 91) skjøte fra Lars Larsen Ølbør til Tore Kristensen på hus 251 for 60 riksdaler.

 

24.7.1786 (Kielland, pakke 2-3, side 91) skjøte fra Kristen Olsen Breches hustru Karen Håversdatter til Lars Houe på hus 257 for 30 riksdaler.

 

29.7.1786 (Kielland, pakke 2-3) fra Ole Nilssen Sande til Peder Pedersen Varhaug på 526 for 80 riksdaler.

 

29.7.1786 (Kielland, pakke 2-3, side 92) ble Peder Varhaugs hus taksert til 80 riksdaler.

 

9.9.1786 (Kielland, pakke 2-3, side 91) skjøtet Mm Søren Kras’ enke til Lars Lindstrøm på hus 293 for 196 riksdaler.

 

29.11.1786 (Kielland, pakke 2-3, side 92) ble Peder Ellefsen enkes hus taksert til 120 rikdaler.

 

18.12.1786 (Kielland, pakke 2-3, side 91) auksjonsskjøte til Johannes Mansager på avdøde Klaus Olsens hus nummer 300 for 369 riksdaler 18 skilling.

 

30.12.1786 (Kielland, pakke 2-3, side 92) ble Paul Ladegård enkes hus 30.12.1784 taksert til 80 riksdaler.

 

1787

 

21.2.1787 (Kielland, pakke 2-3, side 91) skjøtet Ole Smith Ploug på Lars Olsens vegne til borger skomaker Anders Olsen på hus 270 for 150 riksdaler.

 

21.2.1787 (Kielland, pakke 2-3, side 92) ble Anders Olsens hus nummer 270 taksert for 160 riksdaler og Sjur Reinertsens hus taksert til 90 riksdaler..

 

24.2.1787 (Kielland, pakke 2-3, side 91) skjøte til Laurits Andersen Smith til hans søstre på Blidensol med tilhørende for 700 riksdaler.

 

10.3.1787 (Kielland, pakke 2-3, side 91) skjøtet Tore Iversen Tunge til Jan Svendsen Viste hus 574 for 55 riksdaler.

 

12.3.1787 (Kielland, pakke 2-3, side 92) ble Johannes Willumsens hus taksert til 60 riksdaler.

 

22.3.1787 (Kielland, pakke 2-3, side 91) skjøtet Anna enke etter Palle Østebø til svigersønnen Henrik Aboe Hage hus nummer 18 for 150 riksdaler.

 

7.4.1787 (Kielland, pakke 2-3, side 91) skjøte fra Lars Årsvoll til Elias Tvihaug på hus 474 for 240 riksdaler.

 

12.4.1787 (Kielland, pakke 2-3, side 91) Giert Giertsen skjøte på reperbanen i Sandviken med underliggende plass, hus og alle tilhørende for 440 riksdaler. (da Gjertsen i disse dager var under rettsforfølgning for gjeld vil det formodentligvis sige at han har solgt reperbanen). Kornelius Middelton pantsatte Reperbanen til kirken for 300 riksdaler 28.4.1787.

 

16.4.1787 (Kielland, pakke 2-3, side 91) auksjonsskjøte til Kristian Bekker på Jannikke Broses hus nummer 118 for 53 riksdaler 1.23.

 

28.4.1787 (Kielland, pakke 2-3, side 91) skjøtet Ole Ellingsen til Størker Åmundsen Gillie på hus 147 med en kornåker – Palleageren – for 230 riksdaler.

 

30.4.1787 (Kielland, pakke 2-3) skjøtet Johannes Sæbø til Sten Togjussen hus nummer 274 i Bergstredet for 120 riksdaler.

 

14.5.1787 (Kielland, pakke 2-3, side 91) skjøtet Åmund Olsen til Jan Jansen Fredrikstad hus nummer 115 for 46 riksdaler.

 

31.5.1787 (Kielland, pakke 2-3, side 91) skjøtet Peder Hegreberg til Hans Svendsen Skjørvestad hans hus på Holmen for 60 riksdaler.

 

31.5.1787 (Kielland, pakke 2-3, side 91) skjøtet Tjærand Kårhus til Henrik Hage hus nummer 20 for 75 riksdaler.

 

4.6.1787 (Kielland, pakke 2-3, side 91) auksjonsskjøte til Ener Pallesen på en fra Jens Grønnestad ved eksekusjon utlagt brygger på Kuholmen for 60 riksdaler.

 

4.6.1787 (Kielland, pakke 2-3, side 91) skjøtet Sven Svendsen til Lars Årsvoll på hus 343 for 64 riksdaler.

 

4.6.1787 (Kielland, pakke 2-3) auksjonsskjøte til Knut Palles på avdøde Nils Utsoles hus for 100 riksdaler 30 skilling.

 

11.6.1787 (Kielland, pakke 2-3) ble Torger Ånensen taksert for 50 riksdaler.

 

2.7.1787 (Kielland, pakke 2-3, side 91) skjøtet Peder Jonsen Bores enke til Kristoffer Johannessen Fiskåen et hus for 39 riksdaler.

 

8.8.1787 (Kielland, pakke 2-3, side 91) skjøtet Lars Houe til Liva Olsdatter hus 257 for 24 riksdaler.

 

13.8.1787 (Kielland, pakke 2-3, side 91) auksjonsskjøte til Jakop Kielland på avdøde Klaus Olsens sjøhus ved Bradbænken for 263 riksdaler.

 

20.8.1787 (Kielland, pakke 2-3, side 55) auksjonsskjøte til Gitle Olsen Østvoll på hus 269 for 87 riksdaler.

 

27.8.1787 (SAS, Pantebok 1781-1793, side 230b-231 og Kiellands samlinger, pakke 2 nummer 3) auksjonsskjøte til Ole Smith Ploug på ni grunner som tilhørte avdøde fru kammerådinne Valentinsen for 76 riksdaler. I Bakkestredet: 1. Ole svendsen ager sengegrunn svarer 1 ort 5 skilling. 2. Johannes Toresen Frøylands husegrunn 16 skilling. 4. (sic!) Ole Baader? grunn 1 ort 4 skilling. 5. Hans Bjørnsens enkes grunn i Bakkestredet 1 ort. 6. Christen Hinnendatters grunn 1 ort. I Holmegaden: 7. Ole Blixs grunn 16 skilling. 8. Anders Poulsens grunn 3 ort. 9. Salve Jacobsebs grunn 2 ort 16 skilling.

 

29.8.1787 (Kielland, pakke 2-3, side 91) skjøtet Asbjørn Eriksen til Iver Eriksen på hus 246 for 40 riksdaler.

 

6.10.1787 (Kielland, pakke 2-3) ble Tore Horpestads hus taksert for 60 riksdaler.

 

13.10.1787 (Kielland, pakke 2-3, side 91 og original i SAS, PA 11 Kielland, pakke 10A) skjøtet Børge Rosenkilde til smed Jens Jenssen hus i Vevergaten for 40 riksdaler. Mellom Knut Årsvoll og Rasmus Dale.

 

12.11.1787 (Kielland, pakke 2-3, side 91) skjøtet Hans Onsorg på Peter C Petersens vegne sin fraværende til Gustavus Salkvist på hus ved Torget 358 for 430 riksdaler.

 

4.12.1787 (Kielland, pakke 2-3, side 91) skjøtet lagmann Knoph til Ladm. Hveding på Bispegården for 650 riksdaler.

 

10.12.1787 (Kielland, pakke 2-3, side 91) auksjonsskjøte til Mikkel Halvorsen til Tore Knutsens enke på hus for 16 riksdaler.

 

10.12.1787 (Kielland, pakke 2-3, side 91) auksjonsskjøte til Åmund Løvik på Jakop Olsens hus i Nedre Strandgate for 35 riksdaler.

 

1788

 

28.1.1788 (Kielland, pakke 2-3) skjøtet Johannes Dueberg til Halvor Halvorsen et stykke grunn mellom husene for 5 riksdaler.

 

5.2.1788 (Kielland, pakke 2-3) ble Håver Sømmes hus nummer 189 taksert for 250 riksdaler.

 

… 1788 (Kielland, pakke 2-3) skjøtet Mikael Berg til jomfru Bees hus nummer 329 for 98 riksdaler.

 

7.4.1788 (Kielland, pakke 2-3) skjøtet Håver Sømme til Jens Tjensvoll på hus nummer 2 ved Skandsen for 177 riksdaler 48 skilling.

 

14.4.1788 (Kielland, pakke 2-3) skjøtet Lisbet Antoniussen til Bjørn Østbø hus for 90 riksdaler.

 

3.5.1788 (Kielland, pakke 2-3) skjøtet Fredrik Rosenkilde til Johan W Richter en grunn som tidligere tilhørte Lars Torstensens enke mellom Richters hus og Martha Halvorsdatters hus for 8 riksdaler.

 

3.6.1788 (Kielland, pakke 2-3) skjøtet Peder Bjørnsen Østliøen til Ingebrit Knutsen Næss hus 91 på Bakken for 40 riksdaler.

 

7.7.1788 (Kielland, pakke 2-3) skjøtet Marta enke etter Jon Skasland (?) til Ole Larsen Revheim hus 388 i Klevegaten for 55 riksdaler.

 

11.7.1788 (Kielland, pakke 2-3) skjøtet Knut Olsen Årevoll til Ole Olsen Tjårland hus nummer 234 samt dertil hørende Pralehagen for 310 riksdaler. (Av Pralehagen svartes årlig kjennelse til Hospitalet på 4 riksdaler.).

 

26.7.1788 (Kiellands samlinger, pakke 3) skjøtet Kornelius Angel våningshus i Strandgaten med tilhørende bygninger, hage og grunner til Mr Johan Rantzau Sehested for 654 riksdaler. Hans sjøhus i Pottemakerstranden tilstått løytnant Klow for 300 riksdaler.

 

18.8.1788 (Kielland, pakke 2-3) skjøtet fattigforstander Johan J Bennetter til skorstensfeier Peder Torland på avdøde vaktm… Peder Eegs hus for 100 riksdaler.

 

19.8.1788 (Kielland, pakke 2-3) solgte Gjertrud enke etter Knut (Thomassen?) Angel på hennes sønn Andreas Angels vegne, til Bjørn Brimse på hus 346 for 600 riksdaler.

 

21.8.1788 (Kielland, pakke 2-3) auksjonsskjøte til Ole Smith Ploug på Ole Bådes hus på Holmen for 45 riksdaler.

 

21.8.1788 (Kielland, pakke 2-3) skjøte fra Jon Knutsen Meling til Ole Lindøen på hus på Bakken for 60 riksdaler.

 

25.8.1788 (Kielland, pakke 2-3) skjøte fra Jakop Jakopsen Ryg til Johannes Robertsen på hus 174 i Gaten til Østervåg for 45 riksdaler.

 

30.8.1788 (Kielland, pakke 2-3) skjøtet Aslak Krogedal til Jens Jenssen skomaker på hus for 25 riksdaler.

 

22.9.1788 (Kielland, pakke 2-3) skjøte fra Anbjørn Rygg til Asbjørn Olsen Høyland på hus 521 for 32 riksdaler.

 

7.10.1788 (Kielland, pakke 2-3) skjøtet byfogden til Ole Snetq (snekker?) avdøde tårnvekter Ole Pedersens hus for 28 riksdaler.

 

14.10.1788 (Kielland, pakke 2-3) skjøtet Børge Rosenkilde til Nils Jenssen smed et hus for 75 riksdaler.

 

20.10.1788 (Kielland, pakke 2-3) skjøtet Ane Malene Olsdatter til Ole Folkvor hus for 35 riksdaler.

 

21.11.1788 (Kielland, pakke 2-3, side 92) ble Matias Ådensens hus taksert til 100 riksdaler.

 

25.11.1788 (Kielland, pakke 2-3) skjøtet Elias Ånestad til Knut Tjensvolls sønn Knut på ? for 20 riksdaler.

 

6.12.1788 (Kielland, pakke 2-3, side 92) auksjonsskjøte fra Jens Grønnestad til Tarald Bahr på vånhus og sjøhus ut til sjøen, med tilhørende grunn for 229 riksdaler.

 

31.12.1788 (SAS, panteregister AC2, side 20a) pantsatte Bjørn Brimse sitt hus. Slettet 17.6.1793.

 

31.12.1788 (Kielland, pakke 2-3) skjøtet Guri Jonsdatter til Ole Tjærandsen Sele hus 417 65 riksdaler.

 

1789

 

19.1.1789 (Kielland, pakke 2-3) auksjonsskjøte til Johan Rantzau Sehested på Nedre Strandgate hus 484 for 654 riksdaler.

 

21.3.1789 (Kielland, pakke 2-3) skjøtet Ole Danielsen til Bjørn Tongland hans mors – Daniel Olsen enkes tidligere tilhørende hus for 60 riksdaler.

 

11.5.1789 (Kielland, pakke 2-3) auksjonsskjøte til skipper Ole Helgesen på Peder Pedersen Eegs hus 532 for 180 riksdaler.

 

19.5.1789 (Kielland, pakke 2-3) auksjonsskjøte til Salve Ånensen på Salve Jakopsens enkes hus 157 for 80 riksdaler.

 

8.6.1789 (Kielland, pakke 2-3) skjøte fra Erik Hana og Endre Sporeland til Søren Torsen på et avdøde Rasmus Nilsen bebodde hus i Gaten til Verket for 39 riksdaler.

 

21.6.1789 (Kielland, pakke 2-3) auksjonsskjøte til Ener Pallesen på avdøde Mme Luths hus for 70 riksdaler.

 

22.6.1789 (Kielland, pakke 2-3) skjøte fra Ole Ånestad til Tosten Pedersen Boy på hus 215 i Sølvberggaten for 60 riksdaler.

 

27.7.1789 (Kielland, pakke 2-3) auksjonsskjøte til Endre Kristoffersen Kvia på avdøde Jon Bersagels hus for 40 riksdaler.

 

14.9.1789 (Kielland, pakke 2-3) auksjonsskjøte til snekker Klement Torgersen på avdøde Jens Bybergs hus for 410 riksdaler.

 

28.9.1789 (Kielland, pakke 2-3) auksjonsskjøte til Anna Larsdatter på avdøde Lars Mauritzens hus for 12 riksdaler

 

12.10.1789 (Kielland, pakke 2-3) ble klokker Smiths enkes hus verdsatt til 200 riksdaler, Børge Onsorgs hus til 400 riksdaler og jomfru Anne Elisabet Bes’ hus for 75 riksdaler.

 

13.10.1789 (Kielland, pakke 2-3) skjøtet Mm Anna Margareta enke etter Kras’ til Klaus Olsens enke Kirsten Hveding hus 129 med hage og brønn for 150 riksdaler.

 

13.10.1789 (Kielland, pakke 2-3) skjøtet Sven Svendsen Næsse til Jonas Færøe hus 112 for 30 riksdaler.

 

24.10.1789 (Kielland, pakke 2-3) auksjonsskjøte til Fredrik Eriksen Berge på avdøde Andreas Lunds hus for 112 riksdaler 3 ort

 

29.10.1789 (Kielland, pakke 2-3) skjøtet Erik Tvihaug til jomfru Petronella Tanke hus 226 i Vevergaten for 36 riksdaler.

 

16.12.1789 (Kielland, pakke 2-3) skjøtet Joh(an) Henr(ik) Dahl til Halvor Mikkelsen hus nummer 55 for 99 riksdaler.

 

31.12.1789 (Kielland, pakke 2-3) auksjonsskjøte til Johannes Gimre på avdøde Rasmus Søndelands hus for 163 riksdaler.

 

31.12.1789 (Kielland, pakke 2-3) skjøte fra Kristoffer Grot til vaktmester Faust på et stykke grunn mellom deres hager for 3 riksdaler.

 

1790

 

27.2.1790 (SBA, Diverse arkiv, enke 404) festet Hospitalet til Hans Gundersen en åpen grunn på en Søyle på Jorenholmen. Den strekker seg fra gaten ut for hans hus og til Berget. .. fra Johannes Helgesens naust i lik linje. Den går like ved gaten mot vest inntil steinbroen som er ved siden av Anders Houe. Følger med broen i en krum linje. Hans Gundersen ble tillatt å flytt sitt naust til Søylen på Berget på Jorenholmen, ved siden av Lars Svads naust. Årlig grunnleie 16 skilling. Tekst under om at den siden er overlatt til Anders Houe 2.10.1790.

 

8.3.1790 (Kiellands samlinger, pakke 2-3) skjøtet Søren Tørresen Øreland til Børge Petersen von Fyren hus 287 for 20 riksdaler.

 

15.6.1790 (Kiellands samlinger, pakke 2-3) kjøpekontrakt mellom Halvor Nilsen Knivsberg og Berdius Tostensen Tårland om Knivsbergs hus for 300 riksdaler.

 

5.7.1790 (Kiellands samlinger, pakke 2-3) skjøtet Jonas Færøy til Karen Pedersdatter Åse hus nummer 15 på Holmen for 200 riksdaler..

 

20.7.1790 (Kiellands samlinger, pakke 2-3) skjøtet Halvor Anfinsen til Lambert Malles hus nummer 176 for 123 riksdaler.

 

4.8.1790 – tinglyst 9.3.1812 (Kiellands samlinger, pakke 2-3) skjøtet Tore Nilsen Egvåg til Søren Olsen hus nummer 552 i Blidensolstredet for 21 riksdaler.

 

7.8.1790 (Kiellands samlinger, pakke 2-3) skjøtet Lars Henriksen Tasta til Jakop Knutsen Bø hus nummer 88 for 30 riksdaler.

 

4.9.1790 (Kiellands samlinger, pakke 2-3) skjøtet Peter Kristian Althan? til Nils Kjeldsen hus nummer 541 for 40 riksdaler.

 

28.9.1790 (Kiellands samlinger, pakke 2-3) skjøtet Bjørn Fossans enke Guri Svendsdatter til Kornelius Middeltun hus nummer 226 for 30 riksdaler.

 

2.10.1790 (Kielland, pakke 3 og 2-3) skjøte fra Margrete Smith og Engel Arenz Kielland (Kielland legger til: i 1801 gm Anton Wilhelm Scheel) til broren G S Kielland på deres del i deres avdøde fars våningshus i Nedre Strandgate med tilhørende for 460 riksdaler.

 

2.10.1790 (SBA, Diverse arkiv, enke 404) festet Hospitalet til Anders Houe jamfør 27.2.1790 over. Det er også vist til Anders Huoes egen festeseddel av 23.10.1784. Viser til Osmund ”i Kanikes” brygge .. på Berget til Lars Svads brygge og baker Asbjørn Eriksens naust…. til madam Kiellands sjøhus. Årlig grunnleie 16 skilling. Som etterskrift er det skrevet at i stedet for Osmund i Kanike, skal stå Per Mouldal.

 

 

7.11.1790 (Kiellands samlinger, pakke 2-3, maskinskrevet avskrift i SAS, PA 1 Bærheim boks XI) gavebrev fra Børge Rosenkilde til Stavanger by på en hagegrunn tvers over gaten for Rasmus Søndelands tidligere iboende hus på Skagen opp mot Valberget. ½ riksdaler i grunnleie. Gis på vilkår at den skal være en åpen plass for byens innbyggere.

 

15.11.1790 (Kiellands samlinger, pakke 2-3) auksjonsskjøte til Kristoffer Pedersen smed på avdøde Guri Legvolls hus og tilliggende åker for 39 riksdaler.

 

22.11.1790 (Kiellands samlinger, pakke 2-3) skjøte fra Isak Krag til moren Engel Marie Krag på del av hennes iboende hus på Strandgaten for 190 riksdaler.

 

1791

 

26.2.1791 (Kiellands samlinger, pakke 2-3) skjøtet Lambert Malde til Halvor Knivsberg hus nummer 176 i Østervåg for 145 riksdaler.

 

3.3.1791 (Kiellands samlinger, pakke 2-3) skjøtet Børge Rosenkilde til Jakop Rasmussen Goa hus 501 i Blidensolstredet for 50 riksdaler.

 

7.3.1791 (Kiellands samlinger, pakke 2-3) skjøtet Anders Løvås enke Anna Sofia Larsdatter til Lars Ølberg hus 184 for 160 riksdaler.

 

8.3.1791 (Kiellands samlinger, pakke 2-3) auksjonsskjøte til Mme Gjertrud enke etter Knut Angel på avdøde baker Hans Lindals vånings- og sjøhus for 195 riksdaler 1 ort.

 

19.3.1791 (Kiellands samlinger, pakke 2-3) auksjonsskjøte til Gunder Gundersen Hogstad på Åmund Kippes hus for 16 riksdaler.

 

2.4.1791 (Kiellands samlinger, pakke 2-3) skjøtet jomfru Dortea Katr. von Lippe til Mikkel Endresen hus nummer 420 i Nedre Strandgate for 60 riksdaler.

 

9.4.1791 (Kielland, 1897, side 169) kjøpte G S Kielland to sjøhus på Skagen: Valberghuset og Butlerhuset for 509 riksdaler. Var i Kielland-familien eie til 1860-tallet.

 

26.4.1791 (Kiellands samlinger, pakke 2-3) skjøtet Gunder Lilleland til Gabriel Blokk hus nummer 440 for 160 riksdaler.

 

7.5.1791 (Kiellands samlinger, pakke 2-3) auksjonsskjøte til Tore Vatne på avdøde Sjur Mikkelsens hus for 31 riksdaler.

 

12.5.1791 (Kiellands samlinger, pakke 2-3) skjøtet Kristen Olman til tollbetjent Hans Hagerup Luythis på hus 500 i Nedre Strandgate for 360 riksdaler.

 

14.5.1791 (Kiellands samlinger, pakke 2-3) skjøtet Torger Olsen Høyland til Berdines Pedersen på hus 515 (?) for 160 riksdaler. Skjøte av samme dato på huset til Ole Larsen Kleppe for 160 riksdaler.

 

14.5.1791 (Kiellands samlinger, pakke 2-3) auksjonsskjøte til Jonas Færøe på Rasmus Eegs forrige hus for 140 riksdaler.

 

16.5.1791 (Kiellands samlinger, pakke 2-3) auksjonsskjøte til Johan Henr Dahl på avdøde Ole Grøns hus for 200 riksdaler.

 

7.6.1791 (Kiellands samlinger, pakke 2-3) skjøtet Johan Piilstrøm til Torger Pedersen hus 201 for 100 riksdaler.

 

27.6.1791 (Kiellands samlinger, pakke 2-3, side 93) ble taksert. Ole Helgesens enkes hus til 16 riksdaler, Johannes Willumsens enkes hus til 60 riksdaler, Endre Mikkelsens hus til 72 riksdaler, Klaus Klaussens hus til 50 riksdaler, Tollev Hillevågs hus til 90 riksdaler, Peder Hillevågs hus til 60 riksdaler, Peder Varhaugs hus til 70 riksdaler, Sjur Reyersens hus til 90 riksdaler, Daniel Rosnæs hus til 80 riksdaler, Tore Horpestads hus til 60 riksdaler, Hans Pedersens hus til 140 riksdaler og jomfru Rosenkildes hus til 400 riksdaler.

 

28.6.1791 (Kiellands samlinger, pakke 2-3) auksjonsskjøte til Lars Nilsen på hus 183 for 163 riksdaler 2 ort.

 

11.7.1791 (Kiellands samlinger, pakke 2-3) skjøtet Torger Olsen Høyland til Sakarias Olsen Sande på hus 512 med tilhørende grunn og hage med grunnleie for 55 riksdaler.

 

2.8.1791 (Kiellands samlinger, pakke 2-3) auksjonsskjøte til Frantz Hyltzes enke på avdøde Markus Henriksens hus for 41 riksdaler 1 ort 2 skilling.

 

9.8.1791 (SAS, Panteregister AC2, folie 104b) skjøte fra Tarald Bahr til Ole Kalmann Larsen (Lassen?) på prokurator Prebends tidligere hus for 298 riksdaler.

 

20.8.1791 (Kiellands samlinger, pakke 2-3) auksjonsskjøte til Åmund Olsen Strøms enke Anna Maria Olsdatter hus 69 for 40 riksdaler.

 

26.8.1791 (Kiellands samlinger, pakke 2-3) skjøtet Rebekka Valentinsen med verge Herman Mikkelsen til pike Marta Rasmusdatter Østrådt hus 205 for 120 riksdaler.

 

3.9.1791 (SBA, Diverse arkiv, enke 404 og Kiellands samlinger, pakke 2-3) festet hospitalsforstander Meers til Børge Rosenkilde en åpen sjørunn på Jorenholmen. Den strekker seg i vest til øst hen til sjøen aller vannet. Mellom avdøde fru Valentinsens og madam Birgitta Nyrup Kiellands sjøhus. Likeledes ovedras en åpen grunn som Anders Houe 2.10.1790 hadde festet fra Hospitalet. Årlig grunnkjenning 32 skilling til Hospitalet.

 

13.9.1791 (Kiellands samlinger, pakke 2-3) skjøtet Erik Tollefsen Berge til Hans Larsen Sundt hus 299 for 135 riksdaler.

 

15.10.1791 (Kiellands samlinger, pakke 2-3) skjøtet Helena Eligers enke etter prost Kamstrup til regimentkontemester Hans Monsen Winsnes gård 325 ved Nordre Kirkeriste for 500 riksdaler.

 

4.11.1791 (Kiellands samlinger, pakke 2-3, side 93) skjøtet Johan Henrik Faust til konsupsjonsbetjent Thomas Larsen hus 423 i Øvre Strandgate for 290 riksdaler.

 

10.11.1791 (Kiellands samlinger, pakke 2-3, side 93) auksjonsskjøte til Kornelius Middeltun på Lorentz Ankermann Smiths sjøhus i Sandviken mellom G S Kiellands tilkjøpte naust i sør og Helmik Gabrielsens sjøhus i nord for 90 riksdaler.

 

29.11.1791 (Kiellands samlinger, pakke 2-3, side 93) skjøtet Lars Ølbør til Rasmus Jonassen hus 219 for 120 riksdaler.

 

29.11.1791 (Kiellands samlinger, pakke 2-3, side 93) skjøtet Govert snekkers enke til Peder Olsen hus 56 for 92 riksdaler.

 

16.12.1791 (Kiellands samlinger, pakke 2-3, side 93) skjøtet Ener Pallesens enke Maria Malene til Johannes Reymers på hus 128 (?) for 80 riksdaler.

 

1792

 

5.1.1792 (Kiellands samlinger, pakke 2-3, side 93) skjøtet Tønnes Olsen til Sven Simonsen en innplanket hagegrunn på den øvre siden av Valberget nær ved Sven Simensens hus for 14 riksdaler.

 

17.1.1792 (Kiellands samlinger, pakke 2-3, side 93) skjøtet Haldor Knivsberg til Torsten Harboe Reyme hus 176 for 170 riksdaler.

 

4.2.1792 (Kiellands samlinger, pakke 2-3, side 93) skjøtet Endre Børresen Viste til Joh Henr Dahl hus 353 (?) for 38 riksdaler.

 

22.3.1792 (Kiellands samlinger, pakke 2-3) auksjonsskjøte til Gabr S Kielland på Laurs A Smiths tidligere tilhørende eiendommer: Valberg Sjøhuset for 350 riksdaler, Butlerhuset med brygge for 159 riksdaler, kranbryggen med tilbehør 350 riksdaler og ”Nøstet” i Sandviken for 151 riksdaler.

 

6.3.1792 (Kielland, pakke 2-3) skjøte fra kontrollør Jens Lassen til Samuel Samuelsen Årsvoll på hus nummer 501 med tilhørende grunn og hage for 280 riksdaler.

 

6.3.1792 (Kielland, pakke 2-3) skjøte fra Endre Børresen Viste til Joh Henr Dahl på hus 353 (?) for 38 riksdaler.

 

6.3.1792 (Kiellands samlinger, pakke 2-3, side 93) skjøtet Malene enke etter Ener Pallesen til Gabr. S. Kielland en i sjøen utlagt brygge på Holmen ved Hougen for 60 riksdaler.

 

8.3.1792 (Kiellands samlinger, pakke 2-3, side 93) auksjonsskjøte til Jan Jansen Heng på Jan Olsen Hengs hus på Bakken for 12 riksdaler.

 

15.3.1792 (Kielland, pakke 2-3) skjøtet Jo... Jakop Bennetter til hattemaker Matt en hagegrunn i Østervåg med repslager Fredrik Berge og John smed.

 

19.3.1792 (Kielland, pakke 2-3) auksjonsskjøte til Jon Jørgensen Bersagel på avdøde Osmund Bersagels hus for 50 riksdaler.

 

18.4.1792 (Kiellands samlinger, pakke 2-3) skjøtet Arne Hjelm til Kassene?? Mølbakk på 490 for 525 riksdaler.

 

19.4.1792 (Kiellands samlinger, pakke 2-3) skjøtet Anne Helene Jens Bersagels enke til Arnt Hjelm hus 63 for 760 riksdaler.

 

23.4.1792 (Kielland, pakke 2-3) skjøtet Jens Knutsen Tjensvoll til Mme Anna Helena enke etter Jens Bersagel på hus nummer 2 for 170 riksdaler.

 

16.5.1792 (Kiellands samlinger, pakke 2-3) skjøtet Kornelius Middeltun til Sven Pedersen hus 226 (?) for 28 riksdaler.

 

19.5.1792 (Kielland, pakke 2-3) skjøte fra Knut Palles til Guri Olsdatter Henrik Torgersen Amdals hustru på 511 for 70 riksdaler.

 

22.5.1792 (Kiellands samlinger, pakke 2-3 og original i SAS, PA 11 Kielland, pakke 10B) skjøte fra Ivar Gjøde Vestly til apoteker Kristian Magnus Zetlitz på husene (Kielland skriver: nummer 353 og 354) på Torget for 800 riksdaler. Tilhørte tidligere kammerådinne Valentinsen. 800 riksdaler.

 

30.5.1792 (Kiellands samlinger, pakke 2-3) auksjonsskjøte til fattigkassen på hus 434 i Bækkestredet for 40 riksdaler. Fattiginspektørenens skjøte på dette huset til Rasmus Engelbretsen Dahl for 40 riksdaler, datert 6.12.1792.

 

7.6.1792 (Kiellands samlinger, pakke 2-3) auksjonsskjøte til Elling Halvorsen på byfogd Gullbergs dødsbos tilhørende såkalte Kniplegrunn for 13 riksdaler.

 

9.6.1792 (Kiellands samlinger, pakke 2-3) auksjonsskjøte til vaktmester Johan Henrik Faust på avdøde løytnant Djurhus våningshus for 351 riksdaler.

 

11.6.1792 (Kiellands samlinger, pakke 2-3) skjøtet Ole Larsen Kleppe til innvåner Iver Johannessen Filstad på hus 22 for 40 riksdaler.

 

12.6.1792 (Kiellands samlinger, pakke 2-3) skjøtet Tønnes Olsen til Ole Svendsen Møglebust hus nummer 249 i Jorenholmstredet for 49 riksdaler.

 

18.6.1792 (Kiellands samlinger, pakke 2-3) skjøtet Asbjørn Jakopsen Fjøre til pike Ingeborg Mikkelsdatter på hus nummer 383 med tilhørende grunn og liten hage for 11 riksdaler 32 skilling.

 

18.6.1792 (Kiellands samlinger, pakke 2-3) skjøtet .. Hviid til klokker Lunde hus nummer 359. Takst 1.11.1787 til 357 riksdaler.

 

19.6.1792 (Kiellands samlinger, pakke 2-3) skjøtet Mme Ane Ane Engel Onsorgs enke samt Tore Husebø på egne og medarvingers vegne en hus og hagegrunn i Bakkens rode til Marthe Mikkelsdatter Hans Torsens enke, med hennes avstående bruksrett til en ved hagen beliggende kornåker.

 

19.7.1792 (Kiellands samlinger, pakke 2-3) auksjonsskjøte til Olsine enke etter Peder Isaksen Holst på avdøde Ole Helgesens enkes dødsbos hus på Holmen for 17 riksdaler 2 ort.

 

28.7.1792 (Kiellands samlinger, pakke 2-3) skjøte fra jomfru von der Lippe Westlye til kaptein Iver Gjøde Westlye på vånhus og sjøhus med grunn og hage på Skagen for 650 riksdaler.

 

15.8.1792 (Kiellands samlinger, pakke 2-3) skjøtet Mme Ole Plougs enke til Berdines Pedersen på 331 for 60 riksdaler.

 

25.8.1792 (Kiellands samlinger, pakke 2-3) skjøtet Stavanger bye fattigkommisær hus nummer 475 til Halvor Tørresen for 4 riksdaler med vilkår at beholde fattiglem Tore Vagle i huset til hennes (Sic!) død.

 

15.10.1792 (Kiellands samlinger, pakke 2-3) skjøtet Tollef Tollefsen til Lars Gabrielsen hus nummer 433 i Bekkestredet? for 57 riksdaler.

 

29.10.1792 (Kiellands samlinger, pakke 2-3) ble huset til Ole Svendsen Frik i Pottemakerstranden nummer 77 taksert til 90 riksdaler.

 

4.11.1792 (Kielland, pakke 2-3) skjøte fra Johan Henrik Faust (?) til konsumpsjonsbetjent Thomas Lassen på 423 i Øvre Strandgate for 290 riksdaler.

 

7.11.1792 (Kiellands samlinger, pakke 2-3) skjøtet innvåner Tore Vatne til Robbert Mikkelsen spillemann på hus 89 for 40 riksdaler.

 

15.12.1792 (Kiellands samlinger, pakke 2-3, side 94) skjøtet Anna Olsdatter enke etter Otto Ottesen til Peder Pedersen handelsbetjent hos kjøpmann Gabr S Kielland på hus nummer 202 i Sølvberggaten for 40 riksdaler.

 

31.12.1792 (Kiellands samlinger, pakke 2-3, side 94) skjøtet Hans Knutsen Grønnestad til Daniel Sørensen Woufle på hus nummer 13 på Skandseberget for 550 riksdaler.

 

1793

 

3.1.1793 (SAS, PA 11 Kielland, Pakke 10B) skjøtet Kristian Magnus Zetlitz etter skjøte av 22.5.1792, som tidligere var fru kammerrådinne Valentinsen hus, til Gabriel Skanke Kielland.

 

10 (18?).1.1793 (Kielland, pakke 2-3) skjøte fra kaptein Aboes enke fru Anna Fjellberg til fyrforvalter Henrik Petersen von Fyren på 479 for 700 riksdaler.

 

2.2.1793 (Kiellands samlinger, pakke 2-3, side 94) skjøtet Lars Jonsen Bores enke Stenvor Taraldsdatter til konsupsjonsbetjent Halvor Kvale hus nummer 373 for 80 riksdaler.

 

19.2.1793 (Kiellands samlinger, pakke 2-3) auksjonsskjøte til Daniel Sørensen Woufle på hus 491 for 301 riksdaler.

 

22.2.1793 (SAS, Panteregister AC2, folie 105) skjøte fra Tarald Bahr til hattemaker Erik Jan Enberg på hus 332 for 370 riksdaler. Det er en note i margen at han solgte videre til sokneprest Gunder Langberg.

 

12.3.1793 (Kiellands samlinger, pakke 2-3, side 94) skjøtet Lars Kristian Johansen til Ole Olsen Reve hus nummer 218 for 60 riksdaler.

 

12.3.1793 (Kiellands samlinger, pakke 2-3, side 94) skjøtet snekker Klemens Torgjersen til skreddermester Johannes Olsen Ullenhaug på hus 366 for 65 riksdaler.

 

12.3.1793 (Kiellands samlinger, pakke 2-3, side 94) auksjonsskjøte til borger og skipper Sivert Johannessen Vølstad på hans mor avdøde Lisbet Larsdatters hus nummer 376 for 179 riksdaler. Videre en liten plass eller løkke ovenfor Kleven med påstående bygning, tilhørende hans mors dødsbo for 410 riksdaler. Videre en åker på Kleven tilhørende dødsboet for 9 riksdaler og en herlighet til grunnen hvorpå hus 374 står - for 3 riksdaler.

 

13.3.1793 (Kiellands samlinger, pakke 2-3, side 94) skjøtet Ole Olsen Tiåland til Elling Olsen Sikvaland på hus nummer 234 samt tilhørende stykke jord Pralehagen for 180 riksdaler. Fredlysningsdokument for eiendommen datert 13.3.1793.

 

15.3.1793 (Kiellands samlinger, pakke 5, side 50) hadde soknepresten i Stavanger belagt Prestegården Hetland av skyld 8 huder eller 4 løper. Prost Gjellebøl fikk tillatelse til å ansette en husmann på jordstykket Storhaug, på vilkår av at denne i sin livstid kunne sies opp.

 

30.3.1793 (Kiellands samlinger, pakke 2-3, side 94) skjøtet enke Lisbet Nilsdatter til Asgaut Asgautsen hus nummer 286 for 52 riksdaler 3 ort 19 skilling.

 

30.3.1793 (Kiellands samlinger, pakke 2-3, side 94) skjøtet Ole Jensen Folkvår til Ellert Ellefsens enke Anne Malene Olsdatter på hus nummer 441 for 16 riksdaler.

 

12.4.1793 (Kiellands samlinger, pakke 2-3, side 94) auksjonsskjøte til Berte Rasmusdatter enke etter Ole Jakopsen på hennes manns dødsboes hus og nybygde naust nummer 537 for 136 riksdaler.

 

27.4.1793 (Kiellands samlinger, pakke 2-3, side 94) skjøtet Niel Nielsen til sønnen Anders Nielsens hus nummer 185 for 40 riksdaler.

 

3.5.1793 (Kiellands samlinger, pakke 2-3, side 94) auksjonsskjøte til Anders Andersen los på hus 471 for 30 riksdaler 8 skilling.

 

3.5.1793 (Kielland, pakke 2-3) skjøte fra Fattiginspektørene til Endre Halvorsen Østre Goa på hus 540 for 38 riksdaler.

 

21.5.1793 (Kiellands samlinger, pakke 2-3, side 94) auksjonsskjøte til Lars Østensen Revheim på hus 338 (?) i Klevegaten for 32 riksdaler. Huset ble samme dag videresolgt til Omund Ommundsen Egedal for 38 riksdaler.

 

8.6.1793 (Kiellands samlinger, pakke 2-3, side 94) auksjonsskjøte til apoteker Kristian Magnus Zetlitz på avdøde kommandørinne Frantzens hus 340 på Skagen for 425 riksdaler. Kielland legger til at han lot huset nedbryte.

 

13.6.1793 (Kiellands samlinger, pakke 2-3, side 94) skjøte fra Lars Anfinsens enke Sissel Larsdatter til bakersvenn Govert Olsen på hus 346 på Skagen for 450 riksdaler.

 

17.6.1793 (Kiellands samlinger, pakke 2-3, side 94) ble hus nummer 465 i Øvre Strandgate tilhørende skomakermester Jonas Jonsen taksert til 230 riksdaler.

 

22.6.1793 (Kiellands samlinger, pakke 2-3, side 94) auksjonsskjøte til Sr Anders Husebø på Asgaut Eriksens enke Maren Olsdatters dødsbos hus nummer 195 for 103 riksdaler. Samme dag videresolgt til matros Knut Olsen Lind for 203 riksdaler.

 

27.6.1793 (Kiellands samlinger, pakke 2-3) auksjonsskjøte til kjøpmann Lars Brimse på avdøde Jørgen Klaussens dødsbos hus nummer 61 for 451 riksdaler.

 

29.6.1793 (Kiellands samlinger, pakke 2-3, side 94) auksjonsskjøte til Ole Olsen Garpestad på Lars Nilsen Maldes vånings- og sjøhus nummer 183 for 140 riksdaler.

 

1.7.1793 (Kiellands samlinger, pakke 2-3) skjøtet Lars Nordbøs enke Torborg Iversdatter til Jens Svendsen Jørstad hus nummer 209 for 35 riksdaler.

 

4.7.1793 (Kiellands samlinger, pakke 2-3) skjøtet Sven Pedersen til innvåner Bradt Jakopsen Skjæveland hus nummer 276 i Gaten til Verket for 35 riksdaler.

 

6.7.1793 (Kiellands samlinger, pakke 2-3) auksjonsskjøte til toller og kompsumpsjonsekspeditør Jens Emmiche Hviid på Elias Tvihaugs dødsbos hus nummer 507 for 205 riksdaler.

 

15.7.1793 (Kiellands samlinger, pakke 2-3) auksjonsskjøte til politibetjent Mikael Berg på hus 141 for 110 riksdaler.

 

26.7.1793 (Kiellands samlinger, pakke 2-3) skjøtet Ole Hengs enke Anna til Ole Sivertsen Vareberg hus nummer 33 for 30 riksdaler.

 

3.8.1793 (Kiellands samlinger, pakke 2-3) skjøtet Ole Pedersen Helland til snekker Ådne Osmundsen hus nummer 416 for 85 riksdaler.

 

7.8.1793 (Kiellands samlinger, pakke 2-3) auksjonsskjøte til jomfru Bolette Maria Grønnestad på avdøde Anders Melings hus nummer 78 for 86 riksdaler.

 

27.8.1793 (Kielland, pakke 2-3) auksjonsskjøte til handelsmann Johannes Weiner på 420 i Øvre Strandgate for 240 riksdaler.

 

21.9.1793 (Kiellands samlinger, pakke 2-3) skjøtet Omund Gundersen til Johannes Gundersen hus nummer 379 for 30 riksdaler.

 

5.10.1793 (Kiellands samlinger, pakke 2-3) pantsatte …betjent Åmund Gundersen et oppryddet engstykke på byens grunn kalt Vasskleven til byens overformynderi for 57 riksdaler 15 skilling. Den ble 3.10.1793 taksert til 90 riksdaler.

 

8.10.1793 (Kiellands samlinger, pakke 2-3) auksjonsskjøte til ..betjent Omund Gundersen hus nummer 359 for 400 riksdaler 1.23.

 

8.10.1793 (Kiellands samlinger, pakke 2-3) auksjonsskjøte til Åmund Gundersen på hus 372 for 16 riksdaler.

 

31.10.1793 (Kiellands samlinger, pakke 2-3) ble hus nummer 478 i Sandviken med en inngjerdet engløkke tilhørende Kornelius Middeltun taksert til 500 riksdaler.

 

4.11.1793 (Kiellands samlinger, pakke 2-3) skjøtet pike Anna Larsdatter til enken Anna Helena enke etter Jens Bersagel hus nummer 9 for 13 riksdaler.

 

29.11.1793 (Kiellands samlinger, pakke 2-3) skjøtet kjøpmann Kornelius Middeltun til borger og repslager Erik Tollersen Berge på Reperbanen i Sandviken her i byen med tjærehus, inventar og redskaper for 599 riksdaler.

 

3.12.1793 (Kielland, pakke 2-3) skjøte fra Elisabet Pedersdatter Frans Hylfses enke, til snekker Ådne Osmundsen på 422 for 180 riksdaler.

 

4.12.1793 (Kiellands samlinger, pakke 2-3) skjøtet politibetjent Mikael Berg til Hans Torgersen Fuglestad hus nummer 175 for 120 riksdaler.

 

11.12.1793 (Kiellands samlinger, pakke 2-3) auksjonsskjøte til Lars Svendsen Klinkenberg på avdøde Jon Simonsen Volds hus nummer 398 for 23 riksdaler 2 ort.

 

11.12.1793 (Kiellands samlinger, pakke 2-3) auksjonsskjøte til Andreas Andersen Husebø på avdøde Astri Tjærandsdatters hus nummer 172 for 113 riksdaler.

 

11.12.1793 (Kiellands samlinger, pakke 2-3) auksjonsskjøte til Andreas Andersen Husebø på Matias Oddsens hus nummer 210 for 61 riksdaler.

 

11.12.1793 (Kiellands samlinger, pakke 2-3) auksjonsskjøte til inspektør Hviid på avdøde Lars Nilsen Østbøs hus nummer 456 for 12 riksdaler.

 

24.12.1793 (Kiellands samlinger, pakke 2-3) skjøtet Henrik Abo Hag til Iver Johannessen hus nummer 21 for 45 riksdaler.

 

28.12.1793 (Kiellands samlinger, pakke 2-3) auksjonsskjøte til statskaptein G S Kielland på Ole Lundes tidligere hus nummer 388 for 13 riksdaler 8 skilling.

 

1794

 

2.1.1794 (Kiellands samlinger, pakke 2-3) auksjonsskjøte til Tørres Størkersen på hus 275 for 90 riksdaler 4 skilling.

 

11.1.1794 (Kiellands samlinger, pakke 2-3) auksjonsskjøte til Knut Knutsen Grønnestad på hus nummer 62 for 401 riksdaler.

 

20.1.1794 (Kiellands samlinger, pakke 2-3) skjøtet Jakop Pedersen Nordhus til styrmann Hans Halvorsen Horr hus nummer 99 for 25 riksdaler 2 ort.

 

26.2.1794 (Kiellands samlinger, pakke 2-3) auksjonsskjøte til Sr Peder Pedersen på smed Johannes Mansagers hus nummer 294 i Urgaten for 324 riksdaler.

 

27-31.3.1794 (Kiellands samlinger, pakke 2-3, side 81) ble en del eiendommer taksert: Johannes Duebergs hus nummer 50 for 160 riksdaler, Lars Anfinnsens enke Sissil Larsdatters hus nummer 65 for 190 riksdaler, Mme Gjertrud enke etter Angel hus nummer 74 for 600 riksdaler, Berthe Tjærandsdatters hus og naust nummer 125 og 264 for 110 riksdaler,  Skpr Håver Sømmes hus nummer 159 for 250 riksdaler, Lars Esmanns hus nummer 188 for 158 riksdaler, Sven Torgersens hus nummer 208 for 180 riksdaler, Daniel Rosnæs hus nummer 239 for 75 riksdaler, Anna Angarl.. Smiths hus nummer 301 for 250 riksdaler,  jomfru Elisabet Behrs hus nummer 329 for 80 riksdaler, skipper Børge Onsorg for hus 336 for 410 riksdaler, Johan J Bennetters hus nummer 347 taksert til 1000 riksdaler, jomfru Birgitte Rosenkildes hus 438 taksert til 400 riksdaler, prokurator Sehesteds hus nummer 484 for 900 riksdaler og mynsterskriver Rosenkildes hus nummer 505 for 1600 riksdaler.

 

2.4.1794 (Kiellands samlinger, pakke 2-3, side 81) skjøtet matros Iver Johannessen Friestad til skomaker Klaus Olsen Soma hus nummer 22 for 40 riksdaler.

 

8.4.1794 (Kiellands samlinger, pakke 2-3, side 81) skjøtet Ole Larsen Garpestad til Anders Berdinsen Tåland på hus 183 i Østervåggaten for 270 riksdaler.

 

11.4.1794 (Kiellands samlinger, pakke 2-3, side 81) skjøtet Anna Margrete enke etter Søren Kras til Kjell Skeie et naust nummer 265 på Jorenholmen for 130 riksdaler.

 

26.4.1794 (Kiellands samlinger, pakke 2-3, side 81) skjøtet Ole Grødems enke Siri Osmundsdatter til Rasmus Olsen Meling hus nummer 228 i Vevergaten for 110 riksdaler.

 

29.4.1794 (Kiellands samlinger, pakke 2-3, side 81) ble borger skomaker Mikkel Olsens våningshus nummer 24 og naust nummer 27 taksert til 130 riksdaler og 40 riksdaler.

 

2 (eller 3.?).5.1794 (Kielland, pakke 2-3) skjøte fra kjøpmann Børge Rosenkilde til Knut Palles på 452 for 30 riksdaler. 3.5.1794 (Kiellands samlinger, pakke 2-3, side 81) skjøtet kjøpmann Børge Rosenkilde til … Knut Palles hus nummer 452 for 30 riksdaler.

 

3.5.1794 (Kiellands samlinger, pakke 2-3, side 81) skjøtet innvåner Robert Mikkelsen til Tjærand Endresen Sand (Strand?) hus nummer 89 for 38 riksdaler.

 

3.5.1794 (Kiellands samlinger, pakke 2-3) skjøte til Ole Rasmusssen Egees på hus 381 for 48 riksdaler.

 

9.5.1794 (Kiellands samlinger, pakke 2-3, side 81) auksjonsskjøte til borger og handelsmann Hans Larsen Sundt på fru Stokkmanns hus nummer 83 i Pottemakerstranden for 167 riksdaler.

 

19.5.1794 (Kiellands samlinger, pakke 2-3, side 81) skjøtet kipper Nils Nilsen til madam Birgitta enke etter Kielland på hus nummer 75 for 50 riksdaler.

 

19.5.1794 (Kiellands samlinger, pakke 2-3, side 81) auksjonsskjøte til Rasmus Isaksen Skeie på hus nummer 193 i Sølvberggaten for 160 riksdaler. Samme dag videre til Jan Kielland.

 

31.5.1794 (Kiellands samlinger, pakke 2-3, side 81) skjøtet Omund Gundersen til Ole Rasmusen Egenes på hus nummer 372 i Vestre Bredevannsgate for 27 riksdaler 2 ort.

 

16.6.1794 (Kiellands samlinger, pakke 2-3, side 81) auksjonsskjøte til borger og kjøpmann Anbjørn Watnem på hus nummer 190 for 250 riksdaler. Huset solgt videre 20.6.1794 til Karen Grønnbekk Lund enke etter kontrollør Teilmann, for 264 riksdaler.

 

28.6.1794 (Kiellands samlinger, pakke 2-3, side 81) auksjonsskjøte til frøken Karen Ankemann Smith på justisrådinne Hammers hus nummer 361 i Kongsgårdsbakken for 230 riksdaler.

 

11.7.1794 (Kiellands samlinger, pakke 2-3, side 81) skjøte fra kjøpmann G S Kielland til major Jakop Ulrik von Holfeldt på 352 på Torget for 950 riksdaler.

 

14.7.1794 (Kiellands samlinger, pakke 2-3, side 81) skjøtet Anders Tollefsen Rege til matros Lars Olsens hus nummer 280 i Gaten til Verket for 29 riksdaler.

 

14.7.1794 (Kiellands samlinger, pakke 2-3, side 81) ble følgende taksert: Jan Kiellands hus nummer 193 til 500 riksdaler, hans sjøhus 268 med brannfri kjeller … 300 riksdaler og Peder Pedersens hus nummer 294 for 500 riksdaler.

 

22.7.1794 (Kiellands samlinger, pakke 2-3) skjøtet kjøpmann Joh Henr Dahl til Ole Larsen Garpestad hus nummer 60 ved Valberget for 199 riksdaler.

 

23.7.1794 (Kiellands samlinger, pakke 2-3, side 81) auksjonsskjøte til Jan Kielland på sjøhus nummer 268 på Jorenholmen for 200 riksdaler.

 

28.7.1794 (Kiellands samlinger, pakke 2-3, side 81) skjøtet repslager Erik Tollefsen Berlo til sønnen Fredrik Eriksen Berge på Reperbanen i Sandviken med tjærehus og videre under nummer 478 for 599 riksdaler. Fredrik B. bodde i hus nummer 136.

 

21.8.1794 (Kiellands samlinger, pakke 2-3) skjøtet Daniel Sørensen Woufle til Knut Pedersen Lønning på hus 491 for 250 riksdaler.

 

13.9.1794 (Kiellands samlinger, pakke 2-3) skjøte Hans Toresens enke Marta Mikkelsdatter til Jon Jonsen Sølvberget hus nummer 145 i Bakkestredet for 90 riksdaler.

 

13.9.1794 (Kiellands samlinger, pakke 2-3) auksjonsskjøte til Erik Larsen Lode på hus nummer 403 på Kleven med inngjerdet hageplass for 42 riksdaler 2 ort.

 

20.9.1794 (Kiellands samlinger, pakke 2-3) skjøtet kaptein Peder Klow til Gabriel S Kielland sjøhus nummer 79 i Pottemakerstranden for 350 riksdaler.

 

1.10.1794 (Kiellands samlinger, pakke 2-3) auksjonsskjøte til inspektør Hviid på hus nummer 399 på Kleven for 20 riksdaler.

 

1.10.1794 (Kiellands samlinger, pakke 2-3) auksjonsskjøte til Ole Rasmussen Egenes hus nummer 387 i Klevegaten for 6 riksdaler.

 

1.10.1794 (Kiellands samlinger, pakke 2-3) auksjonsskjøte til Gabriel Gabrielsen Åsen på hus nummer 391 i Klevegaten for 29 riksdaler 3 ort.

 

13.10.1794 (Kiellands samlinger, pakke 2-3) skjøtet Gjertrud enke etter Knut Angel på Hans Lindals enkes Divest Bugge på hus 23 i Vinterhagen for 190 riksdaler.

 

14.10.1794 (Kiellands samlinger, pakke 2-3) takseres Thomas Hammond Angel hus nummer 30 taksert til 310 riksdaler og Divest Bugge enke etter Lindal hus nummer 23 for 230 riksdaler.

 

15.10.1794 (Kiellands samlinger, pakke 2-3) auksjonsskjøte til Thomas Angell på klokker Smiths enkes dødsbos hus nummer 301 i Urgaten for 190 riksdaler.

 

16.10.1794 (Kiellands samlinger, pakke 2-3) skjøtet Kornelius Middeltun til byfogd Løvoll en med steingjerde innhegnet jordløkke i Sandviken med påstående vånings- og uthus for 560 riksdaler.

 

18.10.1794 (Kiellands samlinger, pakke 2-3) skjøtet Tore Kristensen til skomakermester Anders Olsen hus nummer 221 i Sølvberget for 60 riksdaler.

 

28.11.1794 (Kiellands samlinger, pakke 2-3) skjøtet Hans Larsen Sundt til broren Størkers Larsen Sundt hus nummer 83 i Pottemakerstranden for 265 riksdaler.

 

11.12.1794 (Kiellands samlinger, pakke 2-3) skjøtet skreddermester Kristian Becker til innvåner Sven Simonsen Grødem på hus nummer 116 for 80 riksdaler.

 

31.12.1794 (Kiellands samlinger, pakke 2-3) ble Knut Sømmes vånings- og sjøhus nummer 73 i Valberggaten vurdert til 760 riksdaler.

 

1795

 

3.1.1795 (Kiellands samlinger, pakke 2-3) skjøtet apoteker Zetlitz til G S Kielland på fru Valentinsens tidligere grunn på Torget samt 353 for 499 riksdaler 72 skilling. Kielland (1897, side 169) skrev at Zetlitz rev det ene sjøhuset før han solgte det til Kielland.

 

16.1.1795 (Kielland, pakke 2-3) var Helmik Gabrielsens hus 486 i Nedre Strandgate taksert til 530 riksdaler.

 

16.1.1795 (Kielland, pakke 2-3) auksjonsskjøte til Jens Olsen Herigstad på avdøde Jon Knutsen Melings hus nummer 31 i Vigen for 169 riksdaler.

 

23.2.1795 (Kielland, pakke 2-3) auksjonsskjøte til Ole Olsen Hinna på hus 155 i Bakkestredet for 35 riksdaler.

 

3.3.1795 (Kielland, pakke 2-3) skjøtet skomaker Rasmus Jonassen til tømmermann Johannes Robertsen på hus 219 i Valberggaten for 114 riksdaler 20 skilling.

 

20.3.1795 (Kielland, pakke 2-3) skjøtet pike Inger Larsdatter til Kristen Kristensen hus nummer 383 i Klevegaten for 18 riksdaler.

 

24.3.1795 (Kielland, pakke 2-3) auksjonsskjøte til regne- og skriveskoletelder?? Gunder Eliasen på hus 299 i Urgaten for 110 riksdaler 2 ort.

 

25.3.1795 (Kielland, pakke 2-3) skjøte fra Herman Mikkelsen Valentinsens enke Siri Osmundsdatter til kjøpmann Børge Rosenkilde på 488 i Nedre Strandgate for 350 riksdaler. Kielland legger til at han lot det nedbryte.

 

28.3.1795 (Kielland, pakke 2-3) auksjonsskjøte til kjøpmann Kornelius Middeltun på hus 76 i Pottemakerstranden for 111 riksdaler.

 

28.3.1795 (Kielland, pakke 2-3) auksjonsskjøte til konsupsjonsbetjent Thomas Lassen på hus nummer 424 i Øvre Strandgate for 65 riksdaler.

 

31.3.1795 (Kielland, pakke 2-3) skjøtet Mikkel Mikkelsen Reyes enke Torine Nilsdatter til konsumpsjonsbetjent Anders Tollefsen Rege på hus 220 på Sølvberget for 66 riksdaler.

 

8.4.1795 (Kielland, pakke 2-3) skjøtet Omund Osmundsen Egedal til pike Ingeborg Larsdatter hus nummer 388 i Klevegaten for 36 riksdaler.

 

27.4.1795 (Kiellands samlinger, pakke 2-3) skjøtet Mme Knut Angles enke til svigersønnen borger og skipper Knut Sømme på 8 alen grunn ved Søren Sigvaland og tvers over for kjøperens hus for 8 riksdaler.

 

29.4.1795 (Kielland, pakke 2-3) skjøtet jomfru Ingeborg Petronelle Tanke til Mme Maren enke etter Johannes Reimers hus nummer 226 i Vevergaten for 50 riksdaler.

 

2.5.1795 (Kielland, pakke 2-3) skjøte fra Hans Pedersen til Endre Halvorsen toldbodsøyert på 425 i Øvre Strandgate for 175 riksdaler.

 

4.5.1795 (Kielland, pakke 2-3, side 95) skjøtet residerende kapellan Børge Petersen von Fyren til pike Sirine Rasmusdatter hus nummer 281 i Gaten til Verket for 20 riksdaler.

 

8.5.1795 (Kielland, pakke 2-3) auksjonsskjøte til Herman Mikkelsens enke Siri Osmundsdatter på 470 i Gaten til Bjerget for 84,5 riksdaler.

 

26.5.1795 (Kielland, pakke 2-3, side 95) skjøtet Mme Anna Margreta Kras til Isak Olsen hus nummer 199 i Sølvberggaten for 16 riksdaler.

 

18.6.1795 (Kielland, pakke 2-3) nedbrente eller ble sterkt beskadiget 18-19 små hus i Gaten til Verket.

 

30.6.1795 (Kielland, pakke 2-3, side 95) skjøtet skomaker Anders Olsen til Hans Torgersen Fuglestad hus nummer 196 i Sølvberggaten for 130 riksdaler.

 

11.7.1795 (Kielland, pakke 2-3, side 95) skjøtet Ole Olsen Sporeland til Sven Hanssen hus nummer 415 i nye Kirkegårdsstredet for 40 riksdaler.

 

13.7.1795 (Kielland, pakke 2-3, side 95) auksjonsskjøte til matros Bård Hanssen på hus 180 i Østervåggaten for 50 riksdaler 1 ort. 14.7.1795 videre til Ole Olsen Sporeland for 78 riksdaler.

 

16.7.1795 (Kielland, pakke 2-3, side 95) skjøtet snekker Ådne Osmundsen til jomfru Anna Kristina German Torsen hus nummer 416 i nye Kirkegårdsstredet for 75 riksdaler.

 

18.7.1795 (Kielland, pakke 2-3, side 95) skjøtet Rasmus Kristoffersen til matros Lars Jødesen hus nummer 217 i Sølvberggaten for 28 riksdaler.

 

29.7.1795 (Kielland, pakke 2-3, side 95) skjøtet Jon Svendsen Viste til kjøpmann Joh Henr Dahl hus nummer 550 i Nedre Strandgate med tilliggende grunn for 64 riksdaler.

 

4.8.1795 (Kielland, pakke 2-3, side 95) skjøtet Mme Birgitte enke etter Kielland til styrmann Didrik Smith hus nummer 75 i Valberggaten for 45 riksdaler.

 

10.8.1795 (Kielland, pakke 2-3, side 95) skjøtet Joh Henr Dahl til Rasmus Eegs enke Ingeborg Isaksdatter hus nummer 446 i Øvre Strandgate for 48 riksdaler.

 

22.8.1795 (Kielland, pakke 2-3, side 95) skjøtet Omund Pedersen Løvig til Ole Olsen Harestad hus nummer 544 i Nedre Strandgate for 47 riksdaler.

 

25.8.1795 (Kielland, pakke 2-3, side 95)  skjøtet Jens Olsen Herrigstad til innvåner Lars Endresen Grødeland hus nummer 34 i Viken for 80 riksdaler.

 

18.9.1795 (Kielland, pakke 2-3, side 95) auksjonsskjøte til kjøpmann Joh Henr Dahl på Tørres Størkersen Holm utbrente hus, tomt og hagegrunn beliggende under nummer 275 i Gaten til Verket med de brannpenger som til husets oppbyggelse blir å motta for 78 riksdaler.

 

28.9.1795 (Kielland, pakke 2-3, side 95) skjøtet tollvisitør Ågårds enke Johanne Adelus Kønig til jomfru Doretea von der Lippe hus nummer 466 i Øvre Strandgate for 110 riksdaler.

 

1.10.1795 (Kielland, pakke 2-3, side 95) skjøtet Boletta Maria Grønnestad til borger og skipper Hans Grønnestad hus nummer 78 i Pottemakerstranden for 140 riksdaler.

 

10.10.1795 (Kielland, pakke 2-3) skjøte fra røyert Evert Halvorsen til skipper Ole Larsen Harestad på 540 i Nedre Strandgate for 36 riksdaler.

 

10.10.1795 (Kielland, pakke 2-3, side 95) auksjonsskjøte til innvåner Arne Jakopsen på hus nummer 384 i Klevegaten for 20 riksdaler.

 

10.10.1795 (Kielland, pakke 2-3, side 95) ble det avholdt taksering av: Kristian Lunds vånings- og sjøhus nummer 351 på Torget til 356 riksdaler, Anders Berdiesen Tårlands vånings- og sjøhus nummer 183 i Østervåggaten til 350 riksdaler, Sivert Johannesen Vølstad våningshus nummer 376 i Vestre Bredevannsgate samt tilhørende plass og engløkke med påstående uthus for 400 riksdaler.

 

13.10.1795 (Kiellands samlinger, pakke 2-3, side 95) auksjonsskjøte til skipskaptein Ivar Gjøde Westlye på avdøde Johannes Reimers våningshus og sjøhus nummer 337 på Skagen for 500 riksdaler.

 

14.10.1795 (Kiellands samlinger, pakke 2-3) auksjonsskjøte til Ole Kalmann Lassens enke Maria Bolth (Boelth?) på 351 på Torget for 368 riksdaler 2 ort.

 

17.10.1795 (Kielland, pakke 2-3, side 95) ble taksert skomakermester Jonas Andersens hus nummer 120 på Bakken for 70 riksdaler.

 

28.10.1795 (Kielland, pakke 2-3, side 95) skjøtet Ole Iversen Lindøy til Sjur Reyersen hus nummer 104 på Bakken.

 

4.11.1795 (Kielland, pakke 2-3, side 95) auksjonsskjøte til Sr Anders Husebø på hus nummer 128 i Holmegaten for 87 riksdaler 3. 6. Videre solgt 4.11.1795 til borger og skipper Jens Grønnestad for 88 riksdaler.

 

5.11.1795 (Kielland, pakke 2-3, side 95) auksjonsskjøte til kjøpmann Børge Rosenkilde på hus 316 i Østre Bredevannsgate for 199 riksdaler.

 

14.11.1795 (Kiellands samlinger, pakke 2-3) auksjonsskjøte til Børge Rosenkilde på hus nummer 327 i Brattegaten for 300 riksdaler.

 

16.11.1795 (Kielland, pakke 2-3, side 95) skjøtet Sjur Kristoffersens enke Malene Jensdatter til matros Tollef Tollefsen hus nummer 408 på Kleven for 30 riksdaler.

 

30.11.1795 (SAS, AC 2, folie 26d) pantsatte Kristen Lund for 800 riksdaler. Slettet 20.2.1796. 10.10.1795 (Kiellands samlinger, pakke 2-3, side 95) ble 351 Kristian Lunds hus på Torget taksert til 356 riksdaler. 30.11.1795 (SAS, Panteregister, AC2, folie 26d) pantsatte Christian Lund for 800 riksdaler nummer 351. Slettet 20.2.1796. 30.11.1795 (SAS, Panteregister, AC2, folie 26d) pantsatte Christian Lund igjen or 800 riksdaler nummer 351. Slettet 6.11.1697.

 

7.12.1795 (Kiellands samlinger, pakke 2-3) ble madam Henrika Maria Frantzen – enke etter Ole Smith Ploug faste eiendom i Stavanger taksert til 2500 riksdaler.

 

8.12.1795 (Kiellands samlinger, pakke 2-3) skjøtet innvåner Ole Larsens enke Guri Mogensdatter til kjøpmann Helmik Gabrielsen hus 395 i Klinkenberget for 24 riksdaler.

 

8.12.1795 (Kiellands samlinger, pakke 2-3) auksjonsskjøte til kjøpmann Helmik Gabrielsen på hus 392 i Klevegaten for 9 riksdaler 3 ort.

 

11.12.1795 (Kiellands samlinger, pakke 2-3) auksjonsskjøte til enkedame Margrete Sofie Paulsens på hus 297 i Urgaten for 103 riksdaler.

 

31.12.1795 (Kiellands samlinger, pakke 2-3) auksjonsskjøte til matros Endre Svendsen på hus nummer 69 ved Valberget for 4 riksdaler 1 ort.

 

1796

 

2.1.1796 (Kiellands samlinger, pakke 2-3, side 100) skjøte fra apoteker C M Zetlitz til H G B Sundt på en hage og sjøgrunn på Skagen for 390 riksdaler.

 

8.1.1796 (SBA, Diverse arkiv, enke 404, side 43b) ga Hospitalet grunnseddel til Rasmus Iversen Barkeland.

 

8.1.1796 (SBA, Diverse arkiv, enke 404, side 43b) ga Hospitalet grunnseddel til Størker Torstensen.

 

12.1.1796 (Kiellands samlinger, pakke 2-3) skjøtet skomaker Anders Olsen til matros Ole Danielsen Gård hus nummer 221 på Sølvberget for 66 riksdaler.

 

23.1.1796 (Kiellands samlinger, pakke 2-3) skjøtet Ole Olsen Varhaug til datteren Anna hus nummer 453 (?) i Øvre Strandgate for 30 riksdaler.

 

28.1.1796 (Kielland, pakke 2-3) skjøte fra G S Kielland til skipper Ingve Paulsen på Øvre Strandgate 439 for 190 riksdaler.

 

28.1.1796 (Kiellands samlinger, pakke 2-3) skjøte fra jekteskipper Johannes Dueberg til broren Lars Johannesen Vassvåg på hus nummer 50 på Kuholmen for 299 riksdaler, datert i Bergen.

 

6.2.1796 (Kiellands samlinger, pakke 2-3) skjøtet Rasmus Olsen Meling til Lars Olsen Berg hus 228 i Vevergaten for 120 riksdaler.

 

17.2.1796 (Kiellands samlinger, pakke 2-3) kontrakt mellom borger og baker Asbjørn Eriksen med bakermester Berent Bårsen om hus nummer 295 i Urgaten og bakeri som til Micalei (29.9) 1796 overdras den sistnevnte for 550 riksdaler.

 

20.2.1796 (Kiellands samlinger, pakke 2-3) skjøtet Sven Sivertsen Rag til Rasmus Rasmussen Hillevåg hus nummer 204 i Sølvberggaten for 78 riksdaler.

 

23.2.1796 (Kiellands samlinger, pakke 2-3) skjøtet Tore Toresen Horpestad til Jens Simonsen hus nummer 460 i Øvre Strandgaten for 40 riksdaler.

 

24.2.1796 (Kiellands samlinger, pakke 2-3) ble taksert Halvor Halvorsens enkes vånings- og sjøhus nummer 48 for 180 riksdaler, Ole Svendsen Frischs hus nummer 77 med grunn og brygger til 90 riksdaler og Peder Ellefsens enkes hus nummer 132 for 120 riksdaler.

 

2.3.1796 (Kielland, pakke 2-3) skjøte fra prokurator Sehested til Børge Rosenkilde på 484 i Nedre Strandgate med tilligelser for 800 riksdaler.

 

11.3.1796 (Kiellands samlinger, pakke 2-3) auksjonsskjøte til Ole Reyersen Sannes på hus 249 i Jorenholmstredet for 53 riksdaler.

 

26.3.1796 (Kiellands samlinger, pakke 2-3) skjøtet kjøpmann Helmik Gabrielsen til skipper Peter Hansen Øboe på hus 392 (?) i Klevegaten for 25 riksdaler.

 

4.4.1796 (Kiellands samlinger, pakke 2-3) skjøte fra kjøpmann Asbjørn Eriksen (?) Hviland (Høyland?) til Sivert Jensen Beck på hus 521 i Nedre Strandgate for 62 riksdaler.

 

13.4.1796 (Kiellands samlinger, pakke 2-3) ble Andreas Andersen Husebøs hus nummer 172 i Gaten til Østervåg taksert til 260 riksdaler.

 

16.4.1796 (Kielland, pakke 2-3, side 95) skjøtet borger og bokbinder Andreas Mørkmann til skipper Jens Svendsen Berge hus nummer 58 på Broen for 500 riksdaler.

 

30.4.1796 (Kiellands samlinger, pakke 2-3) skjøtet Ener Pallesens enke Malene Marie Tørresdatter til borger og skipper Jon Pedersen på hus nummer 42 og naust nummer 45 på Kuholmen for 230 riksdaler.

 

4.5.1796 (Kiellands samlinger, pakke 2-3, side 96) skjøte fra Ivar Gjøde Westlye til Hr Thomas Hammond Angel på 338 på Skagen for 800 riksdaler.

 

10.5.796 (Kielland, pakke 2-3, side 95) auksjonsskjøte til kartemaker Peder Engelbretsen på hus 303 (?) i Østre Bredevannsgate for 110 riksdaler.

 

19.5.1796 (Kielland, pakke 2-3, side 95) skjøtet borger og jekteskipper Anders Berdinsen Tårland til jekteskipper Sten Torgillsen Nærbø hus nummer 183 i Østervåggaten for 295 riksdaler. 19.5.1976 vurdert til 350 riksdaler.

 

21.5.1796 (Kielland, pakke 2-3, side 95) skjøtet kjøpmann Kornelius Middeltun til sersjant Engelbret Engelbretsen Gimse hus nummer 76 i Pottesmakerstranden for 297 riksdaler.

 

25.5.1796 (Kiellands samlinger, pakke 2-3) skjøte fra opplagsskriver Anders Kristensen Mølbakk til kjøpmann Peder Pedersen på 490 i Nedre Strandgate for 700 riksdaler.

 

3.6.1796 (Kielland, pakke 2-3, side 95) auksjonsskjøte til Rasmus Olsen Meling på hus 43 på Kuholmen for 20 riksdaler.

 

10.6.1796 (Kielland, pakke 2-3, side 95) skjøtet Sten Torgiussen Nesbø til Anders Berdinsen Tårland hus nummer 208 i Bergstredet for 80 riksdaler.

 

24.6.1796 (Kielland, pakke 2-3) skjøte fra handelsmann Johannes Weiner til hårskjærer Nils Schow på hus 426 i Øvre Strandgate for 199 riksdaler.

 

24.6.1796 (Kielland, 1897, side 170) hadde fyrforvalter Morten Henrik Petersen von Fyren festet hans hus med brygge med båtstø til G S Kielland på dennes livstid. Kielland skriver at på denne bryggen ble det opprettet skipsverft.

 

11.7.1796 (Kielland, pakke 2-3, side 95) skjøtet Ole Olsen Hinna til Truls Eriksen øvre Tasta hus nummer 155 i Bakkestredet for 54 riksdaler.

 

1.8.1796 (Kielland, pakke 2-3, side 95) skjøtet Torsten Pedersen Boy til skoleholder Lars Olsen Ånestad hus nummer 215 i Sølvberggaten for 90 riksdaler.

 

6.8.1796 (Kielland, pakke 2-3, side 95) skjøtet Ellert Ellefsens enke Anne Malene Olsdatter til Ole Eriksen Hundvåg hus nummer 44 på Kuholmen for 16 riksdaler.

 

23.8.1796 (Kielland, pakke 2-3, side 95) auksjonsskjøte til apoteker (C M) Zetlitz på hus 206 i Bergstredet for 30 riksdaler 2 ort.

 

9.9.1796 (Kielland, pakke 2-3) skjøtet Fredrik Eriksen Berge til faren Erik Tellefsen Berge Reperbanen i Sandviken med Banevei, ..hus og tilhørende inventar for 599 riksdaler.

 

10.9.1796 (Kielland, pakke 2-3, side 95) skjøtet Ole Olsen Reves enke Ragnhild Olsdatter til Ole Aslaksen Tunem hus nummer 218 i Sølvberggaten for 64 riksdaler.

 

8.1.1796 (SBA, Diverse arkiv, enke 404) ga Hospitalet grunnseddel til enken Ellen Årsland på en husegrunn og en liten hage, på 18 alen som tilforn hadde vært. Etter Gitle Brand.

 

12.9.1796 (Kielland, pakke 2-3, side 95) skjøtet borger og småhandler Tønnes Olsen til Josef Hæckel hus nummer 296 i Urgaten for 500 riksdaler.

 

13.9.1796 (Kielland, pakke 2-3, side 95) auksjonsskjøte til pike Karen Svendsdatter på hus 143 i Bakkegaten for 36 riksdaler.

 

16.9.1796 (Kielland, pakke 2-3, side 95) skjøte fra skifteforvalteren til innvåner Mogens Berentsen på hus 31 i Vigen tilhørende avdøde Jens Olsen Herigstad og hustrus dødsbo for 160 riksdaler.

 

6.10.1796 (Kiellands samlinger, pakke 2-3 og SAS, Panteregister AC2, side 101f – med referanse til panteboka folie 169) skjøtet baker Peder Olsen Lind til bakersvenn Martin Emanuel Giorcken på hus 349 på Torget for 800 riksdaler. To panteobligasjoner slettet 17.11.1800 og 15.12.1800.

 

7.10.1796 (Kielland, pakke 2-3, side 95) skjøtet Herman Mikkelsens enke Siri Osmundsdatter til matros Jon Jonsen Viste hus nummer 470 i Gaten til Bjerget for 70 riksdaler.

 

15.10.1796 (Kielland, pakke 2-3, side 95) skjøtet Anders Andersen kipper til Ole Rasmussen Egenes hus 63 litr B på Valberget for 50 riksdaler.

 

19.10.1796 (Kielland, pakke 2-3, side 95) skjøtet Peder Ellefsens enke Elisabet Mikkelsdatter til svigersønnen Thomas Sørensen Møll hus nummer 132 i Holmegaten for 140 riksdaler 45 skilling.

 

28.10.1796 (Kielland, pakke 2-3, side 95) skjøtet Jon Pedersens enke Berte Tiærandsdatter til jektefører Jon Jonsen Sølvberget naust nummer 264 på Jorenholmen for 28 riksdaler.

 

5.11.1796 (Kielland, pakke 2-3, side 95) auksjonsskjøte til pike Ingeborg Tollefsdatter på hus nummer 134 i Gaten til Østervåg for 62 riksdaler 12 skilling.

 

5.11.1796 (Kielland, pakke 2-3, side 95) skjøtet innvåner Robert Mikkelsen til styrmann Edvard Rasmussens enke Marte Jakopsdatter hus nummer 198 i Sølvberggaten for 46 riksdaler.

 

7.11.1796 (Kielland, pakke 2-3, side 95) auksjonsskjøte til Rasmus Pedersen Ome på hus 151 i Bakkestredet for 17 riksdaler 2 ort.

 

8.11.1796 (Kielland, pakke 2-3, side 95) auksjonsskjøte til Gabr S Kielland på hus 246 i Østervåggaten for 140 riksdaler.

 

17.11.1796 (Kielland, pakke 2-3) skjøtet Ole Reyersen Sannes til Lars Svendsen Møglebustad hus nummer 249 i Jorenholmstredet for 59 riksdaler.

 

18.11.1796 (Kielland, pakke 2-3) skjøtet Jens Grønnestad til Erik Svendsen Rise hus nummer 128 i Holmegaten for 110 riksdaler.

 

18.11.1796 (Kielland, pakke 2-3) auksjonsskjøte til Thomas Hammond Angel på hus nummer 119 i Holmegaten for 51 riksdaler.

 

28.11.1796 (Kielland, pakke 2-3) skjøte fra G S Kielland til Endre Olsen på en grunn i Klevegaten for 8 riksdaler.

 

17.12.1796 (Kielland, pakke 2-3) auksjonsskjøte til Jens Eriksen Netland på hus 216 i Sølvberggaten for 53 riksdaler 2 ort.

 

24.12.1796 (Kiellands samlinger, pakke 2-3) skjøte fra borger og skipper Knut Knutsen Grønnestad til mekanikus Fredrik Petersen på hus 499 i Nedre Strandgate for 700 riksdaler.

 

30.12.1796 (Kielland, pakke 2-3) ble jekteskipper Lars Ølbergs hus nummer 184 i Østervåggaten taksert for 300 riksdaler.

 

I 1796 (Alsvik, 1986, side 18) solgte Johan Sehested eiendommen til Børge Rosenkilde for 900 riksdaler.

 

 

1797

 

11.1.1797 (Kielland, pakke 2-3) skjøtet Mme Birgitte enke etter Kielland til styrmann Baltasar Brock hus nummer 30 i Vigen for 30 riksdaler.

 

17.1.1797 (Kielland, pakke 2-3) skjøtet borger og baker Asbjørn Eriksen til skipper Lars Esmann hus nummer 19 i Vinterhagen for 520 riksdaler.

 

27.1.1797 (Kielland, pakke 2-3) skjøtet skomaker Peder Olsen til innvåner Elling Hermansen hus nummer 56 på Kuholmen for 250 riksdaler.

 

3.2.1797 (Kielland, pakke 2-3) auksjonsskjøte til Thomas Hammond Angel på hus 59 på Broen for 71 riksdaler, videre solgt 4.2.1797 til skomaker Peder Olsen for 102 riksdaler.

 

16.2.1797 (Kiellands samlinger, pakke 2-3) auksjonsskjøte til skipper Nils Matias Laland på 336 på Skagen for 402 riksdaler.

 

16.2.1797 (Kielland, pakke 2-3) skjøtet Rasmus Johannessen Dahle til Jens Olsen Vassbø hus nummer 231 i Vevergaten for 80 riksdaler.

 

16.2.1797 (Kielland, pakke 2-3) auksjonsskjøte til skipper Nils Martinius Lland på 338 på Skagen for 402 riksdaler.

 

22.2.1797 (Kielland, pakke 2-3) ble skipper Lars Vagles hus nummer 498 i Nedre Strandgate taksert til 600 riksdaler.

 

25.2.1797 (Kielland, pakke 2-3) auksjonsskjøte til Rasmus Olsen Tårland på hus 204 i Sølvberggaten for 50 riksdaler.

 

2.3.1797 (Kielland, pakke 2-3) skjøtet Thomas Hammond Angel til Ingebret Bjørnsen Ims hus nummer 119 i Holmegaten for 60 riksdaler.

 

10.3.1797 (Kielland, pakke 2-3) auksjonsskjøte til Lars Svendsen Koldnes på hus 513 i Gaten opp og ned for 127 riksdaler.

 

22.3.1797 (Kielland, pakke 2-3) skjøtet Simon Simonsen Boustad til innvåner og steinarbeider Ole Olsen Lunde hus nummer 378 i vestre Bredevannsgate for 16 riksdaler.

 

25.3.1797 (Kielland, pakke 2-3) skjøtet Sven Svendsen Quaals til Lars Samuelsen Ramaas hus nummer 96 på Bakken for 190 riksdaler.

 

30.3.1797 (Kielland, pakke 2-3) skjøtet Hans Halvorsen Sundt til Odd Knutsens enke Inger Olsdatter hus nummer 99 på Bakken for 37 riksdaler 2 ort.

 

31.3.1797 (Kielland, pakke 2-3) ble Ole Brynes hus nummer 294 i Urgaten taksert til 406 riksdaler.

 

3.4.1797 (Kielland, pakke 2-3) skjøtet kjøpmann Peder Pedersen til Ole Olsen Bryne hus nummer 294 i Urgaten for 450 riksdaler.

 

3.4.1797 (Kielland, pakke 2-3) skjøtet smed Nils Jensen til Ole Enersen Harestad hus nummer 233 i Vevergaten for 113 riksdaler.

 

15.4.1797 (Kielland, pakke 2-3) ble Rasmus Olsen Tårlands hus nummer 204 i Sølvberggaten taksert til 70 riksdaler.

 

26.4.1797 (Kiellands samlinger, pakke 2-3, side 97) skjøtet matros Hans Viste til kjøpmann Joh Henr Dahl på en grunn i Nedre Strandgate for 21 riksdaler.

 

2.5.1797 (Kiellands samlinger, pakke 2-3, side 97) skjøtet Jens Bersagels enke Anna Helena til Lars Johannessen Vassvåg en husgrunn på Skanseberget for 4 riksdaler.

 

6.5.1797 (Kielland, pakke 2-3) auksjonsskjøte til kjøpmann Jan Kielland på avdøde Mme Angels vånings- og sjøhus nummer 74 i Valberggaten med tilhørende tilhørende Apperlimencer for 913 riksdaler. Videre solgt (hus med sjøhus, naust, hage, grunner etc) 8.5.1797 til byfogd Løwoll for 913 riksdaler.

 

9.5.1797 (Kiellands samlinger, pakke 2-3, side 97) skjøtet Rasmus Hages enke Berte Gurie Mortensdatter til Robert Mikkelsen hus nummer 149 i Bakkestredet for 34 riksdaler.

 

11.5.1797 (Kiellands samlinger, pakke 2-3, side 97) auksjonsskjøte til kjøpmann Korn. Mideltun på hus 309 i Hospitalgaten for 235 riksdaler.

 

11.5.1797 (Kiellands samlinger, pakke 2-3, side 97) skjøtet Ole Olsen Bådes enke Guri Olsdatter til matros Klaus Klaussen hus nummer 87 på Bakken for 22 riksdaler.

 

13.5.1797 (Kiellands samlinger, pakke 2-3, side 97) skjøtet Knut Tjensvolls enke Ragnelia Larsdatter til kjøpmann Søren Kortsen på noen huse- og ødegrunner på Kuholmen for 30 riksdaler.

 

13.5.1797 (Kiellands samlinger, pakke 2-3, side 97) skjøtet borger og skipper Baltasar Brock til Ole Mikkelsen Foldøy på hus nummer 30 i Vigen for 30 riksdaler.

 

24.5.1797 (Kiellands samlinger, pakke 2-3) skjøtet Johannes Robertsens til skomaker Ole Aslaksen hus nummer 174 i Gaten til Østervåg for 50 riksdaler.

 

29.5.1797 (Kiellands samlinger, pakke 2-3, side 97) auksjonsskjøte til borger og skipper Tore Toresen Gausel på hus nummer 182 i Østervåggaten for 424 riksdaler.

 

1.6.1797 (Kiellands samlinger, pakke 2-3, side 97) skjøtet Ole Olsen Hinna til innvåner Truls Eriksen Øvre Tasta hus nummer 207 i Bergstredet for 56 riksdaler.

 

1.6.1797 (Kiellands samlinger, pakke 2-3, side 97) skjøtet Truls Eriksen øvre Tasta til Ole Olsen Hinna på hus 155 i Bakkestredet for 54 riksdaler.

 

1.7.1797 (Kiellands samlinger, pakke 2-3, side 97) skjøtet karlemaker Peder Engelbretsen til Tore Rasmussen Kiøllerøen hus nummer 303 (?) i Østre Bredevannsgate for 130 riksdaler.

 

6.7.1797 (Kiellands samlinger, pakke 2-3) skjøtet Ådne Halvorsen Hølles enke Marta Iversdatter til Sven Torsen nedre Øksnevad hus 238 i Vevergaten for 73 riksdaler.

 

20.7.1797 (Kiellands samlinger, pakke 2-3, side 97) skjøtet Jens Asks enke Anne Pedersdatter til datteren Else Jensdatter Ask hus nummer 315 i Østre Bredevannsgate for 190 riksdaler.

 

4.8.1797 (Kiellands samlinger, pakke 2-3, side 97) ble jekteskipper Tosten Harboe Reines hus nummer 176 i Gaten til Østervåg taksert til 200 riksdaler.

 

5.8.1797 (Kiellands samlinger, pakke 2-3, side 97) auksjonsskjøte til Børge Rosenkilde på hus 176 i Gaten til Østervåg for 125 riksdaler. Videre solgt 7.8.1797 til jekteskipper Tosten Harboe Reine for 225 riksdaler.

 

14.8.1797 (Kiellands samlinger, pakke 2-3, side 97) auksjonsskjøte til Ole Olsen Sande på hus nummer 86 på Bakken for 46 riksdaler 12 skilling.

 

15.8.1797 (Kiellands samlinger, pakke 2-3, side 97) skjøtet Fattigkommisjonen til matros Hans Larsen på Knut Iversen snekkers enke Sidsel Markusdatters hus 446 i Bakkegaten for 30 riksdaler.

 

28.8.1797 (Kiellands samlinger, pakke 2-3, side 97) skjøtet Hans Larsen til matros Andreas Eliasen hus nummer 159 i Bakkestredet for 80 riksdaler.

 

1.9.1797 (Kiellands samlinger, pakke 2-3, side 97) auksjonsskjøte til Elling Toresen Sundes enke Anna Andersdatter på hus 187 i Østervåggaten.

 

11.9.1797 (Kiellands samlinger, pakke 2-3, side 97) skjøtet kjøpmann Jan Kielland til .. Tore Husebø hus nummer 193 i Sølvberggaten for 640 riksdaler. 12.9.1797 ble hus 193 i Sølvbergaten taksert til 800 riksdaler.

 

11.9.1797 (Kiellands samlinger, pakke 2-3, side 97) skjøtet Jens Svendsen Jørstad til konsumpsjonsbetjent Anders Tollefsen Rege hus nummer 209 i Bergstredet for 104 riksdaler.

 

12.9.1797 (Kiellands samlinger, pakke 2-3, side 97) skjøtet apoteker C M Zetlitz til Sven Olsen Storhaug hus nummer 206 i Bergstredet for 40 riksdaler.

 

18.9.1797 (Kiellands samlinger, pakke 2-3, side 97) ble taksert: kobbersmed Mikkal Høyers hus nummer 328 i Brattegaten, for 240 riksdaler og innvåner Gabriel Larsen Søreys hus nummer 457 i Øvre Strandgate til 60 riksdaler.

 

22.9.1797 (Kiellands samlinger, pakke 2-3, side 97) skjøtet Thomas Hammond Angel til Gabriel S Kielland sjøhus nummer 28 i Vigen for 100 riksdaler.

 

23.9.1797 (Kiellands samlinger, pakke 2-3) skjøtet hospitalforstander Rasmus Laland til prokurator Johan R Sehested hus nummer 317 i Østre Bredevannsgate for 350 riksdaler.

 

25.9.1797 (Kiellands samlinger, pakke 2-3) skjøtet Børge Rosenkilde til prokurator Sehested hus nummer 316 i Østre Bredevannsgate for 398 riksdaler.

 

29.9.1797 (Kiellands samlinger, pakke 2-3, side 97) skjøtet Ole Aslaksen Tunem til Nils Pedersen Norem hus nummer 218 i Sølvberggaten for 72 riksdaler. Videre solgte samme dag til matros Martin Frantzen for 74 riksdaler.

 

30.9.1797 (Kiellands samlinger, pakke 2-3, side 97) auksjonsskjøte til Kornelius Middeltun på hus 293 i Urgaten for 251 riksdaler.

 

2.10.1797 (Kiellands samlinger, pakke 2-3, side 97) skjøtet blokkedreier John Aslaksen til Ole Nilsen Bråstein hus nummer 139 i Gaten til Østervåg for 200 riksdaler.

 

5.10.1797 (Kiellands samlinger, pakke 2-3) skjøtet Ole Garpestad Ole Olsen Ti…land (Tjåland?) hus nummer 169 i Gaten til Østervåg for 76 riksdaler. Videre til Tore Mikkelsen Vik for 97 riksdaler.

 

6.10.1797 (Kiellands samlinger, pakke 2-3, side 97) skjøtet Berdines Pedersen Løge til vevermester Kristian Sandberg hus nummer 331 i Lille Urgaten for 100 riksdaler.

 

17.10.1797 (Kiellands samlinger, pakke 2-3) skjøtet Enok Enoksens enke Inger Nilsdatter til Berent Iversen hus nummer 101 på Bakken med tilhørende grunn for 80 riksdaler.

 

18.10.1797 (Kiellands samlinger, pakke 2-3) skjøtet Rasmus Rasmussen Skjørestad til Ole Iversen Lindøy hus- og hagegrunn i Bakkestredet for 9 riksdaler.

 

20.10.1797 (Kiellands samlinger, pakke 2-3) skjøtet Lars Anfinnsens enke Sisille Larsdatter til Rasmus Halvorsen Ween hus nummer 65 i Valberget for 350 riksdaler.

 

18.11.1797 (Kiellands samlinger, pakke 2-3) skjøtet Børge Rosenkilde til sønnen Peder V Rosenkilde hus nummer 484 i Nedre Strandgate for 900 riksdaler.

 

22.11.1797 (Kiellands samlinger, pakke 2-3) auksjonsskjøte til skomaker Elling Olsen Sigvalland på hus 231 i Vevergaten med den tilliggende plass eller eiendomsjord – løkke Pralehage for 500 riksdaler.

 

23.11.1797 (Kiellands samlinger, pakke 2-3) skjøtet Fredrik Eriksen Berge til Erik Eriksen Netland hus 135 i Gaten til Østervåg for 240 riksdaler.

 

1.12.1797 (Kiellands samlinger, pakke 2-3) skjøtet Thomas Hammond Angel til Nils Enoksen Kleppe på hus nummer 295 i Urgaten for 350 riksdaler.

 

8.12.1797 (Kiellands samlinger, pakke 2-3) skjøtet Engelbret Engelbretsen Gimre til Jens Svendsen Jørstad hus nummer 76 i Pottemakerstranden for 382 riksdaler.

 

9.12.1797 (Kiellands samlinger, pakke 2-3) skjøtet steinarbeider Lars Olsen til Lars Knutsen Tjensvoll hus nummer 123 i Holmegaten for 40 riksdaler.

 

11.12.1797 (Kiellands samlinger, pakke 2-3) ble taksert: kjøpmann Anders Husebø d. æ. hus nummer 169 i Gaten til Østervåg til 350 riksdaler.

 

15.12.1797 (Kiellands samlinger, pakke 2-3) auksjonsskjøte til Tore Eriksen på hus 210 i Lærkesvindelen for 61 riksdaler.

 

18.12.1797 (Kiellands samlinger, pakke 2-3) ble Fredrik Petersens hollandske vindmølle på Prestegården Hetlands grunn i nærheten av byen taksert til 4400 riksdaler. Eiendommen betegnet som nummer 561 i Stavanger branntakstforretning. Flere detaljer er gitt om størrelser og utstyr.

 

30.12.1797 (Kiellands samlinger, pakke 2-3) skjøtet Jakop Knutsen Bø til Torger Jonsen Norem hus nummer 88 på Bakken for 40 riksdaler.

 

1798

 

6.1.1798 (Kiellands samlinger, pakke 2-3) skjøtet Ole Olsen Hage til Ole Gabrielsen Åre hus nummer 98 på Bakken for 150 riksdaler.

 

13.1.1798 (Kiellands samlinger, pakke 2-3) skjøtet Ole Olsen Hinne til Bjørn Nilsen Østebø hus nummer 151 i Bakkestredet for 60 riksdaler.

 

23.1.1798 (Kiellands samlinger, pakke 2-3) auksjonsskjøte til Hans Gundersens enke Ingeborg Iversdatter på hus 246 i Jorenholmstredet samt et bindingsverksnaust nummer 248 på Jorenholmen for 114 riksdaler.

 

24.1.1798 (Kiellands samlinger, pakke 2-3) ble taksert: innvåner Ole Vagles hus nummer 394 i nye Kirkegårdsstredet til 110 riksdaler.

 

7.2.1798 (Kielland, pakke 2-3) skjøte fra Helmik Gabrielsen til blokkmaker Jon Aslaksen på 471 i Nedre Strandgate for 590 riksdaler.

 

9.2.1798 (Kiellands samlinger, pakke 2-3) skjøtet borger og skipper Jon Pedersen til matros Tore Olsen Vågen våningshus nummer 41 og sjøhus nummer 44 på Kuholmen for 250 riksdaler.

 

16.2.1798 (Kiellands samlinger, pakke 2-3) skjøtet Ole Tørresen Furås til Sr Hans Grødem hus nummer 366 i Vestre Bredevannsgaten for 40 riksdaler.

 

19.2.1798 (Kiellands samlinger, pakke 2-3) skjøtet Kornelius Middeltun på Størker Larsen Sundes vegne til Håver Bjørnsen Aske hus nummer 83 i Pottemakerstranden for 304 riksdaler.

 

20.2.1798 (Kiellands samlinger, pakke 2-3) skjøtet Bjørn Nilsen Østebø til Ommund Holgersen hus nummer 45 på Kuholmen for 90 riksdaler.

 

21.2.1798 (Kiellands samlinger, pakke 2-3) auksjonsskjørte til Ole Reyersen Sandnes på hus 84 i Pottemakerstranden for 68 riksdaler 2 ort.

 

10.3.1798 (Kiellands samlinger, pakke 2-3) skjøtet Kornelius Middeltun til Sr Tønnes Olsen hus nummer 303 i Hospitalgaten for 260 riksdaler.

 

14.3.1798 (Kiellands samlinger, pakke 2-3) skjøtet Sven Hansen Rise til Peder Pedersen Håland hus nummer 396 i nye Kirkegårdsstredet for 40 riksdaler.

 

14.3.1798 (Kiellands samlinger, pakke 2-3) skjøtet Peder Pedersen Håland til Sven Hanssen Rise hus nummer 142 i Bækkestredet (Bakkstredet?) for 80 riksdaler.

 

19.3.1798 (Kiellands samlinger, pakke 2-3) skjøtet Sakarias Olsen Sande til Knut Tormodsen hus nummer 422 i Øvre Strandgate for 20 riksdaler.

 

19.3.1798 (Kiellands samlinger, pakke 2-3) skjøtet Didrik N Smith til Mogens Svendsen Lenne hus nummer 75 i Valberggaten for 45 riksdaler.

 

28.3.1798 (Kielland, pakke 2-3) auksjonsskjøte til konsumpsjonsbetjent Thomas Lassen på 424 i Øvre Strandgate for 65 riksdaler.

 

30.3.1798 (Kiellands samlinger, pakke 2-3) skjøtet Nils Eriksen Kleppe til urmaker Lars Leganger Salkvist hus nummer 295 i Urgaten for 320 riksdaler.

 

30.3.1798 (Kiellands samlinger, pakke 2-3) skjøtet matros Andreas Eliasens hustru Karen Kristine Nilsdatter Bråstein til Rasmus R Søndelands enke Doretea Olsdatter hus nummer 156 i Bakkestredet for 100 riksdaler.

 

30.3.1798 (Kiellands samlinger, pakke 2-3) auksjonsskjøte til hattemaker Johan Konrad Matt på en åkergrunn i Gaten til Bakken for 49 riksdaler 1 ort.

 

3.4.1798 (Kiellands samlinger, pakke 2-3) skjøtet Erik Larsen Lode til Nils Larsen Horpestad hus nummer 384 i Kleven for 36 riksdaler.

 

4.4.1798 (Kiellands samlinger, pakke 2-3) skjøtet Daniel Sørensen Woufle til jekteskipper Lars Ølberg hus nummer 12 på Skandseberget for 550 riksdaler.

 

4.4.1798 (Kiellands samlinger, pakke 2-3) skjøtet Gabriel Gabrielsen Åse til Ole Tørresen Forhus hus nummer 377 i Klevegaten for 60 riksdaler.

 

7.4.1798 (Kiellands samlinger, pakke 2-3) skjøtet Robert Mikkelsen til Knut Knutsen Tjensvoll hus nummer 207 (?) i Bergstredet for 86 riksdaler, videre solgte 10.4.1798 til Ole Olsen Tiåland for 90 riksdaler.

 

20.4.1798 (Kiellands samlinger, pakke 2-3, side 98) skjøte fra skipskaptein Ivar Gjøde Westlye til Sven Hammerbøen på hus 331 på Skagen for 520 riksdaler.

 

20.4.1798 (Pantebok side 190, Kiellands samlinger, pakke 2-3, side 98 og SAS, Panteregister AC2, side77a) skjøte fra Kristian Lund til bakersvenn Jens Hansen Lindal på hus 343 på Torget for 550 riksdaler. To etasjer og murt kakkelovn, kopperkjel. Tilliggende grunn og hage.

 

23.4.1798 (Kiellands samlinger, pakke 2-3) skjøte fra enke Anna Engel Ohsorg til skipper Knut Holm på hus 479 i Nedre Strandgate for 599 riksdaler.

 

1.5.1798 (Kiellands samlinger, pakke 2-3) auksjonsskjøte til Helmik Gabrielsen på et oppryddet og med steingjerde innhegnet jordestykke eller plass kalt Vasskleven her i byen for 65 riksdaler 1.4.

 

3.5.1798 (Kiellands samlinger, pakke 2-3) ble branntaksert … Cap Børge Petersen v Fyren eiende og iboende hus med tilhørigheter beliggende ved Bredevannet i nærheten av byen, nummer 563.

 

19.5.1798 (SAS, Panteregister AC2, side 77c) pantsatte Jens Saxe Lindal til Mikael Saxe for 600 riksdaler i 343. Slettet 14.5.1804.

 

31.5.1798 (Kiellands samlinger, pakke 2-3) skjøtet Marta enke etter Jon Jakopsen til Marta Abrosius hus nummer 65 (?) i Gaten til Østervåg.

 

19.6.1798 (Kielland, pakke 2-3) skjøte fra Guttorm Olsen Dahl til Ivar Gjøte Westly på Øvre Strandgate 445 for 220 riksdaler.

 

20.6.1798 (Kiellands samlinger, pakke 2-3) skjøtet Kornelius Middeltun til Johan J Bennetter hus nummer 288 i Urgaten for 280 riksdaler.

 

30.6.1798 (Kiellands samlinger, pakke 2-3) auksjonsskjøte til skredder Søren Mortensens enke Marte Børresdatter Hjelm på hus 219 i Vevergaten for 110 riksdaler.

 

27.7.1798 (Kiellands samlinger, pakke 2-3, side 98) auksjonsskjøte til Berdinius Pedersen Løge på 329 på Skagen for 52 riksdaler. 24.10.1797 (SAS) er 329 Berdines Pedersen.

 

7.8.1798 (Kiellands samlinger, pakke 2-3) skjøtet borger og skipper Ingver Paulsen til borger og skipper Thomas Jan Tomsen hus 418 i Øvre Strandgate for 190 riksdaler.

 

18. og 21.8.1798 (Kiellands samlinger, pakke 2-3, side 98) ble taksert: Andreas Felthus og grunn (nummer 333 på Skagen) til 380 riksdaler, Frantz Schultz Blomhofs hus og grunn til 320 riksdaler, Jakop Faaes vånings- og sjøhus til 800 riksdaler (nummer 39 på Kuholmen) og kaptein Heusnes hus og grunn til 305 riksdaler.

 

25.8.1798 (Kiellands samlinger, pakke 2-3) auksjonsskjøte til gullsmed Frantz Schultz Blomhoff på hus 311 i Østre Bredevannsgate for 381 riksdaler.

 

25.8.1798 (Kiellands samlinger, pakke 2-3) auksjonsskjøte til kaptein Kristian Fredrik v Heusner på hus 310 i Østre Bredevannsgate for 380 riksdaler.

 

27.8.1798 (Kiellands samlinger, pakke 2-3) ble møllebygger Fredrik Petersen hus nummer 475 i Nedre Strandgate taksert til 1030 riksdaler.

 

2.9.1798 (Kiellands samlinger, pakke 2-3) skjøtet borger og skipper Tore Husebø til Mm Elisabet enke etter Kielland Smiths hus nummer 190 i Sølvbergaten for 320 riksdaler.

 

10.9.1798 (Kiellands samlinger, pakke 2-3) skjøtet Tormod Hermansens enke Astri Pedersdatter til Tore Rasmussen Tiødløs hus nummer 144 i Bakkegaten for 65 riksdaler.

 

15.9.1798 (Kiellands samlinger, pakke 2-3) auksjonsskjøte til Omund Sivertsen Halleland på 402 i Øvre Strandgate for 245 riksdaler.

 

25.9.1798 (Kiellands samlinger, pakke 2-3) skjøtet Johannes Gundersen Hove til Jonas Torstensen Byberg hus nummer 368 i Nedre Bredevannsgate for 42 riksdaler.

 

26.9.1798 (Kiellands samlinger, pakke 2-3) skjøtet Jonas Torstensen Byberg til jomfru Anna Leganger Butler hus nummer 485 i Gaten Opp og Ned for 135 riksdaler.

 

28.9.1798 (Kiellands samlinger, pakke 2-3) skjøtet inspektørene for Stavanger fattigvesen til Torkild Larsen Brød hus nummer 271 i Gaten til Verket for 120 riksdaler.

 

16.10.1798 (Kiellands samlinger, pakke 2-3) skjøtet fattigvesenets inspektører til Søren Olsens enke Elen Kristine Olsdatter hus nummer 502 på Bjerget for 10 riksdaler.

 

3.11.1798 (Kiellands samlinger, pakke 2-3) skjøtet Helmik Gabrielsen til matros Johannes Jensen Hveding hus nummer 381 i Klinkenberg for 49 riksdaler.

 

16.11.1798 (Kiellands samlinger, pakke 2-3) skjøtet skomaker Peder Olsen til Lars Bertelsen Gay hus nummer 58 på Broen for 190 riksdaler.

 

16.11.1798 (Kiellands samlinger, pakke 2-3) skjøtet Elling Olsen Sigvalland til matros Torger Jakopsen Sola hus nummer 220 i Vevergaten for 110 riksdaler.

 

19.11.1798 (Kiellands samlinger, pakke 2-3) skjøtet Tore Rasmussen Tiødløs til Enok Enoksen Jåtten hus nummer 297 i Østre Bredevannsgate for 156 riksdaler.

 

29.11.1798 (Kielland, pakke 2-3) skjøte fra Omund Sivertsen Hatteland til G S Kielland på 402 i Øvre Strandgate for 265 riksdaler.

 

1.12.1798 (Kiellands samlinger, pakke 2-3) skjøtet Tore Bjørnsen Vatne til Antved Antvedsen From hus nummer 148 i Bakkestredet for 120 riksdaler.

 

1.12.1798 (Kiellands samlinger, pakke 2-3) skjøtet Ole Gabrielsen Bukneberg til Kolben Gregoriussen Kroe hus nummer 98 på Bakken for 197 riksdaler.

 

10.12.1798 (Kielland, pakke 2-3) skjøte fra Jens Peter Quibelius til inspektør Hviid på en kornåker med en påstående liten teglhengt lade mellom Øvre og Nedre Strandgate for 32 riksdaler.

 

11.12.1798 (Kiellands samlinger, pakke 2-3) auksjonsskjøte til Inger Larsdatter på hus 102 for 60 riksdaler 2 ort.

 

22.12.1798 (Kiellands samlinger, pakke 2-3) skjøtet Børge Rosenkilde til skomaker Brenning hus nummer 321 i Brattegaten for 399 riksdaler.

 

22.12.1798 (Kiellands samlinger, pakke 2-3) skjøtet pike Karen Svendsdatter til matros Jonas Jensen Frøyland hus nummer 141 i Bakkegaten for 84 riksdaler.

 

29.12.1798 (Kiellands samlinger, pakke 2-3) skjøtet innvåner Jens Peter Qvibelius til borger og skipper Østen Tørresen Sunde våningshus nummer 499 i Nedre Strandgate samt et fehus nummer 500 på Bjerget for 600 riksdaler.

 

31.12.1798 (Kiellands samlinger, pakke 2-3) skjøtet Østen Toresen Sunde til J P Qvibelius hus nummer 14 på Kuholmen for 370 riksdaler.

 

31.12.1798 (Kiellands samlinger, pakke 2-3) skjøtet Ole Svendsen Vagle til matros Søren Svendsen Ølberg hus nummer 394 i nye Kirkegårdsstredet for 140 riksdaler.

 

1799

 

8.1.1799 (Kiellands samlinger, pakke 2-3, side 99) skjøtet Else Jensdatter Ask til borger og skipper Diderik N Smith hus 315 i Østre Bredevannsgate for 298 riksdaler.

 

12.1.1799 (Kiellands samlinger, pakke 2-3, side 99) skjøtet Endre Kristoffersen Kvies enke Ingeborg Olsdatter til matros Endre Ånonsen Bø hus nummer 526 i Blidensolstredet for 76 riksdaler.

 

14.1.1799 (SAS, Pantebok 7a for Stavanger, folie 220b) solgte Johan Garman eier av Utstein kloster de såkalte Sankt Olufs grunder beliggende i Stavanger by til kaptein Klow og arvinger, etter hans avdøde justisråd Kristoffer Garmann av 6.6.1780 i kjøpet med Utstein kloster gård, etter den danske adelsmann justis- og kanseliråd Herlof Trolles skjøte av 28.6.1700. De selges med tilhørende grunnleier 7 riksdaler 30 skilling årlig. Leien betales til kaptein Klow fra Mikkelsdag (29.9.) 1798. Klow har betalt 130 riksdaler. Skrevet på Utstein kloster. Vitner B Rosenkilde og Jakop de Rytter.

 

15.1.1799 (Kiellands samlinger, pakke 2-3, side 99) skjøtet innvåner Hans Kristoffer Nilsen Bore til sønnen Samuel Hansen Bore hus nummer 300 i Østre Bredevannsgate for 60 riksdaler.

 

18.1.1799 (Kiellands samlinger, pakke 2-3, side 99) skjøtet innvåner Anders Ellingen til Samuel Enersen Jåsund hus nummer 224 i Vevergaten for 30 riksdaler.

 

6.2.1799 (Kiellands samlinger, pakke 2-3, side 99) skjøtet Ole Reiersen Sandnes til Ole Svendsen Vagle hus nummer 84 i Pottemakerstranden for 76 riksdaler.

 

18.2.1799 (SAS, Pantebok 7a for Stavanger, side 220b) var Guri Henriksdatters obligasjon til Endre Sivertsen på 48 riksdaler datert 2. og tinglyst 9.7.1798, innfridd og betalt av Endre Kristoffersen Kvias enke Ingeborg Olsdatter.

 

18.2.1799 (Kiellands samlinger, pakke 2-3) ble det foretatt taksering av prost Gillebøl på St Pedersgjerdet i nærheten av byen til enkesetet for hans hustrus oppførte hus betegnet som nummer 564. Flere detaljer er gitt.

 

1.3.1799 (Kiellands samlinger, pakke 2-3, side 99) skjøtet innvåner Peder Johnsen Bore til Stavanger Fattigvesen hus nummer 324 i Lille Urgaten som var innkjøpt til et spinne- og arbeidshus for 48 riksdaler 17 på vilkår av at selger og hustru deri skulle nyte fritt husly, lys og varme til sin død.

 

14.3.1799 (Kiellands samlinger, pakke 2-3, side 99) auksjonsskjøte til smed Peder Kristoffersen Tilon på hus nummer 450 i Øvre Strandgate med tilliggende åkergrunner for 230 riksdaler. Videre hus nummer 451 i Øvre Strandgate med åkergrunn for 20 riksdaler.

 

20.3.1799 (Kiellands samlinger, pakke 2-3, side 99) skjøtet Jens Olsen Reimes enke og sønn Tosten Harboe Reime til sønnen Johan Henrik Reime på dødsbohuset nummer 177 i Østervåggaten samt et båtnaust på Kjerringholmen for 400 riksdaler.

 

29.3.1799 (Kiellands samlinger, pakke 2-3, side 99) skjøtet innvåner Ole Eriksen Tvihaug til glassmester Tollak Olsen Tytland hus nummer 115 i Holmegaten med åkerhage og hagegrunn for 270 riksdaler.

 

2.4.1799 (Kiellands samlinger, pakke 2-3) skjøte fra Ole Krags enke Engel Marie til datteren Helena Rebekka Krag på 473 i Nedre Strandgate for 190 riksdaler.

 

6.4.1799 (Kiellands samlinger, pakke 2-3, side 99) skjøtet Klaus Olsens enke Kirsten Hveding til apoteker C M Zetlitz på hus 126 i Holmegaten for 180 riksdaler.

 

6.4.1799 (Kiellands samlinger, pakke 2-3, side 99) skjøtet Jonas Færøe til Jakop Jakopsen Nordre Sunde hus nummer 111 i Holmegaten med grunn, hage og åker for 500 riksdaler.

 

8.4.1799 (Kiellands samlinger, pakke 2-3, side 99) skjøtet Sven Simonsen Grødem til Jakop Jakopsen Nordre Sunde en grunn eller innplanket hage mellom Valberget og Holmegaten for 30 riksdaler.

 

9.4.1799 (Kiellands samlinger, pakke 2-3) skjøtet Johan Fredrik Brenning til president Femmers enke fru Sofia Amalia Suhm hus nummer 321 i Brattegaten for 500 riksdaler.

 

10.4.1799 (Kiellands samlinger, pakke 2-3, side 99) skjøtet Ole Olsen Tiåland til Iver Håversen Meltvedt hus nummer 207 (?) i Bergstredet for 146 riksdaler.

 

12.4.1799 (Kiellands samlinger, pakke 2-3) skjøte fra mekanikus Fredrik Petersen til kasserer Bukkholm på hus 475 i Nedre Strandgate for 1250 riksdaler.

 

13.4.1799 (Kiellands samlinger, pakke 2-3, side 99) skjøtet Lars Isak Torkildsen til Rasmus Engelbretsen hus nummer 97 på Bakken for 65 riksdaler.

 

20.4.1799 (Kielland, pakke 2-3) auksjonsskjøte fra Lars Gundersen Høneland til postmester J de Rytter på en åker mellom Bergene og Øvre Strandgate for 32 riksdaler 1 ort.

 

20.4.1799 (Kiellands samlinger, pakke 2-3) auksjonsskjøte til gatevekter Sven Pedersen på hus 377 i Klevegaten for 26 riksdaler 2 ort.

 

Natten mellom 20.4 og 21.4.1799 (Kiellands samlinger, pakke 2-3) brant Møllen til Fredrik Pettersen.

 

26.4.1799 (Kiellands samlinger, pakke 2-3) skjøtet Jens Peter Qvibelius til konsumpsjonsbetjent Ole Kleppe hus nummer 14 på Kuholmen for 450 riksdaler.

 

27.4.1799 (Kiellands samlinger, pakke 2-3) auksjonsskjøte til innvåner Ole Olsen Tiåland på hus 87 på Bakken for 49 riksdaler 1 ort 12 skilling.

 

27.4.1799 (Kiellands samlinger, pakke 2-3) skjøtet Ole Larsen Kleppe til Palle Pallesen hus nummer 491 i Gaten Opp og ned for 200 riksdaler.

 

1.5.1799 (Kiellands samlinger, pakke 2-3) skjøtet regimentskvartermester Hans Monsen Visnes til doktor medicus Hans Munk hus nummer 319 i Brattegaten for 750 riksdaler.

 

3.5.1799 (Kiellands samlinger, pakke 2-3) skjøte fra Johan J Bennetter til Herkules Weyer Sundt på 339 i Torvegaten for 1599 riksdaler 95 skilling.

 

3.5.1799 (Kiellands samlinger, pakke 2-3) auksjonsskjøte til Johan J Bennetter på hus 292 i Urgaten for 168 riksdaler. Huset solgt videre 15.5.1799 til skomaker Joh Fr Brenning for 180 riksdaler.

 

4.5.1799 (Kiellands samlinger, pakke 2-3) skjøtet Tore Eriksen til Rasmus Engelbretsen hus 210 i Lerkesvingen for 61 riksdaler.

 

4.5.1799 (Kiellands samlinger, pakke 2-3) skjøtet Rasmus Engelbretsen til Tore Eriksen hus nummer 97 på Bakken for 65 riksdaler.

 

6.5.1799 (Kiellands samlinger, pakke 2-3) skjøte fra regimentkvartermester Winde til matros Nils Nilsen på hus nr 107 på Bakken for 12 rd. Tinglyst 1801.

 

17.5.1799 (Kiellands samlinger, pakke 2-3) auksjonsskjøte til toll- og konsumpsjonsbetjent Abraham Felthus på Lars Gundersen Hønelands tidligere hus nummer 376 i Klevegaten for 151 riksdaler.

 

30.5.1799 (Kiellands samlinger, pakke 2-3) skjøtet skjøtet Lars Johannesen Vasvåg til snekker Sven Olsen Storhaug hus 49 på Kuholmen for 396 riksdaler.

 

31.5.1799 (Kiellands samlinger, pakke 2-3) auksjonsskjøte til skreddersvenn Andreas Becker på hus 117 (gammelt nummer?) i Holmegaten for 210 riksdaler.

 

20.6.1799 (Kiellands samlinger, pakke 2-3) skjøtet Lars Johannesen Vasvåg til Torkild Pedersen Klinkenberg på hus nummer 8 på Skanseberget for 195 riksdaler.

 

20.6.1799 (Kiellands samlinger, pakke 2-3) skjøtet Torkild Pedersen Klinkenberg til Lars Johannesen Vassvåg hus nummer 82 i Pottemakerstranden for 100 riksdaler.

 

29.6.1799 (Kielland, pakke 2-3) auksjonsskjøte til kjøpmann Joh Henr Dahl på Øvre Strandgate 432 med tilliggende uthus, hage, løkke og festejord på Eiganes for 601 riksdaler.

 

4.7.1799 (Kiellands samlinger, pakke 2-3) skjøtet Anders Tollefsen Rege til innvåner og jektefører Askild Østensen hus nummer 206 i Bergstredet for 99 riksdaler.

 

12.7.1799 (Kiellands samlinger, pakke 2-3) auksjonsskjøte til styrmann Hans Både på avdøde Maren Bores dødsbos hus nummer 370 (?) i østre Bredevannsgate for 220 riksdaler.

 

17.7.1799 (Kiellands samlinger, pakke 2-3) skjøtet borger og skipper Petter Hansen Østebø til skipper Tor Torsen hus nummer 381 i Klinkenberg for 25 riksdaler.

 

24.7.1799 (SBA, Diverse arkiv, enke 404) festet Hospitalet til Torkel Larsen en husgrunn med hage. Strekker seg opp til Berget. Noen mål oppgitt. På den østrte side Rasmus Birkeland. Årlig grunnleie på 24 skilling skal betales 11. desember.

 

26.7.1799 (Kiellands samlinger, pakke 2-3) auksjonsskjøte til innvåner Nils Nilsen Egvåg på hus 58 på Bakken for 46 riksdaler.

 

29.7.1799 (Kiellands samlinger, pakke 2-3) skjøtet byfogd Løwold til Ole Engelsen Kortsen hus nummer 74 i Valberggaten med sjøhus, brygge, hage og grunder for 1350 riksdaler.

 

19.8.1799 (Kiellands samlinger, pakke 2-3, side 100) auksjonsskjøte til Lars Rasmussen Vignes på hus 108 på Bakken for 74,5 riksdaler.

 

28.8.1799 (Kiellands samlinger, pakke 2-3, side 100) skjøtet Korn. Middeltun til Gabriel S Kielland et naust eller sjøhus nummer 81 i Pottemakerstranden.

 

30.8.1799 (Kiellands samlinger, pakke 2-3) auksjonsskjøte fra mousterskriver Fridrik Rosenkilde på en hagegrunn på Skagen, som bebos av Johannes Willumsen for 2 riksdaler 8 skilling.

 

9.9.1799 (Kiellands samlinger, pakke 2-3, side 100) auksjonsskjøte til Ploug&Sundt på avdøde Mme Kiellands dødsbos sjøhus nummer 252 på Jorenholmen for 326 riksdaler.

 

18.9.1799 (Kiellands samlinger, pakke 2-3, side 100) var Ole Smith Plougs enke Henrika Maria Frantzen nå gift med Hans G B Sundt. De pantsatte deres eiendommer som ble drevet sammen til Overformynderiet for 2500 riksdaler.

 

18.9.1799 (Kiellands samlinger, pakke 2-3, side 100) skjøtet innvåner Elling Hermansen til matros Anders Andersen Tasta på hus nummer 55 på Kuholmen for 290 riksdaler.

 

20.9.1799 (Kiellands samlinger, pakke 2-3, side 100) auksjonsskjøte til Karl Ernst August Wisenhutter på avdøde Mme Anders Paulsens dødsbos hus nummer 179 i Østevåggaten for 561 riksdaler.

 

20.9.1799 (Kiellands samlinger, pakke 2-3, side 100) skjøtet ble borger og snekker Sven Olsen Storhaugs hus nummer 49 på Kuholmen taksert til 350 riksdaler.

 

21.9.1799 (Kiellands samlinger, pakke 2-3, side 100) auksjonsskjøte til innvåner og jektefører Lars Ølbø på Jan Kiellands tidligere eiendom sjøhus nummer 263 på Jorenholmen for 277 riksdaler.

 

23.9.1799 (Kiellands samlinger, pakke 2-3, side 100) auksjonsskjøte til skipskaptein Andris Cany på hus nummer 7 på Skanseberget for 19 riksdaler.

 

30.9.1799 (Kiellands samlinger, pakke 2-3, side 100) skjøtet jomfru Anne Kristine German Torsen til snekker Ådne Osmundsen hus nummer 357 i Nye Kirkegårdsstredet for 130 riksdaler.

 

30.9.1799 (Kiellands samlinger, pakke 2-3, side 100) skjøtet Arne Jakopsen til innvåner Erik Olsen Bø hus nummer 373 i Klevegaten for 60 riksdaler.

 

18.10.1799 (Kielland, pakke 2-3) auksjonsskjøte til pike Helge Johannesdatter på hus 552 i Øvre Strandgate for 21 riksdaler. Hennes skjøte samme dag til Peder Jenssen for 34 riksdaler.

 

29.10.1799 (Kiellands samlinger, pakke 2-3, side 100) skjøtet skomaker Jonas Jonsen til P V Rosenkilde et naust i Sandviken for 44 riksdaler.

 

2.11.1799 (Kiellands samlinger, pakke 2-3, side 100) skjøtet Anna Malena enke etter Ommund Hage til sønnen skipper Johan Ommundsen Hag på våningshus og sjøhus nummer 52 på Kuholmen for 500 riksdaler.

 

4.11.1799 (Kiellands samlinger, pakke 2-3, side 100) skjøtet innvåner Ole Svendsen Vagle til matros Anders Eliasen Nordfjord hus nummer 84 i Pottemakerstranden for 90 riksdaler.

 

11.11.1799 (Kiellands samlinger, pakke 2-3, side 100) ble J J Bennetters hus nummer 288 i Urgaten taksert til 670 riksdaler.

 

11.11.1799 (Kiellands samlinger, pakke 2-3, side 100) skjøtet G S Kielland til Erik Ånonsen Grødem hus nummer 242 i Østervåggaten for 250 riksdaler.

 

18.11.1799 (Kielland, pakke 2-3) skjøte fra Børge Rosenkilde til sønnen Peder Valentinsen Rosenkilde på 484 i Nedre Strandgate for 900 riksdaler.

 

20.11.1799 (Kiellands samlinger, pakke 2-3, side 100) skjøtet innvåner Rasmus Engelbretsen til innvåner Omund Syvertsen Hatteland hus nummer 414 i Bækkestredet for 135 riksdaler.

 

25.11.1799 (Kiellands samlinger, pakke 2-3) ble møllen til mekanus Hr Fredrik Pettersen gjenoppbygd etter brannen og taksert på ny. Detaljert beskrivelse av (vind)møllen. Det var også anbrakt en vannmølle med vannhjul.

 

30.11.1799 (Kiellands samlinger, pakke 2-3, side 100) skjøtet kjøpmann H G B Sundt til skipskaptein Ole Knutsen Både hus nummer 19 i Vinterhagen for 150 riksdaler.

 

12.12.1799 (Kielland, pakke 2-3) skjøte fra Ådne Osmundsen til Tønnes Olsen Ullenhaug på 403 i Øvre Strandgate for 290 riksdaler.

 

14.12.1799 (Kiellands samlinger, pakke 2-3, side 100) auksjonsskjøte til innvåner Lars Rasmussen Borsok på hus nummer 358 i Vestre Bredevannsgate for 97 riksdaler.

 

14.12.1799 (Kiellands samlinger, pakke 2-3, side 100) overdro skomaker Peder Nilsen sitt hus nummer 72 i Valberggaten til sin sønn Erik Pedersen Rosendal.

 

17.12.1799 (Kiellands samlinger, pakke 2-3, side 100) skjøtet fra skipper Sivert Vølstads enke Ingeborg Larsdatter til doktor mædiana landphycicus Hans Munk på en eiendoms jordløkke på Kleven påstående lade- og fehusbygning for 450 riksdaler. Videre en åker – Andersåkeren – på Kleven for 17 riksdaler.

 

17.12.1799 (Kielland, pakke 2-3) skjøte fra Torstein Olsen til Ole Aslaksen Tunheim på 416 i Øvre Strandgate.

 

23.12.1799 (Kiellands samlinger, pakke 2-3 og original i SAS, PA 11 Kielland, PA 11, pakke 10B med Løwolds segl) auksjonsskjøte til G S Kielland på følgende eiendommer tilhørende Mme Birgitt avdøde Kiellands dødsbo: Kjøpmannsgården nummer 56 på Broen med alt tilhørende for 2499 riksdaler, en grunn på Broen for 20 riksdaler, en bordbrygge på Bakken for 61 riksdaler, de såkalte Hviddingsøs Holme for 1020 riksdaler og et naust på Plentingsholmen for 115 riksdaler.

 

28.12.1799 (Kiellands samlinger, pakke 2-3) skjøte fra G S Kielland til sorenskriver Johan Fredrik Hansen på gården nummer 56 på Broen med tilhørigheter for 1500.

 

1800

 

3.1.1800 (Kiellands samlinger, pakke 2-3, side 101) apotker Zetlitz hus i Holmegata nr 126 derved av nytt oppført bygning til farveri. (Blev nedrevet i slutten av 1802).

 

22.1.1800 (Kiellands samlinger, pakke 2-3) skjøtet Aslak PedersenReime til G S Kielland han hus nr 427 i Øvre Strandgate for 180 riksdaler.

 

25. og 17.1,1800 (Kiellands samlinger, pakke 2-3) ble det taksert Anders Husebøs sjøhus nr 250 på Jorenholmen til 250 riksdaler. Videre Johannes Olsen Ullandhaugs hus nr 357 i Øvre Strandgate for 90 rdl.

 

8.2.1800 (Kiellands samlinger, pakke 2-3) auksjonsskjøte til Sivert Wølstads enke på hus 368 i vestre Bredevannsgate for 181 rdl.

 

11.2.1800 (Kiellands samlinger, pakke 2-3) skjøte fra Svend Hermansen Jelsø til Lars Endresen Grødeland på hus nr 50 på Kuholmen for 270 rdl.

 

11.2.1800 (Kiellands samlinger, pakke 2-3) skjøte fra Lars E. Grødeland til Svend Herm, Jelsø på hus 33 i Vigen for 90 rdl.

 

20.2.1800 (Kiellands samlinger, pakke 2-3) auksjonsskjølte til borger glassmester Jens Sandal på hus nr 492 i Urgata for 200 rdl.

 

21.2.1800 (Kiellands samlinger, pakke 2-3) Rasmus Tastas enke Malta Bergesdatter til Elling Olsen Sigvelland på hus nr 383 på Kleven for 12 rdl.

 

1.3.1800 (Kiellands samlinger, pakke 2-3) skjøte fra Ploug & Sundt til Børge Rosenkilde på sjøhus nr 253 på Jorenholmen for 235 rdl.

 

6.3.1800 (Kiellands samlinger, pakke 2-3) auksjonskjøte til borger skipper Knut Sømme på sjøhus nr 262 på Jorenholmen for 258 rdl.

 

7.3.1800 (Kiellands samlinger, pakke 2-3) skjøte fra Siri Jonsdatter Rasmus Rasmussen Sands enke, til Ole Nilsen Hinna på hus 440 i Øvre Strandgate for 60 rdl.

 

10.3.1800 (Kiellands samlinger, pakke 2-3) skjøte fra inspektør Hvid til Aslak Pedersen Reimers på hus nr 433 i Øvre Strandgate for 48 rdl.

 

21.3.1800 (Kiellands samlinger, pakke 2-3) auksjonsskjøte til Børge Rosenkilde på hus nr 290 i Urgata med tilliggende bygninger for 501 rdl.

 

21.3.1800 (Kiellands samlinger, pakke 2-3) auksjonsskjøte til G S Kielland på hus nr 320 i Urgata for 226 rdl.

 

28.3.1800 (Kiellands samlinger, pakke 2-3) skjøte fra matros Endre Ånonsen Bøe til soldat Ådne Mogensen Ølberg på hus nr 526 i Blidensolstredet for 72 rdl.

 

9.4.1800 (Kiellands samlinger, pakke 2-3) auksjonsskjøte til bakermester Asbjørn Eriksen på hus 179 i Østervåggata for 517 rdl.

 

21.4. 1800 (Kiellands samlinger, pakke 2-3) skjøte fra borger høker Tønnes Olsen Ullandhaug til jekteskipper Lars Endresen Grødeland på hus nr 485 i gaten Opp og ned for 200 rdl. Dvs Andasmauet.

 

26.4.1800 (Kiellands samlinger, pakke 2-3) auksjonsskjøte til Tørres Bonnevie på Stavanger Kongsgård med tilliggende, beliggende under brannforsikring nr 354 for 2005 rdl.

 

12.5.1800 (Kiellands samlinger, pakke 2-3, side 101) auksjonsskjøte til M G B Sundt på sjøhus nr 256 på Jorenholmen for 241 rdl.

 

12.5.1800 (Kiellands samlinger, pakke 2-3, side 101) auksjonsskjøte til pige Ragnhild Jørgensdatter Tytland på hus nr 292 i Urgata for 210 riksdaler.

 

15.5.1800 (Kiellands samlinger, pakke 2-3, side 101) auksjonskjøte til styrmann Peder Olsen Luche(?) på hus nr 308 i Hospitalgata for 40 rdl.

 

20.5.1800 (Kiellands samlinger, pakke 2-3, side 101) auksjonsskjøte til bakersvend Ole Sørensen Sigveland på hus nr 401 i Øvre Strandgate for 376 rdl.

 

19.5.1800 (Kiellands samlinger, pakke 2-3, side 101) skjøte fra Ploug & Smith til Enok Enoksen Jåtten på hus nr 221 i Vevergata for 60 rdl. Dvs Søregata.

 

4.5.1800 (Kiellands samlinger, pakke 2-3, side 101) skjøte fra Ploug & Sundt til Kristian J Årsland på hus nr 266 i Skolebekkgata for 48 rdl.

 

3.6.1800 (Kiellands samlinger, pakke 2-3, side 101) skjøte fra Lars Endresen Grødeland til Torger Olsen Høyer på hus nr 485 i gata Opp og ned. For 160 rdl.

 

28.6.1800 (Kiellands samlinger, pakke 2-3, side 101) skjøte fra inspektør Hvid til skymand Lars Halvorsen på hus nr 118 i Holmegata for 350 rdl.

 

27.6.1800 (Kiellands samlinger, pakke 2-3, side 101) skjøte fra Johannes Jensen Fuglestad til Peder Olsen Jåtta på hus nr 195 i Sølvberggata for 280 rdl.

 

28.6.1800 (Kiellands samlinger, pakke 2-3, side 101) ble hattemaker Johan Conrad Maths hus nr 462 i Nedre Strandgate taksert til 550 rdl.

 

3.8.1800 (Kiellands samlinger, pakke 2-3, side 101) skjøte fra Johannes Jensen Hidevig til Henrik Nilsen Malde på hus nr 381 på Klinkenberg for 67 ½ rdl.

 

25.8.1800 (Kiellands samlinger, pakke 2-3, side 101) skjøte fra Børge Rosenkilde til Peder Pedersen Tysvær på hus nr 85 på Bakken for 180 rdl.

 

3.9.1800 (Kiellands samlinger, pakke 2-3, side 101) kontrakt mellom Torkild Pedersen og gullsmed David Lundberg om hus nr 80 i Skanseberget.

 

11.9.1800 (Kiellands samlinger, pakke 2-3, side 101) auksjonsskjøte til Torsten Harboe Reimes enke Maren Magdalene Jonsdatter på hus nr 174 i gata til Østervåg for 250 riksdaler.

 

20.9.1800 (Kiellands samlinger, pakke 2-3, side 101) skjøte fra apoteker C M Zetlitz til skreddermester Erik Loman på hus nr 126 i Holmegata en farvefabrikk sammested nr 126 litr B med inventar og en hage i gata til Østervåg (dvs Steinkargata) med iværende to små hus for 800 rdl.

 

20.9.1800 (Kiellands samlinger, pakke 2-3, side 101) skjøte fra skomaker Mikkel Olsen til kjøpmann Knut Lønning på et sjøhus eller naust nr 26 i Vigen med derved beliggende grunn for 100 rdl.

 

22.9.1800 (Kiellands samlinger, pakke 2-3, side 101) skjøte fra Torkild Pedersen Klinkenberg til gullsmed David Lundberg på hus nr 8 på Skanseberget for 150 rdl.

 

14.10.1800 (Kiellands samlinger, pakke 2-3, side 101) skjøte fra Ommund Asgautsen Husebø til Lars Larsen Hinna på hus nr 172 i gata til Østervåg for 90 rdl.

 

28.10.1800 (Kiellands samlinger, pakke 2-3, side 101) auksjonsskjøte til skipper Tor Torsen på hus nr 72 i Valberggata for 722 rdl.

 

28.10.1800 (Kiellands samlinger, pakke 2-3, side 101) skjøte fra Kristian Kristensen Bøe til Endre Endresen Grødeland på hus 428 i Øvre Strandgate for 196 rdl.

 

7.11.1800 (Kiellands samlinger, pakke 2-3, side 101) skjøte fra Anders Husebø den eldre til tidligere borger baker Peder Olsen Lind på hus nr 169 i gata til Østervåg for 590 rdl.

 

15.11.1800 (Kiellands samlinger, pakke 2-3, side 101) auksjonsskjøte til Ole Olsen Bryne på hus nr 341 på Torget for 799 rdl.

 

17.11.1800 (Kiellands samlinger, pakke 2-3, side 101) ble tidligere borger og baker Peder Olsen Linds hus nr 169 i gaten til Østervåg taksert til 520 rdl.

 

29.11.1800 (Kiellands samlinger, pakke 2-3, side 101) skjøte fra konsupsjonsbetjent Sven Simonsen Grødem til Margarete Boline Becker på hus nr 113 i Holmegata for 150 rdl.

 

8.12.1800 (Kiellands samlinger, pakke 2-3) skjøte fra Tollef Olsen Askes enke Åse Taraldsdatter til Ole Asbjørnsen Helland på hus nr 3 på Skanseberget for 26 rdl.

 

1801

11.1.1801 (Kiellands samlinger, pakke 2-3) auksjonsskjøte til konsupsjonsbetjent Sven Simonsen Grødem på hus nr 167 i gata til Østervåg for 16 rd.

 

11.1.1801 (Kiellands samlinger, pakke 2-3) auksjonsskjøte til konsumpsjonsbetjent Sven Simonsen Grødem på hus nr 167 i gaten til Østervåg for 227 ½ rd.

 

19.1.1801 (Kiellands samlinger, pakke 2-3) skjøte fra kjøpmann Kornelius Mikkelsen til kjøpmann Endre Evertsen på et sjøhus i Sandviken (i byen) for 400 rdl.

 

19.1.1801 (Kiellands samlinger, pakke 2-3) skjøte fra Torgeir Olsen til matros Torgeir Jakopsen Tasta på hus nr 446 i gaten til Bjerget for 95 rdl.

 

20.1.1801 (Kiellands samlinger, pakke 2-3) skjøte fra Ivar Tjærandsen til Torgeir Olsen på hus nr 514 i Nedre Strandgate for 16 rdl.

 

27.1.1801 (Kiellands samlinger, pakke 2-3) ble Hans G B Sundts iboende gård nr 334 på Skagen med tilhørende sjøhus og hage taksert til 2600 rd.

 

28.2.1801 (Kiellands samlinger, pakke 2-3) skjøte fra Mechtele Sofie Saxe Jens Jensen Berges hustru til prokurator Fredrik C Hansen på hus nr 460 i Nedre Strandgate for 398 rd.

 

2.3.1801 (Kiellands samlinger, pakke 2-3) skjøte fra snekkermester Sven Olsen Storhaug til Kristoffer Jakobsen Sandviken på hus nr 204 i Bergestredet for 40 rd.

 

6.3.1801 (Kiellands samlinger, pakke 2-3) skjøte fra John Olsen Wassbø til farger Engelbret Gulliksen på hus nr 228 i Vevergata for 95 rd.

 

12.3.1801 (Kiellands samlinger, pakke 2-3) skjøte fra Johan Hensrik Reime til kjøpmann Helmik Gabrielsen på et naust eller sjøhus nr 162 på Kjerringholmen for 49 rd.

 

17.3.1801 (Kiellands samlinger, pakke 2-3) skjøte fra Ådne Mogensen Ølberg til kommandersersjant Erik Olsen Bryne på hus nr 526 i Bo… stredet.

 

18.3.1801 skjøte fra Thomas Sørensen Mølb til Peter Tygesen Jensen på hus nr 12 i Holmegata for 300 rd.

 

27.3.1801 (Kiellands samlinger, pakke 2-3) skjøte fra Karen Grønbekk Lund enke etter kontrollør Thielmanns til Asbjørn Olsen Høyland på hus nr 188 i Østervåggaten for 450 rd.

 

7.4.1801 (1800?) (Kiellands samlinger, pakke 2-3) kjøpmennene Helmik Gabrielsen og G W Rosenkilde skriftlige forening om innflytting i den sistes sjøhus og den førstes rett til fremdeles å beholde utsikten fra to vinduer som vender ut i den nedre hagegrunn.

 

18.4.1801 (Kiellands samlinger, pakke 2-3) skjøtet munsterskriver Rosenkilde til Erik Eriksen Netland den såkalte Arnegårds åker med påstående kornlade og to tilhørende grunner for 310 rd.

 

6.5.1801 (Kiellands samlinger, pakke 2-3) skjøte fra Jakop Jakopsen Sunde til madam Anne Helene enke etter Jens Bersagel på en hagegrunn lige overfor hans iboende hus nr 111 i Holmegata for 30 rd.

 

14.5.1801 (Kiellands samlinger, pakke 2-3) skjøte fra Ole Bryne til Karl E A Weisenhuetter på hus nr 289 i Urgata for 750 rd (2.5.1801 taksert til 520 rd).

 

26.5.1801 (Kiellands samlinger, pakke 2-3) skjøte fra Ommund Holgersen til Ole Helgesen Dagsland på hus nr 45 på Kuholmen for 90 rd.

 

30.6.1801 (Kiellands samlinger, pakke 2-3) auksjonsskjøte til Knut Lønning på en grunn på Bakken tidligere tilhørende B S Kielland for 3 rd 56b.

 

30.6.1801 (Kiellands samlinger, pakke 2-3) skjøte fra norger jekteskipper Anders Houe til sønnen Lars Houe på hus nr 244 i Jorenholmenstredet for 280 rdl. Dvs Klubbgata.

 

8.7.1801 (Kiellands samlinger, pakke 2-3, ark 62) auksjonsskjøte til G S Kielland på Rasmus Rasmussens dødsboes hus nr 388 på Kleven.

 

27.7.1801 (Kiellands samlinger, pakke 2-3, ark 62) auksjonsskjøte til skipper Axel Wetlye på hus nr 146 lit C (B?) i Bakkestredet for 200 rd.

 

30.7.1801 (Kiellands samlinger, pakke 2-3, ark 62) skjøte fra Asbjørn Eriksen til høker John Olsen Wasbøe på vån- og sjøhus nr 179 i Østervåggaten for 517 rd.

 

30.7.1801 (Kiellands samlinger, pakke 2-3, ark 62) skjøte fra Engelbret Gulliksen Furre til Asbjørn Eriksen på hus nr 228 i Vevergata for 150 rd.

 

6.8.1801 (Kiellands samlinger, pakke 2-3, ark 62) skjøte fra G S Kielland til kone Joren Halvorsdatter på hus nr 427 i Øvre Strandgate for 24 rd.

 

15.8.1801 (Kiellands samlinger, pakke 2-3, ark 62) skjøte fra sorenskriver Laurits Bentzen Trap på svogeren Tørres Bommers vegne til G S Kielland på Kongsgård med tilliggende for 2224 rd.

 

17.8.1801 (Kiellands samlinger, pakke 2-3, ark 62) auksjonsskjøte til høker Tårland på hus nr 6 på Skanseberget for 90 rd. Huset videresolgtes 18.8.1801 til Sven Eriksen Hår for 90 riksdaler.

 

18.8.1801 (Kiellands samlinger, pakke 2-3, ark 62) skjøte fra fiskehandler Sven Eriksen Haar til høker Mogens Bentsen Tårland på hus nr 10 på Skanseberget for 190 rd.

 

9.9.1801 (Kiellands samlinger, pakke 2-3, ark 62) skjøte fra Coffardil kaptein Mikael Saxe til Hans Isaksen Tjensvoll på hus nr 436 i Øvre Strandgate med tilhørigheter for 300 rd.

 

1.10.1801 (Kiellands samlinger, pakke 2-3, ark 62) auksjonsskjøte til G S Kielland på hus 234 i Vevergata for 150 rd. Solgt videre 2.10 til Hans Johanessen for 200 rd.

 

26.10.1801 (Kiellands samlinger, pakke 2-3, ark 62) gavebrev fra Didrik Bahs enke til stesønnen Anders Bahs på hus nr 140 i gaten til Østervåg.

 

2.11.1801 (Kiellands samlinger, pakke 2-3, ark 62) skjøte fra C M Zetlitz til Ole Olsen Vige på hus nr 119 i Holmegata for 99 ½ rd.

 

6.11.1801 (Kiellands samlinger, pakke 2-3, ark 62) auksjonsskjøte til smeden Jon Jonsen Galde på hus nr 132 i gaten til Østervåg for 101 rd.

 

6.11.1801 (Kiellands samlinger, pakke 2-3, ark 62) skjøte fra Jens Eliesen til skipskaptein Joakim Petter Schmitt på hus nr 418 i Øvre Strandgate for 195 rd.

 

9.11.1801 (Kiellands samlinger, pakke 2-3, ark 62) skjøte fra jekteskipper Anders Houe til sønnen Gregorius Andersen Hauge på nybygget hus i Jorenholmgata for 200 rd. Festebrev fra Hospitaletforstanderen til Gregorius Hauge på en av denne leiet grunn på Jorenholmen, hvorav årlig svarer 12 skilling i leie. Datert 9.11.1917 (sic!).

 

14.11.1801 (Kiellands samlinger, pakke 2-3, ark 62) skjøte fra Tønnes Olsen til skipper Johan Monsen Kolnæs på hus nr 174 i gaten til Østervåg for 298 rd.

 

17.11.1801 (Kiellands samlinger, pakke 2-3, ark 62) skjøte fra Lars Anfinnsens enke Sissil Larsdatter Brimse til Asgaut Asgautsen Weritsland på hus nr 293 i Ugata for 100 rd.

 

17.11.1801 (Kiellands samlinger, pakke 2-3, ark 62) skjøte fra Asgaut Asgautsen Vertsland til Sissil Larsdatter Brimse på hus nr 280 i gaten til Verket for 100 rd.

 

18.11.1801 (Kiellands samlinger, pakke 2-3, ark 62) skjøte fra vaktmester J M Faust til gullsmed David Lundberg på hus nr 7 på Skanseberget for 30 rd.

 

27.11.1801 (Kiellands samlinger, pakke 2-3, ark 62) skjøte fra konsupsjonsbetjent Halvor Kvale til Abraham Iskasen Tjensvoll på hus nr 362 i Vestre Bredevannsgate for 80 rd.

 

1.12.1801 (Kiellands samlinger, pakke 2-3, ark 62) skjøte fra Kristian Andersen Tasta på hus nr 446 i gaten til Berget for 102 rd.

 

7.12.1801 (Kiellands samlinger, pakke 2-3) skjøte fra G S Kielland til matros Mikael Røhl på hus nr 388 på Kleven for 75 rd.

 

17.12.1801 (Kiellands samlinger, pakke 2-3) skjøte fra Enok Enoksen Jåttå til Erik Halvorsen klokker på Rennesøy på hus nr 297 i Østre Bredevannsgate for 194 rd.

 

10.12.1801 (Kiellands samlinger, pakke 2-3) skjøte fra kjøpmann Børge Rosenkilde til sønnen Bendiks Rosenkilde på

* hans iboende gård nr 464 i Nedre Strandgate for 2000 rd

* den såkalte Hermans hus under nr 464 for 500 rd

* et sjøhus nr 253 på Jorenholmen for 700 rd

* et sjøhus nr 254 på Jorenholmen med tilhørende jekteoppheng for 500 rd

* et naust på Jorenholmen nr 258 for 120 rd

* halvdelen av en bordbrygge under Valberget for 100 rd.

 

10.12.1801 (Kiellands samlinger, pakke 2-3) skjøte fra Børge Rosenkilde til sønnen P V Rosenkilde på halvdelen i en bordbrygge under Valberget for 100 rd.

 

1802

 

 

1804

30.4.1804 (Kiellands samlinger, pakke 2-3, side 101) anmeldes at farverhuset nr 340 tilhørende C M Zetliz var nedbrudt.