Kongens grunnleie av Stavanger by 1725

 

Av Arne Kvitrud, Sondre Nordheimsgate 9, 4021 Stavanger.

Versjon 17.11.2006.

 

Retur

 

Lista nedenfor angir hvilke eiendommer som kongen (staten) eide i Stavanger, hvem som betalte grunnleie og hvor mye. Grunnleie var en slags festeavgift, der den som betalte avgiften disponerte tomta så lenge grunnleien ble betalt, og kunne bygge hus på den. Beløpene er oppgitt i henholdsvis riksdaler, ort og skilling. Det ble regnet 96 skilling for en riksdaler.

 

Tabellen er avskrift fra en fotokopi fra Axel C. Kiellands avskrift i Stavanger Byarkiv, pakke 2, legg 3, ark nummer 119. Lista er datert 27.4.1726, men Kielland oppgir at den er for 1725.

 

Avskriften er gjort etter beste skjønn. Som med all håndskrift har hver person sine særegenheter! Er en usikker på avskriften bør en sjekke med originalen. Håndskriftene er rimelige klare og tydelige. Der avskriften har b = skilling, har jeg skrevet skilling. Som regel er det bare skrevet tallet, og underforstått skilling. Jeg har der lagt til skilling.

 

Jeg har brukt fet skrift på overskriftene for å skille dem ut, uten at overskriftene er markert med annet enn understreking hos Kielland. Kielland har streket under mange navn. Jeg er usikker på om det er slik i originalen, se jeg har utelatt det her. Eiendommene listet etter ”Gaden derfra ned i Østervog” dekker mer enn dette området, så det mangler trolig en overskrift enten i originalen eller avskriften. Riborg Bugge og de som følger etterpå bodde på Skagen, så kommer noen på Torget og så resten på Strandsida.

 

Forkortelser og ordforklaringer:

Sl. = salig = avdød

Hauge = hage

?? er mine spørsmålstegn basert på den Kielland har skrevet

 

Specifikation paa Grunde udj Stavanger Bye, hvoraf Kgl Maj nyder Grundleyen, som aarlig af Byfogden oppebæres:

 

Fra Broen til Koholmen

Peder Jensen Sunde af paa boende Grund 32 skilling

af et stocke Haugepladtz 6 skilling

Frederice Voigt af paaboedne Grund 24 skilling

Friderick Saxe af paaboende Grund 27 skilling

 

Paa Valberget

Jend Joensen af et Søhus Grund 6 skilling

Eilert Hansen af paaboedne Grund 8 skilling

af en Søhusgrund dernæst 8 skilling

Torchild Andbiørnsen af paaboend Grund 8 skilling

Knud Olsen Fløtmand 8 skilling

 

Videre paa den nordre side af Valberget op efter Gaden:

Reier Haagensen 6 skilling

Giertrud Larsdatter 8 skilling

Jens Olsen 12 skilling

Theophelus Schancke 20 skilling

Jonas Wessel 20 skilling

Cornelius Halvorsen 140 skilling

Sl Sander Joensens Enke af en paaboende Grund og Hauge 52 skilling

Christopher Olsen af paaboend Grund 12 skilling

 

Pottemagerstranden

Herman Jacobsen af eiende Grund 16 skilling

og af Einer Tostensens forhen tilhørende Grund 24 skilling

Noch af et Søhus tvert over Gjertrud Berentsdatter af en paaboeden Grund og en halv Baadstøe 14 skilling

Sl Sander Jonsens Enke af et Søhus 12 skilling

af en halv Baadstø 4 skilling

Sl Omund Kocks Søgrund nu tilhørende Sl Halvor Megelands Enke 6 skilling

Rasmus Søme af et Søhus 3 skilling

Halvor Cornelisen af paaboeden Grund 14 skilling

Daniel Joensen af paaboende Grund 24 skilling

Hans Jochumsen Røpke af paaboeden Grund 10 skilling

 

Bachen

Marte Olsdatter Sl Aslag Aslagsen af paaboede Grund 20 skilling

af et halvt Baadstø 4 skilling

Sl Erich Bentzens Grund 8 skilling

Lauritz Lauritzens Grund hvilken Jens Olsen har betalt Grundleie 8 skilling

Af et Baadstøe 2 skilling

Jens Tastad af 4 halve Bådstøer 8 skilling

Sl Carl Skaffers Grund som beboes af Helie Tostensdatter 6 skilling

Peder Roelsen 4 skilling

Olle Svendsen betaler til Johanna Sl. Peder Dorenfelt 24 skilling og hun igjen til Kongen 4 skilling

Asbiørns Anne, Rasmus Olsen, Ole Gillie. Disse betaler aarl til Anne Kortsdatter 24 skilling og hun igjen overalt til Kongen 12 skilling

David Søfrensen 4 skilling

Knud Knudsen Østebø 8 skilling

Christen Clausen 8 skilling

Rasmus Andersen 12 skilling

Aase Carlsdatter og Birgitte Olsdatter 10 skilling

Knud Rasmussen med Baadstøen 6 skilling

Sl Lauritz Riskes Grund med Baadstøen 4 skilling

Hans Hansen 2 skilling

Ole Olsen Gillie 2 skilling

Af en øde Grund svarer Johanne Dorenfeltz 4 skilling

Isach Bager svarer aarlig til Kongen af tilhørende Grunde 14 skilling

Peder Johannesen 2 skilling

Ifver Nielsen 8 skilling

Randj Olsdatter og Lauritz Trommeslagers Enke 8 skilling

 

Gaden fra Pottemagerstranden op ad Byen

Isach Olsen 32 skilling

Agnete Omundsdatter 18 skilling

Michael Torckilsen 16 skilling

Peder Hansen Kierulf 10 skilling

Sl … ?? Kippers Enke betaler nu til Herman Høyer for paaboende Grund med Korn Haugen aarlig 3 ort og Erich Olsen ligeledes 1 rd 1 ort 8 skilling deraf til Kongen 32 skilling

Torckild Ellingsen 10 skilling

Sl Erich Frostes Enke 20 skilling

Torckild Ellingsen 10 skilling

Anders Sandersen 20 skilling

Didrick Konschel 26 skilling

Elling Olsen 12 skilling

Lauritz Gourland 14 skilling

Elling Andersen Smed 28 skilling

Joen Knudsen Kandegyder 20 skilling

Tommes Tommesen Smed 24 skilling

Elling Andersen 28 skilling

Hans Hansen Røptke af paaboedne Grund 21 skilling

af en Hauge Grund 18 skilling

Petter Worm af en paaboedne Grund 16 skilling

 

Gaden derfra ned i Østervog

Ermegaard Hansdatter 16 skilling

Tore Olsen udj Appelon Kocks Huuse for Haugen og Alt 16 skilling

Lorenz Krøyers Grund 24 skilling

Aanen Torgiersen Kipper af paaboende Grund 16 skilling

Noch svarer Hand Leye af en Korn Hauge deruden fore ham bevilget 64 skilling

Randvey Pedersdatters Sl Nils Kippers 32 skilling

Joen Olsen 8 skilling

Elling Svendsen 24 skilling

Guttorm Mickelsen af paaboedne Grund 26 skilling

og af Tollack Andersens 2 skilling

Hans Hadlesen svares til Ole Jacobsen 24 skilling og Ole Jacobsen igjen til Kongen 4 skilling

Tørris Olsen 4 skilling

Laurids Pedersen 16 skilling

Ellen Ericksdatter 6 skilling

Et Søhus paa Kierringholmen, som Christen Goudsen forhen svarede aarl af 32 skilling

Olle Ellefsen 5 skilling

Lars Andersen 5 skilling

Sl Ole Olsens Enke af paaboedne Grund et Søhus og en liden Hauge 12 skilling

Ole Olsen Vold af et Søhus 6 skilling

af Sl Lauritz Michelsens Halvtag 2 skilling

Gunder Gullicksen 4 skilling

Ingeborg Olsdatter 16 skilling

Rasmus Hølles Qvinde Anne Rasmusdatter 21 skilling

Tollach Lauritzen af paaboende Grund 16 skilling

Magnus Sivertsen af paaboende Grund 24 skilling

af Tarald Tronsens Grund 7 skilling

og af Aadne Pedersens Grund 5 skilling

Jacob Olsen 3 skilling

Aase Larsdatters paaboende Grund 7 skilling

Sirj Rasmusdtr Rage af part Grund og en Hauge Grund 20 skilling

Rasmus Hansen svarer Leie til Jørgen Thommessen og hand igjen til Kongen 8 skilling

Thomas Halvorsen 8 skilling

Gamnellee Torckilsdatter 4 skilling

Ingeborg Catrine Herman Olsens 8 skilling

Thomas Christensen af paaboende Grund 8 skilling

Peder Rasmusssen af et lidet Stykke Grund 4 skilling

Lauritz Olsen Væver af et lidet Stykke Plads 8 skilling

Jørgen Nielsen Borch 16 skilling

Ifver Knudsen 16 skilling

Hans Hoff (Hæft) 20 skilling

Rasmus Efvindsen Time 20 skilling

Rolf Ericksen af paaboende Grund 20 skilling

Noch af et Støcke Haugeplads som han har kjøpt af Fru Major Hubertz dernest hos 12 skilling

Knud Hillen 20?? skilling

Ole Pedersen i Eskes forrige Huuse 21 skilling

Riborg Bugge 10 skilling

Maren Sl Sandersen 20 skilling

Gjertrud Sl Thomas Angels af paaboedne Grund og hosliggende Hauge 20 skilling

En Frugt Hauge dermed hos deraff svarte Christoffer Vatne 32 skilling

Sl Abraham Clausens Enkes forrige paaboedne Grund solt til Sorenskr Diurhuus 12 skilling

Johanna Sl Petter Dorenfelt af paaboende Grund 28 skilling

Peder Laursen Skrædder 53 skilling

Tolder Augustinus Ebbel for et Støcke Grund oppe udj hans Hauge ved Tommes Smed 12 skilling

Noch af et støcke Grund 1 ½ bret?? som han 23 Nov 1718 blev bevilget at indplanke beliggende nordenfor hans Hauge ret ved Steenger paa Gaden til Tommes Smeds Kornhauge 6 skilling

Jens Bigums af hans forhandlede Frugt hage oven Gaden som Fogden Preus forhen brugte 30 skilling

Hr Amtmand og Laugmans Henning Frimand 64 skilling

Albert Omundsen som beboer og bruger afg. Henrick Rosenkildes Grund og Hauge 42 skilling

Christen Laursen Hilmand af paaboende Grund 64 skilling

Hans Omundsen 19 skilling

Sl Mn Elisabeth Seehusen forhen paaboende Grund 20 skilling

og af en Hauge tvert ovenfor 16 skilling

Sl Johan Prals forhen tilhørig Grund, som nu beboes af Knud Westlye som Eiermand 64 skilling

Øverste Capellan Hr Hartvig Godtzen af paaboende Grund og Hauge 80 skilling

Johanne Sl Henrick Reimers 16 skilling

En øde Grund dermed hos som Peder Jensen eier 16 skilling

Tollack Torkildsen eier Sl Ole Smeds Grund 20 skilling

Anne Jakobsdatter Røpke 21 skilling

Lars Olsen Goes 10 skilling

En øde Grund dernest oven for Christopher Olsen tilhørig 6 skilling

Berte Sl Tron Halvorsen 12 skilling

Hermand Høyer af paaboedne Grund og Haugeplatss 56 skilling

En øde Grund dernest hos Sl Jørgen Jørgensen Ryg forhen tilhørig 24 skilling

Peder Jensen af paaboedne Grund 20 skilling

Christopher Olsen af paaboende Grund 36 skilling

 

Summa 2502 skilling eller 26 rd 6 skilling

 

27/4 1726 S Ringholm