Grunnleie av Stavanger by 25.7.1719

 

Av Arne Kvitrud, Sondre Nordheimsgate 9, 4021 Stavanger.

Versjon 22.11.2018.

Ikke lest korrektur.

 

Retur  

 

 

Lista nedenfor angir hvem som eide tomtene i Stavanger, hvem som betalte grunnleie og som oftest hvor mye. Grunnleie var en slags festeavgift, der den som betalte avgiften disponerte tomta så lenge grunnleien ble betalt, og kunne bygge hus på den. Beløpene er oppgitt i henholdsvis riksdaler, ort og skilling. For eksempel er ”0.1.14” = 0 riksdaler, 1 ort og 14 skilling. Det ble regnet 24 skilling på en ort.

 

Kilde: Statsarkivet i Stavanger, Amtmannen i Stavanger, 00CQ, Skattelikning, Krigsstyr 1688-1721 (1781).

 

Avskriften er gjort etter beste skjønn. Som med all håndskrift har hver person sine særegenheter! Er en usikker på avskriften bør en sjekke med originalen. Håndskriftene er rimelige klare og tydelige.

 

Jeg har brukt fet skrift på overskriftene for å skille dem ut.

 

Forkortelser og ordforklaringer:

Sl. = salig = avdød

b = skilling.

Hauge = hage

item = det samme

 

Side-nummereringene er mine egne. Originalen har ikke sidenummer.

 

Side 1:

Ao 1719 Dend 25 July, var vi paa Stavanger Raadstue efter Her Commerse Raad og Amtmand Hans Nobels Nobels.. og : Her Byfogd Wallendals tilsigelse at forfatte Et grunt mandtall efter Rentebordre etc for at forene hver Grunder Eier, og til for de betales til, og hvor meget af hver grund svares Aarlig og som ehr elle bødte .. begynt saaledes:

 

Kongens grunnleie

 

Jørgen Andersen paaboende Grund og et Stykke Haugeplads giver aarl. 0.2.6

Rester 6 aar som hand…

Eilert Seiglen giver aarlig 0.1.8

            Noch rester 6 aar

item en Søgrund ved Valbjerget 0.0.8

            Rester 9 aar

Frederich Saxe betaler aarlig 0.1.11

Rester 6 aar

Jens Joensen af en Søhusgrund ved Valbjerget aarlig 0.0.6

            Rester 1 aar

Hermand Høyer af en Søgrund ved Valbjerget, aarlig 0.0.8

Rester 6 aar

 

Side 2:

Sirj Hennings Datter aarlig 0.0.8

            Derigen eier item Rest: 1 aar

Knud Olsen Fløtmand, 0.0.8

            Rester 3 aar

Reier Haagensen aarlig 0.0.6

            Rest 1 aar

Eier ibid self

Jertrud Larsdatter aarlig 0.0.5

            Rest 1 aar

Olle Jacobsens øde Grund, aarlig 0.0.2

Jens Olsen eier Grund, aarlig 0.0.1

            Rest 2 aar

Olle Maartensen forrige Grund, som Theophilus Schanche eier 0.1.4

Jonas Wessel eier self gr: aarlig 0.1.4

            Rest 1 aar

Self Carnelis Halversen aarlig 1.1.12

            Rester 3 aar

Sl. Svend Olsens Enke 0.0.12

            Rest 7 aar

Sl. Sander Jonsens Enke aarl 0.3.4

Et Baadstø 0.0.4: Et Søehusgrund 0.0.12, aarlig 0.1.0

            Rester 2 aar

            Baadstø rester 9 aar

Pitter Worm forrige Grund som Karen Einer Thostens eier 0.1.0

            Rest 7 aar

Bemelte Karen Sl: Einers Torstensens paaboende grund 24 b og af Et Søehus 4 b aarlig 0.1.12

            Rest 3 aar

 

Side 3:

Guri Berntz Berentz datter som boer paa Sl. Ashasuerus Kippers Grund, som hun nu eierlig ½ Baadstøe 4 b tils: 0.0.14

Sl. Omund Kochs Søgrund 0.0.6

            E: Self Rest 8 aar

Sl. Erik Frost’s Søehuuse, Grund 0.0.3

            Rest 3 aar

Sl Halver Carnelisens’ Enkes 0.0.14

            Rest 7 aar

Daniel Jonsens grund 0.1.8

            Rest 4 aar

Hans Jocumsens aarlig 0.0.10

            Rest 3 aar

Marta Olsdatter som Sl: Lars Coort tilforn paaboede 20 skilling og af ½ Baadstø 4 b, tils aarl. 0.1.0

            Rest 3 aar

Sl. Ener Bentsens grund som Sl. Halvor Carnelisens Enke er tilhørig aarl 0.0.8

            Rest 7 aar

Lars Larsens grund 8 b og af et baadstø 2 b aarl 0.0.10

            Rest 2 aar

Jens Olsen eier ibd

Jens Tarstad af 4 halve Baadstøer Eier self aarl 0.0.8

            Rester 5 aar

 

Side 4:

Agnete Omundsdatter, aarl 0.0.18

            Rest 3 aar

Olle Salvesen, aarl 0.0.16

            Rest 3 aar

Sl: Ejlert Stephensen etterlatte grund, aarl 0.0.10

            Rest 8 aar

Hermand Høyer af Kolben Kippers grunder aarl. 0.0.32

            Rester for 9 aar

Christopfer Peersen, aarl 0.0.10

            Rester 2 aar

Anders Sandersen, aarl 0.0.20

            Rester for 3 aar

Joen Abrahamsen Rush i Sl. Didrich Houshils Sted, betaler aarl 0.0.26

            Rester 4 aar

Mallenne Sl. Ellen Frostege aarl 0.0.20

            Rester 3 aar

Maren Størchersdatter aarl 0.0.12

            Rester 2 aar

Lars Gouseland, aarl 0.0.14

            Rester 3 aar

Elling Smed, aarlig 0.0.28

            Rester 2 aar (overstrøket – trolig innført to ganger ved en feil, se fem linjer nedenfor)

Jonn Knudsen Kannestøber 0.0.20

            Rester 4 aar

Tammes Smeds Grund, aarl 0.0.24

            Rester 6 aar

Elling Smeds grund sam Sl: Marte Jakcobsdatter beboede, aarlig 0.0.28

            Rester 2 aar

Petter Worms paaboende Grund Jens Angelmager tilforn tilhørig, aarl 0.0.16

 

Side 5:

Hans Hansen Røpke af paaboende Grund 21 b og af en Haugegrund nest hos 18 b tilsams 0.0.39

            Rest 4 aar

Ermegaard Hansdatter, betler aarl: grundl 0.0.16

            Rest 9 aar

Tore Olsen, aarl 0.0.16

            Rest 3 aar

Lorentz Kreuge aarl 0.0.24

            Rest 7 aar

Aanen Torgiersen Kippers aarl 0.0.16

            Rester 2 aar

Zacharias Rasmussen aarl 0.0.32

Margrete Ole Suendsens aarl 0.0.8

            Rester 3 aar

Rasmus Rasmussen Høleslije, aarl 0.0.24

            Rester 3 aar

Aase Jacobsdatter Sl Michel Gutormsens og Tollach Andersen, aarl 0.0.30

            Rester 6 aar

Hans Hallesen, aarl 0.0.4

            Rester 6 aar

Tørres Olsen, aarl grundleie 0.0.4

            Rester 6 aar

Lars Petersen, grundleie aarl 0.0.16

            Rester 6 aar

Tron Isse, grundl: 0.0.6

Rester 3 aar

Det Siøhuus paa Kierringholmen som Sl: Christen Gauts har svuaret grundleie aarl: 0.0.3

Og siden bleffuet er bleven opbrent udi 1716 q og ligget øde

            Rester 3 aar

 

Side 6:

Sl: Carl Pedersen forrige paaboende nu beboes af Helie Tos… , aarl 0.0.6

            Rest 6 aar

Peder Roalsen betaler aarl 0.0.4

            Rest 6 aar

Olle Svendsens paaboende Grund som Johane Dorenfeldtz eier, arrl 0.0.4

            Rest 2 aar

Asbiørns Ane, Rasmus Olsen, Ole Gøisse deres paaboeden grunde som Ane Kortsdatter er eiende, aarl 0.0.10

            Rest 6 aar

David Sørensen, aarl 0.0.4

            Rest 4 aar

Od Olsen, aarl 0.0.8

            Rest 3 aar

Christen Clasen, aarl 0.0.8

            Rest 2 aar

Rasmus Andersen, 0.0.12

            Rest 2 aar

Tore Tøresen og Asgoud Ingemondsen, aarlig 0.0.10

            Rest 3 aar

Kiel Rasmusen, aarl 0.0.6

            Rest 5 aar

Sl. Lars Risches grund 0.0.4

            Rest 6 aar

 

Side 7:

Sl: Hans Hansens Enke Gyri Rasmusdatter aarlig 0.0.3

            Rest 9 aar

Olle Olsen Gilie 0.0.2

            Rest 2 aar

Johane Dorenfeldtz eier en øde Grund 0.0.4

            Rest 2 aar

Isach Isachsen eier 2 Grunde paa Bachen kaldet Rasmus Gammehs og Joen Borgres Grunder gifuer aarlig 0.0.14

Peder Johansen, aarlig 0.0.2

            Rest 2 aar

Ifver Nielsen Skaffer, aarl 0.0.8

            Rest 2 aar

Randi Olsdatter og Lars Trommeslagers Enke, aarl 0.0.8

Siver Larsens Enke Ane Rasmusdatter aarlig 0.2.0

            Rest 2 aar.

Olle Eilertsen, aarl 0.0.5

Lars Andersen, aarl 0.0.5

Sl. Olle Olsens Enke af forrige paaboedne Grund et Søhus og en liden Hauge 0.0.12

            Rest: 7 aar

Daartha Mons Siurs: af et Siøhuus 6 b og af it halvt tag 2 b og af forrige paaboedne Grund 24 b af Tarild Trons: grund 7 b og af Aadne Pedersens grund 5 b, tilsams aarl 0.0.44

            Rest 3 aar

 

Side 8:

Kuholmen - Den grund som Hermans Høyers Søehuser paa staar (overstørket)

 

Byens Grunder

Tommes Jørgensens 0.0.21

Torchel Torckelsens Enke suarer aarl: 0.0.10

            Etter med herend qvitering Adkombst ehr fremvist

Godshe Christensen framviste sit Skjøte paa sin Grund af Lars Joensen udstedt, betaler aarlig Grundlej efter fremlagt qviting 0.0.12

Peder Endresens Datter fremviste ingen Adkombst men qvitering for aarl: atb 0.0.6

Tyge Zidselledes grund betaler aarl 0.0.5

            Bevist qvitering

Torgier Iffuersen

Ifuer Torgiersen suardede aarl efter fremvist qvitering 0.0.6

Anne Staalesdatters 2de grunde, den 3 b, og den ad 5 b 0.0.8.

Joen Haagensen fremvist qvitering for aarlig at betale 0.0.8

Gunder Kieldsenaarl efter medfamende qviting hand suare 0.0.4

Michel Hanss

Anne Sigbiørnsdatter

Michel Knudsen betlaer aarl: efter qvit 0.0.3

Siur Halvorsen aarl 0.0.4

Abel Bagge Mickel Sørensen i Abel Bagges Sted aarlig 0.0.18

            Rester for 6 Aar efter Byfogdens forgivende

Olle Jensen i Hans Hofs sted svarer Aarlig 0.0.12

            Rester for (ikke utfylt) Aar

 

Side 9:

Jens Jonnsen aarlig grunnleie 0.0.16

Lars Larsen gifer aarl: 0.0.12

Mathias Rasmussen fremvist qvitering 0.0.10

David Kippers Enke aarl 0.0.10

            Rester 6 aar

Knud Samuelsen fremvist qvit aarl: 0.0.4

Anders Erichsen i Giere giver fremvist qv. aarl 0.0.3

Knud Sandersens Enke aarl: 0.0.4

Christopher Larsen aarlig etter fremvist qvitering 0.0.10

Omund Berentssen etter qvitering aarl: 0.0.10

Salman Knudtzen etter qvitering aarl: 0.0.16

Niels Claussen etter qvitering aarl: 0.0.8

Evind Olsen fremvist qvit aarl 0.0.10

Samuel Andersen qvit for aarl 0.0.6

Casper Skomager boende paa Nille Sifuers Grund af huilch grund gifuer aarlig 0.0.24

Jacob Nielsen fremviste qvitering aarl 0.0.8

Antonj Olssen etter qvitering aarl 0.0.10

Johannes Tostensen etter qvitering aarl 0.0.18

Peder Valentinsens Søehus kiøbt af Petter Dorenfeldts Enke 0.0.12

Hermand Høyers Siøhus paa Holmen kjøbt efter SL Ober Raadm Høyer 0.0.10

Jacob Ommundsen etter qvitering aarl. 0.0.40

Barbra Ifuersdatter aarl 0.0.4

Tormod Simensen etter qv aarl 0.0.3

Marte Olsdatter etter qvitering 0.0.3

Ifuer Gundersen etter qvitering aarl 0.0.12

Sl. Jørgen Tommesens paaboende Grund 27 b, af Bispesetets Nøstens Grund og Lars Salvesens Grund 24 b, tils 0.0.51

Den Grund som Consumptions Brøggen staar paa af Olle Jacobsen kiøbt efter Oberraadm C. Høyer 0.0.40

Avtrykk av to segl nederst

 

Side 10:

Byens grunder

Tore Larsens Enke betaler aarl 0.0.2½

Lars Rasmussen betaler aarl 0.0.6

Ommund Thostensen Enke og Elling Torstens paaboende grunder tilhører Praust Hr Soren Godzen.

Olle Jacobsen Smit af en Grund i Sandvigen som hans Siøhuser paastår, aarl etter qvitering 0.0.16

Jonn Kippers af sin Korn Hauge ved Kleven aarl 0.0.17

Joeren Erichsdatter Selle Ransen under Klefen betaler Aarl til Byfogden 0.0.8

Kiersten Endresdatter betaler aarl til Byfogden 0.0.4

Marte Østensdatter betaler aarl 0.0.2

Niels Pedersen betaler aarl etter qvit 0.0.4

Olle Olsens Hus beboes af Berette Torchelsdatter 0.0.2

Aase Aadnesdatter bor i Sl. Lars Giertsens Hus aarl 0.0.4

Anders Olsen aarl 0.0.6r

Hr Hartvig

Anne Suendsdatter paa Klefuen betaler aarl til Byfogden 0.0.6

Sl Tron Kippers Enke af et Feehus Grund paa Klefuen 0.0.6

Lars Knudsens Enke aarl 0.0.4

Ingebor Jacobsdatter 0.0.4

Anne Catrina Tønnes Tønnesens ved Klefuen aarl 0.0.12

Peder Kipper aarl 0.0.4

Nicolay B

Hans Erichsen betaler aarl 0.0.12

Jørgen Vagre 0.0.10

Jacob Jacobsens Grund 0.0.7

Sl. Jens Erichsens Enke aarl 0.0.6

Jens Olsens Søegrund 0.0.8

 

Side 11:

Byens grunder

Jens Kippers aarlig 0.0.14

Thion paa Muren aarl 0.0.10

Ingeborg Tunge aarl 0.0.9

Torgier paa Stranden Lars Ormsens Enke 0.0.12

Rasmus Suendsens grund

Michel Valentinsen grund med 1 liden grund 5 b 0.0.19

Anne Olsdatter Dirich Andersens aarl 0.0.9

Rasmus Olsen paa Bierget Styrmand 0.0.4

Halfuer Roalsen 0.0.14

Søfren Knudsen aarl 0.0.4

Lars Olsen Spillemand 0.1.2

Anders Hansens Grund 0.0.4

Peder Danielsen Smed 0.0.8

Kniple Annes Grund paa boende af Magrete Niels datter 0.0.4

Hans Ifuersen 0.0.4

Michels Marthe 0.0.4

Tore Braasteen 0.0.2

Rasmus Kippers Grund aarl 0.0.11

Marchus Torsens Kornhauge 0.0.20

Omund Kipper

Jacob Olsen aarl 0.0.12

Niels Andersen Smed 0.0.14

Bliden Soels Grunder Lars Smit tilhørig 0.2.9

Ellen Efvindsdatters grund

Jacob Jacobsens grund

Inger Salmansdatter

Olle Schrivers Grund 0.0.2

Sl Gønette Vefuers Grund 0.0.8

Olle Christensen 0.0.4

Anne Suendsdattter 0.0.4

Lars Christoffersen 0.0.6

            De fem siste er summert opp som: Tilsams aarl 1 ort.

Lars Bardans Enke 0.0.6

Joen Olsen 0.0.6

Endre Olsens søegrund samt Tyrj Suendsdatter Baa… aarl 0.0.10

Rasmus Olsen aarl 0.0.18

Simen Nielsen 0.0.6

 

Side 12:

Byens grunder

NB Tollef Knudsen paa Sl. Adrian Biørnsens forklares af Byfogden

NB Ligeledes af Jan Gofuersens Grund Jacob Kobberslager aarl 0.0.10

Svend Torgiersen och Peder Eenhennings Grunder betales af Karen Pedersdatter 0.0.8

Sl. Marthe Mathias Evindsens Grund 0.0.6

Elisabeth Steensdatter 0.0.6

Berte Olsdatter Sl. Claus Svendsens 0.0.6

Berte Jonnsdatter aarl 0.0.4

Siør at Zerris B…

Kiriste Hansdatter 0.0.6

Johanne Lundsdatter  aarl 0.0.2

Berette Gundersdatter aarl 0.0.2

Omund Christensens Enke i Kleven 0.0.10

Knud Westlyes Hus ibm nu Elling Rasmussen bebor 0.0.12

1 Kornhauge 0.0.16

Noch af en Grund hans Fæhus paastaar 0.0.6

1 Grund som hans Søhus paastaar 0.1.0

1 grund som hans søehus paastaar paa Srtranden 1.0.1

Noch betaler af en liden Grund 0.0.2

Ydermere af Sl. Lars Hofuersens Grund 0.0.8

2 smaa Grunder ude paa Stranden paa den ene staar et lidet Hus, og den anden øde hvortil Eiermanden ei er tilstede og ingen Forklares kan erlanges.

Sl Hendrich Gofuertsens Grunde paa Stranden, som hans Huse og Søhus paastaar, samt derhos nogle smaa omliggende Korn Hauger siger Enken at betale Grundeleien til Byfogden udi Magistratens Sted, men hvor meget der af gaar i Grundleier har vi ingen underretning hos Byfogd eller Enken kundet bekomme.

 

Side 13:

Grunder som de sjelf er tilhørende hvoraf til Eiermanden Grundleie betales:

Sl Ommund Thostensens Enke og Elling Thoresens paaboende Grund tilhører Praust Hr Søren Godsen og til sammen betales Grundleie.

Gunder Gundersen og Thore Hansen boer paa Hr Søren Godzens Grunde og till hannem Grundleie betaler.

Aadne Michelsen boer paa Christen Hilmans Grund og til ham svarer Grundleie.

Tollach Larsens nu paaboende Grundsiden branden svarer leie til Mr. Søren Brun i Sogndal.

Lars Størchersens nu paaboende Grund vedkommer Christen Nilsen Sandborg og hviler under Commissionen.

Ifuer Pedersen paaboende Grund tilhører Søren Sandborg.

Olle Salfuesens Grund tilhører Søren Nilsen Sandborg.

Olle Andersen har betalt Grundleie til Søren Sandborg af forige paaboende Grund, nu bortleiet Mallenne Riske som deraf svarer Grundleje.

It støcke af Grund paa Hiørnet af Ageren ved Bierget ofuenfor Tøris Ylshou hvoraf den halve del tilkomer Christen Nielsen og den anden halve del Søren Sandborg.

Rasmus Timmermands og Poul Larsens forige paaboende Grunde sampt diht hosliggende liggende lidet Haugeplatz foregifes at skal tilhøre Christen Nielsen Sandborg og hviler under Commihscons Rettens.

 

Side 14:

Gundele Jørgensdatter Grund hvoraf … Olle Jacobsen oppebærer Grundeleie aarl: 0.0.40.

Tore Vellesen betaler til sammens Hendrich Godsens 1.0.0

Astri Aschelsdatter betaler aarlig grundleie til Olle Jacobsen 0.0.32

Joseph Vævers paaboende Grund betaler til Peder Larsen Skredder, 0.0.20

Marette Hermandsdatters paaboende Grund betaler aarlig til Organist 0.3.8

Berte Størchersdatter ligeledes til Organisten 0.2.0

Torgier Svendsens Paaboende Grund betaler til Anna Svendsdatter aarl 0.1.8

Karj Fosse betaler til Peder Jensen Aland 0.0.5

Rachel Pedersdatter aarl til Sr Lauritz Smith 0.0.16

Ligeledes Jørgen Sande 0.0.16

dito Peder Madsens Enke 0.0.16

Halfuer Christensen ligeledes 0.0.16

            Det er en klamme om de fire siste som viser at de hører sammen,

1 øde Søgrund under Valbierget paa Schagen huoraf Peder Larsen eier Friheden og giver aarlig 0.1.8

 

Side 15:

Kongens grunnleye

Gunder Gaulichsen aarl 0.0.4

Ingebor Olsdatter 0.0.16

Sl. Anne Rasmusdatter Rasmus Høleslie qvinde deris forrige paaboende Grund 0.0.21 I margen: NB Elling i Hundvaag

            Rest 3 aar

Tollach Larsen aarl af forrige paaboende Grund 0.0.16

            Rest 3 aar

Jacob Olsen, aarl grundleie efter qvit 0.0.3

Aase Larsdatter, aarl etter qvit 0.0.7

            Rest 3 aar

Sirj Rage efter hendes qvitering af boende Grund 8 b og af en Hauge 20 b, tils 0.0.28

Tommes Halfuersen kjøbt Rasmus Hansens paaboende Grund af Jørgen Hansen gif aarlige etterp 0.0.8

            Rest 3 aar

Tommes Halfuersen paaboende Grund aarlig 8b 0.0.8

            Rester 1 aar

Tommes Halfuersen tilkjøbt sig Gunelle Torckelsdatters Grund, aarl 0.0.4

            Rest 1 aar

Ingeborg Cathrina Hermand Olsens, aarl 0.0.8

            Rester 7 aar

Tammes Christensen, efter qvit aarl 0.0.8

            Rester 6 aar

Peder Rasmussen af et lidet Støche Haugegrund, aarl 0.0.4

            Rester 6 aar

Sl. Lars Olsen Væver et lidet Haugeplads aarl 0.0.8

            Rester 1 aar

Jørgen Nielsen Borch efter qvit, 0.0.16

            Rester 4 aar

 

Side 16:

Ifuer Knudsen af paaboende Grund som Sl. Maren Godchesdatter tilforn beboede 0.0.16

            Rester 3 Aar

Hans Hof her paabor Sl. Jørgen Jensens Grund, aarl efter qvit 0.0.20

            Rester 5 aar

Rasmus Tjue, aarl efter qvit 0.0.20

Rollef Erichsen af paaboende Grund 20 b og af nest liggende Haugeplads 12 b 0.0.32

            Rester 6 aar

Knud Hielm boende paa Frue Major Hubertz Grund, aarl 0.0.20

            Rester 3 aar

Olle Pedersen, aarl efter qvit 0.0.21

Riborg Bugge, aarlefter qvit 0.0.10

            Rester for 9 aar

Giertrud Sl. Tommes Angels aarl efter qvitering 0.0.20

            Rester 3 aar

Maren Jacobsdatter for hendes Sl Moders paaboende Grund 0.0.20

Rester 3 aar

1 Frugt Hauge dernest hoes Tilhof tilhørig aarl 0.0.32

            Rest 3 aar

Sl. Abraham Clasens Enkes forrige paaboende Grund, solt til Sorenskriver Bendix Diurhuus, aarl 0.0.12

            Rester 6 aar

Johanne Sl. Petter Pettersens aarl efter qvit 0.0.28

            Rest 2 aar

Peder Larsen Schreder aarl etter qvit 0.0.53

            Rest 2 aar

 

Side 17:

Tolder Augustius Ebbel for et Støcke Haugegrund tet ved Tommes Smed aarl 0.0.12

            Rest 3 aar

Noch af en liden Strimmel Jord Nordenfor hans Hauge, hadl: forleden Aar 1718 beviget paa H Maj, aller naad Behag i Breden 1 ½ Al: Aarlig Grundleie deraf 0.0.6

Item til fornst kommende Michele Berffer det første Aar hand deraf betaler.

Monsr Jens Bigum af hans tilforhandlede Frugt Hauge ovenfor Gaden som Fogden Preus forhen brugte, aarl 0.0.30

            Rester for 7 aar huormed Sr Bigum forklarede at have tiltrædte Husene in Ao December 1715. paastod ei meere at suare grundleje end for 1716, 17 og 18: Rest fogd Preus at tilsuare item for 12,13, 14 og 1715.

Elisabeth Sl Søren Gundbiørnsens Frugt Hauge som Sorenskrifuer Bendix Diurhuus forhen brugte oven Gaden, aarl 0.0.64

            Rester 1 aar

Albert Ommundsens item beboer og bruger forige afgangne Hr Hendrich Rosenkildes Grund og Hauge, aarl 0.0.42

            Rester 5 aar

Christen Larsen Hilmand af paaboende Grund aarl efter qvit 0.0.64

            Rester 6 aar

Hans Omundsen aarl efter fremvist qvit 0.0.19

            Rester 2 aar

Sl. Madam Elisabeth Seehusens forhen paaboende Grund 20 b og af en Hauge tvert oven for 16 b, tils aarl 0.1.12 hvilket beboes og bruges af Sr Lars Smith som eier dertil 0.0.86

***

Sum 2.0.81

 

Side 18:

Sl. Jan Praels Grund forhen tilhørig och nu beboes av Knud Westlye som Eiermand, aarl 0.0.64

            Rester for 9 aar

Øfuerste Capelan Hr Hartuig Godsen af paaboende Grund og Hauge 0.0.80

            Rester for 9 aar

Noch af Sl. Johanna Reimers Grund aarl 0.0.16

            Rester for 4 aar

Peder Jensen af en øde Grund der nest har aarlig 16 b og af hans paaboende Grund 20 b 0.0.36

            Rester for 6 aar

Tollach Torchelsen Eier forrige Sl Olle Smeds Grund efter qvit 0.0.20

            Rester for 2 aar

Anne Jacobsdatter Røpke aarl efter qvit 0.0.21

            Rester for 5 aar

Lars Olsen Goe eier forige Tommes Staalesens Grund aarl efter forevist qvit 0.0.10

Christopher Olsen for en øde Hauge grund 6b, noch af paaboende Grund 36 b. er tilsammen aarl efter qvit 0.0.42

Bergiete Sl Tron Halfversens aarl efter fremvist qvitering 0.0.12

Hermand Høyer af paaboende Grund og Haugeplads 56 b noch af Grund nest hos Sl Jørgen Jørgensen Ryg forhen tilhøres 24 b, tilsammen aarl 0.0.80

            Rester for 6 aar

**

Sum 3.0.93

 

Dend 3 Aug Ao 1719 var wi Commiterede endede igien hersamlede her paa Stavanger Raadstue, enda af: wærelse af Hermand Høyer paa Sl Commerce Raad og Amtmand Nobels vegne; Byfogden møtte ehr eihelle nogen paa hans vegnes retter giorede Amandering.

 

Side 20:

Capittels Grunder hvoraf de Geistlige Grundleie oppeborer

Peder Dahle betaler til Hr Hartvig Godzen grundleje aarl. 0.0.24

Zidtzelle Sl. Brochmands betaler til Hr Hertuig Godzen aarlig 0.0.24

Tøres Bergeland aarl til Hr Hartvig 0.0.4

Anne Bue til Hr Hartvig 0.0.24

Helje ved Skolebechen betaler til Hr Harvig 0.0.12

Jan Boudevins Grund bruges af Lindal och betaler til Hr Hartvig 0.0.36

Bertel Mortensen ved Skolebechen betaler til Sognepresten 0.0.28

Biørn ved Becken betaler til Hr Hartvig 0.0.32

Joen ved Grinden betaler til Hr Hartvig 0.0.32

I margen: Til Lector = 3 ort, og til Hr Hartvig 1 Rdr (?)

Kirsten Knag til Hr Hartvig 0.0.32

Sorenshrifer Hendrich Godzen aarl til Sogneprest Hr Ole 0.3.0

Isach Isachsen betaler til Lector paa Christiansand 0.0.92

og til Hr Hartvig 0.0.32

Mathias Lythe til sognepresten 0.0.52

Marchus Clausen til Soknepresten betaler 0.0.16

Maren Nielsdatter betaler aarl til Hr Hartvig 0.0.4

Boel Tørrisdatter betlaer til Hr Hartvig 0.0.17

noch af Askiers Grund til Hr Hartvig 0.0.8

Olle Spellemand til Sognepresten aarl 0.0.31

Niels Olsen til Hr Hartvig 0.0.16

Magdlena Larsdatter ved Skolebekken til Hr Hartvig 0.0.4

Svend Garpestad til Hr Hartvig 0.0.8

Tareld Olsens Enke til Sognepresten til Ole 0.0.12

Anne Sl Hofuer Pedersens til do 0.0.12

Christian Koth betaler af hans paaboende til Hr Hartvig Godzen udj grundleje 0.0.40

af en Grund ligeledes betales til Lector betales af Bergeland 0.0.57

 

Side 21:

Capitels grunder huoraf de geitslige grunnlejen oppbører

Olle Jacobsen til Hr Hartvig for hans paaboende Grund aarl 0.0.32

1 Søegrund til Gaardsplads 0.0.32

1 Haugegrund oven for hans Huus 0.0.29

I margen med klammer om de fire siste linjene: imed hver viste kvitering

Item betaler til Sognepresten Olle Schielderup or een Hauge Grund ofuen for hans Hus. Der imod qvitering 0.0.72

Sorenskrifuer Bendix Diurhuus af hans paaboende Grund til Sognepresten 0.0.32

Isach Isachsen betaler grundleije for den Grund hans Søn bebor aarl 1.3.8

Lars Smits Grund, som Peder Michaelsen paabebor, betaler til Rector og Capellan paa Christiansand 0.2.16

Herman Høyers Søegrund, som Sl, Jørgen Pedersen tilforn beboede, betaler til Rector og Capelan paa Christiansand 1.0.0

NB Lars Smiths øde Grund paa Torget kiøbt efter Jan Prahl

Knud Ifversen Sunde betaler til Sognepresten Hr Ole af en haugeplatz tl Hr Hartvig 0.2.0

Af en haugeplatz til Hr Hartvig 0.1.0

Olle Sunde af Hauge paaboende hans betaler til Hr Ole Sogneprest 0.1.0

udaf Nest hosliggende øde Søgrund med Haugeplads, betaler aarlig til Lectoratet paa Christiansand 1.0.22

Sl Søren Gundbiørnsen grund som fogd Montegne paaboer med øfuerst

E og nederste grunder til Sognepræst betaler 0.2.0

Denne teksten mangler her i forhold til lista fra august 1719: Knud Sunde af Haugeplads til Hartvig 0.1.0

Nicolaj Berven af hans paaboende Grund med de nest hosliggende Grunder aarlig betaler til Hr Hartvig 2.1.10

Sl. Dirick Schomagers Grund betaler til Sognepræsten 0.2.0

 

Side 22:

Sl. Giermund Smeds og Lars Løches med Søegrund aarl betal til Lektoratet etter qvit 3.0.8

Erich Gundersen og Askach Jenssens Grunde med søegrunder til Lectoratet 0.2.4

Trine Første til Hr Hartvig 0.0.18

Sl Størcher Larsens grund til Hr Hartvig aarl: 0.1.0

Elias Kiølsen til Hr Hartvig 0.1.8

Kirsten Ifversdatter til Hr Hartvig 0.0.16

Anne Østensdatter til Hr Hartvig 0.1.8

Olle Torgiersen til Hr Hartvig 0.1.8

Kirsten Sl Valentin Wegners til Rector og Capellan udj Christiansand af 3 Grunde som er hendes paaboende Grunde og Hauge 1.0.0

Anne Kieldsdatter betaler til Hr Hartvig efter forklaring aarl 0.2.0

Hermans Paasche betaler til Rector og Capelaner i Christiansand 1.1.0

NB Brevanshagen Stiftsamtskriver Sev Seehusen tilhørig, betaler aarl grundleie til Hr Hartvig

Sirj Enche Olle Skage betaler Grunneleie forhvis paaboende søegrund paa Stranden ligendes til sognepresten 0.1.12

for en Søgrund paa Stranden til do 0.2.0

Christian Lund betaler af paaboende Søegrund og Hauge til Rector og Capellanes i Chritiansand 0.3.20

dito af Grimbsageren til Hr Hartvig aarl 2.3.0

Sl. Stiftsskriver Lars Friise forrige Grund nu kjøbt av Herman Høyer gif aarl. til Rector og Capellan udj Christiansand 0.1.8

Haugen ofuenfor same Huus tilhørende Sl Casper Weslings Enke Giertrud Wessels til Rector og Capellan paa Christiansand 0.1.8

 

Side 23:

Controlleur Peder Saxe af paaboende Grund og Hauge med Søegrund til Hr Hartvig aarl 0.1.16

Jan Domb af hans paaboende Grund betaler til Hr Hartvig Godzen 3 ort 4 b, udaf hans Søhusgrund og Hauge tilkjøbt af Elisabeth Seehusen bet til Hr Hartvig aarl 2 ort, Kort er tils. 1.1.4

Jens Begum beboende Grund tillige med et lidet Stykke af Hauge, til Lectoratet 1.1.0

Fridrich Søfrensen Skredders Grund betaler til Sognepresten Hr Ole Schielderup 0.1.0

Marchen Sl. Hendrich Gofuertsens øde Søegrund beliggende needenfor Sl Gjermund Smed, gif til Sognepresten aarl. 0.2.0

 

Side 24:

Hospitalets Grunder

Niels Olsen Langgaard aarl 2.0.0

Svend Garpestad betaler aarl 0.0.32

Biørn Olsen aarl 0.0.64

Niels Væver aarl 0.2.16

Sl Sifver Gaadesædes qvinde aarl 0.0.24

Anne Torsdatter aarl 0.0.24

Halfuers Berette 0.0.24

Elling Tiøstelsen 0.0.4

Sl. Sirj Torstensdatters Grund 0.0.20

Kirsten ved Becken 0.0.24

Svend Murmester 0.0.32

Joen Rasmussen 0.0.48

Astrj Antoniusdatter 0.0.32

Marte Aadersdatter 0.0.20

Peder Nielsen 0.0.24

Thiøn Pedersdatter 0.0.20

Biørn Jørgensen 0.0.24

Eich Joensen Berg 0.0.16

Guri Jacob Sørensens 0.0.32

Olle Olsen 0.0.12

Olle Jacobsen betaler af en Grund paa Jordholmen, som hans Siøhus paastaar 0.0.32

noch af en Grund som hand er sielf Ejende og har været en Hauge Grund 0.0.16

Herman Høyer af 2 smaa Grunder paa Jordholmen aarl 0.0.32

Isach Isachsen 2 grunde på diti Jordholme aarl 0.0.32

Sl. Jørgen Tomesen ligeledes 2 Grunde 0.0.32

Sorenschrifer Hendrich Godsen ligeledes 1 liden Grund 0.0.12

Peder Dahle ligeledes 1 liden Grund aarl 0.0.8

 

Side 25:

Odelsgrunde som Eiermændene forklarer ingen Grundleie betales

Sl Jacob Mathiesens Grund

Forige Bispegaards Grund som Olle Schielderup sognepresten bebor.

NB Sl Hr Christen Andersens Arfingers Grund og Hauge

Sorenskriver Benedix Diurhuus

Byfogd Wallendals paaboende Grunde og Haugeplatz

Lars Smiths Søegrund nedenfor hans iboende Hus

1 Korn Hauge ved Kleven.

Stifftsskriver David Voigts paaboede Grund tillige med en Hauge Grund paa den andre Side af Huset.

Joen Joensen Kippers hans egen paaboende fri Grund efter fremvist Adkomst

Anders Anderssen ved Klefuen.

Eilefs Gunders Grund

Giertrud Sl Casper Wessels paaboende Grund med Søegrund og Haugeplatz

Poul Sommer foregifuer at hans paaboende grund ved Schagen et være en frj grund og ei nag grundleje af betaler

Sl Jacob Michelsens paaboedne Grund saa velsom den Grund Svend Blix tilkommer fremvist deris fremviste Adkomser at være fri for Grundeleje.

Sophia Rasch efter Beretning hendes paaboende Grund at være fri.

Sogne Præstens Residentz Grund nu øde og ubebygt.

Arnegaard Grundene tilhørende Stiftampschriver

Visiteur Nicolay Thillhofs paaboende Grund hvorom hand forklarer at hans Adkomst Brefue Ao 1684 er forbrent udj Branden, og siden dend Tid ingen Grundleie har suaret efter han ….

 

Side 26:

De Fattiges Hauge og Søegrunde beliggende mellom Ole Jacobsen og Sr. Bigum.

Nicolas Bervens Søehus Grund paa Stranden som Sl Anders Dahle tilforn eiede foregives at være fri Grund, og ingen Grundleie deraf betales.

Olle Sundes Siøhuus Grund  Valbierget efter foregivende fri.

 

Side 27:

Manufakturhusets Grunder

Anne Wattnes paaboende Grund med et lidet Stykke Hauge plads, aarl. 0.1.0

Jan Seehusens betaler efter fremvist qvitering 0.1.0

NB Arent Mogensen paaboende Grund 1.1.8

NB Zille Margrettes paaboende Grund og Søegrund betaler aarli 0.3.8

Tolder Ebbel gifuer at sin paaboende Grund aarl 2.0.0

NB Elisabeth Sl. Søren Gundbiørnsens aarlig 1.0.0

Olle Omundsens Grunder og Haugeplads. Aarlig efter qvitering 1.0.0

Poul Sommer foregiver at hans paa boende Grund paa Schage at være fri, og ei nogen Grundeleie betaler, men efter fremvist Manufacturhusets Grundebog at samme Grund kaldes Zander Grots Grund, sl. Jørgen Tommassen tilforn tilhørende og nu Poul Sommers at give aarlig Grunnleie 1.1.0

 

Har maagverer efter følgende grunde hvorfore ingen Rigtighed er fremvist fore.

Størcher Larssen

Elias Kiølsen

Olle Torgiersen

Hermand Paasche

Erich Truelsen

 

Side 27:

Udsteens Klosters Grunde

Dorethea Herman Tømers af sin paa boende Grund, Søegrund og Hauge. 1.1.8

Tammes Staalesens paaboende Grund betaler aarl grundleje 0.0.16

Peder Rasmussen aarl betaler efter qvit 0.0.16

Sl Jacob Bruns Grund og Hauge 0.1.18

Christian Jensen Brun 0.0.19

Christopher Olssen

Peder Jenssen

Ole Furaasen paaboende Grund betaler aarl 0.0.12

Tollach Torchelsen af den halve Grund betaler aarl grundleje 0.0.20

Herborg Sl Anders Johansen 0.0.12

Sl Olle smeds Enke aarl 0.0.10

Christen Halfuersen 0.0.8

Sirj Bagers Grund aarl 0.0.6

Asbiørn Asbiørnsen aarl 0.0.13

Maren Steensdatter 0.0.8

Herman Høyer Hauge grund ved Kleven 0.0.6

Kirsten Gunder Simonsens aarl 0.0.8

Hans Jørgensen 0.0.10

Maren Ifuersdatter 0.0.8

Palle Zachariassen 0.0.20

Jacob Hermandsen 0.0.10

Byschrifer Aagaard

Sl Gunder Størchersens Grund 0.0.18

Byskrif Hr Aagard betaler aar Grundleie 0.0.16