Hospitalets grunnleie av Stavanger by 1718-1719

 

Av Arne Kvitrud, Sondre Nordheimsgate 9, 4021 Stavanger.

Versjon 14.8.2007.

 

Retur

 

Lista nedenfor angir hvilke eiendommer som Stavanger Hospital eide i Stavanger, hvem som betalte grunnleie og hvor mye. Grunnleie var en slags festeavgift, der den som betalte avgiften disponerte tomta så lenge grunnleien ble betalt, og kunne bygge hus på den.

 

Lista er en avskrift fra et foto fra Statsarkivet i Stavanger, Arkivsaker om Rogaland fra Statsarkivet i Kristiansand, Diverse, O-Diverse, Stavanger Hospitals Regnskap, 1655-1725, O-0017.

 

Avskriften er gjort etter beste skjønn. Som med all håndskrift har hver person sine særegenheter! Er en usikker på avskriften bør en sjekke med originalen. Håndskriften er rimelig klar og tydelig.

 

Jeg har lagt til pengeenheten der den er underforstått. Beløpene er oppgitt i henholdsvis riksdaler, ort og skilling.

 

Ved romertall for en halv har jeg skrevet ½.

 

b = skilling

 

Merk at Løvland er i Sokndal, men er oppført sammen med eiendommene i Stavanger.

++++

 

Grundeleijer aff Hospitahls Grunder Rdl == ort == b

 

af Sr Johan Prahls Hauge = 4 Rdl og der foruden haver til forhaandlet

sig et Henrig Godtzens Hauge som aaelig giver = 2 Rdl 16 b er til sammen                      6 Rdl 16 b

Niels Urtegaardsmantz hauge                                                                                              2 Rdl

af et Nyt bugt HuubHobpitahls Grunder                                                                      1 ort 8 b

Sr: Olle Smidz Grund                                                                                                          1 ort

af en Grund ved Olle Smidz                                                                                                20 b

Noch af en Grund som en pige har Satt Huus paa                                                              16 b

af en Hauge Plab som Herman Brochman Bruge                                                                4 b

af Peder Rasmuben Wefvers Huub                                                                                    2 ort

En anden grund                                                                                                                   16 b

af Blege Peders Huus                                                                                                          1 ort 8 b

af Hr= Henning Sørenben Nøster Grunder Halvorben af Sagend afl, af.

Hans Huub paa Løfveladz Grund ibm giver Aarlig = ½ Rdr: Penger                                 2 ort

Ellen Sl: Jon Svendtsens af Sogendahl Hendis Huub paa Løfvelandtz

Grund ibm. giver Aarlig = 1 ort penge                                                                                1 ort

Hans Hanben dens Wege. af Sagen dohl hanbtj Søebod og Nøster paa

Løvelandtz grund ibm: gibver aarlig = 1 ort 16 b ehr penger                                              1 ort 16 b

Erich Tomessen af Sogendahl af hanb Huub paa Løfvelandz Grund ibm:

giver aarlig = 1 ort Penger                                                                                                    1 ort

 

Jord Holmen

Grundeleijer

af Sr Herman Høiers Søeboed                                                                                             16 b

Noch af Hanb Nøster                                                                                                          16 b

af Isach Baggers Tvende Grunde paa Jord Holmen = ort  16 b ehr                                    1 ort 8 b

Sr Jørgen Tomabens Søeboed                                                                                              16 b

Noch af en Ubebygt Grund nest ved hanb Søeboed.                                                         16 b

Lat: = 12 Rdr = 3 ort = 12 b

(+++++ neste side:)

 

af Sr Olle Jacobbens Søeboed                                                                                             1 ort 8 b

End haver Sr Olle Jacobben Sin till for Haandlet Sr Hans Pederbens Agger

han har brugt der af giver                                                                                                    16 b

af Peder Dahlis Nøster                                                                                                         12 b