Ubebodde tomter i Stavanger i 1715 

Av Arne Kvitrud, Sondre Nordheimsgate 9, 4021 Stavanger.

Versjon 26.8.2017.

 

Retur

  

Dette er avskrift, av en avskrift laget av «M.H.P.» og bevitnet av Eivind Gerre, Riksarkivet 5.2.1954. Riksarkivets journalnummer 157/1954. Avskriften er i Stavanger byarkiv, privatarkiv 149 - etter Johannes Elgvin.

 

Originalen er i Riksarkivet, Rentekammeret, Realistisk ordnet avdeling, Kjøpsteder, Stavanger 1713-1715.

 

 

No 11 …

12. - Øde Pladtzer her i Stavanger siden seenist u:lyckelige Jldebrand in Ao 1684 denne bye over gangen ere dibe,

1. En øde Grund paa Skagen, Nu en Encke Johane Sl. Peder Dorenfelts og Ibach bager til hørrig, Enchens Vilkaar er en ringe borgerlig handel Som hun bruger med Lærrit og Kramvahre, saa hun med Credit og alt Kand have imellom Hendene 100 Rdr:, Ibach Bager sin Leilighed Ved sit bager Handtverck og adskillige Kram Vahre er bedre.

2, End en Søe grund paa Skagen, som siges af en deel at Skulle tilhøre Sl: Laugmand Niels Christenbens Arvinger, andre igjen siger at dend skulle tilhøre en fattig Enche og Skreder her i byen Ved Nafn Maren Godskis datter og Peder Larben:

3, Noch en Søe grund paa Skagen, tilhørende en fattig Enche ved Nafn Karen Jacobsdatter;

4, inden for Skagen Ligger en Liden Søe grund, med en anden Liden, tverdt oven for, saa dend almindelig gade ichun er imellem, dibe smaa Grunder tilhører de fattiget her byen paa denne Maade, at Eyermendene til dibe Grunder udj gl: tid, har sadt dem tillige med paa Staaende huube for branden, ud i Pant for penge Laan, af dem som til de fattige gifuet, de har vel Værit opbøden til Auction, mens ingen sig har indfundet dem at af Kiøbe. –

5, ved Thorfuet Ligger en Grund øde, Som forrige Sorenskriver Sl: Michel Gunderbens effter Lefverske, Madame Sophie Rask er Eyer til, hindes wilkaar er at hun Lefver af 9 Pund Korns Jordegods beholden Rente 11 ¼ Rdr:, og 26 Rdr: Pension af Sorenskrfveren Diurhuus, foruden hvad hun i Huubet med sin Datter Ved Spinden til Lærret Kand avangere, som dog er Liddet, sidder udj u-skriftet boe, med Kongl: tilladelbe;

6, Dernest Ved Thorvet Ligger en øde Grund, hvor Sl: her Christen Anderben, øverste Cappellan her til Kircken for branden beboede, og nu hans Arfvinger uden byen boende til hørrig. -

7. Strax derhos Ligger Sl: Lars Ditlefbens Grund øde, og er arfvet in Ao 1690 af mange ArfVinger, som er saa Vidt adsprede, øster og Noer, saa at ingen er Vidende om Deris Vil Kaar og Leilighed; -

8, Paa dend andre Side over gaden, Ligger dend Grund øde, hvorpaa Sogne Præstens Residez Stod tilforn; -

9. Der uden for Ligger Sl: Johan Praels Grund øde, hvis Sterfboe og effter Ladte Midler Staar endu in Sequestro, formedelst hand haver Værit fogden Preusis Cautions Mand. –

10, Uden for Thorfuet paa Strandveyen Ligger en Søegrund øde, som siges at Skal tilhøre Sr Lauritz Smith. –

11, Lidet lenger ud paa Strand Veyen Ligger en Søegrund øde, tilhørende Giertrud Sl: Cabper Vebling, Jorde Moder her i byen. –

12, End paa Stranden Ligger en Søe Grund øde, som olle Engelben, en borger her i byen sig har til Kiøbt, hans wilkaar er ei med de beste, LefVer af en Liden handel med smaa Kram Vahre, som hand til en deel niuder paa Credit fra Holland. –

13, Dernest Ligger en Søegrund øde som Henrich Gofvertben, en gl: borger, ei megen, men saa got som ingen Handel haver, er til hørrig.

14, foruden disbe Grunder, er en Søegrund paa Stranden, en borger her i byen ved Nafn Nicolay Berven, eller hans stifbøn, Elling Rabmuben tilhørig, samt en, Olle Sunde tilhørende, belagt med bulverch og brøgge, og brugis af denem Daglig. –

15, De øvrige Grunder som er u-bebygde, dog Omplanchede, bruges af Eyermendene til Korn og frugt hauger. –

..

Stavanger d: 19 January Ao 1715      J: Wallendal

***

Noen merknader (mine):

Bulverk er trekasser som er senket  sjøen og fyllt med stein, som grunnlag for en kai eller brygge.

Sequestro er å sette noe til side.

b er en forkortelse for ss.

Sl: er salig – eller avdøde

Hauge er en hage.