Sammendrag av skjøter og andre dokumenter om eiendommer fra Stavanger 1700-1749 (Summary of documents concerning properties in Stavanger 1700-1749)

 

Arne Kvitrud, Sondre Nordheims gate 9, 4021 Stavanger.

 

Versjon 21.9.2018. Ikke korrekturlest! (Draft document)

 

Retur

 

Listen nedenfor er i hovedsak sammendrag fra

a)      Axel C. Kielland, privatarkiv, Stavanger Byarkiv (SBA),

b)      Anders Bærheim, privatarkiv 1, Statsarkivet i Stavanger,

c)      Statsarkivet i Stavanger (SAS): Panteregister AC2,

d)     Statsarkivet i Stavanger: Pantebøker for Stavanger.

e)      ”H A” (Harald Aurenes?): Personregister til Stavanger pantebøker nr 1-III 1682-1713, Statsarkivet i Stavanger, 1960,

f)       Axel C. Kielland: Familien Kielland, 1897,

g)      A E Erichsen: Samlinger til Stavangers historie, bind I og II, Stavanger, 1903 og 1906,

h)      Erichsen A E: Samlinger, Privatarkiv 110 (PA 110), Stavanger Byarkiv,

i)        Gundersen Erik: Stavanger rettsprotokoller 1617-1722 i utdrag etter A E Erichsens og Axel Kiellands manuskripter, Samlinger til Stavangers historie, tredje bind, Dreyer forlag, Stavanger, 1953,

j)        Næss Hans E: Samlinger til Stavangers historie, Stavanger, 1971,

k)      Kielland, privatarkiv 11, Statsarkivet i Stavanger.

 

Avskriften er gjort etter beste skjønn. Som med all håndskrift har hver person sine særegenheter! Originalene vil normalt inneholde mer informasjon enn det som er i sammendragene nedenfor, og når det er nødvendig bør en sjekke originalene.

 

? = avskrivers tegnsetting

?? eller … = mine tegn når jeg ikke forstår hva som er skrevet.

Eksempel: ”side 47b(-48b)” = jeg har fotografert av en del sider i pantebøkene, de sidetallene som er satt i parentes er sider jeg ikke har kopiert, og hvor teksten fortsetter på neste side.

 

Navnene er til en viss grad normalisert.

 

Husene hadde ikke adresser, noen gatenavn var i bruk, men de fleste hus ble stedsplassert ut fra bydel (Holmen eller Kuholmen, Bakken, Østervåg, Uren, Skagen, Torget, Kleven, Stranden og Sandviken) og hvem som var naboer.

 

Kildene er oppgitt i parentes like etter datoen. Noen steder har Kielland opplysninger uten dato. For eksempel betyr da ”1706” at opplysningen står mellom to opplysninger fra 1706, og da trolig er fra 1706.

 

1700

 

15.1.1700 (Kiellands samlinger pakke 2, legg 3) avdøde Idken Berentsens grunn påbos av Henrik Rosenkilde.

 

15.1.1700 (Kiellands samlinger pakke 2, legg 3) Berent Berentsens grunn med to tilliggende hager tilkommer Adrian enke etter Hans Pedersen.

 

15.1.1700 (Kiellands samlinger pakke 2, legg 3) Henrik Hanssens grunn – påbos av magister Mats Tausan.

 

15.1.1700 (Kiellands samlinger pakke 2, legg 3) bodde Mag Henrik Godtzen på Henrik Reimers grunn.

 

16.1.1700 (Gundersen, 1953, side 224) var det restans til kongen av Thomas Kristensens grunn på Valberget som tilkommer David Vougle og påbos av Torgier Iversen, rest for 5 år a 16 skilling.

 

22. og 23.3.1700 (Kielland, pakke 4c) var det skifte etter handelsmann Anders Rasmussen Dahle. Datter Anna Susanne fra første ekteskap med Laurentsia Lauritsdatter og enka Eva Villumsdatter. Hus og grunn med jernkakkelovn, et ildhus og en hageplass oven til gaten 180 riksdaler. De hus og grunner som Rolf Eriksen bebor med sjøgrunn og naust samt en jernkakkelovn og en liten hage 100 riksdaler. Et nytt sjøhus nest ved sorenskriver Mikkel Gundersens våning og sjøhus 180 riksdaler. Tre kornåkre med påstående fehus 14 riksdaler.

 

14.4.1700 (Kielland, pakke 4c) var det skifte etter Rasmus Larsen. Enke Kirsten Ellingsdatter. Hus, grunn og hageplass.

 

21.5.1702 (SAS, Pantebok for Stavanger 1695-1713, side 93b og Erichsen, 1906, side 524) solgte kongelig historiographus Tormod Torfeussen sin sjøgrunn på Skagen, til Jens Østensen som bor på Tasta. Eiendommen hadde tilhørt avdøde president i Stavanger Kristian Gram som solgte den til avdøde Kasper Wesling 23.4.1688. Den ble overlatt til Kristian Fredrik Paawich 13.4.1689. Tormod fikk sitt skjøte av råds- og stiftsbefalingsmann Kristian Fredrik Poowick 9.7.1690. Tormod skriver at han hadde fått to pergamentbrev av sorenskriver Mikkel Gundersen som omhandlet denne eiendommen. De var fra 1559 og 1593. 20.7.1559 ga Kordt Korduorson skjøte til Trond Ivarsens velbyrdige frue Sirit. 18.3.1593 ga Lauritz Andersen på Få på Finnøy skjøte til avdøde rådmann Kristen Trane. Dokumentet ble skrevet på Stangeland på Karmøy. Tinglyst 24.5.1702.

 

17.6.1700 (SAS, Pantebok for Stavanger 1695-1713, side 70b og Gundersen, 1953, side 225) skjøtet Karen Karstensdatter enke etter lagmann Bartolomeus Hågensen til gudfryktige kvinne Anna Torgersdatter og hennes mann Nils Knutsen Holst hus og grunn. Hun hadde kjøpt den av sin kjære svoger magister Jens Godtzen.

 

28.6.1700 (Lexow, 1988, side 119 og Bærheim, 1957 og SAS, PA 1 (Anders Bærheim), boks IX, bok VII, side 37) solgt Herlof Trolle Olavsgrunnene til Johan Garmann.

 

9.7.1700 (Kielland, pakke 4c) var det skifte etter Birgitte Arentsdatter. Enkemann Halvor Taraldsen i Østervåg og seks barn. Hus og grunn med jernkakkleovn med mer 50 riksdaler.

 

9.7.1700 (Kielland, pakke 4c) var det skifte etter Ingeborg Johansdatter. Enkemann Lars Mikkelsen i Østervåg og tre barn. Hus grunn med tilliggende hageplass med mer 36 riksdaler. Et naust uten grunn 4 riksdaler.

 

9.7.1700 (Kielland, pakke 4c) var det skifte etter Maren Larsdatter. Sønn Lars Olsen i første ekteskap og enkemannen Torbjørn Rasmussen i Østervåg. Hus uten grunn 10 riksdaler.

 

12.7.1700 (Gundersen, 1953, side 225) hadde Henrik Kortum for om lag 6 års siden leid hus hos Jørgen Thomassen. Husleien var ikke betalt. 3/5 av husene var kjøpt av Jørgen Thomassen av J C Hubert, Søren Saxe og Fredrik Saxe 13.12.1695.

 

19.7.1700 (Kielland, pakke 4c) var det skifte etter Daniel Pedersen. Enke Ingeborg Pedersdatter og barn Peder og Astri. Hus og grunn med jernkakkelovn med mer 30 riksdaler.

 

19.7.1700 (Kielland, pakke 4c) var det skifte etter Marta Eriksdatter. Enkemann Peder Danielsen på Stranden. Sønnebarn: Peder Danielsen og Astri Danielsdatter. Hus og grunn med grunn som avdøde Daniel Pedersens hus står på, jernkakkelovn 24 riksdaler.

 

20.8.1700 (SAS, Pantebok for Stavanger 1695-1713, side 82) ga stiftskriver Lauritz Friis obligasjon til Søfren Gunnbjørnsen på Nedstrand på vegne sin myndling av Anna Susanna Andersdatter Dahle. 110 riksdaler som Lauritz Fris hadde lånt sin svoger Anders Rasmussen Dahle var arvet av Anna Susanna Andersdatter Dahle, som var hans hustrus datterdatter.

 

23.8.1700 (SAS, Pantebok for Stavanger 1695-1713, side 71b-72) solgte Herman Høyer til Knut Knutsen Vestlye tre kornhager på Stranden. Den første imellom Rasmus kippers og avdøde Daniel Pedersens hus og nær det gamle steingjerdet til Anders Dahles grunn med derpå stående hus. Den annen sør for gaten mellom Symenta? i Myren sin hage på den vestre, og gaten på den østre side. Den tredje hagen var sør for det lange smau mellom førnevnte Symenta? og Ole Siversens hage. Anders Dales datter Anna Susanne Andersdatter hadde arvet etter sin far. Som Herman Høyer kjøpte på offentlig auksjon 11.6(.1700) i Vibolt Jægers hus.

 

26.8.1700 (SAS, Pantebok for Stavanger 1695-1713, side 71-71b og Gundersen, 1953, side 226) bekrefter Eva Willumsdatter at hendes avdøde mann Truls Eriksen i levende live solgte til ærlige og velaktede mann Kristen Laursen, et lite stykke grunn nordenfor Kristen Laursen iboende hus og grunn, og med Erik Eriksen iboende hus og grunn i nord, på Strandgaten. Han skal ha den fri og fritt.

 

1.9.1700 (Kielland, pakke 4c) var det skifte etter Ivar Olsen. Enke Sissel Jakopsdatter, og avdødes far Ole Rasmussen. Hus og grunn med en liten hageplass med mer 16 riksdaler.

 

8.8.1700 (Kielland, pakke 4c) var det skifte etter Karen Kristoffersdatter på Bakken, enke etter Jørgen Torjussen. Hennes barn Knut og Rasmus Torresønner, Kari og Birgitte Tørresdatter. Hus uten grunn med mer 9 riksdaler.

 

9.9.1700 (HA, 1960, med referanse til Pantebok III 73b) solgte Herman Høyer til soldat Iver Nilsen et hus uten grunn på Bakken.

 

26.10.1700 (HA, 1960, med referanse til Pantebok III 76 og Gundersen, 1953, side 227) skjøtet Vellum Jakopsen til Halvor Kornelissen en våning med hus, hage og båtstø i Pottemakerstranden.

 

29.10.1700 (Kielland, pakke 2-3) solgte Willum Jakopsen til Halvor Korneliussen hus og grunn på Pottemakerstranden. 29.10.1700 (HA, 1960, med referanse til Pantebok III 77) pantsatte Halvor Kornelissen sin eiendom i Pottemakerstranden til selgeren Vellum Jakopsen for 30 riksdaler.

 

12.11.1701 (Kielland, pakke 2-3) fremholdt oberrådmannen på Rådstuen at den allminnelige brønnen på Torget var ganske forfylt og taket var nedbrudt og ødelagt. Han fant det derfor tilrådelig at den skulle bli gjenkastet og ikke sette noen port eller pumpe, men borgerskapet var uenig.

 

15.11.1700 (HA, 1960, med referanse til Pantebok III 77b) kvitterte Andreas Levens for Kullbrenneriet til Johan Prahl.

 

1701

 

28.1.1701 (HA, 1960, med referanse til Pantebok III 79) skjøtet Jon Kristoffersen til Herman Jokkumsen hus og grunn under Kleven. 28.1.1701 (Kiellands samlinger, pakke 2 nummer 3) skjøte fra Jon Kristofffersen til Herman Jokkumsen på hans hus mellom Johan Kempfes hus og lektor Leights hage.

 

29.1.1701 (HA, 1960, med referanse til Pantebok III 78b) pantsatte Kristoffer Jenssen Hiermann en hagegrunn til Nikolay Thilloff for noe over 36 riksdaler.

 

30.3.1701 (HA, 1960, med referanse til Pantebok III 86) pantsatte Jan Prael to hus med grunn til Peder Eriksen Leganger for 590 riksdaler. Dokumentet skrevet på Hå prestegård.

 

31.3.1701 (SAS, Pantebok 2a, side 80b og Erichsen, 1906, side 518-519) kunngjør Kirsten Jakopsdatter – Nils Jørgensen Knags hustru, slik mannen Nils Jørgensen Knag lånte av ærdydige matrone Sidselle Olsdatter 9 riksdaler 3 ort 19 skilling for omtrent to år siden. Pantsatte hun nå de tomtene til Moris iboende hus på Øvre Strandgate for ytterligere 16 riksdaler. Pengene trengs til livopphold. Intensjonen er å betale tilbake om hennes mann skulle komme tilbake innen utgangen av 1701 til velfornemme mann Ole Jakopsen for 25 riksdaler 3 ort 19 skilling. Det er beliggende nest ved Anders Mannesis iboende++

 

12.4.1701 (SAS, Pantebok for Stavanger 1695-1713, side 82 (+82b), HA, 1960, med referanse til Pantebok III 82 og Gundersen, 1953, side 228) solgte Karen Pedersdatter enke etter Jon Torgiersen til Ingeborg Jakopsdatter et hus uten grunn under Kleven. Det er mellom Anders Normans iboende grunn i nord og Barbro Jordmors hus i sør. Den har jernkakkelovn i stuen, bordbenker og krokskap alt som er naggelfast.

 

17.4.1701 (Kielland, pakke 2-3) var Wegners enke, Werlings enke og Truls Jenssen naboer.

 

25.4.1701 (HA, 1960, med referanse til Pantebok III 89b) pantsatte Godske Sørensen Godsen til Mikkel Norman sitt iboende hus, en ny våning til gaten, samt tilhørende grunn og hage samt en liten avlsgård kalt Bergeland.

 

30.4.1701 (Digitalarkivet, Pantebok IIa, side 83-) pantsatte borger Søren Pedersen Brun til Paul Jørgensen Sommer hus, våning og det han eller eide.

 

13.8.1701 (HA, 1960, med referanse til Pantebok III 86b og Gundersen, 1953, side 228-229) skjøtet Kornelis Pettersen til Rasmus Hansen hus og grunn på Kuholmen.

 

6.9.1701 (SAS, Pantebok 2a, side 88 og 88b) skjøtet Adriana enke etter Hans Pedersen og Berent Hansen til deres svoger Peder Lauritzen og hans hustru Rebekka Jensdatter et sjøhus med grunn i Pottemakerstranden, nest ved Lucie Eriksdatters sjøhus og grunn ut til sjøen. Årlig grunnleie. Kielland (pakke 2-3) legger til at den ble solgt videre til Ener Torstensen 12.7.1702.

 

10.9.1701 (SAS, Pantebok 2a, side 87b og Gundersen, 1953, side 229) skjøtet Sander Jonsen til Ole Nilsen en sjøgrunn med naust i Østervåg, beliggende mellom Torkel Iversens sjøgrunn og naust i vest og en fri allmenning i øst. Han overleverer gamle brev ”Sub dato” 17.4.1673. Kjøper skal betale grunnleie.

 

12.9.1701 (Kielland, pakke 2-3) solgte Sander Jonsen til Ole Nilsen naust og sjøgrunn i Østervåg mellom Torkel Iversens sjøgrunn og naust i vest og den fri allmenningen i øst.

 

1702

 

20.1.1702 (HA, 1960, med referanse til Pantebok III 90 og Kielland, pakke 2-3) skjøtet Bernt Hansen til Nikolai Bernhard Kopp et hus med grunn. Det var arvet etter hans avdøde far Hans Pedersen.

 

24.1.1702 (HA, 1960, med referanse til Pantebok III 90b) pantsatte Nikolai Bernhard Kopp til Valentin Weigner hus og grunn.

 

1.2.1702 (Kielland, pakke 2-3) skjøte til Mogens Sivertsen på avdøde Tarald Tronsens hus og grunn.

 

6.2.1702 (HA, 1960, med referanse til Pantebok III 91) pantsatte Jørgen Ovesen huset sitt til Bjørn Dirdal for 14 riksdaler.

 

16.2.1702 (HA, 1960, med referanse til Pantebok III 99) pantsatte Godske Sørensen Godsen til Søren Jørgensen Brun hus, hager, grunner og eiendommer i og utenfor byen.

 

21.3.1702 (SAS, Pantebok for Stavanger 1695-1713, side 93b og Erichsen, 1906, side 524) solgte Tormod Torfeusen – kongelig historiograf i Norge, sin sjøgrunn på Skagen til Jens Østensen på Tasta. Tormod hadde fått denne fra Christian Fredrik Poawich, videre overleverte han til kjøper et fra Christian Gram til avdøde Carsten Wesling av 23.4.1688. Det annet var Casper Weslings transport 19.7.1690 på Stavanger Kongsgård til Tormod skriver at han hadde fått to pergamentbrev av Mikkel Gundersen som omhandlet denne eiendommen. De var fra 20.7.1559 ga Kordt Korduorson skjøte til Trond Ivarsens velbyrdige frue Sirit. Dernest 18.3.1593 der Lauritz Andersen på Få på Finnøy til avdøde rådmann Christen Trane. Dokumentet er skrevet på Stangeland i Karmsund. 21.3.1702 (Kielland, pakke 2-3) skjøte fra Camerer Tormod Torfuesen i Karmsund til Jens Østensen Tasta på en sjøgrunn på Skagen.

 

24.4.1702 (HA, 1960, med referanse til Pantebok III 93) kvitterer Lauritz og Torbjørn Lauritzsønner og Sara Lauritzdatter for den arven de hadde etter faren, og er enige i at søsteren Malena Lauritzdatter skal ha huset til faren mot å forsørge mora. Når mora er død skal hun betale dem 12 riksdaler.

 

29.5.1702 (Gundersen, 1953, side 231 og Kielland, pakke 2 nummer 3) tildømmes Valentin Børgersen Talgø Peder Jenssens hus og sjøgrunn. Den var pantsatt 8.9.1699. Grunnleie til Utstein kloster.

 

16.6.1702 (Gundersen, 1953, side 233) obligasjon fra Godske Godsen til magister Søren Jørgensen Brun for 100 riksdaler med pant i iboende hus, grunner og eiendommer i og utenfor byen.

 

12.7.1702 (SAS, Pantebok for Stavanger 1695-1713, side 96-97b og Gundersen, 1953, side 231) skjøtet skredderborger Peder Laursen / Lauridtssen Bostedde til Einar Tostensen og hans hustru Chatrine Jackumsdatter Røpke et sjøhus med grunn i Pottemakerstranden beliggende nest ved Lucia, som jeg av min svogerske matrone Adiane enke etter Hans Pedersen og hennes sønn Berent Hanssen har tilforhandlet meg 6.9.1701. Det er en årlig grunnleie på fire skilling.

 

17.7.1702 (Kielland, pakke 2-3) nevnes Mme E Seehusens plankeverk om Arnegården. To herrer som kom på Kongsgården passerte forbi Mme Sehusens port, videre forbi Ober. Høyers hus, Hr Henrik Rosekildes hus, Hr Huberts hus, foran hvilket var en grunn et stykke utenfor lå Adrians hus og man denne deretter til byfogdens hus.

 

5.8.1702 (SAS, Pantebok for Stavanger 1695-1713, side 98(+98b)) pantsatte Jakop Mathiassen Haugri til Tollak Pedersen for 23 riksdaler. Tollak Pedersen akter å reise fra byen. Pengene brukes til hus og grunn som han av matrone Johanne enke etter Hr Henrik Reimers har tilforhandlet seg. De 23 riksdalene er tilfalt ved arv med hans kjære søster…

 

19.10.1702 (SAS, Pantebok for Stavanger 1695-1713, side 99b-100 Gundersen, 1953, side 233) skjøtet Jan Hieronimussen til Ole Jakopsen Smit en grunn under Valberget, mellom Svend Olsens iboende hus og eiendom i øst og Simen Jansens hus og sin grunn i nord. Det er grunnleie.

 

31.10.1702 (SAS, Pantebok for Stavanger 1695-1713, side 100b-101b og Gundersen, 1953, side 233) skjøtet Lisbet Tiærandsdatter – enke etter Sander Steffensen, til Maren Tusse et hus med grunn og hage på Kuholmen. Den er mellom Jens Sivertsens enke og Samuel Andersens ildhus. Grunnleie på 8 skilling.

 

1.12.1702 (HA, 1960, med referanse til Pantebok III 102) pantsatte Nikolai Bernhard Kopp hus, grunn og hage til Jørgen Thomassen for 83 riksdaler 3 ort.

 

1.12.1702 (SAS, Pantebok for Stavanger 1695-1713, side 101b) pantsatte Anne Torgjersdatter hus og grunn til Børge Tøtland for 30 riksdaler.

 

1703

 

3.1.1703 (Kielland, pakke 2-3, side 19) kjøpte Fridrik Saxe av Jørgen Jørgensen (Wallendals) fars etterlatte eiendom. Jørgens far Jørgen Klausen hadde 10.1.1685 pantsatt den til Jørgen Thomassen. Denne obligasjonen hadde Jørgen Jørgensen innløst 6.12.1699, det var disse husene Fredrik Saxe nå bebodde.

 

30.1.1703 (HA, 1960, med referanse til Pantebok III 103b) ga Kjetil Bjørnsen som verge for broren Knut Bjørnsen kvittering for eiendommer, løsøre og penger som Knut hadde fått i dødsboet etter Anders Levens.

 

27.2.1703 (HA, 1960, med referanse til Pantebok III 121) pantsatte Elisabet Pedersdatter enke etter Tarald Fossmarken hus i Østervåg til Henrik Govertsen for 13 riksdaler.

 

26.4.1703 (HA, 1960, med referanse til Pantebok III 105) transporterte Kort Høyer et pantebrev på et hus på 75 riksdaler, som han hadde fått av Anna Klausdatter til Elisabeth Seehusen. Pantet var av 19.3.1698 (Kielland). 26.4.1703 (Bærheim, PA 1, side 119) transporterte Kort Høyer en av avdøde matrone Anne Klausdatters grunner, som hennes og hennes avdøde manns hus sto på, til Elisabet Seehusen. 26.4.1703 (Kielland, pakke 2-3, side 19) transporterte Oberråd. Høyer til Mme enke Seehusens en grunn som avdøde Anna Klausdatter tidligere hadde bodd på, og som nå var betalt med 106,5 riksdaler 6 skilling.

 

11.5.1703 (SAS, Pantebok for Stavanger 1695-1713, side 105b) pantsatte Wibolt Jæger til baker Isak Isaksen hus og grunn for 40 riksdaler. Han hadde lånt av Anna Susanna Andersdatters formynder, hun hadde arvet det.

 

23.7.1703 (HA, 1960, med referanse til Pantebok III 106b) skjøtet skomaker Jan Litz til angelmaker Jens Andersen hus med grunn.

 

31.7.1703 (Digitalarkivet, Pantebok IIa, side 107) skjøtet borger og bokbinder Lauritz Stege til Erik Olsen et hus som står på grunnen til Herman bakers grunn i gaten som går ut til Kuholmen. Jernkakkelovn og bord.

 

6.8.1703 (SAS, Pantebok for Stavanger 1695-1713, side 107b-108 og Erichsen, 1906, side 526) skjøtet Hans Jakopsen Schmit og hans hustru Kiersten Olsdatter til Ole Jenssen Sunde og hans hustru Gunelle Hansdatter Gamble, en sjøgrunn med hageplass i Strandgaten. Den er mellom Jørgen Ovesen og førnevnte Ole Jensen iboende hus i nord, og Lars Larsen Hamans tidligere iboende grunn i sør. Den har tidligere vært bebodd av avdøde rådmann Hans Pittersen og Nicolay Thilof, med kjøpebrev av 18.10.1698.  Det er hageplass fra Grimsageren og ned til gaten, samt fra gaten til sjøen. Årlig grunnleie.

 

25.8.1703 (HA, 1960, med referanse til Pantebok III 108 og Kielland, pakke 2-3 og Gundersen, 1953, side 235) skjøtet Ragnille Jakopsdatter et hus med grunn under Kleven til Ole Olsen.

 

3.9.1703 (Gundersen, 1953, side 236) hadde Fredrik Saxe kjøpt Jørgen Jørgensens fars etterlatte eiendom.

 

26.9.1703 (Kiellands samlinger, pakke 2 nummer 3, side 30) overdro Karl Høyer sitt pant til enken Seehusen for 106  ½ riksdaler 6 skilling, som rådmannenken Anna Klausdatter hadde pantsatt 19.3.1689 til Karl Høyer i hennes avdøde manns ig hennes iboende hus.

 

8.12.1703 (HA, 1960, med referanse til Pantebok III 110) skjøtet Rasmus Rasmussen til Ole Kjeldsen et hus med grunn, sjøgrunn og hage på Holmen.

 

20.10.1703 (HA, 1960, side 3, med referanse til Pantebok III 110 – tinglyst 5.11.1703) pantsatte Anders Mikkelsen Lund sitt nybygde hus på Stranden til toller Peder Sørensen.

 

3.12.1703 (Kielland, pakke 2-3, side 19) var den eiendommen Valentin Wegener bodde på, eid av eller var tidligere eid av hans kjærestes stefar i 1686.

 

8.12.1703 (Kielland, pakke 2-3, side 19) fikk Rasmus Rasmussen kjøpebrev på hans hus og grunner på Holmen.

 

I 1703 (Kiellands samlinger, pakke 2 nummer 3) støtte den nye kirkegård opp til oberrådmann Højers hage, denne lå blant annet sør for Kirkegården.

 

1704

 

14.1.1704 (Gundersen, 1953, side 237) hadde Peder Saxe eiendom på Ullanhaug.

 

15.3.1704 (HA, 1960, med referanse til Pantebok III 111b) avsto Maren Pedersdatter enke etter Abraham Smid til svogeren Jon Jonsen kipper den parten i et hus med grunn som hun hadde arvet etter mannen.

 

19.4.1704 (Digitalarkivet, Pantebok IIa, side 111-111b og Gundersen, 1953, side 237-238) skjøtet borger og glarmester David Søfrensen til borger og bokbinder Lars Stege huset og grunnen som han hadde bebodd. Kakkelovn i stuen. Årlig grunnleie. Vitner Kristian Jansen og Jakop Kristiansen Brun.

 

17.5.1704 (SAS, Pantebok for Stavanger 1695-1713, side 112b-113 og Erichsen, 1906, side 534) skjøtet Johanne de Creqvi det la Rochi enke etter Kristian Jeger, med samtykke fra Wibolt Jæger, til Sr Ditlef Leth på en plass og grunn som kalles Haarckens gård. Den er mellom Peder Søfrensen i sør og Sr Detlef Leths gård og eiendom i nord. Den er fra gaten og ned til sjøen. I bredde til gaten 12 norske alen. Til sjøen 12 norske alen et kvart. Årlig grunnleie.

 

2.6.1704 (Kielland, pakke 2-3, side 19 og Erichsen, 1906, side 533-534) var det strid mellom Wibolt Jæger og Ingeborg Søren Bruns (Erichsen legger til Søren Pedersen Brun er omtalt i Samlinger bind I) om eiendomsretten til en grunn på Skagen. Grunnbrev for Horken skomaker på en grunn av 18.4.1635. Grunnbrev på samme grunn 22.11.1680 liggende over gaten for Ingeborg Søren Bruns hus. Kristen Bentsen forklarte at den omtvistede grunnen hadde tilhørt hans avdøde far borgermester Bernt Svendsen, som hadde arvet den av (sin svigerfar – gift med Mette Kristensdatter Trane) toller Kristen Trane. Det er den samme grunnen som avdøde Nils Kjerulf hadde solgt 16.1.1696 til Ingeborg Vatne (Søfren Bruns) for 20 riksdaler. Grunnen strakte seg fra Thomas Kristensens hage opp under Valberget. Søfren Søfrensen smed vitnet at borgermester Bent Svendsen sådde og brukte en grunn nord for Thomas Kristensen. Det ble framlagt kviteringer fra Manufakturhuset at grunnleien var betalt av Ingeborg for hagegrunnen fra 1696 til 1703. Det falt dom i saken 16.6.1704 (Erichsen, 1906, side 534-535 og Erichsen, PA 100, side 175). Wibolt Jæger saksøkte Ingeborg Bruns om en hagegrunn Wibolt hun på vegne av sin avdøde farbror Kristian Klausen Jæger enke og barns vegne fikk 28.6.1698. Jæger viste fram et grunnbrev fra Børnehuset av 22.1.1680 der Ole Westmann fikk leie hagegrunnen sammen med en annen sjøgrunn. 28.6.1698 ble grunnen av Ole Vestmann utlagt til Kristian Jæger eller kanskje hans enke og barn. Ingeborg Bruns hadde kjøpebrev på samme grunn fra avdøde Nils Kjerulf. Grunnen var innfridd og innløst hos daværende kirkeverger Mikal Leigh og Johan Prael.  Den hadde vært utlagt til Stavanger Domkirke på skiftet etter Nils Kjerulfs avdøde svigerfar Bent Svendsen.

 

10.6.1704 (Erichsen, PA 110, nr 19 side 175) tinglyste Marianne Johanne de Creqvie de la Rochie - Kristian Jæger enke, et kjøpebrev utstedt av Hr Ditlef Leth på Horkens grund på ”Skade”.

 

8.8.1704 (HA, 1960, med referanse til Pantebok III 114) ga Anders Sandersen og kona Helchen Jørgensdatter hverandre rett til å sitte i uskiftet bo.

 

8.8.1704 (HA, 1960, med referanse til Pantebok III 113) pantsatte Johan Prahl hus, grunn og hage i Stavanger og to pund korn i landskyld i Tjora til Isak Isaksen for 250 riksdaler.

 

13.10.1704 (Kielland, pakke 2-3) lot Jørgen Jørgensen på Gabriel Kirseboms vegne framby de hus med hage som Andreas Lewens tidligere bebodde, og som tilhørte Kirseboms myndling Knut Bjørnsen.

 

27.10.1704 (Kielland, pakke 2-3) ble Tarald Eriksen tilkjent det huset med grunn som konsupsjonsbetjent Jens Østensen  tidligere eide og bodde i, og som Tarald hadde betalt med 40 riksdaler.

 

18.11.1704 (HA, 1960, med referanse til Pantebok III 114b og Gundersen, 1953, side 240) solgte Kristen Goudsen til Ingeborg Katrine Kristoffersdatter et hus med sjøgrunn i Østervåg.

 

1705

 

21.1.1705 (HA, 1960, med referanse til Pantebok III 182b og Gundersen, 1953, side 240) skjøtet Guri enke etter Lauritz Svendsen til Ole Olsen Åreskjold hus og våning i Østervåg.

 

26.1.1705 (HA, 1960, med referanse til Pantebok III 167b og Gundersen, 1953, side 256) skjøtet Anders Mikkelsen til Malene Olsdatter Sunde hus og grunn på Stranden. 26.1.1705 (Kielland, pakke 2-3, side 22) skjøtet Anders Mikkelsen (var død før 21.7.1710) et hus og grunn på Stranden til Malene Sunde.

 

26.1.1705 (Kielland, pakke 2-3 og Gundersen, 1953, side 240) den grunn og hage som Mats Tausan før brannen (1684) bodde på og hvor det var grunnleie til kongen og Manufakturhuset, tilhørte nå 2/8 Søren Gunnbjørnsen, 1/8 Malen Pedersen, Lars Thomassen (?), Fredrik Søfrensen, Thomas Thomassen og Einar Taraldsen. Søfren Gunnbjørnsen skulle innløse de øvrige.

 

30.1.1705 (Kielland, pakke 2-3 og Gundersen, 1953, side 240) på skiftet etter Gitløf enke etter Lauritz Jødelsen ble sjøhuset under Valberget utlagt til mester Hans Phandorp for krav på 28 riksdaler.

 

3.2.1705 (SAS, Pantebok for Stavanger 1695-1713, side 117-117b, Kielland, pakke 2-3 og Gundersen, 1953, side 240-241) solgte Peder Pedersen Saxe med sin kjærestes samtykke, til Monsr. Anders Mikkelsen Lund (gift med Henrik Kortums enke) på en grunn på Stranden. Mellom Jørgen Thomassen grunn i sør og Saxes i nord. Videre et sjøhus og grunn.

 

28.2.1705 (Digitalarkivet, Pantebok IIa, side 116-116b) er det skrevet et ekstrakt av skiftet etter Gitkow enke etter Lars Jødelsen holdt i hennes hus på Holmen av overrådmennene Jørgen Thomassen og Johan Prahl. Til mester Hans Faudorph ble det utlagt et sjøhus med tilhørende sjøgrunn under Valberget.

 

28.2.1705 (Gundersen, 1953, side 120) hadde borgermester Bernt Svendsen eid en grunn fra Kriken av Valberget til Thomas Kristensens trehage. Den tilfalt hans svigersønn Nils Kjerulf, som solgte til Ingeborg Søfren Bruns.

 

2.3.1705 (SAS, Pantebok for Stavanger 1695-1713, side 117-117b) ga Peder Saxe kjøpebrev til Anders Mikkelsen Lund på en part i et hus som står på den grunnen Anders nettopp hadde kjøpt av Peder Saxe.

 

3.3.1705 (HA, 1960, side 3, med referanse til Pantebok III 119b – tinglyst 27.4.1705) pantsatte Anders Mikkelsen Lund hus og grunn på Stranden til Jørgen Thomassen for 45 riksdaler.

 

14.3.1705 (HA, 1960, med referanse til Pantebok III 122) pantsatte korporal Nils Nilsen sine hus til Mikkel Eeg for 10 riksdaler.

 

18.3.1705 (Kielland, pakke 2-3, SAS, Pantebok for Stavanger 1695-1713, side 112b-113 og Erichsen, 1906, side 536) solgte Nikolay Bernhard Kopp til velaktede mann Rolf Eriksen, hus og grunn som var tilfalt ham etter avdøde Adriana - Hans Petersens enke. Den var mellom fru majorinne Hubberts hus i sør, og hans egne hus i nord. Den strekker seg i bredden til gaten 16 ¾ alen, og i lengde fra gaten til bak i hagen til fru majorinnens planke var 51 sjællandske alen. Årlig grunnleie til kongen.

 

19.3.1705 (Kielland, pakke 2-3, side 21) eide lensmann Ole Vestmann i Skåre skipreide hus og grunn på Skagen som han 24.10.1678? pantsatte til Hr Kristian Jæger. Husene brant senere. 28.6.1698 ble de to grunnene utlagt til Hr Kristian Jægers arvinger. Den ene er hagegrunn i bredden over gaten, sør for Ditlef Leths kornhage og inntil Ingeborg Søfren Pedersen Bruns i nord 17 norske alen. Grunnbrev på den samme av 28.4.1635 fra Mauritz Bostede til Olle Vestmands formann Horken Horkensen skomaker. Det andre medelt til Olle Vestmann af Herman Aventarius 22.11.1680. Av grunnen ble det betalt avgift til Manufakturhuset i Bergen.

 

23.3.1705 (Digitalarkivet, Pantebok 2a, side 118-118b) pantsatte Peder Jenssen for 90 riksdaler til Elisabet Seehusen hus og grunn på Strandgaten mellom Jørgen Pedersen og den allmenningen som lå mellom Peder Jenssens og Elisabet Seehusens hus. 23.3.1705 (Pantebok 2A, side 118-118b) pantsatte Peder Jenssen til Elisabet Seehusen hus og grunn på Strandgaten mellom Jørgen Pedersen og den almenningen som lå mellom Peder Jenssens og Elisabet Seehusens hus.

 

30.3.1705 (HA, 1960, med referanse til Pantebok III 118b) pantsatte Knut Knutsen Kock til Theophilus Bovitz i Egersund sjøhus med grunn og en hage som kalles Vinterhagen på Kuholmen og en hagegrunn ”her inde i byen” for 240 riksdaler.

 

2.5.1705 (HA, 1960, med referanse til Pantebok III 120) pantsatte Søren Sørensen Smid til datteren Anna Sørensdatter hus og løsøre for 99 riksdaler.

 

3.5.1705 (SAS, PA 11 Kielland, boks 10a) Elisabet Sørensdatter enke etter rådmann Morten Sehusen gjør kjent at hun 9.4.1697 gjorde en avtale med Lars Andersen Smith.

 

4.5.1705 (Gundersen, 1953, side 241) lå Bernt Svendsens (hage)grunn (Valberget) fra Thomas Kristensens grunn eller hus inntil Valberget. Horken Horkensen skomaker hadde ikke hatt hagegrunn der på Skagen. Ditlef Leth hadde atkomstbrev av 26.4.1633. I 1651 var det en tvist mellom Thomas Kristensen og Bent Svendsen. 4.5.1705 (Kiellands samlinger, pakke 2 nummer 3) vitnet Jon Hieronimussen og Tormod Leranger at borgermester Bent Svendsens grunn ble dyrket fra Tommas Kristensens grunn eller hage og inntil Valberget, og at de aldri visste at Horken Horkensen skomaker noen gang hadde hatt hage på Skagen der. Peder Leth framviste sitt atkomstbrev  av 26.4.1633, på den samme fantes en påskrift fra 1.9.1651 om at den var lest på åstedet om den grunn som Thomas Kristensen og Bent Svendsen hadde en tvist om, og derfor ble oppmålt.

 

12.5.1706 (Kielland, pakke 2-3) lot Jakop de Wida innstevne for resterende grunnleie til Manufakturhuset: Jørgen Thomassen av Sander Grots tidligere grunn på Skagen, årlig 1 rd 1 ort. Restanse siden 1683. Jørgen Thomassen hadde kjøpt grunnen ved offentlig auksjon. Rasmus Svendsen og Jørgen Bertelsens tidligere grunner. Unge Kristen Tranes grunn på Skagen, som Johan Seehusen bodde på. Restanse fra 1683.

 

18.5.1705 (HA, 1960, med referanse til Pantebok III 117b) skjøtet Nikolai Bernhard Kopp til Rolf Rolfsen et hus med grunn.

 

25.5.1705 (HA, 1960, med referanse til Pantebok III 122) pantsatte Sven Iversen til Oluf Jakopsen et hus på Hospitalsgrunn i Østervåg for 12 riksdaler.

 

27.5.1705 (HA, 1960, med referanse til Pantebok III 121b) fikk Lucie Hansdatter enke etter Joakim Røpkes grunnbrev på de to grunner hun eide fra gammelt, og grunnen hun kjøpte av Anna enke etter Daniel Tribonesis.

 

22.7.1705 (HA, 1960, med referanse til Pantebok III 123b) pantsatte Susanne enke etter Nils Eriksen til Børge Børgesen Tøtland hus, grunn med sjøhus for 60 riksdaler. 

 

14.9.1705 (SAS, Pantebok for Stavanger 1695-1713, side 124(+124b) og Gundersen, 1953, side 242) skjøtet kongelige hospitalstander og practicus medicine Hans Faudorph til sin svoger Thomas Jørgensen og hans hustru ærdydige matrone Ericia Marie Leganger et sjøhus med grunn på Holmen. Han hadde det fra skiftet etter Gitlow Pennedatter?? enke etter Lauritz Jødelsen for pantebrev av egne midler på 28 riksdaler av 30.1.1705. Det var mellom Valberget i sør og avdøde rådmann Berent Berentsens hus i nord. Tinglyst 5.5.1705.

 

19 (14.?).9.1705 (SAS, Pantebok for Stavanger 1695-1713, side 124b-125) ga Nikolai Bernhard Kopp auksjonsskjøte til Sr Jørgen Thomassen på de hus med grunn og sjøgrunn på Skagen som avdøde Lars Olsen hadde eid for 122 riksdaler. Det skjedde ved offentlig auksjon 21.10.1701. Det var med jernkakkelovn. Årlig grunnleie.

 

23.9.1705 (SAS, Pantebok for Stavanger 1695-1713, side 135 og Gundersen, 1953, side 243) fikk toller Augustinus Ebbel et våning med sjø og hagegrunn på auksjon for 181 riksdaler. Det hadde tilhørt futen i Nordhordaland og Voss Mats Hanssen Holm. Overrådmann Kort Høyer hadde satt opp plakater i byen, Ryfylke og Jæren før auksjonen ble avholdt 22.9.1705 i Vibolt Jægers hus. Hjemmel av 30.6.1693.

 

1.10.1705 (Erichsen, PA 110, nr 20, side 83) var det oppmåling av den eiendommen Ingeborg Gundersdatter hadde kjøpt av avdøde N(ils) Kjerulf og av nabogrunnene. Den ene tilhørte Ditlef Leth og den andre Kristian Jægers arvinger.

 

26.10.1705 (Kielland, pakke 2-3, side 21 og Gundersen, 1953, side 242) kjøpte toller A Ebbel på offentlig auksjon tidligere fogd Mats Hanssen Holms hus av Johan Bager.

 

26.10.1705 (Erichsen, PA 110, nr 19, side 179 – med referanse til Bytingsprotokollen og og Erichsen, 1906, side 538) stevnet stiftskriver Friis Knut Knudsen Kock for 10 års grunnleie til Kristiansand kirke og skolebetjent 15 riksdaler 3 ort og 8 skilling. Likeså Gregorius Nilsen for samme 10 riksdaler 5 ort. Kockegrunn er den forrige Jockum guldsmed og Katrine Haagenvog eide. Gregorius Nilsens grunn kalles skipper Jespers og Ole Nilssens grunn. Begge måtte betale. 9.11.1705 (Erichsen, 1906, side 539) ble de dømt til å betale.

 

2.11.1705 (Erichsen, 1906, side 539) proklama fra manufakturhuset i Bergen Jakop de Vida for manglende innbetaling av grunnleie.

 

10.11.1705 (HA, 1960, med referanse til Pantebok III 125) ga Kort Høyer en obligasjon til Jørgen Jørgensen på et sjøhus på Kuholmen.

 

19.12.1705 (HA, 1960, med referanse til Pantebok III 125b-126) pantsatte Wibolt Jeger til Trine enke etter Nils Eriksen hus og grunn for 175 riksdaler.

 

I 1705 (Kiellands samlinger, pakke 2 nummer 3, side 21) eide Knut Knutsen Koch de grunner som Jokkum gullsmed og Katarina Hågenvik tidligere eide. De skylte årlig 1 riksdaler 2 ort og 8 skilling til Kristiansand kirke. Gregorius Nilsens grunn ble tidligere kalt for skipper Jespers og Ole Nubens grunner – de svarte årlig til Kristiansand kirke 1 ort 8 skilling, samt Jørgen Pedersens grunn- som skylte årlig 1 ort 16 skilling. Restanse i 10 år 10 riksdaler 3 ort og 8 skilling.

 

I 1705 (Kielland, pakke 2-3, side 21) ble Jørgen Jørgensens grunn med tilhørende hage(?) ”Jørgen Hess” taksert til 45 riksdaler.

 

1706

 

1.2.1706 (SAS, Pantebok for Stavanger 1695-1713, side 126b-127 Gundersen, 1953, side 243) skjøtet Jon Jonsen til Thomas Stålesen et hus med grunn under Kleven. Det var mellom Trine Thomasdatters hus og grunn i vest, gaten i nord og øst. Slik det av selger var oppbygd med jernkakkelovn i stue og alt som er mur og naggelfast. Årlig grunnleie. Det følger også en innhegnet og tilhørende grunn og gårdsrom. Hans avdøde far Jon Olufsen kipper og Willum Jakopsen smed en gravd en brønn, som Willum smed hadde fri tilkomst til. Stefaren Tron Halvorsen underskriver også.

 

6.2.1706 (SAS, Pantebok for Stavanger 1695-1713, side 129b-130) skjøtet Jørgen Thomassen til Elling Tostensen og hans hustru Siri Ellingsdatter grunn med hage og gårdsrom. Det er mellom Mons Sjursens hus og grunn på den ene og Rasmus Hanssen på den andre side. Han hadde hjemmelen etter baker Hans Røpke.

 

9.2.1706 (SAS, Pantebok for Stavanger 1695-1713, side 135 og Gundersen, 1953, side 243) solgte tidligere sorenskriver Mikkel Gundersen til Knut Iversen og hans tilkommende hustru hus og grunn mellom toller Augustinus Ebbel i sør og avdøde rådmann Hans Petersens grunn i nord. Tidligere tilhørende Lauritz Lauritzen Helmann, og ble kjøpt av selger på offentlig auksjon 6.6.1698. Lauritz Helmanns hadde auksjonsskjøte av 10.9?.1698. Årlig grunnleie.

 

11.2.1706 (SAS, Pantebok for Stavanger 1695-1713, side 127-127b og Erichsen, 1906, side 539) skjøtet Knut Knutsen Koch til sin svoger Theophilus Bowitz et sjøhus med grunn på Kuholmen med hosliggende hagegrunn kalt Vinterhagen. Han har arvet den etter sin avdøde far Knut Klaussen. Hagen er en fri grunn beliggende tett ved Lauritz Sørensens iboende hus på den ene siden og madam Seehusens hage på den andre siden. Størrelsen er i samsvar med grunnbrevet. Undertegnet av hans svigersønn Anders Nilsen og søstersønnen Jørgen Jørgensen Wallendal.

 

15.2.1706 (SAS, Pantebok for Stavanger 1695-1713, side 129-129b) skjøtet Sjur Pedersen til Tarald Olsen våning med grunn. Den var mellom Brende … Marie og Ole korporals hus. Det følger en jernkakkelovn i stuen. Årlig grunnleie. Kielland (Kielland, pakke 2-3 Gundersen, 1953, side 243) skriver at det er i Østervåg.

 

26.2.1706 (Gundersen, 1953, side 243) skjøtet Jørgen Thomassen til Elling Tostensen den grunn og gårdsrom som han bor på.

 

8.3.1706 (Erichsen, PA 110, nr 19, side 179) gjorde Jakop Brun avkall til Isak Isaksen Kras for Bruns kjærestes arvelodd, som Isak Isaksen Kras hadde som vergemål.

 

14.3.1706 (HA, 1960, med referanse til Pantebok III 130b) pantsatte Jørgen Ovesen hus, grunn, gårdsrom, ildhus og hage til Mikkel Eeg for 70 riksdaler.

 

15.3.1706 (HA, 1960, med referanse til Pantebok III 169b) pantsatte Jørgen Jørgensen Ryg til Teis Paaske hus og grunn for 40 riksdaler.

 

27.3.1706 (SAS, Pantebok for Stavanger 1695-1713, side 139b-140b) gjorde Elisabet Søfrensdatter Godtzen enke etter Morten Sehusen en avtale med fyrdirektør Henrik Pettersen om Hviddingsø.

 

12.5.1706 (Kielland, pakke 2-3, side 21, Gundersen, 1953, side 243 og Erichsen, 1906, side 540-541) ble Johan Seehusens påboende grunn innstevnet av Manufakturhuset for manglende betaling av grunnleie siden 1683. Det var unge Kristen Tranes tidligere grunn på Skagen. Johan Seehusen svarte at han var fremmed for det han ble stevnet for. Jørgen Thomassen ble stevnet for grunnleie til Manufakturhuset av Sander Groth forrige grunn på Skagen – årlig 1 riksdal og 1 ort. Restanse siden 1683. Jørgen Thommassen svarte at han hadde kjøpt eiendommen på offentlig auksjon og ikke visste noe om grunnleie.

 

12.5.1706 (Erichsen, PA 110, nr 19, side 180 – ref Stavanger Bytingsprotkoll) Hr Joh. Seehusen stevnes for grunnleie på den grunn han bor på. Den er på Skagen og kalles unge Kristen Tranes forrige grunn. Erichsen legger til at denne svarte grunnleie til Manufakturhuset i Bergen.

 

12.5.1706 (Kielland, pakke 2-3, side 21) ble Jørgen Bertelsens grunn og Rasmus Thomassens grunn stevnet av Manufakturhuset for manglende betaling av grunnleie.

 

29.6.1706 (SAS, Pantebok for Stavanger 1695-1713, side 135b-136 og Gundersen, 1953, side 243) skjøtet Johan Prael et sjøhus med grunn til Knut Knutsen Vestlye. Det var tett ved Knut Knutsen Westlyes egne hus.

 

26.7.1706 (Gundersen, 1953, side 243 og Kielland, pakke 2-3) anførte Jørgen Thomassen (i kravet om grunnleie) at han hadde kjøpt grunnen med påstående hus på offentlig auksjon. Mannen som hadde bebygd grunnen (Lars Olsen?) hadde fortalt at den var kjøpt av Bertil Thomassen som fri grunn. Johan Seehusen hadde først fått kjøpe grunnen han nå bor på. Saken ble 9.8.1706 sendt til åstede for lovlig utgransking hvor Manufakturhusets grunner lå. Særlig da det finnes mange øde grunner i byen.

 

18.9 1706 (SAS, Pantebok for Stavanger 1695-1713, side 136-136b og Gundersen, 1953, side 244) skjøtet Jørgen Thomassen til Elling Rasmussen en sjøgrunn med tilhørende hage på Standen, som tidligere tilhørte avdøde toller Peder Saxe. Selger hadde tilforhandlet den av Peder Saxes barn. Den var fra Anders Mikkelsens nybygg i nord og 42 skjællandske alen i lengde fra gaten, og i bredde på begge sider så langt det kan utbygges. Det er en dertil hørende hage ovenfor gaten, i lengde og bredde som plankegjerdet viser med frukttrær. Det var kommet i arv fra hans avdøde hustru til selgers datterbarn avdøde Anders Andersens guttebarn som morsarv. Barnas formyndere hadde solgt eiendommen ut til offentlig auksjon til Jørgen Thomassen, som så solgte den videre til Elling Rasmussen. Årlig grunnleie.

 

1707

 

24.1.1707 (Kielland, pakke 2-3) hadde Knut Knutsen i tre år av Valentin Talgø leiet en hage mot årlig leie på 5 ort.

 

14.2.1707 (SAS, Pantebok for Stavanger 1695-1713, side 137-137b) fikk Nikolay Bernhard Kopp auksjonsskjøte på de hus og grunner som avdøde Vibolt Jeger hadde eid. Den ble solgt etter begjæring av 17.12.1706. Den ble solgt for 105,5 riksdaler. Det fulgte med en jernkakkelovn i stuen. Årlig grunnleie. 14.2.1707 (Kielland, pakke 2-3) skriver at de ble solgt 26.1.1708, av Køpp solgt videre til Johanne Crequi de la Rochia.

 

25.2.1707 (SAS, Pantebok for Stavanger 1695-1713, side 137b-138 og Gundersen, 1953, side 244) skjøtet Hans Willumsen Hoff til Gunder Kjellsen hus og grunn på Kuholmen. Det var mellom Marte Hanses hus i nord og Sjur Halvorsen i sør. Årlig grunnleie på 4 skilling.

 

23.3.1707 (SAS, PA 11, boks 12 – i original) skjøtet Theophilus Hansen Bovitz til madam Elisabet enke etter Morten Sehusen et stykke grunn eller hageplass mellom Laurits Sørensens hus og nevnte madam Seehusen.  Vitner Peder Lauritssen og Laurits Smith.

 

13.4.1707 (HA, 1960, med referanse til Pantebok III 139 og Gundersen, 1953, side 245) pantsatte Peder Pedersen (Saxe??) til Jens Godsen hus og grunn for 30 riksdaler.

 

14.4.1707 (Kielland, pakke 2-3) ble Knut Knutsen Kochs hus, grunner og hosliggende hage tildømt Theophilus Bowitz i Egersund (for 142 riksdaler 44 skilling for… beløp han 29.2.1707 ble groet?? utlegg i eiendommen).

 

18.5.1707 (SAS, Pantebok for Stavanger 1695-1713, side 139-139b) skjøtet Hans Pedersen til Ole Jakopsen Smitt en fri grunn ved Jorenholmen øst for Bekken. Den er bebygd. Det følger årlig grunnleie fra: Halvor Larsen 2,5 ort, Svend Svendsen 2 ort danske, Willem Håversen 2 ort, Tollak Johansen 8 skilling og Torkild Tharrildsen 2 ort danske.

 

23.6.1707 (Kielland, pakke 2-3) solgte Theophilius Hansen Bovitz til Matz Sæhemsen(??) et stykke grunn eller hageplass mellom Sr Lauritz Sørensen hus og Mme Seehusens egen hage som den forefinnes etter gamle adkomstbrev for 34 riksdaler.

 

17.7.1707 (HA, 1960, med referanse til Pantebok III 143) pantsatte Herman Høyer til Tore Hoversen hus og grunn for 60 riksdaler.

 

22.9.1707 (SAS, Pantebok for Stavanger 1695-1713, side 165b-166 Gundersen, 1953, side 256) skjøte fra Knut Bjørnsen i Sokndal og med samtykke fra hans svoger Gabriel Kirsebom, til Sr Jørgen Jørgensen Wallendal på de hus og grunn. Det var hans mosters mann og tidligere formann Hr Andreas Lewens iboende eiendom. Den ble utlagt til hans nå avdøde hustru Elen Knutsdatters 26.1.1703. Det er hus med fri grunn og med sjøgrunn, sjøbod, lofter og ildhus samt frukthage med planker utenfor. To jernkakkelovner i stuen, et krokskap, en innmurt kobberkjele i bryggerhuset og alt som er mur og naggelfast. Fri for grunnleie. Medsignert av morbroren Henri Zakariassen, av mosteren Maren Knutsdatters kjæreste og av svogeren og søsters mann Nils Hansen.

 

8.12.1707 (Kielland, pakke 2-3) ble byfogd Køpps hus, grunn med hage tildømt Jørgen Thomassens datterbarn i Bergen.

 

19.12.1707 (SAS, Pantebok for Stavanger 1695-1713, side 141b-142 og Gundersen, 1953, side 248) skjøtet Hans Jakopsen Smidt i Flekkefjord til kongens matros Tore Olsen en våning med grunn mellom Lorentz Krøgers og Lauritz bokbinders hus. Medfølger kakkelovn, sengested, jed og arnested. Det er undertegnet av brødrene Ole Jakopsen Schmith og Lauritz Jakopsen Smit.

 

1708

 

8.1.1708 (HA, 1960, med referanse til Pantebok III 71) kvitterte Kristen Nilsen Sandborg som verge for barna til Rasmus i Koppervik, til Ole Jakopsen for morsarven deres.

 

26.1.1708 (SAS, Pantebok for Stavanger 1695-1713, side 141-141b) solgte Nikolai Bernhard Kopp hus og grunn til madam Johanne de Creqvi dit la Roche enke etter Kristian..., som han hadde kjøpt på auksjon 14.2.1707. Det fulgte en jernkakkelovn, bryggerhus og hosliggende hageplass. Årlig grunnleie.

 

7.2.1708 (HA, 1960, med referanse til Pantebok III 142) pantsatte Johan Seehus sin eiende gård og jord Tjensvoll like utenfor byen til Alhed Jakopsdatter for 70 riksdaler.

 

1.3.1708 (SAS, Pantebok for Stavanger 1695-1713, side 143b-144) skrev Mette Leth enke etter toller Peder Søfrensen og Sr Kristen Sandborg husleiekontrakt. Han skulle leie hennes iboende hus i Stavanger og tilhørende hage, for årlig leie på 18 riksdaler fra påsken 1708 til påsken 1711. det var to jernkakkelovner. Kristen Sandborg måtte gjøre nødvendig vedlikehold på hus, brygger, bord og på hagens innplanting.

 

6.3.1708 (HA, 1960, med referanse til Pantebok III 167) utsteder Mette Leth revers (=gjeldsbevis) til toller Augustinus Ebbel.

 

6.3.1708 (SAS, Pantebok for Stavanger 1695-1713, side 142(-142b) og Gundersen, 1953, side 248) skjøtet Gregorius Nilsen og hans hustru Guri Pedersdatter til Lauritz Olsen Kort hus med jernkakkelovn, og grunn samt hosliggende hageplass med en grunn dernæst beliggende som Hans Søfrensens hus står på, samt et båtstø på Bakken like ved Berget. Lengde og bredde etter grunnbrevet. Guri Pedersdatter hadde arvet eiendommen.

 

18.3.1709 (Gundersen, 1953, side 253) skjøtet Hans Jokkumsen Røpke, Jens Tostensen og Anna Jakopsdatter enke etter Daniel Jonsen Ånvik på avdøde Lusia Hansdatter Rodes hus.

 

26.3.1708 (Kielland, pakke 2-3) omtales vaskestedet ved Skolebekken.

 

29.3.1708 (Kielland, pakke 2-3, side 22) ble Susanna enke etter Nils Eriksens hus med sjøhus og tilhørende hage tildømt Børge Børgesen Tøtland.

 

1.4.1708 (Gundersen, 1953, side 249) skjøtet Ole Jakopsen Smith et sjøhus med tilliggende grunn og hagegrunn på Kuholmen, som kalles Vinterhagen.

 

4.4.1708 (SAS, Pantebok for Stavanger 1695-1713, side 144-144b) skjøtet Theophele Hansen Bowitz i Sokndal til Ole Jakopsen Smith sitt sjøhus på Kuholmen med grunn og hage kalt Vinterhagen. Det var rett ved Godske Kristensens iboende hus på den ene siden og Consumptionsbryggen på den andre. Årlig grunnleie.

 

31.5.1708 (Kielland, pakke 2-3, side 22 Gundersen, 1953, side 249) skjøtet Mikkel (Knutsen) Eeg til Aleksander Schott på de husene avdøde Jørgen Ovesen tidligere bebodde.

 

15.6.1708 (HA, 1960, med referanse til Pantebok III 146) pantsatte Susanne Jensdatter hus, grunn, sjøgrunn og hage på Holmen til Bothe Friis for 123 riksdaler.

 

9.7.1709 (Gundersen, 1953, side 253) auksjonsskjøte fra Jørgen Vallendal til PAlle Sakariassen på avdøde Ole Tostensens hus.

 

16.8.1708 (Erichsen, 1906, side 558) ble Jakop Hermandsen utløst i avdøde Willum Jakobsens hus.

 

16.8.1708 (Kielland, pakke 2-3, side 22) Daniel Jonsen bebodde Lucie Hansdatter Rodes - avdøde Jokum Røpkes hus. Han betalte en part i huset med grunn til Anne Jakopsdatter Røpke med 18 riksdaler.

 

16.8.1708 (Kielland, pakke 2-3, side 22) utløste Anne Jakopsdatter Røpke med 13 riksdaler Jakop Hermansen av avdøde Willem Jakopsens hus.

 

19.9.1708 (SAS, Pantebok for Stavanger 1695-1713, side 148b-149) fikk Nikolai Berven grunnbrev på en grunn over Strandgaten fra Øvre til Nedre gate. Det var hans stedsønn Elling Rasmussen eiendom kjøpt fra Sr Jørgen Thomasen 18.9.1706. Som igjen 20.9.1706 solgte til sin stefar Nikolay Berven. Tilstede var Jørgen Thomasen og kontrollør Peder Saxe, hvis grunn ligger ved den oppmålte. Måltallene er oppgitt.

 

4.10.1708 (SAS, Pantebok for Stavanger 1695-1713, side 148-148b) skjøtet Elisabeth Mikkelsdatter enke etter Søren Gunnbjørnsen til sin sønn Mikkel Knutsen Eeg en våning med grunn og sjøgrunn i Strandgaten. Den er mellom Ole Sundes hus og grunn på en side og Nikolay Berven hus og grunn på den andre. Det var to jernkakkelovner i huset. Årlig grunnleie.

 

8.12.1708 (Kielland, pakke 2-3) tildømmes byfogd Køppes hus og grunn med hage Jørgen Thomassens datterbarn i Bergen.

 

1709

 

3.1.1709 SAS, Pantebok for Stavanger 1716-1731, side 5-6) ble det gitt auksjonsskjøte etter auksjon 25.1.1708, over inspektør over sølvverket i Kongsberg Nikolaj Berhard Køpps tidligere iboende hus og konsumpsjonsforpakter Matias Tanke som lovverge for madam Kirsten Søfrensdatter avdøde Valentin Vegners vegne og Herman Høyer på vegne av borgerne Mikkel Norman og Didrik Smith i Bergen. Ble hus, grunn, en omplanket frukthage og et ildhus. Tre jernkakkelovner i huset ble solgt for 193 riksdaler til Jørgen Thomasen.

 

25.1.1709 (HA, 1960, med referanse til Pantebok III 147) testamenterte Birgitte Kristensdatter enke etter Ahasverus Lorentzen til svogeren Henrik Kuning alt hun eide når hun døde. Han skulle ta seg av henne i alderdommen og sørge for henne på beste måte.

 

18.3.1709 (SAS, Pantebok for Stavanger 1695-1713, side 153b-154b) skjøtet Lucie Hansdatter Rodes arvinger Hans Jokkumsen Røpke og egne og Morten Jokkumsens i Kristiansands vegne, Einar Tostensen for sin avdøde kone Katrina Jokkumsdatters Røptke og Hans Jokkumsen på Birgitte Enersdatters vegne og Anna Jokkumsdatter i faren Jakop Jokkumsens sted: til deres svoger Daniel Jonsen Årvik. Det var på et hus med grunn med to buer, to jernkakkelovner bord og krokskap i den øverste bu, med tilliggende hageplass mellom Øvregaten og Halvor Kornelissens hus og grunn. Videre en sjøgrunn i Pottemakerstranden med sjøhus og en liten brygge utenfor ved sjøhuset. Skiftebrevet var av 13.10.1707. Det er måle- og grunnbrev av 27.5.1705. Årlig grunnleie.

 

30.4.1709 (Kielland, 1897, side 170, SAS, Pantebok for Stavanger 1695-1713, side 150-151 og SAS, PA 11, pakke 10B) solgte båtsmann Peder Jenssen til Lauritz Andersen Smit hus, grunn og sjøgrunn, mellom Elisabet enke etter rådmann Seehusens grunn i øst og Gregorius Nilsen i vest. Capitels målebrev fra 4.2.1651: stekker seg i lengde fra sjøen til gaten 59 norske alen og bredde til gaten 20 norske alen. Foruten 2,5 norske alen hvilken H Reinert Svendsen i de tider av H: M: Claus Rytters måle- og grunnbrev. Han skal ha tilforhandlet i flomålet femten og en norsk alen. Selger gir fra seg tilkomstbrev. Årlig grunnleie.

 

8.5.1709 (SAS, Pantebok for Stavanger 1695-1713, side 156b-157 og Gundersen, 1953, side 253) ble det vist til kong Kristians skjøte av 8.8.1607 som ga en mønstreplass for byen som ”Eggenes”. Magistraten har bortleiet adskillige grunner her grunnen som er bebygd våningshus og sjøhus, og til åker å så med korn mot en liten årlig grunnleie. Overrådmann Kort Høyer skjøtet til Lauritz Smith et stykke myr og steinet utmark av Eiganes grunn liggende her i byens distrikt nest ved en hage på Stranden som kalles Prestehagen. Den er 229 alen fra nord til sørøst, og 68 alen bred omtrent midt på ned til Rasmus Rasmussens hus. 36 alen bred der den smaler seg i nord og vest. T… alen inntil Almannveien. Alt i danske alen. Lauritz Smith tillates å sette opp fehus utenfor hans gjerde i vest. 16 eller 20 kyr kan ligge der om natten. Årlig grunnleie.

 

12.5.1709 (Kielland, pakke 2-3) tinglyste Nikolay Berven sitt målebrev av 19.9.1708 på en grunn ovenfor Strandgaten ved kontrollør Peder Saxes grunn

 

15.5.1709 (Gundersen, 1953, side 252, Erichsen, PA 110, bok 17, side 131, SAS, Pantebok for Stavanger 1695-1713, side 152(+152b), Bærheim, SAS, PA 1, IX, bok III, side 34-35 og original i SAS, PA 11, pakke 8-9) selger Guri Pedersdatter – enke etter Gregorius Nilssen til Herman Høyer, hennes nå iboende hus, grunn og sjøgrunn liggende ved Strandgaten mellom velfornemme Anders Nilssen på den vestre og Peder Jenssen på den østre side med et Jed eller Røghus nordenfor. Huset eies før Gregorius Nilssens tid av avdøde Jørgen Pedersen.  Skiftebrevet etter Gregorius Nilsen var av 8.10.1708. Det var en tilhørende grunn fra Øverste Strandgate og ut på sjøen i nordvest. Vitner svogeren Jonas Zakariassen Wessel og Jon Jonsen kipper. Årlig grunnleie.

 

23.5.1709 (SAS, Pantebok for Stavanger 1695-1713, side 159-159b og Gundersen, 1953, side 252) solgte byfogd Godtzen til Lars Andersen Smith hus, grunner på Strandgaten mot Sandviken. Det var en tilhørende engehage med en åker kalt Prestehagen, med påstående lad og fehus. Markus Torsen hadde bebodd denne tidligere. Selger hadde fått den utlagt av Markus Torsens hustru Tora Andersdatter 4.3.1709 for manglende betaling. Åker og engstykket var innhegnet i øst og vest, og ut mot Allfarveien i nord og sør. Jernkakkelovn i stuen. Det er en fri og frelselig tilkjøpt eiendom, men det stå også at en skal betale årlig grunnleie til byens øvrighet på 25 skilling danske.

 

9.7.1709 (SAS, Pantebok for Stavanger 1695-1713, side 155) fikk Palle Zakariassen auksjonsskjøte på hus med grunn og tilliggende hage som Ole Tostensen og hans avdøde hustru Engel Rasmusdatter hadde eid før. Auksjonen ble avholdt 7.1.1709. Jernkakkelovn i stuen. Årlig grunnleie.

 

12.8.1709 (HA, 1960, med referanse til Pantebok III 155b) pantsatte Ditlef Klaussen Leth hus og grunn til Arent Mogensen for 150 riksdaler.

 

19.8.1709 (HA, 1960, med referanse til Pantebok III 159b og Gundersen, 1953, side 254) fikk Elen Ellingsdatter rett på de husene som avdøde Robert Kristensen hadde eid.

 

19.8.1709 (Gundersen, 1953, side 252) målebrev til Nikolay Berven på en grunn på Strandgaten ved Peder Saxes grunn.

 

29.9.1709 (SAS, Pantebok for Stavanger 1695-1713, side 157(+157b)) avsto Anna Hansdatter enke etter Thomas Sørensen hus og grunn med sjøhus og sjøgrunn til svigersønnen Sander Jonsen og datteren.

 

4.12.1709 (Kiellands samlinger, pakke 2 nummer 3, side 126) var det restans på avdøde overrådmann Kort Høyers hus med sjøhus, som var i slett stand.

 

14.12.1709 (SAS, Pantebok for Stavanger 1695-1713, side 161-161b) ga Ahasverus Kristiansen Jæger som verge for Marta Kristoffersdatter til Lauritz Andersen og kona hans Marte Ambrosdatter – stemor til Marte Kristoffersdatter for den arven som sistnevnte skulle ha etter faren.

 

17.12.1709 (HA, 1960, med referanse til Pantebok III 160) pantsatte Herman Jokkumsen Tømmer til Elisabeth enke etter Seehusen hus, grunn og sjøgrunn i Strandgaten med en hage over gaten for 145 riksdaler. SAS, Pantebok for Stavanger 1695-1713, side 160b: jernkakkelovn i stuen. Den var mellom Anders Nilsens hus og grunn på den ene, og et hus til Theologiæ Lector på Kristiansand som Mag: Mikael Leigh tidligere har bebodd på den andre siden. Hageplassen er mellom Anders Nilsens hageplass på den en og klokker Jakop Mikkelsens hus på den andre side. Hvis eiendommer madam Elisabet Søfrensdatter Godtsen – Morten Seehusens enke, og hennes arvinger har pant som første prioritet. Det er 5% rente på lånet. Herman Jokkumsens bumerke er avtegnet under (en H med en S sammen til et tegn).

 

1710

 

2.1.1710 (SAS, Pantebok for Stavanger 1695-1713, side 161b-162) pantsatte Herman Jokkumsen baker og Herman Hermansen Tømmer til Herman Høyer sine hus med grunn og hage som de nå forefinnes, for 52 riksdaler med 5% rente. Madam Elisabeth Seehusen har første prioritet. Videre pantsattes to grunner ved Bakken mellom Anders Sandersens hus og grunn på den ene og Lars Persens på den andre siden.

 

9.1.1710 (SAS, Pantebok for Stavanger 1695-1713, side 162-162b og original i SAS, PA 11, boks 12) skjøte fra Peder Rasmussen og Ragnelle Rasmusdatter til Asbjørn Asbjørnsen hus, grunn og hage på, på hennes avdøde far Rasmus Hellesens hus. det er mellom Ole Engelsens hus på den ene og Hans Jørgensens skomagers hus på den andre siden. Det er hus og grunn med jernkakkelovn og Jedhus med tilliggende hageplass. Årlig grunnleie. Peder Rasmussens bumerke er avtegnet.

 

12.1.1710 (HA, 1960, med referanse til Pantebok III 161b) pantsatte Herman Jokkumsen og Herman Tømmer et hus med grunn og hage til Mikkel Knutsen Eeg for 80 riksdaler.

 

15.2.1710 (SAS, Pantebok for Stavanger 1695-1713, side 163 (+163b)) skjøtet Marta Knutsdatter Kock enke etter Anders Nilsen og Gjertrud Knutsdatter Kock til deres moster Riborg Hansdatter Bugge enke etter Knut Knutsen Kock et hus med grunn og et lite gårdsrom, som tidligere tilhørte deres avdøde mormor Marte - enke etter Jørgen Kortsen. Huset var mellom ders avdøde mormor Marta enke etter Jørgen Kortsens iboende hus i nord og en hageplass som tidligere tilhørte Jan Gullsmed på den ene og avdøde Marte Jørgen Kortsens hus på den andre siden. Videre et lite gårdsrom fra den nordre enden på disse hus i øst – fem alen, som etter mormoren arvelig er tilfalt.

 

18.2.1710 (SAS, Pantebok for Stavanger 1695-1713, side 164b og Gundersen, 1953, side 255) skjøtet Ole Kristoffersen til Ole Pedersen hus og grunn like overfor organist Mikkel Jakopsen Sadolins hus på den ene og Avdøde Marte enke etter Jørgen Kortsens hus og grunn på den andre siden. Årlig grunnleie.

 

14.3.1710 (SAS, Pantebok for Stavanger 1695-1713, side 165) skjøtet kongelig majestets matros Rasmus Olsen til Lauritz Andersen Smith en åkergrunn på Stranden. Det er mellom Lauritz Andersen Smiths inngjerdede hage. I lengde øst til vest 88 sjællandske alen. I bredden fra sør til nord 27 sjællandske alen. Kaldt Wagien? Årlig grunnleie 6 skilling til Stavanger bys magistrat.

 

17.3.1710 (Kiellands samlinger, pakke 2 nummer 3, side 22 Gundersen, 1953, side 256) skjøtet Rasmus Olsen til Lars Smith et stykke grunn på Stranden med oberrådmannens samtykke. 14.3.1710 (HA, 1960, med referanse til Tingbok III 165) skjøtet Rasmus Olsen til Lauritz Andersen Smith en åkergrunn på Stranden.

 

18.3.1710 (HA, 1960, med referanse til Pantebok III 166b) skjøtet Erik Trost til Salomon Knutsen hus, grunn, sjøgrunn og hage på Holmen. 18.3.1710 (Kielland, pakke 2-3, side 22) skjøtet Erik Frost til Salomon Knutsen og hans kjæreste Anne Jensdatter hus på Holmen

 

28.4.1710 (HA, 1960, med referanse til Pantebok III 165b) skjøtet Knut Bjørnsen til Jørgen Wallendal hus, grunn, sjøgrunn, sjøbuer, eldhus og frukthage.

 

19.6.1710 (HA, 1960, med referanse til Pantebok III 168) kvitterte Anders Tøgersen Trane til Abel Abelsen for morsarven.

 

17.7.1710 (HA, 1960, med referanse til Pantebok III 161) kvitterte Kristen Nilsen Sandborg som verge for Maren Olsdatter til Jørgen Wallendal for morsarven hennes.

 

3.10.1710 (Kielland, pakke 5, side 50) skjøtet Kort Høyer en hagerunn under Kleven til Kirken. Den var 70 alen fra nordvest til sørøst. Bredden på plankeverket ved Lysthuset inntil Anders Johannessens hus fra sørvest til nordøst 53,5 alen. I bredden ut til gaten lik strekning 54,5 alen. Lyshuset og de unge frukttrærne forbeholdt selger seg. Utgidt i kirkens regnskap 100 riksdaler.

 

4.10.1710 (HA, 1960, med referanse til Pantebok III 182b og Gundersen, 1953, side 308) overlot Anna enke etter Mikkel Hansen hus og grunn på Holmen til Ellef Einersen for de 18 riksdaler hun hadde lånt av ham. 4.10.1710 (Kielland, pakke 2-3) skjøtet Anna enke etter Nikkel Hanssen til matros Eilif Einersen et hus.

 

30.10.1710 (HA, 1960, med referanse til Pantebok III 169) skjøtet Kort Høyer til Stavanger kirke en hagegrunn under Kleven, men Lysthuset og de unge frukttrærne unntatt, for bruk til Kirkegård. 30.10.1710 (Bærheim, PA 1, side 83) solgte Kort Høyer med samtykke av sin hustru en hage under Kleven. Det gikk fra Plankeverket til Lysthuset ved Anders Johansens hus. Lysthuset og de unge frukttrærne er unntatt. Skal brukes til Kirkegård.

 

6.11.1710 (SAS, Pantebok for Stavanger 1695-1713, side 173-173b) skjøtet pastor Søren Jørgensen Brun i Sokndal og Hitterø på egne og sin hustru Huldeborg Nilsdatters vegne, teologistudent Søren Nilsen Sandborg og borger og handelsmann Kristen Nilsen Sandborg en arv etter deres far tidligere lagmann Nils Kristensen. De selger til Ole Jakopsen Smith to grunner. De ligger utenfor Ole Jakopsen Smith iboende hus. Den andre nedenfor gaten mellom tollbetjent Nils Kierulfs tidligere iboende hus og fogd Nikolay Lorents Preus bebodde hus i sør og avdøde Albert Albertsen Liberts hus som Ole Jakopsen Smith nå bebor i nord. Etter grunne- og målebrev av 21.4.1691 og 8.8.1710. Årlig grunnleie.

 

13.11.1710 (Digitalarkivet, Pantebok IIa, 169b-170) skjøtet borger og bokbinder Lauritz Knutsen Stege til borger Hans Hansen Røpke hus, grunn og hage, mellom Jørgen Nilsen Borches iboende hus og hosliggende smau i sør og Jens Andersen angelmakers iboende hus og grunn i nord. Jernkakelovn i stuen og et bord. Årlig grunnleie til kongen. Vitner Hans Jokkumsen Røpke og Lorentz Krøger.

 

I 1710 (Kielland, pakke 2-3) lå Herman Johannessen Tømmers hus ved siden av Johan Kemfers eiendom. Ole Jakopsen Smith og Kristen Nilsen Sandborg var nærmeste naboer til mynsterskriver Arnt Mogensen.

 

Ca 1710 (Kielland, pakke 2-3, side 5) overtok hospitalsforstander Bertel Mortensen ved offentlig auksjon Johan Prahls kornhage for 46 riksdaler, som skulle fratas resterende grunnleie for årene 1703-1710, 43 riksdaler 18 skilling.

 

1711

 

14.1.1711 (HA, 1960, med referanse til Pantebok III 171, SAS, Pantebok for Stavanger 1695-1713, side 171b-172 og Gundersen, 1953, side 259) skjøtet Anna Halvorsdatter til Sven Ljødesen sitt hus på Arnegårds grunn. Arnegård tilhørte madam Elisabeth enke etter Morten Seehusen. Det følger med et hagestykke mot avgift. Det ligger mellom Krisen Goudesens hagegrunn på den ene og Siri Rasmusdatters iboende på den andre siden. Det er kråskap i stuen, bord, benker og sengested. Selges for 18 riksdaler.

 

6.3.1711 (HA, 1960, med referanse til Pantebok III 181) pantsatte Klaus Ursin inntektene til lektoratet til David Voigt for 100 riksdaler.

 

3.5.1711 (SAS, Pantebok for Stavanger 1695-1713, side 172b-173 og Gundersen, 1953, side 262) skjøtet Margreta Salome enke etter tidligere major Hans Konrad Hubert i det vesterlandske regiment, til Rolf Eriksen et stykke hagegrunn øst for de husene han selv bor i på den på den opp til Arnegård i lengde og bredde etter det til henne av avdøde Adriana Berentsdatter avgitte kjøpe og målebrev av 28.3.1695. Den er kjøpt fri og frelselig.

 

16.6.1711 (HA, 1960, med referanse til Pantebok III 174) pantsatte Jørgen Bang det han eide til Mikkel og Børge Valentinsen for 50 riksdaler.

 

21.8.1711 (SAS, Pantebok for Stavanger 1695-1713, side 182b-183 og Gundersen, 1953, side 308-309) skjøtet Hans Hansen Røpke til Elling Andersen smed hus og grunn ved Østervåg, mellom Jens Andersen Dues iboende hus og Elling Thomassen iboende hus. Det hadde tilhørt avdøde Marte smeds. Grunnbrev av 20.8.1650. Årlig grunnleie til kongen.

 

7.9.1711 (Kielland, pakke 2-3) var Nikolay Bervens brygge nedenfor Erik Trulsens vinduer.

 

6.11.1711 (Gundersen, 1953, side 262-263) skjøtet magister Søren Jørgensen Brun, Søren Nilsen Sandborg teologistudent og Kristen Nilsen Sandborg til Ole Jakopsen Smith noen grunner.

 

23.11.1711 (HA, 1960, med referanse til Pantebok III 175b) pantsatte Herman Påske til Herman Høyer og Ole Engelsen hus og grunn, 1,5 pund jordegods i Malde med bøgsel og underliggende part i Kalvøy for 400 riksdaler.

 

13.12.1711 (SAS, Pantebok for Stavanger 1695-1713, side 180b) pantsatte Birgitte Hansdatter Nyrup enke etter fyrforvalter Petersen inntektene sine av fyret på Hviddingsøy og Høye Varden til David Voigt for 120 riksdaler med 5% rente.

 

 

1712

 

30.5.1712 (Kielland, pakke 2-3) obligasjon fra Aharverus Jæger for barnepenger tilhørende Marte Kristoffersdatter med pant i Horkens grunn.

 

5.6.1712 (Bærheim, PA 1, side 245) grenset den nye kjerkegården mot avdøde Gunder Størkersen.

 

6.6.1712 (Digitalarkivet, Pantebok IIa, side 177b og Gundersen, 1953, side 277) skjøtet Susanna enke etter Nils Eriksen sin grunn i Valberget, tidligere kalt Tollergrunnen til borger Jens Jonsen Byberg. Den er mellom avdøde borger Jørgen Klaussens våning og avdøde Håvard Olsens hus og grunn, strekker seg fra berget til sjøen som langt den kan bebygges.

 

5.8.1712 (SAS, Pantebok for Stavanger 1695-1713, side 178b-179) fikk Augustinus Ebbel auksjonsskjøte på hus, grunn og hage med frukttrær, som tolleren Peder Sørensen hadde eid. Auksjonen ble avholdt etter begjæring av Trond Mogensen og Pål Sommers som største kreditorer. Det er tre kakkelovner i stuene. Tvers overfor gaten fra vinduene er det en tilhørende hagegrunn med frukttrær med stående plankeverk. Alt er taksert etter brev av 19.7.1706 til 600 riksdaler. Peder Sørensens etterlatte enke var Mette Leth. Budrekkefølgen oppgis. Augustin Ebbel fikk budet på 630 riksdaler. Årlig grunnleie.

 

5.9.1712 (Digitalarkivet, pantebok IIa, side 181-181b) skjøtet Kristen Laursen Heilman på egne og medarvingers vegne til Ole Sunde det gamle sjøhuset med grunn på Skagen. Det er arvet etter deres avdøde far Lauritz Søfrensen.

 

6.6.1712 (Kielland, pakke 2-3) skjøtet Susanne enke etter Nils Eriksen til Jens Jensen Byberg et stykke grunn under Valberget.

 

5.8.1712 (Gundersen, 1953, side 293) auksjonsskjøte fra byfogden til toller Augustinus Ebbel på hans iboende hus som tidligere tilhørte toller Peder Sørensen.

20.9.1712 (SAS, Pantebok for Stavanger 1695-1713, side 180-180b) auksjonsskjøte til sorenskriver Bendiks Djurhus på to øde grunner som tilhørte Kristoffer Hiermanns enke matrone Anna Rasmusdatter. Tollbetjent Nikolay Thilof hadde pant i eiendommene. Den var to øde grunner. Den ene var øst for Hr Kristen Lauritzsen Hillemand, i mellom hans iboende hus og magister Jens Godzens sjøhus nedentil og øde grunn oven til på den andre siden, og det i lengde fra gaten til ut på sjøen som den forefinnes. Den tilhørte tidligere avdøde bispehustru Anna enke etter magister Markus Humble. Det er en fri grunn uten grunnleie. Den andre er en hagegrunn ovenfor Hr Ole Jakopsens hage og de fattiges øde grunn, mellom fogd Preuses hage i sør og smauet i nord. Den er som den forefinnes, bortsett fra Kristen Busches grunn som er bortsolgt. Den er gjort frelst og fri. Leien er betalt til dags dato til predikant i kirken Hr. Hertvig Godzen der den er benifisert. Årlig leie er 29 skilling, herunder 20 skilling årlig grunnleie som ved kommende eier av Kristen Busch grunnpart skal betale. Bendiks Djurhus fikk den første sjøgrunnen for 40 riksdaler og den andre hagegrunnen for 20,5 riksdaler.

20.9.1712 (Kielland, pakke 2-3, side 41) auksjonsskjøte til Henrik Rosenkilde.

 

3.10.1712 (Gundersen, 1953, side 298) tinglyst auksjonsskjøte på to grunner tilhørende Kristoffer Hiermanns enke Anna Rasmusdatter.

 

1713

 

27.2.1713 (SAS, Pantebok for Stavanger 1695-1713, side 181 og Gundersen, 1953, side 305) skjøtet Jon Jonsen kipper til Hans Hansen Røpke en grunn i Østervåg. Den er mellom avdøde Apelone Nilsdatters grunn i øst og Hans Hansen Røptkes grunn i vest. Eiendommen er etter grensebrev av 22.8.1634. Grunnleie til kongen.

 

19.3.1713 (Gundersen, 1953, side 319) ble Johanne enke etter Peter Dorenfelts grunn på Skagen kalt for Jørgen Bertelsens grunn.

 

11.4.1713 (SAS, Pantebok for Stavanger 1716-1731, side 2) skjøter sorenskriver Bendiks Djurhus til Sr Ole Jakopsen Smith på en hagegrunn like ovenfor Mr Ole Jakopsens hage og de hosliggende ødegrunn mellom fogden Preus hage i sør og smauet i nord. Den hadde tidligere tilhørt Anna enke etter Magister Marcus Humbles. Untatt Kristen Byskis grunn som av enken tidligere er bortsolgt. Han har kjøpt den på offentlig auksjon 20.9.1712. Grunnleie til predikant Hartvig Godsen er betalt dette året.

 

5.8.1713 (SAS, Pantebok for Stavanger 1695-1713, side 183 og Gundersen, 1953, side 309) skjøtet teologistudent Søren Nilsen Sandborg med flere av sine medarvinger til Kornelius Halvorsen hans avdøde far lagmann Nils Kristensens hus, grunn, sjøgrunn, sjøhus, hage og tre jernkakkelovner på Kuholmen. Salgspris 152 riksdaler. På den ene side er Sander Jonsens hus og Jonas Zachariassens hus på den andre. Årlig grunnleie til kongen.

 

22.8.1713 (Kielland, pakke 2-3) fortalte madam Maritte Herman Påskes at hun var opp i Hagen og gikk ned i sitt hus.

 

29.8.1713 (Kiellands samlinger, pakke 2 nummer 3 og Gundersen, 1953, side 311) skjøte fra Trine Willumsdatter Forste til Thomas Stålesen på hus og hage på Øvre Strandgate.

 

25.9.1713 (Gundersen, 1953, side 312) skjøtet løynant Wentzel Kås til Jørgen Thomassen andel i sjøhusene på Hviddingsøy. De ”synes” å ha tilhørt Ahasverius de Crequi.

 

6.10.1713 (Kiellands samlinger, pakke 2 nummer 3, side 5 og 30) auksjon over Kort Højers hus og grunn, solgt til svogeren (hans hustrus søstermann iht Kielland) presten Ludvig Schultz på Bø for 231 riksdaler, 3 ort 12 skilling. 24.2.1716 solgt videre til Peder Valentinsen.

 

6.12.1713 (Gundersen, 1953, side 317) skjøtet Jørgen Thomassen til Rasmus Evindsen Time hus som byfogd Køpp hadde bodd i.

 

13.12.1713 (SAS, Pantebok for Stavanger 1716-1731, side 3(+3b) og Kiellands samlinger, pakke 2 nummer 3) skjøtet innrullert matros Thomas Stålesen til kongelig matros Lars Olsen Goa på hus under Kleven. Det er mellom Kristoffer Olsens hus og grunn i vest og gaten i øst. Det er jernkakkelovn i stuen, bord og benker, en halv brønn – etter avdøde Willum smed og avdøde Jon Olsen kipper. Selger hadde kjøpt av Jon Jonsen kipper 1.2.1706.

 

16.12.1713 (Kielland, pakke 2-3) skjøtet Jørgen Thomassen til Rasmus Evindsen Time hus som byfogd Køpke tidligere bebodde.

 

 

1714

 

I 1714 (Kielland, pakke 2-3, side 23) vendte Peder Isaksens vinduer ut mot Torget.

 

7.2.1714 (SAS, Pantebok for Stavanger 1716-1731, side 18b-19) pantsatte Ole Bjørnsen til Laurs Smit, hus og grunn i Østervåg mellom Knut Knutsen og Torkild bakers hus. Samt arven etter hans far Bjørn Håvertsens hus, som hans mor Sidsele Kristensdatter bebor.

 

26.2.1714 (Kielland, pakke 2-3) var madam enke etter V Vegner, madam enke etter sling?? og Truls Jenssen naboer.

 

12.3.1714 (Kielland, pakke 2-3) bebodde Poul Sommer: Sander Groths grunn. Johanne enke etter Peter Dorenfelts grunn på Skagen ble kalt for Jørgen Bertelsens grunn.

 

21.5.1714 (Kielland, pakke 2-3, side 23) ble det avsagt dom at madam Elisabet enke etter Søfren Gunnbjørnsen – hennes eneste sønn Mikkel Knutsen Eeg – skulle for sin øde liggende grunn i byen betale grunnleie for 1706-1713 – 1 riksdaler årlig til Manufakturhuset.

 

21.5.1714 (Kielland, pakke 2-3, side 23) ble det avsagt dom at Karen Jakopsdatter enke etter Bertil Leth skulle betale grunnleie til Manufakturhuset for den såkalte Ole Westmanns grunn, for 8 år inntil utgangen av 1713 årlig 3 ort 8 skilling. Videre for den såkalte Thomas Kristensens grunn 8 års leie til utgangen av 1713 årlig 1 riksdaler 1 ort 8 skilling.

 

21.5.1714 (Kielland, pakke 2-3, side 23) ble det avsagt dom at Jan Seehusen skulle for sin påboende grunn betale 7 riksdaler i grunnleie til Manufakturhuset til utgangen av 1713. Han oppga å ha kjøpt den av Jens Tasta og stiftskriver Laurs Smith.

 

28.5.1714 (Kielland, pakke 2-3, side 23 og Kielland, pakke 2-3) ble det avsagt dom at Ole Ommundsen som nå eier og bor på den grunn som tidligere tilhørte Morten Pedersen, skal betale den pålagte grunnleien til Manufakturhuset årlig 1 riksdaler for 8 år 1704-1710, medregnet for de 6 første årene hos Isak Isaksen, som han hadde kjøpt grunnen av, - samt leie for årene 1712 og 1713.

 

28.5.1714 (Kielland, pakke 2-3, side 23 og Bærheim, PA 1, side 255) ble Kristen Sandborg og medarvinger stevnet av Manufakturhuset for grunnleie av Berent Svendsens grunn med 2 ort i årlig. I restanselisten var imidlertid årlig grunnleie oppført å være 1 ort 8 skilling, men derimot Rasmus Svendsens grunn var ført med 2 ort. Saken ble utsatt.

 

14.8.1714 (Gundersen, 1953, side 323) skjøtet Thomas Angel og hustru til Ole Ellingsen 1,5 pund i Madla.

 

8.9.1714 (Bærheim, PA1, IX, bok 2, side 336 og original i SAS, PA11, pakke 10A) solgte Morten Sehusens enke Elisabet til sin svoger Lauritz Andersen Smith hus, våning, sjøhus og grunn mellom Dorte Bagers og almenningen. Samt en forliggende grunn fra gaten til sjøen mellom Truls Jenssen og almenningen. En hagegrunn under Kleven mellom avdøde Valentin Vegners hagegrunn og byskriver Ågårds iboende hus. 385 riksdaler.

 

6.11.1714 (Kielland, pakke 2-3) skjøte fra Søfren Jakobsen Brun, Søfren Nilsen Sandborg Kristen Nilsen Sandborg til Ole Jakobsen Smith på noen grunner.

 

12.11.1714 (Kielland, pakke 2-3) en grunn som Jens Jensen hadde bebodd og som Nikolay Thilhof nå bebodde hadde på tre skifter vært utlagt til Kirken, formodentlig på skifte etter stiftskriver Laurs Pedersen.

 

16.11.1714 (SAS, Pantebok for Stavanger 1716-1731, side 9b og Gundersen, 1953, side 330) skjøtet madam Elisabeth Sehusen til sønnen stiftsamtskriver Severin (Søren hos Gundersen) Seehusen i Bergen 4/5 i Arnegården og den underliggende grunner for 400 riksdaler. Undetegnes også av hennes søstersønn kontraløytnant Peder Saxe og svogeren Lauritz Smit.

 

I 1714 (Kielland, 1897, side 168) var det auksjon etter Elisabet – enke etter Seehusen. Kjøper var hennes datterdatters mann Lauritz Andersen Smith. Hun kjøpte halvdelen av hennes iboende hus med hage, sjøhus og grunn fra sjøen til hagen. 8.4.1718 solgte Severin Seehusen den andre halvdelen.

 

1715

 

12.1.1715 (SAS, Pantebok for Stavanger 1716-1731, side 10 og Gundersen, 1953, side 330) skjøtet Isak Isaksen Kras til Ole Ommundsen hus og grunn som Morten Petersens tidligere hadde bodd. Det er fra gaten ned på sjøen, mellom avdøde Knut Ege tidligere bebodde hus og sjøhus, og Jens Godzens arvingers grunn på den andre siden, som han på offentlig auksjon hadde kjøpt 10.1.1709 av Morten Petersens enke avdøde Pernille Hasse. Med sjøhus i lengde og bredde som det framgår av det gamle pergamentbrev av 27.1.1593, og magister Jens Godsens skjøte og kjøpebrev av 24.10.1695. Det følger en jernkakkelovn i stuen. Årlig grunnleie.

 

8.2.1715 (Kielland, pakke 2-3) skjøtet Severin Svanehjelm til Berte Andersdatter og Jan Dons en fra faren arvet grunn. Skjøte fra Jan Dom på samme til Ommund Berven 2.3.1724.

 

9.2.1715 (Kiellands samlinger pakke 4b) skjøtet Mikkel Eeg til nå (i 1729) avdøde Elling Rasmussen Kollbakk et sjøhus med påstående grunn og sjøgrunn med 5 pakklader beliggende nord for avdøde Mikkel Gundersens iboende hus som ligge nest sør opp til Marte Bediksdatter enke etter Jens Eriksens hus i nord. Om den samme eiendommen skjøter fra Peder Aslaksen til Omund Stigsen datert 19 (29?).12.1652, skiftebrev av 16.11.1675 der samme grunn ble lagt ut til Peder Gundersen og han s sønn Sven Pedersen. Senere ble sønnens del innfridd av faren. Årlig grunnleie 4 skilling. Ved byfogdens dom av 11.7.1729 ble det erklært at Mikkel Eeg og Elling Rasmussen ikke hadde godtgjort noen adkomst til eiendommen. Pantsatt 25.4.1729. Kielland legger til se 4.11.1730.

 

8.3.1715 (SAS, Pantebok for Stavanger 1716-1731, side 12b-13) pantsatte Lars Knudsen til Ole Ommundsen for 4 riksdaler 1 ort og 8 skilling sitt eiende og iboende hus under Kleven på byens grunn, ved Anna Svendsdatter iboende hus. Skal betales innen 29.9.

 

25.6.1715 (Kielland, pakke 2-3, side 23 og Gundersen, 1953, side 335) skjøtet Jens Andersen Due til Peter Jokkumsen Worm husene mellom Hans Hansen Røptkes hus og Elling Andersens grunn.

 

20.8.1715 (SAS, Pantebok for Stavanger 1716-1731, side 17b-18 og Gundersen, 1953, side 337) skjøtet Jørgen Thomasen til kongelig matros Lars Rasmussen Hovland hus, grunn og sjøgrunn på Kuholmen. Med Jens Iversens arvingers hus og grunn i sør og Antonius Olsen hus og grunn i vest. Lengde og bredde er i samsvar med måle og grunnebrev av 23.10.1677. Årlig grunnleie til byen på 6 danske skilling.

 

27.8.1715 (Kielland, pakke 2-3, side 20) var Nicolaj Lorens Preus død. Han hadde hus og grunn med forstue, en liten krambod, en kjeller, jernkakkelovn med mer sjøhus. Vinteren 1714-15 ble sjøhuset sterkt ramponert. Verdien ble nedsatt fra 500 riksdaler til 250 riksdaler. Et hus tvers over gaten med kakkelovn, stuer, kjøkken, kramboder, loft med grunn til sjøen verdsatt i 1706 til 350 riksdaler. I 1715 verdsatt til 140 riksdaler.

 

1.9.1715 (Kiellands samlinger, pakke 2 nummer 3, side 23 og Gundersen, 1953, side 336) skjøte fra Albert Hermansen til Birgitte Eriksdatter på hus under Kleven.

 

7.9.1715 (Gundersen, 1953, side 339) skjøtet prost Søren Jensen Godsen til Ole Ommundsen en sjøgrunn, hageplass og brønn, mellom den som tidligere var bebodd av sorenskriver Bendiks Djurhus og den som bebos av borger og handelsmann Ole Åmundsen.

 

7.12.1715 (SAS, Pantebok for Stavanger 1716-1731, side 18-18b) skjøtet prosten Søren Jensen Godzen på Klepp en arv etter faren magister Jens Søfrensen Godsen til Ole Omundsen, en grunn med en hageplass over gate med sjøgrunn mellom sorenskriver Bendix Djurhus og den som nå bebor... Ole Ommundsen. På sjøgrunnen er det et naust. Det er en brønn. 7.9.1715 (Kielland, pakke 2-3) skjøte fra prost Søren Jenssen Godzen til Ole Ommundsen på en sjøgrunn, hageplass og brønn mellom den som for kort tid siden var bebygd av sorenskriver Bendiks Djurhus og den som nå bebos av Ole Ommundsen.

 

2.11.1715 (Kielland, pakke 2-3, side 20 og 111) ble avdøde Johan Prals eiendom vurdert. Johan Prahl hadde cautionert for den suspenderte fogden Nikolay Lorentz Preus. Hans bo ble lagt under S… 13.12.1706 der var: hus og grunn med forstue og en liten krambod, en grunnmuret og dog ikke helt brannfri kjeller med en sal ovenpå, dagligstue med jernkakkelovn og seks enkle vinduer, kjøkken med vindeltrapp opp til loftet, en sal over stuen med seks vinduermed hosliggende sjøhus bestående av ni boder over og under. Vurdert til 500 riksdaler. Vinteren 1714-1715 ble sjøhuset slemt ramponert. Da Prahl døde (27.8.1715) ble derfor vurderingen nedsatt til 250 riksdaler. Et tverrs over gaten stående nytt hus (og grunn), kakkelovn, to stuer, kjøkken, to kramboder, ovenpå et loft og to kammer over kramboden med grunn til sjøen vurdert til 350 riksdaler. I 1715 nedsatt til 140 riksdaler. En stor hage ved urtegårdsmannen med dertil hørende bebygde grunner, hvis hage nå (i 1715) ble brukt til å så korn på av Hospitalets forstander, så som Hospitalet eller oppebærer grunnleien derav = 16 riksdaler 16 skilling. Vurdert til 100 riksdaler. I 1715 nedsatt til 30 riksdaler. Pral hadde 21.11.1690 av fått skjøte på gården Tiore i Tjore sokn av Søren Pedersen Saxe. To pund korn landskyld. Boets løsøre ble solgt på auksjon 18.1.1707 for 395 riksdaler 3 ort 12 og 3/8 skilling. Johan Prahls hustru var Anna Larsdatter Hilmann.

 

1716

 

31.1.1716 (Kielland, pakke 2-3) ble Johan Prals etterlatte hus og grunn på Torget ved byfogdens hus solgt ved auksjon til Isak Isaksen.

 

18.2.1716 (Kielland, pakke 2) auksjonsskjøte til Hr Ludvig Schultz til Bø på Kort Høyers dødsbos gård. Auksjonen ble avholdt 6.10.1713 over hans hus med tilhørende grunn. Ludvig Schultz var mannen til enkens søster. Solgt for 231 riksdaler 3 ort 12 skilling.

 

24.2.1716 (SAS, Pantebok for Stavanger 1716-1731, side 21b-22b og Gundersen, 1953, side 341) skjøtet Ludvig Schultz til Peder Valentinsen hans avdøde svoger oberrådmann Kort Høyers hus, våning og grunn på Torget.  Det var fire kakkelovner, en innmurt bryggerkjel, bord i storstuen og et uthogd krokskap. Som han kjøpte på auksjon 6.10.1713. Solgt på auksjon 18.2.1718.

 

24.2.1716 (Gundersen, 1953, side 340) obligasjon fra Ole Bjørnsen til Lars Smith på 20 riksdaler, med pant i hans iboende hus mellom Knut Knutsens hus og Torkild bakers hus. Samt pant i Ole Bjørnsens arvedel i hans avdøde far Bjørn Håversens hus.

 

7.3.1716 (SAS, Pantebok for Stavanger 1716-1731, side (20)-20b) solgte Ingeborg enke etter Sunde Jonsen en del av Arnegård. Grunnleie 8 danske skilling.  ?= (Gundersen, 1953, side 341) Skjøtet Ingeborg Danielsdatter enke etter Sander Jonsen til Knut Knutsen en grunn i Østevåg han bor på nå.

 

26.3.1716 (Kielland, pakke 2-3, side 7) var det brann, der en stor del av Østervåg brant ned. Mellom de skadelidenda var: Tron Bjørnsen, Olle Gundersen, Tarild Olsen, matros …, Siri Tronsdatter, Reier Hoversen, Lars Aslaksen, Josef Willumsen, skomaker Lars Andersen, Peder Andersen, matros Rasmus Torbjørnsen, Bjørn Hoversens enke, Kristoffer Pedersen, Erik Olsens, Knut Knutsen Østebøs, løytnant Olle Bjørnsen, Ommund Albertsen, Nils Olsens enke, Svankes, Palle Zakariassen, matros Svien Pedersen, Peder Rasmussen, Ole Iversen, gamle Marte i Stranden, Birgitte Andersdatter,  Karen enke etter Tor Tommassen, Kristen Goudesens enke (119 rd 60 skilling), Herman Olsens kvinne, Siri Rage, avdøde Mogens Siffertsen 119 rd 60 skilling, Tollak Larsen, Rasmus Høllesli, Margrete Ellingsdatter, Thomas Haversen 115 rd 37 skilling, Lars Andersen, Olle Ellefsen, Lars Andersen?, Lars Pedersen.

 

4.4.1716 (Gundersen, 1953, side 342) skjøtet Ulrik Fredrik Jonasen Undal til fogd Ole Johansen Brun sine iboende hus.

 

15.4.1716 (Kielland, pakke 2-3) skjøtet Fredrik Jonæsen Undal et hus til fogden Ole Johannesen Brun.

 

6.8.1716 (Kielland, pakke 2-3) etter pålegg fra stiftsamtmannen i .. av 25.7. utlod byfogden seg borgerskapets betenkning om hvorledes de (i årets løp) avbrente grunner i Østervåg igjen kunne bebygges. Borgerne svarte at plassen i Østervåg tillot ikke noe stort skillerom mellom husene, etter grunnens beskaffenhet, men husene kunne gjenoppbygges ca etasje høie. Dog måtte den innsettes temmelig brede almenninger fra sjøen og oppad til forbygging i påkommende branner, da en del kornhager og tidligere ubebygde grunner ga adgang til det. De måtte ikke bygges annerledes enn ved knepenninger(?) som her brukelig er, da grunnene for største delen var små og bergaktige så ingen kjeller kunne fås under husene for berg og vann. Fikk en del til sin fornødenhet ha et loft i en manns høyde. Isak Isaksen med fem andre borgere fikk pålegg om å avslutte den 14.7 påbegynte taksering av de i Østervåg brente. 15.8.1716 skrev stiftsamtmannen at det ville være tjenlig at man begynte å bebygge de avbrente tomtene i Østervåg for kongens vilje var innhentet.

 

5.9.1716 (Kiellands samlinger, pakke 2 nummer 3, side 102) kjøpte Herman Høyer på offentlig auksjon i Kort Høyers bo, et gammelt sjøhus på Holmen for 60 riksdaler 2 ort.

 

5.9.1716 (Kiellands samlinger, pakke 2 nummer 3) kjøpte Kristian Koth plassen Bergeland og fikk skjøte 28.1.1717. Årlig grunnleie 2 ort 9 skilling til lektoren i Kristiansand.

 

4.11.1716 (Kiellands samlinger, pakke 2 nummer 3) skjøte fra Dorte Hansdatter Schurmann til snekker Ivar Knudsen på hans iboende hus og grunn. Hennes mann var utenlands og man visste ikke om han levde eller ei.

 

I 1716 (Kielland, pakke 2-3) var Herman Påske og Herman Tømmer naboer.

 

1717

 

26.1.1717 (Kiellands samlinger pakke 2, legg 3) ble avdøde Mogens Sivertsens påboende og tilliggende grunn nedenfor og hosliggende hageplass og en sjøgrunn beliggende mellom Torn Halvorsens og avdøde Ole Olsens sjøgrunn utlagt til hans myndling Petter Prael. Sjøgrunnen ble solgt ved offentlig auksjon 25.6.1717 for 26 riksdaler 12 skilling. 25.6.1717 (Gundersen, 1953, side 402) på skiftet etter Mogens Sivertsen 26.1.1717 ble det til sikkerhet for hans myndling Petter Prahl av hans morfars arv utlagt hans påboende grunn for 60 riksdaler, en sjøgrunn mellom Thomas Halvorsen og avdøde Ole Olsens sjøgrunn og et naust på Hetlands grunn. Nå solgt sjøgrunnen for 36 riksdaler og naustet for 7 riksdaler.

 

8.6.1717 (SAS, Pantebok for Stavanger 1716-1731, side 29b-30) skjøtet Laurtiz Smith til stiftskriver David Voigt hus og våning med sjøtomt ved Strandgaten, mellom Dorethe Bagers hus på den ene side og almenningen på den andre. samt en tilliggende grunn fra gaten til sjøen mellom Truls Jensens iboende hus og allmenningen for 355 riksdaler.

 

8.6.1717 (Gundersen, 1953, side 361) skjøtet Laurits Smith til stiftskriver David Voigt hans iboende hus og tilliggende grunn.

 

16.8.1717 (Gundersen, 1953, side 364) fikk byskriver Ågård tilslag på hus, grunn og hage etter avdøde Johan Kemper. Pantsatt 20.8.1717 til Nikolay Berven for 102 riksdaler.

 

I 1717 (Kiellands samlinger, pakke 2 nummer 3, side 117) ble Kristian Lunds sjøgrunn og hage taksert til 80 riksdaler. I 1717 (Kiellands samlinger, pakke 2 nummer 3, side 117) ble Thomas Stålesens påboende grunntaksert til 10 riksdaler. I 1717 (Kiellands samlinger, pakke 2 nummer 3, side 117) var Peder Rasmussens iboende hus taksert til 10 riksdaler. I 1717 (Kiellands samlinger, pakke 2 nummer 3, side 117 – med referanse til Kristiansand stiftsarkiv pakke 54) ble Peder Jenssens grunn taksert til 50 riksdaler. I 1717 (Kiellands samlinger, pakke 2 nummer 3, side 117) ble Jakop Bruns grunn taksert til 50 riksdaler. I 1717 (Kiellands samlinger, pakke 2 nummer 3, side 117) ble Kristoffer Olsen grunn taksert til 36 riksdaler. I 1717 (Kiellands samlinger, pakke 2 nummer 3, side 117) ble Anders Johansen grunn taksert til 10 riksdaler. I 1717 (Kiellands samlinger, pakke 2 nummer 3, side 117) ble Ole smeds grunn taksert til 16 riksdaler. I 1717 (Kiellands samlinger, pakke 2 nummer 3, side 117) ble Kristen Halvorsen grunn taksert til 6 riksdaler. I 1717 (Kiellands samlinger, pakke 2 nummer 3) ble Maren Stensdatter eiendom taksert til 12 riksdaler. I 1717 (Kiellands samlinger, pakke 2 nummer 3, side 117) ble Maren Iversdatter grunn taksert til 8 riksdaler.

 

I 1717 (Kielland, pakke 2-3, side 80) var det tvers ovenfor Albert Ommundsens hus en brønn, der en kvinne hadde druknet.

 

1718

 

13.1.1718 (Kiellands samlinger pakke 2, legg 3) Johan Prahls hus, kjeller og sjøhus ved Torvet nedenfor avdøde Kort Høyers hus – solgt til Knut Knutsen Westly. 31.1.1718 (Kiellands samlinger, pakke 2 nummer 3, side 30) ble ved auksjon avdøde Johan Prahls tidligere iboende hus med murt kjeller og sjøhus på Torget, nedenfor avdøde oberrådmann Kort Høyers hus, samt påbygde grunner ovenfor og nedenfor solgt til Knut Knutsen Westly for 190 riksdaler. Auksjonsskjøte utgitt 27.10.1718.

 

31.1.1718 (Kiellands samlinger, pakke 2 nummer 3, side 30 og Gundersen, 1953, side 384) ble ved auksjon avdøde Johan Prahls tidligere iboende hus med murt kjeller og sjøhus på Torget, nedenfor avdøde oberrådmann Kort Høyers hus, samt påbygde grunner ovenfor og nedenfor solgt til Knut Knutsen Westly for 190 riksdaler. Auksjonsskjøte utgitt 27.10.1718.

 

23.2.1718 (Kielland, pakke 2 nummer 3, side 102) ble Hans Hoffs hus på Kuholmen ble under skiftet etter hustru Dorte Hansdatter solgt på auksjon til Peder Hansen Kierulf, som 5.6.1718 solgte den til Ole Jensen.

 

18.3.1718 (Kielland, pakke 2-3 og Gundersen, 1953, side 412) skjøte fra Johanna enke etter Peter Dorenfeldt til Lars Smith på to grunner på Stranden.

 

23.3.1718 (SAS, Pantebok for Stavanger 1716-1731, side 36-37 og Gundersen, 1953, side 372) solgte Lene Henriksdatter Rosenkilde i fravær av sin mann som sitter fangen i Gothenborg halvdelen av en grunn på Skagen til Rolf Eriksen. De hadde kjøpt den av Søfren Seehusen 11.2.1715. Videre halvdelen de i Valberget stående pakkhus med den på Skagen tilhørende grunn, og en jakt som Knut Pettersen tidligere førte. Svogeren Ulrik Fredrik Ågård er vitne.

 

9.4.1718 (Gundersen, 1953, side 372) skjøtet Dorte Andersdatter enke etter Henrik Kuning til Guri Berentsdatter hus og grunn i Pottemakerstranden.

 

9.5.1718 (Gundersen, 1953, side 374) ble organist Lund stevnet for ett års manglende grunnleie i Grimsageren til Hr Hartvig Godsen.

 

27.5.1718 (SAS, Pantebok for Stavanger 1716-1731, side 43b-44(+44b)) ble det avholdt auksjon over Ingeborg Hansdatters etterlatte hus på Skagen, med grunn og sjøgrunn med et stykke grunn ovenfor gaten. Kjøpere var Anna Pedersdatter, Johan Rasmussen Bøes (kone) – som er i kongens sjøtjeneste i Kjøbenhavn.

 

1.8.1718 (Erichsen, 1906, side 535, Erichsen, PA 110, nr 20, side 84 og Kielland, pakke 2-3, side 7) ble det gjort kjent at 27.5.1718 var auksjon over avdøde Ingeborg Gundersdatters (Kielland skriver her Vatne) hus ovenfor på Skagen, men grunn og sjøgrunn og en liten grunn ovenfor gaten. Kjøper var Anna Pedersdatter – Johan Rasmussen Bøs kone. Han var i kongens sjøtjeneste i Kjøbenhavn. Kjøpepris 162 riksdaler. ”Etter at et tent lys av seg selv ble utslukket”. Grunnleie skal betales til rette vedkommende. Bakpå står det at det vedkommer hus 337.


2.8.1718 (Kiellands samlinger, pakke 2 nummer 3) ble Kristian Lund stevnet av kapellan Hartvig Godtzen for ett års grunnleie – to riksdaler 3 ort av Grimsageren.

 

5.8.1718 (Gundersen, 1953, side 385) var det auksjon over Thomas Jørgensens hus og innbo.

 

12.8.1718 (Gundersen, 1953, side 388) nevnes at Thomas Jørgensen eide grunnene på Stranden som lå over allmenningen mellom stiftskriver Friis og Kirsten Vegners hage. De var nå øde og hadde tidligere vært bebodd av Sven Ådnesen og Peder Godskersen.

 

3.9.1718 (Gundersen, 1953, side 380) skjøtet Anne Pedersdatter til Osmund Berentsen hus på Kuholmen.

 

6.9.1718 (Gundersen, 1953, side 383) ble det opplyst at Smiths hustru hadde arvet hus kjøpt av Sissel Pedersdatter enke etter Trygve Nilsen 18.5.1713 av Lars Jensen Smith.

 

4.10.1718 (SAS, Pantebok for Stavanger 1716-1731, side 43-43b) skjøtet Lauritz Smit, Isak Isaksen, Albert Amundsen og Peder Kras til Johan Abrahamsen Rusch et hus og grunn med tilliggende hage på Valberget, mellom Maren Størkersdatter hus og grunn i sør og Malene Olsdatters hus i nord. Det er tillagt dem på skiftet etter avdøde Didrik Houschilt, og som ble tillagt Jon Rusch og hans arvinger.

 

22.10.1718 (Kiellands samlinger, pakke 2 nummer 3, side 5 – referanse til ”ad dipl” og original SAS, PA 1, pakke 10B) solgte byfogd Wallendal ved auksjon 31.1.1718 til Knut Knutsen Westlye som høystbydende på Johan Prals tidligere iboende hus, med kjeller og sjøhus ved Torvet, nedenfor oberrådmann Høyers hus, samt påbygde grunner ovenfor og nedenfor. Årlig grunnleie.

 

2.12.1718 (Gundersen, 1953, side 385) tinglyste Anne Pedersdatter enker etter Johan Rasmussen Bø et auksjonskjøte på avdøde Ingeborg Vatnes tidligere iboende hus og grunn ovenfor på Skagen.

 

5.12.1718 (Gundersen, 1953, side 385) skjøtet Søren Jensen Godsen en grunn i Østervår til Thomas Kristensen. Skjøte skrevet på Klepp prestegård.

 

1719

 

16.2.1719 (Kiellands samlinger, pakke 2 nummer 3, side 7 og Gundersen, 1953, side 399) fikk Elling Rasmussen skjøte fra Knut Westlye på hus og grunn.

 

20.2.1719 (Kielland, pakke 2 nummer 3) var det en almenning mellom stiftskriver Friis eiendom og Kirsten Wegners hage. Over denne – på Stranden, lå to grunner som Svend Aaelsen (?) og Peder Godkeren (?) bodde på. De lå i 1719 øde, og tilhørte Thomas Jørgensens bo.  Overtas av byfogd Wallendal.

 

28.2.1719 (Kielland, pakke 2 nummer 3) skjøtet Abel Bagge i Kjøbenhavn til Mikkel Sørensen Venge hus og grunn på Kuholmen, sammen med et sjøhus samme sted.

 

14.3.1719 (Gundersen, 1953, side 389) obligasjon fra Ole Jensen til Søren Venge på hus og grunn på Holmen.

 

8.4.1719 (Gundersen, 1953, side 399-400) skjøtet Abel Bagge til Mikkel Sørensen Venge hus og grunn på Kuholmen og et sjøhus.

 

18.4.1719 (SAS, Pantebok for Stavanger 1716-1731, side 47b-48b og Gundersen, 1953, side 396) skjøtet Nikolay Berven til Laurits Lauritsen Hillemann halvparten av sin hage og sjøgrunn på Stranden – Tollergrunnen, som hans stesønn Eling Rasmussen til ham hadde transportert, som avdøde Jørgen Thomasen hadde tilskjøtet. Nemlig fra Aslak Jensens plankeverk på den over gaten i sør og nord 24 alen i bredde fra nedentil fra Erik Trulsens hjørnehus og i nord 23 alen og i sør grunnen med påliggende bolverk i lengde 39 alen 3 ½ kvart – alt i sjællandske alen. Det er med påstående hus med jernkakkelovn.

 

25.5.1719 (Kiellands samlinger, pakke 2 nummer 3, side 7) kjøpte Eilert Hansen Lars Larsen Bodes hus og grunn med tilhørende hage og ”Sølegrunn” ved Kuholmene, samt en sjøgrunn mellom Valberget og Herman Høyers sjøhus.

 

25.5.1719 (Gundersen, 1953, side 395) skjøtet Eilert Hansen til Fredrik Saxe på verbroren Lars Larsen Boddes vegne han hus og grunn med tilliggende hage og sølegrunn ved Kuholmen og en sjøgrunn mellom Valberget og Herman Høyers sjøhus.

 

21.8.1719 (Gundersen, 1953, side 399) dom om Bergeland ovenfor Skolebekken. Den hadde vært i bruk i avdøde Jørgen Pedersens tid, i hans enke og tidligere byfogd Godske Godsens tid. Sist kjøpt av Kristian Koth etter byfogd Godske Godsen på offentlig auksjon 5.9.1716. Årlig grunnleie til lektoratet på 2 ort 9 skilling.

 

1720

 

5.4.1720 (Kiellands samlinger, pakke 2 nummer 3 og Gundersen, 1953, side 405) skjøtet Kristina enke etter Jørgen Thomassen til Thomas Halvorsen en liten grunn i Østervåg, tvers over for hans egne hus. Rasmus Hansen hadde bodd der tidligere.

 

7.6.1720 (Kiellands samlinger, pakke 2 nummer 3 og Gundersen, 1953, side 405) skjøte fra Erik Trulsen til hans svoger Jens Olsen på en sjøgrunn på Stranden.

 

10.6.1720 (SAS, Pantebok for Stavanger 1716-1731, side 66-66b og Gundersen, 1953, side 414) skjøtet Ole Jakopsen Smith til Jon Jonsen Byberg en sjøgrunn på Kuholmen som tidligere overrådmann avdøde Kort Høyer, mellom rådmannens sjøhus i vest og Jakop Ommundsens hus i øst. I lengde og bredde som det som ved auksjonen 19.1.1712, unntatt så mye grunn som jeg .. på til sjøen ved Consunsionsbryggen og et lite stykke grunn foran Jakop Ommundsens vindu. Årlig grunnleie.

 

3.7.1720 (Gundersen, 1953, side 406) skjøtet Anna Rasmusdatter til Isak Olsen Auklend hus, grunn og tilliggende kornhage.

 

2.10.1720 (SAS, Pantebok for Stavanger 1716-1731, side 60-60b) solgte Ellen Eriksdatter med sin verge Jakop Hermansen smed til Gjermund Gulliksen hennes grunn på Stranden, som hun hadde arvet av sine foreldre. Årlig grunnleie 10 skilling.

 

18.10.1720 (Kiellands samlinger, pakke 2 nummer 3 og Gundersen, 1953, side 411) solgte Ingeborg Katarina Kristensdatter til Endre Torsen (Tøresen hos Gundersen) Juleskaug en sjøgrunn i Østervåg mellom Thomas Halvorsen og Thomas Kristensens våninger.

 

20.10.1720 (Kiellands samlinger, pakke 2 nummer 3, Gundersen, 1953, side 412) solgte Ellen Eriksdatter en grunn på Stranden, som hun hadde etter sine foreldre, til Hjermund Heljesen.

 

23.10.1720 (SAS, Pantebok for Stavanger 1716-1731, side 59b-60) pantsatte Kirsten enke etter Vallentin Wegner til soknepresten Boethe Friis i Time for 145 riksdaler i god gangbar grov mynt av 8.4.1716 og 22.8.1718, sitt iboende hus og grunn. Undertegner Jens Dons og sønnen Thomas Wegner.

 

24.10.1720 (Kielland, pakke 2-3 – referanse til ”ad dipl”) skjøtet Johannes Torstensen til Børge Valentinsen en sjøgrunn ved Kuholmen, mellom Bispenaustet i nord og madam Kristina enke etter Jørgen Thomassens hus. Målt i sør og vest strekker den seg i lengde fra de øverste hagplanker og ut til sjøen 35 alen, bredden oventil ved hagen 10 alen, nedentil 10 alen. Alt sjællandske alen. Grunnleie 6 skilling. Vitner Godske Kristensen og Jens Jonsen Byberg.

 

1721

 

1.1.1721 (Gundersen, 1953, side 412) skjøtet Kristen Sørensen til madam Jæger.

 

1.2.1721 (SAS, Pantebok for Stavanger 1716-1731, side 76) skjøtet Elisabet enke etter Søfren Gunnbjørnsen til Morten Seehusen senior mine barnebarns arvelig tilfalte hus etter deres morbror avdøde Hans Hansen Tyrholm. Han kjøpte den på auksjon i 1715, etter hennes sønn Mikkel Eegs kausjon for den suspenderte fogden Nikolay Preus, som kongen tok og som Mikkel Eeg hadde bebodd, og de østre hus som avdøde Jørgen Aaugesøn hadde bebodd, med grunn og hageplass på Stranden. Undertegnet av hennes svogere Erik Kerbye og Knut Hjelm. Skrevet på Nedstrand.

 

6.2.1721 (SAS, Pantebok for Stavanger 1716-1731, side 63b-64) skjøtet Jørgen Andersen Førde til løytnant Peder Jensen Sunde sitt hus, grunn og sjøgrunn på Kuholmen for 134 riksdaler. Mellom Børge Valentinsens iboende hus og hagegrunn i nord og Jens Olsens iboende hus og grunn i sør, med jernkakkelovn i stuen. Årlig grunnleie.

 

10.2.1721 (Gundersen, 1953, side 412) skjøtet Jørgen Andersen Førde hans iboende hus og sjøgrunn.

 

14.1.1721 (Gundersen, 1953, side 437) skjøtet Elisabet enke etter Søren Gunnbjørnsen til Morten Seehusen. Beliggenhet ikke oppgitt.

 

28.2.1721 (SAS, Pantebok for Stavanger 1716-1731, side 66b-67 og Gundersen, 1953, side 414) skjøtet Rasmus Olsen Fjell til Henrik Pedersen og Mikkel Halvorsen hans iboende hus og grunn, med jernkakkelovn og hosliggende sjøhus og sjøgrunn, som hans hustru hadde arvet etter hennes avdøde mor. Den er mellom Nikolay Bervens sjøhus i nord og Rasmus Olsen Fjells hus i sør. Årlig grunnleie 8 skilling.

 

9.4.1721 (Gundersen, 1953, side 413) skjøtet Elisabet enke etter Søren Gunnbjørnsen til amtmann Frimann hus og grunn med hage. Skjøte utstedt på Nerstrand.

 

10.5.1721 (Kiellands samlinger, pakke 2 nummer 3 Gundersen, 1953, side 415) solgte Herman Høyer til Eilert Hansen en sjøgrunn med sjøhus ved Valberget – mellom Jens Jonsens sjøhus og avdøde Lars Jødelsens tidligere sjøgrunn.

 

22.5.1721 (Gundersen, 1953, side 416) utstedte Eilert Hansen en obligasjon til sin stebror mons. Hans Nataniel Hegler for 50 riksdaler med pant i hans sjøhus under Valberget.

 

24.5.1720 (Gundersen, 1953, side 403) fikk Peder Valentinsen auksjonsskjøte på et sjøhus og en grunn som sorenskriver Bendiks Djurhus hadde eid.

 

13.6.1721 (Kiellands samlinger, pakke 2 nummer 3 Gundersen, 1953, side 415) solgte Bothe Friis til Ingeborg Katerine Kristoffersdatter hus og grunn med hageplass – mellom Truls Jenssens hage og Gjertrud Weslings hage.

 

18.10.1721 (SAS, Pantebok for Stavanger 1716-1731, side 70b)og Gundersen, 1953, side 420 skjøtet Ulrik Leth til Ole Sunde en liten grunn på Stranden mellom avdøde Henrik Hafversens tidligere hus og Lars i Stranden.

 

27.10.1721 (SAS, Panteregister AC2, folie 22 og Kiellands samlinger, pakke 2 nummer 3, side 8 og Gundersen, 1953, side 420) ga Peder Valentinsen skjøte til Ole Nilsen Ogelby på et sjøhus for 70 riksdaler. Det lå ved siden av Kristen Hillemanns hus.

 

28.10.1721 (SAS, Pantebok for Stavanger 1716-1731, side 71 og Gundersen, 1953, side 420) solgte Knut Iversen Hviddingsø til Ole Olsen Vold et hus og grunn som han hadde kjøpt på auksjon. Mellom Thomas Gulliksen i sør og Ole Olsens grunn i nord. Årlig grunnleie.

 

16.12.1721 (SAS, Pantebok for Stavanger 1716-1731, side 72) skjøtet Thomas Stålesen til Asbjørn Asbjørnsen hus og grunn på Øvre Strandgate mellom smauet ved Sr Herman Påskes hageplanker og Jakop Bruns grunn og krambod. Lengde og bredde i henhold til overlevert grunnbrev, med jernkakkeloven i stuen. Årlig grunnleie. 

 

1722

 

16.1.1722 (SAS, Pantebok for Stavanger 1716-1731, side 72b-73b og Gundersen, 1953, side 424) skjøtet tidligere løytnant Jonas Wessel til klokkeren Søren Nilsen Sandborg grunnen ved madam Kirstine Friborg og smauet ved Matias Pettersen. Den er i lengde og bredde som avdøde Jakop Matisen hadde.

 

18.2.1722 (SAS, Pantebok for Stavanger 1716-1731, side 100) skjøtet byfogd Søren Ringholm til Ranveig Samuelsdatter hus og grunn på Serandgaten i Stavanger, som Torgier Arnesdatter hadde solgt på offentlig auksjon 4.8.1722. Årlig grunnleie 12 danske skilling.

 

12.3.1722 (SAS, Pantebok for Stavanger 1716-1731, side 73b-74 og Gundersen, 1953, side 434) skjøtet Ole Åmundsen til Tore Vellesen sitt hus på kapitels eller Canniche grunn med jernkakkelovn, bord og benker. Mellom sorenskriver Henrik Godsens iboende hus og Nils Olsen Langårds iboende hus. Årlig grunnleie.

 

20.4.1722 (Kielland, pakke 2 nummer 3, side 8 og Gundersen, 1953, side 436) sak mellom Siri Engelsdatter og Nikolay Berven om grensen. Siri foreviste kapitelts skjøte av 26.4.1722, og domkapitlets skjøte av 16.6.1652 og bevis av 13 (14. hos Gundersen).7.1652. Berven framviste et skjøte fra 9.4.1635, grunnbrev fra 13.7.1707 og et grunnbrev fra ham selv til avdøde Lars Hillemann. Siri hadde sin adkomst fra Ane enke etter Ole Goudesen. Ole Sunde hadde brev på en grunn i nord. Nikolay Berven framla skjøte til Guri Jonsdatter av 17.11.1681 til Lars Søfrensen (Laurits Hilmann hos Gundersen).

 

22.4.1722 (SAS, Pantebok for Stavanger 1716-1731, side 77-77b og Gundersen, 1953, side 438) skjøtet Ole Sunde til Arian Nilsen en sjøgrunn på Strandgaten mellom avdøde Gjermund smeds sjøhus i nord og Siri enke etter Ole Engelsen sjøgrunn i sør.

 

28.2.1722 (Kielland, pakke 2 nummer 3, side 8) skjøtet Mikkel Valentinsen til Ole Olsen Voll en grunn i Østervåg som hadde tilhørt Kristen Sandborg, og senere Mogens Sjursen.

 

27.4.1722 (SAS, Pantebok for Stavanger 1716-1731, side 74b-75) skjøtet Eilert Hansen til Søren Pedersen Kierulf hus og grunn med tilliggende sjøgrunn på Holmen, mellom Fredrik Saxes iboende husgrunn og sjøgrunn, og Jens Olsens hus og grunn for 100 riksdaler. Det er jernkakkelovn i stuen, bord og benker, tillikemed Søelegrunn. I størrelse etter overlatte gamle skjøter og målebrev av 16.2.1665, 3.4.1673 og 25.5.1719, samt etter en lagtingsdom av 5.8.1690. Årlig grunnleie.

 

2.5.1722 (SAS, Pantebok for Stavanger 1716-1731, side 46b-47 of Gundersen, 1953, side 438) skjøtet Mikkel Valentinsen til innrullert matros Halvor Roalsen (Rolfsen hos Gundersen) hus og grunn med sjøhus og sjøgrunn på Strandgaten mellom Elling Rasmussen iboende hus i vest og hans egen hosliggende sjøgrunn i øst. Jernkakkeloven i stuen. Årlig grunnleie. Målebrev av 10.4.1722, i bredden langs Algaten 14 ½ norske alen 13 ½ Sælandsalen, i lengden ut av sjøen så langt det kan bygges, i bredden ved flomålet 12 sjællandske alen.

 

4.5.1722 (SAS, Pantebok for Stavanger 1716-1731, side 75-75b og Gundersen, 1953, side 437) skjøtet Sofia Rash enke etter sorenskriver Mikkel Gundersen til Nikolay Abelgård. Fri grunn. Beliggende ved Torget på vestsiden og avdøde Jørgen Vallendals etterlatte hus og grunn på den østre side. Lengde og bredde etter grunnbrev av 22.10.1627 og 31.5.1686. Fri grunn uten grunnleie.

 

11.5.1722 (SAS, Pantebok for Stavanger 1716-1731, side 78-78b og Gundersen, 1953, side 438) skjøtet Siri enke etter Olle Engelsen til skomaker Peder Rasmussen hus og grunn i Øvre Strandgate under Kleven, mellom Elling Svendsens hus og grunn i øst og avdøde Jakop Bruns hus og grunn i vest. Jernkakkelovn i stuen, hageplass og murt kjeller. Årlig grunnleie.

 

19.5.1722 (SAS, Pantebok for Stavanger 1716-1731, side 79-79b og Gundersen, 1953, side 439) skjøtet Lauritz Knutsen Stege til snekker Henrik von Barmen hus og grunn like utenfor Hans Køpkes (Røptke?) hus og grunn i øst og Jon Kandegytters hus og grunn i nord, like ovenfor gaten. Jernkakkelovn i stuen. Årlig grunnleie.

 

28.5.1722 (SAS, Pantebok for Stavanger 1716-1731, side 79b-80b og Gundersen, 1953, side 439) skjøtet Mikkel Valentinsen på vegne av Maren Olsdatter som var umyndig, til avdøde Mogens Sivertsens svoger Ole Olsen Voll. Hun hadde det i arv etter avdøde byfogd Jørgen Vallendal. Det er vist til en kontrakt av 13.7.1719 og en kommisjonsdom av 25.7.1720. Det er grunner i Østervåg beliggende som har tilhørt Kristen Nilsen Sandborg uten dom, og av ham solgt til Mogens Sivertsen. 10.12.1721 var de samlet i huse til Doretea enke etter Mogens Sivertsen.

 

28.5.1722 (SAS, Pantebok for Stavanger 1716-1731, side 81-81b og Kielland, pakke 2 nummer 3, side 8 og Gundersen, 1953, side 439) skriver Herman Høyer at han 29.51.1705 skjøtet til Jens Jonsen (Byberg) en grunn med sjøhus, som Maritta enke etter Halvar Olsen eide før, ved Valberget, mellom hus og grunn som tidligere var eid av Eilert Hansen i sør og avdøde toller Peder Saxes tidligere sønns grunn i nord. Han ble berettiget den 23.10.1703. Årlig grunnleie.

 

23.7.1722 (SAS, Pantebok for Stavanger 1716-1731, side 82b-83) pantsatte beboer og negotierende Job Busch i Stavanger til Stavanger Domkirke hus med fri grunn med sjøgrunn på Torvet i Stavanger, som han hadde kjøpt på offentlig auksjon etter tidligere byfogd Jørgen Vallendal. Pantesummen var 100 riksdaler fram til 29.9.1723. Det er 5 % rente. Vitner Kristian Khot og Børge Valentinsen.

23.7.1722 (SAS, Pantebok for Stavanger 1716-1731, side 166-166b) skjøtet Job Busch til Evert Larsen Colding, hans grunn med sjøgrunn på Skagen, mellom avdøde munsterskriver Arnt Mogensens iboende hus og Augustinus Ebbels iboende hus og grunn. Jernkakkelovn i stuen. Hans hustru Sille Margreta Colding hadde kjøpt det på offentlig auksjon 24.11.1719. Grunnen er både ovenfor gaten og nedenfor til sjøen. Årlig grunnleie. Vitner Kristian Koht og Børge Valentinsen.

27.7.1722 (Gundersen, 1953, side 437) skjøtet Eilert Hansen til Søren Pedersen Kjerulf hus og grunn på Kuholmen.

22.11.1722 (SAS, PA 11, boks 12 i original) ble tomten til matrosen Torkel Iversen oppmålt. Den var mellom Enok Eriksens iboende hus og Peder Torkelsens hus og grunn. I brdde til gaten 9,5 sjællandske alen, i lengde oven ved Enok Eriksen 27 sjællandske alen. I bredden oven til..

3.12.1722 (Gundersen, 1953, side 446) skjøtet Tyri Torkelsdatter til Rasmus Kjellsen Lie et hus ved Nøstet.

18.12.1722 (Kiellands samlinger, pakke 2 nummer 3, side 108) anmodet Manufakturhuset i Bergen til stiftsamtmannen i Kristiansand å finne rede på de grunner som tilhørte Manufakturhuset i Stavanger. De lå under Sem og Sandviks avhendede gods, hvor det skulle svares årlig grunnleie 10 riksdaler 5 skilling.

I 1722 (Kielland, pakke 2 nummer 3, side 8) fra Kristian Koths hus gikk mens den lille rist inn på Kirkegården, over denne til den store rist. Derfra kom man ut på Torvet.

 

1723

 

3.1.1723 (SAS, Pantebok for Stavanger 1716-1731, side 97b-98 og Næss, 1971, side 205-206) skjøtet Kristian Koht til Tarald Svendsen en jordplass eller kornhage utenfor Stavanger by ved Skolebekken med påstående våningshus, som kalles Bergland. Er fra husets østre nov i lengde Jandet? og ad sørøst til en stor grunn stein, derfra i sør sørvest langs en park til en liten grunn med et juletre (piletre?), derfra igjen hvor det har vært et steinlag. Med noen grunnsteiner til en flat stein og hjørnestein nord ved Hesten etter nord nordvest ved gjerdet var lagt med store steiner langs med siden som løpet vest ved åkeren til Maren Nilsdatters hus. Derfra går gjerdet vest til Nils Sephensens åker. Derfra nord nordøst oppad til mellom veien og Bergelands åker fra samme åker strekker seg Bergelands nordre hjørne i øst sørøst. Hvis plass med hage og strekker seg som anført. Grunnleie.

 

21.1.1723 (Kielland, pakke 2 nummer 3, side 8 og Næss, 1971, side 15) skjøtet Halvor Rolfsen til Torbjørn Tjerrandsen Høll et hus på Stranden.

 

4.2.1723 (Kielland, pakke 2 nummer 3) Morten Seehusen hadde eide Arnegård. Han solgte ut grunner derav, og begynte en grunnbok i 1685. Etter ham og hans enke gikk eiendommen over til sønnen Severin (Svanehjelm). En grunn hadde Lars Jonsen som sist gang betalte grunnleie i 1688. Etter ham gikk den over til Peder Dorenfeldt gift med hans datter. Hun hadde den fortsatt i 1723. Kielland skriver at grunnen synes å ha vært i Østervåg. Årlig grunnleie 1 ort. En annen grunn hadde Tion (Tron?) Bjørnsen. Denne forklarte 6.12.1723 at det på grunnen påstående hus var brent ned i brannen i 1716, mens han var i kongens tjeneste. Han kom først hjem i 1720. Årlig grunnleie 1 ort. En tredje grunn hadde Ole Evertsen. Også hans hus brant i 1716. Han var borte i kongens tjeneste og kom hjem i 1720. Peder Larsen Slenfører hadde også en grunn. Videre grunnehavere: Tormod Andersen og Gunvor Larsdatter, Olle Iversen, Knut Iversen, Trine Førstes, Reyer Håversens enke – hennes hus brant i 1716, Lars Aslaksen? smed. Kielland skriver at grunnene lå visstnok alle i Østervåg.

 

5.2.1723 (Kielland, pakke 2 nummer 3, side 8 og Næss, 1971, side 18) skjøtet Birgitte Pedersdatter til Peter Knudsen hus ved Bredevannet.

 

3.3.1723 (SAS, Pantebok for Stavanger 1716-1731, side 86) pantsatte Børge Valentinsen til sin fetter Bjørn Nilsen Norem sitt hus på Torget, sammen med sine sjøhus og påstående grunn på Kuholmen, som han hadde kjøpt av Johanna enke etter Peder Pettersen. 

 

9.4.1723 (Kiellands samlinger pakke 4b og (Kielland, pakke 2 nummer 3) bygslet prost Søren Jensen Godtzen  til Tore Hansen en hagegrunn til kornhage under Valberget.

 

14.5.1723 (SAS, Pantebok for Stavanger 1716-1731, side 93b-94 og Næss, 1971, side 74) skjøtet Ole Jakopsen Smith til Jakop Ommundsen en grunn på Kuholmen som kalles Vinterhagen. Sjøgrunnen er i lengde og bredde i samsvar med grunn- og målebrevet av 16.4.1708. Årlig grunnleie.

 

15.7.1723 (Kielland, pakke 2 nummer 3 og Næss, 1971, side 136) skjøtet Søren Kierulf til kirurg Fredrik Voigt hus, grunn og sjøgrunn på Holmen, mellom Fredrik Saxes iboende hus, grunn og sjøgrunn og Sr Jens Olsens hage og grunn.

 

5.11.1723 (SAS, Pantebok for Stavanger 1716-1731, side 94(-94b)) skjøtet Lars Aslaksen til Peder Eriksen og Isak Olsen…

 

17.11.1723 (Kielland, pakke 2 nummer 3) skjøtet Mikkel Valentinsen som overformynder til Kornelius Halvorsen – et hus.

 

23.11.1723 (Næss, 1971, side 202 og 206) skjøtet Ingeborg Katrine Kristoffersdatter til Nils Johansen Bore.

 

7.12.1723 (SAS, Pantebok for Stavanger 1716-1731, side 144b-145) skjøtet Nikolay Berven til Johan Lorent Dom sin grunn på Strandgaten over Algaten mellom kontrollør Peder Saxe påboende grunn i nord og Lars Hillemanns hage og påboende grunn i sør. Grunnen er både over og nedenfor gaten. Årlig grunnleie. Vitner Jens Olsen Ravn og Lars Hillemann.

 

13.12.1723 og 20.12.1723 (Næss, 1971, side 218ff og 230ff) sak i byretten. Kristen Montagne på vegne av stiftsamtskriver Svanehjelm i Bergen framførte krav av 29.11.1723 mot flere som ikke hadde betalt grunnleie. a) Kristian Koth møtte på vegne av sin svigermor avdøde Dorenfeldts vegne. Montagne viste til et dokument av 26.4.1715 som inneholder Arnegårds årlige inntekte og restanser. Under nummer 6 var årlig grunnleie 1 ort og det var restanse for 26 år. Det ble videre vist til Lars Smiths restanseregistre av 13.10.1721 der madam Dorenfelt hadde restans fra 1711 til 1718 årlig 1 ort. Montagne kom med Morten Sehusens grunnbok fra 1685, som viste at madam Dorenfeldts avdøde far Lars Jonsen hadde betalt grunnleie til 1688. b) Tron Bjørnsen var stevnet for manglende grunnleie på 1 ort for 1714-1723. Det er betalt for 2 år. Huset brent i 1716. Kona hadde sagt opp grunnen hos Laurs Smith. c) Ole Enersen hadde etter stevningen betalt for 5 år. Huset brant i 1716. Tomta oppsagt av kona. c) Peder Larsen stenfører forklarte av grunnseddelen var brent opp. Grunleie betalt med arbeid til madam Seehusen. d) Reier Halvorsens enke forklarte at hun rett etter brannen hadde oppsagt grunnen. e) Tormod Andersens kvinne Gunvor Larsdatter forklarte at hun hadde sagt opp grunnen til Lars Smith. f) Ole Iversen hadde kjøpt huset av avdøde madam Seehusen. Hadde oppsagt grunnen etter brannen. g) Lars Aslaksen, Peder Aslaksens enke og Trine Første møtte ikke.

 

I 1723 (Kielland, pakke 2 nummer 3) gikk Nikolay Abildgårds høns ned i Kristian Koths kornhage. Koth slo i hjel tre høner. Abilgård bodde ved Torget, på den øvre side. Han hadde våningshus og arbeidsbord, fra denne gikk man direkte ut på Torget. Man gikk fra Abildgårds hus ned til Peder Høyers hus. Peder Winters? hus var like i nærheten av Abilgård. Abildgård hadde på hjørnet bygget et nytt våningshus. Knut Westly synes å ha bodd ganske nær Peder Vallentinsen.

 

I 1723 (Kielland, pakke 2 nummer 3, side 8) hadde Jakop Pettersen Krag arvet hus på Stranden etter svigermoren Gjertrud enke etter Westling.

 

1724

 

14.2.1724 (Kielland, pakke 2 nummer 3) skjøtet byfogden til Rannveg Samuelsdatter hus og grunn på Stranden som avdøde Torgier Arnesdatter bodd i før.

 

6.3.1724 (SAS, Pantebok for Stavanger 1716-1731, side 100-101) skjøtet Lorents Dons til Ommund Knutsen Berven pakkhus av tre loter og en pakkbod bestående med underligende og hosliggende innplanket sjøgrunn, og den grunnen oven for gaten som det står fire våninger på. Det svares grunnleie år om annen, alt ute på Strandgaten, mellom kontrollør Peder Saxes hus og grunn i sør of avdøde sorenskriver Mikkel Gundersens enkes påboende grunn i nord. Selges med alle ovner – Pertinentier, samt grunnen og sjøgrunnen nedenfor som ovenfor gate.

 

24.3.1724 (SAS, Pantebok for Stavanger 1716-1731, side 101) skjøtet matros Simon Olsen i kongens sjøtjeneste til Lars Sørensen kipper hus og grunn på Kuholmen, tvers ut fra Rasmus Jansens nå iboende hus, grunn og hageplass, og ut mot Vigen ved Skandsen. Grunnebrev av 12.10.1674. Jernkakkelovn i stuen, bord og benker, samt alt som er mur- og naglefast. Pris 50 kurante riksdaler. Årlig grunnleie.

 

7.4.1724 (Kielland, pakke 2 nummer 3, side 102) skjøte fra Mikkel Valentinsen til Thomas Stålesen et hus på Stranden, utlagt til stiftet?? etter Marte enke etter Jens Eriksen.

 

20.4.1724 (SAS, Pantebok for Stavanger 1716-1731, side 102-102b) skjøtet Nikolay Berven til kobberlager Jan Nikolay Hofman hus, grunn og hageplass i Østervåg mellom avdøde Apellone Kocks hus og Ånon kippers nå iboende hus, som tidligere hadde tilhørt Torn glassmaker, men som han hadde fått for gjeld hos Daniel Nordstrøm som hadde bodd her innen den ble solgt på offentlig auksjon. Jernkakkelvon i stuen, bord og benker. Årlig grunnleie.

 

20.4.1724 (SAS, Pantebok for Stavanger 1716-1731, side 102b-103) pantsatte Jan Niklay Hofmann den samme eiendommen til Nikolay Berven for 50 kurante riksdaler, men 5 % rente.

 

24.4.1724 (Kielland, pakke 2 nummer 3) skjøtet Elisabet Sivertsdatter til Salomon Viste en sjøgrunn med sjøhus samt en liten stue, nedenfor hennes iboende hus på Kuholmen.

 

18.5.1724 (Kielland, pakke 2 nummer 3, side 102) hadde Ole Jensens hus og grunn på Kuholmen.

 

12.7.1724 (Utskrift av Stavanger Bytingsprotokoll C nr 19, 1722-1726. fol 180, i Stavanger Byarkiv, PA 149, I) stevnet Kristen Montagen på vegne av stiftskriver Svanehjelm flere personer for manglende grunnleie: Torn Bjørnsen, Reyer Haaversen, Rasmus Torbjørnsen enke, Endre Mogensens hustru, Olle Einers, Tormod Andersens kvinne, Gunvor Larsdatter og Ellef Bjørnsen. De forklarte at de alle hadde sagt opp grunnene til Sr Lars Smith i 1716 da brannen gikk over deres hus og grunnene ble øde. Lars Aslaksen måtte betale 9 riksdaler 1 ort, Petter snikker for ett år 2 ort, Knut snekker for 5 år a 1 riksdaler, Samuel snekkers enke har betalt for 3 år a 2 riksdaler må betale for øvrige 6 år 4 riksdaler, Ole Iversen må betale for 3 år a 1 riksdaler, madam Johanna Dorenfelts enke etter Petter Pettersen for 12 års grunnleie a 1 ort og 35 års restand siden 1688 men hun mente den ikke tilhørte Arnegård. Ved sin svoger Kristian Koth viste hun til at Lars Jonsen og betalt 1 ort i grunnleie til rådmann Seehusen – og ble frikjent. Trine Førstes ble stevnet for 6 års grunnleie a 2 riksdaler fra 1711, men bekreftet udner ed å ha betalt. Peder Larsen stenfører bekreftet under ed å ha betalt til madam Seehusen med penger og 10 båter stein (!). Peder Aslaksens enke hadde betalt med 36 alen lerret a 5 skilling – men rest 1 riksdaler 5 mark 4 skilling. Inger Larsdatter og Olle Jensen har betalt.

 

14.7.1724 (SAS, Pantebok for Stavanger 1716-1731, side 108) skjøtet Ole Nilsen Ogelby til distriktsmynsterskriver Henrik Rosenkilde hus, grunn, sjøgrunn og hagegrunn mellom Sr Kristian Larsen Hillemann hus og grunn i sør og Ole Ommundsen hus og grunn i nord. Selger har skjøte fra Peder Vallendal fra 27.10.1721. Måle- og grunnebrev.

 

26.7.1726 (Kielland, pakke 2 nummer 3, side 102) skjøtet Sander Jonsens enke Ingeborg Thomasdatter til sin svigersønn Henrik Olsen Aaboe hus, grunn, sjøgrunn med grunn og hage i nord og en halv båtstø, mot husvære i sin levetid. (Holmen)

 

8.8.1724 (Kielland, pakke 4b og pakke 2-3, side 102) pantsatte Ommund Knutsen Berven til Peder Valentinsen for 110 riksdaler et pakkhus med mer, sjøgrunn, grunn ovenfor gaten hvor det sto fire våninger – videre ute på Strandgaten mellom kontrollør Peder Saxes hus og grunn i sør, avdøde sorenskriver Mikkel Gundersens enkes grunn i nord.

 

26.8.1724 (SAS, Pantebok for Stavanger 1716-1731, side 109-109b) overlot Ingeborg Thomasdatter enke etter Sander Jonsen en avtale med sin dattermann Henrik Olsen Aboe, hus og grunn på Kuholmen, men hagegrunn nord for huset, videre en sjøgrunn med sjøhus og halvt båtstø, hage i sør tvers over vinduene. Sønnene Jon og Herman Sandersønner var i København. Hernik Olsen Aboe forpliktet å gi sønnen Sander Sandersen 8 riksdaler med løpende rente, og Ingeborg Sandersdatter 10 riksdaler. 28.8.1724 (Kielland, pakke 4b) avsto Ingeborg Thomasdatter enke etter Sander Jonsen og hennes svigersønn Henrik Olsen Aaboe hus sjøhus, grunn, sjøhus med mer.

9.9.1724 (Erichsen, PA 110, nr 20, side 84) solgte Johanna de Crequi la Rosche enke etter Kristian Jæger (sokneprest i Helleland) til madam Susanne enke etter (Arent?) Mogensens og Rasmus Johansen Vatne sin hageplass og grunn på Skagen. Det er årlig grunnleie til Manufakturhuset på 2 ort. Den strekker seg i lengde fra gaten opp under Valberget 40,5 alen, og i lengde ovenunder (”Sic”) Valberget i nord og sør 16 alen, i bredden nedenfor gaten 17 alen. Nedtegnet av Johanna og hennes lovverge Nobel.

16.10.1724 (Kielland, pakke 2 nummer 3) skjøtet Jonas Johansen Stokke (Soma) til Johannes Larsen et hus i Østervåg.

24.10.1724 (SAS, Pantebok for Stavanger 1716-1731, side 112) skjøtet Lauritz Smith til Jan Henrik Boudevin et hus og hagegrunn i Østervåg, mellom Petter snekker grunn og Knut Østebøs grunn på den andre. Han hadde kjøpt den av Ole Bjørnsen. Årlig grunnleie eller sjenk.

 

3.11.1724 (Kielland, pakke 2 nummer 3, side 102) skjøtet Lars Hillemann og Peder Torkildsen til Tore Torgiersen et stykke grunn ytterst på Stranden, som tilhørte Ole og Peder Larssønner.

 

11.12.1724 (SAS, Pantebok for Stavanger 1716-1731, side 112-112b) fikk Godske Hansen auksjonsskjøte etter auksjon 21.10.1724 på Jon Jonsen kipper, etter hans kreditor Knut Iversen krav av 12.10.1724 – over Jon Jonsen kippers iboende hus og grunn. Og en grunn like ved med en smie. Ble 10.2.1723 vurdert til 174 riksdaler.

 

I 1724 (?) (SAS, Pantebok for Stavanger 1716-1731, side 103(+103b)) skjøtet Mikkel Valentinsen til Thomas Stålesen, det på skiftet 10.2.1723 etter avdøde Marta Bendiksdatter enke etter Jens Eriksen etterlatte sjøhus, grunn og sjøgrunn på Stranden…

 

1725

 

7.1.1725 (SAS; Panteregisteret AC2, side 56b – referanse til panteboka folie 115) pantsatte Job Busch hans iboende hus, grunn og sjøbod ved Torget.

 

17.1.1725 (Kielland, pakke 2 nummer 3) skjøtet Siri .. arvinger til Adser Ånesen hennes hus og grunner.

 

23.1.1725 (SAS, Pantebok for Stavanger 1716-1731, side 115b-116) skjøtet Jens Olsen til skipstømmermann Halvor Rolfsen hus og sjøgrunn med sjøhus på Strandgaten, mellom Sr Mikkel Valentinsens hus og bygning i nord og byens allmenning og brygger i sør. Grunn- og målebrev av 11.3.1659. Pris 89 riksdaler. Årlig grunnleie.

 

6-26.2.1725 (Digitalarkivet, Pantebok 2b, Stavanger byfogd, side 118-119 og Dahl, 1960, side 95f) var det skifte etter avdøde skredder Peder Lauritzen. I boet var det blant annet en eiendom på Skagen. En tredjedel lå hos Isak baker og to tredjedeler hos Madam Dorenfeldt. Den var lagt ut i skiftet etter Kaspar Wesling for 30 år siden til nevnte Isak Isaksen 1/3 og Valborg i faret 2/3. Hun overdro den siden til Madam Dorenfeldt. 4 mark årlig i grunnleie. Der imot Hr Kristian Koht på hans vermor madam Dorenfeldts vegne spurte Lars Pedersen Windius eldste og myndige sønn. Han påberopte seg en gammel grunnbok, og atkomsbrev: 7.5.1617 utstedt av Tore Torsen tidlige byfogd i Stavanger til borgermester Søren Jenssen. Videre 22.1.1652 et grunnbrev der hans far etter sin avdøde mor har tatt i arv. Det ble vist til at Peder Lauritzen hadde vært til stede på skiftet etter Kaspar Wesling – og ikke krevd grunnleie for den, og på skiftet etter Peder Dorenfeldt – uten å framsette krav. Lars Windius svarte at det var fordi Hans Henriksen, hadde grunnbrevene i sin forvaring. Søfren Sandborgs grunnleie av en grunn på Skagen ble innkrevd fra 1684 årlig med 4 mark danske. 16.2.1725 (Kiellands samlinger, pakke 2 nummer 3) overenskomst mellom skredder Peder Larsens enke Rebekka, Isak Isaksen, madam Dorenfelt og klokker Søren Sandborg om en grunneherlighet på Skagen.

 

8.2.1725 (Digitalarkivet, Pantebok 2b, Stavanger byfogd, side 116-116b og Kiellands samlinger, pakke 2 nummer 3) skjøte fra borger Ole Jenssen Sunde til Lars Pedersen Windius på sjøhus med grunn en liten tilliggende grunn på Skagen. Skjøte av 5.9.1712.

 

26.2.1725 (Kiellands samlinger, pakke 2 nummer 3 og SAS, PA 11, boks 12 i original, innført i Panteboka folio 117) skjøte fra innrullert Asbjørn Asbjørnsen til Torkild Iversen på hus og grunn under Kleven mellom Jakop Hermansen Smids hus og Algaten. Jernkakkelovn i stuen. 30 riksdaler. Årlig grunnleie.

 

I 1725 (Kielland, pakke 2 nummer 3) stevnet residerende kappellan for grunleie: Nikolay Berven årlig 1 riksdaler 18 skilling, Henrik Snekker for 3 år 20 skilling, Johan Dom for 5 år 1 riksdaler, Lars Hillemann for 1 år 2 ort 4 skilling, Trine Første 18 skilling årlig og Siri Amme 8 skilling for ett år.

 

I 1725 (Kielland, pakke 2 nummer 3) var en sjøhusgrunn på Kjerringholmen som Kristian Goudesen hadde betalt 32 skilling årlig i grunnleie, den hadde vært øde siden brannen i 1716.

 

9.4.1725 (SAS, Pantebok for Stavanger 1716-1731, side 119b) skjøtet Kristian Koth til Stavanger domkirke sin odelsgrunn inntil og langs kirkegårdgårdsmuren. Lengde som bredde som opp og ned 41 sjællandske alen og i bredden på den nederste ende til avdøde Lars Ditlefsens arvingers grunn som strekker seg i nord og sør 19,5 sjællandske alen. Vitner Knut Nilsen og Job Busch.

 

19.4.1725 (Kiellands samlinger pakke 4b) fikk Herman Høyer etter sin svigerfar 11/16 part eller 24 ¾ spann i Ladegård. 5/16 eller 11 ¼ spann i Ladegård tilhørte Thomas Jørgensens barn 31.11.1722 sa Herman Høyer opp felleseiet til utskifting. På skiftet etter Jørgen Thomassen utlagt til alle hans barn. Jørgen Thomassen hadde ikke bodd på Ladegård, men bodde i Stavanger til sin dødsdag.

 

7.5.1725 (Kiellands samlinger pakke 4b) skjøtet Lars Tollefsen til Tore Knutsen Dahle i Housken skiprede en grunn i Østervåg som Johannes Paulsen smed nå bor på, mellom Johannes Mortensens grunn og Doretea Mons Sivertsens grunn.,

 

7.5.1725 (SAS, Pantebok for Stavanger 1716-1731, side 120) pantsatte Johannes Poulsen sitt hus for 19 riksdaler. Det sto på Lars Tollaksens grunn i Østervåg.

 

17.5.1725 (Kielland, pakke 2 nummer 3) solgte Bård Vigre hus og grunn på Stranden til Rasmus Olsen Stang.

 

28.5.1725 (SAS, Pantebok for Stavanger 1716-1731, side 122-123) skjøtet Jakop Bergsen Aske på Rennesøy, Tollak Bergsen Riske, Berg Tollaksen her i byen, Peder Kristensen Laughus’vegne møtte Lars Olsen Ueland, Lars Vasshus’ vegne møtte Laurtitz Olsen Ålestad begge fra Heskestad sokn, alle arvinger etter avdøde Nils Nilsen Hummervoll solgte et hus i Pottermakerstranden med grunn, sjøgrunn, et annet lite stykke grunn utenfor vinduene, båtstø, en hageplass i sør og en halv brønn.  Jernkakkelovn i stuen. Hans Omundsen – innrullert i kongens sjøtjeneste, kjøpte for 100 kurante riksdaler. Årlig grunnleie.

 

28.5.1725 (SAS, Pantebok for Stavanger 1716-1731, side 123-123b) skjøtet innrullert Hans Ommundsen Hare (Skare?) som er i kongens tjeneste til sjøs til byfogd Søren Ringholm hans mot Torvet, tvers overfor Sr Kristen Larsen Hilmanns iboende hus og grunn. Det var jernkakkelovn i stuen. Pris 120 kurante riksdaler. Årlig grunnleie.

 

11.6.1725 (SAS, Pantebok for Stavanger 1716-1731, side 124) skjøtet Rasmus Olsen kipper til Rasmus Eliassen et hus og grunn med tilliggende hage på Strandgaten, beliggende mot Knut Vesslyns grunn på den ene og Sr Mikkel Valentinsens iboende hus og grunn på den andre. Jernkakkelovn i stuen. Årlig grunnleie.

 

I 1725? (SAS, Pantebok for Stavanger 1716-1731, side 124(-124b)) skjøtet Jon Johannesen til Johannes Larsen..

 

7.7.1725 (Kiellands samlinger pakke 4b) pantet Johannes Paulsen smed til Tore Dahle for 19 riksdaler sitt hus på Lars Tollefsens solgte grunn.

 

17.7.1725 (SAS, Pantebok for Stavanger 1716-1731, side 126b) skjøtet Lars Rasmussen, Lars Tollefsen og medarvinger etter avdøde Siri Rasmusdatter Kage, til skomaker Nils Johansen. Årlig grunnleie.

 

6.8.1725 (SAS, Pantebok for Stavanger 1716-1731, side 127) skjøtet snekker Peter Petersen til soldat Tore Svendsen et hus på Arnegårds grunn i Østervåg for 32 riksdaler, mellom Jan ..s hus og Ole Svendsens hus tvert for på den andre siden. Jernkakkelovn i stuen. Årlig grunnleie.

 

24.8.1725 (SAS, Pantebok for Stavanger 1716-1731, side 127b-128) skjøtet Anna Katrine Hiermann og hennes kurator Kasper Rømers selger til byfogd Søren Ringholm et stykke fri grunn. Hun hadde det etter sin avdøde far magister Nils Hiermann. Det er mellom byfogdens hus på den ene side og Ole Ommundsens grunn på den andre, ovenfor Sr Kristen Larsen Hillemanns iboende hus.

 

30.8.1725 (SAS, Pantebok for Stavanger 1716-1731, side 128-128b) skjøtet Ole Ommundsen til byfogd og postmester Søren Ringholm en fri grunn beliggende tett ved Matias Gabrielsen på den ene side og avdøde magister Nils Gilemanns arvingers grunn på den andre side, med en brønn tvers over Albret Åmundsen iboende hus. Betaling 20 riksdaler. Vitner Kristian Koth og Job Busch.

 

31.7.1725 (SAS, Pantebok for Stavanger 1716-1731, side 128b-129) pantsatte Iver Knutsen Kleven til Lars Sivertsen Hvidingsøy for 80 riksdaler sitt iboende hus og grunn på Stranden, mellom Hans Hastes og Jørgen Berchis grunner, som han hadde kjøpt av Anna Ole Goutesens. 5 % rente.

 

13.11.1725 (Kielland, pakke 2 nummer 3) skjøtet Jakop Pedersen til Sven Olsen hus under Kleven for 42 riksdaler.

 

I 1725 (?) (SAS, Pantebok for Stavanger 1716-1731, side 129(-129b)) ga Kristen Montagen auksjonsskjøte til Bertel Mortensen etter auksjon av 18.5.1724, etter oppdrag av 18.3. etter avdøde Johan Prahls som har vært kausjonist for fogden Nikolay Lorentz Preus, med tilhørende hagegrunn…

 

1726

 

18.1.1726 (SAS, Pantebok for Stavanger 1716-1731, side 141b og Kiellands samlinger pakke 4b) skjøtet Kristen Lauritsen Hillemann til Lars Pedersen (Riska) en sjøgrunn i Østervåg ved S..bryggen like nord for Erik Ersdals iboende hus, etter avdøde Ole Nilsens kjøpe- og målebrev av avdøde byfogd Hans Pedersen 14.12.1664. Årlig grunnleie.

 

23.3.1726 (SAS, Pantebok for Stavanger 1716-1731, side 137b-138) skjøtet Knut Knutsen Westlye til Torgier Torgiersen Tasta tre kornhager på Stranden, nemlig halvdelen av den første mellom Rasmus kipper og avdøde Daniel Pedersens hage beliggende i: stem er den st.. part av den grunn de hager står på Torgier Tasta har kjøpt av Ellen Evindsdatter enke etter Knut Olsen, strekker seg i nord det gamle steingjerdet til avdøde Anders Acles grunn, Sr Mikkel Valentinsen en i sør for grunn Jon Olsen bor på, med påstående høhus – den andre siden for gaten mellom Synneva i Myrens hage i vest og gaten i øst, og den tredje hagen sør for det lange smauet mellom Synneva og Ole Siversen hager som Sr Herman Høyer overlot ved skjøte av 23.8.1700.

 

22.6.1726 (SAS, Pantebok for Stavanger 1716-1731, side 138(-138b)) skjøtet Randi Eriksdatter og med samtykke fra sin kjæreste Ole Eliasen, til sin søster Karen Eriksdatter sin halvpart i den huset de til sammen kjøpt og eid sammen på Hartvigs benifiserende kannikgrunn ved Bredevannet, like ovenfor hennes kjæreste Ole Eliasens hus.

 

5.7.1726 (SAS, Pantebok for Stavanger 1716-1731, side 141) ovelot Maren enke etter Vallentin Børgesen Tiul på Talgøe i Ryfylke til sin svigersønn Truls Jensen og datteren Maren Vallentinsdatter Talgøe hus og grunn på Strandgaten mellom sognepresten magister Klaus Winter hus, hage og grunn og avdøde Gjertrud enke etter Kasper Weslings hus til sjøen. Samt en ubebygd grunn over gaten over huset, mellom avdøde Mikkel Sadolin og Jakop Pettersen Krags iboende hus, og strekker seg til den øvre gaten til by og rådstueskriver Ulrik Aagaard iboende hus. Pris 150 riksdaler.

 

24.8.1726 (Kiellands samlinger, pakke 2 nummer 3) skjøte fra snekker Ivar Knutsen til Hans Kristoffer Jørgensen Stunning på ?.

 

30.8.1726 (Kiellands samlinger pakke 4b) ble Nils Nilsen Langgårds hus solgt på auksjon.

 

23.9.1726 (SAS, Pantebok for Stavanger 1716-1731, side 140b) pantsatte Jan Lorents Dom til Laurits Smith for 89 riksdaler sitt iboende hus og grunn. Tidligere første prioritets pant til Svanenhjelms arvinger. 5 % rente. Vitner Kristian Fredrik Lund og Samuel Block.

 

28.10.1726 (Kiellands samlinger, pakke 2-3) byfogdens dom om delen Kristian Koth hadde solgt til Kirkegården, ble påanket til lagmennen. Der omtales avdøde Lars Ditlefsens grunn på Torget og Kirkegården. Koth framla et gammelt skjøte på hans våningshus og grunn av 8.4.1628 og målingsforetning av 13.5.1650. Under en av lagmannens foretatte oppmålinger omtales Gaten til Kongsgården, Algaten, den gamle kjellermur, ”der hvor de gamle kirkemurer hadde stått på kanten av et der forefunnet bjerg”, ”den stående gamle Kongsgårds Mur”, ”kjellermuren som var 21 alen ligger langs ved den store Realgate med Kongsgården til den store Kirkegårdslaage”. Kielland legger til at under oppmålingsforretningen er der en hel del stedsangivelser som er ganske uforståelige.

 

1727

 

2.1.1727 (SAS, Pantebok for Stavanger 1716-1731, side 148b-149) pantet sorenskriver Ulrik Fredrik Leth til overformynderne til Doreta Kristine Mogensdatter Levin og hennes kurator Kristian Koth, våningshus og grunn mellom Sr Truls Jensen og Sr Herman Høyers hus på Strandgaten og den nedre side ved sjøen.

 

3.1.1727 (SAS, Pantebok for Stavanger 1716-1731, side 147b) skjøtet Sofia Rasch enke etter sorenskriver Mikkel Gunnarsen til Laurtiz Westlye sitt tidligere iboende hus med underliggende fri odelsgrunn på Stranden mellom Ommund Berven iboende hus og grunn med hage.

 

20.2.1727 (SAS, Pantebok for Stavanger 1716-1731, side 145b-146) skjøtet Margrete Elingsdatter til sønnen Elling Olsen en grunn i Østervåg, i bredde 18 ¼ sjællandske alen etter målebrevet gitt for Lars Andersens hage for den ene, og Thomas Halvorsens iboende hus og grunn på den andre side. Sammen med et båtstø av sjøgrunnen på Ole Olsens hus. I bredde 4 sjællandske alen. Årlig grunnleie. Vitner er sønnen Ole Olsen (underskift Ole Olsen Wol), Thomas Halvorsen og Thomas Kristensen.

 

24.2.1727 (SAS, Pantebok for Stavanger 1716-1731, side 147 og original i SAS, PA11, pakke 10A) pantet Laurtiz Smith til vergene for mademochelle Doretea Kristina Mogensdatter Lewin på den arvepart som er tilfalt etter madam Anne Mogensdatter enke etter Hans Jørgen Walters i Kjøbenhavn på vel 1326 ½ riksdaler, med pant i Tasta ett pund 18 spann, Kolnes 1 pund 9 spann, Trones 1 pund, Saltved 12 spann, Refsland 6 spann, Fristad 1 pund, Espevik 14 spann, Hetland 9 spann, Mæland 1 pund, LilleMæland 6 spann, Hage 3 pund 6 spann, Wigdal 1 pund 12 spann, Store Rise 1 pund, Wisnes 3 pund 12 spann, Gimre 18 spann, Heigre 4 pund, Qvam 1 pund, Rabnedal 3 ¼ spann, Seij 1 pund 12 spann. Til sammen 25 pund 14 spann korn med bøksel og herligheter. 5 % rente. På en tilleggstekst framgår det at den var gyldig til 25.8.1738.

 

26.2.1727 (SAS, Pantebok for Stavanger 1716-1731, side 146b) skjøtet løynant Jonas Wessel til sin svigersønn kirurgen Sr Fredrik Vogt hans iboende hus og grunn med hageplass samt sjøgrunn, mellom Kornelis Halvorsen og Theophilius Schanche for 290 riksdaler. Det er etter grunn og målebrevet av 19.7.1661. I bredden til gaten 17 alen, bredden nedenfor Kornelius Halvorsens jedhus 13 alen. Bredden over sjøhusene ved flomålet 12 alen og sjøhusets nederste bredde 10 ¼ alen, alt i norske alen.  Vitner Peder Sunde og Peder Hansen Kierulf.

 

10.3.1727 (Kielland, pakke 4b) skjøte fra Sofia Rash til Laurs Westly på hennes iboende hus med underliggende hagegrunn på Stranden mellom Ommund Bervens hus på den ene side og bekken på den andre.

 

14.3.1727 (SAS, Pantebok for Stavanger 1716-1731, side 148) skjøtet Fredrik Voigt til Sr Johan Horch hus og grunn mellom Fredik Saxes iboende hus, grunn og sjøgrunn, og Jens Olsens hus og grunn. Jernkakkelovn i stuen. Skjøte- og målebrev av 16.2.1665, 3.4.1673, 25.5.1719. 21.4.1722 og 15.7.1723, og lagtingsdom av 5.8.1690.

 

28.4.1727 (Kiellands samlinger, pakke 2-3) en sjøhusgrunn på Kjerringholmen som Kristen Goudesen betalte årlig grunnleie 32 skilling, hadde vært øde siden brannen i 1716. Den lå så ubekvemt at neppe noen ville leie den.

 

28.4.1727 (Kielland, pakke 2 nummer 3) pantsatte Bodil Seehusens født Sommer sitt hus på Skagen til Knut Iversen Hviddingsø for 44 riksdaler. Hun hadde eiendommen fortsatt i 1730.

 

5.5.1727 (Kiellands samlinger, pakke 2-3) var borger Krsiten Monsen Rorups hus mellom Sr Sandberg og Bertel Mortensens hage.

 

12.5.1727 (Kiellands samlinger, pakke 2-3) hadde Marte Olsdatter hus og hage på Bakken ved brønnen.

 

18.6.1727-3.12.1728 (SAS, Stavanger Lagdømme, tingbok 1725-1732, side 14b-15, 17, 18b-21 og 24b-25, 27, 31, 35b-36, 89-90 og trolig flere sider som ikke er lest..) sak Herman Høyer, Knut Vestly, Børge Valentinsen og Lars Windius på egne og andres vegne om avdøde Lars Ditlefsens grunn ved Torget og Kirkegårdens murer, i sak mot borger Kristian Koth. Det er om en hage som ble overdratt til Domkirken som kirkegårdsgrunn. Det var en anke av byfogdens dom av 28.10.1726. Saksøkerne viste til kongens Fredriks brev til superintendent Jørgen Eriksen av 14.5.1572, målebrev fra byfogd Hans Pedersen av 2.4.1663, skjøte fra soknepresten i Hjelmeland Jens Simensen med flere av 21.9.1663 til Ditlef Larsen, delingsforetning av 25.4.1726. Kristian Koth viste til et dokument fra 12.8.1497 (uten noen detaljer), dommen av 28.10.1726, hans adkomstbrev til Jørgen Eriksens grunn fra sokneprest Hans Rasmussen, et skjøte fra Adrianna Berentsdatter til Kristen Andersen Sæby av 18.4.1681, brev av 24.6.1725 fra byfogden, Kohts skjøte av 29.1.1725 fra Kristen Andersen med flere, et skjøte av 8.4.1624, en måleforretning av 13.5.1650. Videre forelagt åstede av 31.7.1727 med oppmåling av hagegrunnen. Lars Adlersens måleforretning av 2.4.1663 og byfogd Søren Ringholms oppmåling 25.4.1726. Borgermester Søren Pedersens målebrev av 13.5.1613 over Kommunsgården. Videre det Karen Jensdatter fikk i arv. Oppmålingen forteller at den lå ved Kongsgårdsmuren, den øvre gate, den store kirkeristen og den nye kirkegården. Den strakk seg fra nederste gate og opp til realgaten ved Kongsgården. I dommen vises at den ahdde tilhørt Ditlef Larsen og så arvet av hans sønn Lars Ditlefsen. Det vises også til forretning av 25.6.1690 av Søfren Bartum og kjøpebrevet av 27.9.1663. Videre til skjøte av 26.1.1678 datert i Hallingstad av sokneprest Hans Rasmussen Piil vedlagt målingsforretningen av 13.5.1650. Skjøtet gitt av Adriane Berentsdatter til Kristen Andersen Sæby 18.4.1681 ovenfor Kristen Sæbys iboende våning. Kristian Reymers solgt til Kristian Koth. Taksering foretatt i 1690 for Lars Ditlefsen og medarvinger.

 

19.8.1727 (Kiellands samlinger, pakke 2-3) auksjonsskjøte til snekker Iver Knutsen på Anna Ole Gautesens hus.

 

16.9.1727 (Kiellands samlinger, pakke 2-3 og Bærheim, PA 1, IX, boks II, side 113) ble sorenskriver Henrik Godzen på egne og broren Hartvig Godzen bedt om å vitne at Kristen Andersens grunn på Torget som av dem med flere ble solgt til Kristian Koth 29.1.1725, strakte seg fra nederste gate og opp til Realgaten ved Kongsgården. Sorenskriveren svarte at den var tilfalt dem etter avdøde Kristian Reimers hver 7 riksdaler i Kristen Andersens eiendom på Torget, men om dennes beliggenhet og utstrekning visste han ikke noe om.

 

19.8.1727 (Kiellands samlinger, pakke 2 nummer 3) auksjonsskjøte til Ivar Knutsen snekker på Anne Ole Goutesens hus.

 

15.12.1727 (Kiellands samlinger, pakke 2-3) var Palle Zakariassens iboende hus og grunn og to tilhørende eiendommer i Østervåg.

 

I 1727? (Kielland, pakke 2 nummer 3, side 42) hadde Herman Jakopsen til grunnebrev av 21.3.1660, 18.6.1664, 12.6.1700 og 12.7.1702.

 

1728

 

15.1.1728 (Kielland, pakke 2 nummer 3, side 105) eide Herman Jakopsen en sjøhusgrunn utenfor til sjøen ved Daniel Trøsvær tidligere tilhørende sjøhus, og en annen øde grunn tverrs over for for Daniel Troisværs tidligere iboende våningshus, videre eide han sitt iboende hus med sjøhus og grunn. I alt dette var Tore Knutsen Dahle gitt innvisning for 65 riksdaler 2 ort 16 skilling. Han fikk nå av lagmannen eiendomsdom.

 

6.3.1728 (Kiellands samlinger, pakke 2-3) skjøtet Tore Knutsen Dale til Kornelius Halvorsen to grunner i Pottemakerstranden.

 

17.3.1728 (Kiellands samlinger, pakke 2 nummer 3) skjøte fra Torgier Torgersen til Ivar Knudsen på to kornhager samt en lade eller fehus på Stranden.

 

18.3.1728 (SAS, Pantebok for Stavanger 1716-1731, side (156-)156b) skjøtet Margrete Elingsdatter til Thomas Halvorsens en sjøgrunn i Østervåg ved selgers sønn Elling Olsen Volls oppsatte båtstø i sør og Lars Andersens påboende grunn i nord, strekker seg over gaten ved flomålet tvers over nord og sør – 12,5 sjællandske alen, og utetter til sjøen så langt han selv vil bebygge. Ålig grunnleie 6 skilling. Sønnen Ole Olsen Wold bekrefter salget. Vitner Thomas Kristensen og skomaker Lars Andersen.

 

15.4.1728 (Kielland, pakke 2 nummer 3, side 106) ble avdøde Rasmus Times hus solgt på auksjon til Nils Jokkumsen baker for 183 riksdaler.

 

19.4.1728 (Kiellands samlinger, pakke 2 nummer 3) ble det tinglest Peder Mikkelsens transport og overdragelse til Asbjørn Asbjørnsen på krambodhus, som hadde tilhørt avdøde Jakop Brun og kjøpt av prosten Søfren Jensen Godtzen, etter hans utstedte bevis av 19.?.1724.

 

20.4.1728 (SAS, Pantebok for Stavanger 1716-1731, side 155) skjøtet Ole Jakopsen Smith til Kornelius Halvorsen en grunn under Valberget, like over hans iboende hus som strekker seg fra Kristoffer Olsens hus på den ene og langs med gaten til Kristoffer Tostensen hus på den andre side. Årlig grunnleie.

 

28.4.1727 (Kielland, pakke 2 nummer 3, side 106) pantsatte Bodel Johannesdatter Sehusen f. Sommers hus på Skagen til Knut Iversen Hviddingsø for 44 riksdaler.

 

10.5.1728 (Kielland, pakke 2 nummer 3) skjøtet Peder Larsen til hans svigersønn Peder Pedersen Hougelien hus og grunn med sjøhus, nest ved Håver Hunvågs hus i Østervåg i nord.

 

18.5.1728 (Kielland, pakke 2 nummer 3, side 102) solgte Ole Ellefsen til Lars Tormodsen på Mæle i Høle sokn, en grunn i Østervåg mellom avdøde Ole Nilsens grunn og Doretea avdøde Mons Sørensens grunn som Lars Størkersen bor på og et tilhørende båtstø.

 

22.8.1728 (SAS, Pantebok for Stavanger 1716-1731, side 160b) skjøtet Matias Lyht til baker Sr Hans Buckhof hus og grunn mellom madam Pernelle enke etter Hans bakers hus og klokker Sr Søren Sandborgs grunn for 110 riksdaler. Årlig grunnleie. Vitner Jens Knutsen og Hans Jørgensen.

 

4.9.1728 (Kielland, pakke 2 nummer 3, side 42 og pakke 4b, XIII) skjøte til Sr Laurs Smith på et til Domkirken tilhørende stykke grunn, mellom Algaten til Kongsgårdsmuren i sør og Siri enke etter Ole Engelsens grunn i vest, Johan Ågårds iboende hus og grunn i nord og Algaten i øst.

 

16.10.1728 (Kielland, pakke 2 nummer 3, side 105) skjøtet Peder Johansen i Stavanger og Ole Osmundsen på Jæren til Andreas Olsen et hus med grunn og en gang til sjøen i øst ved Børge Valentinsens hus med jernkakkelovn, på Holmen mellom Børge Vallentinsen og Salomon Vistes hus. Den hadde tidligere tilhørt avdøde Johannes Torstensens datter Mette.

 

22.10.1728 (Kielland, pakke 2 nummer 3, side 105) solgte Peder Mogensen Wendel til Mette Jensdatter Godzen sine iboende hus, grunn og hage mellom sorenskriver Henrik Godzens hus og hage og madam Anna Hiermanns enke etter magister Jens Godzen på den andre side.

 

21.12.1728 (SAS, Pantebok for Stavanger 1716-1731, side 161) skjøtet Nikolay Berven til Matias Lyth et våningshus, jedhus og to sjøhus med tilhørende grunn, på Stranden mellom avdøde Lauritz spillemanns hus i nord og avdøde Jan Pral sjøhus og grunn, som tilhørte hans avdøde stesønn Elling Rasmussen, og som etter hans død tilfalt min hustru Kirsten Ellingsdatter. Årlig grunnleie.

 

22.12.1728 (Kielland, pakke 2 nummer 3, side 105) solgte Matias Ltyh til Sr Hans Bukkhoff hus og grunn mellom Pernille enke etter Bagers hus og klokker S Sandborgs tilhørende grunn.

 

29.12.1728 (SAS, Pantebok for Stavanger 1732-1747, side 156-156b og original i SAS, PA11, pakke 10A) skjøtet prost og pastor Klaus Winter, byfogd Søren Ringholm og Kristen Laurtizen Hilmann til Lauritz Smith en grunn ved Algaten til Kongsgårdmuren i sør, til Siri Ole Engelsens grunn i vest, Johan Ågårds iboende hus og grunn i nord og gaten i øst. Det var i gammel tid sokneprestens residensgrunn. etter resolusjon fra stiftbefalingsmann Johan Sigismund Lillienpalm og biskop Kristoffer Nyrop av 4.9.1728 (gjenngitt). Overdratt fra kirken.

 

1729

 

24.1.1729 (Kielland, pakke 2 nummer 3, side 105) pnatsatte Peder Mogensen Wendels hus og grunn med tilliggende sjøgrunner og hagegrunner ovenfor Strandgaten, mellom kontrollør P Saxes hus og grunn på den ene og Lars Hillmanns hus og hage på den andre,  til Laurs Smith.

 

22.2.1729 (SAS, Pantebok for Stavanger 1716-1731, side 163b-164) ga arvingene etter avdøde Marchen Samuelsdatter Block avkall til Ole Jensen Sunde – det var Samuel Samuelsen Block på madam Elisabeth Henriks Sr Schurmanns, søster Kirsten Samuelsdr Blocks, Karen Samuelsdatter Block enke etter byfogd Wallendal, lovvergene Sr Kristian Lund, tollvisitør Kristoffer Hansen Vatne, Elisabet Samuelsdatter Block, Maren Samuelsdatter Block.

 

25.7.1729 (Kiellands samlinger, pakke 2 nummer 3, side 105) skjøtet Herman Høyer til Knut Iversen Øst i Øen to grunner på den østre side av gaten til Kuholmen, men tilligende kornåker. Det strekker seg fra påstående hus opp Bakken mellom avdøde Anders Sandersens grunn på den ene siden og Isak Uglensens grunn på den andre.

 

12.8.1729 (SAS, Pantebok for Stavanger 1716-1731, side 168-168b) ga fogden Ole Zachariassen auksjonsskjøte til Povel Henrik Berlov etter auksjon 22.7.1729 i Kristian Koths hus, etter begjæring fra Morten Seehusen av 2.6.1729. Det var hus og grunn på nedsiden av Strandgaten med Ole Sundes hus i sør og Nikolay Bervens hus i nord. Pris 212 riksdaler.

 

20.8.1729 (Kielland, pakke 2 nummer 3) skjøtet Åse Larsdatter enke etter Amund Svendsen til Thomas Halvarsen et stykke grunn i Østervåg, kalt Skabohagen, som strakk seg fra Jakop Olsens iboende hus i vest inntil avdøde Lars Pedersens øvre hagehjørne i nord.

 

29.8.1729 (SAS, Pantebok for Stavanger 1716-1731, side 169-169b) pantsatte Ole Jakopsen Smith til sin svoger Jens Abrahamsen Ploug for 294 riksdaler, som var hans hustrues andel etter hennes mor som etter skiftebrev av 9.4.1706 på 249 riksdaler med senere renter. 5 % rente. Pantsatte hus og grunn med tilliggende hager mellom Joakim Ebbel og Børge Vallentinsens hus, og tilhørende jordepart i Oustad sokn i Lista fogderi kalt Liabesøe med Mardøe og flere øyer, samt tilliggende fiskeri med til sammen 4 ½ Engl: etter lovens takst. Vitner Kristian Koth og Hans Buchhof.

 

26.9.1729 (Kielland, pakke 2 nummer 3) skjøtet Jon Olsen og Gunder Gulliksen til snekker Petter Pettersen et stykke grunn i Østervåg til Petter Pettersens iboende hus, mellom Malene Skaffers hus og grunn og Berte Engebretsdatter.

 

3.12.1719 (Kielland, pakke 2 nummer 3) skjøtet Torbjørn Hylls enke Kirsten Jørgensdatter Smith til Erik Knutsen Biør et hus på Strandgaten mellom Sr Mikkel Valentinsens øde grunn og Knut Vestlyes sjøgrunn.

 

21.12.1729 (Kielland, pakke 2 nummer 3, side 106) skjøtet Kirsten Jørgensdatter Smith enke etter Torbjørn Hyll til Erik Knutsen Bjør et hus på Strandgaten mellom Sr Mikkel Valentinsens øde grunn og Knut Westlyes sjøgrunn.

 

I 1729? (SAS, Pantebok for Stavanger 1716-1731, side 169b(-170b)) skjøtet Torgier Torgiersen på Maland på Sola til snekker Iver Knudsen to kornhager og en lade elelr fehus med grunn på Stranden. En hageeiendom for Jakop Skaffers huser, og mellom Jakop skaffers hage i vest og Strandgaten på den østre. Den andre hagen var sør for det lange smauet mellom Jakop skaffers og Lars Olsen spillemanns hage, øst for gaten, like neden nevnte hage, strekker seg til Joan Olsens hus i sør og hans svoger Torgier Olsens hus og grunn i øst gaten, på den vestre og smauet i nord. Etter Sr Knut Westlyes skjøte av 23.3.1726, unntatt den grunn svogeren Torgier Olsen bor på. Vitne Jans Olsen kipper…

 

I 1729 (Kielland, pakke 2 nummer 3, side 105) var det et smau mellom Job Buschs hage og byfogdens hus. Man gikk der til Povel Henrik Berløw hus.

 

I 1729 (Kielland, pakke 2 nummer 3, side 105)  var Ole Jakopsen Smiths iboende hus mellom toller J Ebbels og Børge Valentinsens hus.

 

1730

 

6.1.1730 (Kielland, pakke 2 nummer 3, side 106) pantsatte Herman Høyer sjøhus på Jorenholmen med to tømrede boder og sjøhus på Skudenes til Knut Iversen for 40 riksdaler.

 

16.1.1730 (Kiellands samlinger, pakke 2 nummer 3) skjøte fra Herman Høyer på Jorenholmen med to tømmerboder og sjøhus på Skudenes ble pantsatt til Knut Iversen Øst i ... for 40 riksdaler.

 

6.2.1730 (SAS, Pantebok for Stavanger 1716-1731, side 176b-177) skjøtet handelsmann Herman Høyer til monsr negotiant Laurs Smith hus og grunn med tilligende hagegrunn mellom madam Kirsten enke etter Vallentin Zeigners (!) i vest og sorenskriver Ulrik Lets hus og grunn i øst på Strandgaten. Med sjøgrunn så langt den kan utbygges, mellom to allmenninger. To jernkakkelovner i hver stue. Vanlig grunnleie. Vitner Kristian Lund og Herman Påske.

 

7.2.1730 (Kielland, pakke 2 nummer 3) skjøtet Thomas Kristensen til Rasmus Knutsen Utsole en grunn i Østervåg mellom Thomas Kristensens iboende hus i nord og Peder Larsens iboende hus i sør.

 

8.2.1730 (Kiellands samlinger, pakke 2 nummer 3) Kristian Lunds hus mm ble pantsatt til Laur. Smith for 800 riksdaler.

 

27.2.1730 (K4b og Kielland, pakke 2-3) pantsatte Bodel Johannesdatter Seehusen født Sommers, sitt hus på Skagen til Knut Iversen Hviddingsø for 44 riksdaler.

 

 I 1730? (SAS, Pantebok for Stavanger 1716-1731, side 177) skjøtet Thomas Kristensen til Rasmus Knutsen Udsole…

 

11.3.1730 (SAS, Pantebok for Stavanger 1716-1731, side 179b-180) skjøtet Thomas Stålesen Ourdal til Jøde Thomassen Tambur hus, grunn og sjøgrunn på Stranden med jernkakkelovn, krokskap, bord og benker i stuen. Mellom Halvor Tømmermann i nord og Peder Halvorsens hus i sør. Unntatt brønnen hvor Mikkel Valentinsen har fri tilgang. Pris 84 riksdaler. Selger hadde skjøte fra Mikkel Valentinsen av 27.4.1727. Vitner Svend Olsen Seglem og Peder Danielsen. Årlig grunnleie.

 

I 1730? (SAS, Pantebok for Stavanger 1716-1731, side 180(-180b) skjøtet Elisabeth Sjursdatter med samtykke av sitt verge Kiristian Lund til Salomon Viste sin sjøgrunn med sjøhus…

 

20.4.1730 (SAS, Pantebok for Stavanger 1716-1731, side (x-)xb) skjøtet Antoni .. til Salomon Viste ... sjøhusene værende stue nedenfor min iboende hus på Kuholmen i størrelse i samsvar med et skjøte av 1.5.1656, i bredde 11 norske alen og  i lengde 18 alen, på betingelse at han i sør skal nyte fri og ubehindret sjøhusene, og selger skal ha deler av sjøgrunnen. Pris 20 riksdaler. Samtykke fra datteren Elisabet Antonisdatter. Vitner Jakop Omundsen og Lars Jonsen Smith.

 

18.4 og 19.4.1730 (PT, tredje rekke, 4 bind, 1895) holdt Ole Jakopsen Smith auksjon i sitt hus. Svigersønnen Jens Abrahamsen Ploug kjøpte et sjøhus i Sandvigen for 370 riksdaler.

 

6.5.1730 (SAS, Pantebok for Stavanger 1716-1731, side x) skjøtet sokneprest Gabriel Skanke i Lye til Jonas Kastersen Kirsebom et hus med grunn og hage ved Skolebekken, som av tidligere avdøde hospitalsforstander Bertel Mortensen Kolding til selger var pantsatt, og utlagt til selger om betaling 21.3.1730. Med en hage kalt Pralehagen.

 

8.5.1730 (SAS, Pantebok for Stavanger 1716-1731, side 181b) pantet Jonas Karstensen Kirsebom til negotiant Sr Jørgen Adsersen Hjort i Egersund for 60 riksdaler. Pantsatte sine iboende hus, grunn og hage ved Skolebekken. Før pantet til Bertil Mogensen Kolding. Kjøpt av sokneprest Gabriel Skanke i Lye 6.5.1730. Tømmerstue med jernkakkelovn i stuen. Gyldig til 10.6.1743.

 

8.5.1730 (SAS, Pantebok for Stavanger 1716-1731, side 183b-184) skjøtet Nikolay Berven til Knut Iversen Hviddingsø hus og grunn på Stranden mellom Simon Njelsons hus i nord og Henrik Pedersens hus i sør for 60 riksdaler. Vitner Knut Iversen Sunde og Lars Løche.

 

16.5.1730 (SAS, Pantebok for Stavanger 1716-1731, side 182) skjøtet sokneprest Gabriel Skanke til prokurator Jonas Kirsebom hus, grunn og hage ved Skolebekken.

 

16.5.1730 (SAS, Pantebok for Stavanger 1716-1731, side 182) skjøtet sokneprest Gabriel Skanke i Lye til byfogd Søren Ringholm en hagegrunn kalt Pralehagen. Hus ved Skolebekken for 50 riksdaler. Overtatt etter hospitalforstander Bertel Mortensen Kolding for pant på 93 rikdaler og med renter 119 riksdaler 31.3.1730. Årlig grunnleie til Hospitalet 6 riksdaler 16 skilling.

 

29.6.1730 (SAS, Pantebok for Stavanger 1716-1731, side 182-182b) fikk Sr Gabriel Hillemann auksjonskjøte etter auksjon 19.4.1730 i Kristian Koths hus etter Job Buschs begjæring. Det var hus og grunn med sjøgrunn mellom Sr Peder Høyers hus i vest og Sr Kristen Larsen Hillemanns hus i øst. Sammen med en hage tvers over gaten. Den tredje grunn var eldgamle Dahls grunn. Fri for all årlig grunnleie. Solgt for 212 riksdaler.

 

4.8.1730 (SAS, Pantebok for Stavanger 1716-1731, side 184b-185 og original SAS, PA 11, pakke 10B) skjøtet Peder Kortsen Høyer til mons Hans Nils Isaksen Buckhoff hus og grunn på Torget, mellom gaten til Torvbryggen og Gabriel Hillemanns iboende hus for 420 riksdaler. Johan Pral eide tidligere.  Kjøpt av baker Isak Isaksen på offentlig auksjon, auksjonsskjøte av 22.10.1718. Han overlot den selgers avdøde kjæreste Anna Margreta Jakopsdatter Smith som først var gift med hans sønn avdøde Peder Isaksen. Skiftebrev etter ham påbegynt 3.4 og avsluttet 9.4.1720. Årlig grunnleie. Vitner Søren Ringholm og Peder Vallentinsen.

 

21.8.1730 (SAS, Pantebok for Stavanger 1716-1731, side 182b-183b) pantsatte Gabriel Kristensen Hillemann for 100 riksdaler til Doretea Krisitan Monsdatter eiendommen han kjøpte 19.4.1730 av Job Busch. 5 % rente. Det er andre prioritet etter Stavanger Domkirke. Vitner Kristen Koth og Hans Nils Buckhoff.

 

4.11.1730 (SAS, Pantebok for Stavanger 1716-1731, side 182) skjøtet sokneprest Gabriel Skanke i Lye til skjøtet Nikolay Berven til borger Peder Halvorsen hus og grunn på Strandgaten mellom Lars Westlyes hus og grunn i sør og tambur Gjøde Rasmussen hus og grunn i nord, samt Peder kippers hus og grunn i øst. Grunnens utstrekning er etter målebrev av 4.11.1698.

 

5.12.1730 (Kielland, pakke 2 nummer 3, side 106) skjøte fra byskriver til Thomas Stålesen til apoteker Røttkers på et hus og grunn i Pottermagerstranden, som hadde tilhørt Hans Ommundsen Skaar.

 

6.11.1730  (SAS, Pantebok for Stavanger 1716-1731, side 185(-185b og Kielland, pakke 2 nummer 3, side 106) skjøtet Nikolay Berven til Peder Halvorsen for 150 riksdaler hus og grunn på Strandgaten mellom Lars Westlys hus og grunn i sør og Jøde Rasmussen Tamburs hus på den øvre side. Mål oppgitt. Målebrev av 18.12.1698.

 

1731

 

9.2.1731 (Kielland, pakke 2 nummer 3, side 106) kjøpte Laurs Smith avdøde Rasmus Times hus på auksjon for 150 riksdaler. Han overtok det 12.2.1731.

 

12.2.1731 (Kielland, pakke 2 nummer 3, side 106) madam Johanne de Crequi enke etter Jæger fikk til eie det til henne pantsatte Kirsten enke etter Wegners tildømte hus med grunn og tilliggende hage. Eiendommen fra … 20.1.1732.

 

19.2.1731 (Kiellands samlinger, pakke 2 nummer 3, side 107) skjøte fra organist Lund til Kristian Mogensen på hans iboende hus mellom klokker Sandbergs iboende hus i nord og avdøde Isak Bakers hus i sør, med underliggedne frigrunn og hageplass.

 

20.2.1731 (Kiellands samlinger, pakke 2 nummer 3, side 106) skjøte fra sorenskriver Aagård til Niklay Berven på et hus, mellom Trine Rorsts hus og grunn og avdøde Herma Jakobesen (?) Smiths (smeds?) hus og grunn.

 

22.2.1731 (Kielland, pakke 2 nummer 3, side 106) auksjonsskjøte på Mikkel Helgesens hus til Jonas Kirsebom.

 

26.2.1731 (Kiellands samlinger, pakke 2 nummer 3, side 106) fikk Lauritz Grønvoll på sin hustrus vegne tildømt det for 150 riksdaler pantsatte hus og grunn fra Herman Høyer.

 

5.4.1731 (Kielland, pakke 2 nummer 3) transport fra P K Beløv til Kristian Magnus på hans tidligere iboende hus mellom Ole Sunde og Nikolay Berven.

 

15.5.1731 (SAS, Pantebok for Stavanger 1716-1731, side 189b) skjøtet Anna Katrina Godskesdatter Tanche fra seg og sine barn til Knut Iversen Hviddingsøen hennes iboende hus og grunn på Kleven med tilligende hage og jernkakkelovn i stuen. Pris 48 riksdaler.

 

16.7.1731 (SAS, Pantebok for Stavanger 1716-1731, side 189b-190) skjøtet Ole Jakopsen Smith til sin svoger Jens Abrahamsen Ploug og selgers datter Anne Katrine Olsdatter Smith sitt hus med gårdsrom, sjøhus og øvre og nedre hage mellom toller Joakim Ebbel i nord og Sr Børge Wallesens hus i sør. Jernkakkelovner. Samt et tilhørende sjøhus med grunn i Sandviken, med Lauritz Smiths sjøhus i sør. Grunn- og målingsbrev av 21.8.1691, 26.7.1707 og 8.8.1710. Pris 370 riksdaler. Grunnleie 1 ort 8 skilling av våningshuset og 1 ort 5 skilling av hagen, av den nedre hagegrunn 3 ort og av sjøhusgrunnen i Sandviken 16 skilling. Vitner Kristian Koth og Anders Nors.

 

6.8.1731 (SAS, Pantebok for Stavanger 1716-1731, side 190) skjøtet Siri enke etter Ole Engelsen til sin svigersønn Jørgen Brun og datter Maren Olsdatter Urdal sitt iboende hus med grunn og tilhørende hage og gårdsrom mellom Sr Lauritz Smiths hage og Sr Johan Aagaards iboende hage og grunn på den andre. Selgers verge er Herman Påske.

 

21.9.1731 (SAS, Pantebok for Stavanger 1716-1731, side 191b-192) pantsatte glassmester Aleksander Brose til Jens Godsen enke Anna Jensdatter Hiermann for 50 riksdaler stue med et lite kjøkken og skorstein som er oppsatt på grunnen mellom Petter Wam? og avdøde Elling Laursens enke som bor på hattemakerens grunn. 5 % rente.

 

22.10.1731 (SAS, Pantebok for Stavanger 1716-1731, side 191) pantsatte Herman Påske til sin svoger Ole Sunde for 96 riksdaler hans iboende hus og grunner mellom Samuel Blocks iboende hus og Herman Høyers iboende hus. Vitner Samuel Block og Jørgen Brun.

 

Slutten av 1731 (SAS, Pantebok for Stavanger 1732-1747, side 2(+2b)) pantsatt Peder Ringholm: Prallehagen til Otto Busch for 50 riksdaler. 5% rente.

 

17.12.1731 (Kielland, pakke 2 nummer 3, side 106) var Aleksander Broses nyoppførte hus mellom Petter Worms hus og avdøde Elling Tønnesens hus.

 

19.12.1731 SAS, Pantebok for Stavanger 1732-1747, side 20b-21) skjøtet Kristian Fredrik Lund til skomaker Kristian Mogensen, sin avdøde mor madam Kristina Friborgs tidligere iboende hus mellom Sr Søren Nilsens hage samt avdøde Isak Isaksen bakers etterlatte hus i sør, med underliggende fri grunn og hage, unntatt et lite stykke av hagen hvor det årlig svares grunnleie til Arnegårds eiere på 10 danske skilling. Jernkakkelovn. Kjøpesum 90 riksdaler.

 

20.12.1731 (SAS, Pantebok 1732-1747, side 1-1a) pantsatte Anders Nors for 100 riksdaler til Doretea Kristine enke etter Mogens Arentsen. Det var hans iboende hus på Skagen mellom toller Ebbel og Anna Vatne.

 

21.12.1731 (SAS, Pantebok 1732-1747, side 1b-2) pantsatte Peder Mikkelsen hus og grunn mellom Peder Mikkelsen og Kristian Brun.

 

I 1731 (Kielland, pakke 2 nummer 3, side 106) var Mikkel Valentinsens iboende hus (på Stranden) med tilliggende grunnder mellom Iver snekker og Halvor Roelsens hager samt  (uvisst om den lå i flukt med det øvrige) en hageplass med påstående ildhus, samt en sjøgrunn mellom Iver snekker og Erik Knutsen.

 

I 1731 (Kielland, pakke 2 nummer 3, side 106) var Kristian Koths hage tvers over for Abildgårds bod.

 

I 1731 (Kielland, pakke 2 nummer 3, side 106) hadde Laurs Smith sjøhus i Sandvigen.

 

1732

 

7.1.1732 (Kielland, pakke 2-3, side 106) var Anders Nors iboende hus mellom toller Ebbels og Anna Watnes hage.

 

14.1.1732 (Kielland, pakke 2-3, side 106) var Anna Jonsdatters iboende hus mellom toller Ebbels hage og Jon Kandegyder.

 

10.5.1732 (SAS, Pantebok for Stavanger 1732-1747, side 6b-7 og Kielland, pakke 2 nummer 3, side 106) skjøtet Ane enke etter magister Jens Godzen til Jonas Kirsebom et lite stykke av hennes hagestykke ved Skolebekken i nord og avdøde Bertel Mortensens hus. Det strekker seg derfra inntil det vestre piletre i nevntes hage, som nylig er avhogd. Det har sin bredde i nord fra avdøde Bertel Mortensens gamle hus til det omtale piletreets stubbe. Årlig grunnleie. Pris 36 riksdaler.

 

10.5.1732 (Kielland, pakke 4b, XII) var det et smau mellom Ole Bagges og Ommund Bervens eiendommer. I dette hadde Berven oppført et plankegjerde, som Bagge hadde revet ned med påstand om at smauet fra gammel tid hadde stått åpent som atkomst til sjøen. Herman Høyer vitnet at i de 52 år han hadde vært i byen hadde smauet vært åpnet for alle. Sorenskriver Aagaard vitnet at i de 28 år han hadde vært i byen hadde smauet vært stengt. Jon Jonsen kipper som var barnefødt i Stavanger og kunne huske tilbake til brannen i 1684 at smauet ikke hadde vært stengt før nå. Flere vitner fortalte at de hadde brukt smauet.

 

23.6.1732 (Kielland, pakke 2 nummer 3, side 106 og Kielland, pakke 4b, XII) under et rettsak om smauet anførte prokurator Kirsebom på Stavanger Torg ligger adskillige grunner som siden brannen i 1684 ikke har vært bebygd, men ligget øde, unntak en eller to grunner der for et år siden ble opplanket. Smauet hadde ikke vært til før etter brannen i 1684. Den tids grunneier avdøde Morten Seehusen, tillot en av sine arbeidere å bygge og bo der. Som bevis for at grunnen av avdøde Morten Seehusens arvingerble solgt uten smauet, ble det framlagt Svanehjelms skjøte til Bertel Andersdatter og Jan Dom av 8.2.1715, og videre skjøte fra Jan Dom til Ommund Berven av 3.3.1724.

 

16.7.1732 (Kielland, pakke 2-3) skjøtet Tore Knutsen på Store Dale i Housken skipreide til Ommund Torgiersen på hus og grunn med hageplass, kull- og smiehus med kakkelovn i stuen, mellom Johannes Mortensen og Jakop Hengs hus.

 

2.8.1732 (SAS, Pantebok for Stavanger 1732-1747, side 7b-8 og Kielland, pakke 4b, XII) skjøte fra Morten Seehusen til Kristian Magnus på hus og grunn med ildhus, gårdsplass og hage, beliggende tvers over smauet fra Kristian Magnus iboende hus til gaten og på nordre side til smauet ved Nikolay Bervens hagegrunn, og i sør til Olle Sundes grunn, på den øvre og vestre side til gaten ved Grimsageren. Pris 110 riksdaler. Ankomst fra avdøde Elisabet enke etter Søren Gunnbjørnsen. Grunnleie.

 

11.8.1732 (Kielland, pakke 4b, XII) ble det omtvistede smauet (se over) tildømt Ommund Berven.

 

30.8.1732 ((SAS, Pantebok for Stavanger 1732-1747, side 10 og Kielland, pakke 4b, XII) skjøtet Thomas Kristensen og kona Maren Tornsdatter til Knut Iversen Hviddingsø sitt iboende hus og grunn med hage mellom magister Jens Godzens sjøgrunn i sør og Isak Vigleifsens sjøhus i nord. Årlig kiending på 8 skilling til byfogd Søren Ringholm

 

6.9.1732 (Kiellands samlinger, pakke 2 nummer 3 og Kielland, pakke 4b, XII) pantsatte Herman Høyers til fogd Olle Zakariassen for 120 riksdaler, sitt iboende hus med underliggende grunn og hage mellom avdøde J. Heers Grund i vest og Laurs Smiths hage og grunn i øst.

 

25.9.1732 (SAS, Pantebok for Stavanger 1732-1747, side 10b-11b, Kielland, pakke 4b og pakke 2-3) skjøte fra Petronelle Susanne Brøgger enke etter Jakop Ryssel til oberstløytnant Ernst Ely på sitt iboende hus ovenfor Strandgaten med to odelsgrunner med tilhørende hager – mellom sorenskriver Ulrik Fredrik Leths iboende hus i nord og Nils Hanssens iboende hus i sør. Samt Truls Jenssens grunn og åker i øst, og madam Kirsten enke etter Valentin Vegners hager, og mellom åpen plass i vest. Solgt for 195 riksdaler. 95 riksdaler i kontanter og 100 riksdaler som Ole Asgautsen Hille har i pant i eiendommene. Grunn og målingsbrev fra Jakop Petter Krag.

 

27.10.1732 (Kielland, pakke 4b, XII) skjøtet madam Petronelle Susanne enke etter Jakop Ryssel til oberstløytnant Ernst von Ely sitt hus over Strandgaten, mellom sorenskriver Leths iboende hus i nord og Nils Hansens iboende hus i sør.

 

27.10.1732 (Kielland, pakke 4b, XII) opplyses det at Johan Seehusens hus var solgt på offentlig auksjon for 160 riksdaler 2 ort.

 

3.11.1732 (SAS, Pantebok for Stavanger 1732-1747, side 46-46b og Kielland, pakke 4b, XII) skjøtet Lauritz Westlye til hans bror Iver Gjøde Westlye hus og grunn med hagegrunn på Stranden mellom skipper Ommund Bervens iboende hus i øst og bekken (dvs Andabekken) i vest.

 

3.11.1732 (SAS, Pantebok for Stavanger 1732-1747, side 51-51b) skjøtet Jakop Nilsen til Søren Galtung hus, grunn og hageplass på Kuholmen mellom almengaten i sør og avdøde Antoni Olsens hustru i nord. 24.5.1735 (SAS, Pantebok for Stavanger 1732-1747, side 52) pantsatte Søren Galtung den.

 

1.12.1732 (SAS, Pantebok for Stavanger 1732-1747, side 12b-13 og Kiellands samlinger, pakke 2 nummer 3) pantsatte Lauritz Windius sitt sjøhus ved Valberget med Grundebryggen samt den grunn Thomas Thomassens hus står på, til Laurs Smith for 60 riksdaler.

 

2.12.1732 (SAS, Pantebok for Stavanger 1732-1747, side 11b-12 og Kielland, pakke 4b, XII) skjøtet Lars Pedersen Windius til Gunnbjørn Mikkelsen en grunn under Bakken mellom Knut Knutsen Østebø i nord og Lars Riskes sjøhus. Den var 21 alen lang ved sjøkanten og like opp til gaten som den har gjort fra gammel tid, 52 ½ alen langs ved sjøen ut ved fjerde båtstø, som skal ha tilhørt Jens Jensen Nedre Tasta. Årlig grunnleie til byfogden med 8 skilling etter gammel skikk.

 

I 1732 (Kielland, pakke 2 nummer 3, side 106) var Peder Mikkelsen Krags iboende hus på Øvregaten mellom Peder Rasmussens og avdøde Kristian Bruns hus.

 

I 1732 (Kielland, pakke 2 nummer 3, side 106) var Kryn van Esckes iboeden hus og grunn under Valberget, og hadde tidligere tilhørt avdøde Thomas smed.

 

1733

 

10.1.1733 (SAS, Pantebok for Stavanger 1732-1747, side 13-14 og Kiellands samlinger, pakke 2 nummer 3) ga Kirsten enke etter Valentin Wegners obligasjon på 200 riksdaler til sønnen Thomas Wegner på sitt iboende våning med tilliggende sjøhus på Stranden mellom madam Anna Kjeldsdatters iboende hus i vest, og de tidligere tilhørende Lauritz Trulsen nå Peder Tyrholms hus i øst, samt innplanket hage tvers over gaten. Det var for å dekke gjeld til Johanne de Creqvi de la Roche enke etter Kristian Jæger. 5% rente.

 

24.1.1733 (SAS, Pantebok for Stavanger 1732-1747, side 14-14b, Kielland, 1897, side 168, Kielland, pakke 2-3 og original i SAS, PA11, pakke 10B) skjøte fra Hans Nils Isaksen Buckholm til Lars Larsen Hilmann på hans iboende hus og grunn på Torget mellom gaten til Torvbryggen og ut i sjøen på den ene side, og Gabriel Hillemanns iboende hus på den andre side – likeledes ut til sjøen. Peder Høyer har eid den før, og solgt den 4.8.1730. Pris 469 riksdaler.

 

26.1.1733 (SAS, Pantebok for Stavanger 1732-1747, side 14b-15, Kielland, pakke 2-3 og SA, panteregister AC2) skjøte fra Lars Hillemann til sin svoger Anders Nilssen Ogelby på hans hus med grunn og hage på Strandgaten, mellom Peder Monsens ubebygde sjøgrunn og hage i nord og Isak Isaksens grunn og hage i sør, og opp til Øvregaten. Kjøpt fra Nikolay Berven 18.4.1719. Pris 280 riksdaler. Årlig grunnleie.

 

27.2.1733 (Kiellands samlinger, pakke 2 nummer 3, side 30) fikk Peder Kristensen auksjonsskjøte på avdøde Pernille Kras’ sjøhus på Jordenholmen, mellom Herman Høyer i sør og Peder Valentinsen i nord. Det var to hele og to halve tømmerboder samt tilhørende svaler. Årlig grunnleie til Hospitalet 16 skilling. For 61 riksdaler 2 ort. Videre fire små grunner på Bakken for 8 riksdaler 16 skilling med grunnleie 4 ort. En grunn på Skagen mello madam Bodil Sommers våningshus og Lars Grønnvolls sjøhus hvorav 2/3 tilhørte avdøde Kristian Koths enke og 1/3 Pernille Kras’ bo. For 10 riksdaler 8 skilling.

 

7.3.1733 (Kielland, pakke 2-3) skjøtet sokneprest i Sokndal Kristen Blokk til Guttorm Mikkelsen på ”Palleageren”.

 

11.3.1733 (SAS, Pantebok for Stavanger 1732-1747, side 16 og Kiellands samlinger, pakke 2 nummer 3) pantsatte Nikolay Bervens hus og grunn under Kleven, mellom Trine enke etter Peder Første i nord og avdøde Jakop Hermansens hus i sør. Til Doreta Kirstina Mogensdatter Lewins for 60 riksdaler.

 

17.3.1733 (SAS, Pantebok for Stavanger 1732-1747, side 16-16b og Kiellands samlinger, pakke 2 nummer 3) skjøtet Peder Valentinsen til Eilert Hanssen sjøhus med grunn på Kuholmen. Strekker seg fra sjøen og til øverste ende til det lille berg som er skiller mot Esaias Dahls grunn. Adkomst etter Johanna enke etter Petter Dorenfeldt. Eiendommen kalles Vigen. Årlig grunnleie.

 

8.4.1733 (Kiellands samlinger, pakke 2 nummer 3) var Baltzer Arentsens hus med underliggende grunn på Holmen, mellom Sr Fredrik Vogts iboende hus og Jens Olsens hus.

 

8.4.1733 (SAS, Pantebok for Stavanger 1732-1747, side 54b-55 og Kiellands samlinger, pakke 2 nummer 3) auksjonsskjøte til Kirsten Hermansdatter etter Anna Katarina Godskesdatter Tanke rekvisisjon og med eieren Knut Iversens vilje - hus og grunn med sjøhus på Stranden, mellom Henrik Pedersens hus i sør og Simen Nilsen i nord. Auksjon 3.12.1732. Stue med jernkakkelovn, kjøkken til. Grunnleie 4 skilling til byfogden.

 

25.4.1733 (1733 (SAS, Pantebok for Stavanger 1732-1747, side (22-)22b) pantsatt Søren Kristian Kronborg til Peder Vallentinsen sine iboende hus tidligere eid av mons. Knut Hjelm, og som Søren Kronborg hadde kjøpt 24.4.1733.

 

8.5.1733 (Kielland, pakke 4b, XII) et smau mellom kontrollør Peder Saxe og Ommund Bervens hage vitnet at de grunner at de grunner som etter brannen i 1684 ble bebygd og fem hus satt på den, ble av daværende grunneier Seehusen gitt den såkalte lange Anders Brilling til opp- og nedgang (til sjøen), men før brannen hadde det ikke vært noen opp- eller nedgang. Om den andre nordre part hadde vært bebygd før brannen i 1684 svarte Peder Saxe at før brrannen bodde på den grunnen Hellie tømmermann, og siden Ole Vistes nå avdøde enke. På den tid var det et åpent smau mellom Ivar Gjødes nå iboende hus og Ommund Bervens hus i sør. Men fra dette smauet husket ikke Saxe at det hadde vært noen åpen gang oppover. Jakop Jakopsen 80 år hadde bodd i byen siden 1689, Halvor Legvoll 80 år og hadde bodd i byen i 38 år. I den tid hadde smauet vært åpent. Jens kipper 71 år hadde bodd i byen i 42 år, vitnet at før brannen var det ikke noe smau mellom kontrollør Saxes foreldres hus og avdøde Morten seehusens kornåker til noen opp eller nedgang. Samt flere vitner..

 

20.5.1733 (Kielland, pakke 2-3) ble det vitnet at i sin tid støtte toller Peder Pedersen Saxes hus på Stranden opp til Morten Seehusens hage/kornåker.

 

27.6.1733 (Kiellands samlinger, pakke 2 nummer 3) skjøte fra Knut Ivarsen, Petter Knudsen og Kristian Mogensen med øvrighetens samtykke til Svend Pedersen på avøde Iver Knudsens tidligere tilhørende og iboende hus, mellom Mikkel Valentinsen og Erik Knudsen Biørs hus.

 

29.6.1733 (Kielland, pakke 4b, XII) stevnet Chr. Rich i underfogdens sted Ole Olsen Voll om alfare vei og gate ovenfor sjøgrunnen ved avdøde Lars Tollaksens hus i Østervåg tvers over Gunnbjørn Mikkelsens iboende hus som Ole Voll hadde.

 

7.7.1733 (SAS, Pantebok for Stavanger 1732-1747, side 40b-41 og Kielland, pakke 4b, XII) skjøtet sokneprest Kristen Blokk i Sogndal til Guttorm Mikkelsen en åker kalt Palleageren. 1 riksdaler og 16 skilling grunnleie. Skrevet på Eeg Sokndal Prestegård.

 

27.7.1733 (SAS, Pantebok for Stavanger 1732-1747, side 17b-18) skjøtet Knut Iversen - avdøde Jan Knutsen far, Petter Knutsen - avdøde Jan Knutsens bror og Kristian Mogensen – gift med avdøde Jan Knutsens søster, til Sven Pedersen hus og grunn beliggende rett ved Stranden, mellom Mikkel Vallentinsen hus og Erik Knutsens ..hus for 55 riksdaler. Jernkakkeloven i stuen. Vist til et gammelt skiftebrev etter avdøde Peder Kristensen av 14.4.1675, ”afgl.” toller Peder Pedersen Saxe med flere utgitte skjøte til avdøde Bertel Mortensen Kolding av 20.12.1681, til Bertel Mortensens skjøte til avdøde Ole Gautesen av 14.7.1685, og Sr Kristen Montagnes auksjonsskjøte til avdøde Jan Knutsen av 19.8.1727. Årlig grunnleie.

 

3.8.1733 (Kielland, pakke 2-3) hadde Ole Olsen Voll i Østervåg satt opp ”Baad Lunner”, der båter ble trukket opp, 2 ¼ alen bred. Bolverket strakte seg forbi Gunnbjørn Mikkelsens hus, slik at folk som skulle forbi måtte gå tett opp under Gunders hus og under dets dråpefall. Lars Tollaksen og hans nabo Lars Andersens hus i Østervåg var bygd lengre ut mot sjøen. I Østervåg var husene bygd mer eller mindre ut i sjøen, men ingen hadde tatt i bruk gaten som Ole Voll. Ved høyvann om vinteren og høsten undertiden helt opp til Gunnbjørn Mikkelsens hus. Det hadde ikke vært stenlagt gate. 7.9.1733 framla Ole Voll to skjøter av 20.6.1708 og 28.5.1722. 12.10.1733 ble der under saken anført at halvparten av den i skjøtet av 20.6.1708, angående grunnen var den som tidligere bebodd av Helge enke etter Ole Olsen og det ble betalt grunnleie med 5 ort. Den ble nå brukt av Ole Voll som kornåkeren, den andre halvparten ble tidligere brukt av Mette Nilsdatter, 24 skilling i grunnleie. den ble brukt av Guttorm Mikkelsen som kornåker. Peder Sandersens enke tidligere grunn, grunnleie 40 skilling, ble nå brukt av Ole Voll som kornåker. Lars Størkersens tidligere påbodde grunn og grunnleie 4 ort, var den grunn Gunnbjørn Mikkelsen bor på nå. For 40 år siden hadde grunnen vært påbodd av Bendiks Sørensen. Denne hadde en liten jakt, som han trakk opp bak huset og satte den på høye steiner på grunn av vannfloden. Den grunnen Ole Voll nå bor på hadde Magnus Sivertsen hatt tidligere, grunnleie 2 ort. 26.10.1733 ble det anført at de om sommeren mellom den omtvistede sjøgrunn og Kjerringholmen var så grunt at ingen færingsbåt som kunne komme inn. Undertiden kunne man gå tørrskodd over til holmen. 8.2.1734 erklærte byfogden i sin dom at Ole Voll ikke kunne anses ikke å kunne ha noen adkomst til dem omtvistede sjøgrunnen. Denne og de omliggende grunnene tilhørte kongen. Han ble pålagt å ta bort de oppsatte lunner. Om noen festet grunnen av kongen, måtte festeren ikke sette opp lunnene høyere opp til gaten enn like ved hjørne til avdøde Lars Tollaksens hus.

 

24.8.1733 (SAS, Pantebok for Stavanger 1732-1747, side 19-20 og Kielland, pakke 2-3, side 107) skjøtet madam Johanne de Crequi enke etter Hr Kristian Jæger til hennes svigersønn Lauritz Grønnvoll på hennes iboende hus og grunn mellom tidligere Isak Bakers og nå Hans Buckhoffs iboende hus på den ene side og avdøde Johanna Dorenfeldts tidligere iboende hus på den andre. Videre nest vestenfor mellom avdøde Johanne Dorenfeldts og Maren Jakopsdatter vevers iboende hus, liggende grunn eller hageplass. Jernkakkelovn, stoler, bord, skap og et blåmalt sengested. Pris 250 riksdaler. Samme dag pantsatte Lauritz Grønnvoll eiendommen for 100 riksdaler til Johanne de Crequi.

 

1.9.1733 (Kielland, pakke 2-3- referanse til ”ad dipl”) ga Jokim Ebbel på auksjonsdirektør Nils Hegerups vegne auksjonsskjøte til Peder Valentinsen på et sjøhus på Jorenholmen, tilhørende enka Pernille Kras dødsbo. Det var mellom Herman Høyers i sør og Peder Vallentinsen i nord. Med 2 hele og 2 halve …boder med tilhørende svaler. Svarer årlig grunnleie til Hospitalet 16 skilling. Solgt for 61 riksdaler 2 ort. Videre en grunn på Bakken som bebos av Peder Grøsfjell, tre grunner på Bakken som bebos av Knut Toresen, Tore Knutsen og Åse Larsdatter med samlet grunnleie 4 danske ort. Peder Valentinsen kjøpte for 8 riksdaler 16 skilling. Videre en grunn på Skagen mellom Bodil Sommers våningshus og mons Lars Grønnvolls sjøhus hvorav 2/3 tilhørte avdøde Kristian Koths enke og 1/3 Pernille Kras’ dødsbo ble tilstått Peder Valentinsen for 10 riksdaler 8 skilling.

 

7.9.1733 (SAS, Pantebok for Stavanger 1732-1747, side 18-18b) pantsatte Mikkel Valentinsen til toller Joakim Ebbel for 52 riksdaler 2 skilling. Som han skulle betale til madam Marte enke etter Herman Påske. 5% rente. Pant i iboende hus og grunner. Panteobligasjon 7.5.1731 til Doretea Kristina Levin.

 

12.10.1733 (SAS, Pantebok for Stavanger 1732-1747, side 22(-22b) og Kiellands samlinger, pakke 2 nummer 3, side 107) pantsatte Jon Jenssen Byberg til Jon Tollaksen Skeie for 60 riksdaler. 5% rente. Pant i iboende hus og grunn på Holmen, mellom Jakop Ommundsen og Herman Høyers sjøhus.

 

9.12.1733 (1733 (SAS, Pantebok for Stavanger 1732-1747, side 22b-23 og Kiellands samlinger, pakke 2 nummer 3, side 107) skjøtet Herman Høyer til Eilert Hanssen hus og grunn på Kuholmen ved Konsupsjonsbryggen og en liten ødegrunn mellom Eilert Hansens sjøhus i vest og mitt sjøhus i øst. Kjøpt på offentlig auksjon etter avdøde Kort Høyer som høystbydende og som jeg hadde tilforhandlet meg. Det var en fri inngang fra gaten mellom avdøde Peder Andersens hus og grunn, og mitt sjøhus ned til sjøen. To boder og to loft av tømmer. Årlig grunnleie 10 skilling.

 

1734

 

4.1.1734 (SAS, Pantebok for Stavanger 1732-1747, side 23b-24, Kielland, pakke 2-3 og Kielland, pakke 4b, XII) skjøtet Lauritz Smith på vegne av Bodel Sommer enke etter magister Hans Seehusen til skuteskipper Duncar Glarforsts på hus og grunn samt sjøgrunn på Skagen. Det bebos nå av fru stiftsamtmann Hammon til leie med 12 ukers oppsigelse. 102 riksdaler.

 

11.1.1734 (SAS, PA 1 Bærheim, bok XI i original) vitner Jon Jonsen kipper at ham var sammen med avdøde mann Hans Jørgensen høsten 1730. Hans datter Dorte Jonsdatter kunne ikke betale leie for det huset hennes mann hadde kjøpt 21.10.1724. Til auksjon begjært av Knut Iversen Hviddingsø og Jon Jonsen.

 

24.1.1734 (SAS, Pantebok for Stavanger 1732-1747, side 81) pantsatte Kristian Kronborg til rektor Kristian Røyem for 50 riksdaler sitt iboende hus og grunn

 

30.1.1734 (SAS, Pantebok for Stavanger 1732-1747, side 26) lånte Lauritz Grønnvoll til sin kjære svigermor Johanne Cequi enke etter Kristian Jægers datterdatter Doretea Judit Djurhus arvemidler, med pant i sitt iboende hus og grunn med skjøte av 24.8.1733, som andre prioritet etter svigermorens pant.

 

1.2.1734 (SAS, Pantebok for Stavanger 1732-1747, side 24-24b, Kielland, pakke 2-3, Kielland, pakke 4b og original i SAS, PA 11, pakke 10B) auksjonsskjøte til Kristen Svendsen Gjørup på et avdøde Herman Høyer tidligere tilhørende våningshus, en stue med jernkakkelovn, kjøkken ildhus ned til sjøen, et vedhus til øvre Kjeldergrunner og grunn på Strandgaten, mellom avdøde Herman Påskes hus i vest og Sr (Laurs hos Kielland) Smiths hus – som nå bebos av jomfru Rasch, i øst. Herman Høyer hadde rekvirert auksjonen 20.11.1733, og den ble avholdt i Mikkel Valentinsens hus. Den kaldtes Jørgen Pedersens grunn. Grunnen langs Strandgaten skal etter grunnbrevet i øst være 22 alen og i bredden 11 alen. Pris 80 riksdaler. 6.2.1734 (SAS, Pantebok for Stavanger 1732-1747, side 24-25) ble eiendommen pantsatt.

 

11.2.1734 (SAS, Pantebok for Stavanger 1732-1747, side 25b og Kielland, pakke 2-3) skjøtet Birgitte enke etter Rolf Eriksen til Knut Jonsen hus med underliggende grunn, hageplass samt fehus og hage mellom apoteker Johan Kristoffer Røtkers iboende hus og Søren Kronborgs hus. Årlig grunnleie.

 

28.2.1734 (Kielland, pakke 4b, XII) var Petter Knutsen skomakers iboende hus og grunn ved Kleven tvers over for Lars Goes hus i vest og Kristoffer Nilsen hus i øst.

 

12.3.1734 (SAS, Pantebok for Stavanger 1732-1747, side 39-39b og Kielland, pakke 4b) skjøte fra fattigforstanderen Knut Weslye til fyrinspektør Morten Henrik Pettersen på et stykke grunn som tidligere tilhørte de fattige i byen, mellom Jens Plougs iboende hus og nevnte Pettersens hus. Til sjøen, og mellom begge deres hager ovenfor gaten. Solgt på auksjon 20.2.1734. Med samtykke fra sokneprest Klaus Winter og byfogd Søren Ringholm. Brukt? 3.9.1674 etter Bent Svendsen tidligere borgermester, og siden brannen Anno 1684 lagt øde. 30 riksdaler.

 

13.3.1734 (SAS, Pantebok for Stavanger 1732-1747, side 34b-35) pantet Jens Olsen for 70 riksdaler 18 skilling av avdøde Isak Olsen Auklands to sønner Ole Isaksen og Evert Kristian Isaksen, med pant i iboende hus, grunn og sjøgrunn mellom jomfru Sundes iboende hus og Baltser Arentsens iboende hus.

 

26.3.1734 (SAS, Pantebok for Stavanger 1732-1747, side 26b og Kielland, pakke 2-3) auksjonsskjøte til løytnant Just Henrik Ely på en avdøde Johan Seehusens tidligere tilhørende hus, grunn og hagegrunn med tilhørende sjøhus på Skagen. 2 jernkakkelovner. Mellom Herman Andersens grunn i sør og en ødegrunn i nord.

 

8.4.1733(1734?) (Kielland, pakke 4b, XII) fikk Kirsten Karmans auksjonsskjøte på Anna Katarina Tankes tidligere tilhørende hus og grunn med sjøhus på Stranden mellom Henrik Pedersens iboende hus i sør og Simen Nilsens i nord.

 

9.4.1734 (Kielland, pakke 4b, XII) auksjonsskjøte til Morten Morup på Hr Hartvig Godsens tidligere tilhørende hus, grunn og hagegrunn ved Kongsgårdsmuren i nord og feltbereder Hans Henrik Stikvegs? iboende hus over smauet i sør.

 

12.4.1734 (Kielland, pakke 2 nummer 3, side 16) lå Pralehagen ved Gaten til Østervåg og strakte seg: 1) fra gaten hjørnet av Ole Frosts iboende hus langs hans hages plankeverk ned til hjørnet til Hospitalsgrunnen, kalt Fædet 144 alen. 2) fra dito hjørne tvers over hagen langs Fædet til Nils Olsens hage Plankeverk 117 ¾ alen. 3) Fra nord i Mæden på de hager nedenfor Fædet opp til gaten 147 alen. 4) I bredde langs øvre gaten fra Bjørn Olsens hushjørne til Ole Frosts hus 59 ¼ alen. Utmålt med sjællandske alen. Foruten grunnen fra Bjørn Olsens hus langs gaten alt til Nils Olsens hus1,5 alen på hans grunn, hvis grunner tilhører Pralehagen. Hagen hadde for 40 år siden tilhørt Johan Prahl. I 1691 tilhørte den avdøde president Gram. I 1734 tilhørte den avdøde byfogd Søren Ringholm. Den svarte 4 riksdaler grunnleie til Hospitalet.

 

16.4.1734 (SAS, Pantebok for Stavanger 1732-1747, side 29-30) pantsatt premiærløytnant Just Henrik Ely nå avdøde Johan Seehusens hus og grunn for 100 riksdaler til Doretea Kristina Levin. Det var mellom Rasmus Vatnes tidligere grunn – nå bebodd av Herman Sandersen og Bodel Sommers hus som nå eies av Duncan Glarfordt, etter den avdøde manns obligasjon 18.2.1726..

 

28.4.1734 i Sokndal (SAS, Pantebok for Stavanger 1732-1747, side 40b og Kielland, pakke 2-3) skjøte fra sokneprest i Sokndal Kristen Blokk til Mattias Gabrielsen: ”Schagens” grunn.

 

29.4.1734 (SAS, Pantebok for Stavanger 1732-1747, side 30-30b) fikk Morten Morup auksjonsskjøte over avdøde Hartvig Godtzens iboende hus med en ny og to gamle jernkakkelovner, grunn og hage, samt ildhus ved Breiavatnet. Alt er beliggende ved Kongsgårdensmuren i nord og Hans Henrik Sti..veds tvers over smauet i sør for 151 riksdaler 2 ort. Årlig grunnleie. Pantsatte eiendommen samme dag (SAS, Pantebok for Stavanger 1732-1747, side 31).

 

4.5.1734 (SAS, Pantebok for Stavanger 1732-1747, side 32b-33 og Kiellands samlinger, pakke 2 nummer 3) skjøtet Katarina enke etter Knut Iversen Sunde til Adrian Larsen våningen med sjøhus og tilhørende grunn på Strandgaten, mellom avdøde (Kristian hos Kielland) Lunds hus i øst og Ole Sundes hus i vest, med tilliggende hageplass tverrs over gaten. Kjøpt 3.9.1732. Pris 240 riksdaler. Årlig grunnleie. Pantsatt etterpå (SAS, Pantebok for Stavanger 1732-1747, side 33(-33b)).

 

8.5.1734 (SAS, Pantebok for Stavanger 1732-1747, side 36-37 og Kielland, pakke 2-3) transporterte Herman Høyer og Børge Valentinsen til Laurs Knutsen Westlye i avdøde Lars Ditlefsens tidligere tilhørende grunn ved Torget og opp til øvregaten ved Kongsgård, hvilke fordring 47 riksdaler, den arvelig var tilfalt etter avdøde Jørgen Thomassen og avdøde hustru Kirsten Glad. Det var for å dekke prosesskostnader mot avdøde Kristian Koth. Bortsolgt avdøde hustru Mettes grunn til Kristian Koth. 17.5.1734 (Kielland) anholdt Lars Westlye byfogden til de øvrige parter i bekjente grunn etter avdøde Lars Ditlefsen at bebygge. 16.6.1734 var det offentlig tatt opp om det var flere avinger etter Lars Ditlefsen, de måtte innfinne seg hos byfogden med bevis for sin rett. Om ingen kom ville resten gå til kongens kasse. NB! Må leses nøye igjen for å skjønne logikken!

 

24.5.1734 (Kielland, pakke 4b, XII) skjøtet Birgitte enke etter Rolf Eriksen til Knut Jonsen hennes tidligere iboende hus…

 

24.5.1734 (Kielland, pakke 2-3) var Daniel Jensen Tøsværs hus ved Henrik Aboes iboende hus.

 

25.5.1734 (SAS, Pantebok for Stavanger 1732-1747, side 35(-35b) og Kielland, pakke 4b, XII) skjøtet Kristen Larsen Hillemann, Truls Jensen på egne og sin fars vegne til Ole Knutsen Både et hus på Kuholmen, som tidligere var bebodd av Ole Jensen. Kjøpt på offentlig auksjon 9.4.1727. Stue med jernkakkelovn, et kammer, et kjøkken og kammer ovenpå, med hage. Den var mellom Jens Jonsens Bybergs iboende hus tvers overfor Børge Valentinsens iboende hus og grunn. 70 riksdaler. 26.5.1734 ble den pantsatt (SAS, Pantebok for Stavanger 1732-1747, side 35b-36).

 

31.5.1734 (Kielland, pakke 4b, XII) hadde borger Jens Olsen hus, grunn og sjøhus mellom Peder Jensen Sundes hus og Baltzer Arentsens hus.

 

2.6.1734 (SAS, Pantebok for Stavanger 1732-1747, side 39b-40, Kielland, pakke 4b og Kielland, pakke 2-3) skjøte fra fyrinspektør Morten Henrik Pettersen til Samuel Blokk på den øverste delen over gaten, mellom Jens Plougs tilhørende hage på den ene side og Pettersens liggende hage på den andre siden. Grunnen hadde tilhørt de fattige i byen. Kjøpt av Knut Westlye.

 

29.11.1734 (Kielland, pakke 2-3) var borger og skomaker Hans Kristoffer Kønnings hus og grunn mellom Hans Hoffs hus i sør og Jørgen Borchs iboende hus i nord samt hans tilhørende grunn, tidligere Ermegårds Hansdatter.

 

8.12.1734 (Kielland, pakke 2-3) anføres i lagtingsprotokollen at i saken med Ole Voll om søle- eller sjøgrunn i Østervåg, mellom avdøde Lars Tollaksens enkes hus og Erik Asbjørnsens hus i Ole Voll anså seg eiendomsberettiget på grunnlag av to skjøter han var eier av etter avdøde Lars Størkersen tidligere og av Gunnbjørn Mikkelsen nå påbodde grunn. Lagmannen anførte i sin dom at grunnen lå blant de grunnene som avdøde lagmann Nils Kristensen eide, og at dennes sønn avdøde Kristen Sandborg hadde solgt den til Ole Volls svigerfar Mogens Sivertsen. Ole Voll som derfor eide grunnen ”der ved stedet” hvorav det ble betalt 1 riksdaler årlig i grunnleie, burde ha sin forstrand fri for sjøen. Det hadde for lengst blitt trukket fartøyer opp på land, men Voll måtte ikke ved slike opptrekkinger bruke den alminnelig passage, hvor det var utlagt steiner i søilen til en gangvei, men holde den åpen.

 

11.12.1734 (SAS, Pantebok for Stavanger 1732-1747, side 52b-53 og Kielland, pakke 4b, XII) skjøtet Nikolay Berven til Kornelius Halvorsen på en del vånings- og sjøhus ved Ladhammer på Skudesnes som tidligere tilhørte avdøde Kristen Pedersen med hustru Wennicke von der Wiide. Flere detaljer, ikke skrevet av.

 

29.12.1734 (SAS, Pantebok for Stavanger 1732-1747, side 58b-59) skjøtet Barbra Berentsdatter Sven Gundersens hustru til Tore Mikkelsen Fæl på hus og grunn ytterst på Stranden. Størrelse etter Tyri Simensdatter skjøte av 24.11.1727.

 

1735

 

1.2.1735 (SAS, Pantebok for Stavanger 1732-1747, side 44b-45 og Kielland pakke 4B bok XII) skjøtet Laurits Smith til Peder Tyrholm det hus og grunn han 6.2.1730 hadde kjøpt av Herman Høyer, og som lå på Strandgaten mellom madam Kirsten Wegners i nord og sorenskriver Leths hus i sør. Grunnleie.

 

24.2.1735 (SAS, Pantebok for Stavanger 1732-1747, side 45, Kielland, pakke 4b, XII og Kielland, pakke 2-3) skjøtet Kirsten Olsdatter enke etter Rasmus Olsen Fjell til Endre Trulsen hus og grunn ytterst på Stranden mellom Lars Kristensens i sør og Henrik fiskers iboende hus i nord. Jernkakkelovn. Grunnkjenningsforretning av 11.1.1700 av Kort Høyer på hennes avdøde far Oluf Torgersen tidligere grunn. 56 riksdaler.

 

28.2.1735 (Kielland, pakke 4b, XII) gikk det et smau til sjøen mellom Iver Gj Weslyes og Peder Halvorsens eiendom.

 

28.2.1735 (SAS, Pantebok for Stavanger 1732-1747, side 45b) lånte Petter Knutsen av Doretea Kristian Levins arvemidler 20 riksdaler. Pant i hus ved Kleven, tvers overfor Lars Olsen Goas hus i vest og Kristoffer Wybers i øst.

 

7.3.1735 (SAS, Pantebok for Stavanger 1732-1747, side 45b-46, Kielland, pakke 4b, XII og Kielland, pakke 2-3, side 45) skjøtet Peder Rasmussen til Peder Tyrholm en grunn mellom madam Kirsten enke etter Valentin Wegner i vest og oberstløytnant Elys hagegrunn i øst. På Strandgaten.

 

13.4.1735 (Kielland, pakke 4b, XII) var Katarina enke etter Peder Første iboende hus med grunn og hageplass på Øvre Strandgate mellom Jørgen Høyers iboende hus i øst og Jon Kippers iboende hus i vest.

 

25.4.1735 (Kielland, pakke 4b, XII) var hus og grunn i gaten til Østervåg tilkjent Ole Torgiersen kipper på skiftet etter hans svigermor Bodel Jensdatter Ånen kippers hustru.

 

8.6.1735 (SAS, Pantebok for Stavanger 1732-1747, side 48b-49 og Kielland, pakke 4b, XII) skjøtet Knut Iversen til skomaker Jakop Abrahamsen Friis hus og fri odelsgrunn på Øvre Strandgate tvers ovenfor Enok Eriksens iboende hus. Solgt av Godske Hanssen og Doretea Jonsdatter – nå Ole bagges hustru, på auksjon 21.10.1724 for 174 riksdaler. Fri odelsgrunn. 2 jernkakkelovner.

 

14.6.1735 (SAS, Pantebok for Stavanger 1732-1747, side 49b-50 og Kielland, pakke 4b, XII) skjøtet Andreas Olsen til Johannes Nilsen hus, grunn og hagegrunn på Kuholmen mellom Børge Velentinsen og Salomon Vistes hus. Skjøte av 16.10.1728 tinglyst av Peder Bonde og Ole Åsmundsen. Grunnleie.

 

20.6.1735 (SAS, Pantebok for Stavanger 1732-1747, side 76b-77) pantsatte Johannes Nilsen til Peder Sunde for 46 riksdaler hus og grunn.

 

11.7.1735 (SAS, Pantebok for Stavanger 1732-1747, side 50, Kielland, pakke 4b, XII og Kielland, pakke 2-3, side 45) skjøte fra Lars Jensen Smith til Asbjørn Arnesen på sitt iboende hus tvers over for Jorenholmen, mellom Elling Tjøstelsen og Mats Ryg. Selger og hustru skal bruke huset så lenge de lever.

 

22.7.1735 (SAS, Pantebok for Stavanger 1732-1747, side 50-50b) skjøtet Herman Høyer til Hans Brose skuten Concordia.

 

23.7.1735 (SAS, Pantebok for Stavanger 1732-1747, side 50b-51, Kielland, pakke 2 nummer 3 og Kielland pakke 4b XII) skjøtet borger Duncan Glasfordt til borger Jens Larsen Hjort våningshus og grunn med tilliggende sjøgrunn på Skagen, nært opp til Mattias Heckards nå i bygging stående sjøhus. Skjøte fra madam Bodel Sommer enke etter magister Hans Seehusen av 4.1.1734.

 

24.8.1735 (SAS, Pantebok for Stavanger 1732-1747, side 53-53b)

 

29.7.1735 (Kielland, pakke 2-3) skjøtet borger Jakop Nilsen til Søren Galtung på hus, grunn og hageplass på Kuholmen mellom den alminnelige gate i sør og avdøde Antoni Olsens hus i nord.

 

1.8.1735 (SAS, Pantebok for Stavanger 1732-1747, side 52 og Kielland, pakke 2-3) pantet Jakop Olsens skaffer hus med grunner og kornhage på Øvre Strandgate til Laurits Smith for 20 riksdaler. Bumerke: ”IOS”.

 

24.8.1735 (SAS, Pantebok for Stavanger 1732-1747, side 53-53b og Kielland, pakke 2-3) skjøtet Jens Ploug til Paulus von der Lippe i Bergen sjøhus i Sandviken sør for Lauritz Smiths sjøhus. 160 riksdaler. Lyder Schultz i Bergen eide før. Leieinntekt 4 riksdaler i året. Årlig grunnleie 16 skilling til byfogd Ringholm.

 

26.8.1735 (SAS, Pantebok for Stavanger 1732-1747, side 142b-143, Kielland, pakke 2-3, side 42 og pakke 4b, XIII) skjøtet madam Elisabet Godsen enke etter magister Ole Schjelderup til prost og sokneprest magister Klaus Winter sitt tidligere iboende gård, hus, grunn og hageplass, tidligere kalt Stavanger Bispegård. Med Kirkegården i sør og Algaten på tre sider. Hagen strekker seg til gaten i øst og vest, og i nord til madam Prahls hage, i sør til allgaten. I øst til Skolebekken som nå er innhegnet. Grunneleiekjennelse av Jonas Kirsebom og ellers intet. Gammelt kongeskjøte av 16.1.1686.

 

6.9.1735 (Kielland, pakke 2 nummer 3) skjøte fra Lauritz Smith til Truls Jensen på Birgitte - Peder skomakers enke, tidligere tilhørende hus og grunn på Klevegaten, tvers over Bredevannshagen og Kardunansfabrikken.

 

25.9.1735 (Kielland, pakke 4b, XII) tinglyses skjøte fra Jakop Nilsen til Søren Galtung hus, grunn og hageplass på Kuholmen, mellom den alminnelige gate i sør og avdøde Antoni Olsens hus i nord.

 

3.10.1735 (SAS, Pantebok for Stavanger 1732-1747, side 150b-151 og Kiellands samlinger, pakke 2 nummer 3) skjøtet Nikolay Berven til Else Sofie von Phorten enke etter Hammon hus og grunner med tilliggende hage som tidligere sorenskriver Ågård bebodde. I øvregaten under Kleven mellom Trine Førstes hus i nord og avdøde Jakop Hermansen smeds hus i sør, og allgaten med Sr Truls Jenssens åker i øst og allgaten under Kleven i vest. Årlig grunnleie.

 

4.11.1735 (SAS, Pantebok for Stavanger 1732-1747, side 54-54b) Kielland, pakke 4b, XII) skjøtet Anna Stålesdatter enke etter Nils Madsen til Nils Jenssen hus, grunn og båtstø på Kuholmen ved Sr Børge Velentinsens innplanket hagegrunn på den ene og Knut Torkildsens iboende hus på den andre siden. 14 riksdaler. Årlig grunnleie. Vitner Ole Bagge og Søren Galtung.

 

24.11.1735 (SAS, Pantebok for Stavanger 1732-1747, side 55b-56) lånte Lauritz Grønnvoll av Doretea Judit Djurhus arvemidler 60 riksdaler med pant. Skjøte 24.8.1733.

 

10.12.1735 (SAS, Pantebok for Stavanger 1732-1747, side 56b-57 og SAS, Panteregister AC2, folie 107) pantsatte Otto Busch sitt iboende hus for 110 riksdaler.

 

I 1735 (Kielland, pakke 2-3, side 45) var skomaker Petter Knutsens iboende hus og grunn ved Kleven tvers ovenfor Lars Goas hus i vest og Kristoffer Nibes hus i øst.

 

I 1735 (Kielland, pakke 2-3, side 45) var det et smau mellom Iver Gj Westlyes og Peder Halvorsens eindommer.

 

I 1735 (Kielland, pakke 2-3, side 45) var Katarina enke etter Peder Førstes iboende hus med underliggende grunn og hageplass på Øvre Strandgate mellom Jørgen Høyers iboende hus i øst og Jon Kippers iboende hus i vest.

 

1735 eller 1736? (SAS, Pantebok for Stavanger 1732-1747, side 57(-57b) skjøtet Ole Jenssen Sunde til Hans Jakopsen Mannes våningshus og grunn på Stranden, som hadde tilhørt hans avdøde kjæreste Marken Blokk. Krokskap, sengested, bord. Ved Fiskeberget.

 

1736

 

9.1.1736 (Kielland, pakke 2 nummer 3 og Kielland, pakke 4b, XII) var enkefru Hammers iboende hus under Kleven kjøpt av Nic. Berven.

 

12.4.1736 (SAS, Pantebok for Stavanger 1732-1747, side 78-78b) pantsatte Peder Tyrholm til Susanne Sofie Pedersdatter Saxe for 100 riksdaler. 5% rente. Hus og grunn mellom sorenskriver Leth og madam Kirsten Wegners iboende hus.

 

17.4.1736 (SAS, Pantebok for Stavanger 1732-1747, side 63b-64b og Kielland, pakke 4b, XII) skjøtet Palle Zakariassen til Håver Gunnbjørnsen Hunvåg to grunner i Østervåg. Den ene en sjøgrunn mellom Håver Gunnbjørnsens hus og Nils Egvågs hus.  Den andre tvers over gaten for benevnte sjøgrunn, som var bebygd inntil 1716 da den ulykkelig brannen gikk over Østervåg, da hans hus brant ned. Husene har hans formann avdøde Nils Rasmussen kjøpt av avdøde Andre Andersen Øvrefjell ved skjøte av 29.8.1699. Avdøde stiftskriver Lauritz Friis skjøte til Endre Andersen av 27.7.1694. Et gammelt grunnbrev av 14.5.1650. Grunnleie.

 

23.5.1736 og/eller 25.9.1736? (Kielland, pakke 2-3) ble det vitnet at postmester og organist Philip Jørgensen Smith i sin tid bodde på den grunnen som Sr Laurs Smith nå iboende svigerinne Anna Karstensdatter hadde pant på Truls Jenssens underliggende grunn.

 

30.6.1736 (SAS, Pantebok for Stavanger 1732-1747, side 67b-68 og Kielland, pakke 4b, XII) skjøte fra sorenskriver Ulrik Fredrik Leth til sin svoger Sr Henrik Sørensen Godzen på hans avdøde svigerfar Henrik Godzens tidligere iboende hus, grunn og hage, mellom Mette Godtzen enke etter Jørgen Prahls hus, gård og plass i sør og Barbro enke etter Tore Vellesens og andre små hus i nord. Stue, grønnmalt dagligstue, kjøkken, sval. Trapp til øverste etasje. En stor hage langs veien. 140 riksdaler. Skjøte av 2.10.1728.

 

2.8.1736 (SAS, Pantebok for Stavanger 1732-1747, side 63-63b og Kielland, pakke 4b, XII) skjøtet Kirsten Sørensdatter enke etter Valentin Wegner til hennes svoger Siver Godskesen Hag hennes tidligere iboende hus, grunn og sjøhus på Strandgaten til sjøen. Mellom Anne Kjeldsdatter enke etter Nils Olsens iboende hus i vest og smauet til Peder Tyrholms hus i øst, samt frukthagen på trær og planter tvers over gaten. Jernkakkelovn. 350 riksdaler. Obligasjoner til sønnen sokneprest i Ås Thomas Wegner, eldste søster Anne Wegner var gift med Henrik Godtzen og yngste søster Janikke Wegner.

 

25.9.1736 (SAS, Pantebok for Stavanger 1732-1747, side 60b-61 og Kielland, pakke 2-3) skjøtet Lucia Jokkumsdatter Røpke enke etter Daniel Jonsen Årvik med sin lovverge Jon Danielsen Årvik og på sin svoger Peder Kristoffersen Herviks vegne, til Herman Schultz: hus, grunn og hagegrunn i Pottemakerstranden, mellom Øvregaten på den ene og avdøde Halvor Korneliussens enkes iboende hus på den andre side, samt en sjøgrunn med den påstående sjøhus nedenfor samme i Pottemakerstranden ved almenningen tverrs over for Herman Jakopsens iboende hus. Størrelse etter mål- og grunnbrev av 27.5.1705. Skjøte av 18.3.1709. Pantsatt 3.12.1736 (SAS, Pantebok for Stavanger 1732-1747, side 61-61b) til toller Ebbel. Kielland legger til at 30.11.1737 solgte han hele eiendommen til Sr Hans Kr. Onsorg.

 

17.11.1736 (SAS, Pantebok for Stavanger 1732-1747, side 64-64b og Kielland, pakke 4b, XII) fikk Erik Helgesen smed auksjonsskjøte på Erik Knutsen Biørs tidligere tilhørende hus på Strandgaten mellom Knut Westlye sjøhus i nord og Mikkel Valentinsens sjøgrunn i sør. Erik Gundersen Bjørs skjøte var av 3.12.1729.

 

29.11.1736 (SAS, Pantebok for Stavanger 1732-1747, side 65-65b, Kielland, pakke 2 nummer 3 og Kielland, pakke 4b, XII) fikk Govert Olsen auksjonsskjøte på avdøde Kristen Larsen Hillemanns tidligere iboende hus, sjøgrunn, hageplass og sjøhus. Mellom mynterskriver Rosenkildes hus og hage i nord og allmenningen i sør. 331 riksdaler 2 ort.

 

2.12.1736 (SAS, Pantebok for Stavanger 1732-1747, side 71b-72) pantsatte Ellen Andersdatter til assessor Peder Valentinsen for 27 riksdaler hus og grunn på Kuholmen.

 

13.12.1736 (SAS, Pantebok for Stavanger 1732-1747, side 65b-66) pantsatte Jakop Torkelsen til Lauritz Smith for 85 riksdaler med pant i sitt iboende hus med ved Stranden på Kuholmen. 5% årlig rente.

 

1737

 

21.1.1737 (Kielland, pakke 4b, XII) var Hans Kristoffer Kønnings hus og grunn mellom Hans Hoffs og Jørgen Borches hus, hans etter Ermegård Hansdatter tilkjøpte hagegrunn mellom apoteker Røttkers hage og Jørgen Borchs.

 

3.2.1737 (Kielland, pakke 2 nummer 3) var Kristen Sørensen smeds hus og grunn mellom Lars Olsen Goa i vest og tvers over gaten av Herman Høyers iboende hus i øst.

 

25.2.1737 (Kiellands samlinger, pakke 2 nummer 3, side 44 og Kielland, pakke 4b, XII) eide Ole Jonsen Lund hans fars etterlatte hus mellom Elling smeds hus i nord og avdøde Henrik snekkers etterlatte hus tvers over smauet i sør. Eilert Hanssen eiende og iboende hus med pakkboder og sjøhus i Valberget og på Kuholmen med tilhørende grunner og hageplasser. Ellen Andersdatter eiende og iboende hus på Kuholmen ved Skansen.

 

4.3.1737 (SAS, Pantebok for Stavanger 1732-1747, side 172b-173 og Kielland, pakke 2 nummer 3, side 41) fikk Erik Hellisen smed auksjonsskjøte på en øde sjøgrunn mellom Lars Naverstens hus og Erik Helgesens eget hus. Auksjon 3.1.1737 etter Sr Mikkel Valentinsens begjæring. 10 riksdaler 16 skilling. Årlig kjennelse 5 skilling.

 

14.3.1737 (Kielland, pakke 2-3, side 44) hadde det ved Torvbryggen fra gammelt vært et båtstø ”fri og åpen” for alle. Denne båtstøen hadde nå Lars Hillemann innhegnet ved en mur, i det han påsto at han etter skjøte av 22.10.1728 eide denne grunn. En skulle prøve å bli forlikte eller gå rettens vei.

 

30.3.1737 (SAS, Pantebok for Stavanger 1732-1747, side 72-72b og Kielland, pakke 2 nummer 3, side 44) skjøtet Thomas Osmundsen til Henrik Andreassen hans tidligere iboende hus og grunn i Østervåg mellom avdøde Tore Olsens enkes hus i vest og Ole Torgiersens kippers iboende hus i øst. Jernkakkelovn i stuen, et bord og et sengested. Årlig grunnleie.

 

8.4.1737 (Kielland, pakke 2-3) skjøte fra Adrian Larsen Berg til Mogens Ellingsen på hus, grunn og to tilliggende åkrer på Berget ved Blidensol, og som tidligere tilhørte hans far Lars Olsen Spillemann.

 

8.4.1737 (SAS, Pantebok for Stavanger 1732-1747, side 72b-73) pantsatte Tore Rasmussen til Lauritz Smith for 48 riksdaler 3 ort og 20 skilling med pant i sitt iboende hus og grunn på Holmen.

 

11.4.1737 (Kielland, pakke 2 nummer 3, side 44) eide Albrekt Sinks? i hus med tilhørende grunn og hagegrunn.

 

17.4.1737 (SAS, Pantebok for Stavanger 1732-1747, side 74b-75, Kielland, pakke 2-33, side 44 og Kielland, pakke 4b, XII) skjøte fra toller Joakim Ebbel til borger Ole Ommundsen fra Sokndal på hus og grunn med tilliggende åker mellom Ole Mægelands tidligere tilhørende hus i sør og Daniel Tysværs hus tverrs over gaten i nord, som nå bebos av Herman Schultz. Kjøpt på auksjon 29.1.1733 av Ånen Tønnesen. Jernkakkelovn og skap. To hus som svarer årlig grunnleie 10 skilling og 12 skilling. 80 riksdaler. Ole Ommundsen pantsatte den samme dag til toller Ebbel for 86 riksdaler (SAS, Pantebok for Stavanger 1732-1747, side 75-75b).

 

24.4.1737 (SAS, Pantebok for Stavanger 1732-1747, side 76-76b og Kielland, pakke 4b, XII) fredlyste toller Ebbel de ham tilhørende gårder Husebø og Austbø på Hunvåg.

 

24.4.1737 (SAS, Pantebok for Stavanger 1732-1747, side 77-77b) ”i den hellige trefoldighets navn” inngikk amtmannen Henning Frimann og Nikolay Berven en avtale om et båtnaust i Sandviken. Det var mellom toller Ebbels naust og Lauritz Westlyes sjøhus. Frimann skal beholde det som en fri eiendom.

 

24.5.1737 (Kielland, pakke 2-3) kjøpte assessor Valentinsen på auksjon Anders smed hus og grunn i Østervåg, ved Gunder Gulliksens hus. 9.11.1739 solgte han eiendommen til Ole Larsen Viste.

 

3.6.1737 (Kielland, pakke 4b, XII) ble det tinglyst en kontrakt mellom Frimann og Nikolay Berven av 8.8 om et båtstø i Sandviken mellom toller Ebbels naust og Laurs Westlyes sjøhus.

 

11.6.1737 (SAS, Pantebok for Stavanger 1732-1747, side 79) skjøtet Marta Svendsdatter til Anders Torgersen Nøsvoll fra Kvitsøy et hus mellom Malene Riskes hus og Gunnbjørg Mikkelsens hus på Bakken i Østervåg. Jernkakkelovn i stuen, bord, to sengesteder, en slagbenk og benker. 58 riksdaler. Årlig grunnleie. Vitner Rasmus Utsole og Knut Iversen.

 

12.6.1737 (SAS, Pantebok for Stavanger 1732-1747, side 78b-79) pantsatte Peder Tyrholm til madam Adelusia Bredal for 100 riksdaler sitt iboende hus og grunn.

 

24.6.1737 (SAS, Pantebok for Stavanger 1732-1747, side 79b) pantsatte Jørgen Brun til Siri enke etter Ole Engelsen Schoe for 50 riksdaler sitt iboende hus, grunn og hage.

 

11.7.1737 (Kielland, pakke 4b, XII) skjøtet Marta Svensdatter enke etter Erik Erlandsdalen til Anders Torgiersen Nøsvoll et hus på Bakken mellom Malene Riskes hus og Gunnbjørn Mikkelsens hus. Kjøpt på auksjon 3.1.1728 av Willem Hoff og hans hustru. Årlig grunnleie.

 

23.7.1737 (Kielland, pakke 2 nummer 3, side 44) skjøtet Ragnille Olsdatter enke etter Peder Larsen til Gunnille Eriksdatter enke etter Anders Endresen et hus på Arnegårds grunn i Østervåg ved sjøen, mellom Rasmus Utsoles hus i nord og Håver Gunnbjørnsens hus i sør.

 

5.8.1737 (SAS, Pantebok for Stavanger 1732-1747, side 80, Kielland, pakke 4b, XII og Kielland, pakke 2 nummer 3, side 44) skjøtet Matias Heckard til Bjørn Einersen Nordbø et hus på Bakken.

 

5.8.1737 (SAS, Pantebok for Stavanger 1732-1747, side 80b-81 og Kielland, pakke 4b, XII) skjøtet Ragnhild (”Ragnelle”) Olsdatter enke etter Peder Larsen til Gunnelle Eriksdatter enke etter Anders Endresen sitt iboende hus i Arnegårds grunn i Østervåg ved sjøen tinglyst. Det var mellom Tarald Larsens hus og mellom Rasmus Utsolas grunn i vest og Håvard Gunnbjørnsens hus i sør.

 

12.8.1737 (Kielland, pakke 4b, XII) hadde Jakop Olsen Heng hus i Østervåg mellom Ole Jakopsen Hengs hus og Ole Volds hus.

 

12.8.1737 (Kielland, pakke 4b, XII) var det en tvist om en grunn på Skagen under Valberget. Jens kipper Brun bodde på en grunn (omtvistet) og hadde en sjøbod ved sjøen på en annen (også omtvistet) grunn. Etter ham kom ca 6 år før brannen i 1684 Karsten kipper som fikk Jens datter til ekte. Han bebodde husene til de brente i 1684. Siden hadde grunnen ligget øde inntil for noen år siden, da løytnant Ely med Ånen kippers enke Bodel Jensdatters samtykke bygde en hestestall. Bodel Jensdatter betalte årlig grunnleie til Maren Tjore som var gift med Hans Henrik Schurmann, siste gang for 24 år siden. Etter hennes død hadde ikke grunnene kunne oppspores, inntil for 6 år siden da Lars Windius (Ånen kippers svoger) krevde Ole kipper for grunnleie. Knut Iversen 76 år var barnefødt og oppdratt der i gaten. Han vitnet at avdøde Jens kipper 6-8 år før brannen eide og bebodde husene på grunnen som omtvistes. Tver over gaten for Tarald Larsens hus, og at grunnen strekte seg i lengde og lengde var da som nå. Jens kipper hadde gitt 20 skilling i årlig grunnleie til Hans Henrik Schurmann, som bodde på Tjore, og når han ikke var tilstede til avdøde Peder Larsen (Windius). Videre forklarte han at det smauet eller båtstøet til sjøen mellom Tarald Larsens iboende hus og assessor Valentinsens oppbygde brygge, nå hadde samme bredde som han i all tid kunne huske. Han kjente ikke til at de tilhøre Jens kipper, men at det alltid hadde vært brukt av ankommende båter. Karsten kipper som giftet seg med Jens kippers datter bebodde huset sammen med svigerfaren i noen år. Så flyttet svigerfaren derfra, og Karsten kipper bodde der til brannen i 1684. Siden hadde grunnen ligget øde, til det ble opplanket av Tarald Larsen, som plantet kål der. Peder Pedersen vitnet det samme med et tillegg at Jens kipper eide et hus som var bygget over båtstøen. Dette brant også i 1684.

 

23.8.1737 (Kielland, pakke 4b, XII) skjøtet Laurs Hillemann, Omund Berven, Anders Nilsen og Even Nilsen til borger Erik Helgesen deres avdøde mor Malene Evensdatters avdøde Nils Andersen smeds enke etterlatte hus på Øvre Strandgate.

 

9.9.1737 (Kielland, pakke 4b, XII) var Adrian Larsen Bergs hus på Strandgaten mellom Ole Sundes hus og grunn i vest og avdøde Kristian Lunds hus i øst, med tilhørende hageplass tvers over gaten.

 

19.9.1737 (SAS, Pantebok for Stavanger 1732-1747, side 85b-86 og Kielland, pakke 4b, XII) skjøtet Ingeborg Katarina Kristoffersdatter til Jens Jensen hus, grunn og hagegrunn på Stranden mellom Ågot Peders(datter) hus i sør og Henrik Pedersens tilhørende åker i nord. 33 riksdaler. Årlig grunnleie.

 

25.9.1737 (SAS, Pantebok for Stavanger 1732-1747, side 86b-87, Kielland, pakke 4b, XII og Kiellands samlinger, pakke 2 nummer 3) skjøte fra Søren Kristian Kronborg til Jørgen Høyer på huset mellom madam Lene enke etter oberrådmann Kort Høyers iboende hus og Knut Jonsen Lind. 137 riksdaler. Skjøte fra Knut Hjelm 24.4.1733.

 

26.9.1737 (SAS, Pantebok for Stavanger 1732-1747, side 86b-87) pantsatte Jørgen Høyer til madam Adelusia Bredal enke etter magister Peder Bredal for 85 riksdaler. 5% rente. Etter skjøte av 25.9.1737 fra Søren Kristian Kronborg.

 

18.11.1737 (Kielland, pakke 4b, XII) var Fredrik Pedersen Saxes iboende hus og tilhørende hus og grunn mellom Eilert Hansens og Johan Storkes hus.

 

28.11.1737 (Kielland, pakke 2-3) skjøte fra Siri Ole Engelsens enke til Laurs Smith på en sjøgrunn på Strandgaten mellom Nikolay Bervens hus i sør og Adrian Nilsens iboende hus i nord.

 

25.11.1737 (SAS, Pantebok for Stavanger 1732-1747, side 195-196 og Kiellands samlinger, pakke 2 nummer 3, side 41) skjøte fra Joren Larsdatter til Anders Eriksen og hans tilkommende Lisbet Olsdatter på hennes bror Peder Larsen beboende hus og grunn samt hagegrunn i Østervåg til gaten i nord tvers over Ole Olsen (Voll iht Kielland) tidligere bebodde og nå øde grunn, i øst mot gaten mot Thomas Halvorsens ildhus, hvor Rasmus Hansens før boende, i sør mot Knut Iversens hagegrunn og i vest mot avdøde Mons Sivertsens grunn. Grunnleie. Adkomstbrev av 26.2.1706 og 17.1.1725.

 

28.11.1737 (SAS, Pantebok for Stavanger 1732-1747, side 90b-91 og Kielland, pakke 4b, XII) skjøtet Siri enke etter Ole Engelsen til Laurits Smith en sjøgrunn ved Strandgaten mellom Nikolay Bervens hus i sør og Adrian Larsens iboende hus i nord. Årlig grunnleie på 2 ort. Vitner svogeren Jørgen Brun, Peder Mikkelsen og Kristoffer Ask.

 

30.11.1737 (SAS, Pantebok for Stavanger 1732-1747, side 88-89b, Kielland, pakke 4b, XII) skjøtet Herman Schultz til veier og måler Sr Hans Kristoffer Ohnsorg hus, grunn og hagegrunn i Pottemakerstranden mellom Øvregaten og Halvor Korneliussens enkes iboende hus og grunn nedenfor. Grunn- og målebrev av 27.5.1705. Videre en sjøgrunn med påstående sjøhus nedenfor samme hus i Pottemakerstranden ved Almenningen, tvers ovenfor Herman Jakopsens iboende hus. Etter skjøte av 18.3.1709 og grunn- og målebrev av 27.5.1705. Årlig grunnleie.

 

19.12.1737 (Kielland, pakke 2-3 og Kielland, pakke 4b, XII) ble det vist til en grunnbok fra 1643. Der skulle et stykke grunn Ytre Skagen under Valberget tilkjennes et stykke sjøgrunn til båtnaust av borgermester Søfren Pedersen – fri innkjøpt odelsgrunn, være solgt til Jens kipper. Denne skulle gi borgermesteren 20 skilling årlig. I bredden fra Bispesjøhuset 34 norske alen til den store steinen. Tverrs over gaten lå nå Tarald Larsens hus, og mellom dette og Valentinsens for noen år siden oppbygde brygge var det et smau. Av byfogden ble Ånen kipper og hans barn, som var arvinger etter Karsten kipper, gjort beretttiget til Jens Kippers tidligere grunn. Tarald Larsen dog det innplankede stykket. Der hvor de hadde vært et smau skulle det fortsatt være smau.

 

20.12.1737 (Kielland, pakke 2-3) auksjonsskjøte til Peder Larsen Riska på avdøde Peder Mogensen Wendels hus, grunner og hagegrunner på Strandgaten mellom kontrollør Saxes ubebygde grund i nord og Andes Ogelbys hus i sør.

 

I 1737 (Kielland, pakke 2 nummer 3, side 44) omtales Thomas Halvorsens almenning eller såkalte Bispebrygge.

 

I 1737 (Kielland, pakke 2 nummer 3, side 44) hadde toller Ebel et naust i Sandviken ved siden av Nikolay Bervens naust, ved siden av Mette?? Lars Westlyes sjøhus.

 

I 1737 (Kielland, pakke 2 nummer 3, side 44) var Jakop Olsen Hengs hus i Østervåg mellom Ole Jakopsen Hengs hus og Ole Volls hus og grunn.

 

1738

 

29.1.1738 (SAS, Pantebok for Stavanger 1732-1747, side 146) obligasjon fra Jens Ploug på120 riksdaler til Adelucia Bredal med pant i sitt iboende hus og grunn, mellom toller Joakim Ebbel og Morten Henrik Angels hus i sør. 5% rente.

 

3.2.1738 (Kielland, pakke 4b, XII) var Kristen Sørensen smeds hus og grunn mellom Lars Olsen Goas hus og grunn i vest og tvers over gaten av Herman Høyers iboende hus i øst.

 

3.3.1738 (Kielland, pakke 4b, XII) var Albrekt Sinks nyoppførte hus og tilhørende grunner ved Kirkegården.

 

10.3.1738 (SAS, Pantebok for Stavanger 1732-1747, side 93b-94 og Axel Kiellands samlinger pakke 4b XII) skjøtet Anna Olsdatter – Tore Olsens enke til Thomas Osmundsen Nærstrand hus, grunn og tilliggende hageplass i Gaden til Østervaag, mellom Henrik Andreassens hus i øst og Anna enke etter Hans Røptkes hus og hagegrunn i vest. Jernkakkelovn i stuen, to skap, bord og benk. 60 riksdaler.

 

29.3.1738 (SAS, Pantebok for Stavanger 1732-1747, side 44b-45, Kielland, pakke 4b, XII, Kielland, pakke 2-3, side 43) skjøtet Halvor Thomassen til Hans Hansen Bugge sitt iboende hus, grunn, hageplass med vedhus på Bakken til sjøen, mellom Ole Ommundsens hus i vest og Knut Buggelands hus i øst. Kakkelovn. Årlig grunnleie på 10 skilling.

 

12.4.1738 (SAS, Pantebok for Stavanger 1732-1747, side 94-94b og Kielland, pakke 4b, XII) skjøtet Lars Kristensen Brun til Kjærand Eriksen et stykke grunn eller kornåker med påstående lade ytterst på Stranden nest ved hans beboede hus. Skjøte av 14.8.1699 da Kort Høyer solgte til hans avdøde far og mor Kristen Larsen og Gjønette Jonsdatter, som da ble kalt en kålhage. Årlig grunnleie. Bumerke: ”LKS”.

 

28.5.1738 (SAS, Pantebok for Stavanger 1732-1747, side 96-96b og Kielland, pakke 4b, XII) skjøtet Anna Svendsdatter til Helge Børresen hus og grunn på Stranden mellom Ole Kristensens hus i sør og avdøde Jon Larsen Lønnings tidligere iboende hus i nord. Jernkakkelovn i stuen, et bord og benker. 46 riksdaler. Årlig grunnleie.

 

6.6.1738 (SAS, Pantebok for Stavanger 1732-1747, side 136b-137) skjøtet Ånen Torgersen kipper, Ole Torgersen kipper og Torger Ånensen til Lauritz Windius et stykke grunn som hadde tilhørt avdøde Jens Brun kippers grunn på Skagen under Valberget. Grunnkjennelse 20 skilling. 30 riksdaler.

 

6.7.1738 (K4b og Kielland, pakke 2-3) skjøte fra avdøde Ånen Torgiersen skippers arvinger til Laurs Windius på en avdøde Jens Brun kippers tidligere tilhørende grunn på Skagen under Valberget.

 

12.6.1738 (SAS, Pantebok for Stavanger 1732-1747, side 101b) ga Karen Olsdatter avkall på et hus på Stranden til Karen Påske enke etter Ole Sunde. 37 riksdaler 17 skilling.

 

20.6.1738 (SAS, Pantebok for Stavanger 1732-1747, side 45-46) pantsatte oberst Ernst David Ely til kammerråd Joakim Ebbel for 95 riksdaler. 5% rente. Pant i hus, grunn og hage. 9.7.1721 fra Gjertrud Jørgensdatter Wessel til Ole Hille. Siden er gjelden tillagt apoteker Ryssel til last, og til slutt ”mig”. Huset kjøpt av madam Ryssel. Huset er mellom Truls Jenssens østre grunn i sør og enkemadam Tyrholms hageplass i nord.

 

21.7.1738 (SAS, Pantebok for Stavanger 1732-1747, side 97-98, Kielland, pakke 2-3 og Kielland, pakke 4b) skjøtet Børge Valentinsen til Morten Henrik Angell hus og sjøgrunn på Bryggen mellom justisråd og amtmann Henning Frimann iboende hus i sør og Jens Plougs iboende hus i nord. Grunnen som husene står på strekker seg fra gaten og ned til sjøen. Likeledes hagene på den øvre siden av gaten tvers overfor hans hus mellom amtmann Frimanns hage i sør og Jens Plougs hage i nord. Fra den nordre gaten opp til den øvre gaten innplanking. Et stykke fattiges grunn mellom Jens Plougs og hans egen iboende hus. Men den øverste part av fattiges grunnen på øvre side av gaten beror. Morten Henriksen hadde solgt til Vallendals enke. Auksjonsskjøte utstedt av byfogd Jørgen Vallendal av 1.9.1716. Kvitering utstedt av Severin Tønder i Kragerø og kammerkolegialapprobasjon av 12.5.1725. 390 riksdaler. Sedvanlig grunnkjennelse av hagegrunnen 30 skilling og av sjø og våningsgrunnene.

 

2.10.1738 (SAS, Pantebok for Stavanger 1732-1747, side 103-103b og Kielland, pakke 2-3) skjøtet Arian Larsen til Bertel Blomme sin iboende våning og sjøgrunn, grunn og hageplass tvers over gaten på Strandgaten mellom avdøde Kristian Lunds hus i øst og avdøde Ole Sundes hus i vest. Fri utgang fra gårdsplassen til gaten som avdøde Kristian Lund innvilget. 295 riksdaler. Hjemmel fra Katarina enke etter Knut Sunde skjøte av 4.5.1734. Bertel Blomme Saxe pantsatte den så 1.12.1738 til Adelisia Bredal for 134 riksdaler (SAS, Pantebok for Stavanger 1732-1747, side 104-104b). Ole Jonsen Skeie hadde overtatt Kristian Fredrik Lunds eiendom.

 

25.11.1738 (SAS, Pantebok for Stavanger 1732-1747, side 102b-103 og Kielland, pakke 4b, XII) skjøtet Guri Sigbjørnsdatter enke etter Lars Kristensen til Ole Halvorsen Harestad hus, grunn og sjøhus ute på Stranden mellom Matias Lytkes hus og Endre Trulsens hus og grunn. Jernkakkelovn i stuen. 40 riksdaler.

 

27.11.1738 (SAS, Pantebok for Stavanger 1732-1747, side 107b-108 og Kiellands samlinger, pakke 2 nummer 3, side 43) skjøte fra Jørgen Høyer til Marta Knutsdatter enke etter Herman Påske på en grunn tidligere kalles avdøde Jørgen Hehrs grunn på Øvre Strandgate. Den var mellom Peder Jensens iboende hus og grunn i vest og gaten opp til Kleven i øst. Gammelt mål- og grunnebrev av (ikke fylt inn). Årlig grunnleie.

 

20.12.1738 (SAS, Pantebok for Stavanger 1732-1747, side 105-105b, Kielland, pakke 4b og Kielland, pakke 4b, XII) ga toller Joakim Ebbel auksjonsskjøte til skipper Peder Larsen/Lauritsen (Riska hos Kielland) på avdøde Peder Monsen Wendels hus, grunner og hagegrunner på Strandgaten mellom Ommund Bervens hus i nord, hvor det er en ubebygd grunn mellom tilhørende kontrollør Saxes i nord og Anders Ogelbys hus i sør. Auksjon 27.5.1737. 2 jernkakkelovner med ovn og underved. Et på grunnen stående hus øverst og et til nedre gaten. Grunnleie 1 riksdaler. 410 riksdaler.

 

1739

 

1.1.1739 (SAS, Pantebok for Stavanger 1732-1747, side 153-154) obligasjon fra Govert Olsen til madam Adelucia Bredal på 230 riksdaler. Pant i iboende hus og grunn nest ved Gabriel Hillemann.

 

3.1.1739 (SAS, Pantebok for Stavanger 1732-1747, side 169-169b og Kielland, pakke 2 nummer 3, side 41) skjøtet Ole Olsen Voll til Knut Iversen en sjøgrunn i Østervåg, mellom Gunnbjørn Tjærandsens hus til Stenbryggen og den grunnen ovenfor som Børge Olsen bebor, videre den grunn som Peder Tollaksen bebor, mellom Tørres Ylleskovs og avdøde Tore Hansens, og videre den grunnen som Peder Andersen (Eeg iht Kielland) har bebodd mellom Jon Johansen tømmermanns og Siri på Hjørnets grunn.

 

4.1.1739 (Kielland, pakke 2-3) solgte Siver Godskersen til Peder Andersen Berg hus og grunn på Kuholmen mellom Knut Torkelsen i øst og Sidsel enke etter Jakop Omundsen i øst. Peder Berg solgte eiendommen 17.2.1739 til Emmike Jakopsen, som 28.3.1739 solgte den til madam avdøde Abel Bagger.

 

17.2.1739 (SAS, Pantebok for Stavanger 1732-1747, side 135b-136) skjøtet Peder Andersen Berg på Nerstrand til Emike Jakopsen hus på Kuholmen, mellom Knut Torkildsen i øst og Jakop Ommundsen i vest. Lengde og bredde som det forefinnes.

 

23.2.1739 (Kielland, pakke 2-3, side 43) var Jens Plougs søster madselle Sara Ploug Fredrik Saxes hus, naust og sjøhus med underliggende grunn og hageplass på Kuholmen. Kjøpt av Siver Godskersen Hag 4.1.1739.

 

5.3.1739 (Kielland, pakke 2 nummer 3, side 43 og pakke 4b, XIII, og original i SAS, PA 11, boks 12) skjøte fra Bertel Blomme Saxe til Ole Matsen på hus og hagegrunn og tilliggende hageplass under Kleven mellom Malene Jon Kippers hus i nord og Fru Hammands iboende hus i sør. For 56 riksdaler. Årlig grunnleie.

 

9.3.1739 (Kielland, pakke 2-3, side 43) var Siri Ånensdatter enke etter Elling Svendsen nyoppbygde hus med underliggende grunn og hage i Østervåg mellom Peder Eeg og Nils Johansens hus.

 

12.3.1739 (SAS, Pantebok for Stavanger 1732-1747, side 117b-118 og Kielland, pakke 2-3, side 43) auksjonsskjøte til Ingeborg og Marte Pallesdøtre på Maren Tørresdatter Grannes enke etter Thomas Kristensen, nå gift med Ole Bjørnsen som er i Holland, på hennes iboende hus uten grunn for 61 riksdaler. Auksjon etter begjæring av 29.6.1738 og auksjon 23.1.1739. Det er like over Ole Gabrielsens hus. I stuen er jernkakkelovn og et sengested. De skal ha en halvpart hver. Et lite stykke hage i sør med planker. En av Arnegårds grunner, 22 skilling i årlig grunnleie til Lauritz Smith.

 

16.3.1739 (Kielland, pakke 2-3, side 43 og Kielland, pakke 4b, XIII) var Anna enke etter Jens Jonsen Bybergs hus, grunn og hage samt sjøgrunn og grunn. Hennes bror Herman Sandersen…

 

I 1739 (Kielland, pakke 4b, XIII) var Johan Storks hus og grunn, samt ubebygd grunn tvers over for Peder Sundes iboende hus. (Johan Stork bodde på Holmen)

 

17.3.1739 (SAS, Pantebok for Stavanger 1732-1747, side 115b-116 og Kielland, pakke 2-3, side 43) skjøtet Ingeborg Pallesdatter enke etter Hans Mannes til Jakop Reyersen vånhus, sjøhuser og grunn på Stranden. Samt grunn ovenfor husene. Krokskap, sengested og et bord. Grunnkjennelse 10 danske skilling. Jakop Reyersen pantsatte den så til Joakim Ebbel 17.3.1739 (SAS, Pantebok for Stavanger 1732-1747, side 116-116b).

 

18.3.1739 (SAS, Pantebok for Stavanger 1732-1747, side 17-117b) skjøtet Bertel Blomme Saxe til Ole Matsen hus og grunn, en foreliggende hageplass under Kleven, mellom Malene enke etter Jon kipper i nord og fru Hammond i sør. 56 riksdaler. Årlig grunnleie.

 

20.3.1739 (SAS, Pantebok for Stavanger 1732-1747, side 136b-137) skjøtet Emike Jakops.. til madam Tale enke etter Abel Bagge hus på Kuholmen. Se 17.2.1739… 95 riksdaler.

 

24.3.1739 (SAS, Pantebok for Stavanger 1732-1747, side 143b-144b og Kielland, pakke 4b, XIII) fikk Ole Jonsen Skeie auksjonsskjøte på Anna Susanna enke etter Kristian Lunds på hennes iboende hus og grunner på Strandgaten mellom avdøde Anna Kjellsdatters hus i sør og Arian Larsens tilkommende hus i nord. Det er naust eller sjøhus Samt hageplass tvers over for husene og i lengde opp til Øvregaten. Auksjonen krevd av Lauritz Smith som største kreditor. Årlig grunnleie til lektoratet med 3 ort 20 skilling. Solgt for 465 riksdaler.

 

1.4.1739 (Kielland, pakke 4b, XIII) skjøtet Ingeborg enke etter Hans Mauness til Jakop Reyersen hus og grunn på Strandgaten.

 

13.4.1739 (Kielland, pakke 2-3, side 43) var Sr Laurs Smiths sjøhus i byen like tvers overfor hans våningshus. Han hadde også sjøhus i Sandviken.

 

2.5.1740 (Kiellands samlinger, pakke 2 nummer 3, side 42) var Baltzer Ritchers lille hus i Østervåg nest ved Ole Kippers verksted.

 

28.5.1739 (SAS, Pantebok for Stavanger 1732-1747, side 120b-121, Kielland, pakke 2-3, side 43 og pakke 4b, XIII) skjøtet Lars Gregersen til Sigvard Sigvardsen Hviding sitt iboende hus i Østervåg mellom Kristoffer Bjørnsens hus og Lars Andersen skomakers hus. Et bord i stuen og et på loftet, et sengested på loftet og et i kammeret, og et gammelt skap på loftet, kakkelovn i stuen. Beholder selv en kjetel. 92 riksdaler. Grunnleie 2 danske mark til Sr Lauritz Smith.

 

30.5.1739 (SAS, Pantebok for Stavanger 1732-1747, side 121b-122 og Kielland, pakke 2-3) skjøtet Maren Pettersdatter Dorenfelt enke etter Kristian Kokk til madam Lene Ågård hus og grunn mellom gaten til Lauritz Grønvolls iboende hus på den ene og Lauritz Windius søster Idken tilhørende hus. 2 jernkakkelovner. 80 riksdaler. Grunnleie til kongelige maiestets byfogd 24 danske skilling. Vitner Jonas Kirsebom, Laurtiz Grønnvoll og hennes svoger Albert Sink.

 

5.6.1739 (Kielland, pakke 2-3) var Johannes Mortensens hus og hagegrunn i Østervåg mellom Ole Torgiersens hus i øst og Berte Engelsdatters hus i vest. 15.6.1739 (Kielland, pakke 4b, XIII) var Johannes Mortensens hus og hageplass i Østervåg mellom Olle Torgiersens i øst og Berte Engelhedsdatter hus i vest.

 

1739? (SAS, Pantebok for Stavanger 1732-1747, side 119(-119b)) kontrakt mellom Lars Andersen og Maren Kristensdatter med Anders Torgersen. Lars Andersen tok for noen år siden ”min” brorsønn Anders Torgersen… Tilhørende og iboende hus i Østervåg mellom Ragnhild Larsdatter og Lars Gregoriussens iboende…

 

15.6.1739 (SAS, Pantebok for Stavanger 1732-1747, side 121b-122) pantsatte glavmester Johannes Mortensen og svogeren Klaus Hanssen Ludt til prostinne madam Adeucia enke etter magister Bredal for 30 riksdaler. 5% rente. Pant i Johannes Mortensens hus, grunn og hage i Østervåg mellom Åmund Torgersens iboende hus i øst og Birte Ingebrigtsdatter iboende hus i vest.

 

6.7.1739 (Kielland, pakke 2-3) skjøtet myndlingen Rasmus Sakariassen til Anna Kristoffersdatter på hans avdøde foreldres hus og grunn mellom Petter snekker i øst og Ole kippers hus i vest.

 

16.7.1739 (SAS, Pantebok for Stavanger 1732-1747, side 122b-123) skjøtet Tore Knutsen til Omund Torgersen hus og grunn med hageplass, kull- og smedhus. Jernkakkelovn i stuen. Mellom Johannes Mortensen og Jakop Hengs hus som tidligere tilhørte Johannes Povelsen smed og selger ved offentlig auksjon. Auksjonsskjøte 31.12.1731. Videre Lars Tollaksens skjøte av 1.5.1725 der han kjøpte grunnen av ”meg” (Tore Knutsen).

 

16.7.1739 (SAS, Pantebok for Stavanger 1732-1747, side 218) skjøtet borger Ole Torgersen med fullmakt fra Rasmus Sakariassen som arving etter sin avdøde mor Magdalene enke etter Sakarias Rasmussen, solgt til Anna Kristoffersdatter. Mellom Petter snekkers hus i øst og Ole Torgersen kippers arbeidshus i vest. Pris 20 riksdaler.

 

24.7.1739 (Kiellands samlinger, pakke 2 nummer 3, side 42) fikk borger Ole Jonsen Scheye auksjonsskjøte på avdøde Kristian Lunds hus og grunn på Strandgaten, mellom avdøde Anna Knutsdatter i sør og Adrian Larsens hus i nord, samt en hageplass tvers over for husene og til Øvregaten.

 

9.8.1739 (Kielland, pakke 4b, XIII) hadde Siri Ånensdatter enke etter Elling Svendsen sitt nyoppførte hus med underligende grunn og hage i Østervåg mellom Peder Eegs og Nils Johansens hus.

 

12.8.1739 (Kielland, pakke 2-3) ble det opplyst at Jens Brun kippers bobodde en grunn på Skagen under Valberget. Karsten kipper som giftet seg med hans datter bodde senere der noen år sammen med svigerfaren. Karsten kipper bodde så der til brannen i 1684. Det ble betalt årlig 20 skilling årlig i husleie til Hans Henriksen Schurmann, og etter hans død til hans enke Maren Tjore. Så lå den øde til naboen Tarald Larsen innplantet og dyrket kål der. mellom Tarald Larsens og assessor Valentinsen oppbygde brygge var det et smau eller båtstø. Den var allerede i Jens kippers tid, men hadde vært overbygd av et hus som brant i 1684. Etter Karsten kipper hadde hans barn hatt grunnen.

 

22.8.1739 (SAS, Pantebok for Stavanger 1732-1747, side 123-123b) skjøtet Ole Ommundsen Sokndal til Gjert Hanssen Lyre en jekt.

 

29.8.1739 (SAS, Pantebok for Stavanger 1732-1747, side 123b-124 og Kielland, pakke 2-3) skjøtet borger Ole Ommundsen Sokndal til Even Nilsen Ogelby hus og grunn mellom Ole Mægelands tidligere hus i sør og avdøde Daniel Tysvær tidligere tilhørende tvers over gaten som nå bebos av Mr Onsorg, samt hageplass samt hageplass. Årlig grunnleie er 10 skilling og 12 skilling. Kornåker. Skjøte 17.4.1737. 68 riksdaler. Jernkakkelovn i stuen og et skap. (i rode 2)

 

15.9.1739 (SAS, Pantebok for Stavanger 1732-1747, side 153b-154 og Kielland, pakke 2 nummer 3, side 42) skjøtet Jørgen Høyer på hans fars vegne, Knut Westlye, Lars Pedersen og Lauritz Windius til Lauritz Knutsen Westlye en grunn som tidligere tilhørte Laurtiz Ditlefsen. Beliggende ved Torget tvers over gaten ved Kongsgården. Herman Høyer og Børge Valentinsen på vegne av avdøde Jørgen Thomassen og hans avdøde hustru Kristine Glud er arvet, har 47 riksdaler i samme grunn. Prosessomkostninger med avdøde Kristian Koth 53 riksdaler, 2 ort 22 skilling. Transportert til Laurits Westlye 8.5.1734…

 

16.9.1739 (SAS, Pantebok for Stavanger 1732-1747, side 127-127b og Kielland, pakke 2-3) skjøtet Peder Andersen Eeg til Ole Bjørnsen på hus og grunn på Gaten til Østervåg mellom Siri Ånonsdatter enke etter Elling Svendsen i vest og Johannes Olsens hus i øst. Den har tilhørt Kirsten Bjørnsdatter enke etter Knut Iversen og kjøpt av selger for 14 riksdaler. Jernkakkelovn. 16.9.1739 (SAS, Pantebok for Stavanger 1732-1747, side 127b-128) pantet Ole Bjørnsen det hus og grunn han av Peder Andersen Eeg har tilforhandlet denne dag.

 

21.9.1739 (Kielland, pakke 2-3 og pakke 4b, XIII) var Halvor Korneliussens enke Asselisses hage og grunn i Pottemakerstranden nest ved madam Onsorgs iboende hus hus samt en liten sjøgrunn mellom avdøde Omund Kocks sjøhus og avdøde Henrik Aboes enkes sjøhus.

 

21.9.1739 (Kielland, pakke 2-3) var Sven Iversen Tastas hus og grunn under Kleven ovenfor avdøde Jon Kippers åker i øst.

 

23.9.1739 (SAS, Pantebok for Stavanger 1732-1747, side 126b-127) pantet Ole Olsen Voll for 62 riksdaler 2 ort til Kirsten Bjørnsdatter enke etter Knut Iversen med pant i iboende hus og grunn.

 

24.9.1739 (Kiellands samlinger, pakke 2 nummer 3) auksjonsskjøte til Ole Jonsen Scheyer på avdøde Kristian Lunds hus og grunner på Strandgaten mellom avdøde Anna Kjeldsdatter i sør og Adrian Larsen i nord – med hage tverrs over husene og opp til Øvregaten. I 1739 (Alsvik, 1985, side 46) solgte enka etter Kristian Lund en eiendom i Strandgaten til Ole Jonsen SAS, Skeie.

 

24.9.1739 (Pantebok for Stavanger 1732-1747, side 203b-204 og Kiellands samlinger, pakke 2, nummer 3, side 40) skjøte fra Johanna Sofie enke etter Henrik von von Barmen til snekker Jens Fredriksen Sandal på hus og grunn mellom Ole Linds iboende hus og Isak Kras’ hagegrunn i sør. Kjøpesum 64 riksdaler. Årlig avgift 20 skilling. Jens Fredrik Sandals obligasjon (side 204-204b). (rode 5)

 

28.9.1739 (Kielland, pakke 2-3 og pakke 4b, XIII) var borger Ole Olsen Volls iboende med sjøhus og grunn og to grunner ovenfor hans vinduer i vest.

 

8.10.1740 (SAS, Pantebok for Stavanger 1732-1747, side 154b-155b) auksjonsskjøte til skipper Jens Kristoffersen Ask på avdøde Herman Høyers enke madam Rebekka Høyers iboende hus og grunn samt i gården beliggende urtehage. Alt mellom Lauritz Smiths hage i øst og enken etter Jørgen Bruns hus i vest. 350 riksdaler. Årlig grunnkjenning til kongen 56 skilling. (rode 6)

 

12.10.1739 (Kielland, pakke 2-3) var Maren enke etter Bruns nyoppbygde hus med tilhørende grunn tvert over gaten fra Viktor Vatnes iboende hus mellom avdøde Herman Høyers hus i øst og Peder Jensens hus i vest. Marta enke etter Påskes iboende hus var mellom Samuel Beschs og Kristian Svendsens hus. (rode 6)

 

16.10.1740 (SAS, Pantebok for Stavanger 1732-1747, side 155-156) auksjonsskjøte til Kristen Jenssen Gjørup på avdøde Herman Høyers enke Rebekka Høyers grunn som Lars Asbjørnsen våningshus står på.

 

9.11.1739 (SAS, Pantebok for Stavanger 1732-1747, side 132b-133 og Kielland, pakke 2-3) auksjonsskjøte til Ommund Olsen på avdøde Jens Olsens hus og grunn mellom Sr Peder Sunde i vest og Baltzar Arentzen iboende hus i øst. Auksjon 2.7.1739 på skriftlig forlangende av Truls Jenssen, over hans avdøde fars eiendom. Sjøgrunn med sjøhus. Kakkelovn. 150 riksdaler. Til bestandig odel og eie. Årlig grunnkjennelse 12 skilling.

 

9.11.1739 (SAS, Pantebok for Stavanger 1732-1747, side 132-132b) skjøtet assessor Peder Valentinsen til Ole Larsen Viste husene i Østervåg etter Anders smed i Østervåg ved Gunder Gulliksen, kjøpt på auksjon 2.5.1737. 98 riksdaler. Grunnleie som tilforn til madam Svanehjelm i Bergen eller hennes fullmektig Sr Lauritz Smith.

 

25.11.1739 (SAS, Pantebok for Stavanger 1732-1747, side 159b-160 og Kielland, pakke 2-3) ga Håver Gunnbjørnsen Hundvåg skjøte og avkall til Palle Zakariassen på to grunner i Østervåg. Sjøgrunnen mellom mitt nå iboende hus og Nils Egvågs hus. Den andre tvers over gaten for sjøgrunnen. Skjøte av 17.4.1736. For hans stedatter Gjertrud Nilsdatter arvepenger. Panteobligasjon av 8.12.1727. Skjøte av 17.4.1736.

 

21.12.1739 (SAS, Pantebok for Stavanger 1732-1747, side 137b-138, SAS, Panteregister AC2, side 108, Kielland, pakke 4b, XIII og Kielland, pakke 2-3) skjøtet borger Ole Osmundsen til Ole Gundersen Tøtland et stykke grunn mellom mønsterskriver Henrik Rosenkildes hus og hage i sør og Olle Ommundsens iboende hus samt tverrgate til og fra hans dør i nord. Strekker seg fra Otto Buschs hus ved gaten i øst og ut til sjøen så langt det kan bebygges. Ildhus. 100 riksdaler. Adkomst av 7.9.1715. Ole Tøtlands forpliktelse at han ikke skulle bygge foran Rosenkildes kontravinduer og så vidt mulig spare lyset til hans kjøkkenvindu. (Skagen)

 

24.12.1739 (SAS, Pantebok for Stavanger 1732-1747, side 180-180b) skriver Jens Jensen Nedre Tasta at han sammen med faren Jens Østensen hadde lånt 50 riksdaler til gården Nedre Tasta av Laurits Windius. Han hadde så tatt dem alle med i prosessen mot avdøde Johan Seehusens enke og arvinger, slik at 49 riksdaler er kommet til gjelden slik at den er blitt 99 riksdaler. Etter overhoffrettsdom har de fått beholde eiendommen på Skagen. Viser til gamle brev og dokumenter, men uten å fortelle hva de er. Overlater eiendommen til Laurits Windius… skjøte av Jens Østensens arvinger, og reiste så bort. Kaptein Just Ely kjøpte eiendommen på offentlig auksjon av sin svigerfar Johan Seehusens dødsbo.

 

30.12.1739 (SAS, Pantebok for Stavanger 1732-1747, side 160b-161 og Kielland, pakke 2-3) skjøtet Maren enke etter Kristian Koth til borger Knut Lind en grunn på Bakken i Østervåg. Den øvre part bebos nå av Gunnhild (Gunelle) Hansdatter, hvor Rasmus Sømmes sjøhus i vest, i lengde til sjømålet og i bredde etter målebrev av 9.7.1666. Vitne svogeren Albert Sink.

 

I 1739 eller 1740? (Kielland, pakke 2 nummer 3, side 42) var Eiler Hansens sjøhus ved Konsumpsjonsbryggen. Videre Govert Olsens hus ved smauet til Gabriel Hillemann.

 

1740

 

15.1.1740 (SAS, Pantebok for Stavanger 1732-1747, side 144b-145) obligasjon fra Ole Jonsen Skeie for 246 riksdaler Adelucia Bredal. 5% rente. Mellom Anna Kjeldsdatter og Bertel Saxes hus. Se 24.3.1739.

 

19.3.1740 (SAS, Pantebok for Stavanger 1732-1747, side 139b-140) skjøtet Ole Jensen Skeie til Jens Halvorsen jakten Håbet.

 

13.4.1740 (SAS, Pantebok for Stavanger 1732-1747, side 152b-153) obligasjon fra Eilert Hanssen til madam Adelucia Bredal for 200 riksdaler med pant i to husvåninger ved Valberget og et sjøhus ved konsumpsjonsbryggen.

 

29.4.1740 (SAS, Pantebok for Stavanger 1732-1747, side 143-13b) pantet Baltzer Richter til madam Ingeborg enke etter Ole Lind for 26 riksdaler 2 ort. Pant i hus i Østervåg mellom Ole kippers hageplass og Hans kippers.

 

31.5.1740 (SAS, Pantebok for Stavanger 1732-1747, side 147b-148) obligasjon fra Hans Bukkhoff til assessor Peder Valentinsen på 36 riksdaler 1 ort 6 skilling.

 

10.6.1740 (SAS, Pantebok for Stavanger 1732-1747, side 145b-146) ga Mats Knutsen som er fullbror til Peder Jonsens avdøde hustru Anne Knutsdatter, og jeg Erik Jonsen som har nå avdøde Anne Knutsdatters halvsøster Eli Andersdatter uten livsarvinger. Avkall til deres svoger Peder Jonsen.

 

25.6.1740 (Kiellands samlinger, pakke 2 nummer 3, side 42) var Jens Plougs hus og grunn mellom toller Ebbels hus og grunn i nord og Morten Angels i sørøst.

 

28.6.1740 (Kielland, pakke 2-3, side 20) eide stiftamtskriver Svanenhjelm 4/5 i Arnegården (en kornløkke) med deres tilhørende grunner i Østervåg. Svanenhjelm hadde i 1714 kjøpt eiendommen av sin mor. Grunnleien av Arnegrunnene androg årlig til 17 riksdaler. På auksjon 23.9.1740 ble 4/5 av Arnegården med tilliggende solgt for 495 riksdaler. Bredevannets hagegrunn hvorav det ble svart årlig leie 1 riksdaler 2 ort til eieren og 36 skilling til kappellanen ble kjøpt på auksjon i 1715 – da det var en hage med lysthus. Etter at hagen ble kjøpt av Svanenhjelm forfalt plankegjerdet og lyshuset råtnet ned. Grunnen lå øde noen år, men ble så leid bort til Kardunansbereder Kristoffer Mites for årlig leie 1 riksdaler 2 ort. Kapellanen var benifisert 36 skilling grunnleie som han likeledes oppebar. Grunnen var i 1740 bebygd med ett våningshus og Tydhus(?) til Cardnanbe… Hagen ble solgt på auksjon 20.9.1740 for 30 riksdaler.

 

30.6.1740 (SAS, Pantebok for Stavanger 1732-1747, side 149b) obligasjon fra fru Else Sofia von Phorten enke etter stiftsamtmann Hammond til kjøpmann Laurtitz Smith for 100 riksdaler. 5% rente. Pant i hus, grunn og hage.

 

4.7.1740 (Kiellands samlinger, pakke 2 nummer 3, side 42 og pakke 4b, XIII) var borger Søren Galtungs hus og grunn på Kuholmen mellom Algaten i sør og avdøde Antoni Olsens hus i nord.

 

25.7.1740 (Kielland, pakke 4b, XIII) var stadskirurg Voigts hus, sjøhus og hage mellom Baltzer Arentsens i nord og Kornelius Halvorsens i sør. (rode 2)

 

26.7.1740 (SAS, Pantebok for Stavanger 1732-1747, side 148-148b, Kielland, pakke 2-3, side 42, Kielland, pakke 4b, XIII og SAS, Panteregister AC2, side 48) skjøtet justisråd og amtmann ved Fredrikstad og Smålenene amt Henning Frimann til borger Hans Jørgensen Hjort på sitt iboende våning og sjøhus samt underliggende grunn mellom Morten Henrik Angels iboende hus i nord og Ole Ommundsens hus i sør. Videre hagen tvers over gaten og til Øvregaten mellom byskriver Otto Busch hus i sør og nevnte Morten Angels hage i nord. 700 riksdaler. (Skagen)

 

1.9.1740 (SAS, Pantebok for Stavanger 1732-1747, side 151b-152b og Kielland, pakke 2-3, side 42) skjøte fra Nils Buckhoff til assessor Peder Valentinsen på hans iboende hus og grunn i strekningen fra gaten mellom magister Winters iboende hus i sør og inntil smauet ved avdøde klokker Søren Nilsen Sandborgs hus i nord. Tidligere eid av svigerfaren Isak Isaksen baker og Matias Lyth. Hageplass i øst til alminnelige frie gater på begge sider. 255 riksdaler. Murt kopperkjel og gryte. Grunnleie til lektoratet 92 danske skilling og til soknepresten i Stavanger 2 riksort 4 skilling. (Uren)

 

23.9.1740 eller 9? (Kiellands samlinger, pakke 2 nummer 3) ble 4/5 av Arnegård med tilliggenheter solgt for 495 riksdaler og bredevannhagegrunnen for 30 riksdaler. Kjøpt av Svanenhjelm i 1714.

 

26.9.1740 (Kielland, pakke 4b, XIII) pantsatte Govert Olsen sitt hus ved smauet til Gabriel Hillemann for 230 riksdaler.

 

2.10.1738? (Kielland, pakke 2-3) skjøte fra Adrian Larsen til Bertel Blomme Saxe på hus, grunn og hagegrunn på Strandgaten mellom avdøde Kristian Lunds hus i øst og avdøde Ole Sundes hus og plass i vest.

 

6.10.1740 (Kiellands samlinger, pakke 2 nummer 3) auksjonsskjøte til Kristen Svendsen Gjørup på en fri grunn som Lars Asbjørnsen tømmermanns hus står på, og som tidligere tilhørte Herman Høyer.

 

6.10.1740 (Kielland, pakke 4b) ble det tatt opp vitneutsagn. Fredrik Saxe ca 70 år gammel forteller at det mellom Karen enke etter Ole Sundes hus og Kristian Magnus hus har vært et åpent smau fra gaten og til sjøen – både før og etter brannen i 1684. Den var til alminnelig fri passasje. Når smauet ble bebygd med et plankeverd viste han ikke, men det var åpent da avdøde Ole Sunde giftet seg med Gunille Hansdatter. Hun bodde den gang i huset. Hans Eriksen på 80 år – bodde på Stranden. Han fortalte at det var Ole Sunde som lukket smauet. Smauet var ca 3 sjællandske alen i bredde opp til gaten.

 

8.10.1740 (Kiellands samlinger, pakke 2 nummer 3, side 42 og pakke 4b, XIII) auksjonsskjøte til Jens Kristoffersen Ask på avdøde Herman Høyers iboende hus og grunner mellom smauet til Laurs Smiths hage i øst og smauet til avdøde Jørgen Bruns enkes hus i vest.

 

4.11.1740 (Kielland, pakke 2-3) skjøte fra Nikolay Berven til Peder Halvorsen på hus og grunn på Strandgaten mellom Lars Westlys hus og grunn i sør og tambur Gjøde Rasmussen hus og grunn i nord, samt Peder Kippers hus og grunn i øst. Grunnens utstrekning framgår av merkeforretning av 4.11.1698.

 

28.11.1740 (Kiellands samlinger, pakke 2 nummer 3, side 42 og Kielland, pakke 4b) pantsatte Ole Nilsen Ogelsbys hus og grunn på Strandgaten mellom Peder Larsen Reches hus i nord, Anna enke etter Isak Bokhues hus i sør, borger Enok Eriksens hus og grunn under Kleven, mellom Peder Rasmusssens hus i øst og Torkel Iversen i vest. Pantsatt til madam Bredal for 200 riksdaler.

 

28.11.1740 (Kielland, pakke 4b, XIII) var borger Enok Eriksens hus og grunn under Kleven mellom Peder Rasmussens hus i øst og Torkel Iversens i vest.

 

1741

 

9.1.1741 (Kielland, pakke 4b XIII og pakke 2-3) var kapteinen Just Hern von Elys hus sjøhus og grunn på Skagen, mellom Herman Sandersen i sør og Mathias Heckards sjøhus i nord. Den ble solgt 28.7.1741 til måler og veier Hans Ohnsorg.

 

12.1.1741 (SAS, Pantebok for Stavanger 1732-1747, side 176-176b) ga Petter Frank obligasjon til Halvor Roalsen med pant i hus og grunn under Kleven.

 

16.1.1741 (Kielland, pakke 4b, XIII) var Andreas Nors hus, grunn og hagegrunn mellom kammerråd Ebbels iboende hus i sør og Herman Sandersen i nord. (Skagen)

 

20.1.1741 (SAS, Pantebok for Stavanger 1732-1747, side 265-265b) pantsatte Elling Olsen Aboe og Berte Rasmusdatter.

 

24.1.1741 (SAS, Pantebok for Stavanger 1732-1747, side 191-191b) ga Halvor Korneliussen avkall på hans hustru Anna Pedersdatter Krahes arvemidler…

 

6.2.1741 (Kielland, pakke 4b og pakke 2-3) pantsatte Anna Susanne enke etter Kristian Lund sitt nyoppbygde hus på Grimsageren, med grunn og en åker imot avdøde Jon kippers for 170 riksdaler. Byfogden innførte innsigelse fordi Egenesmarken tilhørte byen.

 

6.2.1741 (Kielland, pakke 4b) solgte Karen Påske – enke etter Ole Sunde sine hus og grunner til sin bror Henrik Påske i Bergen.

 

11.3.1741 (SAS, Pantebok for Stavanger 1732-1747, side 267) ga borger Even Nilsen Ogelbys obligasjon til Adelucia Bredal for 150 riksdaler. Pant i gården Sørem i Vikedal 1,5 løb og hans hus i Stavanger mellom Sven Olsen i vest og Hans Bugge i øst.

 

5.4.1741 (SAS, Pantebok for Stavanger 1732-1747, side 167b-168, Kielland, pakke 2-3 og Kielland, pakke 4b, XIII) skjøtet borger Thomas Halvorsen og hans hustru Elisabet Pedersdatter til sønnen Peder Thomassens enke hus og grunn under Valberget. Mellom Mikkel Torkilsens iboende hus i nord og Torkel Ellingsens iboende hus i sør. Grunnleie eller kjenning på 10 skilling.

 

21.4.1741 (Kielland, pakke 4b) ble det opplyst at avdøde Ole Sundes giftet seg med sin nå avdøde første hustru Gunille Hansdatter Gammel i 1698. Hun døde i 1718. Jørgen Ovesen hadde bodd der Kristian Magnus hus nå står. I dette hus hadde Mikkel Eeg bodd om lag 1710. Ole Jensen Sundes søster Anne enke etter Salomon Viste var 56 år gammel. Jørgen Ovesen synes å ha pantsatt til Jørgen Tomassen tre sjøboder nede ved sjøen. Denne ble innløst av Ole Sunde. Peder Jenssen Sunde var 66 år gammel. Det ble framholdt at Jørgen Ovesen var en handlende borger, som holdt til tvers over gaten i sør på Kristian Magnus nå påboende hus. Han eide tre sjøboder, hvorav den øverste ble kjøpt av avdøde Gunnille Hansdatter til våningshus – hvor Karen Påske nå bor. Det ble vist til et skjøte av 31.8.1693. Marte enke etter Herman Påske nå 54 år gammel, forklarte at hennes første mann – avdøde Anders Nilssen i noen år før de giftet seg i 1706, hadde losjert Gunnilde og hennes mann. Han underviste da Kornelius Halvorsen og Truls Jenssen – som var ugifte i navigasjon. Han hadde den mellomste sjøboden til leie av Ole Sunde.

 

I 1741 (Kielland, pakke 2-3 og Kielland, pakke 4b, XIII) hadde Jørgen Ovesen eide og bebodde et hus på øvre side av Strandgaten. Nedenfor gaten lå tre sjøboder. Den øverste, som støtte til gaten solgte han sammen med den bebygde grunn opp og ned til Gunnelle Hansdatter Gammel 31.8.1699. Hun gjorde sjøboden om til våningshus, og i dette bodde nå Karen enke etter Ole Sunde. 9.10.1696 solgte Jørgen Ovesen til sin svigerinne Gunnelle den mellomste sjøboden. Den nederste boden, som var bygget på bolverk oer sjøen, pantsatte han 25.10.1697 til Jørgen Thomassen, som nå ble innløst av Gunnelles mann Ole Jensen Sunde. Jørgen Ovesens hus (eller kanskje et nytt hus på samme tomten) ble senere bebodd av Mikael Eeg (ca 1710). Huset ble i 1740 eide av Kristian Magnus.

 

21.4.1741 (SAS, Pantebok for Stavanger 1732-1747, side 169b-170 og Kielland, pakke 2 nummer 3, side 41) skjøtet Engel Andersen Tombre til Lars Torbjørnsen Bakken på hans tidligere eide sjøgrunn i Østervåg under Bakken mellom Lars Pedersens hus og Lars Bertes hus. Tidligere eid av avdøde Knut Je?resen, som hadde kjøpt av Ole Voll 3.1.1739.

 

28.6.1741 (Kielland, pakke 2-3, side 114) eide stiftsamtmann Svanenhjelm 4/5 i Arnegård i Stavanger (en kornløkke) med dens tilhørende grunner i Østervåg. Svanenhjelm hadde i 1714 kjøpt eiendommene av sin mor. Grunnleien av Arnegård var årlig 16-17 riksdaler. Videre i Bredevannets hagegrunn i Stavanger hvorav svares årlig leie 1 riksdaler 2 ort til eieren og 36 skilling til kapellanen. Kjøpt på auksjon i 1715, da det var en hage med lysthus. Etter at Bredevannshagen var kjøpt av Svanehjelm i 1715 forfalt plankeverket og lysthuset råtnet ned. Grunnen lå øde noen år, før den ble bortleid til karduanbereder Kristoffer Mibes for årlig leie 1 riksdaler 2 ort. Kapellanen var benifiert 36 skilling grunnleie av grunnen, som han oppebar. Grunnen var i 1740 bebygd med våningshus og tykhus(?) til karduanberedningen.

 

21.-25.7.1741 (SAS, Pantebok for Stavanger 1732-1747, side 176b-177b) skrev bakerne Samuel Blokk, Isak Kras og Morten Angel til byfogd Ringholm om Hans Bukkhoffs brød, og fikk svar...!

 

28.7.1741 (SAS, Pantebok for Stavanger 1732-1747, side 181b-183) skjøtet kaptein Just Henrik von Ely til Hans Kristoffer Onsorg et hus med grunn på Skagen mellom Herman Sandersens hus i sør og Matias Gabrielsen Heckards sjøhus i nord. Hagegrunn over gaten mellom Herman Sandersens hagegrunn i sør og Mikkel Adsersens i nord, og opp til Valberget. Selger har auksjonsskjøte av 26.3.1734. Kjøpesum 150 riksdaler.

 

7.8.1741 (Kielland, pakke 4b) ble det opplyst at Jørgen Ovesen pantsatte den nederste sjøboden til Jørgen Tommassen 25.10.1697. Jørgen Thomassens iboende hus sto på den øvre siden av Strandgaten.

 

15.8.1741 (Kielland, pakke 4b) falt det dom om smauet – se over. Det var ikke noe smau til sjøen tilhørende byen – helt fra almenningen – mellom avdøde Tyrholm og Sigvard Godskens hus og til Halvor Tømmermanns på Skagen. I Jørgen Ovesens utstedte skjøte- og panteobligasjon anføres det at i smauet ikke måtte utbygges lengre enn det som som framgikk av påstående sjøboder. Det var ikke slått fast om det da var byen eller Jørgen Ovesen som eide smauet. Det var et Jørgen Ovesens skjøte til Gunnhild Hansdatter av 9.10.1696. Det var 17 alen i bredden – slik at det ikke ble 3 alen igjen. Karen enke etter Påske, ble frikjent for byens påtale.

 

4.9.1741 (SAS, Pantebok for Stavanger 1732-1747, side 173-173b og Kielland, pakke 2 nummer 3, side 41) skjøtet Karen Knops enke etter Jon Jensen Byberg til Jon Tollaksen Skeie en grunn under Valberget mellom Fredrik Saxes sjøgrunn og min avdøde svigerfar Jens Jonsen Bybergs eller nå enke Anne Sandersdatters sjøgrunn. Kjøpesum 10 riksdaler. Det er etter hennes avdøde manns adkomstbrev av 6.6.1712 og 6.5.1727, samt hennes skiftebrev av 1.8.1740. Grunnkjennelse til kongen på 3 skilling.

 

18.9.1741 (SAS, Pantebok for Stavanger 1732-1747, side 17-174b og Kielland, pakke 2 nummer 3, side 41) skjøtet Marte enke etter Jon Johannessen til borger Sven Eriksen smed en grunn i Østervåg mellom avdøde Nils Rasmussens grunn i sør og Jon Johannesens enkes iboende husgrunn i nord.

 

3.10.1741 (SAS, Pantebok for Stavanger 1732-1747, side 178) skjøtet Marte Torgersdatter enke etter Jon Johansen tømmermann til Johannes Olsen et nyoppført hus på en grunn kjøpt av Ole Olsen Voll 17.12.1737. Salgssum 88 riksdaler. Jernkakkelovn i stuen. Det er i Østervåg mellom Ole Volls hage i øst og Ole Bjørnsens hus og grunn i vest.

 

9.10.1741 (SAS, Panteregister AC2, side 86) pantsatte Lauritz Windius og Echen Pedersdatter. Pantet var gyldig 14.4.1751.

 

20.10.1741 (SAS, Pantebok for Stavanger 1732-1747, side 201b-202b og Kielland, pakke 2-3, side 40 og 86) skjøtet Fredrik Saxe til Jon Tollaksen Skeie en sjøgrunn med påstående sjøhus, boder og brygge samt tilliggende hageplass, tvers nedenfor Saxes nå iboende hus og smau like ved sjøen og mellom Johan Storks ubebygde grunn og Jon Skeies eiendom og av Jon Jonsens enke tilkjøpte sjøgrunn. Kjøpesum 100 riksdaler. Årlig grunnkjennelse 16 skilling danske. 14.4.1751 til Peder Olsen Ladsten på hans nybygde hus grunn og hageplass og stein brygge til sjøen. Auksjonsskjøte på grunnen 20.3.1770 til Jokum Torsen Lind. Skjøte på dennes dødsbo 2.12.1772 til Ole Arnesen Ålgård med tilligende sjøgrunn. Auksjonskjøte 25.3.1784 på huset med påstående grunn, hageplass og sjøgrunn til blokkdreier Jørgen Klaussen. Madam Bergitte Nyrop enke etter Kielland, snekker Mikkel Lund, smed Ole Larsen Grøn, småhandler Kristen Netland og skipper Henrik Hags hustru som var naboer til Jørgen Klaussen i 1788 beklaget seg over at han hadde bygd et sjøhus på en brygge som hørte til almenningen. Holmens almenning beskrives som et øde sted som ligger mellom Jokkum Lund, Ole smed og Mikkel snekkers hus på den ene side og mons Gabriel Kiellands hage og fehus på den andre.

 

20.11.1741 (SAS, Pantebok for Stavanger 1732-1747, side 181-181b og SAS; Panteregisteret AC2, folio 95b) pantsatte Mattias Gabrielsen Hechard for 100 riksdaler. Pant i sjøhus og sjøgrunn på Skagen mellom Just Elys iboende hus og Tarald Larsen skredders iboende hus.

 

27.11.1741 (SAS, Pantebok for Stavanger 1732-1747, side 188) ga Mikkel Løvås avkall på sin hustru Maren Hansdatter vegne på lodd etter avdøde Karen Rasmsusdatter.

 

8.12.1741 (SAS, Pantebok for Stavanger 1732-1747, side 188b) bekreftet Ommund Thomassen å ha fått sin morsarv fra faren Thomas Halvorsen.

 

I 1741 (Kielland, pakke 2 nummer 3, side 41) ved Torget madam Anna Ågårds ? kaptein Rasmus Lund bodde i et hus tvers over for Laurs Smith.

 

I 1741 (Kielland, pakke 2-3) fra almenningen mellom avdøde Tyrholm og Siver Godskersens hus og til Halvor tømmermanns på Stranden var det intet smau til sjøen som tilhørte byen.

 

1742

 

10.1.1742 (SAS, Pantebok for Stavanger 1732-1747, side 202b-203) ga Henrik Willemsen en obligasjon.

 

22.1.1742 (SAS, Pantebok for Stavanger 1732-1747, side 188b) ga Erik Knutsen Klingenberg på gården Skeie i Hetland skipreide på sin hustru Anna Mikkelsdatter Hoffmanns vegne etter faren Mikkel Sørensen Hoffmann avkall etter skiftebrev av 15.3.1724.

 

29.1.1742 (SAS, Pantebok for Stavanger 1732-1747, side 187b-188) pansatte Ole Berven sitt iboende hus og grunn med sjøgrunn på Stranden mellom Kristian Magnus og Adrian Nilsen, så vel som si hagegrunn tvers over gaten.

 

17.3.1742 (SAS, Pantebok for Stavanger 1732-1747, side 183b-194b) kontrakt mellom Kristoffer Bjørnsen og hans hustru Berte Ånensdatter med Aksel Olsen og Live Olsdatter. Live var Bertes søsterdatter og hadde bodd med dem i 14 år uten lønn. Nå alders svakhet… Overtar deres iboende hus i Østervåg mellom allmenningen til Nils Egvågs iboende hus og Sivert Hvidings iboende hus.

 

28.3.1742 (SAS, Pantebok for Stavanger 1732-1747, side 199b-200b og Kielland, pakke 2 nummer 3, side 41) skjøtet Mette Jensen Godsen enke etter magister Jørgen Pral til klokker Henrik Hertvigsen Godsen hus, grunn og hageplass ved H Godsen egne iboende hus i nord og magister Klaus Winters hage i sør. Hjemmel dokument av 25.4.1636, sorenskriver avdøde Hernik Sørensen Godsen adkomst av 16.3.1723 med avdøde Peder Monsen Wendels skjøte til meg 22.10.1728. Kjøpesum 110 riksdaler. Årlig kjennelse til lektoratet på 3 riksdaler. Obligasjon på samme dag (side 200b-201).

 

31.3.1742 (SAS, Pantebok for Stavanger 1732-1747, side 194b-195b og Kielland, pakke 2-3) skjøte fra Lene Ulriksdatter Ågård til prost og magister Klaus Winter på hennes tilkjøpte hus mellom avdøde Laurs Grønnvolds (enke), nå iboende hus på den ene og Laurits Windius iboende hus og grunn på den andre siden. Jernkakkelovn. Grunnleie til kongen 24 skilling.

 

6.4.1742 (SAS, Pantebok for Stavanger 1732-1747, side 273 og Kielland, pakke 2-3, side 38) skjøtet Jon Olsen Vasshus til Peder Knutsen Skrøder hus, grunn og en liten hageplass på Bakken mellom Johannes Bråstein på den øvre side og Gunnilles hus.

 

9.5.1742 (SAS, Pantebok for Stavanger 1732-1747, side 285-285b og Kielland, pakke 2-3) skjøtet Knut Knutsens verge Torkel Iversen til Tore Larsen hus tjener hos magister Klaus Winters, hus og grunn på Arnegårds grunn. Etter Knut Knutsens avdøde foreldre. Auksjonskjøte av 20.9.1741.

 

4.6.1742 (SAS, Pantebok for Stavanger 1732-1747, side 202-202b og Kielland, pakke 2-3, side 40) skjøtet Gjønette Olsdatter til Gunnbjørn Jonsen sitt tidligere iboende hus mellom Jonas Nilsens hus i øst og en sjøgrunn ved huset i vest. Jernkakkelovn. De er ved Jonas Hjelms hus i øst. Kjøpesum 118 riksdaler.

 

9.6.1742 (SAS, Pantebok for Stavanger 1732-1747, side 259 og Kielland, pakke 2-3) skjøtet assessor Valentinsen til borger Petter Henriksen Dreyer et hus med jernkakkeloven i stuen på Arnegårds grunn ved Jørgen Høyers iboende hus i sør. Årlig grunnleie.

 

18.6.1742 (Kielland, pakke 2-3, side 40) skulle Ole Tøtland etter sitt av Ole Ommundsens skjøte av 21.12.1739 svare årlig 48 skilling i grunnleie til Manufakturhuset. Likeledes Ole Ommundsen av sin påboende grunn. (Skagen)

 

21.7.1742 (SAS, Pantebok for Stavanger 1732-1747, side 205) ga Rasmus Arnesen obligasjon til Peder Valentinsen for 30 riksdaler. 5% rente. Pant i hans iboende hus ved Bagerbryggen på presten Hr magister Winters grunn med en stue med et kammer..

 

25.7.1742 (SAS, Pantebok for Stavanger 1732-1747, side 205b-206) ga Peder Olsen Kallelien obligasjon til Peder Valentinsen på 58 riksdaler. Pant i iboende hus og grunn på Kuholmen ved avdøde Anna Vistes og Alheid Jakopsdatters grunner.

 

1.8.1742 (SAS, Pantebok for Stavanger 1732-1747, side 206-206b og Kielland, pakke 2-3, side 40) skjøtet Hans Torsen i Selviksjøen i Høle skipreide til borger Børge Olsen Hjelm et hus i Østervåg ved Bakken mellom Anders Torgersens iboende hus opp til gaten og alfarveien nedenfor mot sjøen, grunn og hagegrunn er unntatt. Det tilhører Engel Andersen Tombes. Kjøpesum 68 riksdaler.

 

20.8.1742 (Kielland, pakke 2-3, side 40) auksjonsskjøte til Jakop Sadolin på en kornåkergrunn med lade og fehus, solgt etter avdøde Malene enke etter Jon kipper.

 

24.8.1742 (SAS, Pantebok for Stavanger 1732-1747, side 207b-208b) Ole Gundersen Tøtlands obligasjon på 300 riksdaler til Joakim Ebbel. Pant i tre gårder.

 

10.9.1742 (Kielland, pakke 2-3, side 40) ble det publisert fra Manufakturhuset i Bergen om mangende 34 grunner i Stavanger, av hvilke der tidligere ble betalt grunnleie. Det ble av lagretten svart at det ikke kunne gis opplysninger om hvor disse var. (Skagen)

 

10.9.1742 (SAS, Pantebok for Stavanger 1732-1747, side 208-208b) auksjonsskjøte til Jakop Sadolin på avdøde Malene Jon kippers enkes eiendeler. Auksjon 11.10.1741. Blant annet en kornåker med lade og fehus. Kjøpesum 23 riksdaler. (Strandsiden)

 

28.9.1742 (SAS, Pantebok for Stavanger 1732-1747, side 209b og Kielland, pakke 2-3, side 40) ga Adrian Larsen obligasjon til Hospitalet med pant i våninghus, fehus og kornåker på Stranden.

 

1.10.1742 (SAS, Pantebok for Stavanger 1732-1747, side 212(-212b) og Kiellands samlinger, pakke 2 nummer 3, side 40) auksjonsskjøte til Asbjørn Asbjørnsen (Russenfeldt iht Kielland) på et etter Karen Kristiansdatter Bruns tilkjøpte hus med underliggende grunn og tilliggende hage, samt et lite smau mellom samme hus og Peder Mikkelsens iboende hus. (Kleven)

 

4.10.1742 (SAS, Pantebok for Stavanger 1732-1747, side 208b-209 og Kielland, pakke 2-3, side 40) ga Lauritz Smith obligasjon på 146 riksdaler pant i avdøde Jørgen Bruns hus.

 

8.11.1742 (SAS, Pantebok for Stavanger 1732-1747, side 210b-211 og Kielland, pakke 2-3, side 40) skjøtet Sigvard Hviding til Gunder Sivertsen et hus i Østervåg mellom Berta enke etter Kristoffer Bjørnsen og Anders Torgersen skomakers hus. Kjøpesum 98 riksdaler. Grunnleie 2 ort danske.

 

14.11.1742 (SAS, Pantebok for Stavanger 1732-1747, side 210b-211 og Kielland, pakke 2-3, side 40) skjøtet Ole Halvorsen Harestad til matros Lorens Olsen Nærring i kongens sjøtjeneste, hus og grunn med sjøhus på Strandgaten mellom avdøde Matias Lythes tidligere hus og Endre Trulsens hus og grunn. Kjøpt i skjøte av 25.11.1738 fra Guri Sigbjørnsdatter enke etter Lars Kristensen. Kakkelovn i stuen. Årlig grunnleie.

 

12.12.1742 (SAS, Pantebok for Stavanger 1732-1747, side 271-271b og Kielland, pakke 2-3, side 38) auksjonsskjøte til Sr Laurits Smith på avdøde Jørgen Bruns hus og grunner. Årlig grunnleie til soknepresten 30 skilling.

 

I 1742 (Kielland, pakke 2-3, side 40) var det en allmenning mellom G(abriel) Hillemanns og Govert Olsens enkes hus.

 

I 1742 (Kiellands samlinger, pakke 2 nummer 3, side 41) hadde Ingeborg enke etter Ole Lund (Lind?), hus og grunn mellom Elling Andersen smeds iboende hus i nord og Jens snekkers til Tverrgaten på den andre siden.

 

I 1742 (Kielland, pakke 2-3, side 40) hadde Rasmus Arnesen hus ved Bakerbryggen på magister Winters grunn.

 

I 1742 (Kielland, pakke 2-3, side 40) var Knut Linds hus og grunn mellom apoteker Røtkers hus og grunn og Jørgen Høyer.

 

1743

 

3.1.1743 (Kielland, pakke 2-3) pantsatte Jørgen Bruns enke Maren Urdals sitt iboende hus like ovenfor visitør Vatnes iboende hus, til Laurs Smith.

 

23.2.1743 (SAS, Pantebok for Stavanger 1732-1747, side 215b og Kielland, pakke 2-3) skjøtet Margrete enke etter Søren Sandborg til Isak Gabrielsen et hus på Arnegårds grunn mellom Jakop Andersens hus i sør og avdøde Knut Iversen snekkers hus i nord. Årlig grunnleie.

 

14.6.1743 (SAS, Pantebok for Stavanger 1732-1747, side 224-224b) skjøtet Knut Jonsen Lind til Ole Tøtland på halvparten i en huggert (skip).

 

7.8.1743 (SAS, Pantebok for Stavanger 1747-1760, side 131b-132 og Kielland, pakke 2-3, side 61) skjøtet Engel Andersen Tanke til madam Karen Thomasdatter en grunn og kornåker på den øvre siden av gaten til Kuholmen. Inn til avdøde Anders Andersens grunn på den ene side og til Rasmus Kiends Volls hus på den andre siden. Adkomstbrev av 23.7.1729 etter borger Herman Høyer. Årlig kjennelse.

 

24.8.1743 (SAS, Pantebok for Stavanger 1732-1747, side 220-220b) skjøtet Søren Ringholm og Jens Salomonsen til Hans Gabriel Bukkholm, Kristoffer Færø i Flekkefjord og Laurits Færø på Hidra, en huggert på offentlig auksjon etter avdøde Mikkel Torkelsen Weiberg.

 

27.8.1743 (Kielland, pakke 2-3, side 39) solgte Ole Torgiersen kipper et hus i Østervåg til Kirsten Bjørnsdatter enke etter Engel Tombres. Solgt videre 12.8.1744 til Even Rasmussen Time.

 

14.9.1743 (SAS, Pantebok for Stavanger 1732-1747, side 222(-222b) og Kielland, pakke 2-3) skjøtet Ingeborg Kristina Nilsdatter Karl Bodelsens til Anders Paulsen et hus mellom Ole Torgiersen kippers hus og grunn og avdøde Siri på Hjørnets hus og grunn. (Kielland legger til ”i Østervåg?”).

 

23.9.1743 (Kielland, pakke 2-3) hadde Elling Olsen smed et oppbygd våningshus.

 

15.10.1743 (SAS, Pantebok for Stavanger 1732-1747, side 115b-116 og Kielland, pakke 2-3) skjøtet byfogden til Ole Stensen Riveland/Rifsland et hus ytterst på Stranden etter avdøde Inger Olsdatter. Årlig kjennelse.

 

7.12.1743 (SAS, Pantebok for Stavanger 1732-1747, side 272) ga Ole Svendsen og hans hustru Kristine Friborg Lund en obligasjon til Laurits Smith på 46 riksdaler med pant i hans iboende hus og grunn.

 

I 1743 (Kielland, pakke 2-3) var Henrik Slikvegs hus ham arvelig tilfalt etter hans avdøde svigerfar Peder Rasmussen, mellom Peder Mikkelsen og Enok Eriksen. (Kleven)

 

I 1743 (Kielland, pakke 2-3) var enroullert matros Knut Bjørnsens hus i Østervåg tilkjøpt fra Peder Eeg.

 

I 1743 (Kielland, pakke 2-3) bodde Anders Nors i et hus som (hans hustrus første manns far) Arnt Mogensen hadde eid. (Skagen)

 

I 1743 (Kielland, pakke 2-3) var Adrian Larsens iboende hus og tilliggende åker på Bjerget ved Blidensol.

 

I 1743 (Kielland, pakke 2-3) var Gabriel Hillemanns hus, grunn og hagegrunn mellom Lars Hilemann og Govert Olsens enkes iboende hus.

 

1744

 

16.1.1744 (Kielland, pakke 2-3) pantsatte Lars Løtkes våningshuset med tilhørende hagegrunn samt et sjøhus på Strandgaten, tvers over for Svend Seglems iboende hus. Pantsatt til Hospitalet for 40 riksdaler.

 

25.1.1744 (SAS, Pantebok for Stavanger 1732-1747, side 230b-231 og Kielland, pakke 2-3) skjøtet Malene Pedersdatter enke etter Lars Pedersen og hennes sønn Peder Larsen Riska til Tore Larsen et hus og grunn i Østervåg mellom Hans Olsens tidligere hus i øst og Hans Godesets hus i sør. Grunn- og målebrev som tidligere byfogd Hans Pedersen utga 3.2.1666 til Tjøstel Jørgensen.

 

3.2.1744 (SAS, Pantebok for Stavanger 1732-1747, side 234(-234b) og Kielland, pakke 2-3) skjøte fra Ole Berven til Henning Smith på et sjøhus med tilhørende sjøgrunn, mellom Ole Bervens sjøhus på Strandgaten i sør, og Laurs Smiths sjøgrunn med brygge i nord. Årlig grunnkjennelse.

 

14.3.1744 (SAS, Pantebok for Stavanger 1732-1747, side 250-250b og Kielland, pakke 2-3, side 39) skjøtet borger Jonas Børgesen Hjelm til Rasmus Børgesen en grunn tvers over Hjelms iboende hus på Stranden.

 

20.3.1744 (SAS, Pantebok for Stavanger 1732-1747, side 237-237b og Kielland, pakke 2 nummer 3) skjøte fra Berte enke etter Petter Jokkumsen Worms med lovverge Samuel Blokk til Søren Pedersen Muldrup på hus og grunn mellom Hans Hansen Røpkes enkes hus og grunn, og Aleksander Broses hus og grunn. Årlig grunnleie til kongen på 16 skilling danske. (rode 2)

 

2.4.1744 (SAS, Pantebok for Stavanger 1732-1747, side 238-238b) skjøtet Phillip Hast til Gjertrud enke etter Matias Hakkard på et fartøy (sjalupp).

 

14.4.1744 (SAS, Pantebok for Stavanger 1732-1747, side 283b-284 og Kielland, pakke 2-3) skjøtet borger Sven Olsen avdøde Endre Mogensens tidligere tilhørende hus og grunn med jernkakkeloven i stuen til Tarald Rasmussen. Årlig grunnleie.

 

14.4.1744 (SAS, Pantebok for Stavanger 1732-1747, side 235b-236) pantsatte Reinert Pettersen og hans trolovede Karen Knoph til Lars Sivertsen. Pant i hus, sjøhus og tilleggende grunner på Kuholmen med den såkalte Konsumpsjonsbryggen

 

18.4.1744 (SAS, Pantebok for Stavanger 1732-1747, side 236-236b og Kielland, pakke 2-3) skjøte fra Ole Jonsen Skeie til Ole Olsen Krag på hus, krambod, naust med brygge og hage tvers over gaten med innplanket hage, - mellom Johan Frimann og Bertel Saxes hus og grunner. Auksjonsskjøte av 24.3.1739. Årlig grunnleie.

 

25.4.1744 (SAS, Pantebok for Stavanger 1732-1747, side 238b-239 og Kielland, pakke 2-3) skjøte fra oberst Ernst David Ely til fogden Oluf Sakariassen på våningshus og hage på Strandgaten, mellom sorenskriver Ulrik Fredrik Leths enkes hus i nord og Nils Hanssens hus i sør, samt Sr Truls Jenssens grunner og åker i øst, og madam Peder Tyrholms enkes hage i vest. Pris 200 riksdaler. Avdøde mester Kasper Wesling adkomstbrev hadde han fra madam Petronelle Susanne enke etter Jakop Røssel.

 

5.5.1744 (SAS, Pantebok for Stavanger 1732-1747, side 241b-242 og Kielland, pakke 2-3, side 39) skjøtet Sr Laurits Smith til Tore Taraldsen et hus på Strandgaten ved Karen Påskes hus i nord, Tore Feeds hus i sør. Øvregaten i øst og Ingeborg Katrines hus ved sjøen. Det er etter avdøde Jon Lønning utlagt for hans gjeld.

 

22.6.1744 (Kielland, pakke 2-3) var plassen Bergeland tett utenfor byen. Den besto av noen åkerflekker uten eng. Skattet årlig til kongen… korn. Bebos av Guri.

 

12.8.1744 (SAS, Pantebok for Stavanger 1732-1747, side 243b-244) skjøtet Kirsten Bjørnsdatter enke etter Engel Tombre til Even Rasmussen Time huset opp i gaten til Østervåg. Kjøpt på auksjon etter Ole Torgersen kipper 27.8.1743.

 

24.8.1744 (SAS, Pantebok for Stavanger 1732-1747, side 244b-245 og Kiellands samlinger, pakke 2 nummer 3, side 39) skjøte fra borger og skomaker Hans Kristoffer Kønig til premierløytnant Sigfred von der Luhe på hus og grunner med to hagegrunner, samt en etter avdøde Emergård Hansdatter tilkjøpte grunn mellom Hans Hoffs iboende hus i sør og Jørgen Borches enkes hus i nord. Kjøpt 24.8.1726. Obligasjon også utstedt av von Luhe. Solgt av von der Luhe til Knut Iversen skredder 29.3.1745. (rode 5)

 

24.8.1744 (SAS, Pantebok for Stavanger 1732-1747, side 246) solgte Mikale Smith og Anders Meyer 5/8-retter i en huggert til Ole Frost.

 

16.9.1744 (SAS, Pantebok for Stavanger 1732-1747, side 246-246b og Kielland, pakke 2-3, side 39) skjøtet Anna Katrina Astrup enke etter Peter Sunde til Torger Halvorsen hus, grunn og hageplass som tidligere tilhørte Kristen Sørensen smed. Under Kleven mellom Maren Bruns iboende hus i nord og Ole Rygs hus i sør. Årlig grunnleie til byfogden på 21 skilling danske.

 

16.9.1744 (Kielland, pakke 2-3) skjøtet Peder Valentinsen til borger Eilert Hansen et sjøhus med underliggende grunn på Kuholmen ved to sjøhus som tilhørte Eilert Hansen.

 

17.9.1744 (SAS, Pantebok for Stavanger 1732-1747, side 247-247b) fikk Ole Matisen auksjonsskjøte på stiftsamtmann Hammons etterlatte hus, grunn og hage. Årlig grunnleie til Utstein kloster. (Strandsiden/Kleven)

 

17.9.1744 (SAS, Byfogden, 71, Avgifter 1721-1894) kjøpte Laurits Smith på auksjon av Karen Påske enke etter Ole Sunde en kornåker og en del grunner på Stranden for 81 riksdaler 48 skilling. Årlig 117 skilling til byfogden i grunnleie. Tinglyst 29.3.1745.

 

17.10.1744 (SAS, Pantebok for Stavanger 1732-1747, side 247b og Kielland, pakke 2-3, side 39) skjøtet borger Ole Gundersen Tøtland til Johannes Mogensen hus og grunn på Strandgaten som tidligere tilhørte Peder Halvorsen, mellom Peder Saxe i sør og Jøde Tambur i nord.  Pantsatt til selger for 98 riksdaler. Tidligere bodde og eide Peder Halvorsen eiendommen. Obligasjon fra kjøper til selger samme dag.

 

29.10.1744 (SAS, Pantebok for Stavanger 1732-1747, side 249-249b og Kielland, pakke 2-3, side 39) auksjonsskjøte til kontrollør Søren Larsen/Lauritsen Tårmark på Anders Nors tidligere hus og underliggende grunner nedenfor til sjøen. Videre ovenfor gaten et stykke grunn som har vært brukt som kornåker mellom Herman Sandersens hus i nord og Evert Larsens åpne grunn til sjøen i sør. Åkeren strekker seg fra gaten opp under Valberget som det nå på begge sider er innplantet (innplanket?). Årlig grunnkjennelse til Bergen manufakturhus på 1 riksdaler 2 ort 16 skilling. Selger ga obligasjon samme dag (SAS, Pantebok for Stavanger 1732-1747, side 249b-250).

 

7.11.1744 (SAS, Pantebok for Stavanger 1732-1747, side 262b-263, Kielland, pakke 2-3 og original i SAS, PA 11, pakke 10B) skjøte fra sokneprest Kristian Røyem, sorenskriver Jakop Hjelm og Laurits Hillemann på sin hustru Axiliana Skjelderups vegen til friherrinne Anna Kristine enke etter baron Rosenkrans på avdøde Elisabet Skjeldrups tilhørende grunn, hage og sjøhus på Strandgaten med hageplass mellom Samuel Blokks hus og Truls Jenssens hus. Pantsatt til Laurs Smith for 400 riksdaler. Det er etter deres avdøde mot Elisabet Godsen

 

24.11.1744 (SAS, Pantebok for Stavanger 1732-1747, side 251 og Kielland, pakke 2-3, side 39) skjøtet byfogden til Ole Torgiersen Håhelder hus og grunn med tilliggende hage på Bakken. Det var på auksjon etter Tore Torsen for 66 riksdaler.

 

1.12.1744 (SAS, Pantebok for Stavanger 1732-1747, side 252-252b) pantsatte Jonas Børgesen Hjelm til Adelusia Bredal sine iboende hus og grunn på Stranden mellom Halvor Tømmermann i sør og Gunnbjørn Pedersen (sic!) i nord.

 

I 1744 (Kielland, pakke 2-3) var borger Peder Larsens hus og grunn med tilliggende ubebygd grunn med tilhørende hageplass tvers over gaten, mellom avdøde kontrollør Saxes hus og grunn i nord og avdøde Anders Nilsens hus og grunn i sør.

 

I 1744 (Kielland, pakke 2-3, side 39) var Kristen Svendsen Gjørups hus mellom Marte enke etter herman Påskes hus og fyrinspektør Pettersens hus.

 

I 1744 (Kielland, pakke 2-3, side 39) var Kirsten Bjørnsdatter enke etter Engel Tombres hus med sjøgrunn og hage tvers over gaten, husene på sjøgrunnen var mellom Rasmus Utsole i sør og Torsten Harboe i nord, alt i Østervåg.

 

I 1744 (Kielland, pakke 2-3, side 39) var Gunnbjørn Jonsens hus med jernkakkelovn, grunn og en grunn ved Jonas Nilsens hus i øst på Stranden.

 

I 1744 (Kielland, pakke 2-3, side 39) var Inger Povelsdatter enke etter Jan Henrik Bondevins hus, grunn og hageplass i Østervåg ved Ole Anbjørnsens hus i vest og Peder Jonsens hus i øst.

 

I 1744 (Kielland, pakke 2-3, side 39) var Fredrik Saxes hus, grunn og hagegrunn under Valberget.

 

1745

 

7.1.1745 (SAS, Pantebok for Stavanger 1732-1747, side 251b-252) pantsatte Mikael Hoffmann sitt iboende hus og grunn, sjøhus og hage på Kuholmen

 

12.1.1745 (SAS, Pantebok for Stavanger 1732-1747, side 254b-255 og Kielland, pakke 2-3, side 39) skjøtet Inger Povelsdatter enke etter Jan Bondevin til sjøfarende mann Tore Eriksen Rønneberg hus med grunn og hagegrunn i Østervåg, mellom Ole Ambjørnsens hus oven eller vest og Peder Jonsens hus neden eller øst. Årlig kjennelse.

 

23.1.1745 (SAS, Pantebok for Stavanger 1732-1747, side 254-254b og Kielland, pakke 2-3) skjøtet matros Jan Kristensen, hans hustru Anna Sandersdatter og hennes bror Herman Sandersen, til borger Eilert Hansen sjøhus og grunn på Kuholmen nedenfor Valberget mellom Eilert Hanssens iboende våningshus i sør og Jon Tollaksen Skeies sjøgrunn og brygge i nord. Det er slik det var utlagt på skiftet etter den tidligere eieren avdøde Jens Jonsen Byberg. Viser til en kausjon av 4.3.1739.

 

13.2.1745 (SAS, Pantebok for Stavanger 1732-1747, side 256b-257 og Kielland, pakke 2-3) skjøtet Isak Gabrielsen til borger og skomaker Jakop Assersen Arp hus og grunn mellom avdøde Knut snekkers hus i nord og hans egne nå bortsolgte hus i sør. Adkomst til huset av 23.2.1743 utgitt av Isak Kras. Årlig grunnleie.

 

19.2.1745 (SAS, Pantebok for Stavanger 1732-1747, side 261b-262 og Kielland, pakke 2-3) skjøtet Margrete enke etter klokker Søren Nilsen Sandborg til klokker Hans Hansen Smith mellom Jakop Assersen skomakers tidligere bebodde hus og smauet til Henrik de Rytters hus og hage. Fra den øvre gate til den nedre gate. Det er en fri grunn uten årlig grunnleie. Kielland legger til 21.4.1745 kjøpte Jakop Assersen Arps hus og grunn.

 

27.2.1745 (SAS, Pantebok for Stavanger 1732-1747, side 263-263b og Kielland, pakke 2-3) auksjonskjøte til Laurits Smith på en del eiendommer etter Karen enke etter Ole Sunde. 1) Sigbjørn Asbjørnsens påboende grunn med grunnleie 1 ort 8 skilling 2) Sven Torgersens hus grunn med båtstø 1 ort 16 skilling 3) Mogens Jonsens hus 1 ort 8 skilling 4) Peder Pedersens grunn 1 ort 8 skilling 5) Sofia Thomasdatter av tidligere Ole Svendsens og siden hans enkes hus 1 ort 8 skilling 6) Ole Olsen av Lars Paulsens tidligere hus 1 ort 16 skilling 7) Sven Henriksen eller Eriksen med enken Anna Abrahams begge døde derfor er husene øde. Har tidligere svart 8 skilling. 8) Astri Monsdatter av Maren Ole snekkers tidligere hus 1 ort 8 skilling 9) Mikkel Erntsen av Salve Larsens tidligere hus 1 ort 8 skilling 10) Ole Stensens hus 1 ort 11) Asbjørn Olsen 1 ort 8 skilling 12) Hans Kjellsen 1 ort 8 skilling 13) Berte Guttormsdatter av Juditha Pedersdatters hus 1 ort 8 skilling. 14) Anna Rasmusdatter øde hus tidligere bebodd av hennes søsterdatter 16 skilling 15) Ingeborg Larsdatter av Johannes Eriksens tidligere hus 16 skilling 16) Rasmus Olsens tidligere hus som bebos av Ole Eriksen og Kirsten Olsdatter 1 ort 8 skilling 17) Agata Pedersdatter 1 ort 8 skilling 18) Omund Ellingsen med sin vermor Guri 1 ort 19) Lars Larsen Harestad 1 ort 20) Jakop Reiersens hus 20 skilling. Til sammen årlig 6 riksdaler 12 skilling. Herav svares årlig kjennelse til byfogden på 1 riksdaler 31 skilling fra 29.9.1744. En tilleggende kornåker, kornlade og treskelåve. Pris 111 riksdaler. Grunnleie til kongen 2 daler årlig.

 

27.2.1745 (SAS, Pantebok for Stavanger 1732-1747, side 260-260b og Kielland, pakke 2-3) auksjonsskjøte til Kristoffer Gjessing på en del grunner på Stranden, kjøpt etter avdøde Karen enke etter Ole Sunde. Sjøboder, svaler, kjeller under huset samt jernkakkelovner med grunn mellom våningshuset i vest og Bertel Saxes i øst, og fra gaten til sjøen. Hagen tvers over den søndre gaten med hus mellom hagene til Kristian Magnus og Bertel Saxe. Årlig grunnleie til lektoren i Kristiansand 1 riksdaler 22 skilling. Den ble så pantsatt.

 

1.3.1745 (SAS, Pantebok for Stavanger 1732-1747, side 257b-258 og Kiellands samlinger, pakke 2 nummer 3) skjøte fra Else enke etter Peder Mikkelsen Krog til madam Lene Ågård på hennes manns hus, grunn og hage på Øvre Strandgate opp til smauet mellom Asbjørn Asbjørnsens hus og Hans Henrik Slikvegs hus. Grunnleie til Utstein kloster 1 ort 8 skilling. Vitner hennes svigersønn Jens Kristoffersen Ask og Kristen Svendsen Gyrup. Pantsatt for 150 riksdaler.

 

10.3.1745 (SAS, Pantebok for Stavanger 1732-1747, side 260 og Kielland, pakke 2-3) skjøtet Peder Ringholm til prost og sokneprest magister Klaus Winter en grunn og hageplass mellom prost Winters iboende og nå av madam enke etter Skankes bebodde hus i sør og Ole Solgårds iboende hus og hage i nord. Målebrev av 18.5.1633 og skjøte av 13.3.1713.

 

10.3.1745 (SAS, Pantebok for Stavanger 1732-1747, side 261-261b) kontrakt mellom Rasmus Isaksen og hans tilkommende hustru Liva Olsdatter, og Berte Ånensdatter. Aksel Olsen hadde i 1743 avstått til Bertes avdøde mann Kristoffer Bjørnsen etter kontrakt av 13.3.1742 hennes og hans søster Liva Olsdatter… De overtok hennes eiende og iboende hus i Østervåg.

 

15.3.1745 (SAS, Pantebok for Stavanger 1732-1747, side 259 og Kielland, pakke 2-3) skjøtet Laurits Hillemann til Hans Buchhof et våningshus på Arnegårds grunn. Buchhoff hadde tilbygget bakerhus. Det er tidligere bygd av Samuel snekker. Årlig grunnleie 64 skilling til eierforvalteren Morten Henrik Henriksen (sic!) til mikkelsdag (29.9).

 

29.3.1745 (SAS, Pantebok for Stavanger 1732-1747, side 264-264b) skjøtet premiærløynant von der Lyhe til borger til snekker Knut Iversen hus og grunn med hage som han kjøpte av Kristoffer Kønig i august 1744, med Hans Buckhof i sør og Jon Kandegyters enke iboende hus i nord. Pris 111 riksdaler.

 

31.3.1745 (SAS, Pantebok for Stavanger 1732-1747, side 265b og Kielland, pakke 2-3) skjøtet borger og smed Elling Olsen Aboe til Rasmus Endresen Høle et nytt oppbygd hus i Østervåg mellom Skolebekken i sør og Lars Knutsens iboende hus i nord. 130 riksdaler. Grunnkjennelse til Morten Henrik Pettersen fire og tressintyve skilling danske årlig.

 

1.4.1745 (Kielland, pakke 2-3) skjøtet Ole Klaussen til Erik Hellisen smed et stykke grunn eller kornåker med påstående liten lade, nest ved avdøde Lars Kristensen Bruns hus ytterst på Stranden.

 

5.4.1745 (SAS, Pantebok for Stavanger 1732-1747, side 267b og Kielland, pakke 2-3) skjøtet Kornelius Halvorsen til sønnen Halvor Korneliussen på hus, fri grunn og hageplass i Strandgata, tidligere tilhørende avdøde verfar Jakop Mikkelsen Sadolin til smauet ved Truls Jensens åker i vest og Samuel Blocks hage i øst.

 

6.4.1745 (SAS, Pantebok for Stavanger 1732-1747, side 266b-267 og Kielland, pakke 2-3, side 38) auksjonsskjøte til Anders Meyer et etter avdøde Karen enke etter Ole Sundes bortsolgte sjøhus og grunn ytterst på Stranden med tømrede boder med svaler. Årlig grunnleie til byfogden 10 skilling.

 

7.4.1745 (SAS, Pantebok for Stavanger 1732-1747, side 265b og Kielland, pakke 2-3) skjøtet assessor Valentinsen til borger Elling Olsen snekker et hus på Kuholmen etter avdøde Lars Rasmussen og hans kvinne Berta Torsdatter. Årlig grunnkjennelse 6 skilling.

 

8.4.1745 (SAS, Pantebok for Stavanger 1732-1747, side 266 og Kielland, pakke 2-3) skjøtet borger Ole Klaussen kipper til enke Ingeborg Katarina Kristoffersdatter hus og grunn med sjøhus på Stranden mellom Ingeborg Katarinas iboende hus og avdøde Ole Guttormsens hus. Utlagt på skiftet etter hans avdøde hustru 28.2.1744. Årlig grunnkjennelse.

 

12.4.1745 (SAS, Pantebok for Stavanger 1732-1747, side 279 og Kielland, pakke 2-3) skjøte fra Laurits Smith til residerende kapellan Jens Taur på et våningshus med grunn og hageplass ved Torggaten opp til Kongsgården. Tvers over Anders Smiths hage på den østre side og Kongsgården i sør, samt Laurs Smiths hagegrunn ved det huset som nå kapellan Lund bor i i vest, og Henning Smiths iboende hus i nord. Obligasjon av samme dag (SAS, Pantebok for Stavanger 1732-1747, side 272).

 

21.4.1745 (SAS, Pantebok for Stavanger 1732-1747, side 266b) skjøtet borger og skomaker Jakop Assersen Arp til klokker Hans Hansen Smidt en fri grunn mellom mitt tidligere hus på Arnegårds grunn i nord og Hans Hansen Smidts grunn til smauet til Henrik de Rytters grunn i sør. Grunnbrev av 3.4.1676. 147 riksdaler. Videre en hageplass av Arnegård grunn med årlig grunnleie 10 skilling danske.

 

27.4.1745 (SAS, Pantebok for Stavanger 1732-1747, side 267b-268 og Kielland, pakke 2-3, side 38) pantsatte Torgier Halvorsen hus og grunn mellom Jens Asks i sør og avdøde Jørgen Bruns hus i nord. Pantsatt til Laurs Smith for 30 riksdaler.

 

28.4.1745 (Kielland, pakke 2-3, side 38) skjøtet byfogden, byskriver og borger Sven Seglem til borger og handelsmann Knut Lind avdøde Jakop Reyersens hus og grunner.

 

14.6.1745 (Kielland, pakke 2-3) var Halvor Korneliussens iboende hus og grunn på Strandgaten ved smuget til Truls Jenssens åker i vest og Samuel Blokks hage i øst.

 

23.8.1745 (SAS, Pantebok for Stavanger 1732-1747, side 270-270b og Kielland, pakke 2-3, side 38) auksjonsskjøte til enroullert matros Ole Larsen Kalstø på det etter avdøde Anders Dagsland 28.6.1745 bortsolgte hus og grunn med hage i Østervåg.

 

14.9.1745 (SAS, Pantebok for Stavanger 1732-1747, side 278-278b og Kielland, pakke 2-3) auksjonsskjøte til Isak Sunde på Hans Stikvechs tidligere hage og grunner. Fra den store steinen mellom Enok Eriksens hus og madam Lene Ågårds hus. Årlig grunnleie til Utstein kloster 8 skilling.

 

25.9.1745 (SAS, PA 11, pakke 10A) solgte Morten Henrik Petersen forvalter over Viddingsøy halvdelen av Arnegård med kornlade og grunner i Stavanger til sin svigerfar Laurs Smith. Det er etter kongens skjøte av 7.8.1741. Tidligere tillagt Svanehjelm. 250 riksdaler.

 

28.9.1745 (SAS, Pantebok for Stavanger 1732-1747, side 272-272b og Kielland, pakke 2-3) skjøte fra Søren Ringholm og Otto Busch til borger Knut Lind på avdøde Jakop Reiersens hus, grunn og hagegrunn på Stranden.

 

11.10.1745 (SAS, Pantebok for Stavanger 1732-1747, side 272b-273) ga Jørgen Høyer obligasjon på 30 riksdaler.

 

2.12.1745 (SAS, Pantebok for Stavanger 1747-1760, side 88b-89b og Kielland, pakke 2-3) auksjonsskjøte til Hans Hjort. Det er fra Susanne enke etter Lund med hennes svoger og lovverge Jakop Sadolin. 1: våningshuset på Grimsageren med en berggrunn nedenfor. Årlig grunnleie 11 riksort. 2: sør for Grimsageren fra Wegners grunn hord et gis 1 ort. 3: Den i vest liggende grunn kalt Erik Trulsens grunn gir 16 skilling i grunnleie. 4: En grunn med innhegning kalt Piihegrunnen med årlig grunnleie 8 skilling. 5: den såkalt Jon kippers grunn med grunnleie 11 skilling. 6: innhegning ved steingjerdet kalt Lundsberget med grunnleie 1 ort. Det er opp for husene på bergkanten i vest og mot innhegningen til de andre grunner kalt Erik Trulsen og Pii..egrunnen. 324 riksdaler. Byfogden reserverte byen den ”innbefallelse” eller den såkalte Lunds Bjerg så vidt derav hører inn under Eiganes mark.

 

4.12.1745 (SAS, Pantebok for Stavanger 1732-1747, side 273b og Kielland, pakke 2-3, side 38) skjøtet Karen Jonsdatter matros Ole Nilsens hustru til Henrik Pettersen hus, grunn og båtstø på Kuholmen ved Sr Børge Vallentinsens innplankede hagegrunn og Knut Torkildsens iboende hus. Det har tidligere tilhørt hennes manns far Nils Jenssen, som han hadde kjøpt av Anna Stålesdatter enke etter Nils Matsen 4.11.1735.

 

10.12.1745 (SAS, Pantebok for Stavanger 1732-1747, side 277b-278 og Kielland, pakke 2-3) kontrakt mellom Adrian Nilsen og Isak Sunde, om å avstå Adrians iboende våningshus til Isak ved hans død. Det er en fri frelselig eiendom.

 

18.12.1745 (Bærheim, SAS; PA 1, bok II, side 53-54) opplyste Hans Hjort at tidligere oganist Lund etter søknad ble tillatt å inngjerde noen små berg som lå tett ved andre grunner han hadde forhandlet seg fram til. Med samme tillatelse lot Lund bergene tildekke med jord og innhegne, slik at det nå kan dyrkes 5-6 små sleder høy.  Nå hadde Lunds enke og svoger Jakop Sadolin solgt eiendommen til Hans Hjort. Han søkte nå om å få beholde dem bestandig siden de ikke var til noen nytte for byen. Han ville betale en årlig grunnleie på 24 skilling til byen. Søknaden ble godkjent av stiftsamtmann Reuss 5.2.1746.

 

30.12.1745 (SAS, Pantebok for Stavanger 1732-1747, side 276b og Kielland, pakke 2-3, side 38) skjøtet Palle Sakariassen til Sven Eriksen smed en grunn i Østervåg. Det er fra skiftet etter hans stedatter Gjertrud Nilsdatter. Den har ligget øde siden 1716. Den er mellom Sven Eriksen egen grunn i nord og Erik Guttormsens i sør, og sjøgrunnen som ligger tvers over gaten mot sjøen på østre side er nå solgt til Ole Pedersen. Årlig grunnkjennelse 10 skilling danske.

 

I 1745 (Kielland, pakke 2-3, side 39) var borger Mikkel Hoffmanns iboende hus, grunn, sjøhus og hage på Kuholmen.

 

I 1745 (Kielland, pakke 2-3) omtales Konsumpsjonsbryggen på Kuholmen.

 

I 1745? (Kielland, pakke 2-3, side 38) var sorenskriver i Ryfylke Jørgen Høyers hus, grunn og hagegrunn mellom Knut Linds iboende hus i vest og Petter Dreyers hus i sørøst.

 

1746

 

4.1.1746 (SAS, Pantebok for Stavanger 1732-1747, side 276-276b og Kielland, pakke 2-3, side 38) skjøtet Palle Sakariassen til Ole Pedersen en grunn i Østervåg. Den var etter hans stedatter Gjertrud Nilsdatter far Nils Rasmussen. Grunnen har vært øde siden 1716 (dvs siden brannen i Østervåg) og til dags dato. Årlig grunnkjennelse 10 skilling. Ligger til sjøen mellom Nils Egvåg i sør og Knut Knutsens hus i nord. En part over gaten, på vestre siden er solgt til Sven Eriksen smed.

 

5.1.1746 (Kielland, pakke 2-3, side 38) var Rasmus Arnesens oppbygde hus på Hetlandsgården ved den såkalte Bagerbryggen.

 

4.3.1746 (SAS, Pantebok for Stavanger 1732-1747, side 277 og Kielland, pakke 2-3, side 38) skjøtet Sven Seglem på vegne av den fremmede arvingen Roal Jakopsens etter avdøde Halvor Roalsen og Peder Pedersen som bor på Øvre Mjølnes på vegne av sin hustru Berte Jakopsdatter, til Knut Pedersen hus og grunn på Strandgaten. Til almenningsbryggen tvers over gaten til Gjøde Rasmussens iboende hus på den ens og Jonas Børgesen Hjelms tidligere hus på den andre. Fra sjøen langs almenningshagen til Anders Sivertsens iboende hus. Årlig grunnkjennelse 12 skilling danske.

 

6.4.1746 (SAS, Pantebok for Stavanger 1732-1747, side 177-277b og Kielland, pakke 2 nummer 3, side 38) skjøte fra Svend Olsen Seglem til Ole Olsen på hus, grunn og hageplass ved Nedre Klevegate på vestre side til Fattigkjerkegården, i øst til tidligere Petter skomakers hus, i sør mot gaten og Bredevannshagen. Adkomstbrev av Stavanger byting 19.4.1725. Grunnkjennelse.

 

6.6.1746 (SAS, Pantebok for Stavanger 1732-1747, side 278b og Kielland, pakke 2-3) auksjonsskjøte til borger Klaus Luth på det 7.3.1746 på avdøde Elling Andersen smeds hus, grunn og hagested. Årlig grunnkjennelse 28 skilling.

 

15.7.1746 (SAS, Pantebok for Stavanger 1732-1747, side 279b) skjøtet Jens Taur til Charlotte Amalia Lillienskjold enke etter justisråd de Fine en grunn – se over 1745.

 

19.8.1746 (SAS, Pantebok for Stavanger 1732-1747, side 280-280b) transporterte Inger Jonsdatter enke etter Ole Tjerrandsen Grannes til sin svoger Daniel Pedersen gift med hennes søster Guri Jonsdatter. Det er på østre Bredvannsgaten på den nedre side, like over avdøde Jakop Hermansens smeds hus

 

16.9.1746 (SAS, Pantebok for Stavanger 1732-1747, side 281 og Kielland, pakke 2-3) auksjonsskjøte til Eilert Hansen på Reinert Pettersens tidligere tilhørende hus og grunn samt tilliggende konsuptionsbrygge. Auksjonen krevd av kreditorene.

 

30.9.1746 (SAS, Pantebok for Stavanger 1732-1747, side 281b-282 og Kielland, pakke 2-3) skjøtet Rasmus Larsen Harestad og Anna Svendsdatter enke etter Torger Bø til Tore Rasmussen tømmermann hus og grunn på Øvre Strandgate mellom Anders Andersens hus og grunn og Peder Saxes tilhørende hager, tvers over gaten for Daniel Pedersen smeds iboende hus og grunn. Årlig kjennelse 4 skilling danske. Videre et lite stykke kalt Pitlegrunnen, strekker seg til det på muren iboende hus og hage ved Peder Saxes hage. Ned til Ole på Murens iboende. Årlig grunnkjennelse 4 skilling danske.

 

14.12.1746 (SAS, Pantebok for Stavanger 1746-1760, side 1 og Kielland, pakke 2-3) skjøtet Ole Bjørnsen til matros Evert Kristian Isaksen hus og grunn på gaten i Østervåg mellom Ole Sigbjørnsen i vest og Johannes Olsens iboende hus i øst. Kjøpt av Peder Andersen Eeg 16.9.1739.

 

17.12.1746 (SAS, Pantebok for Stavanger 1746-1760, side 4b og Kielland, pakke 2-3) skjøte fra Margrete Isaksdatters verge til Anna Trulsdatter Meling på hus og grunn nest utenfor kontrollør Saxes enkes hus, tvers overfor gaten for Ommund Bervens hus. Årlig grunnleie 48 skilling. Auksjonsskjøte av 17.9.1744.

 

I 1746 (Kielland, pakke 2-3) hadde viserådmann Jan Frimann hus og grunn i Stavanger, mellom sokneprst Ole Krags hus i nord og Sjoalt Hags hus i sør.

 

I 1746 (Kielland, pakke 2-3) var Osmund Bervens hage og tilliggende hagegrunn mellom kontrollør Peder Saxes enkes iboende hus i nord og Peder Saxes iboende hus i sør!

 

I 1746 (Kielland, pakke 2-3, side 38) pantsatte Mms Hans Smith hus og grunn mellom Jakop Arps iboende hus i nord og langs allmenningssmauet mellom Smiths hus og Henrik de Rytters hus i sør. Pantsatt til hospitalet for 118 riksdaler.

 

I 1746 (Kielland, pakke 2-3, side 38) var Paulus von der Lippes nyoppbygde naust og pakkhus i Sandviken samt et do (dito?) kjøpt av avdøde Jens Ploug.

 

1747

 

20.2.1747 (SAS, Pantebok for Stavanger 1732-1747, side 283-283b og Kielland, pakke 2-3) auksjonsskjøte til Hans Jensen Gay på det etter avdøde apoteker Røttger kjøpte hus, grunn og hage samt apoteket med medikamenter og materialer for 652 riksdaler.

 

28.2.1747 (SAS, Pantebok for Stavanger 1732-1747, side 15-15b og Kielland, pakke 2-3) skjøtet Åse Nilsdatter enke etter Mogens Ådnesens til Rasmus Eriksen Molov hus grunn og en liten hageplass i Østervåg tvers over Bekken mellom Simon Houvesens og Willum Jakopsens hus.

 

13.3.1747 (SAS, Pantebok for Stavanger 1732-1747, side 284b-285) skjøtet Peder Ringholm til Jan Jakopsen Kielland ¼ i huggertskipet Emanuel.

 

14.3.1747 (Kielland, pakke 2-3) pantsatte Knut Knutsen Westlye hus og grunn ved Torvebryggen til fattigkassen for 210 riksdaler.

 

27.3.1747 (SAS, Pantebok for Stavanger 1746-1760, side 1b og Kielland, pakke 2-3, side 37) skjøtet konsumpsjonsbetjent Truls Larsen til Erik Mikkelsen et hus på Arnegårds grunn i Østervåg mellom enken Kirsten slakters iboende hus og Tarald Rasmussens iboende hus. Grunnleie.

 

8.4.1747 (Kielland, pakke 2-3, side 37) skjøtet Adrian Larsen Berg til Mogens Ellingsen hus, grunn og to tilliggende åkergrunner på Bjerget med Blidensol og som tidligere hadde tilhørt hans far avdøde Lars Olsen spillemann.

 

22.4.1747 (SAS, Pantebok for Stavanger 1746-1760, side 5b og Kielland, pakke 2-3, side 37) skjøtet fraværende i Holland Knut Pedersens hustru Marte Pallesdatter til enroullert matros Ole Bjørnsen et hus i Østervåg på Arnegårds grunn like ovenfor Ole Gundersens hus. Huset kjøpt sammen med hennes avdøde søster Ingeborg Pallesdatter 12.3.1739. Grunneleie.

 

22.4.1747 (SAS, Pantebok for Stavanger 1746-1760, side 6 og Kielland, pakke 2-3, side 37) skjøtet Ole Rasmussen Fjell hans avdøde mor Kirsten Olsdatters hus på Stranden til Ole Eriksens etterlatte hustru Anna Kristoffersdatter Ask. Skjøte av 29.3.1736 fra Peder Pedersen Obrestad. Årlig grunnkjennelse.

 

15.7.1747 (SAS, Pantebok for Stavanger 1746-1760, side 15b og Kielland, pakke 2-3) skjøtet Asbjørn Arnesen til de to halvsøsken Kirsten Jonsdatter og Helene Taraldsdatter hus og grunn mellom avdøde Elling Tjøstelsens hus og avdøde Mats Ryggs hus tvers ovenfor Jordholmen. Skjøte fra Jens Ploug av 22.11.1738. 13 ganger 12 alen. Årlig grunnkjennelse.

 

29.7.1747 (Kielland, pakke 2-3, side 37) revers fra Gjertrud enke etter Mathias Heckards at hennes andre sønn Knut Thomassen Angel etter hennes død skulle være berettiget til å ha hennes eiendom og iboende hus og grunn og hagegrunn samt sjøhus på Skagen, mellom Hans Onsorg og Tarald skredders iboende hus.

 

12.8.1747 (SAS, Pantebok for Stavanger 1746-1760, side 9-9b og Kielland, pakke 2-3, side 37) skjøtet Tale enke etter Abel Bagge til matros Jan Kristensen hus og grunn på Kuholmen mellom Knut Torkelsens i øst og Sven Mogensen iboende hus og grunn i vest. Skjøte fra Emike Jakopsen av 20.3.1739.

 

15.8.1747 (SAS, Pantebok for Stavanger 1746-1760, side 10b-11) auksjonsskjøte på avdøde Anne Kristoffersdatters hus, grunn og liten hageplass i Gaten til Østervåg til Berte Jakopsdatter. Jernkakkelovn i stuen, tømret kammer og panellert kjøkken. Årlig 32 skilling i grunnleie.

 

18.8.1747 (Kielland, pakke 2-3, side 37) solgte Anna enke etter Salomon Viste sitt iboende hus på Kuholmen med to sjøhus, det ene ved våningshuset, det andre mellom Elling snekkers og Baltzer Pedersens, med tilliggende hage, grunn og gårdsplass. Solgt til hennes vordende svoger Even Rasmussen Time.

 

21.8.1747 (SAS, Pantebok for Stavanger 1746-1760, side 9b-10 og Kielland, pakke 2-3, side 37) skjøtet byfogd Ringholm til Marta Olsdatter hus og grunn på Strandgaten mellom Anders Sivertsen kippers iboende hus og Nils Olsens Sande iboende hus. Det var etter Inger Nilsdatter enke etter Jens kipper. Anders Dagslands etterlevende barn har rett på midler. Grunnkjennelse 16 skilling danske til stedets øvrighet, og av Nils Olsen påboende grunn 48 skilling.

 

26.8.1747 (Kielland, pakke 2-3) lå en åker som tidligere ble brukt av Ole kipper øde, men var nå blitt innplanket av apoteker Gay, som derfor etter Cammerkollegiet resolusjon av 26.8.1747 skulle betale årlig grunnleie på 48 skilling.

 

3.10.1747 (SAS, Pantebok for Stavanger 1746-1760, side 13b-14 og Kielland, pakke 2-3) hadde Peder Sørensen Ringholm kjøpte på auksjon avdøde Peder Lauritsen Riska hus og grunner på Strandgaten mellom kontrollør Saxes enkes iboende hus og grunn på den øvre og nedre gate på den ene side, og Gjertrud Korneliussdatter enke etter Anders Nilssens hus og hage på den øvre og nedre gate på den andre siden. Pantsatt 3.10.1747 til enkefru de Fine for 200 riksdaler.

 

9.10.1747 (SAS, Pantebok for Stavanger 1746-1760, side 12b-13 og Kielland, pakke 2-3, side 37) skjøtet byfogd og byskriver til Nils Jakopsen Egersund avdøde Matias Lythes hustru Margreta Hansdatter Røpkes etterlatte hus og grunner på Stranden. Bakerovn. Hagegrunn på Øvregaten ved Gjønette Oles iboende hus. Grunnleie 16 skilling danske.

 

I 1747 (Kielland, pakke 2-3) pantsatte Knut Knutsen Westlye hus og grunn ved Torvebryggen til Fattigkassen for 210 riksdaler.

 

I 1747 (Kielland, pakke 2-3) var borger Bertel Saxes hus og grunn mellom Kr. Gjesings iboende hus og hageplass i vest og Ole Krags iboende hus og hage i øst.

 

I 1747 (Kielland, pakke 2-3, side 37) var Jon Tollaksen Skeies hus og grunn på Kuholmen nedfor avdøde Fredrik Saxes hus til sjøen.

 

I 1747 (Kielland, pakke 2-3, side 37) var Peder Saxes (gift med Iver Gj Westlys enke) hus og grunn med sjøhus, hage og grunn tvers over iboende hus.

 

I 1747 (Kielland, pakke 2-3, side 37) var Ole Pedersens enke Doretea Maria Gjessings iboende hus i Østervåg.

 

1748

 

11.1.1748 (SAS, Pantebok for Stavanger 1746-1760, side 16b-17) skjøtet borger og kjøpmann Laurits Smith til skomakersvenn Rasmus Gulliksen en husvåning. Han selger som pantehaver - Gitlau Askildsdatter enke etter Jon smed med lovverge Jonas Kirsebom. Tidligere eid av Petter Pettersen snekker. I Østervåg til den alminnelige gate mellom Berte Andersdatter hus på den nedre og østre side, og Anna på Berget tidligere hus på den øvre og vestre side. Bytingsdom av 19.7.1745 til Laurits Smith. Leieboer Tore Karlsen må sies opp. Årlig grunnkjennelse.

 

14.3.1748 (SAS, Pantebok for Stavanger 1746-1760, side 19 og Kielland, pakke 2-3) skjøtet Tore Knutsen som bor på gården Dahle i Ryfylke til borger Tore Karlsen skredder hus og grunn. Kjøpt på auksjon etter avdøde Søren Galtung 10.12.1742. På Kuholmen mellom smauet til Alhed Jakopsdatters iboende hus og Lisbet enke etter Sven skaffers hus. Årlig grunnkjennelse 8 skilling til vedkommende øvrighet.

 

18.3.1748 (Kielland, pakke 2-3) pantsatte Peder Ringholm hus og grunn mellom Henrik de Rytters og avdøde magister Winters hus som nå bebos av Johannes Green. Pantsatt til konsul Wallace i Bergen for 530 riksdaler med skadesløshet fra faren byfogd Ringholm.

 

30.4.1748 (SAS, Pantebok for Stavanger 1746-1760, side 20b-21 og Kielland, pakke 2-3) skjøte fra Peder Ringholm til Nils Larsen Utsola på våningshus med sjøgrunn og hage på Strandgaten etter avdøde Peder Larsen Riska. Auksjonsskjøte av 3.10.1747. Mellom avdøde kontrollør Peder Saxes enkes hus og grunn på Øvre og Nedre gate på den ene side og Gjertrud Korneliusdatters hus og hage på den andre side. 300 riksdaler. Årlig grunnleie 1 riksdaler. Han får også 48 skilling årlig fra Peder Pedersen på øvregaten.

 

5.6.1748 (SAS, Pantebok for Stavanger 1746-1760, side 28b-29 og Kielland, pakke 2-3) skjøtet Even Rasmussen Time til hans svoger Tollef Larsen hus og grunn i Gaten til Østervåg. Etter Kirsten Bjørnsdatter Engel Tombres enke av 12.8.1744. Hans mor Karen enke etter Rasmus Time skal få bo der og forsørges av kjøper.

 

25.6.1748 (SAS, Pantebok for Stavanger 1746-1760, side 30b-31) skjøtet Jan Kielland til Peder Ringholm ¼ av hukerten Emanuel.

 

27.7.1748 (SAS, Pantebok for Stavanger 1746-1760, side 32-32b og Kielland, pakke 2-3) skjøtet Halvor Korneliussen, Peder Saxe, Jakop Middeltun og Jakop Sadolin til deres søster og svigerinne Gjertrud Korneliusdatter enke etter Ogelby på hennes avdøde far Kornelius Halvorsens våningshus samt sjøhus og grunner ved Kuholmen, mellom Valberget i sør og sjøen i nord, samt Fredrik Voigts hus i vest og avdøde Henrik Åboes hus i øst.

 

27.7.1748 (SAS, Pantebok for Stavanger 1746-1760, side 21-21b og Kielland, pakke 2-3) skjøte fra Anna Jokkumsdatter enke etter Eilert Hansen til hennes svigersønn (”svoger”) Jens Salomonsen Viste på hennes tidligere tilhørende og påboende hus med tilhørende sjøhus, grunner, brygger og hageplass samt en liten husevåning, som strekker seg fra den nordre side av Jon Skeies nye hus og brygge ved Søllegrunnen til sjøen og i sør inntil Tønnes i Valbergets hus i den øvre kanten og Laurs Windius sjøhus med brygge i den nedre kanten til sjøen. Da den alminnelige gate vei fra Strandgaten til Holmen i øst og sjøen i vest… innplanket, samt et sjøhus som på vestre kant er bestående ved Konsumsjonsbryggen, tilligemed en liten ubebygd grunn i nord fra og til sjøen, som tidligere er kjøpt av avdøde Herman Høyer. Årlig grunnleie til byfogden.

 

30.7.1748 (SAS, Pantebok for Stavanger 1746-1760, side 22-22b og Kielland, pakke 2-3) skjøtet Lars Eriksen til Gjertrud Nilsdatter hans avdøde mor Roberts Ingeborg Olsdatters hus i Østervåg opp ad Berget, nedenfor Kirsten slakters hus og grunn. Arvet 6.3.1747. Årlig grunnkjennelse 16 skilling.

 

3.8.1748 (SAS, Pantebok for Stavanger 1746-1760, side 22b-23 og Kielland, pakke 2-3) skjøtet enroullert matros Ole Larsen Kollstøe til Torsten Samuelsen Eiene hus, grunn og hage, tidligere tilhørende avdøde Anders Dagsland i Østervåg tvers over gaten for Thomas Halvorsens ild- og fehus. Auksjonsskjøte av 23.8.1743. Årlig grunnkjennelse 10 skilling.

 

26.8.1748 (SAS, Pantebok for Stavanger 1746-1760, side 23b-24 og Kielland, pakke 2-3) skjøtet Marte Kristoffersdatter til Jens Salomonsen et hus med naust eller sjøhus på Kuholmen mellom Lars Taraldsen og Hans Lodes hus. Grunnkjennelse til byfogden.

 

7.10.1748 (SAS, Pantebok for Stavanger 1746-1760, side 26 og Kielland, pakke 2-3) skjøtet Ole Kristensen Viborg til Jens Jonsen Byberg, som hans kjæreste Ingeborg Knutsdatter Vestly hadde etter sin avdøde mann Ole Jonsen Lind skifte 24.9.1740. Hus, grunn og hagegrunn mellom Klaus Luths påboende hus i nord og Jens Sandals iboende hus tvers over gate i sør. Årlig grunnleie til kongen 20 skilling.

 

31.10.1748 (SAS, Pantebok for Stavanger 1746-1760, side 30-30b og Kielland, pakke 2-3) skjøtet matros Ole Bjørnsen til pike Marte Håversdatter et hus i Østervåg på Arnegårds grunn like over Ole Gabrielsens hus. Årlig kjennelse.

 

11.11.1748 (Kielland, pakke 2-3) skjøtet Sr Laurs Smith til Rasmus Gulliksen et Petter snekker tilhørende våningshus i Østervåg til den alminnelig gate mellom Berte Andersdatter på den nedre og østre side og Anna på Bjergets tidligere hus på den øvre og vestre side.

 

29.11.1748 (SAS, Pantebok for Stavanger 1746-1760, side 28b-29 og Kielland, pakke 2-3) skjøtet kammerråd og toller Joakim Ebbel til prost magister Mikael Tyrholm på Lista et hus med underliggende grunn og en hageplass med en ødeliggende grunn kalt Søelen, som strakte seg langs gaten fra Børge Valentinsens hage til et lite smau ved dette huset og til sjøen. Etter grunnbrevene beliggende mellom avdøde Fredrik Saxes tidligere iboende hus og avdøde Jens Olsens, og Peder Sundes hus over gaten på den andre siden på Kuholmen. Johan Stokk hadde eid det før. Grunnbrev av 16.2.1665 og 3.4.1673. En lagtingsdom av 5.8.1690. Årlig grunnleie til byfogden 24 skilling.

 

30.11.1748 (SAS, Pantebok for Stavanger 1746-1760, side 29b-30 og Kielland, pakke 2-3) skjøtet matros Jan Kristensen Smith til matros Knut Hansen Grønnestad hus og en liten hage på Kuholmen nest ved Mikkel Hoffmann på den ene side og Ole Nilsens hus og grunn på den andre siden. Årlig grunnkjennelse.

 

30.11.1748 (SAS, Pantebok for Stavanger 1746-1760, side 29b-30) skjøtet borger Peder Saxe til Knut Angel andel i kreyerten Margrete.

 

I 1748 (Kielland, pakke 2-3) var Morten Angels hus det andre fra tollboden til byen. Mme Plougs hus var i mellom.

 

I 1748 eller 1749? (Kielland, pakke 2-3) kjøpte Henrik Brouer på offentlig auksjon avdøde Mikkel Torkildsens hus og grunn.

 

1749

 

11.2.1749 (Lexow, 1988, side 129-130) overlot Karen Garmann sønnen Christoffer Garmann blant annet Sankt Oles grunner i Stavanger. Ved skiftet etter Christoffer Garmann 6.6.1780 arvet Johan Garmann eiendommene.

 

11.3.1749 (Kiellands samlinger, pakke 2 nummer 3) hadde Anna enke etter Eilert Hanssen hus og sjøhus ned ved og tvers over boende svoger Jens Salomonsens hus.

 

21.4.1749 (SAS, Pantebok for Stavanger 1746-1760, side 36-36b og Kielland, pakke 2-3) skjøte fra Siri – enke etter Ommund Berven til Ludvig Abildsgård på våningshus og sjøhus sjøgrunn og båtstø, samt en annen grunn tvers over gaten, mellom tidligere kontrollør Saxes hus og grunn i øst og Peder Saxes iboende hus og grunn i vest. Årlig grunnleie.

 

25.4.1749 (SAS, Pantebok for Stavanger 1746-1760, side 31b og Kielland, pakke 2-3) skjøtet Laurits Smith og Elling Guttormsens enke Sofie Thomasdatter til Ole Jakopsen hus og grunn med sjøgrunn(?), oven fra gaten til sjøen, mellom avdøde Tollef Bersagels grunn i nord og Ingeborg Katrines grunn i sør. Etter Sven Kolsnes skifte utlagt til Elling Guttormsen. Årlig grunnleie.

 

5.5.1749 (Kielland, pakke 2) skjøte på avdøde Knut Westlyes hus med mer i Stavanger til kammerråd Valentinsen. 28.1.1749 (Kielland, pakke 2-3, side 30) tilstått Peder Valentinsen i Knut Westlye iboende hus med underliggende grunn ved Torvbryggen med en muret tilbygning opp til Valentinsens hus, i stuen en jernkakkelovn, i ildhuset en innmurt kopperkjele, en tørkekjeller, samt sjøhus med deri avdelte øvre og nedre boder – i strekningen fra Valentinsens hus langs gaten til sjøen forbi Torvbryggen på den ene og Lauritz Smiths sjøhus og grunn på den andre siden. Grunnleie til kongen 60 skilling.

 

9.5.1749 (SAS, Pantebok for Stavanger 1746-1760, side 37b-38 og Kielland, pakke 2-3, side 36) skjøte fra Anna Eriksdatter enke etter Isak Isaksen Bokkens til Gitlou Tørresdatter på hage og grunn på Strandgaten, mellom Svend Seglem i sør og Gjertrud – enke etter Anders Nilsen Ogelbys hus og grunn i nord, samt hagegrunn på den andre siden av gaten fra mitt iboedne hus. Ned til gaten er 12 norsk alen etter skiftebrev av 26.10.1680, arv utlagt etter Jens Bårdsen. Årlig grunnleie.

 

17.5.1749 (SAS, Pantebok for Stavanger 1746-1760, side 45b-46 og Kiellands samlinger, pakke 2 nummer 3, side 36) skjøte fra Erik Jørgensen Bænde som har til ekte avdøde Randi Eriksdatter enke etter Ole Eliassens søster Karen Eriksdatter, og Gunder Taraldsen som bor på nordre Sunde og som har til ekte Randi Eriksdatters søster Ingeborg Eriksdatter, til Johannes Sivertsen på hus og grunn som tidligere tilhørte avdøde Ole Eliassen og hans hustru Randi Eriksdatter – under Kleven. Det var tilfalt Randi Eriksdatter ved arv 23.9.1748. Årlig grunnleie.

 

19.6.1749 (SAS, Pantebok for Stavanger 1746-1760, side 40 og Kiellands samlinger, pakke 2 nummer 3, side 36) skjøtet Gunder Simonsen tømmermann til Peder Andersen Lind på hus og hage under Kleven, som tidligere tilhørte Berte Eriksdatter etter skjøte av 1.9.1715. Årlig grunnleie og som Gunder Simonsen har kjøpt.

 

28.7?.1749 (Kielland, pakke 2 – med referanse til ”ad dipl” 5.5.1749, side 11) ble Knut Westlyes iboende hus med underliggende grunn ved Torgbryggen med en murt trebygning opp til kammerråd (Peder) Valentinsens hus, stuen med jernkakkelovn, i ildhuset en innmurt kobberkjel, en tørkehelle samt sjøhus med deres avdelte øvre og nedre boder – i strekningen fra kammerråd Valentinsens hus langs gaten ned til sjøen forbi Torgbryggen på den ene og Lauritz Smiths sjøhus og grunn på den andre side, men årlig grunnleie til kongen på 60 skilling, tilstått P Valentinsen for 657 riksdaler.

 

28.7.1749 (Kielland, pakke 2-3, side 36) var Fredrik Sandals nyoppbygde hus med underliggende grunn mellom Jens Byberg i nord og Isak Krasses tilliggende hus’ hage i sør.

 

4.8.1749 (Kielland, pakke 2-3, side 36) ble en grunn i Østervåg påbygd av Anders Poulsen.

 

12.8.1749 (SAS, Pantebok for Stavanger 1746-1760, side 42-42b og Kielland, pakke 2-3, side 36) skjøte fra Gjertrud Korneliusdatter enke etter Anders Ogelby til Mette Laurentia Knutsdatter Vestly på hus med sjøgrunn og tilliggende hage på Strandgaten mellom Nils Utsola i vest - tidligere eid av Peder Larsen Rischer (Riska?), og avdøde Isak Bakkens hus i øst. Hagen strakte seg fra Strandgaten til Øvregaten. Sjøgrunn. Kjøper pantsatte eiendommen til selger for 200 riksdaler.

 

23.8.1749 (SAS, Pantebok for Stavanger 1746-1760, side 44-44b og Kielland, pakke 2-3, side 36) skjøtet Rasmus Gulliksen Svensvoll skomaker til Jørgen Brun Hansen Hoff hus og grunn i Østervåg som Petter snkker har bygd opp. Tilforhandlet fra Laurits Smith og Jonas Kirsebom. Mellom Berte Andersdatters hus nede og øst og Anna på Bjergets tidligere tilhørende hus og grunn i vest.

 

22.9.1749 (SAS, Pantebok for Stavanger 1746-1760, side 44b-45 og Kielland, pakke 2-3, side 36) skjøtet Anders Paulsen til Anders Halvorsen hus og grunn i Østervåg mellom Tollef Larsens hus og grunn og Ole Sigbjørnsens hus og grunn. 54 riksdaler.

 

16.10.1749 (SAS, Pantebok for Stavanger 1746-1760, side 75b-76) skjøtet Laurits Smith til Erik Nilsen hus på øvre gaten mot selgers grunn i nord, i sør mot Kristina Lund og i vest mot Klevegrunnen. Utlagt på skiftet etter Jon Jonsen kipper, ved auksjon til Svendson.. Ole Grannes, nå avdød. Solgt til Erik Nilsen på auksjon. Liten kålhage i vest, ved Berte Vermundsdatter og Gunders Guri begge bor på min grunn hvor det er en gang i mellom til Kleven. Fri adgang til gaten mot Kleven. Leie årlig 1 riksdaler.

 

7.11.1749 (SAS, Pantebok for Stavanger 1746-1760, side 48 og Kielland, pakke 2-3, side 35) auksjonsskjøte til vaktmester Lars Larsen på avdøde Lorens Olsen Nærings etterlatte hus, sjøhus og grunn på Strandgaten mellom Nils Jakopsens hus i sør og Endre Trulsen Finnestads hus i nord. Årlig grunnleie 12 skilling.

 

30.12.1749 (SAS, Pantebok for Stavanger 1746-1760, side 49-49b og Kielland, pakke 2-3, side 35) auksjonsskjøte til Anders Meyer på Sven Olsens våningshus og grunner. Den ene til sjøen, den andre tvers over gaten, mellom avdøde Kornelius Halvorsens hus i vest og den til sjøen nedgående allmenning i øst. Videre et sjøhus med tilliggende grunn og et halvt båtstø i Pottemakerstranden. Årlig grunnleie 52 skilling av våningshuset og 16 skilling av sjøhuset. Anders Meyer og Sven Olsen var svogere.

 

I 1749 (Kielland, pakke 2-3) var enroullert Peder Jonsens hus og grunn ved gaten til Østervåg mellom Jon Wallens hus og grunn i øst og nedre side, or Tore Rønnebergs grunn på den øvre og vestre side.

 

I 1749 (Kielland, pakke 2-3, side 36) var Hans Buckhoffs hus med tilbygget bakerhus på Arnegårds grunn, mellom Sven Olsens iboende hus og grunn til Petter Dreyers hus.

 

I 1749 (Kielland, pakke 2-3, side 36) hadde Berent Hansen kipper kjøpt avdøde Hans Eriksens hus og grunn på Strandgaten.

 

I 1749 (Kielland, pakke 2-3, side 36) var Jon Kristensens under bygging stående hus med sjøgrunn mellom Knut Torkelsens hus og sjøgrunn i øst og Sven Mogensens hus og sjøgrunn ved Konsupsjonsbryggen i vest.