Morten Seehusens jordebok av Stavanger og Sandnes herunder Arnegård, fra 1684 med senere tillegg - sammendrag

Av Arne Kvitrud, Sondre Nordheimsgate 9, 4021 Stavanger.

Versjon 21.12.2011 – ikke korrekturlest.

 

Retur

 

Tekstene nedenfor angir et sammendrag av leieinntekter av tomter og hus i Stavanger i perioden 1684 til 1713 til rådmann Morten Seehusen (død 1694) og for hans arvinger. Det var skifte etter hans enke Elisabet Seehusen i 1715. Jeg har bare tatt med de delene som dekker Stavanger.

 

Jordeboka er en tykk innbundet bok i hvite skinnpermer. Den består av tre hoveddeler:

·         landskyld fra gårder (ikke gjengitt her),

·         grunnleie for eiendommer i Stavanger og Sandnes herunder Arnegård, og

·         bakerst i boka er det en innholdsfortegnelse for eiendommer i Stavanger og Sandnes - sortert på fornavn.

 

Teksten nedenfor angir Morten Seehusens leieinntekter av tomter i Stavanger og Sandnes, med følgende framside (jamfør http://no.wikipedia.org/wiki/Fil:1686_jordebok_arneg%C3%A5rd.jpg):

 

Grunder och Eigendom

J: Stawanger:

Pro: Ano : 1685 :

Sambt ochssa

Arne gaardtz: grunder

Effter Branden for falthedt och

Der Effter: førest Annamendt och

Detzs grundelej Wpper beredt Som

her Nest Effter følger

1684 D 14 Apl. Arnegardens Indplankde

Och Kostede effter Min Kladbog Ruhtteche for

tegnelse tiel samens – 29 rd 3 ort 12 b.

 

Jordeboka var en gave fra Axel Kielland til Riksarkivet i Oslo i 1879, jamfør Riksarkivets referanse 526/1879. Den er senere overført til Statsarkivet i Stavanger. Dette er avskrifter av egne fotoer fra originalen i Statsarkivet i Stavanger, privatarkiv 11 (Kielland), boks 25.

 

Originalen er skrevet av flere personer med varierende håndskrift. Mye er skrevet med en svært slurvet hånd, mens andre deler er skrevet med en sirlig håndskrift. Avskriften er gjort etter beste skjønn. Som med all håndskrift har hver person sine særegenheter! Er en usikker på avskriften bør en sjekke med originalen. Håndskriftene Blekk fra andre/foregående sider har noen ganger slått gjennom, og gjør teksten litt utydelig. Er jeg svært usikker har jeg skrevet ”?”.

 

Jordeboka er omtalt 13.12.1723 og 20.12.1723 (Næss, Samlinger til Stavangers historie, 1971, side 218ff og 230ff), i en sak i byretten. Kristen Montagne på vegne av stiftsamtskriver Svanehjelm i Bergen framførte krav av 29.11.1723 mot flere som ikke hadde betalt grunnleie. a) Kristian Koth møtte på vegne av sin svigermor avdøde Dorenfeldts vegne. Montagne viste til et dokument av 26.4.1715 som inneholder Arnegårds årlige inntekte og restanser. Under nummer 6 var årlig grunnleie 1 ort og det var restanse for 26 år. Det ble videre vist til Lars Smiths restanseregistre av 13.10.1721 der madam Dorenfelt hadde restans fra 1711 til 1718 årlig 1 ort. Montagne kom med Morten Sehusens grunnbok fra 1685, som viste at madam Dorenfeldts avdøde far Lars Jonsen hadde betalt grunnleie til 1688. b) Tron Bjørnsen var stevnet for manglende grunnleie på 1 ort for 1714-1723. Det er betalt for 2 år. Huset brent i 1716. Kona hadde sagt opp grunnen hos Laurs Smith. c) Ole Enersen hadde etter stevningen betalt for 5 år. Huset brant i 1716. Tomta oppsagt av kona. c) Peder Larsen stenfører forklarte av grunnseddelen var brent opp. Grunnleie betalt med arbeid til madam Seehusen. d) Reier Halvorsens enke forklarte at hun rett etter brannen hadde oppsagt grunnen. e) Tormod Andersens kvinne Gunvor Larsdatter forklarte at hun hadde sagt opp grunnen til Lars Smith. f) Ole Iversen hadde kjøpt huset av avdøde madam Seehusen. Hadde oppsagt grunnen etter brannen. g) Lars Aslaksen, Peder Aslaksens enke og Trine Første møtte ikke. 

Sammendraget er gjort etter beste skjønn. Som med all håndskrift har hver person sine særegenheter! Er en usikker på avskriften bør en sjekke med originalen. Håndskriftene er slurvete. Blekk fra andre/foregående sider har noen ganger slått gjennom, og gjør teksten litt utydelig. Er jeg usikker har jeg skrevet ”?”.

 

Noen merknader:

 

* På toppen, mellom kolonnene, står årstallet 1685.

* Det er fire kolonner per side.

* Hver kolonne representerer trolig som regel en eiendom. Men ut fra teksten er det unntak!!

* Tekst i rødt er lagt til av meg.

 

*****

 

Folio 1.

1685 (overskrift midt på)

Kolonne 1:

Arnegaardt

1684 Gunder Gundeerss 4 ort

1702 Kirsten Torkeld 1 ath Tn

1704 bet

1710

Kolonne (2):              

1684 Anders Østenssen 4 ort

1685 Anders av Arnegård 4 ort

1686-87 og 1689 Eyner Syenings for Anders dødsbo for tre år 2 ort

1689 og 1690 Torkel hielgesteg  kjøpte huset i 1690 av Eyner Symmons

1690 Ejner Symonss

1692 Jackel

1693 Jocke 4 b

1696 Torkell huellssen

1697 4 b

1705 Christopher

Kolonne (3):

1685 Laurs Rasmussen for 1684 ½ ort

1687 Laurs Rasmuss ½ ort 16 b for 2 år og rester 2 ort

1690 Laurss Rassmussen 1 r ort for 5 år

1692 Laurss Dahle betalt for to år

1695 Lars Dahle betalt for to år 21 r b

1704 for tre år 1 ½ ort

1707 for to år Kellny Terckelsen

Kolonne (4):

1684 Jonn Telleffsen 1 ort

1685 1 ort

1686 1 ort

1689 1 ort

Torre Tollefssen for to år 2 ort

1691 1 ort

1692-1693 2 ort

1695 Haufer Tondssen 1 ort

1696 1 ort

1702 Hafver der av tilkommer min S. Fredrik Persen for tre tre år

1703 Haaver

1704 og 1705 Gorm Jonsen 1 ort

1707 Hasser Jenssen 1 ort for 1706

Kolonne (5):

Folio 2.

1685 Joen Laruriss som bor hos Kiersten 1 ort

1686 Joen Laursse betalt 1 ort

1687 1 ort

1688 betalt 1 ort

1689 – 90 og 1691 Joen Laurits for 3 år – 3 ort

5 ort for 5 års rest Gunelle Smaahuusen Joen Larsens enke 5 ort der av de 3 år tilkommer Fredrik Pnessing  4 år 1 ort om året

1712 betalt

Kolonne (6):

1684 Lauriss Mortenssens 1 ort

1685– 1 ort

1686– 1 ort

1687– 1 ort

1688 1 ort

1689– 1 ort

1690 Lauriss– 1 ort

1691 Lauriss 1 ort

1692 og 1693 Laurss Mortenss 2 ort

1695 – Laurss Mortenss Quinde 1 ort for 1694

1695 og 1696 2 ort

1697 1 ort.

Kolonne (7):

Følgende tekst er overstrøket til ***:

Olle Gunderss betalt for 16 år grunnleie

1684 1 s D

1685 betalt

1686 og 1687 Olle gundess kvinne 8 b

1695 Olle Gundersen 3 år a 4 b

1710 2 b

***

1714 Rasmus Beligssen for 4 år 4 b

Kolonne (8):

Overstrøket til 1710

1684 Mallene Snorresdatter 1 ort

1685 Marte Snorresdatter 1 ort

1710 Tron Byrne for to år 1 ort

1683 Rubbedt Christenssen 16 b

1702 16 b

Kolonne (9):

Folio 3:

1683 Olleff Jelleffs Byrthe er død. Betalt grunnleie 8 b

1684 1 ort

1687 Rasmus Lauritsen a 1 ort 1 rd 20 b

Til 1693 Rasmus 1 ½ rd

1695 Peer Rasmussen ½ rd betalt for 1693 og 1694

1695 og 1696 Per Rasmussen 1/ rd

1708

Kolonne (10):

1684 Anders Ohlsens Enke i Arnegård 16 b

1695 betalt på Anders Ohlsens vegne for 10 år a 16 1 rd 2 ort 16 b

1695 kom Per Omenssen husene om Michelstider 16 b

1696 d 18 oktober betalte Per kone 16 b

Mellomrom

1685 Olle Tejer berner for 1684 16 b

1686 Olle Tijerr berner for 1685 16 b

1686 for 1687, 1688 og 1689 1 ort for fire år

1690, 1691, 1692 og 1693 har Eyner Ellingss betalt 1 rd

1694 Eyner Ellingssen 1 ort

1695 Eyner Ellingss 1 ort

1696 og 1697 a 1 ort 2 ort

Kolonne (11):

Hele kolonnen er overstørket

1684 Torbjørn Bjergete ved Robbert betalt grunnleie 12 b

1685 12 b

1686 12 b

1687 12 b

1695 den 4.oktober Torbjørn på Berget betalt for 7 år 3 ort 12 b

1697 betalt for 1696 12 b

Nu findes dette folj: 12 her bager for i bogen og nu Asbiørn Larsen

1694 Ommund Larsen som Laurss Omundsen bodde 20 b

1695 Ommund Larsen 20 b

1696 Per Rasmuss 20 b

20 april 1699 betalte Peder Rasmussen for år 1697 20 b

Fol: 14.

Kolonne (12):

1684 Ambroeyss kvinne betalt (dette er overstrøket)

1687 Ambroyss kvinne for 1685 og 1686 4 sd

1692 Ambøyss kvinne betalte for tre år for 1687, 1688 og 1689 1

1697 Ambroyse ved sin kvinne for 1690, 1691, 1692 og 1693 1 rd 2 ort

1707 Ambros for 11 år hvert år er 2 er 22

 

1684 Torkel Cristenss 16 b

1685 og 1686 Torkel a 16 b = 1 ort 8 b

1697 En Eelldnte?? Betalt for 11 år

1707 betalt for 6 år 16 b

1708 16 b

1709 16 b

1710 for 1709.

Kolonne (13):

Folio 4:

1685 Effens Byrtte betalte for 1684

1685 betalt

1686 betalt 4

1687 Effens Byette 4 sd

1689 Effens Byette 4 sd kvitert for 5 års grunnleie

1690 Effers Byette 4

1691 Effens Byette 4 sd

1692 Effens Byete 4

1693 Knudt Syrnnss for søster Angnete 4 sd

1694 Hustruen Halfuen Jettless ved sin kvinne for 1694 4 sd

1697 Hallff Høll for 2 år 8 ort

1698 Hafuer Halfuer Hølle ved sin kvinne betalt for 1697 4 s d

For 1698 betalt til meg på min søsters Augenetthe Vegner 4 T d

Kolonne (14):

Niles Jonssens kvinne på Arnegårds grunn for to år 1684 og 1685 1/2

1686 og 1687 Niels Jonss ved sin kvinne 6 b

1698, 1699, 1690 og 1691 Niels Jonsens kvinne betalt for 4 år 8 b

1701 Elffen for 12 år betalt.

Kolonne (15):

1685 Dijrch Shlachtter for 1684 12 b

1690 Dyrchs Johans for 1685 12 b

Videre betalt 2 års grunnleie 1 ort

1691 Dyrch Johe 4 års grunnleie 2 ort

Er her til betalt 8 års grunnleie

1700 betalt for 1699 og for min søster i 1699 1 ath

Betalt for 4 år hver 12 b er 2 ath

1714 Ole Byrssen for 10 år 12 b og 3 år

Kolonne (16):

Følgende tekst er overstrøket til ***:

1685 Aslag Joelsen

1686 uleselig

1687 og 1688 Aslags 1 rd

1689, 1690 og 1691 Aslaag Joenssen 3 års landskyld 1 ½ rd

Har kvittert for 7 års leie.

 

***

1692, 1693 og 1694 3 år Asslack Jonssen 1 ½ rdell

1694 Aslack Jenss ett år

1696 Aslag Jonssen grundleie for 1695 6 b

1700 Aslag Jonsen for 1697 6 b

Betalt 1698, 1699, 1700, 1701, 1702, 1703, 1704, 1705, 1706, 1707

Kolonne (17): Teksten i denne kolonnen er overstrøket

Folio 5:

1686 Suerte Torrs  Botolds arvinger for 9 år

1685 Tore Jollsffdatter 1 ort

Kolonne (18):

1687 Symens Mallere som Tore Torstensen beholdt 2 ort

Jacob Symester grunnleie 1 ort

1688 Salle Jacob Symesters 1 ort

1689 Torre Tostenss 1 ort

1690 Torre 2 års grunnleie 2 ort

1696 Lars Børesen for 3 år

1697 Oell Evers 1 alt

1698, 1699, 1700 og 1701 Ole Eneersen 4 ort

1710 Oell Een

Kolonne (19):

1687 Lauriss Joenssen for 1686 i Arnegård 2 ort

1688 Lauriss Jonssen for 1687 1 ort

Kolonne (20):

Juell Aasttre Nest for Andres Cristofferss Arnegårds grunnleie for 2 år 1 rh

Kolonne (21):

Folio 6:

Kolonne (21):

1686 og 1687 Symen Ohlssen betalt av Arnegård. 2 Års grunnleie a 1 ort

1688 betalt. Til sammen for tre år 3 ort.

1689 og 1690 for 2 år ½ r b

1691 og 1692 Symon Olssens kvinne ½ r b

1695 Symen Olssens kvinne betalt for 1693 og 1694 ½ r b

1695 og 1696 Symen Ohlssen ½ r b

1704 Sl. Simen Olsen for 4 år

Kolonne (22):

1686 Olle Byerss av Arnegård 20 b

1687 Olle Brjregasse 20 b

1688 og 1689 Olle Byergesse for 2 år 2 ½ sd

1690 Olle Byrrings 20 b

1691 Olle Byergess 20 b

1695 Olle Bjergesten for 1692 og 1693 20 b. Rester for 1694.

1697 Olle Byergess for 1694, 1695 og 1696 a 20 b = 2 ort 1

mellomrom

1687 Ludorss Lyelle Døede, som til salige moder hadde grunnleie betalt og nu Igores Byrgete Endresdatter 12 b

1691 betalt for fire år

1695 Berget Andersdatter for 1691, 1692, 1693 og 1694 34 b. Rester 14 b

Kolonne (23):

1686 Anders Ohlssens enke Karen Mikkelsdatter 16 b

mellomrom

1704 Peder Omunssen betalt for 8 år a 16 b så for seks år. Har rest for 2 år.

1707 Peder Omensen for 5 år om året 16 b

1711

Kolonne (24):

Tekst overstrøket ned til 1707

1685 Myelloff Solle Byrge Nilssens Enke grunnleie 16 b bentter 2 ½ dags 6 b  - 15 b

1696 Else Svensdatter for 7 år årlig 1 ort = 7 ort.

6 års leie

1705 Jennss Ollssen

1707 Oell Assbijers for to år 1705 og 1706 årlig 1 ath

1707, 1708 og 1709 Oelle Esbijensen for tre år 3 ath

Folio 7:

Kolonne (25):

1684 Bijorne Haffuerssen for 1684, 1685 og 1686 skal betale 2 Jrd

1687 2 Jro

1688 2 Jro

1689 2 Jro

1689 2 Jro

1690 2 ort videre for sijoegrunden 1 s

1691 Bijorn 2 ort og for Sijoegrunde 1

1692 Bijorn for begge 3 sd

1693 betalt

1696 betalt for 1694 og 1695

1697 Biørn Ragherssen for 1696 og 1697 1 ort

1709 Byarne Haffuerssen for 2 år for 1702

1706 for 1704 og 1705 2 år

1707 for 2 år 1706 og 1707

Kolonne (26):

1697 Hans Laurssen 8 b av Arnegård 1 ½ pund + 2 vejer 2 brett  Tie Aarlige 1 rh = ij =

Årlig 1 rd der på er Udtlag dij huss for 10 rh

Mellomrom

1712 Bijarne for 4 år.

Kolonne (27): (overstrøket)

1688 Anders Bøe kvinne for Byrette TresdatterSandman? 4 b

Kolonne (28):

Lauriss Ohlsen på Berget for 1684 og 1685 10 b

1686, 1687 og 1688 betalt 30 b

1689, 1690 og 1691 Laurss Ohlsen for 3 år 30 b

1692 og 1693 Laurss Ohlsen for 2 år 20 b

1704 tre års grunnleie for 30 b

1709 for 1705 og 1706 30 b

1707, 1708 og 1709 30 b

1714 for fire år 10 b

Folio 8:

Kolonne (29):

Teksten er overstrøket til 1691

1684 Aadtzer Ziegbiørss for 1684, 1685 og 1686 for tre år 3 ort.

1688 1 ort

1689 ettersom Gurie betalt til Sall. madam Lessbets det året hun døde 1689

1689 og 1690 Colbeen kipper for 2 år 2 ort

1691 Johannes Olssen på den grunn som Colbenn kipper hadde 1 ort

1695 Johannes for 1691, 1692, 1693 og 1694 for fire år 4 ort.

Kolonne (30):

Askell Ollsen bor på den grunn som Niles Skrædder ga 16 b

1707 for seks år

mellomrom

1714 Robbers Ingebor grunnleie 16 b

1713 Ole Nilsen for den grunn Halver Hølle påbor 4 ort.

Kolonne (31): all teksten i denne kolonnen er overstøket

1685 Sall Erichss Mellen Pedersdatter av Arnegård for 1684

1685, 1686 og 1687 Sall Erichss Mallene 6

1688, 1689 og 1690 for tre år 6 g

1706 Carick Dap av Erik mellom sin svoger 12 b

1707 betalt Carik 2 ort for rest for 7 år betalt for 7 år

1708 kom Carik

1709 2 ort

1713 betalte Carik for tre år 1,5 ort

Kolonne (32):          

1690 Gammel Bijorn Tømmermands grunn som Sijndre Anderss Torste Tommermand bebeigde, men som er død Niels Gieterffss Sannd

1692 2 ort 2 ort 4 b

1696 Niels Wanev for 4 år 2 ort

1713 Erik Olsen 2 ort

1714 ½ Rd

Folio 9:

Kolonne (33):

1684 Suen Crestoffeess ved sin kvinne av Arnngård ½ ort

1685 og 1686 Suen Crestofferss

1687 for hvert år ½ Er 2

1688, 1689, 1690 og 1691 Suen Crestofferss 2 ort i fire år

1692 Suen Cresofferss for ett år ½

1697 Suenn Chresoffs for tre år

1696 Suen Christophersens kvinne ½ r ort

1697

Videre for ett år

For tre år

1703, 1704 og 1705 Suen Chresoffers for tre år ½

Suen Christoffers for 2 år 1.

Kolonne (34): er blank

Kolonne (35):

1684 og 1685 Peer Laurress p Neegh

1686 Peer Lauress Naegh 2 ort

1687 og 1688 Per Lauriss Naeg for 2 år 4

1689 og 1690 Per Laurssen Naagh for to år 4

Kolonne (36): er blank

Folio 10:

Kolonne (37): Overstørket til 1707

1686 Jacob Johanssen Vever sin kvinne 1 ort som Aschel påbodde

1697 for 13 år 14 b  og for den han selv påbor årlig grunnlei 1 r b r

1698 Erick Meg  for tre år 3 og lovet min bror å svare 5

2 ort 9 b

1707 kom Siur å bo på Arnegård

Kolonne (38):

1689 Rasmus Perssen 2 Td for 2 års grunnleie pronto 1684 for hvilche 1 års grundeleg kvitert

1690 Rassmus Perss ett års grunnleie 2 ort for 1685

1692 Rasmuss betalt for 2 år 2 ort for 1686 og 1687.

1693 og 1694 for 2 år.

1696 Rasmus Pedersen for 2 år 1695 og 1696 2 Td rester 1688, 1689, 1690, 1691 og 1692 og 1694. Rester for 8 år.

1698 2 ort for 1697 Rasmus Pedersen for 3 år som er 1701, 1702 og 1703 er 1 ort årlig

1704 1713 Betalt 3 Rd

Kolonne (39):

1690 Tarell i Østervog som har .. Anne Hylandstad for 6 år a 16  b og for hans i boende huiss 4 års grunnleie betalt 20  b - 3 - 8

1699 Tarall betalt for brygger og hans i boende huser a 2 ort 4 b for 1691, 1692, 1693, 1694, 1695, 1696, 1697 til sammen 2 rd 3 ort 12  b

1710 har Peder betalt for 2 år a 20 b

Kolonne (40):

Følgende tekst er overstrøket:

1703 Ane Samuelsdatter som bor ved Lars på Berget betalt grunnleie 1 Rd.

Folio 11:

Kolonne (41):

1692 Niels Ohlssen for Arnegårds grunn for 1690, 1691 og 1692 for 3 år betalt 1 ort

1694 Nielss Ohlssen betalt grunnleie for Arnegårds grunn

1693 og 1694 for 2 år til sammen 2 år 2 ort 16 b

1695 Niels Ohlsen udi Arnegårds grunn for 2 sd

1696 Nielss Ohlss 2 td

1697 Niels Olssen 2 td

1702 2 års grunnleie Niels Ols

1703 Nielss Ollssen for 2 år som er 1702 og 1703 2 ort er 4 ort.

Kolonne (42): Overstrøket ned til 1705 Utydelig.

1690 Olle Persen som bor i Østervåg fra Hans bogwigs grunn er Tiel Cordihste Arnegårds sjøgrunn ½ ort

1691 betalt

1693 for 2 år 1 ort

1694 Ole Hangs  for 2 år 1 ort for 1693 og 1694

1697 betalt for 1695 og 1696

1699 Olle Jonssens kvinne for 1697 1 /2 ort for de mellomværende år er betalt

1705 Olle Jonsens kvinne for 1703 og 1704 1 Rd

1705 og 1706 Oel Jonsen 1 ort

1711 for 4 år 2 ort.

Kolonne (43):

Overstrøket fram til ”1705”

1698 Sammuel kipper kvinne 1 R b Sier å ha tidligere betalt 1 R b Gir årlig grunnleie 2 sd Videre betalt 9 al= Sum 2 R b = 3 ort dette rester 2 ort 2 ath

1705 betalt Niels Klags 2 ort om året.

Kolonne (44):

1690 Gunnelle Nielsdatter betalt 3 ort av en grunn som tidligere var bebodd av Claes Jensen som ga årlig grunnleie 1 ort.

Folio 12:

Kolonne (45):

1699 Ole Dragesen 20 b i grunnleie for 1697 av Arnegård

1704 Ole Denns for 3 år 1701, 1703 og 1703 2 ort 12 b

Videre for 6 år 20 b er 5 ort

Barbro som bor med Bagste Karen betalt 16 b

1708 Kisti Tollefsdatter betalt Arnegårds grunnleie 1 ort betalt til 1708 og for det året.

1703 Steenvor Rass.datter grunnleie for 3 år 2 ort.

Kolonne (46):

1698 Knud Ifuerssen årlig grunnleie av den grunnen hans hus står på ved Trine Første 3 ort d: betalt for 1698 og 1699 10

Videre for 1700 1701, 1702, 1703 og 1704 betalt årlig grunnleie 5.

Mellomrom

1709 Ener Stapig betalt 3 års grunnleie.

Kolonne (47):

1707 Nells Olesens for 12 år 20 b om året eer 2 ½ daler

1708 Nielss betalt 20 b

Kolonne (48):

1698 Asbjørn Larsen på Berget der Torbjørn bodde tidligere ga årlig 12 b.  Betalt den resterende grunnleien for 1697

1698, 1699 og 1700 betalt til Fredrik Peersen.

1705 betalt 12 b Gunder betalt for 3 år for 1702, 1703 og 1704 12 b

Folio 13:

Venstre side - kolonne (49 og 50):

1693 kom Hallffer at bo på en grund 16 b året.

1700 Barbro Svendsdatter bor ved Bagte Karis: og ei tilkomer de ordinær Arnegårds grunder grunnleie 16 b i årlig grunnleie.

For 1701, 1702, 1703 og 1704 betalt.

Høyre side - kolonne (51 og 52):

Etterskrevne er oppsøkt av manglende betaling

1702 Tron Bergessen som Maren Svendsdatter på bodde betalt for 4 år a 1 ort 1Rd

1707 grunnleie 20 b Rasmus Peder 2 ort i grunnleie for den grunnen Ane Samuelsdatter bor på. Nils Jæresen Sanes betalte 2 ort

1708 Tore Brynes 1 ort

1708 Sander Persen 1 ort

Josnes for 1707 og 1708 16 b

1708 Elling Torhehsen i Peder Dalis sted for 1707 og 1708 a 20 b 1 Rd

Jon betalt for 1708 og 1709 2 ort.

1709 Kisti i Arnegaard betalt for grunnleie

Folio 14:

Kolonne (53):

Kirsten Teckeltun for 2 år grunnleie av Arnegård årlig 1 ath 1701, 1702, 1703, 1704, 1705

1703 Berte Anders dater for 5 år a 12 b 

Kolonne (54) er blank

Kolonne (55):

1697, 1698, 1699, 1700 Peder Rasmusen – fra folio 3 betalt grunnleie

1701-1706 betalt

1707-1711 betalt a 20 b til sammen 5 ort.

Kolonne (56):

Kniple Trine på Stranden betalte 3 b på forfallen grunnleie til 1705 som gir årlig 2 ort

1706 betalt 2 ort.

Folio 15:

Kolonne (57):

Til Christoffer maller betalt for tre år en slet dl om året til sum 2 dl.

Kolonne (58) er blank

Kolonne (59):

1709 Ambros for grunnleie i 2 år 4 ort.

Kolonne (60) er blank

Folio 16:

Kolonne (61):

1704 tillatt Erik Jonsen å bo ved Stranden på Sanes og årlig gi 16 b

1705 16 b

1706 16 b

1707 16 b

1708 16 b

Arbeidspenge 8 b

Kolonne (62) er blank

Kolonne (63):

Lars Andersen er tillatt å sette hus ved Sanden ved OhrsArnegaards grunn og derfor gi årlig grunnleie fra 1701 til 1710 med Michealj tider som er grunnleiens forfallstid.

Kolonne (64) er blank

Folio 17:

Kolonne (65):

1704 Jens Fransen Sannes grunnleie 2 ort

Kolonne (66-68) er blanke

Folio 18:

Kolonne (69 og 70):

1709 og 1710 betalte Orm sneker

1712 Orm sneker 3 ort

Kolonne (71-72) er blanke

Folio 19:

Kolonne (73):

1711 Suen Jødesen kom for å bo i et høste som Haleff Høll 4 ort

1712 2 år svarte Enars Nellesen

1713 Sl: Halver Hølles hus som Lars Nilsen nå har kjøpt grunnleie fra 1713 og årlig 4 s d.

Kolonne (74):

1711 Tron Byes 1 ath

Kolonne (75-76) er blanke

Folio 20:

Kolonne (77):

1711 Ambros for 2 år 4 ort

Elling Torhessen av Arnegårds grunner for 2 år 1 Rd

1713 Ane Elevsdatter for Arnegårds grunner 16 b

Kolonne (78-80) er blanke

Folio 21:

Kolonne (81):

1707 Peder Magnus kone betalte på sin resterende grunnleie 3 ort br på Stranden.

Kolonne (82-84) er blanke

Folio 22:

Kolonne (85):

1713 har Morten Ollsen betalt 5 ath

Kolonne (86-88) er blanke

Folio 23:

Kolonne (89):

1713 Ane Lars datter kom for å bo på den grunn som Branle bodde på 16 b. Har betalt for 5 år 5 ort.

Kolonne (90-92) er blanke

Folio 24-54 er blanke

Folio 55:

Løytnant Waldou på Sandnes betalte årlig 12 b i grunnleie til 1709. Ny grunnleie 1 ort.

Folio 56a:

Grimsageren ved Stranden

1689 har jeg bevilget og tillatt Olle Ohlsen en grunn å sette hus fra Bartolemp den nedre ende til gerdes seg skal gieffe årlig du i grunnleie ½ rixdl. Betalt for to års grunnleie.

1692, 1693, 1694, 1695, 1686 og 1697 Olle Ollessen betalte grunnleie hvert år 2 ort. Rester 4 års grunnleie i 1702.

Mellomrom

I 169x har jeg bevilliget Niels Jonssen sette hus på nedre tiell gade og årlig betale ½ R d.

1692 betalte dito grunnleie 1 ½ r b

Niels Toerssen betalt sin grunnleie for 1692 og 1693 1 r b

Videre for 1694 ½ r b

Videre for 1695 ½ r b

1697 betalte Jacob Peders sin grunnleie for 1696 og 1697 a ½ r ort er 1 r ort.

1698, 1699, 1700 betalt

1701, 1702, 1703 og 1704 a 2 ort er 2 Rd

For 1709 Jacob betalt grunnleie 2 ort

For 1708 Jakob betalt.

Folio 56b: Overstørket til 1697

Grimsageren på Stranden

1689 latt Anders Torsen som segler på min jakt en grunn til å sette hus på opp i over Endre Brynels Ageren. Årlig grunnleie ½ ort. 1689 betalt.

1690 og 1691 betalt

1692 betalt

1693 og 1694 … (overstørket) betalt

1697 og 1698 Anders Tordsen har betalt sin grunnleie til dato.

1699 betalt 2 ort – folio 57.

Videre overstrøket til 1697

1692 Dyre Nielss skomaker på Grims Agern med årlig grunnleie ½ ort. Betalt 2 år.

1694 Niels Knugs kjøpte hus som Erik Skomaker tilhørte og skal gi årlig grunnleie 1/5 r…

1697 har Nielss Jørennsen Knag betalt sin grunnleie for 1694, 1695 og 1696 er 3 år a ½ rb

Betalt 1697, 1698, 1699 og 1700.

Folio 57a:

1700 Anders Torsen Manes betalt sin grunnleie med penge 2 ort

1701 2 ort

1702 2 ort

1703 og 1704 betalt 1 Rd

1705 og 1706 1 Rd

1707 og 1708 1 Rd

Folio 58a: (alt overstrøket)

1694 betalte Videre Bøndrne det skylder 1 ½ Pm Aar

Videre betalte 3 ½ W

Folio 58b:

Første spalte:

1700 Halvor Christensen ved Grimsageren årlig grunnleie 16 b

1701 og 1702 betalt

1703 16 b

1704 16 b

1705 16 b

1706 16 b

1707 16 b

Andre spalte:

Hans Sannes betalt grunnleie for

1704 16 b

1705 betalt

1706 betalt

1707 betalt

1708 betalt

Folio 59a og b: mesteparten overstrøket

Christopher Ogne betalt sin landskyld for 1694 penger … (ikke Stavanger)

Folio 60a

1694… om landskyld ikke Stavanger

Anders Møre på Sanes

1702 betalt grunnleie 2 e d:

1703 betalt 2

1704 betalt 2

1705 betalt 1 nu siden Bent bonefalparten

1706 betalt

1707 betalt 16 E for arbeid 8

Videre for 1708 og 1709 2 e d

Folio 60b

Første spalte

1701 er tillatt Niels Ramussen at oppsette et hus på Sannes skal gi årlig til grunnleie -.

Nielss Jenssen grunnleie på Sanes 16 og 16 b for 2 dagers arbeid betalt 1704.

Andre spalte

Bent Sannes boer nu å en grunn ibm årlig grunnleie 16 b

1701 betalt 16 b

1702 16 b

1703 16 b

1704 16 b

1705 16 b

1706 16 b

Den høst hans kone betalte 2 s d

1711 betalt grunnleie 2 ..

Folio 61a

Første spalte

1704 Olle Bentsen Sannes betalt for den hage i grunnlee 1 ort

1705 betalt

1706 betalt

1707 betalt

1708 betalt

1709 betalt

Rester 2 dagers arbeid vert Aar

1713 betalte Olle Knudsen 3 ath

Folio 61b

Første spalte

1713 har …. Rassdater betalt for 4 aar

Folio 62a

1710 om høsten kom Morten Mortens å bo på den grunn 2 ort i året. Nolls Ravik på bodde. Betalt for 3 år.

Folio 66

Register ofver de paa Mine Grudner her i Byen og paa Sannes Beboende Som etter folger.

A

Anders Torsen folij 57 - 48 b

Asbiørn Larsen folij 12 – 12 b

Anders Mørk fol 60 – 32 b

Ambj – 48 b

for 1705

Anders Mørch betalt grunnleie for 1706 2 høns

B

Bent Klintsem fol. 60 16 b om året

C

D

Folio 67

E

Erik Jonsen Sannes Froste fol: 16

Erik Frost for 1706 betalt grunnleie 16 b

Erik Olsen P: fol: 8

F

G

1699 Ifuer smed for 3 år årlig 16 b er 3 ort

1705 5..

H

Halver Christens: f: 58 på G 16 b

Hans Sannes fol: 58 – 16 b

Hrast Christen bet Sin grund leie Ved Er 16 b

Hans J Stenste på liten grunn leie for 4 år en slet daler årlig 16 b

1708 bet Hans 16 b ga 16 b

J

Jacob Pedersen f: 56 gir årlig 48 b

Jens Frandsen på Sanes fol: 17

Jackup betalt for 1706

1707 betalt Jakup grund leie 2 d

Jacup Peders betalt meg grunleie for tre år 1708, 1709 og 1710 eer 1 ½ d.

K

L

1701 Har jeg en Lars Anders et hus paa Søen som 2 ort fol. 16

M

N

Nils Knag fol 56

Nils Knudsen fol 60

O

Olle Bentsen Sannes fol 61

P

Peder Rasmussen Goskve paa fol 14

Peder Madzens kone Lisbets fol 21

T

Kniple Trine fol 14 gir 2 sd betalt 1707

U

V

Leutnant Waldou fol 55 betalt 1709 3 ath

Y