Utstein klosters grunnleie av Stavanger by (Sankt Olavs grunner) 7.2.1665

 

Av Arne Kvitrud, Sondre Nordheimsgate 9, 4021 Stavanger.

Versjon 2.6.2005.

 

 

Tabellen nedenfor angir Utstein klosters leieinntekter av tomter i Stavanger. Det vil si av eiendommer eid av Utstein kloster.

 

Dette er avskrifter av fotokopier som er mottatt fra Riksarkivet. Kildereferansen er Riksarkivet, Rentekammeret, Kammerkanselliet, Kongeskjøter, Skjøtebok Oo 1661-1669, i hovedsak fra side 160a og 160b.

 

Denne lista er etter Asgaut Steinnes, den eldste lista vi har over Utstein kloster eiendommer i Stavanger. Lista gir likevel så mange opplysninger at vi kan koble den mot eldre kilder – og også yngre. Ut fra yngre kilder ser det ut til at de fleste eiendommene lå i Øvre og Nedre Strandgate, Øvre og Nedre Klevegate, (Fattig)Kirkegårdsstrædet og i Olavskleiva. Det har også vært en eiendom på Torvet og en i Østervåg (Steinkargata).

 

Avskriften er gjort etter beste skjønn. Som med all håndskrift har hver person sine særegenheter! Er en usikker på avskriften bør en sjekke med originalen. Håndskriften er rimelige klare og tydelige.

 

Tilpassinger i avskriften i forhold til originalene:

* Der originalen har forkortelser for myntenheter: som skilling (”b”) - har jeg skrevet ”skilling”.

* Der originalen har brukt b, som i Hanben, har jeg skrevet Hanssen.

* Der fornavn og slektsnavn er skrevet med små bokstaver, har jeg brukt store.

* Jeg har brukt arabiske tall der originalen har romertall

 

Dette er et skjøte fra kongen til Erik Krag og en del andre kompanjonger på et stort gods. Det som står nedenfor er et mindre utdrag fra dette dokumentet.

 

Navnelista ser ut til å bygge på en eller flere eldre lister (i København?) som kan være fra omlag 1650 (?), og forteller ikke hvem som hadde eiendommene i 1665. Willum Andersen var blant annet død ca 1652. 1650-lista bygger igjen på en liste som nok er eldre enn 1630.Dateringene her er foreløpig svært usikre!

 

Welb Erich Krag, och Interessenter, Schiøde paa Udsteen Closter, och Alle Helgenns Kirchis Goedtz; Med Mehre, Udi Norrige til Eyendomb.....

 

....Sancte Oluffs Grunder Liggendis Wdi Stavander, och Rettigheden giffuer deraff til Udsteen Closter

 

 

Navn

Betalt grunnleie

Tore Søffrensen af Gert Mortensens grund

5 slete mark : q :

Tore Søffrensen af en Kaalhaffue grund

2,5 s. mark : q :

Toere Søffrensen af en grund Jacob Snedicher Aatte

3 s mark 4 alb : q :

Tore Søffrensen af Joenn Østensens grund

10 slet mark :

Thoere Søffrensen af Peder Ommundsens grund

1,5 slete mark :

Tore Søffrensen af Niels Jonsens grund

2,5 s mark :

Willum Andersen af en grund Truels Suendtzsen aate

22 skilling:

Søren Hansen af en gaard Truels Swendsen aatte

20 skilling

Morten Schoemager aff Truels Swendtzsens grund

2,5 slet mark q:

Endre Tharaldsen af Engebrets grund

20 skilling

Willumb Barcheland aff Christen Uoringholmbs grund

2,5 slet mark 10 skilling

Godshe Pedersen af Niels Knudtzsens grund

22 skilling

Torre Naggel af Henrich Schoemagers grund, s.....? Kaalhaffue march

28 skilling

Jens i Bechen af Adam Endersens grund

20 skilling : q:

Osmund Tharaldsen af en grund Hatemageren Aatte

10? skilling : q :

Jockum guldsmid af en grund, Rasmus Schriffuers

10 skilling : q :

Mester Detleff af enn Kaalhaffue grund

12 skilling :

Jens Jørgensen Grund af en Hauge Jesper bager aatte

19 skilling :

Charsten Lytcke, och Søffren i Bechen af Hermand Tømmermands grund

30 skilling :

Anne af en Liden Kaalhaffue

7 skilling :

Niels Høeg Borgemester, aff en liden grund

6 skilling :

Søren Hansen af Giert Mundtliers Grund

20 skilling : q :

Dirich Karelsenn, af Jacob Snedichers grund

8 skilling :

Henrich Mallers grund

20 skilling :

Birgete Gregersis af Pouel Hanssens grund

7 skilling :