Byens grunnleie av Stavanger by for 1665

 

Av Arne Kvitrud, Sondre Nordheimsgate 9, 4021 Stavanger.

Versjon 9.8.2005.

 

Retur  

 

Tabellen nedenfor angir Stavanger bys leieinntekter av tomter og hus i Stavanger. Det vil si av eiendommer eid av byen.

 

Dette er avskrifter av originaler i Statsarkivet i Stavanger, Lensarkivet 1569-1680, boks 60. Avskriften er gjort etter beste skjønn. Som med all håndskrift har hver person sine særegenheter! Er en usikker på avskriften bør en sjekke med originalen.

 

Tilpassinger i avskriften i forhold til originalene:

* Der originalen har forkortelser for myntenheter: som skilling (”b”) - har jeg skrevet ”skilling”, m = mark, m s = mark slette og  s m = sl m = slette mark

* Der originalen har brukt b, som i Hanben, har jeg skrevet Hanssen.

* Der fornavn og slektsnavn er skrevet med små bokstaver, har jeg brukt store.

* Der originalen har romertall, har jeg brukt arabiske tall

* ”??” og parenteser er mine når jeg er usikker på tolkningen av originalen.

 

Originalene er delt i to– en med overskrift Koeholmen og en med overskriften på Standen og ved Kleven. Jeg har derfor også delt listen her. Om en leser de to siste kolonnene, kommer rutene med tekst i samme rekkefølge som i originalen.

 

Opprinnelig var Kuholmen en holme, men sundet ble fylt igjen og gjort holmen landfast. Området her er nok omkring det som i dag er Øvre og Nedre Holmegate og ned til sjøen.

 

Anlangede Byens grundder och leye per Ap 1665

 

Fortegnelse paa Byenss Grunder Och huus deres Aarlige i grundeleye giffues som følger

 

Merknader i venstre marg

Koeholmen

Beløp 1665

Rasmus Odtzens grund

1 ort

Elling Rassmussens grd

3 skilling

Suend Siffuerssens grd

3 skilling

Anders Jørrensens grd

6 skilling

Gunder Halduorssens begge grd

16 skilling

Odt Antonnisens grund

8 skilling

Olluff Biørnssens grd

4 skilling

Niels Thorbiørnssens grd

8 skilling

Halduor Gundersens grd

5 skilling

Olle Jorenssens grd

4 skilling

Suffr Kippers grunder oh hauger

28 skilling

Anders Samssens grd

3 skilling

Laurids Erichsens grd

10 skilling

Peder Huerssens grd

10 skilling

Frands Badshers hauge oh søegrd

28 skilling

Laurids Lauridzens grund

5 skilling

Jaster Iffuersens grd

5 skilling

Sl. Laurids Volchmarssens Nøst

8 skilling

Komer till aff korting

Borgm Bent Suendtzens Nøst

8 skilling

Jens Berentzens Nøst

12 skilling

Oelle Hagelies grd

8 skilling

Thommas Christenssens grd

19 skilling

Vilmer Meyers grund

34 skilling

Lauritz Johansens grd

6 skilling

Komer till aff korting

Berent Berentzens grd

32 skilling

Biørn Rassmuses grd

5 skilling

Knud Clauss: og Thommas Tomatsz grd

10 skilling

Komer ohtill Aff korting

Berent Berentzens grd

20 skilling

Oelle Johanssens grd

8 skilling

Omund Siffuerssens grd

4 skilling

Peder Pedersens

4 skilling

Iffuer Pederssens

4 skilling

Iffuer Shiøttes s Grund

4 skilling

Reyer Torchekssens grd

4 skilling

Peder Thimmermands grund

6 skilling

Oelle Knudtsens grd

6 skilling

Robbert Pfeiffs grd

40 skilling

Knud Joenssens grd

14 skilling

Joen Thomassens grd

16 skilling

Komer oh till aff Kort:

Hans Peitersens Nøst

4 skilling

Laurids Winters grd

40 skilling

Laurids Joensens grd

20 skilling

Torgrim Pedersens grd

6 skilling

Toere Joensens grd

10 skilling

Thollaf Aanonssens grd

10 skilling

 

 

Merknader i venstre marg

Paa Stranden och ved Kleffuen

Beløp 1665

Her Christen Andersens grunder

0,5 daler 2 skilling

Michell guldsmidz hauge

5 skilling

Michell Guthormssens

6 skilling

Birget Orlluffs Datters hauge

4 skilling

Laurids Suendtzen Spillemandz Søegrund

12 skilling

Torgier Joensens

12 skilling

Sl: Laurids Suemungs Koene

4 skilling

Thruels Erichssens grund

14 skilling

Joen Reebssland grd

24 skilling

Johannis Iverssens grd

5 skilling

Sl: Simmens grd

14 skilling

Thoere Ellingsens grd

4 skilling

Tholleff Gunders datter

4 skilling

Eilleff Hendrichssen

8 skilling

Assbiørn Byes grd

2 skilling

Torgier Laurssens grd

4 skilling

Laurids Christensens grd

6 skilling

Joen Shots grund

6 skilling

Komer ohtill aff Kortning

Hans Peitersens hage

6 skilling

Mourids Jacobssens grund

6 skilling

Joen Nielssens

8 skilling

Giermund Thoumager

10 skilling

Iffuer Nielssen

18 skilling

Komer ohtil Affdrag

Søffren Byeschriffuers grunder

16 skilling

Thorels Erichsens hauge

4 skilling

Margrete Anders Datter

4 skilling

Einer Olluffsen

4 skilling

Joen Baardsen

16 skilling

Jens Bagers grund

12 skilling

Børild Børildsdatters hauge

12 skilling

Biørn Siffuersens grd

2 skilling

Oelle Garssens grd

12 skilling

Elling Assbiørnssens

4 skilling

Oelle Omundsen

10 skilling

Oelle Pederssen

12 skilling

Lille Peders grd

6 skilling

Omund Stigssens grd

20 skilling

Jacob Shodz grd

4 skilling

Christen Børildsen

4 skilling

Mogens Olluffsen

6 skilling

Reyer Iffuerssen

6 skilling

Anders Corten

4 skilling

Hans Spillemands grd

16 skilling

Halduor Vigelssens hauge

6 skilling

Laurs Børresens oh Biørn Borhelsen aff halparten Laurz Snedkers grund

13 skilling

Karren Niels Giertzens halvpart

10 skilling

Sirj Størkelsdatter

2 skilling

Olle Glad

5 skilling

Peder Christensens grd

7 skilling

Peder Danielsens grd

7 skilling

Olluff Iffuerssen

6 skilling

Unge Sørrens Nøst

12 skilling

Knud Garssens grd

16 skilling

Anders Baadzmands grd

19 skilling

Peder Asslachssens grd

10 skilling

Bispens Nøst

12 skilling

Erich Thørressen

12 skilling

Joen Jenssens

5 skilling

Niels Dauidtsen

5 skilling

Mogens Kipper

5 skilling

Mathias Justessen

4 skilling

Thorbiørn Justesen grd

4 skilling

Joen Bileffsen

4 skilling

Niels Østmand

4 skilling

Christen Valor

6 skilling

Laurids Walcham

6 skilling

Suend i Bachen

20 skilling

Ollesff Laurids Datter

6 skilling

Laurids Blochers hauge

2 skilling

Aadne Siffuerssen

16 skilling

Thorgier Lauridzen

6 skilling

Sl. Knud Lauridtzens grunder

6 skilling

Peder Knudtzens hauge

16 skilling

Gunder Størcherssen

6 skilling

Joen Lassessens grd

4 skilling

Knud Oelleffsen

4 skilling

Joen Kippers grd

6 skilling

Peder Gullichssen

6 skilling

Eftersom dette ligger øde bekommes indtet breff huor forr det oh er til affk:

Michell Christofferssen aff Sanduigen oh Nøstet

1 Rd 10 skilling

Rassmus Reyerssen

4 skilling

Joere Snedicher

8 skilling

Berdniess Nilesen

6 skilling

Mogens Johanssen

5 skilling

Peder Anderssens grd

4 skilling

Poffuel Listers grd

7 skilling

Simmen Olluffssens hage oh Barbra Rasmus datters huus

10 skilling

Laurids Jørenssen

10 skilling

Gurj Jornss datter

2 skilling

Erich Pibers grund

2 skilling

Ragnille Iffuers datter

4 skilling

Knud Gundersen

4 skilling

Sirj Thorchelsdatter Ved Kleffuen

2 skilling

 

Summa Paa forschreddne Grundeleye Beløber Penge 14 d 3 ort 18 skilling

Herfra Affdragess som in Margine findes forklaret huor aff Indtet bekommes Penge 2 Rdr

Bliffuer saa igien som eie hafe till Indtegt ført Penge 12 d 3 ort 18 skilling: