Kongens grunnleie av Stavanger by for 1660 – alfabetisk list

 

Av Arne Kvitrud, Sondre Nordheims gate 9, 4021 Stavanger.

Versjon 18.11.2016 – ikke korrekturlest.

 

Retur

 

Tabellen nedenfor angir kongens leieinntekter av tomter og hus i Stavanger. Det vil si av eiendommer eid av kongen.

 

Dette er avskrifter av egne fotoer fra Riksarkivet. Kildereferansen er Riksarkivet, Rentekammeret, Byregnskap 1602-1815 Stavanger, pakke 299, 1639-1661. Lista er i regnskapet for 1660-61, trolig satt opp etter innbetalingene ved mikkelsmesse (29. september 1660). Mikkelsmesse var det faste tidspunktet i byen for betaling av grunnleie.

 

Avskriften er gjort etter beste skjønn. Som med all håndskrift har hver person sine særegenheter! Er en usikker på avskriften bør en sjekke med originalen. Håndskriftene er rimelige klare og tydelige, men blekk fra andre/foregående sider har noen ganger slått gjennom, og gjør teksten litt utydelig. Er jeg usikker har jeg skrevet ”?”.

 

Noen merknader:

* Lista er i hovedsak satt opp alfabetisk og ikke geografisk.

* Der originalen har romertall har jeg brukt arabiske tall.

* Myntenheten skilling er skrevet som ”b

* ”Haffue” er det samme som hage.

* Jeg har lagt inn linjeskift der originalen har ny side.

* På hver side i originalen er det en summering. Denne har jeg ikke tatt med.

 

Kongh: Mayttees Grundeleye

Albrett Kronn af sin grund 16 b

Anders Veffuer Aff Sin grund 20 b

Anne Ogelbyes Aff sin grund 1 ort

Anders schreder 21 b

Anders Olsen Aff Sin faders grund 16 b

Abbiøren Omundses Liden grund 6 b

Anders Andersen Af Sin grund 8 b

Antoni Jacobsen 4 b

Berent Berentsend Aff den grund hand boer paa 22 b

Aff Sin hobliggende grund 8 b

Aff en Liden hauge 16 b

Aff hans Siøeboegrund 16 b

Aff Sl: Hans Kortzens grund 20 b

Aff Simen Jacobsens Hauge 14 b

Bendt Sulendsen af Sin Kaalhauge 12 b

Bergete Thorre Smedtz 20 b

Her Christen Andersen Af Sin Urtehauge 0,5 Rdr 8 b

Kasten Løtche Aff en Siøgrund 10 b

Sl: Christen Thømmermands grund 1 ort

Christen Kipper Aff thuende Sma grunder 2,5 s mark 2 b

Claus Wiszer Aff Sin grund 1 ort 4 b

Christopher Klausens grund 16 b

Christen Maldes Liden grund 8 b

Christen Schreder Aff Sin grund 21 b

Eshe Jacobsen aff sin grund 21 b

Endre Iffuersens Liden grund 4 b

Godshe Pederssen Aff sin Kaalhauge 12 b

Olle Iffuersens Liden grunn iiij b

 

Godche Pedersen Aff sin kaalhauge xij b

Gunder Rasmusen Af Sin grund 20 b

Af Peder Gundersens grund 20 b

B: Henrich Hansens grund 0,5 Rdr

Hans Mathisens grund 10 b

Henrich Hermandsens grund 20 b

Sl: Hans Karbes grund 1 ort

Henrich Arnesen af Sin grund 1 ort

Hans Pedersen Af Sin grund xij b

Hans Snedcher af Sin grund 16 b

Halvor Biørensens grund 12 b

Hans Pottemagers grunder 0,5 Rdr 5 b

Aff en liden Baadstøe 4 b

Hans Joensen Aff Sine grunder 20 b

Haldvor Thareldsen Af et Lidet støche 6 b

 

Jens Persen Aff den grund hand boer paa 1 s dlr

Af den grund tuert offuer gaden 1 s dlr

Aff Willum Kiers grund 2 s mark iij b

Aff Sl: Rasmus Andersens grund 1 ort 5 b

Jacob Thomsen af Sin grund 1,5 ort

Joen Omb Aff Moens paa Marchens grund 4 b

Jørgen Bager Aff Sin grund 1 ort 7 b

Jacob Smeds grund 1 ort 4 b

Sl: Berendt Berendtsens 2,5 mark 2 b

Johannes Kipper Aff Sin grund 21 b

Joen Kipper Aff Sin grund 12 b

Aff hans hauge grund 10 b

Sl: Her Jacob Pedersens grund 5 slet mark

Isach Vigleffsen Aff thuende Sma grunder 20 b

Jacob schreder Af Sin grund 1 ort 8 b

Ingeborig sl: Dauid x b

 

Johan Bagers grund 1 ort

Jacob Jacobsen af Sin grund vij b

Ingeborig Sl: Jørgen Endresens iiij b

Aff en Liden grund strax hob xx b

Aff en Anden grund ved Bachen xij b

Kiersten Jacob Søfrensens grund x b

Knud Gammelsen af Sin grund iiij b

Karen Sl: Joen Jacobbens iiij b

Laures Thoersen af Sin grund xvi b

Laurids Therchelsens grund xx b

Lauris Thøresens grund xij b

 

Laurids Omundsen Aff sin grund xij b

Lauridz Odsen af sin Liden grund iiij b

M: Marchus af it støche Kiersten Jacob Søffrenbens grund xvj b

Moens Nielsen Af Sin grund xx b

Sl: Moens Pedersens grund xx b

Marite Mortensdatter vj b

Mortten Sehusen xx b

Sl: Niels Hoffsmedz grunder 1 ort 8 b

Nield Omundsens grund xvj b

Naffuer Throelen af sin grund xvj b

Olle Nielsen Vold Af Sin grund xij b

Af en Anden grund paa Bachen xij b

 

Olle Smed Aff Sine grunder j ort ij b

Olle Sørensen Aff Sin Grund x b

Sl: Østen Villembsens grund 1 ort 8 b

Abigael Siøgrunden der Aff xvj b

Omund Stigsen Aff Sin grund x b

Olle Bagger Aff Sin grund xx b

Aff hans Siøegrund vj b

Peder Hansen Schreder xvj b

Sl: Petter Castensens grund xviij b

Philip Jørgensen viij b

Aff en Liden grund paa Bachen viij b

Pouel Knudsen af hans Haugegrund 1 ort 8 b

Af den grund Oldrich paa boer xvj b

Peder Madsen Schreder 1 ort

Peder Nielsen Ame viij b

Sl: Peder Pedersens grund xij b

Peder Nielsen paa Bachen iiij b

 

Robertt Pfeiff Aff en Sin grund 1 sdr vj b

Aff Staalle Madtsens grund iiij b

Rasmus Giermundsen af sin grund xx b

Aff den pladts hans Nøst paa staar iiij b

Rasmus Fishers Liden grund vj b

B: Søren Pedersen aff hans hauge 2,5 mark iiij b

af hans Siøegrund 1 ort 8 b

af Anders fodz grund xx b

af hans hauge hob Willumb Jacobsen 1 ortt

Salmon Jacobsen Aff Sin grund viij b

Søren Smed Aff sinn grunde 1 ort 8 b

Siffuer Moensen der hand boer xij b

SL: Søffren Thorchelsens grund 1 ort

Aff hans Hauge der hos viij b

Aff hans Siøgrund 1 ort

 

Aff hans Fæhus grund iiij b

Aff en Kaalhauge paa Bachen vj b

Aff en part i it baadestøe iiij b

Aff den grund ved Thorffuet 1 ort v b

Aff den Hauge offuen for 1 ort 8 b

Her Søffren Jensen aff Sin Liden grund xx b

Sl: Søren Murmesters grund xviij b

Sander Veffuer Af Sin grund viij b

Søffren Glabmager xxj b

Thomib Thomesen der han boer 1 ort

Thomis Smed Af Sin grund xx b

Aff en Anden Liden Hauge grund iiij b

Schipper Torchels grund xx b

Thomab Christensen Aff thuende Smaa grunder xvj b

 

Thorgier Thoersen af Sine grunder 1 ort 8 b

Thøris Michelsen Aff sin grund viij b

Thollach Lauersen Aff sin grund viij b

Thore Gietleffsdatter iiij b

Thallach Gamelsen iiij b

Thollach Jacobsen iiij b

Thieran Smed xvj b

Tholleff Isachsen Af Sin grund 1,5 ort

Sl: Willom Andersens grund viij mark

Aff Kort Anchers grund viij b

Aff Sl: Thiøstels hauge grund viij b

Aff Sl: Olle Thorgeirsens grund viij b

Aff halffparten shipper Thorchels grund xx b

 

Aff It Støche Petter Castensens xij b

Aff en Hauge paa Valdberig xij b

Noch Halffpart af Petter Castensens x viij b

Willumb Kier Aff sin grund x iij b

Willumb Lind aff sin grund vv b

 

Summa Grundeleye 29 Rdr 7 b (Diverse overstrykinger – uklart om det er rett tolket)

 

Revisjonsanmerkning (?) med annen hånd i margen (for året før): 29,5 Rdr 1,5 ort 11 b.