Sakefall av Stavanger by for 1659-1660

 

Av Arne Kvitrud, Sondre Nordheimsgate 9, 4021 Stavanger.

Versjon 17.11.2016 – ikke korrekturlest.

 

Retur

 

Dette er avskrifter av fotoer fra Riksarkivet. Kildereferansen er Riksarkivet, Rentekammeret, Byregnskap 1602-1815 Stavanger, pakke 299, 1639-1661. Lista er i regnskapet for 1659-60.

 

Avskriften er gjort etter beste skjønn. Som med all håndskrift har hver person sine særegenheter! Er en usikker på avskriften bør en sjekke med originalen. Håndskriftene er rimelige klare og tydelige, men blekk fra andre/foregående sider har noen ganger slått gjennom, og gjør teksten litt utydelig. Er jeg usikker har jeg skrevet ”?”.

 

Sagefaldtz Indteigt och oppbøxel

 

Jens Kipper for schieldzord Imod Berent Berentsens Moder Soenet med ij Rdr

 

Inger Thostensdother som haffder Ladet Sig besoffue Soenet med vj Rdr

 

Niels Dauidb Soenet paa Raadstuen for et letferdig quindfolch der beshyltte hand At haffue ligger hoes hinde, endog hand det ved æed benegted, med iij Rdr

 

Thorgier Lauerben straffuefald 0,5 Rdr

 

Michel Christofferben och Odne Siffuerb thilddømte paa Raadstuen huer 0,5 ehr j Rdr 

 

Thoere Gunnderben for hand haffer forbømbt Vagthen Sonnet med penge 0,5 Rdr

 

Samme Dag Jens och Anders shreder, Morten Røbtche och Jørgen Snedcher, huer for Mulillghed (?) med Indquartering 0,5 Rdr ehr ij Rdr

 

Karen Christoffersdather som Aff en Baadsmand bleff besoffuet soennet Aff hendes yderste formue med Penge iiij Rdr

 

Summa Sagefald xix Rdr

 

Revisjonsanmerkning i margen med annen hånd om fjoråret: xxxj Rdr j ort.