Kongens grunnleie av Stavanger by for 1659 – alfabetisk list

 

Av Arne Kvitrud, Sondre Nordheimsgate 9, 4021 Stavanger.

Versjon 14.11.2016 – ikke korrekturlest.

 

Retur

 

Tabellen nedenfor angir kongens leieinntekter av tomter og hus i Stavanger. Det vil si av eiendommer eid av kongen.

 

Dette er avskrifter av egne fotoer fra Riksarkivet. Kildereferansen er Riksarkivet, Rentekammeret, Byregnskap 1602-1815 Stavanger, pakke 299, 1639-1661. Lista er i regnskapet for 1659-60, trolig satt opp etter innbetalingene ved mikkelsmesse (29. september 1659). Mikkelsmesse var det faste tidspunktet i byen for betaling av grunnleie.

 

Avskriften er gjort etter beste skjønn. Som med all håndskrift har hver person sine særegenheter! Er en usikker på avskriften bør en sjekke med originalen. Håndskriftene er rimelige klare og tydelige, men blekk fra andre/foregående sider har noen ganger slått gjennom, og gjør teksten litt utydelig. Er jeg usikker har jeg skrevet ”?”.

 

Noen merknader:

* Lista er i hovedsak satt opp alfabetisk og ikke geografisk.

* Der originalen har romertall har jeg brukt arabiske tall.

* Myntenheten skilling er skrevet som ”b

* Myntenheten «ortt» skriver jeg ort.

* ”Haffue” er det samme som hage.

* Der det er brukt ”b” i teksten har jeg av og til skrevet ”ss”.

* Jeg har lagt inn linjeskift der originalen har ny side.

* På hver side i originalen er det en summering. Denne har jeg ikke tatt med.

 

Kong May:ths Grundeleye

Albrett Kron Aff den grund 16 b

Anders Veffer Aff Sin grund 20 b

Anne Ogelbyes Aff sin grund 1 ort

Anders shreder 21 b

Anders Oleben Aff Sin Sl faders grund 16 b

Abbiørn Obmundbes Liden grund 6 b

Anders Anderssen Aff Sin grund 8 b

Antonj Joenben 4 b

Berent Berentzen Aff den grund hand paaboer 22 b

Aff Sin nest hoesliggende grund 8 b

 

Aff en Liden hauge 16 b

Aff hans Siøeboegrund 16 b

Aff Sl: Hans Cortzens grund 20 b

Aff Simen Jacobbens Hauge 14 b

Bendt Suendb Aff Sin Kaalhauge 12 b

Birgette Thorre Smedtz 20 b

Her Christen Anderben Aff Sin Urtehauge 0,5 Rdr 8 b

Carsten Løtche Aff en Søegrund 10 b

Sl Christen Thømmermands grund 20 b

Christen Kipper Aff thuende Sma grunder 2,5 s mark 2 b

Claus Widzer Aff Sin grund 1 ort 4 b

Christoffer Claubens grund 16 b

 

Christen Maldes Liden grund 8 b

Christen Christenb Aff Sin grund 21 b

Eshe Jacobben Aff sin grund 21 b

Endre Iffuersens Liden grund 4 b

Godshe Pederssen Aff sin Kaalhauge 12 b

Gunder Rasmuben Aff Sin grund 20 b

Aff Peder Gunderbens grund 20 b

B: Hendrich Hanben Aff Sin grund 0,5 Rdr

Hans Mathisens grund deraff 10 b

Hendrich Hermandb Aff sin grund 20 b

 

Sl: Hans Karbis grund 1 ort

Hendrich Arneben aff Sin grund 1 ort

Hans Snedecher aff Sin grund 16 b

Halduor Biørnbens grund 12 b

Hans pottemager Aff Sine grunder 0,5 Rdr 5 b

Aff en liden Baadstøe 4 b

Hans Joenb Aff Sine grunder 20 b

Halduor Thareldb Aff It Lidet støche 6 b

Hans Pederb Aff Sin grund 12 b

M: Jens Pederb der hand boer 1 sdr

Aff den grund Thuert offuer gaden 1 sdr

Aff Willum Keirs grund 2 mark 3 b

Aff Sl Rabmus Anderbens grund 1 ort 5 b

 

Joen Thommeben Aff Sin grund 1,5 ort

Joen Omb Aff Mons paa Marchens grund 4 b

Jørgen Bagger Aff Sin grund 1 ort 7 b

Jacob Smeds grund 1 ort 4 b

Ichen Sl Berent Berentsens 2,5 mark 2 b

Johannes Kipper Aff Sin grund 21 b

Joen Kipper Aff Sin grund 12 b

Aff hans haugegrund 10 b

Sl: Her Jacob Pederssens grund 5 slet mark

Ibach Vigleffb Aff thuende Sma grunder 20 b

Jacob shreder Aff Sin grund 1 ort 8 b

Ingeborig s:l Dauid Joenbens 10 b

Johan Baggers grund 1 ort

Jacob Jacobb Aff Sin grund 7 b

Ingeborig Sl: Jørgen Endrebens 4 b

 

Kiersten M: Jenbis Aff en grund paa Bachen18 b

Aff en Liden grund strax hoes 20 b

Aff en Anden grund ved Bachen 12 b

Kiersten Jacob Søfrenbens grund 12 b

Knud Gammelben Aff Sin Liden grund 4 b

Karen Sl: Joen Jacobbens grund 4 b

Lauers Thoerben Aff Sin grund 16 b

Laures Therchelbens grund 20 b

Laurs Thørebens Aff sin grund 12 b

Laurids Omundb Aff sin grund 12 b

Lauridz Odb Aff sin Liden grund 4 b

M: Marchus Aff it støche Kiersten Jacob Søffrenbens grund 16 b

 

Mons Nielb Aff Sin grund 20 b

Sl Moens Pederbens grund 20 b

Marithe haffuer Olbens 6 b

Sl: Niels Hoffbmedz grund 1 ort 8 b

Nield Obmundsens grund 16 b

Naffuer Throelb Aff sin grund 16 b

Oelle Nielssen Vold aff Sin grund12 b

Aff en Anden grund paa Bachen 12 b

Oelle Smed Aff Sine grunder 1ort 2 b

Oelle Søffrenb Aff Sin Grund 10 b

Sl Østen Villumbssens grund 1 ort 8 b

Siøegrunden deraff 16 b

 

Omund Stigb Aff Sin grund 10 b

Olle Bagger Aff Sin grund 20 b

Aff hans Siøegrund 6 b

Peder Hanb Aff Sl: Aabis grund 16 b

Sl Petter Cristenbens grund 18 b

Phillip Jørgenb 20b

Aff en Liden grund paa Bachen 8 b

Pouel Knudb Aff hans Haugegrund 1 ort 8 b

Aff en grund Oldrich bruger 16 b

Peder Madzen Aff Sin grund 1 ort

Peder Nielb Amme 8 b

Peder Pederben 12 b

Peder Nielb paa Bachen 4 b

 

Robertt Pfeiff Aff en grund 1 sdr 6 b

Aff Staalle Madtzens grund 6 b

Rassmus Giermundb aff sin grund 20 b

Aff den pladtz hans Nøst paastaar 4 b

Rabmus Fisher Liden grund 6 b

B: Seuerin Pederben hauge 2,5 mark 4 b

Aff hans Siøegrund 1 ort 8 b

Aff Anders fudz grund 20 b

Aff hans hage hoes Willumb Jonb 1 ortt

Søffren Smed Aff sine grund er 1 ort 8 b

Sørrren Thorchelben der hand boer 1 ort

Aff hans Hauge derhos 20 b

Aff hans Siøegrund 1 ort

 

Aff hans Fæhus grund 4 b

Aff en Kaalhauge paa Bachen 6 b

Aff en part i It baadstøe 4 b

Aff den grund ved Thorffuet 1 ort 5 b

Aff den Hauge offuen for 1 ort 8 b

Her Søffren Jenben aff Sin Liden grund 20 b

Sl: Søffren Murmesters grund 18 b

Sander Veffuer Aff Sin grund 8 b

Søffren glabmager 21 b

Thommes Thomeben der han boer 1 ort

Thomes Smed Aff Sin grund 20 b

Aff en Liden Haugegrund 4 b

 

Schipper Torchels grund 20 b

Thommes Christensen Aff thuende Smaa grunder 16 b

Thorgier Thoerb Aff Sin grund 1 ort 8 b

Thøres Michelb Aff sin grund 8 b

Thollach Lauerb av sin grund 8 b

Thoere Gietleffsdather 4 b

Tallach Gamelb 4 b

Thollach Jacobb 4 b

Thieran Smed 16 b

Thollaff Isachb Aff Sin grund 1,5 ort

SWillumb Anderbens grund 8 mark

Aff Kort Anchers grund 8 b

Aff Sl: Thiøstels haugegrund 8 b

 

Aff Sl: Olle Thorgeirbens grund 8 b

Aff halffue parten shipper Thorchels grund 20 b

Aff It støche Petter Carstenssens 12 b

Aff en Hauge paa Valdberg 12 b

Noch Halffpart Aff Pether Castensens 18 b

Willumb Kier Aff sin grund 14 b

Willumb Lind Aff sin grund 20 b

 

Summarum Grundeleye 29 Rdr 1,5 ort 11 b

 

Revisjonsanmerkning (?) med annen hånd i margen (for året før): 29,5 Rdr 11 b.