Kongens grunnleie av Stavanger by for 1658 – alfabetisk list

 

Av Arne Kvitrud, Sondre Nordheimsgate 9, 4021 Stavanger.

Versjon 13.11.2016 – ikke korrekturlest.

 

Retur

 

Tabellen nedenfor angir kongens leieinntekter av tomter og hus i Stavanger. Det vil si av eiendommer eid av kongen.

 

Dette er avskrifter av egne fotoer fra Riksarkivet. Kildereferansen er Riksarkivet, Rentekammeret, Byregnskap 1602-1815 Stavanger, pakke 299, 1639-1661. Lista er i regnskapet for 1658-59, trolig satt opp etter innbetalingene ved mikkelsmesse (29. september 1658). Mikkelsmesse var det faste tidspunktet i byen for betaling a grunnleie.

 

Avskriften er gjort etter beste skjønn. Som med all håndskrift har hver person sine særegenheter! Er en usikker på avskriften bør en sjekke med originalen. Håndskriftene er rimelige klare og tydelige, men blekk fra andre/foregående sider har noen ganger slått gjennom, og gjør teksten litt utydelig. Er jeg usikker har jeg skrevet ”?”.

 

Noen merknader:

* Lista er i hovedsak satt opp alfabetisk og ikke geografisk.

* Der originalen har romertall har jeg brukt arabiske tall.

* Myntenheten skilling er skrevet som ”b

* Myntenheten «ortt» skriver jeg ort.

* ”Haffue” er det samme som hage.

* Der det er brukt ”b” i teksten har jeg av og til skrevet ”ss”.

* Jeg har lagt inn linjeskift der originalen har ny side.

* På hver side i originalen er det en summering. Denne har jeg ikke tatt med.

 

 

Kong May:ths Grundeleye

Albrett Kron aff den grund 16 b

Anders Veffr aff Sin grund 20 b

Anne Ogelbyes aff sin grund 1 ort

Anders schreder 21 b

Anders Oellessen aff Sin faders grund 16 b

Anders Jenssens grund 21 b

Abbiørn Osmundbens Liden grund 6 b

Anders Anderssen aff Sin Liden grund 8 b

Antonj Joenssen 4 b

 

Berent Berentzen aff den grund hand boer paa boer 22 b

Aff Sin Nesthos liggende grund 8 b

Aff en Liden hauge 16 b

Aff hans Siøeboegrund 16 b

Aff Sl: Hans Cortzens grund 20 b

Aff Simen Jacobbens Hauge 14 b

Bendt Suendben Aff Sin Kaalhauge 12 b

Bergete Thorre Smetz grund 20 b

Her Christen Anderssen aff Sin Urtehauge 0,5 Rd 8 b

Carsten Løetche Aff en Søegrund 10 b

Christen Thømermand aff Sin grund 20 b

 

Christeen Kipper aff thuende Sma grunde 2,5 s mark 2 b

Claus Widzer aff Sin grund 1 ort 4 b

Christen Anderssens forige grund 0,5 Rdr 9 b

Christoffer Claubens grund 16 b

Christen Malds Liden grund 8 b

Christen schreder aff den grund hand boer paa 21 b

Christen Christensen aff Sin grund 21 b

Christopher Michelsens grund 20 b

Eshe Jacobben grund 21 b

Endre Iffuersens Liden grund 4 b

Godshe Pederssen aff sin Kaalhauge 12 b

Gunder Rasmuben aff Sin grund 20 b

 

Aff Peder Gundersens grund 20 b

B: Hendrich Hanben aff Sin grund 0,5 Rdr

Hans Mattibens grund der aff 10 b

Hendrich Hermandben aff sin grund 20 b

Sl: Hans Cortzens grund 1 ort

Hendrich Arnessen aff Sin grund 1 ort

Hans Snedeiger aff Sin grund 16 b

Halduor Biørnben grund 12 b

Hans pottemager aff Sin grund 0,5 Rdr 5 b

Aff en liden Baadstøe 4 b

Hans Joenben aff Sin grund 20 b

 

Halduor Taraldben aff It Lidet støche 6 b

Hans Pederssen Aff Sin grund 12 b

M: Jens Pederssen aff den grund hand po boer 1 s dr

Aff den grund Thuert offr gaden 1 s. dr

Aff Willum Keiers grund 2 s m 3 b

Aff Sl: Rasmus Andersens grund 1 ort 5 b

Joen Omb aff Mons po Marchens grund 4 b

Jørgen Bagger Aff den Sin grund 1 ort 7 b

Jacob Smeds grund 1 ort 4 b

Ichen Sl: Berent Berentbens grund 2,5 m 2 b

Johannes Kipper aff Sin grund 21 b

Jens Brun aff Sin grund 1,5 ort

Joen Kipper aff Sin grund 12 b

 

Aff hans haugegrund 10 b

Sx: Her Jacob Pederssens grund 5 sl m

Ibach Vigleffben aff thuende Sma grunder 20 b

Jacob schredr aff Sin grund 1 ort 8 b

Ingeborig sl Dauid Joenssens 10 b

Johan Baggers grund 1 ort

Jacob Jacobben aff Sin grund 7 b

Ingeborig Sl: Jørgen Anderbens 4 b

Kiersten M: Jenbis aff en grund po Bachen18 b

Aff en Liden grund strax hoes 20 b

Aff en Anden grund ved Bachen 12 b

Kiersteen Jacob Søfrenbens af Sin grund 10 b

 

Knud Gammelssen aff Sin Liden grund 7 b

Karen Sl: Joen Jacobsens grund 4 b

Lauridz Thoerben aff Sin grund 16 b

Lauridz Thorchelbens grund 20 b

Lauridz Thørressens grund 12 b

Lauridz Omundb aff sin grund 12 b

Lauridz Ollesen aff sin Liden grund 4 b

M: Marchus aff it støche Kiersten Jacob Søffrenbens grund 16 b

Moens Nielssen aff Sin grund 20 b

Sl: Moens Pederbens grund 20 b

Maritte Mortenbdatter 6 b

 

Sl: Niels Hoffbmedz grund 1 ort 8 b

Sl: Nield Obmundbens grund 16 b

Narffue Throelben aff sin grund 16 b

Oelle Nielssen Vold aff Sin grund12 b

Aff en Anden grund paa Bachen 12 b

Oelle Smed aff Sine grunde 1ort 2 b

Oelle Søffrenben aff Sin Grund 10 b

Sl Østen Villumbssens grund 1 ort 8 b

Siøegrunden der Aff 16 b

Omund Stigben aff Sin grund 10 b

Oelle Bagger aff Sin grund 20 b

Aff hans Søegrund 6 b

 

Peder Hanben aff Sl: Aabis grund 16 b

Sl: Petter Cristenbens grund 18 b

Philip Jørgenben der hand boer paa 20b

Aff en Liden grund paa Bachen 8 b

Pouell Knudben Aff hans Hauge grund 1 ort 8 b

Aff en Anden grund Oldich bruger 16 b

Peder Nielssen Amme aff Sin grund 8 b

Peder Pederben 12 b

Peder Nielben paa Bachen 4 b

Robertt Feiff aff en grund 1 s dr 6 b

Aff Stalle Madtzens grund 4 b

Rassmus Giermundb aff sin grund 20 b

Aff den pladtz hans Nøst staar paa 4 b

Peder Madben aff sin grund 1 ort

 

Rabmus Fisher Liden grund 6 b

B: Seuerin Pederben aff hans hauge 2,5 mark 4 b

Aff hans Siøe grund 1 ort 8 b

Aff Anders fudz grund 20 b

Aff hans hage boes Willumb Jonss 1 ortt

Salmon Jacobben Aff Sin grund 8 b

Søffren Smed Aff sine grund er 1 ort 8 b

Sørrren Thorchelben der hand boer 1 ort

Aff den Hauge Uden den Hoeb 20 b

Aff hans Siøe grund 1 ortt

Aff hans Fæhus grund 4 b

Aff en Kaalhauge paa Bachen 6 b

 

Aff en part i It baadstøe 4 b

Aff den grund ved Thorffuet 1 ort 5 b

Aff den Hauge offuen for 1 ort 8 b

Her Søffren Jenben aff Sin grund 20 b

Sl: Søren Murmesters grund 18 b

Sander Veffer aff Sin grund 8 b

Thomeb Thomaben der han boer 1 ortt

Thomeb Smed aff Sin grund 20 b

Aff en Anden Liden Haugegrund 4 b

Sl: shipper Torchilb grund 20 b

Thomas Christenben aff thuende Smaa grunder 16 b

Thorgier Thoerben Aff Sin grund 1 ort 8 b

 

Thoris Michelben aff sin grund 8 b

Thollach Lauritzen av sin grund 8 b

Thone Gietleffsdotter 4 b

Tallach Gamelben 4 b

Thieren Smed 16 b

Sl. Willumb Anderssen grund 1 dr 1 ort 5 b

Aff Kort Anchers grund 8 b

Aff Sp: Thiøstels grund 8 b

Aff Sl: Olle Thorgeirbens grund 8 b

Aff halffue parten shipper Thorchels grund 20 b

Aff It støche Petter Carstenssens 12 b

Aff en Hauge paa Valdberg 12 b

 

Noch Halffparten aff Petter Castenbens 18 b

Willumb Kier aff sin grund 14 b

Willumb Lind aff sin grund 20 b

 

Summarum GrundeLeye ehr Penninge 29 dr 2 ort 11 b

 

Revisjonsanmerkning (?) i margen (for året før): 29 Rhdr 47 b.