Kongens grunnleie av Stavanger by for 1656 – alfabetisk list

 

Av Arne Kvitrud, Sondre Nordheimsgate 9, 4021 Stavanger.

Versjon 27.11.2010 – ikke korrekturlest.

 

Retur

 

Tabellen nedenfor angir kongens leieinntekter av tomter og hus i Stavanger. Det vil si av eiendommer eid av kongen.

 

Dette er avskrifter av egne fotoer i Riksarkivet. Kildereferansen er Riksarkivet, Rentekammeret, Byregnskap 1602-1815 Stavanger, pakke 299, 1639-1661. Lista er i regnskapet for 1656-1657, trolig satt opp etter innbetalingen ved mikkelsmesse (29. september 1656).

 

Avskriften er gjort etter beste skjønn. Som med all håndskrift har hver person sine særegenheter! Er en usikker på avskriften bør en sjekke med originalen. Håndskriftene er rimelige klare og tydelige, men blekk fra andre/foregående sider har noen ganger slått gjennom, og gjør teksten litt utydelig. Er jeg usikker har jeg skrevet ”?”.

 

Noen merknader:

* Lista er i hovedsak satt opp alfabetisk og ikke geografisk.

* Der originalen har romertall har jeg brukt arabiske tall.

* Myntenheten skilling er skrevet som ”b

* Myntenheten ort skriver jeg ort.

* ”Haffue” er det samme som hage.

* Der det er brukt ”b” i teksten har jeg skrevet ”ss”.

* Jeg har lagt inn linjeskift der originalen har ny side.

* På hver side i originalen er det en summering. Denne har jeg ikke tatt med.

 

 

Kong Maytz Grundeleye

 

Albret Kron aff den grund hand paa boer penge 16 b

Anders Veffuer aff Sin Grund 20 b

Anne Ogelbyes aff Sin grund 1 ort

Anders schreder aff Sin grund 21 b

Anders Oellssen aff Sin Sl: faders grund 16 b

Assbiørn Oellessens Liden grund 6 b

Anders Jenssens grund 21 b

Anders Anderssen aff Sin grund 8 b

Antonj Joenssen aff Sin Liden grund 4 b

Berrent Berrentzen aff den grund hand boer paa boer 22 b

Aff Sin Nest hosssligende grund 8 b

Aff en Liden Hauge 16 b

 

Aff hans Siøeboegrund 16 b

Aff Sl: Hans Cortzens grund 20 b

Aff Simen Jacobssens Hauge 14 b

Bendt Suendssen aff Sin Kaalhauge 12 b

Bergete Thorre Smetz aff Sin grund 20 b

Her Christen Anderssen aff Sin Urtehauge 0,5 Rd 8 b

Casten Løtche aff Anders Jenssens Søegrund 10 b

Christen thømermand aff Sin grund 20 b

Christen Kipper aff thuende Sin grunde 2,5 s ort 2 b

Claus Widzer aff Sin grund 1 ort 4 b

Christen Anderssens forige grund 0,5 Rdr 9 b

Christoffer Claussens grund 16 b

Sl: Christen Maldes Liden grund 8 b

Christen schreder aff den grund hand boer paa 21 b

 

Christoffer Michelssen aff Sin grund 20 b

Esche Jacobssen aff Sin grund 21 b

Gunder Iffuerssen s Liden grund 4 b

Godshe Pederssen aff sin Kaalhauge 12 b

Gunder Rasmussen Aff Sin grund 20 b

B: Hendrich Hanssen Aff Sin grund 0,5 Rdr

Hans Mattissens grund deraff 10 b

Hendrich Hermandssen Aff sin grund 20 b

Hans Karbe aff Sin grund 1 ort

Hendrich Arnessen Aff Sin grund 1 ort

Hans Snedicher Aff Sin grund 16 b

Halduor Biørnssen aff Sin grund 12 b

Hans Pottemager aff Sin grunder 0,5 Rdr 5 b

Aff en liden Baadstøe 4 b

Hanss Joenssen aff Sin grund 20 b

Halduor Tharelssen Aff It støche grund 6 b

Hans Pederssen Aff Sin grund 12 b

 

M. Jens Pederssen Aff den grund hand paabor 0,5 Rdr 16 b

Aff den grund Thurt offuer gaden 0,5 dr 16 b

Aff Willum Kiers grund 35 b

Aff Sl: Rasmus Andersens grund 1 ort 5 b

Joen Omb aff Mons paa Marchens grund 4 b

Jørgen Bagger Aff den grund hand paa boer 1 ort 7 b

Jacob Smed Aff Sin grund 1 ort 4 b

Ichen Sl: Berent Berentzens aff Sin grund 2,5 ort 2 b

Johannes Kipper aff Sin grund 21 b

Jens Brun aff Sin grund 1,5 orth

Joen Kipper aff Sin grund 12 b

Aff hans haugegrund 10 b

Sl: Her Jacob Pederssens grund 5 s ort

Issach Vigleffss aff thuende Smaa grunder 20 b

 

Jacob schreder Aff Sin grund 1 ort 8 b

Ingeborig Sl: Dauid Joenssens 10 b

Johan Bagger aff Sin grund 1 ort

Jacob Jacobssen aff Sin grund 7 b

Kiersteen M: Jenssis aff en grund paa Bachen18 b

Aff en Liden grund strax hoes 20 b

Aff en Anden grund ved Bachen 12 b

Kiersteen Jacob Søfrenssens af Sin grund 10 b

Knud Gammelssen af Sin Liden grund 7 b

Karen Sl: Joen Jacobsens Liden grund 4 b

Lauredss Thoerssen Aff Sin grund 16 b

Lauridz Torchelssens grund 20 b

Lauridz Thørressens grund 12 b

Lauridz Omundssens grund 12 b

Laurich Odssen paa Valdberg 4 b

Marchus aff it støche Kiersten Jacob Søffrenssens grund 16 b

 

Mogens Nielssen aff Sin grund 20 b

Sl: Mons Pederssens grund 20 b

Marithe Mortensdatter 6 b

Sl: Niels Hoffsmedz grund 1 ort 8 b

Nield Ossmundssen aff Sin grund 16 b

Oelle Nielssen Vold aff Sin grund12 b

Olle Smed aff Sin grunder 1ort 2 b

Olle Sørenssen aff Sin Grund 10 b

Sl Østen Villumbssens grund 1 ort 8 b

Siøegrunden der Aff 16 b

Omund Stigssen Aff Sin grund 10 b

Olle Bagger Aff Sin grund 20 b

Aff hans Siøegrund 6 b

Peder Hanssen aff Slx: Aasses grund 16 b

Sl: Petter Carstenssens grund 18 b

Aff den grund der Elling Dirichss boede 16 b

Sl Peder Gunderssens grund 20 b

 

Phillip Jørgenssen aff den grund der hand boer 20 b

Aff en Liden grund paa Bachen 8 b

Puvell Knudtzen Aff hans Hauge grund 1 ort 8 b

Aff en Anden grund Oldich bruger 16 b

Peder Madtssen aff Sin grund 1 ortt

Peder Nielssen aff Sin grund 8 b

Peder Pederssen aff Sin grund 12 b

Robertt Feiff Aff en grund paa Thorffuet 1 s dr 6 b

Aff Staalle Madtzens grund 4 b

Rassmus Giermundss Aff sin grund 20 b

Aff den pladtz hans Nøst paa staar 4 b

Rassmus Fisher aff Sin Liden grund 6 b

Rassmus Suendssen aff Itt støche siøegrund 6 b

B: Seuerin Pederssen aff hans Støche hauge 2,5 ort 4 b

Aff hans Siøegrund 1 ort 8 b

Aff Anders fudz grund 20 b

 

Aff hans hage hoes Willumb Jonss 1 ortt

Salmon Jacobssen Aff Sin grund 8 b

Søffren Smed Aff sine grunder 1 ort 8 b

Søffren Thorchelssen aff den grund hand po: boer 1 ort

Aff den hauge Uden for hans huus 20 b

Aff hans Siøegrund 1 ortt

Aff hans Fæhuusgrund 4 b

Aff en Kaalhauge paa Bachen 6 b

Aff en part i It baadestøe 4 b

Aff den grund der Gønette Hautns? boer 1 ort 5 b

Aff den hauge offuen for 1 ort 8 b

Her Søffren paa Rendesøen aff Sin grund 20 b

Sl: Søffren Murmester grund 18 b

Sander Veffer aff Sin grund 8 b

Thomes Thomassen aff sin grund hand pa: boer 1 ortt

 

Thomas Smed aff Sin grund 20 b

Aff en Anden Liden grund 4 b

Sl: shipper Torchils grund 20 b

Thomas Christenssen Aff thuende Smaa grunder 16 b

Thorgier Thorssen Aff Sin grund 1 ort 8 b

Thorre Gileffsdatter 4 b

Thollach Gamelssen 4 b

Tollach Jacobssen 4 b

Thienen? Smed Aff It støche Kort Anchers grund 16 b

Willumb Anderssen Aff Cort Anchers grund 8 b

Aff den grund hand paa boer 1 Rdr 1 ort 8 b

Aff Sl: Thidsstels? Ledin? haugegrund 8 b

Aff Sl: Oelle Thorgierssens grund 8 b

Aff halffparten shipper Thorchels grund 20 b

Aff It støche Petter Carstenssens 12 b

Thalach Lauridzen aff Sin grund 8 b

 

Aff en Hauge paa Valdberg 12 b

Noch Halffparten aff Petter Larstenssens 18 b

Wellumb Kier aff Sin grund 14 b

Willumb Lind aff Sin grund 20 b

 

Summarum Grunde Leye ehr 29 Rdr 20 b

 

I margen: Beløb Neste Forige Aar 29,5 Rhdr 2 b.