Kongens grunnleie av Stavanger by for 1655 – alfabetisk list

 

Av Arne Kvitrud, Sondre Nordheimsgate 9, 4021 Stavanger.

Versjon 23.11.2010 – ikke korrekturlest.

 

Retur

 

Tabellen nedenfor angir kongens leieinntekter av tomter og hus i Stavanger. Det vil si av eiendommer eid av kongen.

 

Dette er avskrifter av egne fotoer i Riksarkivet. Kildereferansen er Riksarkivet, Rentekammeret, Byregnskap 1602-1815 Stavanger, pakke 299, 1639-1661. Lista er i regnskapet for 1655-1656, trolig satt opp etter innbetalingen ved mikkelsmesse (29. september 1655).

 

Avskriften er gjort etter beste skjønn. Som med all håndskrift har hver person sine særegenheter! Er en usikker på avskriften bør en sjekke med originalen. Håndskriftene er rimelige klare og tydelige, men blekk fra andre/foregående sider har noen ganger slått gjennom, og gjør teksten litt utydelig. Er jeg usikker har jeg skrevet ”?”.

 

Noen merknader:

* Lista er i hovedsak satt opp alfabetisk og ikke geografisk.

* Der originalen har romertall har jeg brukt arabiske tall.

* Myntenheten skilling er skrevet som ”b

* Myntenheten ort skriver jeg ort.

* ”Haffue” er det samme som hage.

* Der det er brukt ”b” i teksten har jeg skrevet ”ss”.

* Jeg har lagt inn linjeskift der originalen har ny side.

* På hver side i originalen er det en summering. Denne har jeg ikke tatt med.

 

 

Kong Maytz Grunde Leye

 

Albret Kroen Aff den grund hand paaboer16 b

Anders Veffer Aff Sin grund 20 b

Anne Ogelbyees Aff Sin grund 1 ort

Anders shreder Aff Sin grund 21 b

Anders Lauresen liden grund 4 b

Antonj Joenss Aff Sin grund 4 b

Anders Ollssen Aff Sin Sl: faders grund 16 b

Anders Jenssens grund 21 b

Assbiørn Ossmundssens Liden grund 6 b

Anders Anderssen Aff Sin Liden grund 8 b

Bernt Berentzen Aff den grund hand boer paa 22 b

Aff sin Nest hosssligende grund 8 b

Aff en liden Hauge 16 b

 

Aff hans Siøeboegrund 16 b

Aff Sl: Hans Cortzens grund 16 b

Aff Simen Jacobssens hauge 14 b

Bendt Suendss Aff Sin Kaalhauge 12 b

Birgete Thoere Smetz Sin grund 20 b

Her Christen Anderss Aff Sin Urtehauge 0,5 Rd 8 b

Carsten Løtche Aff Anders Jensens Siøegrund 10 b

Christen thømmermand Aff Sin grund 20 b

Christen Kipper Aff thuende Smaa grunder 2,5 s ort 2 b

Claus Widzer Aff Sin grund 1 ort 4 b

Christen Anderssens grund 0,5 Rdr 9 b

Christoffer Claussens grund 16 b

Sl: Christen Maldes Liden grund 8 b

Christen shreder der hand boer paa 21 b

 

Eche Jacobssen Aff Sin grund 21 b

Godshe Pederss Aff Sin Kaalhauge 12 b

Gunder Rasmuss Aff Sin grund 20 b

B: Hendrich Hanss Aff Sin grund 0,5 Rdr

Hans Mattisens grund deraff 10 b

Hendrich Hermandssens grund 20 b

Hans Karbe Aff Sin grund 1 ort

Sl: Hans shreders grund 20 b

Hendrich Arness Aff Sin grund 1 ort

Hanss Snedcker Aff Sin grund 16 b

Halduor Biørnss 12 b

Hans Pottemager Aff Sine grunder 0,5 Rdr 5 b

Aff Et lidet Baadstøe 4 b

Hanss Joenss Aff Sine grunder 20 b

 

Halduor Tharelss Aff it Lidet støche grund 6 b

Hans Pederssen Aff Sin grund 12 b

M. Jens Pederss Aff den grund hand paabor 1 Rdr

Aff den grund Thurt offuer gaden 1 s dr

Aff Willum Kiers grund 35 b

Aff Sl Rasmus Andersens grund 1 ort 5 b

Joen Omb Aff Mons paa Marchens grund 4 b

Jørgen Bagger Aff Sin grund 1 ort 7 b

Jacob Smed Aff Sin grund 1 ort 4 b

Ichen Sl: Berent Berentzens 2,5 ort 2 b

Johannes Kipper Aff Sin grund 21 b

Jens Brun Aff Sin grund 1,5 ort

Joen Kipper 12 b

Aff hans haugegrund 10 b

Sl: Her Jacob Pedersens grund 5 s ort

 

Issach Vigleffss Aff thuende Smaa grunder 20 b

Jacob shreder Aff Sin grund 1 ort 8 b

Ingeborig Sl: Dauid Joenssens 10 b

Johan Bagger Aff Sin grund 1 ort

Jacob Jacobs Aff Sin Liden grund 7 b

Kiersten M: Jenssis Aff en grund paa Bachen18 b

Aff en liden grund strax hoes 20 b

Aff en Anden grund ved Bachen 12 b

Kiersten Jacob Søffrenssens Aff Sin grund 10 b

Knud gammelssen Aff Sin Liden grund 6 b

Karen Sl: Joen Jacobsens 4 b

Laures Thorssen Aff Sin grund 16 b

Laures Torchelssen Aff Sin grund 20 b

 

Laures Thørress Aff Sin grund 12 b

Laures Omundss Aff Sin grund 12 b

Laures Odss paa Valdberg 4 b

Mons Nielss Aff Sin grund 20 b

Sl Mons Pederssen grund 20 b

Marite Mortensdatter 6 b

Niels Hoffsmed Aff sine grunder 1 ort 8 b

Nield Ossmundss Aff sin grund 16 b

Olle Nielss Vold Aff Sin grund12 b

Olle Torgierssens grund 8 b

Olle Smed Aff Sine grunder 1ort 2 b

Olle Søffrenss 10 b

Sl Østen Villumbssens grund 1 ort 8 b

Siøegrunden deraff 16 b

Omund Stigss Aff Sin grund 10 b

 

Peder Hanss Aff Aasses grund 16 b

Sl Petter Carstenssens grund 1,5 ort

Peder Gunderssen Aff Sin grund 20 b

Aff den grund der Elling Direchss boer 16 b

Phillip Jørgenss der hand boer 20 b

Aff en Liden grund paa Bachen 8 b

Povel Knudtzen Aff hans haugegrund 1 ort 8 b

Aff en Anden Liden grund 16 b

Peder Madtzen Aff Sin grund 1 ort

Peder Nielss 8 b

Peder Pederssen 12 b

Robbert Pheiff aff den grund paa Thorffuet 1 s dr 6 b

Aff Stalle Madtzens grund 4 b

Rassmus Giermundss Aff sin grund 20 b

Aff den pladtz hans Nøste paastaar 4 b

 

Rasmus Fisher Aff sin Liden grund 6 b

Rasmus Suendss Aff It støche grund 6 b

B Seuerin Perssen Aff hans Støche hauge 2,5 ort 4 b

Aff hans Siøegrund 1 ort 8 b

Aff Anders fudz grund 20 b

Aff hans hauge hoes Wellum Jonss 1 ort

Salmon Jacobss Aff Sin grund 8 b

Søffren Smed Aff sine grunder 1 ort 8 b

Søffren Thorchelss der hand boer 1 ort

Aff den hauge Uden for 20 b

Aff hans Siøegrund 1 ort

Aff hans Fæhuusgrund 4 b

Aff en Kaalhauge paa Bachen 6 b

Aff En part J et baadestøe 4 b

Aff den grund Jørgen Isenkremer paaboer 1 ort 5 b

Aff den hauge Offuen for 1 ort 8 b

 

H Søffren Jensen Aff Sin grund 20 b

Søffren Murmester Aff Sin grund 18 b

Sander Veffer Aff Sin grund 8 b

M: Thomes Cortzen .?. Aff It støche Kiersten

Thomes Thomess Aff den grund hand paaboer 1 ort 5 b

Thomes Smed Aff Sin grund 20 b

Aff en Anden Liden grund 4 b

Sl shipper Torchels grund 20 b

Thomes Christenss Aff tuende Smaa grunder 16 b

Thorgier Thorss Aff sin grund 1 ort 8 b

Thøres Michels Aff Sin Liden grund 8 b

Thiøstels Karen Aff Sin grund 8 b

Thollach Lauressens Aff Sin Liden grund 6 b

 

Thore Gitleffsdatter 4 b

Tholleff Gammelssen 4 b

Tollach Jacobss 4 b

Willum Anderssen Aff Cort Anchers grund 1 ort

Aff den grund hand paaboer 1 Rdr 1 ort 8 b

Aff halffparten Sl shipper Thorchels grund 20 b

Aff It støche hoes Pether Carstens 12 b

Aff en Hauge paa Valdbierg 12 b

Welum Kier Aff Sin grund 14 b

Willumb Lind Aff Sin grund 20 b

 

Summarum Grunde Leye 29 Rdr 20 b

 

I margen: Beløb Neste Forige Aar 29,5 Rhdr 4 b 1 alb.