Kongens grunnleie av Stavanger by for 1654 – alfabetisk list

 

Av Arne Kvitrud, Sondre Nordheimsgate 9, 4021 Stavanger.

Versjon 22.11.2010 – ikke korrekturlest.

 

Retur

 

Tabellen nedenfor angir kongens leieinntekter av tomter og hus i Stavanger. Det vil si av eiendommer eid av kongen.

 

Dette er avskrifter av egne fotoer i Riksarkivet. Kildereferansen er Riksarkivet, Rentekammeret, Byregnskap 1602-1815 Stavanger, pakke 299, 1639-1661. Lista er i regnskapet for 1654-1655, trolig satt opp etter innbetalingen ved mikkelsmesse (29. september 1654).

 

Avskriften er gjort etter beste skjønn. Som med all håndskrift har hver person sine særegenheter! Er en usikker på avskriften bør en sjekke med originalen. Håndskriftene er rimelige klare og tydelige, men blekk fra andre/foregående sider har noen ganger slått gjennom, og gjør teksten litt utydelig. Er jeg usikker har jeg skrevet ”?”.

 

Noen merknader:

* Lista er i hovedsak satt opp alfabetisk og ikke geografisk.

* Der originalen har romertall har jeg brukt arabiske tall.

* Myntenheten skilling er skrevet som ”b

* Myntenheten ort skriver jeg ort.

* ”Haffue” er det samme som hage.

* Der det er brukt ”b” i teksten har jeg skrevet ”ss”.

* Jeg har lagt inn linjeskift der originalen har ny side.

* På hver side i originalen er det en summering. Denne har jeg ikke tatt med.

 

 

Kong Maytz Grunde Leye,

 

Albret Kron 16 b

Anders Veffer Aff Sin grund 20 b

Anne Ogelbyes Aff Sin grund 1 ort

Anders shreder Aff Sin grund 21 b

Anders Lauressen liden grund 4 b

Antoni Joenssen Aff Sin grund 4 b

Anderss Olssen Aff Sin Sl: faders grund 16 b

Anders Jenssens grund 21 b

Assbiørn Ossmundssns liden grund 6 b

Bernt Berentzen der hand boer 23 b

Aff sin Nest hosssligende grund 8 b

Aff En liden Hauge 16 b

Aff hans Siøeboegrund 16 b

 

Aff Hanss Cortzens grund 20 b

Aff Simon Jacobssens hauge 14 b

Bendt Suendss Aff Sin Kaalhauge 12 b

Bierete Thore Smetz 20 b

Her Christen Anderss Aff Sin Urtehauge 0,5 Rd 8 b

Carsten Løchte Aff Anders Jenssens grund 10 b

Christen thømmermand Aff Sin grund 20 b

Christen Kipper Aff tuende Sine grunder 2,5 ort 2 b

Claus Widtzer Aff Sin grund 1 ort 14 b

Christen Anderss Aff Sin grund 0,5 Rdr 9 b

Christoffer Claussen Smed 16 b

Sl Christen MAldes grund 6 b

Christen Malde 6 b

Christen shreder der hand noer 16 b

Christoffer Michelssen 20 b

 

Eche Jacobss: Aff Sin grund 21 b

Godshe Pederssen Aff Sin grund 12 b

Gunder Rassmusen Aff Sin grund 20 b

Sl Gerionimus veffuers grund 8 b

B: Hendrich Hanssen Aff Sin grund 0,5 Rix dr

Sl Hans Mattisens grund 10 b

Hendrich Hermandss Aff Sin grund 20 b

Hanss Karbe Aff Sin grund 1 ort

Sl Hanss shreders grund 20 b

Hendrich Arnessen 1 ort

Hanss Snedker 16 b

Halduor Biørnss Aff Sin grund 12 b

Hanss Pottemager Aff Sin grunder 0,5 Rdr 5 b

Aff En liden Baadstøe 4 b

Hanss Jonss Aff Sine grunder 20 b

 

Halduor Tharelssen aff It lidet støche grund 6 b

Hanss Pederssen Aff Sin grund 12 b

M: Jens Pederssen Aff Sine grunder 1 Rdr 1 ort 8 b

Af Willum Kiers grund 35 b

Joen Omb Aff Mons paa Marchens grund 4 b

Jørgen Bagger aff ehn grund hand paa boer 1 ort 7 b

Aff En grund Nest hoess Anders shreder 1 ort 5 b

Jacob Smed Aff Niels Degnes grund 1 ort 4 b

Ichen Sl Berent Berentzenz Aff Sin grund 2,5 ort 2 b

Johannes Kipper Aff Sin grund 21 b

Jens Brun Aff Sin grund 1,5 Ort

Joen Kipper Aff Sin grund 12 b

Aff hans haugegrund 10 b

SL Her Jacob Pederssens grund 5 s ort

Issach Vigleffssen Aff tuende Smaa grunder 20 b

 

Jacob shreder Aff Sin grund 1 ort 8 b

Ingebor Sl Dauid Jonssens 10 b

Johan Bagger 1 ort

Jacob Jacobsen 7 b

Kiersten M: Jensses Aff En grund paa Bachen18 b

Aff en liden grund strax hoess 20 b

Noch Aff En grund ved Bachen 12 b

Kiersten Jacob Søffrenssen 10 b

Knud gamelssen Aff Sin liden grund 6 b

Karen Sl Joen Jacobs Aff En liden grund 4 b

Laures Torssen Aff Sin grund 16 b

Laures Torchelssen 20 b

Laures Omundss: Aff Sin grund 12 b

 

Laures Odssen paa Valdberg 4 b

Mogens Nielssen Aff Sin grund 20 b

Manges Perssen grund 20 b

Maritte Mortens Datter 6 b

Nielss Hoffsmed Aff sine grunder 1 ort 8 b

Nield Ossmundssen Aff sin grund 16 b

Olle Nielss Vold, Aff Sin grund12 b

Sl Olle Torgierssens grund 8 b

Olle Smed Aff Sine grunder 1ort 2 b

Olle Søffrenssens Aff en part Peder Hoffmandz grund 10 b

Sl Østen Villumssens grund 1 ort 8 b

Søegrunden 16 b

Omund Stigssen Aff Sin grund 10 b

Peder Hanssen Aff Aasses grund 16 b

 

Sl Petter Carstenssens grund 1,5 ort

Peder Gunderssen Aff Sin grund 20 b

Aff den grund der Elling bor 16 b

Phillip Jørgenssen Aff den grund hand paa boer 20 b

Povel Knudtzen Aff hans haugegrund 1 ort 8 b

Aff En Anden grund 16 b

Peder Madtzen Aff Sin grund 1 ort

Peder Nielssen Aff Sin grund 8 b

Peder Pederssen Aff sin grund 12 b

Robbert Pheiff aff den Sin grund 4 ort 5 b 1 alb

Aff Stalle Madtzens grund 4 b

Rassmus Giermundtzen Aff sin grund 20 b

Aff den pladtz hans Nøst paa staar 4 b

Sl Rassmus Anderssens grund 1 ort 5 b

 

Rasmus Fisher Aff sin grund 6 b

Rassmus Suendtzen Aff It støche Siøegrund 6 b

B: Severin Perssen Aff hans hauge 2,5 ort 8 b

Aff hans Siøegrund 1 ort 8 b

Aff Anders fudz grund 20 b

Aff hans hauge hoess Wellum Jonss: 1 ort

Sallmon Jacobssen Aff Sin grund 8 b

Søffren Smed Aff sine grunder 1 ort 8 b

Søffren Thorchelssen der hand boer 1 ort

Aff den hauge Uden for hans huss 20 b

Aff hans Søegrund 1 ort

Aff hans Fæhussgrund 4 b

Aff En Kaalhauge paa Bachen 6 b

Aff En Part i et baadestøe 4 b

Aff den grund Jørgen Issenkremer boer 1 ort 5 b

 

Aff den hauge Offuen for 1 ort 8 b

Her Søffren paa Rendessøen Aff Sin grund 1 ort

Søffren Muremester Aff Sin grund 18 b

 

M: Thomes Cortzen Aff It støche Kiersten Jacob Søffrens grund 16 b

Thomes Smed Aff Sin grund 20 b

Aff En Anden liden grund 4 b

Thomes Christenssen Aff tuende Smaa grunder 16 b

Sl shipper Torchels grund 20 b

Thorgier Thorssen Aff sin grund 1 ort 8 b

Thøres Michelsen Aff Sin grund 8 b

Thiøstels Karen Aff Sin grund 20 b

Tholach Lauressen 6 b

Thore Gitleffsdatter 4 b

Tholleff Gamelssen 4 b

Tollach Jacobssen 4 b

 

Willum Anderssen Aff Cort Anchers grund 1 ort

Aff den grund hand paa boer 1 Rdr 1 ort 8 b

Aff halffparten Sl shipper Torchels grund 20 b

Aff It støche hoess Petter Carstens 12 b

Aff En Hauge paa Valdberg 12 b

Welum Kier Aff Sin grund 14 b

Wellumb Lind Aff Sin grund 20 b

 

Summarum Grunde Leye 29 Rdr 2 ort 4 b 1 alb

 

I margen: Beløb Neste Forige Aar i Slixmaade 29,5 Rdr 0,5 ort 1 alb.