Kongens grunnleie av Stavanger by for 1653 – alfabetisk list

 

Av Arne Kvitrud, Sondre Nordheimsgate 9, 4021 Stavanger.

Versjon 22.11.2010 – ikke korrekturlest.

 

Retur

 

Tabellen nedenfor angir kongens leieinntekter av tomter og hus i Stavanger. Det vil si av eiendommer eid av kongen.

 

Dette er avskrifter av egne fotoer i Riksarkivet. Kildereferansen er Riksarkivet, Rentekammeret, Byregnskap 1602-1815 Stavanger, pakke 299, 1639-1661. Lista er i regnskapet for 1653-1654, trolig satt opp etter innbetalingen ved mikkelsmesse (29. september 1653).

 

Avskriften er gjort etter beste skjønn. Som med all håndskrift har hver person sine særegenheter! Er en usikker på avskriften bør en sjekke med originalen. Håndskriftene er rimelige klare og tydelige, men blekk fra andre/foregående sider har noen ganger slått gjennom, og gjør teksten litt utydelig. Er jeg usikker har jeg skrevet ”?”.

 

Noen merknader:

* Lista er i hovedsak satt opp alfabetisk og ikke geografisk.

* Der originalen har romertall har jeg brukt arabiske tall.

* Myntenheten skilling er skrevet som ”b

* Myntenheten ort skriver jeg ort.

* ”Haffue” er det samme som hage.

* Der det er brukt ”b” i teksten har jeg skrevet ”ss”.

* Jeg har lagt inn linjeskift der originalen har ny side.

* På hver side i originalen er det en summering. Denne har jeg ikke tatt med.

 

 

Grunde Leye ehr Annamet Som følger,

 

Albret Kron Aff Sin grund hand paaboer 16 b

Anders Veffuer Aff Sin grund 20 b

Anne Ogelbyes Aff Sin grund 1 ort

Anders shreder Aff Sin grund 21 b

Anders Lauress: liden grund 4 b

Antonj Jonss: Aff Sin grund 4 b

Anderss Olss: Aff Sin Sl: faders grund 16 b

Ander Jenssens grund 21 b

Assbiørn Ossmundzens liden grund 6 b

Anders Anderssen Aff Sin liden grund 8 b

Peder Johanss: (beløp overstørket)

 

Berent Berentzen der hand boer 23 b

Aff sin Nest hosssligende grund 8 b

Aff En liden Hauge 16 b

Aff hans Søeboegrund 16 b

Aff Sl Hans Cortzen grund 20 b

Aff Simen Jacobss hauge 14 b

Bendt Suendtzen Aff Sin Kolhage 12 b

Bierte Thoressenz 20 b

Her Christen Anderss: Aff Sin Urtehage 0,5 Rd 8 b

Carsten Løchte Aff Anders Jenssens grund 10 b

Christen thømermand Aff Sin grund 20 b

Christen Kipper Aff thuende Sin grundr 2,5 slet ort 2 b

Claus Widtzer 1 ort 14 b

 

Christen Anderssen Aff Sin grund 0,5 Rdr 9 b

Christoffer Michelsen 20 b

Christoffer Klaussen Smed 16 b

Christen Malde 6 b

Eche Jacobssen Aff Sin grund 21 b

Eluff Mongss: Aff Sin grund 16 b

Godshe Pederssen Aff Sin grund 12 b

Gunder Rassmusen Aff Sin grund 20 b

Hendrich Hanssen Aff Sin grund 0,5 Rix dr

Sl Gerionimus veffers grund 8 b

B: Hendrich Hanssens Aff Sin grund 0,5 Rdr

Sl Hans Matiesens grund 10 b

 

Hendrich Hermandtz: Aff Sin grund 20 b

Hanss Karbe Aff Sin grund 1 ort

Sl: Hanss shreders grund 20 b

Hendrich Arnessen Aff Sin grund 1 ort

Hanss Sneher Aff Sin grund 16 b

Halduor Biørnssen Aff Sin grund 12 b

Hanss Pottemager Aff Sine grunder 0,5 Rdr 5 b

Aff En liden Baadstøe 4 b

Hanss Jonss Aff Sine grunder 20 b

Jochum Kierseboum Aff et støche grund Halduor Tharelss: paa boer 6 b

Jens Pederss: Aff den grund hand paa boer 0,5 Rdr 16 b

Aff ehn grund Offuen till gaden 0,5 Rdr 16 b

 

Aff Villum Kiers grund 35 b

Joen Omb Aff Mons paa Marchens grund 4 b

Jørgen Bager Aff ehn grund hand paa boer 1 ort 7 b

Aff en grund nest hoess Anders shreder 1 ort 5 b

Jacob Smed Aff Sl: Niels Degnes grund 1 ort 4 b

Ichen Sl: Berent Berentzen Aff Sin grund 2,5 slet ort 2 b

Johannes Kipper Aff Sin grund 21 b

Jens Brun Aff Sin grund 1,5 Ort

Joen Olss: Kipper, Aff Sin grund 12 b

Aff hans haugegrund 10 b

Her Jacob Pederss: Aff Sin grund 5 slet ort

Issach Vigleffss: Aff tuende Smaa grunder 20 b

Jacob shreder Aff Sin grund 1 ort 8 b

Ingeborig Sl Dauid Janssens 10 b

Lauritz Omundtzen 12 b

 

Johan Fredrichss: bagger 1 ort

Jacob Jacobsen 7 b

Kiersten M: Jenssis Aff En grund ved Claus Vidtzers 18 b

Aff En Anden grund strax hoess 20 b

Noch Aff en grund ved Bachen 12 b

Kiersten Jacob Søffrenssens 10 b

Knud Thomielss: 7 b

Karen Sl: Joen Jacobsen Aff Sin liden grund 4 b

Lauritz Torchelssen Aff Sin grund 20 b

Lauridtz Tøressen Aff Sin grund 12 b

Lauress Odssen paa Valdberg 4 b

Aff Michell guldsmedtz grund Christen shreder paa bor 21 b

Mogens Nielss: Aff sin grund 20 b

Thore Nag, Aff Sl Mons Perss: grund 20 b

 

Maritte Mortensdatter 6 b

Nielss Hoffsmed Aff sinne grundr 1 ort 8 b

Olle Niless: Vold Aff Claus Hoffsmedtz Siøeboe 12 b

Nield Ossmundss: Aff sin grund 16 b

Olle Torgierss: Aff Sin grund 8 b

Olle Smed Aff Sine grundr 1ort 2 b

Olle Søffrenssen Aff en part Peder Hoffmandz grund 10 b

Sl Østen Villumssens grund 1 ort 8 b

Aff hanss Søegrund 16 b

Omund Stigssen Aff Sin grund 10 b

Peder Hanssen Aff Aassis grund 16 b

Sl Petter Carstenss grund 1,5 ort

Aff den grund der Elling Dirrehss: bor 16 b

Phillip Jørgenss Aff ehn grund hand boer paa 20 b

 

Aff En liden grund paa Bachen 8 b

Povel Knudtzen Aff hans haugegrund 1 ort 8 b

Aff En Anden grund 16 b

Peder Madtzen Aff Sin grund 1 ort

Peder Nielssen Aff sin grund 8 b

Peder Pederssen Aff sin grund 12 b

Robbert Pheiff aff den grund hand paa boer 4 ort 5 b 1 alb

Aff Stalle Madtzens grund 4 b

Rassmus Giermundssen Aff sin grund 20 b

Sl Rassmus Anderssens grund 1 ort 5 b

Rasmus Fisher Aff sin grund 6 b

Rassmus Suendtzen Aff Itt støche Søegrund 6 b

B: Sevrin Perss: Aff hans hauge 2,5 ort 8 b

Aff hans Søegrund 1 ort 8 b

 

Aff Anders fudz grund 20 b

Aff hans hauge hoess Wellum Jonss: 1 ort

Salmon Jacobss: Aff Sin grund 8 b

Søffren Smed Aff sine grundr 2 ort

Søffren Thorkelssen der hand boer 1 ort

Aff den hauge Udden for hans huss 20 b

Aff hans Søegrund 1 ort

Aff hans Fæhussgrund 4 b

Aff En Kolhauge paa Bachen 5 b

Aff en Part i et baadstøe 4 b

Aff den grund Jørgen Issenkremer paa boede 1 ort 5 b

Aff den hauge Offuen for 1 ort 8 b

Her Søffren paa Rendesøe Aff sin grund 1 ort

Søffren Muremester Aff Sin grund 18 b

 

M: Thomes Cortzen Aff It støche Kiersten Jacob Søffrenssens grund 16 b

Thomas Smed Aff Sin grund 20 b

Sl shipper Thorchels grund 20 b

Thomes Christenss: Aff thuende Smaa grunde 16 b

Thorgier Thorss: Aff sin grund 1 ort 8 b

Thøris Michelsen 8 b

Thiøstels Karen Aff sin grund 20 b

Tholach Lauresen 6 b

Thore Gitleffsdatter 4 b

Thollach Gammelss: 4 b

Tollach Jacobssen 4 b

Willum Anderss: Aff Cort Anchersens grund 1 ort

Aff den grund hand paa boer 1 Rdr 1 ort 8 b

Aff halffparten shipper Torchels grund 20 b

 

Aff et støche grund, hoess Petter Larssens 12 b

Aff En Hauge paa Valdbierg 12 b

Willum Kier Aff Sin grund 14 b

Willum Lind 20 b

 

Summarum Grunde Leye 29 Rdr 0,5 ort 1 alb

 

I margen: Beløb Neste Forige Aar 29,5 Rixdr 17 b 1 albnd.