Kongens grunnleie av Stavanger by for 1652 – alfabetisk list

 

Av Arne Kvitrud, Sondre Nordheimsgate 9, 4021 Stavanger.

Versjon 15.11.2010 – ikke korrekturlest.

 

Retur

 

Tabellen nedenfor angir kongens leieinntekter av tomter og hus i Stavanger. Det vil si av eiendommer eid av kongen.

 

Dette er avskrifter av egne fotoer i Riksarkivet. Kildereferansen er Riksarkivet, Rentekammeret, Byregnskap 1602-1815 Stavanger, pakke 299, 1639-1661. Lista er i regnskapet for 1652-1653, trolig satt opp etter innbetalingen ved mikkelsmesse (29. september 1652).

 

Avskriften er gjort etter beste skjønn. Som med all håndskrift har hver person sine særegenheter! Er en usikker på avskriften bør en sjekke med originalen. Håndskriftene er rimelige klare og tydelige, men blekk fra andre/foregående sider har noen ganger slått gjennom, og gjør teksten litt utydelig. Er jeg usikker har jeg skrevet ”?”.

 

Noen merknader:

* Lista er i hovedsak satt opp alfabetisk og ikke geografisk.

* Der originalen har romertall har jeg brukt arabiske tall.

* Myntenheten skilling er skrevet som ”b

* Myntenheten ort skriver jeg ort.

* ”Haffue” er det samme som hage.

* Der det er brukt ”b” i teksten har jeg skrevet ”ss”.

* Jeg har lagt inn linjeskift der originalen har ny side.

* På hver side i originalen er det en summering. Denne har jeg ikke tatt med.

 

 

Kong Mayts Grundes Leye Med Matz Accisse, fra phillppj Jacobj 1652 thill Phll: Jacobj 1653.

 

Grundeleye,

 

Allbret shreder Aff den grund hand paa boer 16 b

Anders Veffr Aff then Grund hand paa boer 20 b

Anne Ogelbyes Aff Sin grund 1 ort

Anders shreder Aff Sin grund 21 b

Anders Lauresens liden grund 4 b

Antonj Jonss for thuende Aar 8 b

Anders Olss Aff Sin Sl: faders grund 16 b

Anders Jenssens grund 21 b

Asbiørn Ossmundssens grund 6 b

Berent Berentzen der hand boer 22 b

Aff sin nest hoessligendes grund 8 b

Aff en liden Hauge 16 b

Aff hans Søeboegrund 16 b

Aff Sl Hans Cortzens grund 20 b

Aff Simen Jacobss hauge 14 b

 

Bendt Suendss: Aff Sin Kaalhauge 12 b

Bierete S:l Claus Hoffssmedz Aff sin grund 20 b

Christen thumermand Aff Sin grund 20 b

Christen Kipper Aff thuende Sine grundr 2,5 slet ort 2 b

Claus Widtzer Aff sin grund 1 ort 4 b

Christen Anderssen Aff Sin grund 0,5 Rdr 9 b

Christopher Nielss: Aff Sin liden grund 5 b

Christoffer Klaussen Smed Aff Sin grund 16 b

Christen Malde Aff Sin grund 6 b

Eche Jacobssen Aff grund 21 b

Eiluff Mons: Aff Sin grund 16 b

Godshe Pederssen Aff Sin Haugegrund 12 b

Gunder Rassmusen Aff Sin grund 20 b

Hendrich Hanssen Aff Sin grund 0,5 Rix dr

Sl Hans Mattiessens grund 10 b

Hendrich Hermandss: Aff Sin grund 20 b

Aff Anderss Jenssens grund 10 b

 

Hanss Krabe Aff Sin grund 1 ort

Sl: Hanss shreders grund 20 b

Hendrich Arnessen Aff Sin grund 1 ort

Hans Sneher Aff Sin grund 16 b

Halvuor Biørnss Aff Sin grund 12 b

Hanss Pottemager Aff Sine grunder 0,5 Rdr 5 b

Aff En liden Baadstøe 4 b

Hanss Jonssen Aff Sine grundr 10 b

Jochum Kierseboum Aff It støche grund Halduor Tharelss: paaboer 6 b

Jens Pederss: Aff den grund hand paa boer 0,5 Rdr 16 b

Aff hans grund Offuen thill gaden 0,5 Rdr 16 b

Aff Villum Kiers grund 35 b

Joen Omb Aff Amons paa Marchens grund 4 b

Jørgen Bagger Aff den grund hand paa boer 1 ort 7 b

Aff en grund nest hoess Anders shreder 1 ort 5 b

Jacob Smed Aff Sl Niels Degns grund 1 ort 4 b

Sl Gieronimus weffuers grund 8 b

 

Ichen Sl: Berent Berentzens Aff Sin grund sin hun paaboer 2,5 slet ort 2 b

Johannes Kipper Aff Sin grund 21 b

Jens shreder Aff Sin grund 1,5 Ort

Joen Olss: Kipper Aff Sin grund 12 b

Aff hans haugegrund 10 b

Her Jacob Pederss: Aff Sin grund 5 slet ort

Issach Vigleffssen Aff thuende Smaa grunder 20 b

Jacob shreder Aff Sin grund 1 ort 8 b

Ingeborig Sl: Dauid Janssens 10 b

Johan Freirichss: 1 orth

Kiersten M: Jenssis Aff en grund ved Claus Vidtzers 18 b

Aff En Anden grund strax hoess 20 b

Noch Aff en grund ved Bachen 12 b

Kiersten Jacob Søffrenssens 10 b

Karen Sl: Joen Jacobsen Aff en liden grund, for thuende Aar 8 b

Aff Anders Janssens grund 14 b

 

Lauress Thorchelss: Aff Sin grund 20 b

Lauress Thørissen Aff Sin grund 12 b

Lauress Omundss: Aff sin grund 12 b

Lauress Odssen paa Valdberg 4 b

Sl: Michell guldsmedtz grund Christen shreder paa boede 21 b

Aff den Ubebygt haffue, neden for 0,5 Rdr 8 b

Mons Nielss: Aff sin grund 20 b

Sl Mogens Pederssens grund 20 b

Thore Nag Sl Mons Pederssens grund 20 b

Maritte Mortens datter 6 b

Nielss Hoffsmed Aff sinne grundr 1 ort 8 b

Olle Niless: Vold Aff Sl Claus Hoffsmedtz Siøeboe 12 b

Nield Ossmundss: Aff sin grund 16 b

Olle Smed Aff Sine grundr 1ort 2 b

Olle Søffrenss: Aff en part Peder Hoffmandz grund 10 b

Omund Stigss: Aff Sin grund 10 b

Sl Petter Carstens grund 1,5 ort

Olle Thorgierssen Aff Sin grund 8 b

 

Sl: Østen Villumbssens grund 1 ort 8 b

Aff hanss Siøegrund 16 b

Peder Hanssen shreder Aff Aassis grund 16 b

Peder Gunderss: Aff den grund som Ellin Dirichss: Boer 16 b

Phillip Jørgenss Aff den grund hand boer paa 20 b

Aff En liden grund paa Bachen 8 b

Povel Knudtzen aff hans haugegrund 1 ort 8 b

Aff en anden grund 16 b

Peder Madtzen Aff Sin grund 8 b

Peder Nielss: Aff sin grund 12 b

Peder Pederss: Aff sin grund 12 b

Pouel Olssen Aff hans Sl: faders liden grund 0

Robbert Pheiff aff ehn grund hans paa boer 4 s ort 5 b 1 alb

Aff Stales grund 4 b

Rasmus Giermundss: Aff sin grund 20 b

Sl: Rasmus Andersens grund 1 ort 5 b

 

Rasmus Fisher Aff sin grund 6 b

Rassmus Suendss Aff Itt støche Siøegrund 6 b

B: Seviren Persen Aff hans hauge 2,5 slet ort 4 b

Aff hanss Søegrund 1 ort 8 b

Aff Anders fudz grund 20 b

Aff hans hauge hoess Willum Joenss: 1 ort

Salmon Jacobss: Aff Sin grund 8 b

Søffren Smed Aff sine grunder 2 s ort

Søffren Thorelssen Aff den grund hand paaboer 1 ort

Aff den hauge aden for hans huss 20 b

Aff hans Søegrund 1 ort

Aff hans Fæhussgrund 4 b

Aff en Kaalhaffue paa Bachen 5 b

Aff en Part i Itt baadstøe 4 b

Aff den grund Jørgen Isenkremer paa boede 1 ort 5 b

Aff den hauge Offuen for 1 ort 8 b

 

Her Søffren paa Rendessøen Aff sin grund 1 ort

Søffren Muremester Aff sin grund 18 b

Thomas Smed Aff sin grund 20 b

S: Thorhells grund Som Anders Bierche Raader for 20 b

M: Thomes Cortzen W: Aff It støche Kiersten Jacobs Søffrenssens grund 16 b

Thomes Christenss Aff thuende Smaa grunde 16 b

Thorgier Thorress: Aff sin grund 1 ort 8 b

Thøris Michelss: 8 b

Thiøstels Karen Aff sin grund 20 b

Tholach Lauresen 6 b

Thore Gitleffsdatter 4 b

Thollach Gammelss: Aff en liden grund 4 b

Tollach Jacobss: 4 b

Wellum Andersen Aff Cort Anchersens grund 1 ort

 

Aff den grund hand Sielff paaboer 1 Rdr 1 ort 8 b

Aff halffparten shipper Torchels grund 20 b

Aff den grund ved Sl Hans Kortzens huss 12 b

Aff et støche grund, hoess Petter Larssens 12 b

Aff En Hauge paa Valdberg 12 b

Willum Kier Aff sin grund 14 b

Willum Lind 20 b

 

Summarum Grunde Leye, 29 Rixdlr 17 b 1 alb

 

I margen: Beløb Neste Forige Aar i Lig Maade 29,5 Rd 10 ort