Kongens grunnleie av Stavanger by for 1651 – alfabetisk list

 

Av Arne Kvitrud, Sondre Nordheimsgate 9, 4021 Stavanger.

Versjon 7.11.2010 – ikke korrekturlest.

 

Retur

 

Tabellen nedenfor angir kongens leieinntekter av tomter og hus i Stavanger. Det vil si av eiendommer eid av kongen.

 

Dette er avskrifter av egne fotoer i Riksarkivet. Kildereferansen er Riksarkivet, Rentekammeret, Byregnskap 1602-1815 Stavanger, pakke 299, 1639-1661. Lista er i regnskapet for 1651-1651, trolig satt opp etter innbetalingen ved mikkelsmesse (29. september 1651).

 

Avskriften er gjort etter beste skjønn. Som med all håndskrift har hver person sine særegenheter! Er en usikker på avskriften bør en sjekke med originalen. Håndskriftene er rimelige klare og tydelige, men blekk fra andre/foregående sider har noen ganger slått gjennom, og gjør teksten litt utydelig. Er jeg usikker har jeg skrevet ”?”.

 

Noen merknader:

* Lista er i hovedsak satt opp alfabetisk og ikke geografisk.

* Der originalen har romertall har jeg brukt arabiske tall.

* Myntenheten skilling er skrevet som ”b

* Myntenheten ort skriver jeg ort.

* ”Haffue” er det samme som hage.

* Der det er brukt ”b” i teksten har jeg skrevet ”ss”.

* Jeg har lagt inn linjeskift der originalen har ny side.

* På hver side i originalen er det en summering. Denne har jeg ikke tatt med.

 

 

Grunde Leye

 

Albret shreder Aff den grund hand paa boer 16 b

Anders Veffr Aff den Grund hand paa boer 20 b

Anne Oggelbyes Aff sin grund 1 ort

Anders shreder Aff sin grund hans paa boer 21 b

Anders Laursens grund 4 b

Andres Andersen aff sin grund 8 b

Antoni Jonssen Aff den grund hand paa boer 4 b

Anders Olssen Aff sin Sl faders grund 16 b

Anders Jenssens grund 21 b

Asbiørn Ossmundss: paa Waldbierg 6 b

Berent Berenttzen den hand boer 22 b

Aff sin neste hossligendes grund 8 b

Aff en liden Hauge 16 b

Aff hans Søeboegrund 16 b

Aff Sl Hans Cortzen grund 20 b

Aff Simon Jacobss: hauge 14 b

Bendt Suendtzen aff sin Kaalhauge 12 b

Birgete Sl Claus Hoffmandtz 20 b

 

Carsten Løtche Aff ehn grund Christopher bor paa 20 b

Aff en grund paa Bachen 8 b (utstrøket)

Aff Anders Jonssens grund 10 b

Christen thømmermands Aff Sin grund 20 b

Christen Kipper Aff thuende Sine grunder 2,5 slet ort 2 b

Claus Widtzer Aff sin grund 1 ort 4 b

Christen Anderssen Aff Sin grund 0,5 Rdr 9 b

Christopher Nielssen aff Sin liden grund 5 b

Christopher Claussen Smed aff sin grund for thuende Aar 16 b

Eche Jacobssen Aff Sl Rodolphus grund 21 b

Oluff Mogenssen Aff Sin grund 16 b

Godshe Perssen Aff et støche Anders Jenssens Søegrund 6 b

Aff Horchen shoemagers grund 12 b

Gunder Rassmuss: Aff Sin grund 20 b

Gierimos veffr Aff Sin grund 6 b

 

Hendrich Hanssen Aff Sin grund 0,5 Rix dr

Hanss Mattissen Aff Sin grund 10 b

Hendrich Hermandss: Aff Sin grund 20 b

Hanss Krabe Aff Sin grund 1 ort

Hanss Lauertsen shreder Aff Sin grund20 b

Hendrich Aarnessen Aff Sin grund 1 ort

Hans Sneher Aff Sin grunn 16 b

Halvor Biørnssen Aff Sin grund 12 b

Hanss Pottmager Aff Sine grunder 0,5 Rdr 5 b

Aff en part i en Baadstøed 4 b

Hanss Jonssen Aff Sin grund 12 b

Jochum Kierseboum Aff et støche grund Halduor Tharelss* paaboer 6 b

Jens Perssen Aff ehn grund hand paa boer 0,5 Rdr 16 b

Aff hans grund Offuen till gaaden 0,5 Rdr 16 b

Aff Villum Kiers grund 35 b

Aff Mons paa Marchens grund 4 b

 

Jørgen Bagger Aff Den grund der hand boer 1 ort 7 b

Aff en grund nest hoess Anders shreder 1 ort 5 b

Icken Sl: Berent Berentzens Aff den grund hund boer 2,5 slet ort 2 b

Aff Anders Jonsens grund 14 b

Johannes Kipper Aff Sin grund 21 b

Jens shreder Aff Sin grund 1,5 Ort

Joen Oluffssen Kipper Aff Sin grund 12 b

Aff hans hauge grund 10 b

Her Jacob Perss: aff sin grund 5 slete ort

Issach Vigleffss: Aff thuende Smaa grunder 20 b

Jacob shreder Aff sin grund 1 ort 8 b

Ingeborig Sl Dauid Janssens 10 b

Niels Degnes Anne 10 b (utstrøket)

Johan Fredrichss: 1 orth

Kiersten M: Jenssis Aff en grund ved Claus Vidtzers 18 b

Aff en Anden grund strax hoess 20 b

Noch Aff en grund ved Bachen 12 b

 

Kiersten Jacob Søffrenssens Aff sin grund 10 b

Karen Sl Joen Jacobsen 6 b

Laures Perss: shreder Aff Sin grund 8 b

Laurids Thorchelss: Aff Sin grund 20 b

Lauridz Tøressen Aff sin grund 12 b

Laurids Omundsen Aff sin grund 12 b

Lauridz Olssen paa Valdbierg 4 b

Sl: Michell guldsmeds grund hand paa boede 21 b

Aff den Ubebygt haffue, neden for 0,5 Rdr 8 b

Mones Nielss: Aff sin grund 20 b

Sl Mogens Pederssens grund 20 b

Marite Mortens dater 6 b

Nielss Hoffsmed Aff sine grundr 1 ort 8 b

Aff Sl Claus Hoffsmedtz Siøeboe 12 b

 

Nield Ossmundss: Aff sin grund 16 b

Sl Nielss Oluffssens grund 1 ort 4 b

Olle Thorgierssen Aff Sin grund 8 b

Olle Smed Aff sine grunder 1ort 2 b

Olle Søffrenss: Aff en part Peder Hoffmandz grund 10 b

Sl: Østen Villumssens grund 1 ort 8 b

Aff hanss Siøegrund 16 b

Aff en Ubebygt hauge pladtz paa Valdberg 20 b

Omund Stigssen, Aff hans grund 10 b

Peder Hanssen shreder Aff Aassis grund 16 b

Sl: Peder Carstenssens aff sin grund 20 b

Peder Gunderssen Aff Sin grund 20 b

Aff den Grund Eling Diericsen boer 16 b

Pflip Jørgenssen Aff en grund paa Bachen 8 b

Aff Itt støcke Petter Larssens grund 12 b

 

Peuvell Knudtzen aff hans hauge grund 1 ort 8 b

Aff en anden grund 16 b

Peder Madtzen Aff Sin grund 8 b

Peder Pederss: Aff sin grund 12 b

Peder Nielssen Aff sin grund 8 b

Peder Olssen Aff hans Sl faders grund 1 ort

Robbert Phiff aff sin grund hans paa boer 4 slet ort 5 b 1 alb

Rasmus Giermandss: Aff sin grund 20 b

Sl: Rasmus Andersens grund 1 ort 5 b

Rasmus Fisher Aff sin grund 6 b

Ramus Suendstzen Aff et støche Siøegrund hand haffr kiøbt hoess Godtze Perssen 6 b

B: Seurien Persen Aff hans hauge 2,5 slet ort 4 b

Aff hans Søegrund 1 ort 8 b

Aff Anders fudz grund 20 b

Aff hans hauge hoess Willum Joenss: 1 orth

 

Salmon Jacobsen Aff Sin grund 6 b

Søffren Smed Aff sine grunder 2 slet ort

Søffren Thorchelssen Aff den grund hand paaboer 1 ort

Aff den hauge uden for hans huss 20 b

Aff hans Søegrund 1 ort

Aff hans Fæhussgrund 4 b

Aff en Kaalhaffe paa Bachen 6 b

Aff en Part i et baadstøe 4 b

Aff den grund som Thomas Hunter paa boede 1 ort 5 b

Aff den hauge Offuen for 1 ort 8 b

Her Søffren paa Rendessøee aff sin grund 24 b

Søffren Muremester Aff sin grund 18 b

Thomas Smed Aff sin grund 20 b

Skipper Thorells grund Som Anders Bierche Raader for 20 b

M: Thomis Cartzen Wegner, Aff et støche Kiersten Jacobs Søffrenssen grund 16 b

Thomas Christenss Aff thuende grundr 16 b

 

Thorgier Thorssen Aff sin grund 1 ort 8 b

Thøres Michelss: 8 b

Thiøstels Karen Aff sin grund 20 b

Tholach Lauridzen 6 b

Thore Gitleffsdatter 4 b

Tholach Gammelssen Aff sin liden grund 4 b

Tolach Jacobss: 4 b

Wellum Anderss: Aff Cort Ancherss: grund 1 ort

Aff den grund hand Sielff paa boer 1 Rdr 1 ort 8 b

Aff halparten shipper Torkels grund 20 b

Aff den grund ved Sl Hans Kortzens huss 12 b

Aff en Hauge paa Valdbierg 12 b

Willum Kier Aff sin grund 14 b

Willum Lind 20 b

 

Summarum Grunde Leye, 29 Rdr 2 ort 6 b 10 alb

 

I margen: Forgagne Aar 29 Rd 2 ort 5 b 1 ort