Kongens grunnleie av Stavanger by for 1650 – alfabetisk list

 

Av Arne Kvitrud, Sondre Nordheimsgate 9, 4021 Stavanger.

Versjon etter korrekturlesing 7.11.2010.

 

Retur

 

Tabellen nedenfor angir kongens leieinntekter av tomter og hus i Stavanger. Det vil si av eiendommer eid av kongen.

 

Dette er avskrifter av egne fotoer i Riksarkivet. Kildereferansen er Riksarkivet, Rentekammeret, Byregnskap 1602-1815 Stavanger, pakke 299, 1639-1661. Lista er i regnskapet for 1650-1651, trolig satt opp etter innbetalingen ved mikkelsmesse (29. september 1650).

 

Avskriften er gjort etter beste skjønn. Som med all håndskrift har hver person sine særegenheter! Er en usikker på avskriften bør en sjekke med originalen. Håndskriftene er rimelige klare og tydelige, men blekk fra andre/foregående sider har noen ganger slått gjennom, og gjør teksten litt utydelig. Er jeg usikker har jeg skrevet ”?”.

 

Noen merknader:

* Lista er i hovedsak satt opp alfabetisk og ikke geografisk.

* Der originalen har romertall har jeg brukt arabiske tall.

* Myntenheten skilling er skrevet som ”b

* Myntenheten ort skriver jeg ort.

* ”Haffue” er det samme som hage.

* Der det er brukt ”b” i teksten har jeg skrevet ”ss”.

* Jeg har lagt inn linjeskift der originalen har ny side.

* På hver side i originalen er det en summering. Denne har jeg ikke tatt med.

 

 

Grundeleye Ehr Annamit som følger,

 

Albredt shreder Aff Den grund hand paa boer 10 b

Anders Veffuer at ehn grund hand paa boer 20 b

Anne Ogelbyes Aff sin grund 1 ort

Anders shreder Aff sin grund 21 b

 

Anders Carersen aff sin grund 4 b

Andres Anderssen aff sin grund 8 b

Anne Andersdatters aff sin grund 4 b

Antone Joenssen 4 b

Anders Olssen Aff sin Sl faders grund 16 b

Anders Jenssens grund 21 b

Berent Berentzen aff den grund hand paaboer 22 b

Aff sin nest hossliggende grund 8 b

Aff en liden Hauge 16 b

Aff hans Siøeboegrund 16 b

Aff Hans Cortzen grund 20 b

Aff Simon Jacobsen hauge 14 b

Bendt Suendtzen Aff sin Kaalhauge 12 b

Biereth S: Claus Hoffmandz 20 b

Carsten Løthe aff ehn grund Pouvel Christopherss Paa boer 20 b

 

Aff en grund paa Bachen 8 b

Aff Anders Jenss grund 10 b

Christen thømmermands Aff Sin grund 20 b

Christen Kipper Aff tuende Sin grunder 2,5 s ort 2 b

Claus Vidtzer shreder Aff sin grund 1 ort

Christen Anderss aff sin grund 0,5 Rdr 9 b

Christopher Nielss aff sin liden grund 5 b

Christopher Clauss Smed aff sin grund 16 b

Eiluff Monssen Aff sin grund 16 b

Eche Jacobssen aff S: Radalphis grund 21 b

Godshe Pederssen aff et støche Anders Jenssens Søegrund 6 b

Aff Horchen shoemagers grund 12 b

Gunder Rassmussen aff sin grund 20 b

Gieronimus veffuer aff sin grund 6 b

 

Hendrich Hanssen aff sin grund 0,5 Rix dr

Hans Martissen aff sin grund 10 b

Hendrich Hermandtzen aff sin grund 20 b

Hans Krabe aff sin grund 1 ort

Hanss Lauridsen shreder 20 b

Hendrich Aarnessen aff sin grund 1 ort

Hans Sendcher aff sin grunn 16 b

Halvor Biørnss 12 b

Hanss Pottemager Aff sin grund 2,5 s ort 5 b

Aff Hanss Lauridzen grund 8 b

Hanss Jonss aff sin grund 12 b

Jens Perssen Aff den grund hand paa boer 0,5 Rdr 16 b

Aff Villum Kiers grund 1,5 ort

Aff Mogens paa Marchenes grund 4 b

Aff den grund offuen till gaden 0,5 Rd 16 b

 

Jørgen Bagger Aff den grund der hand boer 1 ort 7 b

Aff en grund nest hoess Anders shreder 1 ort 5 b

Icken S: Berent Berentzen Aff den grund hun paa Boer 2,5 slet ort 2 b

Aff Anders Jonsens grund 14 b

Johannes Kipper Aff sin grund 21 b

Jens shreder aff sin grund 1,5 Ort

Jon Olssen Kipper aff sin grund 12 b

Aff hans hauge grund 10 b

Her Jacob Pederss: aff sin grund 5 slet ort

Issach Vigleffssen Aff thuende Smaa grunder 14 b

Jacob shreder Aff sin grund 1 ort 8 b

Ingeborig Sl Dauid Jacobss: 10 b

Johan Fredrichss: 1 orth

Kiersten M: Jenses Aff en grund ved Claus Vidtzers 18 b

En Anden grund strax hoess 20 b

 

Noch Aff en grund ved Bachen 12 b

Kiersten Jacob Søffrenss: Aff sin grund 10 b

Karen Sl Joen Jacobsens 11 b

Lauridz Perssens shreder Aff sin grund 8 b

Laurids Torchelss: Aff sin grund 20 b

Lauridz Tiøress: Aff sin grund 12 b

Lauritds Omundss: Aff sin grund 12 b

Lauridz Odssen paa Valdbierg 4 b

Michell guldsmed Aff sin grund han paa boer 21 b

Aff Roels grund 0,5 Rdr 11 b

Aff Joen Smedtz grund 12 b

Aff Roels Annes grund 14 b

Mones Nielss: Aff sin grund 20 b

Mons Perssens grund for thuende Aar betalt 2,5 slet ort

Marite Mortens datter 6 b

 

Nielss Hoffsmed Aff hans shaffers grund 8 b

Aff hans egen grund 20 b

Nield Ossmundss: Aff sin grund 10 b

Sl Nielss Olssens grund 1 ort

Olle Thorgierssen Aff sin grund 8 b

Olle Smed aff sin grund 20 b

Aff Hans shoemagers grund 6 b

Olle Søffrenssen Aff en part Peder Hoffmandz grund 10 b

Ollaug paa Valdbierg 4 b

Sl Østen Villumbss: grund 1 ort 8 b

Aff hanss Siøegrund 16 b

Aff en hauge paa Valbierg 20 b

Omund Stigssen, Aff hans grund 10 b

Olle Suagmesters grund 1 ort

 

Peder Hanssen shreder Aff Assis grund 16 b

Petter Carstenssen aff sin grund 1,5 ort

Peder Gunderss: Aff sin grund 20 b

Aff den grund Eling Dirichss: boer 16 b

Pouvell Knudtzen aff Sin hauge grund 1 ort 8 b

Aff en Anden grund 16 b

Peder Madtzen Aff sin grund 8 b

Peder Nielss: Amme Aff sin grund 8 b

Peder Perssen 12 b

Robbert Fhieff aff sin grund 4 slet ort 5 b 1 alb

Rassmus Giermundssen Aff sin grund 20 b

Sl: Rassmus Anderssens grund 1 ort 5 b

Rassmus Fisher Aff sin grund 6 b

B: Seurien Pederss: Aff hans hauge 2,5 slet ort 4 b

Aff hans Siøegrund 1 ort 8 b

 

Aff Anders fudz gund 20 b

Aff hans hauge hoes Willum Jonss: 1 ort

Salmon Jacobss: Aff Sin liden grund 6 b

Søffren Smed Aff sin grund 1 ort

Aff hans fæhuss och en liden hauge 8 b

Søffren Thorchelss: Aff den grund hand paaboer 1 ort

Aff den hauge uden for hans huss 20 b

Aff hans Siøegrund 1 ort

Aff hans Fæhussgrund 8 b

Aff en Kaalhauge paa Bachen 6 b

Aff den grund som Thomes Hunter Boede 1 ort 5 b

Aff en hauge Offuen for 1 ort 8 b

Aff en part udj et baadstøe 4 b

Her Søffren paa Rendessøee Aff sin grund 1 ort

Søffren Muremester Aff sin grund 18 b

Skipper Thorkels grund som Anders Bierche nu Rader for 20 b

Thomas Smed Aff sin grund 20 b

 

M: Thomas Cortzen Wegner, Aff et støche Kiersten Jacob Søffrenss: grund 16 b

Thomas Christenssen Aff thuende Smaa grunde 16 b

Thorgier Thorssen Aff sin grund 1 ort 8 b

Thøres Michelss: 8 b

Thiøstels Karen aff sin grund 20 b

Tholach Lauridzen 6 b

Thore Gitleffsdatter 4 b

Thollach Goemelss: 4 b

Tholach Jacobss: 4 b

Willum Anderssen Aff Cort Ancherss: grund 1 ort

Aff den grund hand Sielff paa boer 1 Rdr 1 ort 8 b

Aff halffparten shipper Torkels grund 20 b

Aff den grund ved Sl Hans Cortzens huss 12 b

Aff et støcke grund hoess Pether Carstenss: 12 b

Aff en Hauge paa Valdbierg 12 b

 

Willum Kier Aff sin grund 14 b

Willum Lind Aff den grund hand paa boer (Beløp overstrøket)

Aff et lidet støche Olle Jenssens grund 20 b

 

Summarum Grundeleye, 39 Rdr 2 ort 6 b 1 alb

 

I margen: Beløb Neste forixe Aar 32 Rd 2 ort 17 b 1 ort