Kongens grunnleie av Stavanger by for 1649 – alfabetisk list

 

Av Arne Kvitrud, Sondre Nordheimsgate 9, 4021 Stavanger.

Versjon etter korrekturlesing 3.11.2010.

 

Retur

 

Tabellen nedenfor angir kongens leieinntekter av tomter og hus i Stavanger. Det vil si av eiendommer eid av kongen.

 

Dette er avskrifter av fotokopier som er mottatt fra Riksarkivet. Kildereferansen er Riksarkivet, Rentekammeret, Byregnskap 1602-1815 Stavanger, pakke 299, 1639-1661. Lista er i regnskapet for 1649-1650, trolig satt opp etter innbetalingen ved mikkelsmesse (29. september 1649).

 

Avskriften er gjort etter beste skjønn. Som med all håndskrift har hver person sine særegenheter! Er en usikker på avskriften bør en sjekke med originalen. Håndskriftene er rimelige klare og tydelige, men blekk fra andre/foregående sider har noen ganger slått gjennom, og gjør teksten litt utydelig. Er jeg usikker har jeg skrevet ”?”.

 

Noen merknader:

* Lista er i hovedsak satt opp alfabetisk og ikke geografisk.

* Der originalen har romertall har jeg brukt arabiske tall.

* Myntenheten skilling er skrevet som ”b

* Myntenheten ort skriver jeg ort.

* ”Haffue” er det samme som hage.

* Der det er brukt ”b” i teksten har jeg skrevet ”ss”.

* Jeg har lagt inn linjeskift der originalen har ny side.

* På hver side i originalen er det en summering. Denne har jeg ikke tatt med.

 

 

Kong Maytz Grundeleye ehr Annamet som følger /:

 

Anders Jacobss veffuer for den grund hand paaboer 20 b

Albret shreder Aff sin grund 10 b

Noch aff en anden grund 16 b

Anne Ogelbyes aff sin grund 1 ort

Anders shreder Aff sin grund for tuende Aar 2,5 s ort 2 b

Anders Carlss aff sin grund 4 b

Berent Berentsen aff den grund hand paaboer 22 b

Aff sin hossliggende grund 8 b

Aff en liden Haffue 16 b

Aff hans Søeboegrunn 16 b

Aff S: Hans Kortzens grund 20 b

Aff Simen Jacobs haffue 14 b

Bendt Suendss aff sin grund 12 b

 

Carsten Løethe aff sin grund 20 b

Aff en Øde grund 8 b

Aff Anders Jenss grund 10 b

Carl Tarrelss aff et støhe grund 10 b

Christen tømmermands grund 20 b

Claus Hoffsmed aff sin grunder 0,5 Rdr

Christen Kipper aff thuende grunder 2,5 slet ort 2 b

Claus Vidtzer shreder aff sin grund 1 ort

Christen Anderss aff sin grund for thuende Aar 1 Rdr 4 s b

Dauid Jonnssen aff sin grund 10 b

Eiluff Mogenssen aff sin grund for thuende Aar 1 ort 8 b

Eche Jacobss aff S: Radalphis grund 21 b

 

Godtze Perssen Aff Anders Jenss Søegrund 6 b

Aff Horchen shoemagers grund 12 b

Gunder Rassmus aff sin grund 20 b

Gierinumes veffer aff Else veffuers grund 6 b

Hendrich Hanss aff sin grund 0,5 Rdr

Hans Mattiss aff sin grund 14 b

Hendrich Hermandzen aff sin grund 20 b

Hans Krabe aff sin grund 1 ort

Hans Lorenss shreder aff sin grund 20 b

Hendrich Aaness aff en s her Christens grunder utgav for thuende Aar 0,5 Rdr

Hans Snecher Aff sin grund 16 b

Haluord Biørnss aff sin grund 12 s b

Hans Cordtsens grund 20 s b

Hans Pottemager Aff sin grund 2,5 s ort 5 b

Aff Hanss Larss grund 8 b

Hanss Janss aff sin grund 12 b

 

Johannes Kipper Aff sin grund 21 b

Jens shreder aff sin grund 1,5 ort

Jens Pederssen for tuende Aar Aff den grund hand paaboer 1 Rdr 1 ort 8 b

Aff hans grund offuen till gaden 1 Rd 1 ort 8 b

Aff Vellumb Kiers grund 3 ort

Aff Mons paa Marhens grund 8 b

Jørgen Bagger Aff sin grund der hand boer 1 ort 3 b

Aff en grund nest hoess Anders shreder 1 ort 5 b

Iecken S: Berent Berentzens aff den grund hun paaboer 2,5 s ort 2 b

Aff Anders Jenss grund 14 b

Jon Kipper aff sin grund 12 b

Aff hans haffue grund 10 b

Jan Jacobss: aff sin grund 6 b

Her Jacob Pederss: aff sin grund for thuende Aar 1,5 Rd 5 b

Issach Vigleffsen aff thuende smaa grunder 14 b

 

Jacob shreder aff en grund wed Brewandet hand bekom hoss Sørenn Thorkels 1 ort 8 b

Kiersten M: Jens aff en grund ved Claus Vidtzers 18 b

Aff en Anden grund strax hoss 20 s b

Noch aff en grund ved Bachen 12 s b

Kierste Jacob Søffrenssens aff sin grund for tuende Aar 20 b

Lauris Perssen Aff her Christen i Haa sine grunder 20 b

Lauris Thorlelss aff sin grund 20 b

Lauritz Omundsen Aff sin grund for thuende Aar 1 ort 2 b

Michel guldsmed aff sin grund 21 s b

Aff Roels grund 0,5 Rdr 11 b

Aff Jon smedz grund 12 b

Aff Roels Annes grund 14 b

 

Mons Nielssen aff sin grund 20 b

Margrete Christensdatters liden grund 2 b

Marite Mortensdatter 6 b

Nielss Hoffsmed af hans shaffers grund 8 b

Aff hans egen grund 20 b

Nielss Ossmundz aff sin grund 10 b

S: Nielss Olsens grund 1 ort

Olle Thorgiersen aff sin grund 14 b

Olle smed aff sin grund 20 b

Aff Hans shomagers grund 6 b

Olle Søffrenss: aff en part Peder Hoffmandz grund 10 b

Østen Velumbssen Aff hans  S: faders grund 1 ort 8 b

Aff en Anden Siøegrund 16 b

Petter Carstenss aff sin grund 1,5 ort

Peder Gunderss 20 b

Aff en Anden grund 16 b

 

Borgermester Pouel Knudzen 1 ort 8 b

Aff en Anden grund 16 b

Peder Naig aff sin grund 8 b

Robert Pfiff aff sin grund 4 s ort 5 b 1 alb

Rasmus Giermanzen aff sin grund 20 b

S: Rasmus Anderss: grund for 2 Ar 0,5 Rdr 10 b

Salmon Jacobsen for thuende Aar 12 b

G: Seurien Persen aff hans hauge 2,5 s ort 4 b

Aff hans Siøegrund 1 ort 8 b

Aff Anderss fodz grund 20 b

Aff hans hauge hoos Wellem Jonss 1 ort

Aff Olle Saugmesters grund 1 ort

Aff Aasis grund 16 b

Schipper Thorkels grund som Anders Bierhs Raader for, tuende Aar 2,5 slet ort

 

Søffren smed aff sine grunder 1 slet dr 1 b

Søffren Thorkelss: aff den grund hand paa boer 1 ort

Aff en hauge uden for hans huss 20 b

Aff en grund ved Siøen 16 b

Aff hans fæhuss grund 4 b

Aff den grund Thommis Huaber paaboer 1 ort 5 b

Aff den hauge offuen for 1 ort 8 b

Her Søffren paa Rendessøen aff sin grund 1 ort

Thomis Torss aff sin grund 1 ort 8 b

Thomis Christenss 16 b

Thøris Michelsen 8 b

Thiøstels Karin aff sin grund 20 b

Thollach Aauerssen 6 b

M: Thomis Cordtzen aff et støche Kiersten Jacobsen grund 16 b

 

Willum Anderss: Aff Cort Anchersen grund 1 ort

Aff den grund hand Selff paa Boer 1 Rdr 1 ort 8 b

Aff halffparten aff shipper Torkelds grund 20 b

Aff den grund ved S: Hans Cortzens huss 12 b

Aff et støcke grund ved Peter Carstensens 12 b

Willum Kier aff sin grund for 2 Ar 1 ort 4 b

Willum Lind aff den grund hand paa boer 12 b

Aff et lidet støcke Olle Jenss grund 3 b

 

Summarum Grundleye, 32 Rdr 1 ort 17 b 1 alb

 

I margen: Forgang Aar 22 Rdr 15 2/3 b