Kongens grunnleie av Stavanger by for 1645 - alfabetisk

 

Av Arne Kvitrud, Sondre Nordheimsgate 9, 4021 Stavanger.

Versjon etter korrekturlesing 1.11.2010.

 

Retur

 

Tabellen nedenfor angir kongens leieinntekter av tomter og hus i Stavanger. Det vil si av eiendommer eid av kongen.

 

Dette er avskrifter av fotokopier som er mottatt fra Riksarkivet. Kildereferansen er Riksarkivet, Rentekammeret, Byregnskap 1602-1815 Stavanger, pakke 299, 1639-1661. Lista er i regnskapet for 1645-1646, trolig satt opp etter innbetalingen ved mikkelsmesse (29. september 1645).

 

Avskriften er gjort etter beste skjønn. Som med all håndskrift har hver person sine særegenheter! Er en usikker på avskriften bør en sjekke med originalen. Håndskriftene er rimelige klare og tydelige, men blekk fra andre/foregående sider har noen ganger slått gjennom, og gjør teksten litt utydelig. Er jeg usikker har jeg skrevet ”?”.

 

Avskriften er gjort etter beste skjønn. Som med all håndskrift har hver person sine særegenheter! Er en usikker på avskriften bør en sjekke med originalen. Håndskriftene er rimelige klare og tydelige, men blekk fra andre/foregående sider har noen ganger slått gjennom, og gjør teksten litt utydelig. Er jeg usikker har jeg skrevet ”?”.

 

Noen merknader:

* Lista er i hovedsak satt opp alfabetisk og ikke geografisk.

* Der originalen har romertall har jeg brukt arabiske tall.

* Myntenheten skilling er skrevet som ”b

* Myntenheten ort skriver jeg ort.

* ”Hauffue” er det samme som hage.

* Der det er brukt ”b” i teksten har jeg skrevet ”ss”.

* Jeg har lagt inn linjeskift der originalen har ny side.

* På hver side i originalen er det en summering. Denne har jeg ikke tatt med.

 

 

Kong Mayts grundeleye udj Staffuanger bye, aff en huer deriss Grunder som de nu følger, och før betaldt haffr:

 

Anders Jensen aff dend grund hand paabohr penge 21 s b

Allbrit shreder aff sin grund 10 s b

Aff en anden Sin grund 16 s b

Anders Shreder aff sin grund 21 b

Anne Ogelbyess aff sin grund 24 b

Berndt Berendtsen aff dend grund hand paabohr 22 b

Aff sin neste grund 8 b

Aff en Liden Hauge 16 b

Aff hans Søebodgrunn 16 b

Bendt Suendsen aff hans grund paa Backen 12 b

 

Carll Carlsen aff sin grund 10 b

Christen tømmermand aff sin grund 20 b

Clauss Hoffsmed aff sin grund 0,5 Rdr

G: Christen i Haa aff tuende grunder 2,5 s ort 4 b

Christen kipper af tuende grunder 2,5 s ort 2 b

Clauss Vidtzer shreder aff sin grund han paabohr 24 b

Carsten Lødtkes aff sin grund 20 b

Aff en Øde grund 8 b

Dauid Jonsen aff sin grund 12 b

Euind Thorsen aff sin grund 12 b

Eileff Mogensen aff sin grund 16 b

Else Veffuers grund 6 b

Godshe Pedersen aff et støche aff Anders Jensens Søegrund 6 b

Gunder Rassmusen sin grund 20 b

Aff en Anden hans grund 21 b

 

Hans Madhisen aff sin grund 14 b

Horcken schomagers grund 12 b

Hendrich Hermandsen aff tuende hans grunder 28 b

Hans Karppe aff sin grund 24 b

Hans Snedker aff sin grund 16 b

Hendrich Haasen aff sin grund 0,5 Rdr

Hans Pedersen Tholder aff tuende sine grunder 16 b

Haluord Biørnsen aff sin grund 12 b

Hans Cordtsens grund 20 s b

Hans Pottemagers grund 2,5 s ort 5 b

Hans Pedersen aff sin grund hand paabohr 4 s ort

Aff hans grund offuer til gaden 4 s ort

Aff Mogens paa Marckens grund 35 b

 

Aff Willem Kiers grund 4 b

Jens Shreder aff sin grund 2 ort 4 b

Jørgen bager aff sin grund 27 b

Idken S: Berendt Berendtssens aff den grund hun paabohr 2,5 s ort 2 b

Aff Simen Jacobsens grund 14 b

Aff Anders Jonsens grund 14 b

Johan Bager aff sin grund 14 b

Jon Ollesen Kipper aff sin grund 12 b

Jon Jacobsen aff sin grund 6 b

Aff Jon kippers hauge grund 10 b

Jørgen Endresen aff sin grund 4 b

Her Jacob Pedersen aff sin grund 5 s ort

Issach Viefleffsen aff den grund hooss Peder Hoffmand 20 s b

Aff Hans Søegrund 8 b

 

Kiersten M: Jensis aff en grund 18 s b

Noch aff en Anden grund 20 s b

Noch aff en grund 12 s b

Aff Kiersen Jacob Søfrenss grund 10 b

Knud Haluordsen aff sin grund 3 s b

Lauritz Thorkieldsen aff sin grund 20 b

Ludolphus Orgelist aff sin grund 21 b

Michell Guldsmed aff den grund hand paabohr 21 b

Aff Roelsgrund 0,5 Rdr 14 b

Aff Jon Smedtz grund 12 b

Aff Roelss Aness grund 14 b

Mogens Pedersens grund 20 s b

Margrete Christensdatter 2 s b

Margrete Colbens 4 s b

Mogens Nielsen aff sin grund 4 s b

 

Nielss Osmundsen aff sin grund 10 b

Nielss Hoffsmed 8 s b

Aff hans egen grund 20 s b

Nielss Olsen 24 s b

Olluff Thorsen aff sin grund 14 b

Olle smed aff sin grund 20 b

Aff Anders shomagers grund 6 s b

Peder Pedersen aff sin grund 12 s b

Peder Carstensen aff sin grund 1,5 ort

Peder Hoffmand 1 s b

Peder Gundersen 20 s b

Aff en Anden grund 16 s b

Poffuell Knudsen 2 s b

Aff en Anden grund 16 s b

Peder Nagh 8 s b

Rangle S: Villem Jonsen aff sin grund 2 s ort

 

Aff en Anden grund 16 s b

Robert Pfeiff 4 s ort 5 b 1 alb

Rasmuss Giermundsen 20 s b

Rassmuss Andersen 29 b

Salmon Jacobsen 12 b

Søffren Pedersen aff hans hauge paa Marken 33 b

Aff hans Søegrund paa Markenz 32 b

Aff Anderss foegetz grund 20 s b

Aff hans hauge hoos Willem Jonss 1 ort

Aff Olle Saugmesters grund 1 ort

Aff Adtzers grund 1 s ort

Shipper Thorkildts grund 20 s b

Stalle Madtzen aff sin grund 8 s b

Søffren smed aff 4 grunder 4 s ort 1 b

Søffren Thorkildsen aff den grund hand sielff paaboehr 1 ort

 

Aff en Hauffue Uden for hans huus 20 b

Aff en grund Ved Søen 16 b

Aff dend grund hans fæhuss paa staar 4 s b

Aff S: Hans Knudsens grund 1 Rdr

Her Søffren paa Rendessøen 1 ort

Thøris Michelsen 8 b

Tholach Erichsen 13 s b

Thorgier Thorsen 2 s ort

Thiøstell Jensens quinde 20 b

Thorgier Lauritzen 6 b

M: Thomas Cordtss Veigner 16 b

Thollach Jacobsen 2 s b

Steen Pederssen 10 s b

 

Willem Andersen aff Cordt Ankers grund 24 b

Aff den grund hand Sielff paabohr 1 slete dr

Aff den grund Hoess Hans Cortss 12 s b

Aff halvparten aff shipper Torkilds grund 20 s b

Aff et støcke grund hoes Peter Carstensen 12 s b

Willem Lind aff sin grund 12 s b

 

Summa Indtegt Grundeleye Penge 27 R:d 41 b 1 alb

 

I margen: Nest forleden Aar Penge 28 Rd 45 b 1 alb.