Kongens grunnleie av Stavanger by for 1642

 

Av Arne Kvitrud, Sondre Nordheimsgate 9, 4021 Stavanger.

Versjon etter korrekturlesing 25.10.2010.

 

Retur

 

Tabellen nedenfor angir kongens leieinntekter av tomter og hus i Stavanger. Det vil si av eiendommer eid av kongen.

 

Dette er avskrifter av fotokopier som er mottatt fra Riksarkivet. Kildereferansen er Riksarkivet, Rentekammeret, Byregnskap 1602-1815 Stavanger, pakke 299, 1639-1661. Lista er i regnskapet for 1642-1643, trolig satt opp etter innbetalingen ved mikkelsmesse (29. september 1642).

 

Avskriften er gjort etter beste skjønn. Som med all håndskrift har hver person sine særegenheter! Er en usikker på avskriften bør en sjekke med originalen. Håndskriftene er rimelige klare og tydelige, men blekk fra andre/foregående sider har noen ganger slått gjennom, og gjør teksten litt utydelig. Er jeg usikker har jeg skrevet ”?”.

 

Noen merknader:

* Lista er i hovedsak satt opp alfabetisk og ikke geografisk.

* Der originalen har romertall har jeg brukt arabiske tall.

* Myntenheten skilling er skrevet som ”b

* Myntenheten ort skriver jeg ort.

* ”Hauffue” er det samme som hage.

* Der det er brukt ”b” i teksten har jeg skrevet ”ss”.

* Jeg har lagt inn linjeskift der originalen har ny side.

* På hver side i originalen er det en summering. Denne har jeg ikke tatt med.

 

 

Kongl: Matts: Grundeleye Udi Staffuanger bye, aff en huer deriss Grunder som de nu følger och før betaldt haftr Udj for leden Aar 1642 och effter Angeffuelse  och Berchning ehr Som følger.

 

Gunder Rasmussen 21 b

Søffren Kerth aff hans hauge paa Marchen 44 b

Aff hans hauge der Neden for 32 b

Aff hans hauge J mellem Pofuell Knudsen och Willem Houff 1 Rixs ort

Christen Thranes grund i ØsterWog 2 s ort 13 b

Edt huuss hoess Niels degar 16 b

Aff Olle Sagmesters grund 1 ort

Jens Perssen aff dend grund hand paaboehr 1 Rdlr

Aff S: Her Christens grund paa Haae 1 Rdlr

Aff Willumb Keyes grund 35 b

Aff Mogens paa Marchens grund 4 b

 

Thøris Michelssen 8 b

Peder Perssen 12 b

Olluff Thorgierssen 14 b

Thollach Erichss 13 b

Niels Ossmundssen 10 b

Dauidt Joenssen 10 b

Thorgier Thordssen 14 b

Anders Jensen aff den grund hand paabohr 21 b

Aff hans Søegrund 16 b

Søffren Smedt aff dend grund hand paaboehr 31 b

Aff Jens Thømmermands grund 20 b

Aff hans fæhuss 4 b

Aff Madtz Giertssens grund 10 b

Olle Smedt aff den grund hand paaboehr 20 b

Aff Anders shomagers grund 6 b

Dauidt Bredevandts konne 13 b

Christen Thømmermand 20 b

Hanss Mathiissen 14 b

Horchen shomagers hauge grund 12 b

 

Michell Guldsmedt aff dend grund hand paabohr 22 b

Aff Roelss grund 3 ort 11 b

Aff Jan Smeds grund 12 b

Schipper Thorkeld 26 b

Jens Shreeder Brun 36 b

Jørgen Bagerss grund hand paabohr 27 b

Aff Willumb Barchelands grund 0,5 Rdlr 2 b

Margrete Christensdatter och Kolbenss Maritte 6 b

Idtken S: Berendt Berendtss grund som hun sielff paabor 2 ort 10 b

Aff Simen Jacobssens hauge 14 b

Aff Anders Jonssens grund 14 b

Berndt Berendtsen aff den grund hand paabohr 22 b

Aff Neste grund 8 b

Aff en Liden hauge 21 b

Aff hans Søeboed 16 b

 

Thystell Jenssnes quinde 20 b

Robert Ogelbyess Anne aff dez grund hun paaboer 1 ort

Kiersten Mester Jenssis aff dez grund hun Sielf paaboer 18 b

Aff en liden grund Nest der hoss 20 b

Aff en Anden grund 12 b

Carsten Løtke aff dend grund hand paaboehr 20 b

Noch aff et støche Odelsgrund  7 b

Peder Hofmand 1 s ort

Robert Feiff 3,5 ort 4 alb

Noch af ufrej allne grund 12 b

Her Jenssis Margrete 1 s ort

Laurits Thorkieldssez 20 b

Rassmuss Giermundssen aff Willumb Kiedtz grund 20 b

Nielss Hoffsmed aff Hans shafferss grund 8 b

 

Aff hans Egen grundt 20 b

Peder Gunderssen 20 b

Rasmuss Anderssen 29 b

Elsse Weffuers 6 b

Oeluff Manssen 16 b

Hans i Røgstuen 14 b

Her Christen i Gand aff thuende grunder 3 ort 2 b

Christen Hanssen 12 s b

Staale Madtzen 8 b

Niels Olssen 24 b

Poffuel Knudssen 2 s ort

Aff Rassmuss Rassmussens grund 1 s ort

Søffren Thorkildssen aff dens grund hand paabohr 1 Rix ort

Aff den grundt tuendt offuen for Gaden for hans huuss 20 b

Aff en grund Nedre Ved Søen kaldes Giertrudt Jordemor derss grund 16 b

 

Aff Hans Knudssens grunder 1 Rdlr

Her Søffren paa Renderssøen 24 b

Thomas Snedkerss grund 24 b

Hans Pederssen tholder aff Shaboe grundez 10 b

Aff Madtz Walbergs grunde 6 b

Ludolphus Organist 21 b

Thollach Lauritzen 6 b

Jørgen Andressen 4 b

Knud Halduorsses 3 b

Christen Kipper aff den grund Nedz for Henrich Maller 12 b

Aff Rassmuss Clemmendssens grund 30 b

Karll Thordssen 10 b

Jenss Olssens grund 20 b

Halduord Biørnssen 12 b

Aff Borgemester Søffren Perssens Grund J Østervoeg 20 b

Peder Nagh 8 b

 

Hans Cortssen 20 b

Christoffer Michelssez 20 b

Her Samuelss grund paa Findøen 3 ort 9 b

Aff Kiersten Jacob Søffrenss grund 18 b

 

Summa Indtegt Grunde Leye Penge 29 Rdlr 1,5 ort 5 b 1 alb:

 

I margen: Beløb Grundleyes nest forleden Aar 30,5 Rd 4 b 1 albn