Kongens grunnleie av Stavanger by for 1640 – ”alfabetisk” liste

 

Av Arne Kvitrud, Sondre Nordheimsgate 9, 4021 Stavanger.

Versjon etter korrekturlesing 18.10.2010.

 

Retur

 

Tabellen nedenfor angir kongens leieinntekter av tomter og hus i Stavanger. Det vil si av eiendommer eid av kongen.

 

Dette er avskrifter fra fotoer som er tatt i Riksarkivet. Kildereferansen er Riksarkivet, Rentekammeret, Byregnskap 1602-1815 Stavanger, pakke 299, 1639-1661. Lista er i regnskapet for 1640-1641, trolig satt opp etter innbetalingen ved mikkelsmesse (29. september 1640).

 

Avskriften er gjort etter beste skjønn. Som med all håndskrift har hver person sine særegenheter! Er en usikker på avskriften bør en sjekke med originalen. Håndskriftene er rimelige klare og tydelige, men blekk fra andre/foregående sider har noen ganger slått gjennom, og gjør teksten litt utydelig. Er jeg usikker har jeg skrevet ”?”.

 

Noen merknader:

* Lista er i hovedsak satt opp alfabetisk og ikke geografisk.

* Der originalen har romertall har jeg brukt arabiske tall.

* Myntenheten skilling er skrevet som ”b

* Myntenheten ort skriver jeg ort.

* ”Hauffue” er det samme som hage.

* Der det er brukt ”b” i teksten har jeg skrevet ”ss”.

* Jeg har lagt inn linjeskift der originalen har ny side.

* På hver side i originalen er det en summering. Denne har jeg ikke tatt med.

* Endringer og tilleggsopplysninger fra 1639 er merket med blått. Det er ikke i originalen.

 

 

Grundeleyen evter Grunnde Bogen

 

Allbret Sanderssen 1 Rix dlr

Anders Jenssen aff en grund Niellss Høeg paaboede 21 b

Aff hans søegrund hand Sielf paaboer 16 b

Albret schreder aff den grund hand paaboer 10 b

Aff it stycke hauge plads 16 b

Anders Nielssen J Østervog 20 b

Hans Knudsen aff hans grunder 1 Rigs dlr

Henrich Hermandsen aff Ane Gierh snibs grund 20 b

Aff den grund Ved Ludolpus Organistes 20 b

Gammell Bernt Berntsens Arffuinger aff deres grunder 0,5 Rdlr 3 b

 

Ung Bernt Berntsen aff hans grunder 2,5 s ort 7 b

Christen Thrane aff Peder Mørches grund 1,5 ort 8 b

            Aff Christoffer Horssens grund 16 b

            Aff Olle saugmesters grund 24 b

Christenn schomager 20 b

Clauss Hoffsmid aff hans grund hand nu paaboer saa och hans søegrund J Østervog 0,5 Rdr

Hans Pedersen snedker aff it styche grund hand Kiøbte aff ford: Clauss och hans nu paabor 16 b

Dauid Breduolds quinde aff dend grund hun paaboer, och en liden Ødegrund 20 b

Dauid Joenssen 10 b

Ellsse Wefferrs 12 b

Effuind Thordssen 12 b

Eiluff Mogenssen 16 b

 

Mogennss Nielssenn 20 b

Her Christen paa Haae 1 Rx dlr

Marenn Christenss daatter 1 Rx dlr

Her Rasmus paa Rendessøen 20 b

Aff Willumb Kiers grund 35 b

Aff Mogens paa Marchens grund 4 b

Aff Her Samuell paa Findøen 1 Rdl 20 b

Her Jacop Pederssen 3 ort 8 b

Jennss schreder Brun aff Her Rassmus J Sulldalls grund 35 b

Hanns Hanssen Karbe 24 b

Niels Hoffsmed aff Hans schaffers grund 8 b

Itemb aff hans egen Grund 20 b

Hanns Cortsen 20 b

Hans Laurssen aff hans søegrund 8 b

Aff dend hand paabohr 20 b

Hans J Røegstuen 14 b

Jørgen Feiff aff den grund hand paa boer effter hans grunde breffs indhold pr Aarlig 1,5 ort 9 b 1 allb:

 

Noch for thre Alen grund som er offuer hans Rette maal effter ford: hans grundebreffs Indhold, schall giffue Aarligenn 6 b

Noch for thre Allenn grund 12 b

Horcken schomager 12 b

Jerominus Weffuer 21 b

Margrete Her Jenses 16 b

Her Christen J Gand aff tuende Grunder gammel Jennss schreder paaboer och hans suoger Elling offuer alt 42 b

Christenn Kipper aff denn grund Neden for Hennrich Maller 12 b

Aff Rassmuss Klemindsens grund 30 b

Casten Løtke 20 b

Søffrenn Thommesen smed aff hans grund hand paa boer 31 b

Aff Anders schomagerss grund 6 b

Aff hans fæhuuss 4 b

Noch aff Jenns thømmermands grund 20 b

 

Iffuer Warenigssen 8 b

Peder Pedersenn aff Willem Kiers grund 12 b

Willumb Kier aff Rassmus shreders grund 14 b

Store Knud paa Marchen 8 b

Oluff Giermundssen 20 b

Christen Hanssen 12 b

Staalle Madssenn 8 b

Mads Gregerssen 10 b

Petter Carstensen 0,5 Rdlr

Christoffer Miechellssenn 20 b

Kiersten Mester Jensses aff Poffuell Suendsens grund 20 b

Aff Gulliches grund 10 b

Aff Kirstin Jacop Søffrensens grund 18 b

Johan Bager aff den grund hand paaboer 24 b

Noch aff it lidet styche grund der nest hoss den steen Kielder 6 b 1 alb:

 

Mester Thomess Cortssen aff it lidet støche grund dernest hoss 9 b 2 alb

Michell guldsmed 22 b

Niells Oluffssen 24 b

Olle Thorgierssen 12 b

Peder Hoffmand 16 b

Peder Gunderssen 20 b

Poffuell Knudssen 2 s ort

Noch aff Rassmus Aassmunsens grund 16 b

Margrette Poffuell Jørgensens 27 b

Rassmuss Giermundssen 20 b

Halduor Biørnssen 10 b

Rassmuss Anderssen 29 b

Anne Ogelbye 24 b

Torchild Øllffuersenn 2,5 ort 2 b

Borgemester senerus Perssen Aff Hustru Barbrass haffue 44 b

Aff Christen Gunderssens grund 32 b

Aff denn hauge Plads Offuen for Poffuell Knudssens hauge 24 b

 

Søffren Thorkeldsenn 0,5 Rdlr

Aff Erich schreders grund 20 b

Aff Joenn Korasses Grund 14 b       

Aff Robbert Kippers grund 17 b

Thiøstell Joenssens grund 20 b

Thomess snedker 24 b

Thorgier Thordssen 14 b

Karll Tharildssen 10 b

Siltsell s: Torn Søffrenssens Aff Shaboe grundenn 18 b

Aff Mads Valdberges grund 6 b

Gunder Thømmermand 12 b

Villumb Joenssen offr alt 7,5 ort

Joenn Kipper 12 b

Aff Blind Erichess grund 10 b

Villumb Anderssen først offer alt 8 s ort

Noch aff it støche grund Neden for shipper Thorkilds 24 b

Aff Korth Anckerssens grund 16 b

Aff Laurss Kierstenss grund 12 b

 

Ludolphus Orgenist 21 b

Giertrud J Østervoges grund 16 b

Margrette Christensdaatter 2 b

Colbenns Marithe 4 b

Knud Thierandsens quinde 26 b

Gabriell Oelsens quinde 4 b

Villumb Barcheland 0,5 Rdl 2 b

Sallomon Jacobssen aff Thomess Bulderss grund 6 b

Peder Nagh 8 b

Thollach Laurssenn 6 b

Jørgen Endressen aff Niels fischers grund 10 b

Halduor Biørnssen aff it støcke till it lidet bullverch 2 b

Antonius N: aff it lidet støche som it hamue? huus paa staaer 2 b

Knud N: och sadant it støche deraff Aarlig 3 b

 

Olluff Thorgiersen aff en Baadstøøt der Nidenn Under Aarlig 16 b

Jenss Oelssens grund 20 b

 

Summa Penge 31,5 Rd 5 b 1 alb.

 

I margen: Lige saa til Indtegt forgangne Aar