Kongens grunnleie av Stavanger by for 1639 – alfabetisk liste

 

Av Arne Kvitrud, Sondre Nordheimsgate 9, 4021 Stavanger.

Versjon etter korrekturlesing 30.9.2010.

 

Retur

 

Tabellen nedenfor angir kongens leieinntekter av tomter og hus i Stavanger. Det vil si av eiendommer eid av kongen.

 

Dette er avskrifter fra fotoer som er tatt i Riksarkivet. Kildereferansen er Riksarkivet, Rentekammeret, Byregnskap 1602-1815 Stavanger, pakke 299, 1639-1661. Lista er i regnskapet for 1639-1640, trolig satt opp etter innbetalingen ved mikkelsmesse (29. september 1639).

 

Avskriften er gjort etter beste skjønn. Som med all håndskrift har hver person sine særegenheter! Er en usikker på avskriften bør en sjekke med originalen. Håndskriftene er rimelige klare og tydelige, men blekk fra andre/foregående sider har noen ganger slått gjennom, og gjør teksten litt utydelig. Er jeg usikker har jeg skrevet ”?”.

 

Noen merknader:

* Lista er i hovedsak satt opp alfabetisk og ikke geografisk.

* Der originalen har romertall har jeg brukt arabiske tall.

* Myntenheten skilling er skrevet som ”b

* Myntenheten ort skriver jeg ort.

* ”Hauffue” er det samme som hage.

* Der det er brukt ”b” i teksten har jeg skrevet ”ss”.

* Jeg har lagt inn linjeskift der originalen har ny side.

* På hver side i originalen er det en summering. Denne har jeg ikke tatt med.

* Endringer og tilleggsopplysninger fra 1637 er merket med blått. Det er ikke i originalen.

 

 

Grundeleye Annammedtt som efter følger

 

Allbert Zanderssen 1 Rdlr

Anders Jensen, Aff dend grund Nielss Høgh paa boede 21 b

Aff hans Søegrund hand Sielf paabor16 b

Albert shreder aff den grund hand paaboer 10 b

Aff et støcke hauge pladz 16 b

Anderss Nielsen i Østervuog 20 b

Hans Knudsen aff hans grunder 1 Rdlr

Hendrich Hermandsen aff Ane Gerth Snibs grund 20 b

Aff den grund ved Ludoplhus Orgelid 20 b

G: Berendt Berentzens Arffinger aff deris grunder 0,5 Rdlr 3 b

U: Berendt Berndtzen Aff hans grunder 3 s ort 3 b

Christen Trane aff Peder Mørckis grund 1,5 ort 4 b

            Aff Christoffer Horssens grund 1 s ort

            Aff Olle saugmesterss grund 24 b

Christen shomager 20 b

 

Claus Hoffsmed aff hans grund hand nu paabohr saa och hans søegrund ij Østeruog 3 s ort

Hans Pedersen Snedker aff et støcke grund hand Kiøffe Aff ford Claus och hand nu paabor 16 b

Dauid Breduals quinde aff dend grund hun paaboer, och j liden Øde grund 20 b

Dauid Joenssen 10 b

Else Weffers 6 b

Effuind Tordsen 12 b

Eiluff Mogensen 16 b

Mogens Nielssen 20 b

Her Christen paa Haae 1 Rdlr

Maren Christensdaatter 1 Rdlr

Her Rasmus paa Rendisøe 20 b

Aff Willem Kieers grund 35 b

Aff Mogens paa Markens grund 4 b

Her Samuell paa Findøen 7 s ort 4 b

Her Jacop Pedersen 5 ort

Jens shreder Brun aff Her Rasmus ij Suuledals grund 35 b

Hans Hansen Karbe 24 b

Niels Hoffsmid aff Hans Shaffers grund 8 b

 

Item aff hans egen grund 20 b

Hans Cortsen 20 b

Hans Lauritzen aff hans Søegrund 8 b

            Aff dend hand paabohr 20 b

Hans i Røegstuen 14 b

Jørgen Pheiff aff den grund hand paabohr effter hans grunde breffs indhold for Aarlig 3,5 ort 4 allb:

Noch for trej alen grund som er offuer hans Rethe maal effter fod i? hans grundebreffs Indhold, shal giffue Aarlig 6 b

Noch for trej Allen grund 12 b

Horken shomager 12 b

Jerominuss Weffuer 21 b

Margrete Her Jensis  16 b

Her Christen i Gand aff tuende grunder gammel Jens shreder paabohr och Hans Suoger Elling offuer aldt 42 b

Christen Kipper aff den grund neden for Hendrich Maler 12 b

Aff Rasmus Clemendsens grund 30 b

Casten Løthke 20 b

Søffren Tomesen Smid aff hans grund hans paa boer 31 b

 

Aff Anders skomagers grund 6 b

Aff hans fæhuus 4 b

Noch aff Jens timmermandz grund 20 b

Iffuer Varingsen 8 b

Per Persen aff Willem Kierss grund 12 b

Willem Kier aff Rassmus shreders grund 14 b

Store Knud paa Marcken 8 b

Olluff Giermunndssen 20 b

Christen Hanssen 12 b

Staale Madtzen 8 b

Madtz Gregersen 10 b

Peter Castensen 0,5 Rdlr

Christoffer Michelssen 20 b

Kiersten Mester Jenssis aff Poffuell Suendsens grund 20 b

Aff Gullehs grund 10 b

Aff Kirstin Jacop Seurensens grund 18 b

Johan Bager aff den grund hand paabohr 24 b

Noch aff et Lidet støcke grund der nest hoess den steenkielder 6 b 1 alb:

Mester Thomas Cortsen aff it støcke grund der nest hos 9 b 2 alb:

Michell gulldsmid 22 b

Niels Olluffsen 24 b

 

Olluff Thorgierssen 12 b

Per Hoffmand 16 b

Per Gundersen 20 b

Poffuel Knudsen 2 s ort

Noch aff Rassmus Aassmunsens grund 16 b

Margrete Poffuell Jørgensens 27 b

Rasmus Giermundsen 20 b

Halduord Biørnssen 10 b

Rassmuss Anderssen 29 b

Ane Ogellbye 24 b

Torkild Øllffuersen 2,5 ort 2 b

Borgermester Seuren Perssen Aff Hustrue Barbrass haffue 44 b

Aff Cristen Gundersens grund 32 b

Aff den Hauge plads offuen for Poffuell Knudsens hauge 24 b

Søffren Torkildsen 0,5 Rdlr

Aff Erich shreders grund 20 b

Aff Jon Korassis Grund 14 b           

Aff Ruberth Kippers grund 17 b

Thiøstels Karen 20 b

Thomas snedker 24 b

Thorgier Torsen 14 b

Carll Thavaldssen 10 b

Sitzele S: Torn Seurenssens Aff Shaboe grunden 16 b

Aff Madtz Valdbergs grunn 6 b

Gunder timmermand 12 b

Villem Jonsen offuer alt 7,5 s ort

Joen Kipper 12 b

Aff Blind Erikis grund 10 b

 

Villem Anderssen først offer alt 8 s ort

Noch aff it støcke grund Neden for shipper Thorkildz 24 b

Aff Korth Ankers grund 16 b

Aff Laurs Kierstens grund 12 b

Ludolphus Orgelister 21 b

Giertrud i Østervuogs grund 16 b

Margrethe Christensdaatter 2 b

Colbens Marite 4 b

Knud Thierandsens quinde 26 b

Gabriell Olsens quinde 4 b

Villem Barcheland 0,5 Rdl 2 b

Sallemon Jacobssen aff Tomas Bulderss grund 6 b

Peder Nags 8 b

Thollach Lauritzen 6 b

Jørgen Endresen aff Niels fischers grund 10 b

Halduor Biørnssen aff it lidet støcke grund till et lidet bulluerch 2 b

Antonius N: aff et lidet støehe som et hunehuus paa staar 2 b

Knud N: och sadant it støche der aff Aarlig 3 b

Olluff Torgiersen aff en Baadstød der neden Under Aarlig 16 b

Jens Olssens grund 20 b

 

Summa Grundleije, Penge 30,5 Rigs dalle 5 b 11 b 1 alb:

 

I margen: Beløb forgangne Aar 29,5 Rdr 1 Orth 11 b 1 alb.