Kongens grunnleie av Stavanger by for 1637 – alfabetisk liste

 

Av Arne Kvitrud, Sondre Nordheimsgate 9, 4021 Stavanger.

Versjon etter korrekturlesing 1.10.2010.

 

Retur

 

Tabellen nedenfor angir kongens leieinntekter av tomter og hus i Stavanger. Det vil si av eiendommer eid av kongen.

 

Dette er avskrifter av fotokopier som er mottatt fra Riksarkivet. Kildereferansen er Riksarkivet, Rentekammeret, Byregnskap 1602-1815 Stavanger, pakke 298, 1624-1639. Denne lista er i regnskapet for 1637-1638, trolig satt opp etter innbetalingen ved mikkelsmesse (29. september 1637).

 

 

Avskriften er gjort etter beste skjønn. Som med all håndskrift har hver person sine særegenheter! Er en usikker på avskriften bør en sjekke med originalen. Håndskriftene er rimelige klare og tydelige, men blekk fra andre/foregående sider har noen ganger slått gjennom, og gjør teksten litt utydelig. Er jeg usikker har jeg skrevet ”?”.

 

Noen merknader:

* Lista er i hovedsak satt opp alfabetisk og ikke geografisk.

* Der originalen har romertall har jeg brukt arabiske tall.

* Myntenheten skilling er skrevet som ”b

* Myntenheten ort skriver jeg ort.

* Der det er brukt ”b” i teksten har jeg skrevet ”ss”.

* På hver side i originalen er det en summering. Denne har jeg ikke tatt med.

* ”Hauffue” er det samme som hage.

* Jeg har lagt inn linjeskift der originalen har ny side.

 

 

Indtegth Grundeleie Udi Staffuanger Anno 1637

 

Allbert Sanderssen 1 Rigs dllr

Anders Jenssen, Aff den grund op til gaden 21 b: danske

            Och hans Søegrund 16 b

Allbert skreder aff den grund hand paaboer 10 b

Noch aff it støcke grund och hauffue opladtz som hand Kiøffte aff Poffuel Knudzen 16 b

Anders Nielssen i Østervuog 20 b

Hans Knudssen aff hans grunder 1 Rigs dlr

Hendrick Hermandsen Af tuende grunde 40 b

Icken Suendzdater aff hendes grunder, Effter Salig Bernt Kremmer 0,5 Rdlr 3 b

Bernt Berntzen Aff hans grunder 3 slete ort 4 b

Christen Thrane aff Peder Mørckis grund 44 b

            Aff Christoffer Herszens grund 16 b

            Aff Olle saugmesteres grund 24 b

 

Christen skomagge 20 b

Claus Hoffsmed 0,5 Rdr

            Ithem Hans Perssen Inedkor?, aff it støke grund hand Kiøffte aff Claus och hand paaboer 16 b

Dauid Bredualds quinde aff den grund han nu paaboer, och aff ehn Øde 20 b

Dauid Joenssen 10 b

Elsse Weffuers 6 b

Effuind Thorssen 12 b

Mogens Niellssen 20 b

Eilluff Mogenssen 16 b

Her Christen paa Haae 1 Rigs dlr

Maren Carl Willemssens aff den grund neden for gaden 1 Rdlr

            Aff Her Rassmus paa Rendisøes grund 20 b

            Aff Willem Keis grund 35 b

            Aff Mogens paa Markens grund 4 b

Her Samuell paa Findøen 7 s. ort 4 b

Her Jachop Pederssen 5 slete b

Jens skreder Brun aff Her Rassmus ij Sulldals grund 35 b

Hans Jansen Kerbe 24 b

Niels Nielssen Hoffsmed 28 b

Hans Lorithssen 20 b

 

Hans Lauritzen aff den grund hand paaboer 20 b

            Aff hans Søegrund 8 b

Hans ij Røgstuffuen 14 b

Jørgen Pheiff aff den grund hand paaboer effter hans grundebreff indhold Aarlig 3,5 slet ort 4 allb:

Noch for iij Alen grund, som ehr offuer hans Rethe Alen tall, effter hans grundebreffs indhold skall nu der Aff giffue Aarlig effer 6 Mandtz Kiendelsse 6 b

Ithem Willem Joenssen som eijer ehn grund der nedenfor och haffuer halvanden Alen ofer hans Rethe Alen till, effter hans grundebreffs Uduissning, Ehr eeh effter segs mandtz Kiendelse paafoeth Aarlig skal giffue 3 b 

Haarken skomager 12 b

Jerominus Weffuer aff den grund hand paaboer 21 b

Margrete Her Jensses  aff den grund der neden for 16 b

Her Christen Pallessen Aff tuende grunder 40 b

Christen Kipper aff den grund nede for Hendrik maler 12 b

Aff Rassmus Clemendsens grund 30 b

Casten Løthke 20 b

Iffuer Varingssen 8 b

Per Perssen aff Willem Kiers grund 12 b

Willem Kier aff Rassmus Clemendssen skreder hans grund 14 b

 

Store Knud paa Marcken 8 b

Søffren Thomesen smed Aff den grund hans paa boer 31 b

            Aff Anders skomagers 6 b

            Aff hans faehuss 4 b

Aff Jens temermantz grund 20 b

Olluff Hiermandsen smed 20            b

Christen Hanssen 12 b

Staale Madtzen 8 b

Madtz Hrejerssen 10 b

Pether Castenssen 0,5 Rdlr

Kirstin Mester Jensis aff Poffuell Suendsens grund 20 b

            Aff Gullecks grund 10 b

            Aff Kirstin Jakop Søffrensens grund 18 b

Johan bager 24 b

Christoffer Mickellssen 20 b

Mickell Gulldsmed 22 b

Niells Oellssen 24 b

Olluff Torgierssen 12 b

Per Hoffmand 16 b

Per Gundersen 20 b

Poffuel Knudtzen 2 s: ort

            Aff Rasmus Aassmundtzens grund 16 b

Margrete Poffuell Jørgensens 27 b

Rassmus Giermundsen 20 b

 

Halduor Biørnssen 10 b

Rassmus Anderssen 29 b

Ane Ogellbye 24 b

Thorkeld Øllffuersen 2,5 ort 2 b

Bormester Søffren Perssen Aff Hustrue Barbras haffue 44 b

            Aff Cristen Gunderssens grund 32 b

            Aff den Hauge offen for Poffuel Knudtzen 24 b

Søffren Thorkeldssen 0,5 Rdl

            Aff Erick skreders grund 20 b

            Aff Joen Koressis Grund 14 b         

Aff Robbert Kippers grund 17 b

Thiøstell Jenssens quinde 20 b

Thomes snedker 24 b

Thorgier Thorssen 14 b

Carl Thavaldssen 10 b

Sitzelle S: Thore Søffrenssens Aff Skaboe grunden 16 b

            Aff Madtz Valdberges grund 6 b

Gunder temermand 12 b

Villem Joenssen offuer alt 7,5 s ort

Joen Kiper Aff den grund hand paaboer 12 b

            Aff Blinde Erikis grund 10 b

Ludolphus Orgelist 21 b

Giertrud ij Østervuog 16 b

Knud Tierandtzens quinde 26 b

 

Villem Anderssen først offer alt 8 Sleter ort

            Aff eet støcke grund nede for skiper Thorkeldtz 24 b

            Aff Laurs Kirstins grund 7 b

Villem Barkeland 0,5 Rdl 2 b

Jørgen Endressen 10 b

Halduor Biørnssen aff it lidet støcke grund till ith lidt bullurenck at paalegge 2 b

Antonius paa Backen 2 b

Knud ibidi 2 b

Olluff Torgierssen aff ehn baadstøe 16 b

Thollak Laursen 6 b

Margrete Christensdater 2 b

Collbens Merrithe 4 b

Mester Thomes och Johan bager aff it støcke grund nest op till ehn gamell muhr paa Skagen 16 b

 

Summarum paa Aars Grundleie, Och Beløber ij dethe Aar 1637 oh Peenge 29,5 Rigr dalle 1 ort 11 b 1 alb: