Leding (leidang) av Stavanger by for 1634

 

Av Arne Kvitrud, Sondre Nordheimsgate 9, 4021 Stavanger.

Versjon 2.4.2005.

 

Retur  

 

 

Lista nedenfor viser de som betalte leding (leidang). Skatteutskrivingen endret seg over tid, men var dette året to skilling for alle. Det var en del som er fritatt for leding som rådmenn, borgermester, lagmann, byfogd, sokneprest, predikant og biskop.

 

Dette er avskrifter av fotokopier som er mottatt fra Riksarkivet. Kildereferansen er Riksarkivet, Rentekammeret, Byregnskap, Stavanger, pakke 01, 1602-1639.

 

Alle betaler 2 skilling i leding.

 

Avskriften er gjort etter beste skjønn. Som med all håndskrift har hver person sine særegenheter! Er en usikker på avskriften bør en sjekke med originalen. Håndskriftene er rimelige klare og tydelige, men blekk fra andre/foregående sider har noen ganger slått gjennom, og gjør teksten litt utydelig.

 

Tilpassinger i avskriften i forhold til originalene:

* Der originalen har forkortelser for myntenheter: som skilling (”b”) - har jeg skrevet ”skilling”.

* Der originalen har brukt b, som i Hanben, har jeg skrevet Hanssen.

* Der fornavn og slektsnavn er skrevet med små bokstaver, har jeg brukt store.

 

Navn

Christen Trano

Hans Koberslar

Poffuel Suendss

Willem Weffuer

Jochum Guldsmed

Effuert Bager

Gunder Joenss

Christen ij Kuholm

Mathis skreder

Allbert skreder

Søffren smid

Simen Berntss

Bernt smid

Christen kiper

Thorgier Torss

Joen Arness

Claus Hoffsmid

Endre ij Becken

Aassmund Kleffuen

Olle temermand

Isaack smid

Morten skomager

Christoffer temermand

Per Hoffmand

Mickel Taraldss

Carl Taraldss

Oluf Torgierss

Olluf Rubertss

Haagen saugmester

Joen Kiper

Niels Hoffsmid

Aamund Siffuerss

Per Jørgenss

Biørn Teraldss

Per smid

Olluf Rassmuss

Laurs Moensen

Tiøstell Jonss

Dauid Hendrickss

Jens Skreder

Jens temermand

Sander skoth

Laurs Sueningss

Niells Winnter

Joen Perss

Iffr Waringss

Endre Oellss

Dauid Joenss

Thrundt Taraldss

Christen Nielss

Per skreder

Jehan Kandgyder

Amund Aslakss

Laurs Snedker

Hendrick Hermanss

Christen Skomagr

Ane Ogelbyes

Poffuell Jørgenss

Knud Tierendss

Thorkel Ølffuerss

Laurs Nielss

Hans Karbe

Rasmus Giermundss

Niels Oellss

Thomes snedker

Niels Erickss

Jakop skreder

Peder Nag

Jehan Bager

Haarken skomager

Willem Barkland

Jørgen Bager

Casten Løthke

Hans ij Røgstuen

Effuind Thorss

Mickel Cristofferss

Hoffuor Gullekss

Olluf Willemss

Jørgn skomager

Knud skredder

Giermund Torss

Godfred Maler

Per Rasmuss

Per Gunderss

Christen Hanss

Suend Ormss

Thorkel Oellss

Hans Laurss

Thore Taraldssen

Olluf Kump

Asslack Torss

Mogens Rubertss

Summarum paa forn Aars Leding Anno 1634 Wdi Staffuanger Som Jeg Anamedt och oppeborrith haffuer, Beløber Sig p. Pennge 7,7 Rigs Ort 4 skilling dansk p.