Kongens grunnleie  av Stavanger by for 1632-33

 

Av Arne Kvitrud, Sondre Nordheimsgate 9, 4021 Stavanger.

Versjon 14.5.2005.

 

Retur

 

Tabellen nedenfor angir kongens leieinntekter av tomter og hus i Stavanger. Det vil si av eiendommer eid av kongen.

 

Dette er avskrifter av fotokopier som er mottatt fra Riksarkivet. Kildereferansen er Riksarkivet, Rentekammeret, Byregnskap, Stavanger, pakke 01, 1602-1639.

 

Avskriften er gjort etter beste skjønn. Som med all håndskrift har hver person sine særegenheter! Er en usikker på avskriften bør en sjekke med originalen. Håndskriftene er rimelige klare og tydelige, men blekk fra andre/foregående sider har noen ganger slått gjennom, og gjør teksten litt utydelig.

 

Originallista er i hovedsak satt opp alfabetisk.

 

Tilpassinger i avskriften i forhold til originalene:

* Der originalen har forkortelser for myntenheter: som skilling (”b”) - har jeg skrevet ”skilling”.

* Der originalen har brukt b, som i Hanben, har jeg skrevet Hanssen.

* Der fornavn og slektsnavn er skrevet med små bokstaver, har jeg brukt store.

* Der originalen har romertall har jeg brukt arabiske tall.

 

Navn

Betalt grunnleie

Aff Willumb Joenssens

40 skilling

Anders schaffuers

21 skilling

Niels Schauboes

12 skilling

Anne her Hanssis

80 skilling

Albrett schreders

10 skilling

Berntt Kremmers

42 skilling

Mogens paa Marckens

14 skilling

Jørgenn Maars

40 skilling

Jahann Baggers

26 skilling

Albrett Sandersens

1 Rix D

Anders Jenssenns

16 skilling

Aff hans søgrund

17 skilling

Knud Suarffuers

20 skilling

Anders Joensens

12 skilling

Sigmund Jacobsens

14 skilling

Robertt schomagers

21 skilling

Aff den hus her Jens I boede

8 skilling

Wnge Berntt Bernttsens

20 skilling

Aff hans søgrunnd

16 skilling

Chrestenn schomagers

20 skilling

Chrestenn Gundersenns

32 skilling

Claus Hoffssmezs

56 skilling

Aff hans søgrunnd

8 skilling

Christofer Horsens

16 skilling

Peder Mørkis

33 skilling

Dauid Breduandtz

12 skilling

Daued Kalkeslar

10 skilling

Elsse Weffuers

6 skilling

Her Chresten i Haauaghs

1 rix d

Karll Willumbsens

1 rix dlr

Her Samuell aff sin faders grund

63 skilling

Aff Døffue Karls grundt

60 skilling

Her Søffren paa Rendessøes

16 skilling

Her Rassmus hans grund

10 skilling

Hans Hanssen Korpe

24 skilling

Hans Chrestensens

21 skilling

Hans i Røgstauffee

16 skilling

Hans Korttsens

22 skilling

Hustru Barbra

88 skilling

Aff hienders haffue

44 skilling

Horkenn schaumagers haffue

12 skilling

Her Peder paa Jelsøes

14 skilling

Halduord Biørnssens

12 skilling

Henrich Mallers

32 skilling

Rubert Kiipers

12 skilling

Claus Waldberrigs

21 skilling

Anders schaffers

21 skilling

Hans Knudsens

61 skilling

Nielss Tholluffsens

17 skilling

Jørgenn Saugmesters

12 skilling

Jens scholmesters

11 skilling

Jens thømmermandtz

21 skilling

Jens Oelsens

22 skilling

Jens Berrigs

35 skilling

Iffuer Waringsens

8 skilling

Jens Saugmesters

26 skilling

Joen Kiers

12 skilling

Jørgen Pfiiffs

35 skilling

Kiersten Jacob Søffrensens

18 skilling

Karls Gurrj

21 skilling

Stalle Madtzenn

8 skilling

Kiersten Daued Gullandtz

12 skilling

Pauell Giedtz

21 skilling

Niells Oelsens

23 skilling

Niels fishers

8 skilling

Niels Høgh aff Zincklegrund

22 skilling

Olluff Saugmesters

24 skilling

Ormb Jensens

12 skilling

Thomenes Bulders

8 skilling

Peder Kostenssens

48 skilling

Peder Hoffmandtz

58 skilling

Peder Gunderssens

20 skilling

Pauell Knudssens hauge

0,5 rix dr

Rassmus Aamundssens

16 skilling

Pauell Jørgensens

28 skilling

Willumb Kiittis

30 skilling

Peder Blockis

48 skilling

Rassmus Chlemedsens

30 skilling

Rassmus schreders

12 skilling

Rassmus Anderssens

29 skilling

Rubertt Ogelbyes

24 skilling

Søffren Smedtz

36 skilling

Anders schaumagers

8 skilling

Aff Søffren Smedtz feehus

8 skilling

Jahans baggers

24 skilling

Schipper Thorkildiz

53 skilling

Sigmund Jacobssens

24 skilling

Søffren Thorkildsens

48 skilling

Erich schreders

20 skilling

Rubertt Kippers

12 skilling

Joenn Karrass

14 skilling

Thiøstøll Jenssens

20 skilling

Thamess Snedickers Aff den grunnd handt Paa bauffuer

17 skilling

Aff Thammess snedickers haffue

25 skilling

Thorgier Thuordssens

14 skilling

Thorkildt Murmesters

21 skilling

Thammes Lambs

16 skilling

Thorn Søffrenssen Aff Nielss schauboes grunnd

18 skilling

Aff Judis Annis grunnd

8 skilling

Aff Willumb Joensens grunnd Weed Gaardstz brøggenn

40 skilling

Joenn Smedtz grunnd

12 skilling

Mogens paa Markens

20 skilling

Aff blind Erichkis

8 skilling

Aff Jahann baggers

28 skilling

Jørgen Maars

40 skilling

Willumb Barckelandtz

50 skilling

Willumb Andersens grunnder

1 rix dr 32 skilling

Sumarum paa Aldtt forne grundelej som i dette forn Aar oppeboren och bekommet ehr, ehr wdj en summa Penge

30 rix dl 7skilling

Forgangne Aar

26,5 Rdl 31 skilling