Kongens grunnleie  av Stavanger by for 1630-1631

 

Av Arne Kvitrud, Sondre Nordheimsgate 9, 4021 Stavanger.

Versjon 4.5.2005.

 

Retur

 

Tabellen nedenfor angir kongens leieinntekter av tomter og hus i Stavanger. Det vil si av eiendommer eid av kongen.

 

Dette er avskrifter av fotokopier som er mottatt fra Riksarkivet. Kildereferansen er Riksarkivet, Rentekammeret, Byregnskap, Stavanger, pakke 01, 1602-1639. Det mangler er side i de mottatte kopiene fra Riksarkivet. Jeg har supplert den med Axel Kiellands avskrift (Samlinger pakke 3 i Stavanger bibliotek), men slik at skriveformene fra 1629-30-lista er brukt. Dette er merket med fiolett farge. Ved endringer fra 1629-30-lista til Kiellands avskrift er det brukt blå farge.

 

Avskriften er gjort etter beste skjønn. Som med all håndskrift har hver person sine særegenheter! Er en usikker på avskriften bør en sjekke med originalen. Håndskriftene er rimelige klare og tydelige, men blekk fra andre/foregående sider har noen ganger slått gjennom, og gjør teksten litt utydelig.

 

Lista er i hovedsak satt opp alfaetisk.

 

Tilpassinger i avskriften i forhold til originalene:

* Der originalen har forkortelser for myntenheter: som skilling (”b”) - har jeg skrevet ”skilling”.

* Der originalen har brukt b, som i Hanben, har jeg skrevet Hanssen.

* Der fornavn og slektsnavn er skrevet med små bokstaver, har jeg brukt store.

* Der originalen har romertall, har jeg brukt arabiske tall

 

Indtege Grundeleie dette Aar, aff Kongh Maj: grunder her i Stawangers annamit Och Oppeborit ehr fra Philipj Jacobj dagh 1630 indtil Samme Dagh 1631.

 

Navn

Betalt grunnleie

Albret skreder

12 skilling

Unge Berendt Berendsen

22 skilling

Aff hans søebouff

16 skilling

Christen Gundisen

32 skilling

Gammell Berendt Berendsen

42 skilling

Anders Jonsen  boende

16 skilling

Simen Jacopsen

14 skilling

Christen Klughe

7 skilling

Robert skoemager

11 skilling

Her Hanis Madtsen

5 slete mark

Allbret Sandersen

1 rigs daller

Christen Thraan

45 skilling

Anders Skomager

6 skilling

Anders Hansenn

21 skilling

Thiøstøll Jennsen

21 skilling

Noch Aff Christen Thraan

16 skilling

Christen Tømmermandt

20 skilling

Dauidt Gulands Kiersten

8 skilling

Dauidt Breduandts

12 skilling

Ellsse Weffuers

6 skilling

Rakell Pouell schriffuers

29 skilling

Effuindt Thoerdsen

12 skilling

Dauid Kallkesla

10 skilling

Casten glasmager

24 skilling

Endre Oellsenns

22 skilling

Gregers Aslagsens

70 skilling

Erich schreders

21 skilling

Kiersten Jacop Søffrensens

17 skilling

Giertrudt i Østeruogh

21 skilling

Knudt Murmesters

8 skilling

Mogens paa Marckens

14 skilling

Giertt Broers søebouff

8 skilling

Suendt Hanssens

16 skilling

Lauredz Snedikers

12 skilling

Her Christen paa Haae

4 Rix Dr

Her Samuell paa Findøe

64 skilling

Her Rasmuses grundt

60 skilling

Pouell Suendsens

21 skilling

Claus Hoffsmeds

56 skilling

Aff hans Kuollbouff

8 skilling

Hans Lauridsens

24 skilling

Hans Christensens

21 skilling

Hans Skafers

10 skilling

Niells Oellsenns

24 skilling

Niells Skauboess

16 skilling

Aff Zinklegaarden

22 skilling

Niells Hoffssmedtz grundt

20 skilling

Hans Chordsens

21 skilling

Hans i Røgstøffuen

16 skilling

Høstru Barbra

61 skilling

Aff hendes hauge

43 skilling

Olluff Saugmesters

22 skilling

Horken skoemagers hauge

11 skilling

Her Samuell paa Findøen aff Roell Jenssens grundt

40 skilling

Jens Oellsens

27 skilling

Joen Kierds grundt

12 skilling

Jens Tømmermandts

21 skilling

Pouell Knudssen Borgermester

48 skilling

Iffuer Waringsen

8 skilling

Peter Castensen

48 skilling

Allbrett Mogenssens

35 skilling

Anne Giert Snebess

56 skilling

Peter Hoffmand

18 skilling

Jørgenn Feiff

31 skilling

Hans Knudsen

61 skilling

Peder Gunderssenn

20 skilling

Joen Karatss

14 skilling

Powell Jørgensen

27 skilling

Peder Blokes hauge grundt

18 skilling

Peders Marries grundt

8 skilling

Robert Kassimandts

30 skilling

Noch Anders Jensen

36 skilling

Søffren Pedersenn

21 skilling

Aff Jahan bagers  grundt

21 skilling

Rassmus Clemitsen

30 skilling

Rassmus skreder

12 skilling

Skipper Thorkelldt

52 skilling

Simen Jakopsens

24 skilling

Noch Suendt Jansenn

56 skilling

Rasmus Aamundsøns

16 skilling

Søffren Smedt grundt hand paa boer

36 skilling

Aff hans fehauss

6 skilling

Aff hans Haugplatz

4 skilling

Thorgierd Thuordssens

14 skilling

Thamus Kierrandt

24 skilling

Thamus snedickers

17 skilling

Aff hans haugplatz

25 skilling

Willumb Joenssønn aff hans huss wed Gaardtzbrøggenn

40 skilling

Willumb aff Jahan Baggers grundt

27 skilling

Aff Blind Erickes

8 skilling

Aff Joenn Smedtz

12 skilling

Aff Torgjer Maars grundt

40 skilling

Willumb Barckelandtz

50 skilling

Søffren Torckildssønns

48 skilling

Willumb Andersønns

2 slette dlr

Willumb Lindtz

12 skilling

Sum

26,5 Rd 1,5 ort 11 skilling