Kongens grunnleie  av Stavanger by for 1629-1630

 

Av Arne Kvitrud, Sondre Nordheimsgate 9, 4021 Stavanger.

Versjon 4.5.2005.

 

Retur

 

Tabellen nedenfor angir kongens leieinntekter av tomter og hus i Stavanger. Det vil si av eiendommer eid av kongen.

 

Dette er avskrifter av fotokopier som er mottatt fra Riksarkivet. Kildereferansen er Riksarkivet, Rentekammeret, Byregnskap, Stavanger, pakke 01, 1602-1639. Avskriften er gjort etter beste skjønn. Som med all håndskrift har hver person sine særegenheter! Er en usikker på avskriften bør en sjekke med originalen. Håndskriftene er rimelige klare og tydelige, men blekk fra andre/foregående sider har noen ganger slått gjennom, og gjør teksten litt utydelig.

 

Lista er i hovedsak satt opp alfabetisk.

 

Det mangler årstall på de kopiene jeg har fått fra Riksarkivet. Jeg har antatt at kopiene ligger i kronologisk orden. Lista samsvarer med en avskrift Axel Kielland har for 1620-30 (Samlinger, pakke 3, Stavanger bibliotek). Jeg har også sjekket at navnene samsvarer med Kiellands avskrift, men det er noen avvik på skrivemåter.

 

Tilpassinger i avskriften i forhold til originalene:

* Der originalen har forkortelser for myntenheter: som skilling (”b”) - har jeg skrevet ”skilling”.

* Der originalen har brukt b, som i Hanben, har jeg skrevet Hanssen.

* Der fornavn og slektsnavn er skrevet med små bokstaver, har jeg brukt store.

* Der originalen har romertall, har jeg brukt arabiske tall

 

Til lista:

Teksten starter uten en vanlig innledning. Jeg kan da ikke utelukke at det mangler en begynnelse på lista.

Før noen navn er det påført ”NB” i venstre marg – det er trolig påført i ettertid, men jeg har tatt det med her.

 

Navn

Betalt grunnleie

Aff Albrett schredders grunds

12 skilling

NB: Berntt Berentzøns grunds

22 skilling

Aff hans søebuoe

16 skilling

Christen Gunderssøns grund i Østerwaag

32 skilling

NB: Berntt Bernntssøns hans sielff wdi boer

42 skilling

Anders Joenssønns grund

16 skilling

Sigmund Jakobssens grundt

14 skilling

Christen Klogs grunndt

7 skilling

Rubert schoumagers

11 skilling

Her Hanssis grundt

5 platt mark

Allbrett Zanderssønns

1 rix daler

Christenn Thranis grund i Østerwog

45 skilling

Anders Schoumagers grundt

6 skilling

Anders schriffwers grund

21 skilling

Christen Thranis grund nest wed skipper Anderssis

16 skilling

Thiøstell Jennsøns grundt

21 skilling

Christenn Thømmermandz

20 skilling

Dawid Gullandz Kierstens

8 skilling

Dawed Bredwandz

12 skilling

Else Weffwers

6 skilling

Dijnus schredders

29 skilling

Effwid Thordsøns

12 skilling

Dawid Kalkeslaers

10 skilling

Eyler Brynniss quindis hun paa Buode

24 skilling

Endre Oellsønns

22 skilling

Gregers Aslachssønns

70 skilling

Erick schredders grundt

21 skilling

Gregers Aslachssøns

60 skilling

Kiersten Jacop Sørenssøns

17 skilling

Giertrud Østerwogh

21 skilling

Knud Murmesters

8 skilling

Mogens paa Marckens

14 skilling

Giertt Bruers bwoe

8 skilling

Swend Hanssøns aff Kortt Tanckens grundtz

16 skilling

Lauritz Snedickers

12 skilling

Her Christen i Haawogh grunder wdi Therj Aar Resterett

4 Rix Dr

Her Samuels grundz

64 skilling

Her Rasmussis grund

60 skilling

Mester Jens aff Powell Swendsens grund

21 skilling

Niels Hoffsmedze grundt

56 skilling

Aff hans Kwollhuss

8 skilling

Hans Schredders

24 skilling

Aff hans søegrunndt

8 skilling

Hans Christenssønns

21 skilling

Hans Schaffers grundt

10 skilling

Niels Oelssønns

24 skilling

Niels Schauboes

16 skilling

Aff Zincle grundt

22 skilling

NB: Niels Hoffsmedtz grund

20 skilling

Hans Korttsøns

21 skilling

Jens i Røgstoffwens grund

16 skilling

Hustru Barbras grund hun wdj boer

61 skilling

Hinders hauffgrundt

43 skilling

Olluff Saugemesters grund

22 skilling

Horcken schumagers hauge

11 skilling

Her Samuell aff Roell Jenssøns Grundz

40 skilling

Jens Oelssøns grundt

27 skilling

Joen Kiertz grundt

12 skilling

Jens Thømmermandt

21 skilling

Powell Knudssøns

48 skilling

Iffwer Waringssønns

8 skilling

Peder Chastensøns

48 skilling

Allbrett Mogenssønns

35 skilling

Jacob Snedickers

16 skilling

Peder Hoffmand

18 skilling

Jørgen Pheiff aff Willumb Keijs grundt

31 skilling

Peder Hollumbs grund

61 skilling

Peder Gunderssøns

20 skilling

Joen Karassis grundt

14 skilling

Powell Jørgenssønns

27 skilling

Peder Blockes hauffgrund

18 skilling

Peders Marris grundt

8 skilling

Robertt Kassimandtz

30 skilling

Skipper Anders Jenssøns Begge grunder

36 skilling

Søffren Pederssøns hans paa boer

21 skilling

Søffren Pederssøn aff Jahan Baggers grund

21 skilling

Rasmus Clementzøns grundt

30 skilling

Rasmus schredders grunde

12 skilling

Schipper Thorckildt

52 skilling

Sigmund Jakopssønns

24 skilling

Swend Janssønns

56 skilling

Rasmus Aamundsøns

16 skilling

Søffren Smedt grundt hand paa boer

36 skilling

Aff hans fehauss

6 skilling

Aff hans Haugplatz

4 skilling

Thorgierd Thuordssens

14 skilling

Thamus schredders quindis grundt

24 skilling

Thamus snedickers

17 skilling

Aff hans haugplatz

25 skilling

Willumb Joenssønn aff hans huss wed Gaardtzbrøggenn

40 skilling

Willumb aff Jahan Baggers grundt

27 skilling

Aff Blind Erickes

8 skilling

Aff Joenn Smedtz

12 skilling

Aff Willumb Maars grundt

40 skilling

Willumb Barckelandtz

50 skilling

Søffren Torckildssønns

48 skilling

Willumb Lindtz

12 skilling

Willumb Andersønns

2 slette dlr

Summarum paa Ald for Grundleye i dette Aar Pendinge

30,5 Rdl 1 ort 10 skilling

Grundleyes beløb slig Nest forganges Aar

26 Rd 1 ort 5 skilling