Kongens grunnleie av Stavanger by for 1628-1629

 

Av Arne Kvitrud, Sondre Nordheimsgate 9, 4021 Stavanger.

Versjon 4.5.2005.

 

Retur

 

Tabellen nedenfor angir kongens leieinntekter av tomter og hus i Stavanger. Det vil si av eiendommer eid av kongen.

 

Dette er avskrifter av fotokopier som er mottatt fra Riksarkivet. Kildereferansen er Riksarkivet, Rentekammeret, Byregnskap, Stavanger, pakke 01, 1602-1639. Avskriften er gjort etter beste skjønn. Som med all håndskrift har hver person sine særegenheter! Er en usikker på avskriften bør en sjekke med originalen. Håndskriftene er rimelige klare og tydelige, men blekk fra andre/foregående sider har noen ganger slått gjennom, og gjør teksten litt utydelig.

 

Lista er i hovedsak satt opp alfabetisk.

 

Det mangler årstall på de kopiene jeg har fått fra Riksarkivet. Jeg har antatt at kopiene ligger i kronologisk orden.

 

Tilpassinger i avskriften i forhold til originalene:

* Der originalen har forkortelser for myntenheter: som skilling (”b”) - har jeg skrevet ”skilling”.

* Der originalen har brukt b, som i Hanben, har jeg skrevet Hanssen.

* Der fornavn og slektsnavn er skrevet med små bokstaver, har jeg brukt store.

* Der originalen har romertall, har jeg brukt arabiske tall

 

Kong: Maytz Grundeleye och Leding som ehr Opebaarne Wdj Staffwannger i forne Aar som epter følgr,

 

Navn

Betalt grunnleie

Willomb Joenssens grund

40 skilling

Johann baggers grund

28 skilling

Blinde Eriches grund

8 skilling

Jørgenn Maars

40 skilling

Mogenns paa Marcken

14 skilling

Joenn Smidt

12 skilling

Eschie Jennssens grund

8 skilling

Annders Shaffers grund

21 skilling

Berndt Berndtzsens grund

42 skilling

Anders Joenssens grund

16 skilling

Albret Sanderssens grund

1 rixdaler

Anders Jensens grund

11 skilling

Niels Schauboes grund

21 skilling

Lille Berndtzøns grund

22 skilling

Børild Olssens gruns

12 skilling

Christen Gundersens grund

32 skilling

Claus Waldberigs grund

21 skilling

Christenn Thrannis

44 skilling

Christoffer Horsenns

16 skilling

Hanns Sigmundssenns

1 rixdaler

Dauid guldlandts Kierstens

12 skilling

Dauid Bredtwandtz

12 skilling

Dinnus schreders

29 skilling

Dauid Joennsenns

8 skilling

Else Weffuers

6 skilling

Eivind Thorssenns

8 skilling

Eyller Brynis

24 skilling

Gregers Asslachssenns

60 skilling

Giertrud Østerwaags

12 skilling

Hennrich Hermandsønns

32 skilling

Her Christenn i Haaenuags

1 rixdeler

Her Sammuell paa Findøe

63 skilling

Aff Raels Grund

66 skilling

Her Søffren paa Rendesøe

18 skilling

Her Marckus paa Jelsøe

12 skilling

Hanns Schreders

24 skilling

Hanns Christennsønns

21 skilling

Hanns Kortsenns

21 skilling

Hanns i Røgstouffuens

16 skilling

Hustru Barbras

1 Rixdaler 6 skilling

Horcken schoumaggers

12 skilling

Hanns schreders

8 skilling

Jacob snidickers

16 skilling

Rubert Kassimandt

26 skilling

Jeenn Kiers

12 skilling

Jenns thømermandt

21 skilling

Jenns Bierighs

35 skilling

Jonn Murmesters

32 skilling

Kiestenn Lauridzis

10 skilling

Kierstenn Jacob Søffrenssens

18 skilling

Knud Murmesters

7 skilling

Karll Gurris

21 skilling

Kort Thlanckers grund

16 skilling

Klaus smidt grund

58 skilling

Mester Hannsses Annis

 8 skilling

Pouell Windte

19 skilling

Michell paa Marcken

12 skilling

Niels Tholleffssenn

20 skilling

Niels Olssenns

24 skilling

Niels Pederssenn fischer

8 skilling

Niels Høg Aff Zinckle grund

22 skilling

Olluff Saugmesters

24 skilling

Orumb Joenssens

8 skilling

Pouell Knudssenns

48 skilling

Peder Kastensønn

48 skilling

Peder Hoffmannd

18 skilling

Peder Holmbs

61 skilling

Peder Gunderssens

20 skilling

Pouell Jørgenssen

27 skilling

Peder Halduordssenns

8 skilling

Rassmus Clemmintssenn

30 skilling

Rassmus Schreder

14 skilling

Rasmus Aamundsenns

16 skilling

Søffren Pederssens

20 skilling

Schipper Thorckeldt

54 skilling

Sigmund Jacobssenns

24 skilling

Suend Hannsenns

56 skilling

Søffren smedt

36 skilling

Aff feehuss

6 skilling

Willomb Barcklandt

50 skilling

Willomb Andersenns

45 skilling

Thorgier Thordssens

14 skiling

Thorkild Murmesters

14 skilling

Thomes Lamb

15 skilling

Thommes shreder

24 skilling

Thammes Snedicher

18 skilling

Hanns Haffue

21 skilling

Thiøstell Jennsenns

20 skilling

Thorenn Søffrennssens

26 skilling

Søffren Thorckelssens gard

48 skilling

Willomb Andersen aff Peder Holmbs grund

61 skilling

Summarum paa Aldt for Grunde leye dete Aar ehr Pendinge

26 Dr 1 ort Richs 5 skilling

Beløb lige saa neste forgangne Aar