Kongens grunnleie av Stavanger by for 1627-1628

 

Av Arne Kvitrud, Sondre Nordheimsgate 9, 4021 Stavanger.

Versjon 4.5.2005.

 

Retur  

 

Tabellen nedenfor angir kongens leieinntekter av tomter og hus i Stavanger. Det vil si av eiendommer eid av kongen.

 

Dette er avskrifter av fotokopier som er mottatt fra Riksarkivet. Kildereferansen er Riksarkivet, Rentekammeret, Byregnskap, Stavanger, pakke 01, 1602-1639. Avskriften er gjort etter beste skjønn. Som med all håndskrift har hver person sine særegenheter! Er en usikker på avskriften bør en sjekke med originalen. Håndskriftene er rimelige klare og tydelige, men blekk fra andre/foregående sider har noen ganger slått gjennom, og gjør teksten litt utydelig.

 

Lista er satt opp med samme logikk som lista fra 1622, de er derfor trolig satt opp geografisk.

 

Det mangler årstall på de kopiene jeg har fått fra Riksarkivet. Jeg har da antatt at kopiene ligger i kronologisk orden.

 

Tilpassinger i avskriften i forhold til originalene:

* Der originalen har forkortelser for myntenheter: som skilling (”b”) - har jeg skrevet ”skilling”.

* Der originalen har brukt b, som i Hanben, har jeg skrevet Hanssen.

* Der fornavn og slektsnavn er skrevet med små bokstaver, har jeg brukt store.

* Der originalen har romertall har jeg brukt arabiske tall

 

Navn

Betalt grunnleie

Berndt Berndtsens huss

42 skilling

Gytrich Guldsmedt grund

8 skilling

Aff dend grund hanss søn paa bor

22 skilling

Siemenn Jacobssens hauffue grund

14 skilling

Anders Jenssens grund

23 skilling

Bente Kares grund

24 skilling

Niels schauboes grund

48 skilling

Jenns Olssens grund

23 skilling

Peder Hoffmandtz grund

22 skilling

Peder Morckis grund

45 skilling

Christopher Horssens grund

16 skilling

Simen Jacobsens grund

24 skilling

Niels Høg aff Zinchle gaard

32 skilling

Jacob Snedichers grund

14 skilling

Jesper Egbretsen grund

8 skilling

Niels Tholffssens grund

20 skilling

Willomb Joennssens grunder

40 skilling

Blinde Erichis grunder

8 skilling

Søffrenn Smedtz grunder

36 skilling

Aff hanns Fæhuss

6 skilling

Michell Olssens grund

12 skilling

Jenns Thømmermand

17 skilling

Suennd Hannssen

56 skilling

Peder Holmbt grund

61 skilling

Aff hanns Søegrund

32 skilling

Her Peders grund

12 skilling

Thomes Snekers grund

42 skilling

Jenns scholemesters

14 skilling

Niels fischer

8 skilling

Thiøstell Jenssenn

21 skilling

Rassmus Gunderssen

16 skilling

Joenn Kier

22 skilling

Willomb Keye

32 skilling

Jørgenn Maar

40 skilling

Hanns Lauridtzønn

24 skilling

Rassmus Klemidsøn

30 skilling

Jenns Bierig aff Her Samuels grund

64 skilling

Jenns Berigh

35 skilling

Erich schreder

21 skilling

Anders Joennssenn

11 skilling

Klaus Walberig

20 skilling

Schiper Thorkeld

53 skilling

Dignus schreder

29 skilling

Madtz Nielssenn

10 skilling

Hanns schaffers

10 skilling

Thorgier Thordssens

14 skilling

Lauridtz Kierstens grund

12 skilling

Peder Carstensens

48 skilling

Anders Boessenn

21 skilling

Villomb Linde

12 skilling

Horcken schoumagers feehuss

12 skilling

Peder Gunderssens grund

20 skilling

Oluff Saugmesters grund

24 skilling

Gregers Aslagsens

60 skilling

Thørkeld Murmesters

21 skilling

Oluff Willembsens

18 skilling

Willomb Barckelandt

53 skilling

Wendell guldtzsmedtz aff Her Christens huss

1 rixdaler

Roell Jenssens grunder

53 skilling

Iffuer Werendssens grund

8 skilling

Albret Sanderssen

1 rixdaler

Dauid guldlandtz Kiersten

14 skilling

Thomes schreder

26 skilling

Niels Olssenns grund

25 skilling

Rassmus schreder

14 skilling

Willomb Kiidte

30 skilling

Joenn Smedt

12 skilling

Thomes Pedersenn

12 skilling

Her Rassmus paa Rendssøen

10 skilling

Hanns Matissenn

48 skilling

Hennrich schoumager

32 skilling

Wenndell glassmagers

21 skilling

Willomb Joenssen

28 skilling

Else Weffers grund

6 skilling

Karls Gurrj

20 skilling

Pouell Jonnssens grund

27 skilling

Robert schoumager

22 skilling

Anne borgermesters

48 skilling

Hanns i Røgstuffuen

16 skilling

Giertrud i Østerwog

36 skilling

Christenn Gunderssens grunnd

32 skilling

Jenns Saugmesters grund

26 skilling

Knud Murmesters grund

8 skilling

Høstru Barbrae

56 skilling

Aff hindis haffue

40 skilling

Mester Hanns

8 skilling

Hanns Christensen

21 skilling

Mogenns paa Marcken

21 skilling

Thomes Lambs grunnd

16 skilling

Hanss Kortssens grunn

21 skilling

Her Søffrenn paa Rendsøen

21 skilling

Søffren Thorckeldsen aff thou grunde

48 skilling

Thornn Søffrenssens grunnder

26 skilling

Summarum forne grunnleye dete Aar ehr Pendige

26 daler 1 ort Richs 6 skilling

Beløb lige saa neste forgagne Aar