Kongens grunnleie  av Stavanger by for 1626-1635 – alfabetisk liste

 

Arne Kvitrud, Sondre Nordheimsgate 9, 4021 Stavanger.

Versjon 14.5.2005.

Retur

 

 

Tabellen nedenfor angir kongens leieinntekter av tomter og hus i Stavanger. Det vil si av eiendommer eid av kongen. Flere lister er slått sammen og navnene er normalisert til en viss grad. Sammenslåingen innebærer en viss mulighet for at forskjellige personer er blitt betraktet som en. Videre er navnene sortert alfabetisk. For nærmere vurderinger bør en sjekke med originalen. Dette er avskrifter av fotokopier som er mottatt fra Riksarkivet. Kildereferansen er Riksarkivet, Rentekammeret, Byregnskap, Stavanger, pakke 01, 1602-1639.

 

Det er en del hull i listene som ser merkelige ut. Det kan da være at listene ikke er fullstendige, at enkelt ikke har betalt alle år eller at flere har delt på en eiendom/hatt den sammen.

 

Lista fra 1633-1634 mangler i Riksarkivet. Det har trolig sammenheng med bybrannen i 1633, da byens innbyggere ble fritatt for kongelige byrder det året.

 

Listene er skrevet med forskjellige  håndskrifter. Håndskriftene er rimelige klare og tydelige, men blekk fra andre/foregående sider har noen ganger slått gjennom, og gjør teksten litt utydelig noen sider. Avskriften er gjort etter beste skjønn. Som med all håndskrift har hver person sine særegenheter! Er en usikker på avskriften bør en sjekke med originalen.

 

Tilpassinger i avskriften i forhold til originalene:

* Der originalen har forkortelser for myntenheter, som ”b” - har jeg skrevet ”skilling”.

* Der originalen har brukt b, som i Hanben, har jeg skrevet Hanssen.

* Der originalen har brukt ”½” har jeg skrevet ”,5”.

* ”/” er forskjellige skrivemåter på navn i ulike lister.

* ( ) er brukt når skrivemåten på navn avviker bare med en bokstav. Som eksempel er det i den ene lista skrevet ”senn” og i den andre ”sen”, skriver jeg her ”sen(n)”

* Ett år er det skrevet for eksempel skrevet ”Eriks grunn” og ett annet år ”Eriks grunn som han bor på” – i slike tilfeller har jeg gjengitt den teksten som gir mest informasjon. Det er en åpenbar feilkilde da det kan ha skjedd endringer mellom de ulike listene.

* Vi ser likevel at listene er mange innførsler av typen ”Aff” blinde Eriks, som jeg har tolket som at det betyr at den som står foran har betalt for dem. Når listene starter med ”Aff...” har jeg beholdt ”Aff..” Dette er en åpenbar feilkilde. Her bør en studere originallistene nøye!

 

 

1626

1627-28

1628-29

1629-30

1630-31

1631-32

1632-33

1634-35

Al(l)brett Sanderssøns / Sanderssens / Sandersen / Zanderssønns / Zanderszen grund

1 Rix Dr

1 rixdaler

1 rixdaler

1 rix daler

1 rigs daller

1 Rdl

1 Rix D

1 Rigs dllr

Al(l)brett skreders / schreders grunnd

12 skilling

12 skilling

10 skilling

10 skilling

10 skilling

Albret(t) Kippers grundt

16 skilling

Allbrett Mogenssønns

35 skilling

35 skilling

An(n)ders skaffuers / Shaffers Grunnd

21 skilling

21 skilling

21 skilling

Anders Boessenn

21 skilling

Anders Hansenn

21 skilling

Anders Jenssen Af ehn grund optil gaden,

23 skilling

11 skilling

21 skilling

16 skilling

21 skilling

Anders Jenssen Aff hans søegrund

17 skilling

16 skilling

Anders Joenssens boende grund

11 skilling

16 skilling

16 skilling

16 skilling

12 skilling

Anders Niellssen

14 skilling

Anders Rassmussøn Aff Mattis Køllertz grundt

45 skilling

Anders schaffers

21 skilling

Anders schaumagers Aff Søffren Smedtz feehus

8 skilling

Anders scriffwers grund

21 skilling

Anders Skomagers / Schoumagers grundt

10 skilling

6 skilling

6 skilling

8 skilling

Anders Thrunnssenns

16 skilling

Anne / Ane Giert / Gert Snebess / Snibs

56 skilling

6 skilling

Anne borgermesters

48 skilling

Anne her Hanssis

80 skilling

Bente Kares grund

24 skilling

Berennt / Bernt Berenttsenn / Berntssen Wnnge Aff Den Grunnd hannd Paa Boer

22 skilling

22 skilling

22 skilling

22 skilling

20 skilling

22 skilling

Berent Aff sine grunder

66 skilling

Berent Berentsøn - Unge - Aff en Liden støcke Søegrund thill Att sette itt Boluerk paa Leyde och gaff wdj første thage Penge

1,5 Rix Dr

Berent Berentsøns Aff Eshis grund

8 skilling

Berndtzøns -Lille -grund

22 skilling

Bernt – gamle - Aff den grund Simen Jakopssen fullde giffuer

14 skilling

Bernt Berntssen – gamle - Af Anders Joenssens grund

16 skilling

Bernt Berntssen – gamle - Aff den grund Her Jens paaboer

8 skilling

Bernt Berntssen – gamle - Aff Rubbert skomagers grund

20 skilling

Bernt(t) Berntssen Wnge Aff hans Søegrund / søebuoe / søebouff

16 skilling

16 skilling

10 skilling

16 skilling

16 skilling

Berntt / Berndt Bernntssøns / Berentzøns / Kremmers – gamle -hans sielff wdi boer / huss /grund

42 skilling

42 skilling

42 skilling

42 skilling

42 skilling

42 skilling

42 skilling

Blinde Erickis / Eriches grundt

10 skilling

8 skilling

8 skilling

Børilldt Grims Agers grundt

12 skilling

Børril(l)d Ollsøns grundt

22 skilling

12 skilling

Carsten Løthke

20 skilling

Carsten Løthke Aff Rubert kipers grund

16 skilling

Casten /Karsten glasmager

24 skilling

24 skilling

Charnellis schredders grundt

20 skilling

Chresten Thranis grundt

48 skilling

Christen / Chresten(n) skomager / schomagers / skoumaggers

20 skilling

20 skilling

20 skilling

Christen Klogs / Klughe grunndt

7 skilling

7 skilling

8 skilling

Christen Nielssøns grund

48 skilling

Christen Thraan

16 skilling

Christen Thrane Aff Christoffer Horssens grund

16 skilling

Christen Thrane Aff Peder Mørkis grund giffuer Aarlig

44 skilling

Christen Thranis grund nest wed skipper Anderssis

16 skilling

Christen(n) / Chrestenn Gunderssøns / Gundersenns / Gundisen grund i Østerwaag

48 skilling

32 skilling

32 skilling

32 skilling

32 skilling

32 skilling

32 skilling

Christen(n) Thømmermandz / Tømmermandt

20 skilling

20 skilling

Christenn Thranis / Thraan / Thrannis grund i Østerwog

44 skilling

45 skilling

45 skilling

Christoffer / Christopher Hanssøns / Hannssenns grundt

16 skilling

16 skilling

Christopher / Christoffer Horssens / Horsenns / Horsens grund

16 skilling

16 skilling

16 skilling

Cidtzele S: Thorn Søffrenssens Af Skaboe grunden giffuit

18 skilling

Cidtzele S: Thorn Søffrenssens Aff Giertrud Østeruogs grund

16 skilling

Cidtzele S: Thorn Søffrenssens Aff Laurs Kirstins grund

8 skilling

Cidtzele S: Thorn Søffrenssens Aff Madtz Walbergs grund

6 skilling

Claus Hoffsmed Aff hans grund till gaden

3,5 s ort?

Claus Hoffsmed Aff hans Søegrund

8 skilling

Claus Hoffsmeds / Hoffssmezs

56 skilling

42 skilling

56 skilling

Claus Hoffsmeds Aff hans Kuollbouff

8 skilling

8 skilling

Claus Hoffssmezs Aff hans søgrunnd

8 skilling

Claus Waldberigs / Waldberrigs grund

20 skilling

20 skilling

21 skilling

21 skilling

21 skilling

Dauffue Rols grunnd

40 skilling

Dauid / Dawid Guldlandtz / Guldlandts / Gullandz Kirstin  / Kiersten

14 skilling

12 skilling

8 skilling

8 skilling

8 skilling

12 skilling

10 skilling

Dauid Bredualls quinde

12 skilling

Dauid Joennsenns / Joensen

8 skilling

10 skilling

Dauidt / Dawed / Dauid Bredtwantz / Bredwanndtz Bredtwandtz / Bredwandz / Breduandts grund

10 skilling

12 skilling

12 skilling

12 skilling

12 skilling

12 skilling

Dauidt Gullachz grund

13 skilling

Dauidt Jonssøn Aff en Liden støcke Jordt Att sette itt hus paa Leide och gaff wdj første thage Penge

1 Rix Dr

Dauidt Kippers grundt

60 skilling

Dawid / Dauid / Daued Kalkeslaers / Kallkesla / Kalchslaer / Kalkeslar

10 skilling

10 skilling

10 skilling

10 skilling

Dignus  / Dinis / Dinnus / Dijnus schreder / schredders grundt

29 skilling

29 skilling

29 skilling

29 skilling

Eilluff Mogenss

16 skilling

Eivind / Effwid / Euind / Effuind / Effuindt Thorssenns / Thordsøns / Thoresenns

8 skilling

12 skilling

12 skilling

12 skilling

12 skilling

El(l)sse Weffuers / Weffers / Weffwers grund

6 skilling

6 skilling

6 skilling

6 skilling

6 skilling

6 skilling

6 skilling

6 skilling

Endre Oellsønns / Olsens

22 skilling

22 skilling

21 skilling

20 skilling

Erich / Erick schredders grundt

20 skilling

21 skilling

21 skilling

21 skilling

20 skilling

Eschie / Eski Jennssens grund

8 skilling

8 skilling

Eyler Brynniss quindis hun paa Buode

24 skilling

Eyller Brynis

24 skilling

Giert / Giertt Bruers / Broers boe /bwoe / søebouff

8 skilling

8 skilling

8 skilling

Giertrud i Østerwog / Østerwaags / Østerwogh

36 skilling

12 skilling

21 skilling

21 skilling

21 skilling

Gregers Aslachsøns / Aslachsønns / Aslagsens / Asslachssenns grundt

48 skilling

60 skilling

60 skilling

60 skilling

60 skilling

Gregers Aslagsens

70 skilling

70 skilling

Gulich thømmermanndtz

10 skilling

Gunder tomermand aff Willem Lindtz grund giffuer

12 skilling

Gytrich Guldsmedtz Aff den grund hanss søn paa bor

22 skilling

Gytrich Guldsmedtz grund

8 skilling

Halduord / Haluor Biørnssens / Biørnss / Biørennssens

7 skilling

12 skilling

12 skilling

Hallduor Biørnssøn gaff aff en liden pladtz Att sette itt hus paa wdj første thage Penge

1 Rix Dr

Han(n)s / Hanss Kortsøns / Kortsenns / Korttsøns / Chordsens / Cordtssøn grund

20 skilling

21 skilling

21 skilling

21 skilling

21 skilling

21 skilling

22 skilling

20 skilling

Han(n)s Christennsønns / Christensen / Christenssønns

21 skilling

21 skilling

21 skilling

Han(n)s i Røgstuffuen / Røgstouffuens / Røgstøffuen

16 skilling

16 skilling

16 skilling

16 skilling

16 skilling

14 skilling

Han(n)s schaffers / Skaffers grundt

10 skilling

10 skilling

10 skilling

Han(n)s Schreders / Schredders Skredders grundt

24 skilling

24 skilling

24 skilling

Han(n)s Simenssøns / Simmerssen grund

1 Rix dr

1 Rdl

Hanns Hansenns Grunnd

30 skilling

Hanns Matissenn

48 skilling

Hanns Sigmundssenns

1 rixdaler

Hans / Hanns Lauritzen / Lauridtzønn Aff hans Søegrund

8 skilling

Hans Chrestensens / Christensens

21 skilling

21 skilling

Hans Chrestofferssøns grund

21 skilling

Hans Hanssen Kaubo / Korpe

24 skilling

24 skilling

Hans Knudsens aff dennd Grunnd hand Paa Boer

61 skilling

61 skilling

61 skilling

61 skilling

Hans Knudssen Af Thomes Snedkers grund

17 skilling

Hans Knudssen Aff Olle Tolleffssens grund

16 skilling

Hans Lauridsens

24 skilling

24 skilling

20 skilling

Hans Schredders Aff hans søegrunndt

8 skilling

8 skilling

Hans Skredders Aff Lauridtz Klockers grund

12 skilling

Hans Skredders Aff Niells Skaubois grund

16 skilling

Hans Skredders Aff Willom Jonssøns grundt

40 skilling

Hans thimmermandtz grund

8 skilling

Hendrich / Hennrich Skomagers / schoumager grundt

16 skilling

32 skilling

Hendrick Hermandtss och Cristen Kiper Aff ehn grund tillsammen

30 skilling

Henndrihs / Henrich Mal(l)ers Grund

32 skilling

32 skilling

Hennrich Hermandsønns

32 skilling

Her Chresten / Christen i Haauaghs / paa Haa(e) Aff hans grund Neden for gaden giffuer

1 Rx Dl

1 rixdaler

1 Rdl

1 rix d

1 Rdllr

Her Chrestiand i Gandtz grunder

33 skilling

Her Christen i Haawogh grunder wdi Therj Aar Resterett

4 Rix Dr

Her Christen ij Haa Aff Anders skaffers grund

20 skilling

Her Christen ij Haa Aff Claus Walbergs grund giffuit

20 skilling

Her Christen paa Haae

4 Rix Dr

Her Hanis Madtsen

5 slete mark

Her Hannsis Grunnd

80 skilling

Her Hannsis Grunnd der hannd Paa Boee

80 skilling

Her Hans feehuss pladtz

4 skilling

Her Hans grund offuen for gaden

1 Rdllr

Her Hansis grundt

5 platt mark

Her Jachop Pederssens grund

20 s ort?

Her Marckus paa Jelsøe

12 skilling

Her Peder paa Jelsøes

14 skilling

Her Peders paa Jellssøe grund

10 skilling

12 skilling

Her Rasmussis grund

60 skilling

60 skilling

Her Rassmus ij Suldal Af Allberth Mogenssens grund

35 skilling

Her Rassmus paa Rendssøen hans grund

10 skilling

10 skilling

Her Rassmussis grund paa Rendissøe - salig

10 skilling

Her Sam(m)uell paa Findøe grund

44 skilling

64 skilling

63 skilling

64 skilling

64 skilling

64 skilling

Her Samuell Aff Døffue Karls grundt

60 skilling

Her Samuell aff Raels / Roell Jenssøns Grundz

66 skilling

40 skilling

40 skilling

56 skilling

Her Samuell aff sin faders grund

63 skilling

Her Samuell paa Findøen Aff hans S: Faders grund, giffuer

64 skilling

Her Samuels Hans søegrund

8 skilling

Her Søffrens grund paa Rendessøe / Rendsøen /Rendesøe / Rendessøes

10 skilling

21 skilling

18 skilling

16 skilling

20 skilling

Horken / Horcken / Haarken schoumaggers schumagers Skoumagers / skoemagers / schaumagers grundt / feehuss / hauge /haffue

12 skilling

12 skilling

12 skilling

11 skilling

11 skilling

12 skilling

12 skilling

Høstru Barbraas / Barbrae / Barberigs / Barbra Aff Henders hauge / haffue / haffue grund

28 skilling

40 skilling

43 skilling

43 skilling

40 skilling

44 skilling

Hustru / Høstru Barbras / Barbrae / Barbraas / Barberigs grund hun wdj boer

56 skilling

56 skilling

61 skilling

61 skilling

56 skilling

Hustru Barberigs Aff Horchenn skomaggers hauge

12 skilling

Hustrue Barbras grund Wed gaardtzbrøggen

1 Rixdaler 6 skilling

88 skilling

88 skilling

Iffuer / Iffwer Werendssens / Waringsen / Waringssønns / Waringsens /Waringss Weeingssenns grund

8 skilling

8 skilling

8 skilling

8 skilling

8 skilling

8 skilling

Iffuer Weeingssenns Aff Kirstenn Jachob sønnensens

17 skilling

Jacob Snedichers / snidickers grund

24 skilling

14 skilling

16 skilling

16 skilling

Jahann Baggers

26 skilling

Jahans baggers

24 skilling

Jen(n)s Berigh / Bierighs / Bierrigs Grund

35 skilling

35 skilling

35 skilling

35 skilling

Jen(n)s Ollsøns / Olssens / Oelssøns grund

24 skilling

23 skilling

27 skilling

27 skilling

24 skilling

22 skilling

20 skilling

Jen(n)s Skolmesters / scholmesters / skolemester grundt

14 skilling

14 skilling

11 skilling

10 skilling

Jenns Saugmesters grund

26 skilling

26 skilling

Jenns Thømmermand / thømermandt / Tømmermandts Grund

17 skilling

21 skilling

21 skilling

21 skilling

21 skilling

21 skilling

20 skilling

Jens i Røgstoffwens grund

16 skilling

Jens Pederssøns grund

21 skilling

Jens Roedtz grundt

8 skilling

Jens Skaubois grund

16 skilling

Jeronimus klocker

16 skilling

Jesper Egbretsen grund

8 skilling

Joen / Joenn / Jeenn Kiers / Kiertz / Kierds grundt

12 skilling

22 skilling

12 skilling

12 skilling

12 skilling

12 skilling

12 skilling

Joen(n) Karasis / Karassis / / Karrass Grunnd

14 skilling

14 skilling

11 skilling

14 skilling

Joen(n) Smedtz / Smidt grundt

22 skilling

12 skilling

12 skilling

Joenn Nielsenns

12 skilling

Joenn Smedtz grunnd

12 skilling

Johann baggers grund

28 skilling

Jonn Murmesters

32 skilling

Jørgen Badschiers grund

36 skilling

Jørgen Maars

40 skilling

Jørgen Pfiiffs

35 skilling

Jørgen(n) Pheiff / Feiff aff Willumb Keijs grundt

31 skilling

31 skilling

Jørgenn Maar / Maars

40 skilling

40 skilling

40 skilling

Jørgenn Saugmesters grund

12 skilling

16 skilling

Karl(l)s Guris / Gurris / Gurrj grundt

20 skilling

20 skilling

21 skilling

21 skilling

Karll Willumbsens

1 rix dlr

Kiersten(n) Jacob Søffrenssens / Sørenssøns

18 skilling

17 skilling

17 skilling

18 skilling

14 skilling

Klaus smidt grund

58 skilling

Knud / Knudt Murmesters grund

8 skilling

7 skilling

8 skilling

8 skilling

8 skilling

Knud Suaffuers Grunnd

20 skilling

20 skilling

Knudt Karris grund

12 skilling

Kort / Cort Thannckers / Thenckers /Ankers Grunnd

16 skilling

16 skilling

10 skilling

Lauredz / Lauredtz Snedickers / snecher

12 skilling

12 skilling

Lauridtz Kirstens / Kiestenns grundt

12 skilling

12 skilling

10 skilling

6 skilling

Lauritz Snedickers

12 skilling

Laurs snedker Aff Jens Rods och Matz Nielssens grunder

22 skilling

Madtz Niellsøns / Nielssenn grundt

12 skilling

10 skilling

10 skilling

Mattis Køllertz grund

32 skilling

Mester Hanns

8 skilling

Mester Hannsses Annis

 8 skilling

Mester Jens aff Powell / Poell / Suendsenns Swendsens grund

21 skilling

21 skilling

Mester Jenssis grund

20 skilling

Michell Olssens grund

12 skilling

Michell paa Marcken

12 skilling

Mickell Krøgers grund

22 skilling

Mogen(n)s paa Markens / Marcken grundt

16 skilling

21 skilling

14 skilling

14 skilling

14 skilling

12 skilling

14 skilling

12 skilling

Mogens paa Markens

20 skilling

Mogens paa Markens Aff blind Erichkis

8 skilling

Mogens paa Markens Aff Jahann baggers

28 skilling

Niel(l)s Ferichis grundt

12 skilling

Niel(l)s Høg / Høegh / Høgh / Høig wdAff Zineckeke Grunnd / Zincklegrund / Zinkler grunden / Zinchle gaard / Zinckle grund

32 skilling

22 skilling

22 skilling

22 skilling

22 skilling

Niells Høgs grund

24 skilling

Niells Tholleffssøns grund

10 skilling

Niellss Fiskers / fischer grundt

8 skilling

8 skilling

8 skilling

10 skilling

Niels / Niells Schauboes / Skauboess / Skoubos Grunnd

48 skilling

21 skilling

16 skilling

16 skilling

31 skilling

12 skilling

Niels / Niells Schauboes Aff Zincle grundt / Zinklegaarden

22 skilling

22 skilling

Niels Hoffsmedtz / Hoffsmed grund

20 skilling

20 skilling

16 skilling

Niels Hoffsmedze Aff hans Kwollhuss

8 skilling

Niels Hoffsmedze grundt

56 skilling

56 skilling

Niels Olssenns / Ollsønns / Oelssønns grund

24 skilling

25 skilling

24 skilling

24 skilling

24 skilling

23 skilling

24 skilling

Niels Pederssenn fischer

8 skilling

8 skilling

Niels smedtz – Wnnge - Grund

21 skilling

Niels Thollufsenns Aff Niels Oelssenns Grund

24 skilling

Niels(s) Tholffssens / Tholleffssenn / Thollufsenns grund

20 skilling

20 skilling

20 skilling

17 skilling

Noch Anders Jensen

36 skilling

Noch Suendt Jansenn

56 skilling

Ol(l)uff Saug(e)mesters grund

24 skilling

24 skilling

24 skilling

22 skilling

22 skilling

24 skilling

24 skilling

Olluff Thorgiersenns

13 skilling

12 skilling

Oluff Tholleffssøns grundt

20 skilling

Oluff Willembsens

18 skilling

Orm / Orumb Joensen

8 skilling

8 skilling

Ormb Jensens

12 skilling

Pauell Giedtz

21 skilling

Pauell Knudssens hauge

0,5 rix dr

Peder /Peter Hoffmandtz /Hoffmand grundt

18 skilling

22 skilling

18 skilling

18 skilling

18 skilling

18 skilling

58 skilling

14 skilling

Peder Blockes / Blockis / Blokes hauffgrund

18 skilling

18 skilling

48 skilling

Peder Gunderssens / Gunderssøns grund

20 skilling

20 skilling

20 skilling

20 skilling

20 skilling

20 skilling

20 skilling

Peder Gunderzøn Aff Willem Kithis grund

30 skilling

Peder Halduardsenn / Halduordssenns Wdi Østerwogh

8 skilling

8 skilling

Peder Holm / Hollumbs / Holmbs / Holmbt Aff hans hus og haffue

56 skilling

61 skilling

61 skilling

61 skilling

Peder Holmbt Aff hanns Søegrund

32 skilling

Peder Kastennsenn / Kastensønn / Kostenssens / Carstensens / Chastensøns Aff Den Grund hannd Paa Boer

48 skilling

48 skilling

48 skilling

48 skilling

48 skilling

48 skilling

0,5 Rdllr

Peder Marris /Marries grundt

8 skilling

8 skilling

Peder Mickellssøns grundt

22 skilling

Peder Morckis / Mørkis Mørchis grund

45 skilling

17 skilling

33 skilling

Poffuel / Pouell Suendsens grund

21 skilling

20 skilling

Poffuell Jørgenssen Aff begge Peder Blockis grunde giffuis

0,5 Rdlr

Poffuell Jorrenssøns grundt

21 skilling

Poffuell Knudtzen och Albert skreder Aff ehn hauge, giffuer

0,5 Rdllr

Pouell / Poffuell / Powell / Pauell Jørgennsens / Jørgensen / Jørgenssønns Grunnd

27 skilling

27 skilling

27 skilling

27 skilling

28 skilling

1 Ort

Pouell / Powell Knudssenns / Knudssøns Borgermester

48 skilling

48 skilling

48 skilling

Pouell Jonnssens grund

27 skilling

Pouell Knudssenn Aff Rasmus Aamundssenns Grunnd

16 skilling

Pouell Windte

19 skilling

Rakell Pouell schriffuers

29 skilling

Ras(s)mus Anderssens  / Annderssenns

29 skilling

29 skilling

29 skilling

Ras(s)mus Chlemendssøns / Clemmintssenn / Clementzøns / Clemedssen / Klemidsøn /Chlemedsens / Clemitsen grundt

24 skilling

30 skilling

30 skilling

30 skilling

30 skilling

30 skilling

30 skilling

Ras(s)mus Schreder / skreder grund

12 skilling

14 skilling

14 skilling

12 skilling

12 skilling

12 skilling

14 skilling

Rassmus Aamundsenns / Aamundsøns Aamundtssøns grundt

12 skilling

16 skilling

16 skilling

16 skilling

16 skilling

14 skilling

Rassmus Gunderssen

16 skilling

Robert / Rubertt Ogelbyes / Ogellbye grund

24 skilling

24 skilling

20 skilling

Robert Ogelbyes Aff Birgethe Walladtzes Grunnd

26 skilling

Robert(t) / Rubbert / Rubertt schoumager / skoemager / skomagghs grundt

22 skilling

22 skilling

11 skilling

11 skilling

21 skilling

21 skilling

Robert(t) / Rubert Kassimandtz / Kassimandt

26 skilling

30 skilling

30 skilling

Robertt schomagers Aff den hus her Jens I boede

8 skilling

Roell Jenssøns grund / grunder

42 skilling

53 skilling

Rubert Kippers Grunnd

12 skilling

12 skilling

Rubertt Kippers

12 skilling

Samuell Wattne Aff Peder Blochis Grunnd

18 skilling

Schiper / Schipper Thorkeld / Thorckeldt / Thorckildt / Thorkildiz

53 skilling

54 skilling

52 skilling

52 skilling

52 skilling

53 skilling

Sigmund Jachachobsenns hustrue

14 skilling

Sigmund Jackopssøns / Jakobssens grundt

14 skilling

14 skilling

14 skilling

Sigmund Jakopsens / Jakopssønns / Jacobssenns grundt

24 skilling

24 skilling

24 skilling

24 skilling

24 skilling

Simen Jacopsen / Jacobssens hauffue grund

14 skilling

14 skilling

14 skilling

Simen(n) Jacobsens / Jakopsøns grund

24 skilling

24 skilling

Skipper Anders Jenssøns Begge grunder

36 skilling

Søerenn smedz Aff hanns feehuus och hauge pladtz

10 skilling

Søffren Pedersenn

21 skilling

Søffren Pedersenn Aff Jahan bagers  grundt

21 skilling

Søffren Pederss Af Christen Gunderssens hauge och grund ij Østeruog

32 skilling

Søffren Pederss Af hustrue Barbras hauge

42 skilling

Søffren Pederssøn aff Jahan / Jehan Baggers grund

21 skilling

21 skilling

Søffren Pederssøns grundt  /hans paa boer

16 skilling

20 skilling

21 skilling

Søffren Smedt Aff hans Haugplatz

4 skilling

4 skilling

Søffren smid Aff Anders skomagers grund

6 skilling

Søffren smid for den grund hand boer paa

2 S: ort

Søffren Thorckeldsen / Torckildssønns aff thou grunde / gard

48 skilling

48 skilling

48 skilling

48 skilling

48 skilling

0,5 Rdllr

Søffren Thorkellsen Aff Erick skreders grund

20 skilling

Søffren Thorkellsen Aff Joen Kores grund

14 skilling

Søffren(n) smedt / Smedtz Aff hanns Fæhuss feehuss

6 skilling

6 skilling

6 skilling

6 skilling

Søffren(n) Smedtz grunder hand paa boer

36 skilling

36 skilling

36 skilling

36 skilling

36 skilling

32 skilling

36 skilling

Sørrenn Therckeldsen Aff Willumb Oelsens Grunnd

48 skilling

Staale / Stalle Madtzen /  Madtzenn

8 skilling

6 skilling

Stoere Knud paa Marcken

8 skilling

Suennd / Suendt Hannsenns Grunnd

56 skilling

56 skilling

56 skilling

16 skilling

56 skilling

Swend Hanssøns aff Kortt Tanckens grundtz

16 skilling

Swend Janssønns

56 skilling

Thamus / Thamess snedickers Aff hans haugplatz / haffue / aff ehn hauge

25 skilling

21 skilling

25 skilling

25 skilling

25 skilling

24 skilling

Thamus Kierrandt

24 skilling

Thiøstell Jenssenn grundt

21 skilling

20 skilling

21 skilling

21 skilling

20 skilling

20 skilling

20 skilling

Thom(m)is Snedicher / Snekers aff denn Grunnd hand paa boer

17 skilling

42 skilling

18 skilling

17 skilling

17 skilling

17 skilling

17 skilling

Thomenes Bulders

8 skilling

Thomes / Thammes / /Thamis  /Thomis Lambs

23 skilling

16 skilling

15 skilling

10 skilling

16 skilling

10 skilling

Thomes / Thommes schreder / shreder

26 skilling

24 skilling

Thomis / Thamus Skredders quindis grund

22 skilling

24 skilling

Thomis / Thomes / Thammes / Thamus Pederssøns grundt

10 skilling

12 skilling

Thommis thømmermandtz grundt

21 skilling

Thorger / Thorgier(d) Thordsenns / Thuordssens Grunnd

14 skilling

14 skilling

14 skilling

14 skilling

13 skilling

14 skilling

14 skilling

Thori Lauridtsøns Aff Halluordt Biørnssøns grund

8 skilling

Thori Lauridtsøns grundt

8 skilling

Thori Schaffuers grund

12 skilling

Thorkill / Thørkeld / Thorgkild / Thorkildt Mur(e)mesters grundt

16 skilling

21 skilling

14 skilling

21 skilling

Thorkill / Thorkell Øllfuerssønz / Ølffuerssen grundt

48 skilling

52 skilling

Thorn Søffrenssen Aff Judis Annis grunnd

8 skilling

Thorn Søffrenssen Aff Nielss schauboes grunnd

18 skilling

Thorn Søffrenssen Aff Willumb Joensens grunnd Weed Gaardstz brøggenn

40 skilling

Thornn Søffrenssens grunnder

26 skilling

26 skilling

Thronn smedtz Grunnd

12 skilling

Wendell guldtzsmedtz aff Her Christens huss

1 rixdaler