Kongens grunnleie av Stavanger by for 1626

 

Av Arne Kvitrud, Sondre Nordheimsgate 9, 4021 Stavanger.

Versjon 4.5.2005.

 

Retur  

 

Tabellen nedenfor angir kongens leieinntekter av tomter og hus i Stavanger. Det vil si av eiendommer eid av kongen.

 

Dette er avskrifter av fotokopier som er mottatt fra Riksarkivet. Kildereferansen er Riksarkivet, Rentekammeret, Byregnskap, Stavanger, pakke 01, 1602-1639. Avskriften er gjort etter beste skjønn. Som med all håndskrift har hver person sine særegenheter! Er en usikker på avskriften bør en sjekke med originalen. Håndskriftene er rimelige klare og tydelige, men blekk fra andre/foregående sider har noen ganger slått gjennom, og gjør teksten litt usikker.

 

Tilpassinger i avskriften i forhold til originalene:

* Der originalen har forkortelser for myntenheter: som skilling (”b”) - har jeg skrevet ”skilling”.

* Der originalen har brukt b, som i Hanben, har jeg skrevet Hanssen.

* Der fornavn og slektsnavn er skrevet med små bokstaver, har jeg brukt store.

* Der originalen har romertall har jeg brukt arabiske tall

 

Navn

Betalt grunnleie

Aff Mattis Køllertz grund

32 skilling

Aff Klaus Walldberrigs grund

20 skilling

Aff Knudt Karris grund

12 skilling

Aff Her Søffrens grund paa Rendessøe

10 skilling

Gregers Aslachsøns grundt

48 skilling

Jørgen Badschiers grund

36 skilling

Blinde Erickis grundt

10 skilling

Niellss Fiskers grundt

8 skilling

Her Peders paa Jellssøe grund

10 skilling

Oluff Tholleffssøns grundt

20 skilling

Mogens paa Markens grundt

16 skilling

Erich skredders grundt

20 skilling

Her Samuells grund

44 skilling

Dinis Skredders grundt

29 skilling

Peder Hoffmandtz grundt

18 skilling

Dauidt Gullachz grund

13 skilling

Hans Skaffers grundt

10 skilling

Charnellis schredders grundt

20 skilling

Karlls Guris grundt

20 skilling

Thomis Skredders quindis grund

22 skilling

Mickell Krøgers grund

22 skilling

Christen Gunderssøns grundt

48 skilling

Berent Berentssøns grund

22 skilling

Sigmund Jackopssøns grundt

14 skilling

Berent Berentsøns Aff Eshis grund

8 skilling

Jakop Snedickers grundt

24 skilling

Aff Olluff Saugmesters grundt

24 skilling

Aff Hans thimmermandtz grund

8 skilling

Aff Her Christienn paa Haae Hans grund

1 Rx Dl

Hans Chrestofferssøns grund

21 skilling

Suend Hanssøns grundt

56 skilling

Jens Pederssøns grund

21 skilling

Rasmus Skredders grund

12 skilling

Albrett Kippers grundt

16 skilling

Roell Jenssøns grund

42 skilling

Dauidt Bredtwantz grund

10 skilling

Willom Barckelandtz grundt

40 skilling

Jens Skolmesters grundt

14 skilling

Joen Smedtz grundt

22 skilling

Elsse Weffuers grund

6 skilling

Hans Simenssøns grund

1 Rix dr

Høstru Barbraas grundt

56 skilling

Aff Henders haffue grund

28 skilling

Giert Bruers boe

8 skilling

Jens Skaubois grund

16 skilling

Willom Olssøns grund

52 skilling

Christen Nielssøns grund

48 skilling

Jens Roedtz grundt

8 skilling

Søffren Pedersøns grundt

16 skilling

Albrett Sanderssøns grund

1 Rix Dr

Thorkill Muremesters grundt

16 skilling

Rasmus Chlemendssøns grundt

24 skilling

Thommis thømmermandtz grundt

21 skilling

Niells Ollsønns grundt

24 skilling

Anders Skomagers grundt

10 skilling

Hans Skredders grundt

24 skilling

Aff Willom Jonssøns grundt

40 skilling

Aff Niells Skaubois grund

16 skilling

Aff Lauridtz Klockers grund

12 skilling

Jens Ollsøns grundt

24 skilling

Poffuell Jorrenssøns grundt

21 skilling

Niells Tholleffssøns grund

10 skilling

Madtz Niellsøns grundt

12 skilling

Thomis Pederssøns grundt

10 skilling

Thorkill Øllffuerssønz grundt

48 skilling

Hendrich Skomagers grundt

16 skilling

Rassmus Aamundtssøns grundt

12 skilling

Thamis Lambs grundt

23 skilling

Børrilld Ollsøns grundt

22 skilling

Rubbert Skomagers grundt

22 skilling

Mester Jenssis grund

20 skilling

Willom Keijs grundt

33 skilling

Horken Skoumagers grundt

12 skilling

Sigmund Jakopsens grundt

24 skilling

Dauidt Kippers grundt

60 skilling

Joen Kiers grundt

12 skilling

Niells Pedersøns grundt

8 skilling

Niells Ferichis grundt

12 skilling

Thori Schaffuers grund

12 skilling

Børilldt Grims Agers grundt

12 skilling

Peder Mickellssøns grundt

22 skilling

Christoffer Hanssøns grundt

16 skilling

Chresten Thranis grundt

48 skilling

Thori Lauridtsøns grundt

8 skilling

Aff Halluordt Biørnssøns grund

8 skilling

Peder Holm Aff hans hus og haffue

56 skilling

Berent Aff sine grunder

66 skilling

Anders Rassmussøn Aff Mattis Køllertz grundt

45 skilling

Lauridtz Kirstens grundt

12 skilling

Simen Jakopsøns grund

14 skilling

Her Chrestiand I Gandtz grunder

33 skilling

Niells Høgs grund

24 skilling

Hans Kortsøns grund

20 skilling

Niells Hoffsmedtz grund

56 skilling

Willom Kutts grund

30 skilling

Søffren smedtz grund

36 skilling

Thomis Snedikers grund

17 skilling

Aff Hans hauge

25 skilling

Første Bøxsel

Dauidt Jonssøn Aff en Liden støcke Jordt Att sette itt hus paa Leide och gaff wdj første thage Penge

1 Rix Dr

Unge Berent Berentsøn Aff en Liden støcke Søegrund thill Att sette itt Boluerk paa Leyde och gaff wdj første thage Penge

1,5 Rix Dr

Hallduor Biørnssøn gaff aff en liden pladtz Att sette itt hus paa wdj første thage Penge

1 Rix Dr

Summarum grunnleie og første thage

30 Rix Dr 25 skilling

Sum forgangne Aar beløff Grundleye

25,5 Rd 17 skilling