Kongens grunnleie av Stavanger by for 1625

 

Av Arne Kvitrud, Sondre Nordheimsgate 9, 4021 Stavanger.

Versjon 9.4.2005.

 

Retur  

 

Tabellen nedenfor angir kongens leieinntekter av tomter og hus i Stavanger. Det vil si av eiendommer eid av kongen.

 

Dette er avskrifter av fotokopier som er mottatt fra Riksarkivet. Kildereferansen er Riksarkivet, Rentekammeret, Byregnskap, Stavanger, pakke 01, 1602-1639. Avskriften er gjort etter beste skjønn. Som med all håndskrift har hver person sine særegenheter! Er en usikker på avskriften bør en sjekke med originalen. Håndskriftene er rimelige klare og tydelige, men blekk fra andre/foregående sider har noen ganger slått gjennom, og gjør teksten litt utydelig.

 

Axel Kielland har også en avskrift av denne lista (Samlinger pakke 3, Stavanger bibliotek). Jeg har sjekket at navnene er de samme, men det er en del avvik på skrivemåten av navn.

 

Tilpassinger i avskriften i forhold til originalene:

* Der originalen har forkortelser for myntenheter: som skilling (”b”) - har jeg skrevet ”skilling”.

* Der originalen har brukt b, som i Hanben, har jeg skrevet Hanssen.

* Der fornavn og slektsnavn er skrevet med små bokstaver, har jeg brukt store.

* Der originalen har romertall har jeg brukt arabiske tall

 

Navn

Betalt grunnleie

Pouell Jørgennssenn

27 skilling

Euindt Thoressen

6 skilling

Aff hans haffue

6 skilling

Jørgenn saugmester

12 skilling

Rassmus Clemedssen

30 skilling

Hans schreder

24 skilling

Her Chresten i Haauagh

1 Rixdaller

Willumb Barckelandtt

50 skilling

Willumb Joenssen

30 skilling

Niels schaubou

30 skilling

Jens Raedz grundtt

12 skilling

Anders Chrestenssenn

33 skilling

Chrestenn Nielssens hauge

48 skilling

Willumb Olssenn

29 skilling

Rubert kippers grundtt

12 skilling

Her Søffren paa Rendessøe

10 skilling

Henrich schoumager

30 skilling

Schipper Thørkild

41 skilling

Lauretzis Kiersten

12 skilling

Albret kipper

20 skilling

Kort Smed

16 skilling

Anders Joenssen

20 skilling

Peder Holmb

83 skilling

Thorgier Thordssenn

14 skilling

Jacob Snedicker

15 skilling

Bernnt Berntsen

42 skilling

Eshies Mette

8 skilling

Willumb Reiness

12 skilling

Sigmundtt Jacobssønn

14 skilling

Anders Joenssen

12 skilling

Jahann bager

15 skilling

Joenn smedt

12 skilling

Jens Oelssenn

27 skilling

Daued kipper

48 skilling

Matthiss Køllertt

45 skilling

Niels fischer

8 skilling

Therkild Murmester

14 skilling

Peder Hoffmandt

8 skilling

Rasmuss Aamundsen

16 skilling

Hans Chrestensen

20 skilling

Chrestenn Thraen

44 skilling

Christofer Horsens

16 skilling

Thorj Lauretzen

8 skilling

Willumb Kej

32 skilling

Karlss Gurij

20 skilling

Thames Schreder

26 skilling

Børelde Olssenn

24 skilling

Elsse Weffuers

6 skilling

Mogens paa Marcken

14 skilling

Olluff saugmester

24 skilling

Horckenn schaumager

12 skilling

Chlauss Waldberrig

20 skilling

Knud Suarffuer

20 skilling

Peder Gundersen

20 skilling

Nielss Høgh

24 skilling

Blind Erichis grundt

8 skilling

Rachell

29 skilling

Joenn Kier

12 skilling

Hans Schaffer

10 skilling

Mester Jenns

20 skilling

Olluff Giermundssen

12 skilling

Hans Kuortsenn

20 skilling

Nielss Oelsenn

24 skilling

Thomes Lamb

16 skilling

Hans i Røgstouffen

16 skilling

Willumb Lind

12 skilling

Daued Gullandtz Kiersten

12 skilling

Anders schaffur

21 skilling

Erich schreder

20 skilling

Anders schawmager

10 skilling

Gilbrett Dauedssen

8 skilling

Nielss Hoffsmed

56 skilling

Jenss scholmester

11 skilling

Robert schaumager

22 skilling

Willumb Kiitt

30 skilling

Jenns Thømermandtt

20 skilling

Thamess Pedersen

12 skilling

Knud Murmester

8 skilling

Hustru Barbra

64 skilling

Aff henders hauge

44 skilling

Albrett Sanderssen

1 Rixdlr

Her Samuell paa Findnøe

60 skilling

Jens Berrig

26 skilling

Giertrud Østeruaaghs grund

32 skilling

Søffren smed

36 skilling

Aff hans feehuss

6 skilling

Madtz Nielssenn

10 skilling

Her Peder paa Jelssøe

12 skilling

Rassmus schreder

60 skilling

Gregers Aslachsønn

60 skilling

Chrestenn Gundersen

36 skilling

Thomess snedicker

17 skilling

Aff hans hauge

25 skilling

Hans Simenssen

1 rix daller

Roell Jenssenn

53 skilling

Summarum grunnleie og leding

25,5 Rdl 17 skilling