Kongens grunnleie  av Stavanger by for 1624

 

Av Arne Kvitrud, Sondre Nordheimsgate 9, 4021 Stavanger.

Versjon 9.4.2005.

 

Retur

 

Tabellen nedenfor angir kongens leieinntekter av tomter og hus i Stavanger. Det vil si av eiendommer eid av kongen.

 

Dette er avskrifter av fotokopier som er mottatt fra Riksarkivet. Kildereferansen er Riksarkivet, Rentekammeret, Byregnskap, Stavanger, pakke 01, 1602-1639. Avskriften er gjort etter beste skjønn. Som med all håndskrift har hver person sine særegenheter! Er en usikker på avskriften bør en sjekke med originalen. Håndskriftene er rimelige klare og tydelige, men blekk fra andre/foregående sider har noen ganger slått gjennom, og gjør teksten litt utydelig.

 

Tilpassinger i avskriften i forhold til originalene:

* Der originalen har forkortelser for myntenheter: som skilling (”b”) - har jeg skrevet ”skilling”.

* Der originalen har brukt b, som i Hanben, har jeg skrevet Hanssen.

* Der fornavn og slektsnavn er skrevet med små bokstaver, har jeg brukt store.

* Jeg har ikke brukt romertall

 

Navn

Betalt grunnleie

Peder Kastessen Aff hans hus

44 skilling

Madtz Nielssen paa Marchen

10 skilling

Effuindt Thoerssen

12 skilling

Her Søffrin paa Rendesøe aff Rubertt Kippers grund

14 skilling

Aff hans egen grund

10 skilling

Niels fischers grund paa Marchen

8 skilling

Aff Willemb Kitthis grund

30 skilling

Iffuer Waringssen

8 skilling

Jørgen Maaer

40 skilling

Christen Gunderssen

48 skilling

Knudt Suarffuer

20 skilling

Pouell Knutdtzen aff gammel Magdalens grund

24 skilling

Her Christen i Ganndt aff Claus Waldbierigs grundt

18 skilling

Hans wdi Røgstouffuen

16 skilling

Windell Glassmaggers grund

21 skilling

Anders shcaffer

21 skilling

Berent Berentsen Aff hans Egen grund

17 skilling

Berentt aff Eshe Jenssens grund

8 skilling

Berentt aff Rubertt schomagers grund

12 skilling

Berentt aff Sigmundt Jacobsens grund

14 skilling

Berentt aff Anders Justssens hus

16 skilling

Dauidt Gullindiz fars Kiersten

13 skilling

Dietliff Laueridzen

12 skilling

Unge Berentt Berentssen

22 skilling

Barilldt Oelsen

24 skilling

Aff Erich schrederes grund

21 skilling

Eiller Brynildiz Quinde

24 skilling

Gregers Aslachsen

60 skilling

Aff Giertt Bruers boe

15 skilling

Kiersten gulachssen

12 skilling

Hans Scholmesteris grund

14 skilling

Pouel Knudtzen aff en haffue paa Marchen

0,5 Rixdall

Peder Haffmandt

22 skilling

Peder Holmb

51 skilling

Peder Gundersen

20 skilling

Niels Tholluffsens grund

20 skilling

Haffuordt Oelsens grund

24 skilling

Niels Pederssenn

8 skilling

Aff Puoel Giediz grund

20 skilling

Mogens paa Marchen

20 skilling

Jacob Snedichers grund

16 skilling

Her Samuel paa Findnøe

64 skilling

Rassmus Clemendssen

30 skilling

Pouell Jørgenssen

27 skilling

Rassmus Carnillessen

12 skilling

Olluff Saugmester

24 skilling

Ormb Joenssen

8 skilling

Jens Christenssen

24 skilling

Hendrich Maller

32 skilling

Hans schreder

21 skilling

Hans Thømmermand

17 skilling

Hustru Barbra

60 skilling

Aff hindes haffgrund

40 skilling

Jens Schauboe

48 skilling

Jens Bergh

35 skilling

Hans Korttssens haffue

16 skilling

Jahan Bagers grund

24 skilling

Joen Kier

12 skilling

Jens Thømmermand

21 skilling

Suend Hanssen

56 skilling

Kordt Thanchers grund

16 skilling

Erich Soels grundh

20 skilling

Søffrin Smidt

36 skilling

Søffin Thørchkilldssen

24 skilling

Allbritt Sandersens grund

1 rixdall

Schipper Thørkilldt

51 skilling

Thamis Schreders Quinde

26 skilling

Thorgier Thordtsen

14 skilling

Thomis Lamb

16 skilling

Thomis Schippers grund

21 skilling

Willandes Christenssens Quinde

27 skilling

Aff hans Simensens huse och grunde Offuer och Neden gadden

2 rix dall:

Willumb Barchelandt

50 skilling

Willumb Joenssen

48 skilling

Aff blind Erichchis grund

8 skilling

Willumb Anderssen

32 skilling

Peder Mørches quinde

45 skilling

Chrestopher Thordsen grund

16 skilling

Her Peder paa Jelsøe hans grund

12 skilling

Anne Mester Johassis

82 skilling

Dauidt Breduaindez grund

13 skilling

Dauid schreder

29 skilling

Else Weffuer

6 skilling

Giertrud i Østeruaag

31 skilling

Horken schomager

12 skilling

Summarum grunnleie og leding

30 Rdl 16 skilling