Kongens grunnleie  av Stavanger by for 1623-24

 

Av Arne Kvitrud, Sondre Nordheimsgate 9, 4021 Stavanger.

Versjon 11.4.2005.

 

Retur

 

Tabellen nedenfor angir kongens leieinntekter av tomter og hus i Stavanger. Det vil si av eiendommer eid av kongen.

 

Dette er avskrifter av fotokopier som er mottatt fra Riksarkivet. Kildereferansen er Riksarkivet, Rentekammeret, Byregnskap, Stavanger, pakke 01, 1602-1639. Avskriften er gjort etter beste skjønn. Som med all håndskrift har hver person sine særegenheter! Er en usikker på avskriften bør en sjekke med originalen. Håndskriftene er rimelige klare og tydelige, men blekk fra andre/foregående sider har noen ganger slått gjennom, og gjør teksten litt utydelig.

 

Originallista er i hovedsak satt opp alfabetisk etter fornavn.

 

Det er ikke årstall på den mottatte lista fra Riksarkivet. Jeg har antatt at kopiene har ligget kronologisk etter bestilling.

 

Tilpassinger i avskriften i forhold til originalene:

* Der originalen har forkortelser for myntenheter: som skilling (”b”) - har jeg skrevet ”skilling”.

* Der originalen har brukt b, som i Hanben, har jeg skrevet Hanssen.

* Der fornavn og slektsnavn er skrevet med små bokstaver, har jeg brukt store.

* Jeg har ikke brukt romertall, selv om originalen har det.

 

Navn

Betalt grunnleie

Anders Jacobssens grund

10 skilling

Anders Christenssens grund

40 skilling

Albret Kiipers grund

21 skilling

Anders Joenssens grund

12 skilling

Anders schaffers grund

21 skilling

Albret Sanderssens grund

6 mark plat

Anne Mester Jonas

Uten beløp

Bernt kremer aff Simen Jacobsens haue

14 skilling

Bernt kremer

42 skilling

Bernt aff Eshes hus

8 skilling

Bernt aff Willomb Reines grund

22 skilling

Børild Olssens grund

24 skilling

Christen Niellsen aff hans haue

3 mark plat

Christen Gundersens grund

31 skilling

Christen Tranes grund

44 skilling

Christoffer Horsens grund

16 skilling

Claus Walberigs grundt

20 skilling

Dauid Breduandtz grund

13 skilling

Dauid Guldlandtz Kierstens grund

13 skilling

Dettleff Lauridtzens grund

12 skilling

Erich Hellesens grund

20 skilling

Elsse Weffers grund

6 skilling

Erich schreders grund

21 skilling

Giertrud i Østervogh

32 skilling

Gregers Aslagsens grund

60 skilling

Gulich thoummandtz grund

8 skilling

Her Christens grund

1 rix dr

Her Samuels grund

63 skilling

Her Søffrens grund

14 skilling

Her Søffrens aff Sæbert Kippers grund

12 skilling

Hendrich Schomagers grund

32 skilling

Hans Schreders grund

24 skilling

Hans Christenssens grund

21 skilling

Hans Schaffers grund

10 skilling

Hans Corttssens grund

21 skilling

Hans i Røgstuens grund

16 skilling

Hustru Barbras grund

64 skilling

Hendis haue

44 skilling

Her Peder paa Jelsøes grund

14 skilling

Horken schomagers grund

12 skilling

Jens Roedtz grund

12 skilling

Jacob Sneckers grund

15 skilling

Joen Smedtz grundt

12 skilling

Jens Olssens grund

28 skilling

Jens Pederssens grund

26 skilling

Jesper Egbretssens grund

8 skilling

Joen Kiers grund

12 skilling

Jens Scholmesters grund

12 skilling

Jens tømmermandtz grund

21 skilling

Jens Berigs grund

35 skilling

Joen Murmesters grund

16 skilling

Iffuer Werrindssens grund

8 skilling

Jørgenn Saugmesters grund

12 skilling

Karls Guris grund

21 skilling

Knud Saeuuers ? grund

20 skilling

Knud Murmesters grundt

8 skilling

Kiersten S: Jacob Søffrenssens

18 skilling

Knud paa Markens grund

12 skilling

Kort Smedtz quinde

12 skilling

Lauridtzis Kierstens grund

12 skilling

Mester Hanssis Annes boe

8 skilling

Matthis Køllerttz grund

45 skilling

Mogens paa Marckens grund

14 skilling

Mester Jens aff Pouell Suendssens grund

21 skilling

Madtz Nielssens grund

10 skilling

Michel paa Marcken

12 skilling

Niels Tholffssens grund

20 skilling

Niels Housmedtz grund

56 skilling

Aff hans kolluss

8 skilling

Niels Olssens grund

24 skilling

Niels Høgs grund

22 skilling

Niels Pederssens grund

8 skilling

Niels Schauboes grund

32 skilling

Niels feriches grund

12 skilling

Oluff Saugmesters grund

24 skilling

Oluff Willumbssens grund

18 skilling

Oluff Giermundssens grund

12 skilling

Petter Chastenssens grund

48 skilling

Peder Homandtz grund

22 skilling

Peder Holmb aff hans hus och qoue?

56 skilling

Peder Gunderssens grund

21 skilling

Pouell Jørgenssens grund

27 skilling

Rassmus Cornelssens grund

10 skilling

Rassmus Schreders grund

14 skilling

Rassmus Ommundssens grund

16 skilling

Rachel Pouel schriffuers grund

29 skilling

Robert schomagers grund

22 skilling

Roel Jenssens grund

53 skilling

Skipper Thorkildtz grund

53 skilling

Simen Jacobssens grund

24 skilling

Samuel Wattne aff begge Peder Bloches grunder

3,5 mark 5 skilling

Suend Hanssens grund

56 skilling

Søffren smedtz grund

36 skilling

Aff hans fehuss

6 skilling

Thogier Thorssens grund

13 skilling

Thorkild Murmesters grund

21 skilling

Thames Lambs grund

16 skilling

Thamis schreders quindis grund

26 skilling

Thamis Pedersens grund

13 skilling

Lauriz snekers grund

17 skilling

Aff hans haue

25 skilling

Willumb Keijs grund

32 skilling

Willumb Olssens grund

48 skilling

Willumb Joenssen aff blind Erichis grund

8 skilling

Willumb Joenssen aff hans huss paa Gaardtzbrøgen

40 skilling

Willumb Joenssen af Jahan bagers huss

28 skilling

Willumb Barckelandtz grund

50 skilling

Wendell glassmesters grundt

21 skilling

Willumb Lindtz grund

12 skilling

Annamet Wdj leding Aff borgerschabett wdj Staffuanger, detter Aar Penge

4 rixdlr 34 skilling

Summarum Grundeleije oc Leding dette Aar tilsamen, Pendinge

32 R:d 1 ort 6 skilling 2 alb

Beløff denne Indtegt neste forgagne Aar

30 Rd 10 skilling