Kongens grunnleie av Stavanger by for 1622

 

Av Arne Kvitrud, Sondre Nordheimsgate 9, 4021 Stavanger.

Versjon 4.5.2005.

 

Retur

 

Tabellen nedenfor angir kongens leieinntekter av tomter og hus i Stavanger. Det vil si av eiendommer eid av kongen.

 

Dette er avskrifter av fotokopier som er mottatt fra Riksarkivet. Kildereferansen er Riksarkivet, Rentekammeret, Byregnskap, Stavanger, pakke 01, 1602-1639. Avskriften er gjort etter beste skjønn. Som med all håndskrift har hver person sine særegenheter! Er en usikker på avskriften bør en sjekke med originalen. Håndskriftene er rimelige klare og tydelige, men blekk fra andre/foregående sider har noen ganger slått gjennom, og gjør teksten litt utydelig.

 

Denne lista er satt opp med samme logikk som lista fra 1627-28, og da kanskje geografisk?

 

Tilpassinger i avskriften i forhold til originalene:

* Der originalen har forkortelser for myntenheter: som skilling (”b”) - har jeg skrevet ”skilling”.

* Der originalen har brukt b, som i Hanben, har jeg skrevet Hanssen.

* Der fornavn og slektsnavn er skrevet med små bokstaver, har jeg brukt store.

* Romertall er brukt i originalen, men jeg har brukt arabiske tall.

 

Navn

Betalt grunnleie

Bernt Berntsen aff hans egen huss

42 skilling

Bernt aff Gyttrich Guldsmedtz huss

8 skilling

Aff den grund hans Søn paa boer

22 skilling

Aff Simen Jacobsens haue

14 skilling

Aff Anders Joenssens grund

23 skilling

Benttis Karens grund

24 skilling

Niels schauboe aff sin grunder

48 skilling

Jens Olssens grund

23 skilling

Peder Homandtz grund

22 skilling

Peder Mørckes grund

45 skilling

Christoffer Horsens grund

16 skilling

Simen Jacobsen aff hans grund

24 skilling

Niels Høgh aff Zinckle gaardt

22 skilling

Jacob Sneckers grund

14 skilling

Jesper Egbretsen aff Thuores huss

8 skilling

Niels Tholffsens grund

20 skilling

Villumb Jenssen aff hans Søegrund paa gardtzbrøgen

40 skilling

Aff blind Erichis hus

8 skilling

Søffren Smedtz grund

36 skilling

Aff hans fehuss

6 skilling

Michel Olsens grund

12 skilling

Jens Thømermandtz grund

17 skilling

Suend Hanssens grund

56 skilling

Peder Holmb aff hans grund

61 skilling

Aff hans Søegrund

9 skilling

Her Peders grund

12 skilling

Thomes Snekers grund

42 skilling

Jens scholmesters grund

14 skilling

Niels fischers grund

8 skilling

Thiøstell Jenssens grund

21 skilling

Rassmus Gundersens grund

16 skilling

Joen Kiers grundt

12 skilling

Vellumb Keys grund

32 skilling

Jørgen Mars grund

11 skilling

Hans Lauridtzens grund

24 skilling

Rassmus Clemessens grund

30 skilling

Jens Berig aff Her Samuels grund

64 skilling

Aff hans egen grund

35 skilling

Erich schreders grund

21 skilling

Anders Joenssens grund

11 skilling

Claus Valberigs grund

20 skilling

Skiipper Thorkildtz grund

53 skilling

Dinus schreders grund

29 skilling

Madtz Nielsens grund

10 skilling

Hans schaffers grund

10 skilling

Thorgier Thorssens grundt

14 skilling

Lauridtzis Kierstins grund

12 skilling

Petter Castenssens grund

48 skilling

Anders Boussens grund

21 skilling

Villumb Lindtz grund

12 skilling

Horken schomagers fæhuss

12 skilling

Peder Gundersens grund

20 skilling

Oluff Saugmesters grund

24 skilling

Gregers Aslagsens grund

60 skilling

Thorkild murmesters grund

21 skilling

Oluff Villembsens grund

18 skilling

Villumb Barckelandtz grund

53 skilling

Vindell guldsmed aff Her Christens huss

1 rixdaler

Roel Jenssens grund

53 skilling

Iffuer Verindssens grund

8 skilling

Albret Sanderssens grund

1 rixdaler

Dauid Guldlandtz Kiersten

14 skilling

Thamis schreders quinde

26 skilling

Niels Olssens grund

25 skilling

Rassmus schreders grund

14 skilling

Villomb Kiitts grund

30 skilling

Joen Smedtz grund

12 skilling

Thamis Pederssens grund

12 skilling

Her Rassmus paa Rendessøe

10 skilling

Hans Mattissens grund

48 skilling

Hendrich schomagers grund

32 skilling

Vendell glarmesters grund

21 skilling

Villomb Joenssen aff Jahan Bagers grund

28 skilling

Else Veffuers grund

6 skilling

Karls Gurj grund

20 skilling

Pouel Jørgenssens grund

28 skilling

Robert schomagers grund

22 skilling

Ane Borgermesters grund

48 skilling

Hans i Røgstuens grund

16 skilling

Giertrud i Østeruogh

36 skilling

Christen Gunderssens grund

32 skilling

Jens Saugmesters grund

26 skilling

Knud Murmesters grund

8 skilling

Høstru Barbras grund

56 skilling

Aff hendis haue

40 skilling

Mester Hanses Anes boe

8 skilling

Hans Christensens grund

21 skilling

Mogens paa Marcken

21 skilling

Thomes Lambs grund

16 skilling

Hans Corttsens grund

21 skilling

Her Søffren paa Rendesøe aff thuende grunder

21 skilling

Søffren Thorkildssen aff thuende grunder

48 skilling

Summarum grunnleie og leding

30 Rdl 10 skilling

Foregående Aar

31 Rd