Kongens grunnleie av Stavanger by for 1620-1621

 

Arne Kvitrud, Sondre Nordheimsgate 9, 4021 Stavanger.

Versjon 11.3.2005.

 

Retur

 

Tabellen nedenfor angir kongens leieinntekter av tomter og hus i Stavanger. Det vil si av eiendommer eid av kongen.

 

Dette er avskrifter av fotokopier som er mottatt fra Riksarkivet. Kildereferansen er Riksarkivet, Rentekammeret, Byregnskap, Stavanger, pakke 01, 1602-1639. Avskriften er gjort etter beste skjønn. Som med all håndskrift har hver person sine særegenheter! Er en usikker på avskriften bør en sjekke med originalen. Håndskriftene er rimelige klare og tydelige, men blekk fra andre/foregående sider har noen ganger slått gjennom, og gjør teksten litt utydelig.

 

Tilpassinger i avskriften i forhold til originalene:

* Der originalen har forkortelser for myntenheter: som skilling (”b”) - har jeg skrevet ”skilling”.

* Der originalen har brukt b, som i Hanben, har jeg skrevet Hanssen.

 

Navn

Betalt grunnleie

Anne Borgemesters

48 skilling

Niels fischen

8 skilling

Jacob Sneker

14 skilling

Niels Shauboe

32 skilling

Gilbret

11 skilling

Suend Hansen

56 skilling

Jens Roed

10 skilling

Jens Olsen

28 skilling

Willumb Joensen Aff hans hus paa gaardtz Brøgen

40 skilling

Aff Blind Erichis hus

8 skilling

Bernt Kremer aff hans egen hus

42 skilling

Aff Eschis Mettis hus

8 skilling

Aff Anders Joensens grundt

10 skilling

Aff Willumb Kiers grundt

22 skilling

Aff Simen Jacobsens haffue

14 skilling

Thamis Lamb

16 skilling

Jesper Eybretsen aff Thore Lauridtsens hus

8 skilling

Karl Snedichers grundt

21 skilling

Michel paa Marcken

12 skilling

Albrit Sandersen

86 skilling

schipper Thorckel

53 skilling

Thorckel Murmester

21 skilling

Claus Rønildsenn

23 skilling

Hans Christensen

21 skilling

Hans schreder

24 skilling

Iffuer Verensen

8 skilling

Aff S. Her Rasmusis hus paa Rendesøe

10 skilling

Hendrich shomager

12 skilling

Børild Olsenn

24 skilling

Jens Saugmester

26 skilling

Albret kipper

21 skilling

Vellumb Keij

32 skilling

Dinnis schreder

29 skilling

Anders Jacobsenn

10 skilling

Søffrenn Smed Aff hans grund med fæhuset Offuer Alt

42 skilling

Thorgier Thordsenn

14 skilling

Gregers Aslagsenn

60 skilling

Lauridtz Nielsens Kirsten

12 skilling

Madtz Nielsenn

10 skilling

Peder Homandt

12 skilling

Dauidt guldlandtz Kiersten

13 skilling

Hans i Røgstuffuen

16 skilling

Mester Jens Aff Pouel Suendtzens hus och grund

21 skilling

Joenn Smed

12 skilling

Samuel Vattne Aff Bege Peder Blockis grunder

45 skilling

Rasmus Clemedsen

30 skilling

Joenn Kier

12 skilling

Høstru Barbra Aff den grund hun paaboer

56 skilling 4 alb.

Aff Hendis haffue

40 skilling

Aff Mester Hansis Annes Boe

8 skilling

Sarra paa Marcken

26 skilling

Peder Holmb Aff hans Siøgrunnd

32 skilling

Aff hans hus och hauge

61 skilling

Vendell glasmester

21 skilling

Horcken schomager

12 skilling

Hans Mathison

45 skilling

Christen Thran Aff Peder Mørkis grund

44 skilling

Aff Christoffer Horsens grund och hus

16 skilling

Oluff Saugmester

24 skilling

Kirsten Jacob Søffrensens for Resten i fior Aff hindis hage och grund och for dett Aar

36 skilling

Pouel Jørgensen

27 skilling

Her Søffren paa Rendesøe aff hans grund

14 skilling

Aff Robert Kiippers grund

12 skilling

Robert schomager

22 skilling

Anders schaffer

21 skilling

Willumb Lind

12 skilling

Christenn Gundersenn

32 skilling

Dauid kipper

48 skilling

Rasmus Carnelsenn for i fior och dete Aar, huer Aar 10 skilling

20 skilling

Vellumb Barckland

52,5 skilling

Mogens paa Marcken

21 skilling

Vellumb Olsenn

48 skilling

Niels Oluffsen

25 skilling

Roel Jensen

53 skilling

Dauid Breduandtz grund

13 skilling

Her Samuel paa Findøen aff hans hus och grund

63 skilling

Erich schreder

21 skilling

Jens Bierg Aff Peder Omundsens grund

35 skilling

Rasmus schreder

14 skilling

Else Weffuers

6 skilling

Hans schaffer

10 skilling

Giertrud i Østeruogh

32 skilling

Niels Høgh

24 skilling

Aff Sinckle gaardt

22 skilling

Jens schorstenfeier

11 skilling

Vellumb Kiitt

30 skilling

Thamus Gulden

12 skilling

Sigmund Jacobsen

24 skilling

Her Peder paa Jelse

30 skilling

Niels Ferische

12 skilling

Garbrandt Smedt for Resten i fior thuende forgangne Aar och for dette Aar Aaligen 21 skilling ehr

63 skilling

Her Christen paa Hougewogh Aff hans grunder wdj 2 Aar

3 rixdaler

Anne Oluffsdatter aff en Liden støcke Jord At feste en hus paa gaff i første thage

1 daler

Summarum

29,5 rd 6,5 skilling 1 alb

Forgagne Aar

29,5 rd