Kongens grunnleie  av Stavanger by for 1619-1620

 

Arne Kvitrud, Sondre Nordheimsgate 9, 4021 Stavanger.

Versjon 11.3.2005.

 

 

Tabellen nedenfor angir kongens leieinntekter av tomter og hus i Stavanger. Det vil si av eiendommer eid av kongen.

 

Dette er avskrifter av fotokopier som er mottatt fra Riksarkivet. Kildereferansen er Riksarkivet, Rentekammeret, Byregnskap, Stavanger, pakke 01, 1602-1639. Avskriften er gjort etter beste skjønn. Som med all håndskrift har hver person sine særegenheter! Er en usikker på avskriften bør en sjekke med originalen. Håndskriftene er rimelige klare og tydelige, men blekk fra andre/foregående sider har noen ganger slått gjennom, og gjør teksten litt utydelig.

 

Tilpassinger i avskriften i forhold til originalene:

* Der originalen har forkortelser for myntenheten skilling (”b”) - har jeg skrevet ”skilling”.

* Der originalen har brukt b, som i Hanben, har jeg skrevet Hanssen.

 

Navn

Betalt grunnleie

Pouell Jørgensønn

27 skilling

Kort Tanckers quinde

16 skilling

Jens Pedersønn saugemester

26 skilling

Thorkill Ølffuerssønn

53 skilling

Mathijs Køllers quinde

45 skilling

Thommis thimbermand

24 skilling

Erick Johanssøn shredder

20 skilling

Willom Olssøn schomager

43 skilling

Dauid Kipper

48 skilling

Peder Holm aff hans siøhuse

32 skilling

Christen Thrane aff Peder Mørcks huse

45 skilling

Hans i Østerwaags quinde

36 skilling

Niels Pederssøn fisker

8 skilling

Asgier Thimbermannd

7 skilling

H. Søffrin paa Rennisøø

14 skilling

Thommis Pederssønn

12 skilling

Jon Muremester

20 skilling

Anders Jonssønn

12 skilling

Willom Kitt

30 skilling

Thommis Lamb

12 skilling

Thorgir Thorsønn

14 skilling

Kirstin Pedersdatter

12 skilling

Endnu betalit Kirsti for denne hendis grund Thorgir Torsøns grund pro anno 1618

26 skilling

Jenns Olssønn

26 skilling

Wellom Lind

12 skilling

Thomis snicker aff hans hauffue

24 skilling

Christen Nilsøn aff hans hauffue

42 skilling

Niels Oluffsønn

24 skilling

Christen Thrane for Christoffer Horsenns husse

16 skilling

Mickell glarmester

20 skilling

Thommis schredders quinde

26 skilling

Erick Heiliesønn

16 skilling

Anims schomager

7 skilling

Jon Kier schomager

12 skilling

Rasmus Greerssønn

14 skilling

Dauid Køllands Kirsti

12 skilling

Thore paa Skagen

8 skilling

Mr Jens for it lidit huss

10 skilling

Horckin schomager

12 skilling

Peder Block for hans haffue

24 skilling

Item pro anno 1618

24 skilling

Søffrin smed

32 skilling

Item for itt fæhuss

6 skilling

Jens thimbermannd

21 skilling

Johan Fredricksønn

28 skilling

Lænert Snidkers quinde

20 skilling

Hans schredder

24 skilling

Rasmuss Ommundssønn

16 skilling

Claus Rønieldssønn

22 skilling

Item pro anno 1618

22 skilling

Anders Bossønn

21 skilling

Rasmus Clemmitsønn

30 skilling

M Jens Aff it lidit huss paa Marcken

20 skilling

Knud Muremester

8 skilling

Knud Sumffuer

20 skilling

Christen Gunderssønn

32 skilling

Knud Thostensønn

35 skilling

Hustru Barbra aff hendis hauffue

40 skilling

Pouell Let aff Jens Schabois huse

16 skilling

Niels Schabo

32 skilling

Peder Hannsønn

22 skilling

Hans thimbermannd

16 skilling

Oluff saugemester

24 skilling

Madtz Nielsønn

10 skilling

Jens Rod aff it stycke grund

10 skilling

Jørgen Saugemester?

12 skilling

Thore Lauritzønn

8 skilling

Knud Lauritzønns quinde

12 skilling

Peder Block aff hans smaa huse oc hauffe paa Marcken

18 skilling

H Peder paa Jelse aff itt liditt huss oc hauffe ibidem

14 skilling

Mons Lauritzønn

22 skilling

Thorkill Muremester

20 skilling

Else weffuers Aff it lidit stycke

6 skilling

Hans Rasmussønn

10 skilling

Hans Simenssønns hauffe

12 skilling

Niels Hoffsmed

56 skilling

Aff hans brygge

8 skilling

Peder Gundersønn

20 skilling

Lauritz Nielssøns Kirsti

12 skilling

Hans Christensønn

20 skilling

Hans Koortsønn

20 skilling

Bernnt Bernntsønn aff hans egne huse

42 skilling

Item for Willem Renessis huse

22 skilling

Item for Simen Jacobsønns hauffe

14 skilling

Alber Sandersønn

84 skilling

Robbert Schomager

26 skilling

Willom Kei schomager

32 skilling

Herman schomagers Margareta

40 skilling

Niels Ptholliffsønn

19 skilling

Her Peder paa Jelsse for Oluff Pcholliffsønns grunnd

23 skilling

Thommis Christofferssønn

17 skilling

Peder Hollm for hans huss

29 skilling

Aff hanns Hauffue

32 skilling

Pouel schriffuers quinde

29 skilling

Hans Simonssønns husse

84 skilling

Welb Gabriel Kruse

40 skilling

Hustru Barbra aff hendis Huse

57 skilling 4 alb

Giert Broulver aff hans søhuse

8 skilling

Suen Hanssønn for hans hauffe

56 skilling

Greers Aslagsønn

56 skilling

Niels Høg for hans huse

24 skilling

Item for Zincklegaarden

22 skilling

H Jenns for hans huse oc hauffe

80 skilling

Jens Lauritsønn

14 skilling

Jacop Ditleffsønn

14 skilling

Bøerell Oluffsønn

23 skilling

Jon Smed

12 skilling

H Samuell paa Finøøenn

54 skilling

Roer Jenssønn for hans egen huse

54 skilling

Item for Dauid Breuandtz huse

13 skilling

Willom Barckelannd

50 skilling

Aanon thiorn aff hans huse

10 skilling

Rasmus Cornelisssønn

10 skilling

Lauritz Hoggeruig

10 skilling

Item for Margareta schomager

8 skilling