Kongens grunnleie av Stavanger by for 1617-1625

 

© Arne Kvitrud, Sondre Nordheimsgate 9, 4021 Stavanger.

Versjon 17.4.2005.

 

Retur

 

Tabellen nedenfor angir kongens leieinntekter av tomter og hus i Stavanger. Det vil si av eiendommer eid av kongen. Dette er avskrifter av fotokopier som er mottatt fra Riksarkivet. Kildereferansen er Riksarkivet, Rentekammeret, Byregnskap, Stavanger, pakke 01, 1602-1639. Lista fra 1617-18 er etter Axel Kiellands avskrift i Stavanger Bibliotek, Samlinger pakke 3.

 

Sammenslåingen innebærer en viss mulighet for at forskjellige personer er blitt betraktet som en. Videre er navnene sortert alfabetisk. For nærmere vurderinger bør en sjekke med originalen.

 

Det er en del hull i listene som ser merkelige ut. Det kan da være at listene ikke er fullstendige, eller at enkelt ikke har betalt alle år! Det kan også at to eller flere hadde en eiendom sammen og at de betalte hvert sitt år.

 

Listene er skrevet med forskjellige  håndskrifter. Håndskriftene er rimelige klare og tydelige, men blekk fra andre/foregående sider har noen ganger slått gjennom, og gjør teksten litt utydelig noen sider. Avskriften er gjort etter beste skjønn. Som med all håndskrift har hver person sine særegenheter! Er en usikker på avskriften bør en sjekke med originalen.

 

Jeg har valgt å gjengi listene i alfabetisk rekkefølge, da jeg ikke (foreløpig?) har sett noen gjennomgående systematikk mellom listene..

 

Tilpassinger i avskriften i forhold til originalene:

* Der originalen har forkortelser for myntenheter, som ”b” - har jeg skrevet ”skilling”, og ”dr” for daler er skrevet full ut.

* Der originalen har brukt b, som i Hanben, har jeg skrevet Hanssen.

* Der originalen har brukt ”½” har jeg skrevet ”,5”.

* ”/” er forskjellige skrivemåter på navn i ulike lister. Jeg har ikke tatt med alle skrivemåtene, når forskejllene er små.

* ( ) er brukt når skrivemåten på navn avviker bare med en bokstav. Som eksempel er det i den ene lista skrevet ”senn” og i den andre ”sen”, skriver jeg her ”sen(n)”

* Der listene har ”hans”/”hennes” altså gjentakelse av det som står over – har jeg skrevet navnet fullt ut.

* Ett år er det skrevet for eksempel skrevet ”Eriks grunn” og ett annet år ”Eriks grunn som han bor på” – i slike tilfeller har jeg gjengitt den teksten som gir mest informasjon. Det er en åpenbar feilkilde da det kan ha skjedd endringer mellom de ulike listene.

* Vi ser at listene har mange innførsler av typen ”Aff blinde Eriks”, som jeg har da i de fleste tilfeller tolket som at det betyr at den som står foran har betalt for dem. Det kan være en feilkilde! Når listene starter med ”Aff...” har jeg beholdt ”Aff..”

 

 

1617-18

1618-19

1619-20

1620-21

1621

1622

1623

1624

1625

Aanon Thiorn aff hans huse

10 skilling

Alber / Albert / Albrit / Allbritt Sandersønn / Sandersens grund

1 daler

1 dr

84 skilling

86 skilling

6 plat mark

1 rixdaler

6 mark plat

1 rixdall

1 Rixdlr

Albret ki(i)p(p)er(s) grund

16 skilling

21 skilling

20 skilling

21 skilling

20 skilling

An(n)e Borgemesters grund

48 skilling

48 skilling

Anders Bossønn / Boussens grund

21 skilling

21 skilling

Anders Christensen /Chrestenssenn grund

40 skilling

40 skilling

33 skilling

Anders Jacobsenn / Jacobssens grund

10 skilling

10 skilling

Anders Joenssens grund

20 skilling

Anders Jonssønn grund

12 skilling

11 skilling

12 skilling

12 skilling

Anders schomager / schawmager

10 skilling

10 skilling

10 skilling

Anders Skaffers / schaffer / schaffur grund

21 skilling

21 skilling

21 skilling

21 skilling

21 skilling

21 skilling

Anims schomager

7 skilling

Anne Brevandt

0,5 mark

Anne Mester Jonas /  Johassis

Uten beløp

82 skilling

Anne Oluffsdatter aff en Liden støcke Jord At feste en hus paa gaff i første thage

1 daler

Asgier Thimbermannd

7 skilling

Barilldt Oelsen Aff Erich schrederes grund

21 skilling

Benttis / Bendts Karens /Karren grund

1 mark 3 skilling

23 skilling

24 skilling

Ber(e)nt Berentsen / kremer af Simen Jacobsens hage / hauge / haue

14 skilling

14 skilling

14 skilling

14 skilling

14 skilling

14 skilling

Berent Berentsen aff Willumb Sandersens Hus

22 skilling

Berentt Berentsen aff Anders Justssens hus

16 skilling

Berentt Berentsen aff Rubertt schomagers grund

12 skilling

Berentt Berentsen aff Sigmundt Jacobsens grund

14 skilling

Bern(n)t Bern(n)tsønn Item for Willem / Willomb Renessis huse / Willumb Reineses grund /Reines grund

22 skilling

12 skilling

22 skilling

Bernnt Bernntsønn / Kremer aff hans egne huse / Aff hans Egen grund

2,5 mark

42 skilling

42 skilling

42 skilling

42 skilling

42 skilling

17 skilling

42 skilling

Bernt Berntsen

22 skilling

Bernt Berntsen Aff den grund hans Søn paa boer

22 skilling

22 skilling

Bernt Berntsen Aff Garbrant Smedt i Bergen for den grund som Vendel guldsmed Iboede och i det førige indført, sallige Her Rasmuses hus paa Rendesøen

10 skilling

Bernt Berntsen aff Gyttrich Guldsmedtz huss

8 skilling

Bernt Kremer / Berntsen Aff Anders Joens(s)ens grundt

10 skilling

12 skilling

23 skilling

Bernt Kremer / Berntsen Aff Eschis Mettis hus / Eshe Jenssens grund / aff Eshes hus

8 skilling

8 skilling

8 skilling

8 skilling

Bernt Kremer Aff Willumb Kiers grundt

22 skilling

Blind Erichis grundt

10 skilling

8 skilling

Bøerell / Børild / Barilldt / Børelde Oluffsønn / Olsenn / Oelsen grund

23 skilling

24 skilling

23 skilling

24 skilling

24 skilling

24 skilling

Børild paa Grimbs Ager

20 skilling

Chrestopher Thordsen grund

16 skilling

Christen / Chrestenn Gundersen Aff den grund hand Bruger

48 skilling

36 skilling

32 skilling

31 skilling

48 skilling

36 skilling

Christen / Chrestenn Ni(e)lsen Borgermester / aff hans hauffue / haue

0,5 daler

0,5 Dr

42 skilling

0,5 rix daler

3 mark plat

48 skilling

Christen / Chrestenn Tranes / Thraen grund

44 skilling

44 skilling

Christen Thrane / Thran aff Peder Mørcks / Mørkis huse / Mørkes Grund

0,5 daler 5 skilling

45 skilling

44 skilling

44 skilling

Christen Thrane / Thran for Christoffer Horsen(n)s husse / grund och hus

16 skilling

16 skilling

16 skilling

16 skilling

Christen(n) Gundersen(n) / Gunderssønn

0,5 daler

32 skilling

32 skilling

32 skilling

Christof(f)er Horsens grund / husse

16 skilling

16 skilling

16 skilling

16 skilling

Claus / Chlauss Walberig / Valberigs / Waldberrig grund

20 skilling

20 skilling

20 skilling

20 skilling

20 skilling

Claus Rønieldssønn / Rønildsenn

22 skilling

23 skilling

Claus Rønieldssønn Item pro anno 1618

22 skilling

Cornelis / Cornels Skrædder / schreder

1 mark

20 skilling

Dauid / Daued Kipper / Kiipper

3 mark

0,5 dr 12 skilling

48 skilling

48 skilling

48 skilling

48 skilling

Dauid guldlandtz / Køllands / Gullandtz Kirsti / Kiersten grund

13 skilling

13 skilling

12 skilling

13 skilling

13 skilling

14 skilling

13 skilling

12 skilling

Dauid schreder

29 skilling

Dauid(t) Breduandtz / Breduaindez / Bredevand grund

10 skilling

13 skilling

13 skilling

13 skilling

Dauidt Gullindiz fars Kiersten

13 skilling

Dettleff /Dietliff Laueridzen / Lauridtzens grund

12 skilling

12 skilling

Dinnis / Dinus schreders grund

29 skilling

29 skilling

Effuindt / Euindt Thoerssen / Thoressen

12 skilling

6 skilling

Eiller Brynildiz Quinde

24 skilling

Else weffuers / Weffers Aff it lidit stycke /grund

6 skilling

6 skilling

6 skilling

6 skilling

6 skilling

6 skilling

6 skilling

6 skilling

6 skilling

Erich / Erick / Erik Johanssøn schreders / Skrædder grund

1 mark

20 skilling

20 skilling

21 skilling

20 skilling

21 skilling

21 skilling

20 skilling

Erich Soels grundh

20 skilling

Erick Heiliesønn / Hellesen grund

16 skilling

16 skilling

20 skilling

20 skilling

Eshies / Eshes Mette grund

8 skilling

8 skilling

Euindt Thoressen Aff hans haffue

6 skilling

Garbrandt Smedt for Resten i fior thuende forgangne Aar och for dette Aar Aaligen 21 skilling ehr

63 skilling

Giert Bruer / Broulver aff hans søhuse

8 skilling

8 skilling

Giertrud i Østeruogh / Østerwogh / Østeruaag grund

36 skilling

32 skilling

32 skilling

36 skilling

32 skilling

31 skilling

32 skilling

Gilbret

11 skilling

Gilbret Dauidtsens / Dauedssen hauge

8 skilling

8 skilling

Greers / Gregers Aslagsønn / Aslagsen(n) / Aslachsen aff hans grund hand ibor gaff

3 mark

3 mark

56 skilling

60 skilling

60 skilling

60 skilling

60 skilling

60 skilling

60 skilling

Gregers Aslachsen Aff Giertt Bruers boe

15 skilling

Gulich thoummandtz grund

8 skilling

Haffuordt Oelsens grund

24 skilling

Hans Christensens grund

1 mark

21 skilling

20 skilling

21 skilling

21 skilling

21 skilling

20 skilling

Hans i / wdi Røgstuffuen  / Røgstuens grund

16 skilling

16 skilling

16 skilling

16 skilling

16 skilling

16 skilling

Hans i Østerwaags quinde

36 skilling

Hans Kuortsen / Koortsønn / Corttsens / Korttssens Aff hans hauge / grund / haffue

1 mark

20 skilling

20 skilling

21 skilling

21 skilling

16 skilling

20 skilling

Hans Lauridtzens grund

24 skilling

Hans Mathison  / Mattissens grund

45 skilling

48 skilling

Hans Rasmussønn

10 skilling

Hans schaffers grund

10 skilling

10 skilling

10 skilling

10 skilling

10 skilling

10 skilling

Hans Scholmesteris grund

14 skilling

Hans schredder / schreder

1,5 mark

24 skilling

24 skilling

24 skilling

24 skilling

24 skilling

21 skilling

24 skilling

Hans Simenssen

1 rix daller

Hans Simenssønns hauffe

12 skilling

Hans Simonssønns husse

84 skilling

Hans thimbermannd / T(h)ømmermand / Thømermand

0,5 mark

8 skilling

16 skilling

17 skilling

Hen(d)rich schomagers schoumager grund

32 skilling

0,5 dr

12 skilling

32 skilling

32 skilling

32 skilling

30 skilling

Hendrich Maller

32 skilling

Her Christen i Ganndt aff Claus Waldbierigs grundt

18 skilling

Her Christen paa Hougewogh Aff hans grunder

96 skilling

3 rixdaler wdj 2 Aar

1 rix dr

1 Rixdaller

Her Jenns for hans huse oc hauffe

80 skilling

Her Jonas Jensen

0,5  daler 6 skilling

Her Niels Ollufsen af Hr Christens Hus paa Haa

1 daler

Her Peder paa Jelse / Jelssøe aff itt liditt huss oc hauffe ibidem / hans grund

1 mark 3 skilling

10 skilling

14 skilling

30 skilling

12 skilling

12 skilling

14 skilling

12 skilling

12 skilling

Her Peder paa Jelsse for Oluff Pcholliffsønns grunnd

23 skilling

Her Rassmus paa Rendessøe

10 skilling

Her Samuel paa Findøen aff hans hus och grund

2,5 mark 4 skilling

43 skilling

54 skilling

63 skilling

63 skilling

64 skilling

60 skilling

Her Søffren paa Rendesøe aff hans grund / Bruger

10 skilling

14 skilling

14 skilling

10 skilling

14 skilling

10 skilling

10 skilling

Her Søffren paa Rendesøe Aff Robert / Rubertt Kiippers grund

12 skilling

14 skilling

Her Søffren paa Rendesøe aff thuende grunder

21 skilling

Her Søffrens aff Sæbert Kippers grund

12 skilling

Herman schomagers Margareta

40 skilling

HIT 20.4.2005

Horckin / Horken Horcken / Horckenn schomager / Skomager / schaumager fæhuss

12 skilling

12 skilling

12 skilling

12 skilling

12 skilling

12 skilling

12 skilling

12 skilling

12 skilling

Høstru Barbra Aff Mester Hansis Annes Boe

8 skilling

Hustru / Høstru Barbra af hendes Hauge / haffgrund / haue

29 skilling

28 skilling

40 skilling

40 skilling

44 skilling

40 skilling

44 skilling

40 skilling

44 skilling

Hustru Barbra aff hendis Huse / grund / Aff den grund hun paaboer

2,5 mark 1 alb

56 skilling

57 skilling 4 alb

56 skilling 4 alb.

58 skilling

56 skilling

64 skilling

60 skilling

64 skilling

Iffuer Verensen / Verindssens / Waringssen / Werrindssens grund

8 skilling

8 skilling

8 skilling

8 skilling

Iffuer Verensen Aff S. Her Rasmusis hus paa Rendesøe

10 skilling

Ifuer Mortensens hus

0,5 daler

Jacob snedker / Sneker / Snedicker / Sneckers grund

14 skilling

24 skilling

14 skilling

15 skilling

14 skilling

15 skilling

16 skilling

15 skilling

Jacop Ditleffsønn

14 skilling

Jahan(n) Bag(g)ers grund

28 skilling

24 skilling

15 skilling

Jenns Olssønn / Olsenn

26 skilling

26 skilling

Jens Ber(r)ig /Bergh Aff hans egen grund

35 skilling

35 skilling

35 skilling

26 skilling

Jens Bierg / Bringh Aff Peder Omundsens grund / hus

35 skilling

26 skilling

Jens Bringh / Berig Aff Her Samuels gaard / grund paa findøer

60 skilling

64 skilling

Jens Christensen

20 skilling

24 skilling

Jens Lauritsønn

14 skilling

Jens Olsen / Oelsen / Olssens grund

1 mark 7 skilling

24 skilling

28 skilling

23 skilling

28 skilling

27 skilling

Jens Pedersønn / Pedersen saug(e)mester grund

1 mark 6 skilling

21 skilling

26 skilling

26 skilling

26 skilling

26 skilling

26 skilling

Jens Roedt / Rod / Raedz / Roedtz aff it stycke grund

1 mark

8 skilling

10 skilling

10 skilling

12 skilling

12 skilling

Jens Roedtz grunder

21 skilling

Jens Schauboes grund

16 skilling

48 skilling

Jens schorstenfeier

11 skilling

Jens schuolmesters quinde

11 skilling

Jens thimbermannd / Tømmermand / Thømermandtz grund

1 mark

21 skilling

20 skilling

17 skilling

21 skilling

21 skilling

20 skilling

Jens(s) scholmesters grund

14 skilling

14 skilling

14 skilling

12 skilling

11 skilling

Jesper Eybretsen / Egbritsen / Egbretsen aff Th(u)ore Lauridtsens hus

8 skilling

8 skilling

8 skilling

8 skilling

Jo(e)n Kinnemand

10 skilling

Jo(e)n Mur(e)mester

20 skilling

16 skilling

Joen(n) Kier / Jon Kier schomager grundt

12 skilling

12 skilling

12 skilling

12 skilling

12 skilling

12 skilling

12 skilling

12 skilling

12 skilling

Joen(n) Smed / Smedt / Smedtz grund

12 skilling

12 skilling

12 skilling

12 skilling

12 skilling

12 skilling

12 skilling

Johan Bager / Bagger

16 skilling

16 skilling

Johan Fredricksønn

28 skilling

Johannes Staal

13 skilling

Jørgen Badschiers Giertrud

36 skilling

Jørgen Mars / Maaer grund

11 skilling

40 skilling

Jørgen(n) Saug(e)mester

12 skilling

12 skilling

12 skilling

Karl Snedichers grundt

21 skilling

Karls Gurij / Gurj / Guri grund

1 mark

20 skilling

20 skilling

20 skilling

21 skilling

20 skilling

Katrine paa Rennesøen

8 skilling

Kiersten Gulachssen

12 skilling

Kiersten S: Jacob Søffrenssens

18 skilling

Kirsten Jacob Søffrensens for Resten i fior Aff hindis hage och grund och for dett Aar

36 skilling

Kirstin Pedersdatter

12 skilling

Kirstin Pedersdatter Endnu betalit Kirsti for denne hendis grund Thorgir Torsøns grund pro anno 1618

26 skilling

Knud Lauritzønns quinde

12 skilling

Knud Murmesters grund

8 skilling

8 skilling

8 skilling

8 skilling

8 skilling

8 skilling

Knud paa Markens grund

12 skilling

Knud Sumffuer / Suaruer / Suarffuer?

20 skilling

20 skilling

20 skilling

20 skilling

20 skilling

Knud Thostensønn / Torstensen

0,5 daler

35 skilling

Knudtz Karrens grundt

12 skilling

Kordt / Kort Thanchers / Smed grund

16 skilling

16 skilling

Kort / Cuort Tanckers / smedtz / Smedtz quinde

16 skilling

16 skilling

16 skilling

12 skilling

Lænert Snidkers quinde

20 skilling

Laugmanden af Hans Simensens Gaard

1 daler

Laugmanden af Jens Skoutus Huse

1 mark

Laurids / Lauridtz Klokkers / Klockers Kvinde / quinde

12 skilling

12 skilling

Lauridtz / Lauretzis Nielsens / Nielssøns Kirsti / Kirsten / Kiersten

12 skilling

12 skilling

12 skilling

12 skilling

12 skilling

12 skilling

Lauritz Hoggeruig

10 skilling

Lauritz Hoggeruig Item for Margareta schomager

8 skilling

Lauriz snekers Aff hans haue

25 skilling

Lauriz snekers grund

17 skilling

Mads / Madtz Nielsen Nielsønn / Nielsenn grund paa Marchen

1 mark

10 skilling

10 skilling

10 skilling

10 skilling

10 skilling

10 skilling

10 skilling

10 skilling

Mathijs / Mattis / Maties / Matthis Køllers / Kollers / Kollerttz / Køllerttz quinde / Anne

1,5 mark 2 skilling

32 skilling

45 skilling

45 skilling

45 skilling

45 skilling

Mattis Kollertz quinde

8 skilling

Mester Hanses / Hanssis An(n)es boe

8 skilling

8 skilling

Mester Jens

20 skilling

Mester Jens Aff Oluff Giermunsens grund

12 skilling

Mester Jens Aff Pouel / Pouell Suendtzens / Suendssens hus och grund

21 skilling

20 skilling

21 skilling

Mester Jens for it lidit huss

10 skilling

Mester Jens Jørgensen Aff it lidit huss paa Marcken

20 skilling

20 skilling

20 skilling

Mester Jonas

80 skilling

Mi(c)kel Krøger / Krøgger

1 mark

20 skilling

20 skilling

Michel Olsens grund

12 skilling

Michel paa Marcken

12 skilling

12 skilling

Mickell glarmester

20 skilling

Mogens paa Marcken grund

16 skilling

16 skilling

21 skilling

14 skilling

21 skilling

14 skilling

20 skilling

14 skilling

Mons Lauritzønn

22 skilling

Niels Ferische / Feriske / feriches grund

16 skilling

12 skilling

12 skilling

12 skilling

Niels fischen / fisher / fischers grund paa Marchen

8 skilling

8 skilling

8 skilling

8 skilling

8 skilling

8 skilling

Niels fischers Aff Willemb Kitthis grund

30 skilling

Niels Hoffsmed Aff hans brygge

8 skilling

Niels Hofsmed / Houfsmed / Houmedtz af hans kuulhuus / kulbod / Kuollhuset / kolluss

8 skilling

8 skilling

8 skilling

Niels Høg(h) av Sniklegaard / Zincklegaarden / Sinckle gaardt

22 skilling

22 skilling

22 skilling

22 skilling

22 skilling

Niels Oluffsønn / Oluffsen / Olsen / Olssens grund

1 mark 4 skilling

24 skilling

24 skilling

25 skilling

24 skilling

25 skilling

24 skilling

24 skilling

Niels Pederssenn Aff Puoel Giediz grund

20 skilling

Niels Pederssøn fisker grund

8 skilling

8 skilling

8 skilling

8 skilling

Niels Schabo / Shauboe grund

1 mark

16 skilling

32 skilling

32 skilling

32 skilling

32 skilling

30 skilling

Niels schauboe aff sin grunder

48 skilling

Niels Tollefsen / Ptholliffsønn / Tholffsen / Tholluffsens aff den grund hand sielff iboer

1 mark

21 skilling

19 skilling

20 skilling

20 skilling

20 skilling

20 skilling

Niels(s) Hof(f)smed / Houfsmed

2,5 mark 6 skilling

56 skilling

56 skilling

56 skilling

56 skilling

Niels(s) Høg for hans huse / grund

24 skilling

24 skilling

24 skilling

24 skilling

22 skilling

24 skilling

Ol(l)uff Giermundssens grund

12 skilling

12 skilling

Oluff Saugmesters grund

24 skilling

24 skilling

24 skilling

24 skilling

24 skilling

24 skilling

24 skilling

24 skilling

24 skilling

Oluff Tholffsen

20 skilling

Oluff Villembsens / Willumbssens grund

18 skilling

18 skilling

Ormb Joenssen

8 skilling

Peder Block aff hans smaa huse oc hauffe paa Marcken

18 skilling

Peder Block for hans haffue

2,5 mark 5 skilling

24 skilling

Peder Block Item pro anno 1618

24 skilling

Peder Gundersønn / Gundersens grund

20 skilling

20 skilling

20 skilling

21 skilling

20 skilling

20 skilling

Peder Hannsønn

0,5 mark

22 skilling

Peder Hoffmandt / Haffmandt

22 skilling

8 skilling

Peder Hollm Aff hanns Hauffue

3 mark 1 skilling

32 skilling

Peder Hollm for hans huss

29 skilling

Peder Holm(b) aff hans siøhuse / Siøgrunnd / Søegrund i Østerwogh

32 skilling

32 skilling

32 skilling

32 skilling

Peder Holmb Aff hans hus och hauge / grund / aff hans hus och qoue?

61 skilling

56 skilling

61 skilling

56 skilling

51 skilling

83 skilling

Peder Holmb Aff hans Søegrund

9 skilling

Peder Homandt / Homandtz grund

10 skilling

12 skilling

22 skilling

22 skilling

22 skilling

Peder Michelsen

32 skilling

Peder Mørches quinde

45 skilling

Peder Mørckes grund

45 skilling

Petter / Peder Kastessen Aff hans hus / Castenssens / Chastenssens grund

48 skilling

48 skilling

44 skilling

Pouel Knudtzen aff en haffue paa Marchen

0,5 Rixdall

Pouel Leett Laugmand

96 skilling

Pouel(l) Jørgensønn / Jørgensen grund

27 skilling

24 skilling

27 skilling

27 skilling

26 skilling

28 skilling

27 skilling

27 skilling

27 skilling

Pouell Knutdtzen aff gammel Magdalens grund

24 skilling

Pouell Let aff Jens Schabois huse

16 skilling

Rackel / Rakel / Rachell Povel Skrivers grund / Pouel schriffuers quinde

29 skilling

29 skilling

29 skilling

29 skilling

29 skilling

29 skilling

Ras(s)mus Clemmitsønn / Clemedsen / Clemessens /Clemendssen grund

1 mark 4 skilling

34 skilling

30 skilling

30 skilling

30 skilling

30 skilling

30 skilling

30 skilling

Ras(s)mus Cornelisssønn Carnillessen / Cornelssens grund

10 skilling

10 skilling

12 skilling

Ras(s)mus schreder aff den grund hans paaboer

12 skilling

12 skilling

14 skilling

12 skilling

14 skilling

14 skilling

60 skilling

Rasmus Carnelsenn for i fior och dete Aar, huer Aar 10 skilling

20 skilling

Rasmus Greerssønn

14 skilling

Rasmuss Ommundssønn / Omundsen / Aamundsen grund

16 skilling

16 skilling

16 skilling

16 skilling

16 skilling

Rassmus Gundersens grund

16 skilling

Rob(b)ert Schomager / schaumager grund

22 skilling

22 skilling

26 skilling

22 skilling

22 skilling

22 skilling

22 skilling

22 skilling

Robert Skomager af gammel Giønells Hus

12 skilling

Roel / Rouer / Roer Jenssønn / Jennsen Riiss Aff deb grund handtt Bruger / for hans egen huse

2,5 mark

42 skilling

54 skilling

53 skilling

53 skilling

53 skilling

53 skilling

53 skilling

Roer Jenssønn Item for Dauid Breuandtz huse

13 skilling

Rubert kippers grundtt

12 skilling

Samuel Vattne Aff Bege S Peder Blockis / Blocskis grunder / aff begge Peder Bloches grunder

45 skilling

2,5 mark 2 skilling plat.

3,5 mark 5 skilling

Sarra paa Marcken

26 skilling

schipper / Skipper Thorckel /Thokel / Thørkilldt / Thorkildtz / Thorkildtz / Thørkild grund

53 skilling

52 skilling

53 skilling

53 skilling

51 skilling

41 skilling

Sigmund / Sigmundtt Jacobsen / Jacobssønn

14 skilling

24 skilling

14 skilling

Sigmund Jacobsen

42 skilling

Simen Jacobsen aff hans grund

24 skilling

24 skilling

24 skilling

Soelff? Aff Ashier Thømermandtz hus

8 skilling

Søffin Thørchkilldssen

24 skilling

Søffren / Søffrin smed / Smedtz Aff hans fæhus

6 skilling

6 skilling

6 skilling

6 skilling

6 skilling

Søffren / Søffrin smedtz / Smidt grund

32 skilling

35 skilling

36 skilling

36 skilling

36 skilling

36 skilling

Søffren Thorkildssen aff thuende grunder

48 skilling

Søffrenn Smed Aff hans grund med fæhuset Offuer Alt

42 skilling

Stor Knuds Kvinde

16 skilling

Suen(d) Hanssønn / Hanssens for hans hauffe / grund

2,5 mark 6 skilling

56 skilling

56 skilling

56 skilling

56 skilling

56 skilling

56 skilling

56 skilling

Thames Schreder

26 skilling

Thamis schreders quinde

22 skilling

Thamus Gulden

12 skilling

Thiøstell Jenssens grund

21 skilling

Thom(m)is / Thamis / Thamess Pederssønn grund

12 skilling

12 skilling

12 skilling

12 skilling

13 skilling

12 skilling

Thomis / Thamis / Thommis schreders quindes grund

26 skilling

26 skilling

26 skilling

26 skilling

26 skilling

Thomis / Thomes snicker / snedicker aff hans hauffue

1 mark 4 skilling

24 skilling

42 skilling

25 skilling

Thomis Schippers grund

21 skilling

Thommis / Thamis / Thomes Lamb grund

12 skilling

12 skilling

12 skilling

16 skilling

16 skilling

16 skilling

16 skilling

16 skilling

16 skilling

Thommis / Thomess Snedicker Aff deb grund handtt hand paa Boer

16 skilling

17 skilling

Thommis / Thomus thimbermand / thømermand

1 mark

21 skilling

24 skilling

Thommis / Tomes Snedicker Aff hans hauge

1 mark 1 skilling

25 skilling

Thommis Christofferssønn

17 skilling

Thore / Thorj Lauritzønn / Lauretzen

8 skilling

8 skilling

Thorgier Thorsønn / Thordsenn / Thorssen / Thordtsen grundt

14 skilling

14 skilling

14 skilling

14 skilling

13 skilling

14 skilling

14 skilling

Thorkill / Thorkel / Thorckel / Therkild Mur(e)mester grund

1 mark

16 skilling

20 skilling

21 skilling

20 skilling

21 skilling

21 skilling

14 skilling

Thorkill Ølffuerssønn / Cluersen?

10 skilling

53 skilling

Thuore paa scheun

41 skilling

Tuorry / Thore paa Skagen

12 skilling

8 skilling

Vellumb / Willom / Villumb / Willomb Barck(e)lan(n)d(z) grund

2,5 mark

40 skilling

50 skilling

52,5 skilling

50 skilling

53 skilling

50 skilling

50 skilling

50 skilling

Vellumb Olsenn Aff Her Søffrens grund paa Rendesøe

14 skilling

Vellumb Olsenn Aff Robert Kiippers grund

12 skilling

Vendell / Windell / Wendell glarmesters / glasmester / Glassmaggers grund

21 skilling

21 skilling

21 skilling

21 skilling

Vindell guldsmed aff Her Christens huss

1 rixdaler

Welbyrdige Gabriel Kruse

40 skilling

Wellom / Villumb Lind(tz) grund

12 skilling

12 skilling

12 skilling

12 skilling

12 skilling

12 skilling

Willandes Christenssens Aff Hans Simensens huse och grunde Offuer och Neden gadden

2 rix dall:

Willandes Christenssens Quinde

27 skilling

Willom / Vellumb / Willomb / Villumb Ki(i)tt

1,5 mark

1,5 rix mark

30 skilling

30 skilling

30 skilling

30 skilling

30 skilling

Willom / Vellumb Kei(j) / Keye / Kej schomager grund

32 skilling

32 skilling

32 skilling

32 skilling

32 skilling

32 skilling

Willom(b) / Vellumb Olssøn / Olsenn schomager grund

0,5 daler 3 skilling

52 skilling

43 skilling

48 skilling

48 skilling

48 skilling

29 skilling

Willumb Anderssen

32 skilling

Willumb Joensen Aff Blind Erichis / Erichchis hus / grund

8 skilling

8 skilling

8 skilling

8 skilling

8 skilling

8 skilling

Willumb Joensen Aff hans hus paa gaardtz Brøgen / aff hans Søegrund paa gardtzbrøgen

40 skilling

40 skilling

40 skilling

48 skilling

Willumb Joenssen

30 skilling

Willumb Joenssen af Jahan bagers huss

28 skilling

28 skilling

Willumb Reiness

12 skilling