LEDINGEN AV STAVANGER BY I PERIODEN 1613-1620 – GEOGRAFISK ORDNET

 

Av Arne Kvitrud, Sondre Nordheimsgate 9, 4021 Stavanger.

Versjon 4.3.2005

 

Retur  

 

Tallene i tabellen er innbetalt leding slik det framgår av skattelista. Skatteutskrivingen endret seg over perioden – se Harald Maaland: Fra bispesete til borgerby, Stavanger 1530-1630, Stavanger, 1981. Det var en del som er fritatt for leding som rådmenn, borgermester, lagmann, byfogd, sokneprest, predikant og biskop.

 

Flere skattelister er slått sammen. Sammenslåingen innebærer en viss mulighet for at forskjellige navn er blitt betraktet som ett. For nærmere vurderinger bør en sjekke med originalkilden i Riksarkivet i Oslo. Dette er avskrifter av fotokopier som er mottatt fra Riksarkivet. Kildereferansen er Riksarkivet, Rentekammeret, Byregnskap, Stavanger, pakke 01, 1602-1639. Avskriften er gjort etter beste skjønn.

 

Regnskapsårene startet første mai. Regnskapene oppgir ikke alltid når beløpene ble betalt. Det normale i Stavanger ser ut til å ha vært at ledingen ble betalt i begynnelsen av januar.

 

Regnskapene i perioden 1613-17 ser ut til å være skrevet med samme håndskrift. Lista fra 1619-20 er skrevet med en annen hånd. Håndskriftene er rimelige klare og tydelige, men blekk fra andre/foregående sider har noen ganger slått gjennom, og gjør teksten litt utydelig på noen sider.

 

Listene er trolig satt opp med samme logikk, eller med grunnlag i en liste. Navnene kommer i samme rekkefølge. Når noen er borte er det ofte satt inn nye navn på samme plass i lista. En kan tro at det er navnet på den som har overtatt boligen. Det kan se ut som i det minste deler av lista (kanskje hele) er satt opp geografisk. Navnkolonnene er her ordnet slik at de kommer i rett rekkefølge i forhold til hverandre, slik de er i originalen. Listene i årene like før og like etter er ikke satt opp etter den samme logikken. Lista fra 1617-18 ser heller ikke ut til å være satt opp etter samme logikk. Den er derfor ikke tatt med her. Lista for 1618-19 mangler i Riksarkivet.

 

Tilpassinger i avskriften i forhold til originalene:

* Der originalen har forkortelser for skilling (”b”) - har jeg skrevet ”skilling”.

* Der originalen har brukt b, som i Hanben, har jeg skrevet Hanssen.

* ”/” er forskjellige skrivemåter på navn i ulike lister.

* ( ) er brukt når skrivemåten på navn avviker bare med en bokstav. Som eksempel er det i den ene lista skrevet ”senn” og i den andre ”sen”, skriver jeg her ”sen(n)”

* Der listene har ”ibh” altså gjentakelse av det som står over – har jeg skrevet fullt ut det som sto i linja over.

* I lista for 1619-20 er det konsekvent brukt ”sønn/søn”, der de eldre listene bruker ”senn/sen”. For ikke å få for mange navnevarianter har jeg der navnene er kjent i eldre lister, her brukt ”senn/sen” –der originalen har ”sønn/søn”.

 

1613-14

1614-15

1615-16

1616-17

1619-20

Jenns Madtsenn / Madtzønn

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Suennd Jennssen(n)

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Hanns Niellsenn

2 skilling

Christenn Botzmannd

2 skilling

Christen(n) Kock

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Jesper Saugmester

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Annders Hannssenn

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Peder Jenssønn

2 skilling

Hans Nielssønn

2 skilling

Jacob / Jacop Pat(h)er

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Anders Hanssønn

2 skilling

Sannder / Zander smed

2 skilling

2 skilling

Pouell Jørgennssen(n)

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Jenns Peders(s)en(n)

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Jens Pieessenn / Priessenn

2 skilling

2 skilling

Korth Smidt

2 skilling

Korth Anncker

2 skilling

2 skilling

Peder sau(g)mester

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Thorkill Ølffuerssen

2 skilling

Thomes / Thommis / Thames Thømermannd / timbermand

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Mat(h)ies Køllert(h)

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Peder Jennssen(n)

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Erick skredder

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Franns Olssenn

2 skilling

Jenns Ol(l)ssenn

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Søffrin Thorckilssøn

2 skilling

Willom(b) / Willem Ollssenn

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Dauid(t) kipper

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Jenns Lauri(d)tzenn

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Robberth kipper

2 skilling

Anders N:

2 skilling

Jenns Mørck

2 skilling

Peder Mørck

2 skilling

2 skilling

Herman Dirichsøn

2 skilling

Peder saugemester

2 skilling

Søffren Liste

2 skilling

Thammes / Thomes Lamb

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Willom Linnd

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Jonn Karassi

2 skilling

Niells Fiscker

2 skilling

Robbert kipper

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Jonn Jørgenssenn

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Jon Murmester

2 skilling

Anders Jonssøn

2 skilling

Christenn Spinnder

2 skilling

Niells Pederssenn

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Niells Fiisker

2 skilling

Assgier thømermannd / tømmermannd / timbermand

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Knud Thostennsenn /Thestennsenn

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Christenn Gunderssen

2 skilling

Peder Kielldtzenn

2 skilling

Kol(d)biørn(n) Hellessenn

2 skilling

2 skilling

Jahann Staall

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Christenn spinnder

2 skilling

2 skilling

Pouell Suenndtzenn

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Niells Skauffboe

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Knud Suarffuer

2 skilling

Niels Shabo

2 skilling

Jens Lauritzønn

2 skilling

Thore Lauritzønn

2 skilling

Hans Thimbermand

2 skilling

Peder Hannssønn

2 skilling

2 skilling

Jenns Skauffboe

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Peder Houffmannd

2 skilling

2 skilling

Oluff saugemester

2 skilling

Madtz Niellssønn

2 skilling

2 skilling

Knud Boerdaegh

2 skilling

Hanns thømermannd

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Niells Feriske / Feriche

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Gullags / Gullick / Gulleg Ollssenn

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Jørgenn saugmester

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Jenns Skauboe

2 skilling

Stoore Knud

2 skilling

Olluff saugmester

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Madtz Niellssenn

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Ha(a)gen(n) Saug(e)mester

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Niells Pal(l)essenn

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Jen(n)s Pallessenn

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Thostenn paa Marckenn

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Giethle suennd

2 skilling

Jenns skorstennfeiger

2 skilling

Niells thømermannd

2 skilling

Gunder Oluffssønn

2 skilling

Niels Pederssønn

2 skilling

Tørris Mickelssønn

2 skilling

Olluff Gunnderssenn

2 skilling

Gunnder Ollssenn

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Suennd ved Nøstid(t)

2 skilling

2 skilling

Jenns ved Nøstidt

2 skilling

Lauritz Odssenn/ Odtzenn

2 skilling

2 skilling

Lauritz ved Nøster

2 skilling

Niel(l)s Thømermannd

2 skilling

2 skilling

Jo(e)nn skredder

2 skilling

2 skilling

Rasmus Harffue / Horffue

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Peder Ormssenn

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Haagen saugmester

2 skilling

Niells Pallssenn

2 skilling

Jenns Pallessenn

2 skilling

Koelbiørnn ved Nøstidt

2 skilling

Suennd ved Nøstidt

2 skilling

Lauritz Ollssenn

2 skilling

Clemindt ved Nosttidt

2 skilling

Jonn ved Nosttidt

2 skilling

Suenncke Hallduordtzen(n) / Hallduordssen

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Knud paa Marchenn

2 skilling

2 skilling

Olluff Knudtzenn / Knudssønn

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Ol(l)uff Robbertzenn / Robertssønn

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Rasmus Hauge

2 skilling

Suenncke Hallduardtzenn

2 skilling

Lille Knud Ollssenn

2 skilling

Jacob / Jacop skredder

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

G: Hanns Badskier

2 skilling

Søffrenn Labninng

2 skilling

Hagenn saugmester

2 skilling

Hallfuer saugmester

2 skilling

Knud Tharallssenn

2 skilling

Olluff kipper

2 skilling

Olluff Robbertssenn

2 skilling

Pe(i)ther Weffuer

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Phillipus Murmester

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Sannder skoth / skoeth

2 skilling

2 skilling

Sannder Sannderssenn

2 skilling

2 skilling

Annders Herman(n)d(t)ssenn

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Peder Hauffmannd

2 skilling

Thorckell Muremester

2 skilling

Peder Jonnssen(n)

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Jenns Roed

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Michell Suarffuer??

2 skilling

Christenn Madtzenn

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Gunnder thømermannd

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Willem / Willom i Sinnckellgaard

2 skilling

2 skilling

Jahan(n) kipper

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Knud Murmester

2 skilling

Rasmus Kallckslaer

2 skilling

Knud Malemester

2 skilling

2 skilling

Søffrenn Thorckellssenn

2 skilling

Hanns skaffuer

2 skilling

Hans Rasmussønn

2 skilling

Rasmus Clemendtzenn / Cleminndtzenn

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Jonn hoss Hagenn saugmester

2 skilling

Annder(s) skaffer

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Claues Val(d)bierrigh

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Erick Shredder

2 skilling

Willom Lind

2 skilling

Claus Rønieldssøn

2 skilling

Rasmus Omundtzenn / Omund(t)s(s)en

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Niells Hoffsmed / Hauffssmed

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Hanns skred(d)er

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Niels Hoffsmed

2 skilling

Gurij N:

2 skilling

Guij Karll snedickers

2 skilling

2 skilling

Mickell glassmester

2 skilling

Carn(n)eliz / Carnelis skred(d)er

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Rasmus Carn(n)elissenn / Karnelissenn / Cornelissønn

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Peder Gunnderssen

2 skilling

2 skilling

Madtz Gregerssenn

2 skilling

Hanns Christennssen

2 skilling

2 skilling

Lambreth thømerman(n)d

2 skilling

2 skilling

Arnne thømermannd

2 skilling

Joenn Pederssenn

2 skilling

Thøger Raadstocker

2 skilling

Mickell glassmager / glaarmester

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Jahann Bagger

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Thøger Mathiessenn

2 skilling

2 skilling

Peder Niellssenn

2 skilling

Anders Torckilssønn

2 skilling

Albert kipper

2 skilling

Christoffer / Christopher Han(n)ssenn

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Niels Oluffssønn

2 skilling

Jens Timbermand

2 skilling

Jahann / Johan Bag(g)er

2 skilling

2 skilling

Jenns Thømermannd

2 skilling

Niells Ollssenn

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Annders Skoeth

2 skilling

Jens / Jenns Thømerman(n)d

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Annders Jannssenn / Jennssenn

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Jenns skreder i Smugenn

2 skilling

Jenns skredder

2 skilling

2 skilling

Søffren smed

2 skilling

Rasmus skredder

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Rasmus Arnesøn

2 skilling

Jonn skomager

2 skilling

Jon Kier

2 skilling

Jenns Jennssenn

2 skilling

Annders skomager

2 skilling

Anders Skaath / Skoth

2 skilling

2 skilling

Erick Hellessenn / Heliessøn

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Madtz Gre(g)errssenn

2 skilling

2 skilling

Thamas / Thomes / Thomis skredder

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Anders skomager

2 skilling

Niel(l)s skredder

2 skilling

Niells Win(n)ter

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Erick skredder

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Siurd Assierssenn / Asgiersenn

2 skilling

2 skilling

Jonn Pederssenn

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Thor(c)kell Bodtzmannd

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Haffuer Gullegssenn / Gulickssenn

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Omunnd paa Skagenn

2 skilling

Skipper Thorckell

2 skilling

Jonn Styrmannd

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Madtz Greerssønn

2 skilling

Pale Rasmussønn

2 skilling

Iffuer Mortenssønn

2 skilling

Lauritz Nielssønn

2 skilling

Hanns Surlannd

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Thord Thordtzenn / Thorssenn

2 skilling

Niells Moekremer / Møekremer

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Niells Iffuerssenn

2 skilling

Thord Thordtzenn / Thorssenn

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Staffenn Saugmester

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Peder Block

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Haffuer Gudrickssenn

2 skilling

Knud Olluffssenn / Olssønn

2 skilling

2 skilling

Syard / Syuard Assgeirssenn

2 skilling

Olluff kipper

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Hellie Thorkissønn

2 skilling

Horcken(n) skomag(g)er

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Steffenn Ollsenn

2 skilling

Steffen saugmester

2 skilling

Boer Rasmussenn

2 skilling

Knud Ol(l)ssenn

2 skilling

2 skilling

Hermannd Dirickssenn

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Søffren Iffuerssenn

2 skilling

Hallduord / Hallf(f)uoer Ollssenn

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Knud i Borgemesters huus

2 skilling

Rasmus Omundtzenn

2 skilling

Willem / Willom Kiith

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Olluff Kieldtzenn

2 skilling

Mickell kipper

2 skilling

Dauid skott

2 skilling

Albreth kipper

2 skilling

Jens schredder

2 skilling

Gulick Olssønn

2 skilling

Hans skredder

2 skilling

Peder Ollsenn

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Peither Peitherssenn

2 skilling

Annders Assgudtzenn /Assguttssenn

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Olluff Kielldtzenn

2 skilling

2 skilling

Willem / Willom Reine(r)s

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Jesper Egbrethsenn

2 skilling

Albret(h) San(n)derssenn

2 skilling

2 skilling

Olluff thimbermand

2 skilling

Jon Suenssønn

2 skilling

Anders Asgoudsen

2 skilling

Wendelen Lampe

2 skilling

Rob(b)ert(h) skomag(g)er / schomager

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Palle Rasmussenn

2 skilling

Jon(n) Dauidtzenn / Dauidssønn

2 skilling

2 skilling

Thames Lamb

2 skilling

Eske(e) / Eshi Jennssenn

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Iffuer Morthennssen(n)

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Simen Jacobssenn

2 skilling

Hennr(d)rick Herman(n)dtzenn

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Hennrick / Hendrick  skomag(g)er / schomager

2 skilling

2 skilling

Niells kvaberslager 

2 skilling

Hallfuor Synerdtzenn

2 skilling

Lauritz i Her Christenns Huus

2 skilling

Halluard / Halluard i Her Christen(n)s (Huus)

2 skilling

2 skilling

Niells Gregerssenn

2 skilling

2 skilling

Madtz Gregerssenn

2 skilling

Jens / Jenns Arnnegaard

2 skilling

Øyell Knudtzenn

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Niells Gregerssenn

2 skilling

Iffuer Iffuerssenn

2 skilling

Simen Jacobssønn

2 skilling

Jens Jenssønn

2 skilling

Ber(en)nt smed(t)

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Mickell Madtzenn / Madtssønn

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Steffenn / Staffenn skomag(g)er / schomager

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Onnund / Omund Siur(d)ssen / Siuertzenn

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Lauritz ved Skolbeckenn

2 skilling

Jonns ved Skolbeckenn

2 skilling

Lasse ved Skolbeckenn

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Niells Pederssenn

2 skilling

Lauritz Thostennssen(n)

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Niells ved Skollebeckenn

2 skilling

2 skilling

Lasse Pederssenn

2 skilling

Rasmus Pederssenn

2 skilling

2 skilling

Rasmus ved Skollbecken

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Ommund ved Scholebecken

2 skilling

Lauritz Thostenssenn

2 skilling

Thomes / Thames Leeth

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Jenns skredder

2 skilling

Hans Baadskier

2 skilling

Søffrenn smed

2 skilling

Pe(i)ther / Peder Con(n)trafeier

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Jehannis klocker

2 skilling

Lauri(d)tz Jahannssen(n) / Jehansønn

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Simen(n) Jacopssenn

2 skilling

Niells Tholluffs(s)enn / Ptholliffssønn

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Olluff Tholluffs(s)enn

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Thom(m)is / Thomes snedicher / snedker / snidker

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Olluff smed

2 skilling

Albreth skredder

2 skilling

Peder Hollmb / Holm

2 skilling

2 skilling

Christenn Juell

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Albert schredder

2 skilling

Willom Kei

2 skilling

Endre Taralssønn

2 skilling

Mester Arennt / Aarenndt

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Jacob Gulldsmidt

2 skilling

Jocomb Gull(d)smid(t)

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Joachim Jochemssønn

2 skilling

Dan(n)iel(l) Christennssennn

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Christen Thrane

2 skilling

4 skilling

Hans Kaartsønn

2 skilling

Gierth Bru(u)er / Brouler

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Jesper Bag(g)er

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Arenns Aslagssøn

2 skilling

Christopher / Christoffer Bun(n)tmager

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Christopher / Christoffer feltbereder

2 skilling

2 skilling

Roell Riis

2 skilling

2 skilling

Jens schredder

2 skilling

Jon smed

2 skilling

Børrell Olssøn

2 skilling

Annders i Her Lauritziz gaard

2 skilling

Lauritz i Her Lauritzis gaard

2 skilling

Niells Høeg

2 skilling

Jacop Snnedicker

2 skilling

Madtz Skredder /schredder

2 skilling

Henndrick Rasmussenn

2 skilling

Willom skomager

2 skilling

Jørgenn Møllskunnde

2 skilling

2 skilling

Jacob snedicker / Snidcker

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Madtz skredder

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Annders Nuadmannd

2 skilling

Børilld Erickssenn

2 skilling

Henndrick skredder

2 skilling

2 skilling

Lauritz Monssønn

2 skilling

Dirick Carnnel(i)essen(n) / Cornelissøn

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Mickel(l) Carnnel(i)essen(n) / Cornelissøn

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Mickell i Beckenn

2 skilling

Giert Snip

2 skilling

Seuerin Hanssøn

2 skilling

Peder Nielssønn

2 skilling

Hermand Lyllemand

2 skilling

Jens i Becken

2 skilling

Johan schomager

2 skilling

Oluff Kielssønn

2 skilling

Hanns Ryer / Rioe

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Inngebreth Møller

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Giermunnd Lull

2 skilling

Giermannd /Giermund Lin(n)d

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Ossmund Ulldennhøij

2 skilling

2 skilling

Ossmund Tharaldssenn

2 skilling

Benndt Bodtzmannd

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Willom Erichssenn

2 skilling

Brønilld saugmester

2 skilling

Arrne / Arnne saugmester

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Roer Jennssenn

2 skilling

Niells Gregerssenn

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Peder Om(m)undtzenn

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Brøn(n)il(l)d / Brønnell saugmester

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Peder Ommundsøn

2 skilling

Søffrenn skomag(g)er / schomager

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Gierth Sni(i)p

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Simenn i / veed Beckenn

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Lauri(d)tz skomag(g)er

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Jenns Har(r)estad

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Jonn Claussenn

2 skilling

Simenn i Beckenn

2 skilling

Hirmannd / Hermannd Lonnemannd /

Lønneman(n)d

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Albreth Jonnssenn

2 skilling

Johan skomager

2 skilling

Rasmus skriffuer

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Gregers Asleffssenn

2 skilling

Johann / Jahann skomag(g)er

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Albrith / Albreth Jonnssenn

2 skilling

2 skilling

Roer Jenssøn

2 skilling

Wenndell Gulldssmid(t)

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Jenns Pederssenn

2 skilling

Willem / Willom Barcklannd

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Niells Hø(e)gh

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Olluff Kielldtzenn

2 skilling

Suennd Hannssenn

2 skilling

Jesper Christen(n)ssenn

2 skilling

2 skilling

Gregers Asleffsenn / Asleffsenn

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Fredrich Eiden

2 skilling

Jørgenn Adam(b)ssenn

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Jonn Kier

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Jenns Hannssen

2 skilling

Jørgenn Adamssenn

2 skilling

2 skilling

Lauritz schomager

2 skilling

Giert Giertssønn

2 skilling

Oluff Jenssønn

2 skilling

Christen Gunderssøn

2 skilling

Effuert Bager

2 skilling

Anders Rosenou

2 skilling

Casper Glassmester

2 skilling

Claues Ollssenn

2 skilling

2 skilling

Christan Kock

2 skilling

Jo(e)nn Dauedtzenn

2 skilling

2 skilling

Jesper Christennssønn

2 skilling

Thuore Lauridtzsønn

2 skilling

Halle / Halder Pederssenn

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Willem/ Willom skomag(g)er

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Halle Pederssenn

2 skilling

Aanonn Hyndenssøe

2 skilling

Ahnon / Ahnonn Sebranssen / Sæbrennssen

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Jenns Opslaff

2 skilling

Thorckell saugmester

2 skilling

Pouell Hannssen

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Berenn(d)t Fal(l)ennkamp

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Søf(f)renn Hannssen

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Jenns Bunde

2 skilling

Simen Berenntssenn

2 skilling

Thiøstell Jennssenn

2 skilling

Christenn Niellssenn

2 skilling

Thornn Søffrennssenn

2 skilling

Giert(h) Giert(h)ssenn

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Peither Chastenssen

2 skilling

2 skilling

Hanns Niel(l)ssenn

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Søffrenn Kniffssmed

2 skilling

Effuerth Bagger

2 skilling

Asbiørnn Snarennssen / Snaressønn

2 skilling

2 skilling

Peither / Peder kipper

2 skilling

2 skilling

Knud Murmester

2 skilling

Christenn Gun(n)dersssen

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Olluff Jennssen

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Christoffer thimbermand

2 skilling

Effuert Bagger

2 skilling

2 skilling

Assbiørnn Snaren(n)ssen

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Pether Castennssen

2 skilling

Christopher Thorckellssenn

2 skilling

Pe(i)ther kipper

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Effuert Bagger

2 skilling

Annders Roestocher

2 skilling

Claues(s) Ollssenn

2 skilling

2 skilling

Jacob Annderssen(n)

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Enndre Snedicker / Snidcker

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Niels Vemb

2 skilling

Annders Spillemannd

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Elluff / Eylluff / Eiliff Henndricksenn

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Niells Wemb

2 skilling

Søf(f)renn Li(i)ster

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Simen i Anickenns huus

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Simen Rasmussenn

2 skilling

Jacob Jørgennssen(n)

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Lauritz / Lasse Odtzenn / Oddssenn

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Chasper Friiss

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Niells Wimb / Wemb

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Jenns Sau(g)mester

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Odt Thømermand

2 skilling

Bertell Lamppe

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Od(t) Thømermannd / thimbermand

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Peder Pederssenn

2 skilling

2 skilling

Peder i Backenn

2 skilling

Jonn Smed

2 skilling

Frederick Eydenn

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Niels Kaaberslager

2 skilling

Thiøstell Jenssønn

2 skilling

Lauritz Broerssenn / Breerssenn

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Rønnert(h) / Rømmeth Rock / Rotkenn

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Jens Buntværker?

2 skilling

Christen(n) skredder

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

C(h)asten(n) skomag(g)er / schomager

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Peither / Peder Castenssenn

2 skilling

2 skilling

Thostenn Jacobssenn

2 skilling

Johanns Suinis

2 skilling

Marenn Beckers

2 skilling

Bør(r)il(l)d saugmester

2 skilling

2 skilling

Claues Ollssenn

2 skilling

Enndre Snedicker