LEDINGEN AV STAVANGER BY I PERIODEN 1613-1620 – ALFABETISK ORDNET

 

Av Arne Kvitrud, Sondre Nordheimsgate 9, 4021 Stavanger.

Versjon 4.3.2005

 

Retur  

 

Tallene i tabellen er innbetalt leding slik det framgår av skattelista. Skatteutskrivingen endret seg over perioden – se Harald Maaland: Fra bispesete til borgerby, Stavanger 1530-1630, Stavanger, 1981. Det var en del som er fritatt for leding som rådmenn, borgermester, lagmann, byfogd, sokneprest og biskop.

 

Flere skattelister er slått sammen. Sammenslåingen innebærer en viss mulighet for at forskjellige navn er blitt betraktet som ett. For nærmere vurderinger bør en sjekke med originalkilden i Riksarkivet i Oslo. Dette er avskrifter av fotokopier som er mottatt fra Riksarkivet. Kildereferansen er Riksarkivet, Rentekammeret, Byregnskap, Stavanger, pakke 01, 1602-1639. Avskriften er gjort etter beste skjønn.

 

Regnskapsårene startet første mai. Regnskapene oppgir ikke alltid når beløpene ble betalt. Det normale i Stavanger ser ut til å ha vært at ledingen ble betalt i første halvdel av januar.

 

Regnskapene i perioden 1613-17 ser ut til å være skrevet med samme håndskrift. Listene fra 1617-18 og 1619-20 er skrevet med en to andre hender. Håndskriftene er rimelige klare og tydelige, men blekk fra andre/foregående sider har noen ganger slått gjennom, og gjør teksten litt utydelig.

 

Lista for 1618-19 mangler i Riksarkivet.

 

Tilpassinger i avskriften i forhold til originalene:

* Der originalen har forkortelser for skilling (”b”) - har jeg skrevet ”skilling”.

* Der originalen har brukt b, som i Hanben, har jeg skrevet Hanssen.

* ”/” er forskjellige skrivemåter på navn i ulike lister.

* ( ) er brukt når skrivemåten på navn avviker bare med en bokstav. Som eksempel er det i den ene lista skrevet ”senn” og i den andre ”sen”, skriver jeg her ”sen(n)”

* Der listene har ”ibh” altså gjentakelse av det som står over – har jeg skrevet fullt ut det som sto i linja over.

* I lista for 1619-20 er det konsekvent brukt ”sønn/søn”, der de eldre listene bruker ”senn/sen”. For ikke å få for mange navnevarianter har jeg der navnene er kjent i eldre lister, her brukt ”senn/sen” –der originalen har ”sønn/søn”.

* Ikke alle navnevariantene er tatt med når de er svært like!


 

1613-14

1614-15

1615-16

1616-17

1617-18

1619-20

Ahnon / Ahnonn / Aanondt Sebranssen / Sebrennssen / Seebiørnsenn

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Albert / Albret(h) skrædder / s(c)hred(d)er

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Albret(h) San(n)derssenn

2 skilling

2 skilling

Albreth / Albert / Albrett kipper

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Albrith / Albreth Jonnssenn / Joensenn / Joensenn

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Aamundt Siffuersen

2 skilling

Aamundt i Sagenn

2 skilling

Anders / Annders Hannssenn /Hansen / Hanssønn

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Anders / Annders Skoeth Skaath / Skoth

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Anders Joensenn / Jonssøn

2 skilling

2 skilling

Anders N:

2 skilling

Anders Ormssønn

2 skilling

Anders Rosenou

2 skilling

Anders skomager

2 skilling

Anders Torckilssønn

2 skilling

Anders Thostennsenn

2 skilling

Annder(s) skaffer

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Annders Assgudtzenn /Assguttssenn / Asgoudsen

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Annders Herman(n)d(t)ssenn

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Annders i Her Lauritziz gaard

2 skilling

Annders Jannssenn / Jennssenn

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Annders Nuadmannd

2 skilling

Annders paa Grimssager

2 skilling

Anders Rostocker

2 skilling

Annders skomager

2 skilling

Annders Spillemannd

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Anne Mallers

2 skilling

Arenns Aslagssøn

2 skilling

Arnne thømermannd

2 skilling

Arrne / Arnne / Arne saugmester

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Asbiørnn / Assbiørnn Snaren(n)ssen Snarennssen / Snaressønn / Snaresen

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Assgier / Asgeir thømermannd / tømmermannd(t) / timbermand

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Jahannis klockers Barbra

2 skilling

Laurids klokers Barbra

2 skilling

Benndictz  / Benndicts paa Grimssager

2 skilling

2 skilling

Benndictz N:

2 skilling

Benndt Bodtzmannd

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Ber(en)nt / Berent /Bernt / Berenndt smed(t) /Smid

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Berenn(d)t Fal(l)ennkamp

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Bertell Lamppe

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Biørn / Biørnn / Biøern Aslagssøn / Asslagssenn / Aslaksen

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Biørnn paa Grimssager

2 skilling

Brøn(n)il(l)d / Brønnell saugmester

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Bør(r)il(l)d saugmester

2 skilling

2 skilling

Brynilldt Niellsen

2 skilling

Børilld(t) / Børrell / Børrild Olssøn /Ollssenn / Olsen

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Børilld Erickssenn

2 skilling

Baar / Boer Rasmussenn Rasmussøn

2 skilling

2 skilling

C(h)asten(n) Carsten / Karsten skomag(g)er / schomager / skaumager

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Carn(n)eliz / Carnelis skred(d)er

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Casper / Chasper Friis

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Casper Glassmester

2 skilling

Casten schomager

2 skilling

Christen Kock

2 skilling

2 skilling

Christenn Gundersenn

2 skilling

2 skilling

Christen Koch / Kok / Kock

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Christen Thrane / Trane /Thrann

2 skilling

4 skilling

4 skilling

Christen(n) skred(d)er

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Christenn Botzmannd

2 skilling

Christenn Gun(n)dersssen

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Christenn Juell

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Christenn Niellssenn

2 skilling

Christenn Spinnder

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Christiern / Christen / Christenn Madsen / Madtzenn / Madtzøn

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Christoffer / Christopher Han(n)ssenn / Hansen

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Christoffer / Christopher Thorckellssenn / Torkildsen / Thorkelldsenn

2 skilling

2 skilling + 2 skilling i restanse fra tidligere år

Christoffer thimbermand

2 skilling

Christopher / Christoffer Bun(n)tmager

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Christopher / Christoffer feltbereder

2 skilling

2 skilling

Clau(e)s Val(d)bierrigh / Valdbierg / Valldbiergh

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Claues(s) Ollssenn

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Claus Jørgenssøn

2 skilling

Claus Ollsen

2 skilling

Claus Rønieldssøn

2 skilling

Clemindt ved Nosttidt

2 skilling

Kornelles shreder

2 skilling

Dan(n)iel(l) Christennssennn

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Dauid skott

2 skilling

Dauid(t) kipper

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Dauidt / Dauedt paa Grimssager

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Dirick Carnnel(i)essen(n) / Cornelissøn

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Effuert / Effuerth Bagger

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Elluff / Eylluff / Eiliff / Eilluff Hen(n)dricksenn

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Endre Taralssønn

2 skilling

Enndre Snedicker / Snidcker

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Erick Hellessenn / Heliessøn

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Eri(c)k Johansøn / Joensenn

2 skilling

2 skilling

Erick paa Grimsager

2 skilling

Erick skredder

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Erick skredder / Shred(d)er

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Erick Wigennssen / Wigingsenn

2 skilling

2 skilling

Eske(e) / Eshi Jennssenn

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Franns Ollssenn

2 skilling

Frederick / Fredrich Eiden / Eydenn

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

G: Hanns Badskier

2 skilling

Giermannd /Giermund Lin(n)d

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Giermund / Giermandt Lill/ Lilldt

2 skilling

2 skilling

Giermunnd Lull

2 skilling

Giert(h) Giert(h)ssenn

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Giert(h) Bru(u)er / Brouler / Brour

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Gierth Sni(i)p

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Giethle suennd

2 skilling

Giertrudt i Østeruagh

2 skilling

Gregers Asleffsenn / Asleffsenn / Aslagsenn

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Gullags / Gullick / Gulleg Ollssenn / Olssønn

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Gunder / Gunnder Ollssenn / Oluffssønn

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Gunder Ormbssen

2 skilling

Gunder snedicker

2 skilling + 4 skilling i restanse fra tidligere år

Gunnder ther samestedtz

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Gunnder thømermannd

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Karll snedickers Gurrij

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Gurij N:

2 skilling

Ha(a)gen(n) Saug(e)mester

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Haffuer Gullegssenn / Gulickssenn / Gudrickssenn

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Halffuer / Hallfuor / Hallduordt Siurssønn / Siffuordtsenn / Synerdtzenn

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Hallduord / Hallf(f)uoer Ollssenn

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Halle / Halder / Hallde Pederssenn / Pedersøn

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Hallfuer saugmester

2 skilling

Halluard / Halluard i Her Christen(n)s (Huus)

2 skilling

2 skilling

Han(n)s Niel(l)ssenn / Nielssønn

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Hanns Christennssen

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Hanns Ryer / Rioe / Rion?

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Hanns skaffuer

2 skilling

Hanns skred(d)er / shreder

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Hanns Surlan(n)d(t)

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Hanns thøm(m)ermannd(t) / Thimbermand

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Hans Baadskier / Badtscher

2 skilling

2 skilling

Hans Kaartsønn / Kuortsenn

2 skilling

2 skilling

Hans Riffue

2 skilling

Hans Rasmussønn

2 skilling

Hans skredder

2 skilling

Hellie Thorkissønn

2 skilling

Hen(n)drick /  Hennrick skomag(g)er / schomager / shoumager

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Henndrick / Hendrich Schredder / skredder

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Henndrick Rasmussenn

2 skilling

2 skilling

Hennr(d)rick Herman(n)dtzenn

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Herman(dt) / Hermannd Diri(c)ks(s)enn / Dirichsøn

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Hirmannd / Herman(n)d(t) Lonnemannd / Lyllemand

Lønneman(n)d(t)

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Hoffuer Gulicksøn

2 skilling

Horcken(n) skomag(g)er / shaumager

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Iffuer Iffuerssenn

2 skilling

Iffuer Mort(h)ennssen(n)

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Ingebrit Jonssønn

2 skilling

Inngebreth Møller

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Jacob / Jacop Pat(h)er

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Jacob / Jacop skredder / shreder

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Jacob Annderssen(n)

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Jacob Gulldsmidt

2 skilling

Jacob Jørgennssen(n)

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Jacob snedi(c)ker / Snidcker / Snnedicker

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Jahan(n) kipper

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Jahann / Johan Bag(g)er

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Jahann Staall

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Jehannis klocker

2 skilling

Jen(n)s Feldbereder / Felltbereder / Felldbereder

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Jen(n)s Lauri(d)tzenn / Lauritzønn

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Jen(n)s Pallessenn / Pallisenn

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Jen(n)s Roed Roedt / Raade

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

1 skilling

Jen(n)s Thøm(m)erman(n)d(t) / Timbermand

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Jenns Arnnegaard

2 skilling

Jenns Bunde

2 skilling

Jenns Guoa / Guoe / Guua

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Jenns Hannssen

2 skilling

Jenns Har(r)estad

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Jenns Jennssenn

2 skilling

2 skilling

Jenns Madtsenn / Madtzønn /Madtzenn

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Jenns Mørck

2 skilling

Jenns Ol(l)ssenn

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Jenns Opslaff

2 skilling

Jenns Peders(s)en(n)

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Jenns Pederssenn

2 skilling

Jenns Sau(g)mester

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Jenns Skau(ff)boe

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Jenns skorstennfeiger / shorstennsfeiger

2 skilling

2 skilling

Jenns skred(d)er / schredder

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Jenns skreder i Smugenn

2 skilling

2 skilling

Jenns ved Nøstidt

2 skilling

Jens Buntværker?

2 skilling

Jens i Be(c)ken(n)

2 skilling

2 skilling

Jens Pieessenn / Priessenn

2 skilling

2 skilling

Jens s(c)hred(d)er

2 skilling

2 skilling

Jesper Bag(g)er

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Jesper Christen(n)ssenn / Christennssønn

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Jesper Egbrethsenn

2 skilling

Jesper Saugmester

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Jo(e)nn Dauedtzenn / Dauidtsenn

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Jo(e)nn Pederssenn

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Jo(e)nn skredder

2 skilling

2 skilling

Joachim Jochemssønn

2 skilling

Jocomb Gull(d)smid(t) / Gulldtsmedt

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Joenn Haagensen

2 skilling

Joenn  Kinnemandt

2 skilling

Jahan Kaandtgyter

1 skilling

Johan(n) / Jahann skomag(g)er schomager

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Johannis / Jahannes Tharilldtssenn / Tharalssenn

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Johanns Suinis

2 skilling

Johans Faralssøn

2 skilling

Jon /Joenn Murmester

2 skilling

2 skilling

Jon Suenssønn

2 skilling

Jon Willomssøn

2 skilling

Jon(n) / Joenn Kier

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Jon(n) / Joenn smed

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Jonn Claussenn

2 skilling

Jonn hoss Hagenn saugmester

2 skilling

Jonn Jørgenssenn

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Jonn Karassi

2 skilling

Jonn skomager

2 skilling

Jonn Styrmannd

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Jonn ved Nosttidt

2 skilling

Jonns ved Skolbeckenn

2 skilling

Jørgen An(n)thonis(s)en / Anthønissøn

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Jørgenn Niellsenn

2 skilling

Jørgenn Adam(b)ssenn

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Jørgenn Møllskunnde

2 skilling

2 skilling

Jørgenn Pederssønn

2 skilling

Jørgenn paa Grimssager

2 skilling

2 skilling

Jørgenn saugmester

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

1 skilling

Phillipuses Kierstenn

2 skilling

Knud Boerdaegh

2 skilling

Knud i Borgemesters huus

2 skilling

Knud Malemester

2 skilling

2 skilling

Knud Murmester

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Knud(t) Ol(l)ssenn / Olluffssenn / Olssønn

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Knud paa Marchenn

2 skilling

2 skilling

Knud Suarffuer

2 skilling

Knud(t) Tharallssenn / Tharillsenn

2 skilling

2 skilling

Knud Thostennsenn /Thestennsenn

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Koelbiørnn ved Nøstidt

2 skilling

Kol(d)biørn(n) Hellessenn

2 skilling

2 skilling

Kollbeens quinde

2 skilling

Korth Anncker

2 skilling

2 skilling

Korth Smidt

2 skilling

Kuort Smids quinde

1 skilling

Lambreth thømerman(n)d

2 skilling

2 skilling

Las(s)(e) Pederssenn

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Lasse ved Skolbeckenn

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Lauri(d)tz Jahannssen(n) / Jehansønn

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Lauri(d)tz skomag(g)er / shaumager

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Lauritz / Lasse Odtzenn / Oddssenn

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Lauri(d)tz Broerssenn / Breerssenn

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Lauritz i Her Christenns Huus

2 skilling

Lauritz i Her Lauritzis gaard

2 skilling

Lauritz Monssønn / Mogensenn

2 skilling

2 skilling

Lauridtz Niellssønn

2 skilling

2 skilling

Lauritz Odssenn/ Odtzenn

2 skilling

2 skilling

Lauritz Ollssenn

2 skilling

Lauritz schomager

2 skilling

Lauritz Thostennssen(n)

2 skilling

2 skilling

2 skilling

1 skilling

2 skilling

Lauritz ved Nøster

2 skilling

Lauritz ved Skolbeckenn

2 skilling

Lille Knud Ollssenn

2 skilling

Madtz Gre(g)errssenn / Greerssøn

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Madtz Greerssønn

2 skilling

Madtz Niellssenn

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Madtz skredder /s(c)hred(d)er

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Marenn Beckers

2 skilling

Mat(h)ies Køllert(h)

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Mathis Køllers quinde

2 skilling

Mester Arennt / Aarenndt

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Mester Jenns

2 skilling

Eshes Meth

2 skilling

Mikell Krøgger

2 skilling

Michell Suarffuer

2 skilling

2 skilling

Mickel(l) Carnnel(i)essen(n) / Cornelissøn / Karnelessen

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Mickell glassmager / glaarmester / glassmester

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Mickell i Beckenn

2 skilling

Mickell kipper

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Mickell Madtzenn / Madtssønn

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Niel(l)s Hoffsmed(t) / Hauffssmed

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Niel(l)s Iffuerssenn

2 skilling

2 skilling

Niel(l)s skredder

2 skilling

Niel(l)s Thømermannd(t)

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Niells Feriske / Feriche

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Niells Fiisker / Fiscker /Fisher

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Niells Gregerssenn

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Niells Gregerssenn / Greerssøn

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Niells Hø(e)gh

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Niells kvaberslager 

2 skilling

Niells Moekremer / Møekremer

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Niells Ollssenn / Oluffssønn

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Niells Pal(l)essenn /Pallssenn

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Niells Pederssenn

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Niells Skauffboe

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Niells skomager

2 skilling

Niells Tholluffs(s)enn / Ptholliffssønn /Thalleffsenn

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Niells ved Skollebeckenn

2 skilling

2 skilling

Niells Wimb / Wemb / Vemb

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Niells Win(n)ter

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Niells Haffornn?

2 skilling

Niels Kaabersla(ge)r

2 skilling

2 skilling

Niels Pederssønn

2 skilling

Niels Shabo / Skaubau

2 skilling

2 skilling

Od(t) Thøm(m)ermannd(t) / thimbermand

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Ol(l)uff Robbertzenn / Robertssønn

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Olluff Benndixtzenn

2 skilling

Olluf paa Grimssager

2 skilling

2 skilling

Olluff Gunnderssen(n)

2 skilling

2 skilling

Olluff Jennssen

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Olluff Kieldtzenn

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Olluff kipper

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Olluff Knudtzenn / Knudssønn / Knudtsenn

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Olluff N:

2 skilling

Olluff Robbertssenn

2 skilling

Olluff sadellmager

2 skilling

Olluff saug(e)mester

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Olluff smed

2 skilling

Olluff thimbermand

2 skilling

Olluff Tholluffs(s)enn /Thalleffsenn

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Olluff Saugshierer

2 skilling

Ommund ved Scholebecken

2 skilling

Omunnd paa Skagenn

2 skilling

Onnund / Omund Siur(d)ssen / Siuertzenn

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Orm(b) Hanns(s)enn

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Orm N:

2 skilling

2 skilling

Ormb Joennsenn

2 skilling

Osmundt vedt Kleffuen

2 skilling

Ossmund Tharaldssenn

2 skilling

Ossmund Ulldennhøij

2 skilling

2 skilling

Pal(l)e / Pallij / Pollij Rasmussenn

2 skilling

2 skilling + 2 skilling i restanse for tidligere aar

2 skilling

Pe(i)ther / Peder Castenssenn / Chastenssen

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Pe(i)ther / Peder Con(n)trafeier

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Pe(i)ther / Peder kipper

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Pe(i)ther Weffuer

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Peder Christensenn

2 skilling

Peder Block

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Peder Gun(n)derssen

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Peder Hannssønn / Hansenn

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Peder Hauffmannd

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Peder Hollmb / Holm

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Peder i Ba(c)kenn

2 skilling

2 skilling

Peder Jennssen(n)

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Peder Jonnssen(n)

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Peder Kielldtzenn

2 skilling

Peder Lauritzøn

2 skilling

Peder Mickellsenn

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Peder Mørck

2 skilling

2 skilling

Peder Niellssenn

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Peder Ollsenn

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Peder Om(m)undtzenn / Ommundsøn

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Peder Orm(b)ssenn

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Peder Pederssen(n)

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Peder sau(g)mester

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Peder smed(t)

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Peither Christennssenn

2 skilling

Peither Peitherssenn

2 skilling

Phillipus Murmester

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Pouell Han(ns)sen

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Pouell i Annickens huus

2 skilling

Pouell Jørgennssen(n)

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Pouell Suenndtzenn / Suenssøn

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Rasmus Arnesøn

2 skilling

Rasmus Carn(n)elissenn / Karnelissenn / Cornelissønn /Karnellesen

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Rasmus Clemendtzenn / Cleminndtzenn / Clemintsenn

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling + 2 skilling i restanse for tidligere aar

2 skilling

Rasmus Hauge / Harffue / Horffue

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Rasmus Kallckslaer

2 skilling

Rasmus Omundtzenn / Omund(t)s(s)en

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Rasmus Pederssenn

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Rasmus skredder / shreder

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Rasmus skriffuer

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Rasmus ved Skollbecken

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Rob(b)ert(h) skomag(g)er / schomager /Shaumager

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Robbert(h) Kassimaandt

2 skilling

Robbert(h) kipper

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Robbert(h) Henndrickssen

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Roel(l) paa Grimssager

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Roell / Roer En(n)erssen / Einersenn

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Roell Riis

2 skilling

2 skilling

Roer / Rauer Jen(n)ssenn / Jenssøn

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Rønnert(h) / Rømmeth Rock / Rotkenn

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Salloman i Her Christens Huus

2 skilling

Sallmandt Ollsen

2 skilling

Sannder / Zander smed

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Sannder Sannderssenn

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Sannder skoth / skoeth

2 skilling

2 skilling

Seuadt /Seffuat Johannssenn

2 skilling

2 skilling

Seuat Noedmannd

2 skilling

Seuath paa Grimssager

2 skilling

Seuerin Hanssøn

2 skilling

Sidtzselle Bardtsher

2 skilling

2 skilling

Simen Berenntssenn / Berentssøn

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Simen i Anickenns huus

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Simen i Bekenn

2 skilling

Simen Jacobsenn

2 skilling

Simen Rasmussenn

2 skilling

2 skilling

Simen(n) Jacobssenn / Jacopssenn

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Simenn i / veed Beckenn

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Siurd Assierssenn / Asgiersenn

2 skilling

2 skilling

Siøundt Johanssøn

2 skilling

Skipper Thorckell

2 skilling

Staffenn / Steffen / Stephen Saugmester

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Steffenn / Staffenn skomag(g)er / schomager